Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum"

Transkrypt

1 Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów

2 Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, nakłada na szkoły gimnazjalne obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych. Zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje następujące działania: 1) wybranie tematu projektu; 2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji; 3) wykonanie zaplanowanych działań; 4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu. Cześć I Jak poprowadzić prace nad projektami edukacyjnymi uczniów 1. Projekt edukacyjny krok po kroku Według autorów Nowego Słownika Pedagogiki Pracy: metoda projektów polega na przedsiębraniu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania, a następnie realizacji wykonania projektu. (...) Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji, przygotowaniu przez to i rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. ( ) Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich socjalizacji. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich w pełni atrakcyjna jako miejsce wyzwalania sił twórczych. Podstawowy cel wprowadzenia metody projektów w gimnazjach: - kształtowanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej. 2. Fazy wykonywania zadań projektowych I Przygotowanie projektu II Realizacja projektu III Publiczne przedstawienie rezultatów projektu IV Ocena rezultatów projektu To tylko wytyczne, wskazujące kierunek postępowania. W każdej fazie można wyróżnić konkretne działania podejmowane przez nauczycieli i uczniów. 3. Przygotowanie projektu synteza działań nauczyciela i ucznia Czynności nauczyciela Wybór zagadnienia do realizacji na podstawie analizy celów kształcenia i ewentualnych możliwości podejmowania działań międzyprzedmiotowych Przygotowanie uczniów do pracy metodą projektów (przedstawienie lub przypomnienie zasad wykonywania projektów oraz zasad pracy w zespole) Wprowadzenie uczniów w zagadnienie o charakterze informacyjno-motywacyjnym, mające na celu wzbudzenie zainteresowania uczniów, wskazanie możliwych do rozważenia problemów, zmotywowaniu uczniów do działania. Dobór grup do realizacji projektów (samodzielnie lub z nauczycielem) Czynności uczniów Rozważenie istniejących dobrych przykładów (np. opisów projektów, sprawozdań, kart projektów, efektów materialnych, nagrań, itp.) Wybór tematu projektu, jako problemu do rozwiązania z uwzględnieniem własnych zainteresowań, predyspozycji, możliwości, itp. Dobór zespołu do realizacji projektu Zebranie wstępnych informacji i rozważenie możliwości

3 Przygotowanie schematu sporządzenia opisu/konspektu projektu instrukcji dla uczniów jak zacząć prace nad projektem. Ustalenie czasu wykonania projektów oraz czasu, jaki powinien zostać przeznaczony na realizację projektu w szkole i poza szkoła. Ustalenie sposobu dokumentowania pracy (teczka, dziennik projektu itp.) oraz sposobów monitorowania pracy uczniów. Określenie standardu efektu końcowego (np. prezentacja w szkole lub poza szkoła, przeprowadzenie przedsięwzięcia, sprawozdanie lub karta projektu, wykonanie modelu itp.) i co będzie podlegać ocenie. Określenie wspólnie z uczniami kryteriów oceny (zarówno efektu końcowego, jak i procesu pracy nad projektem). Przygotowanie i podpisanie kontraktów edukacyjnych z uczniami (zobowiązań do wykonania projektu w określonym czasie, terminów konsultacji oraz oceny zgodnie z przyjętymi kryteriami). Konsultowanie z uczniami zaproponowanego przez nich harmonogramu działania. wykonania projektu. Rozpoznanie źródeł pomocy i porady. Przygotowanie opisu/konspektu projektu, w którym określone zostają szczegółowe cele projektu, konieczne do podjęcia działania, czas wykonania projektu, terminy konsultacji oraz kryteria, zakres i terminy oceny. Podpisanie kontraktów edukacyjnych. Opracowanie szczegółowego planu działania, zawierającego: zadanie do wykonania, osoby odpowiedzialne i terminy wykonania zadań oraz ewentualne koszty. 4. Przygotowanie projektu uwagi praktyczne 4.1. Wybór zagadnień do realizacji z wykorzystaniem metody projektów Zanim przystąpimy do realizacji projektu należy: 1. Dokonać analizy założonych celów kształcenia w przedmiocie (projekt o charakterze przedmiotowym) 2. Wybrać cele do realizacji w poszczególnych zadaniach (działaniach) projektowych. 3. Określić czas realizacji projektu (ile jednostek lekcyjnych lub czasu pozalekcyjnego) 4. Uzgodnić działania z innymi nauczycielami: Rada pedagogiczna powinna zadecydować: - czy wykonywać różne projekty pod kierunkiem jednego nauczyciela (duży projekt klasowy podzielony na mniejsze podprojekty.), - czy kilku (wszyscy) nauczycieli, będzie realizować jeden interdyscyplinarny (wtedy RP wybiera przewodni temat i zagadnienia przedmiotowe) Metoda projektów zakłada dużą samodzielność uczniów w zakresie wyboru tematu i sposobu rozwiązywania problemów, nauczyciel powinien jednak zaplanować, czego oczekuje od uczniów i jaki powinien być założony, końcowy efekt ich pracy. Nauczyciel raczej doradcą niż ekspertem 4.2. Dobór grup do realizacji projektów Optymalnie grupa powinna liczyć 3 6 osób (zbyt duża grupa ogranicza podejmowanie samodzielnych działań) - przy pierwszym projekcie najlepiej z góry ustalić skład zespołu (ogranicza to samodzielność podejmowania decyzji) - można najpierw dokonać podziału na grupy i przejść do wyboru tematu, lub na odwrót - dać uczniom trochę czasu na przetrawienie tematu LIDER - można go wyłonić od razu, lub w trakcie projektu (nieformalny lider, który przejmie dowodzenie nad grupą) Usprawnienie pracy w grupie powinno pomóc wypracowanie wspólnych zasad współpracy, np.: - Pracuj w małych grupach. - Umiemy już mówić, nauczmy sie słuchać. - Uzgadniaj, a nie uśredniaj. - Szukaj mocnych stron partnerów. - Jeśli nie musisz, nie krytykuj.

4 - Liczy się praca wszystkich. - Dbaj o atmosferę pracy w grupie. - Pytaj i proś. - Mów, jeżeli chcesz, aby inni uwzględnili Twoje zdanie. - Bądź życzliwy, uśmiechaj się. - Ceń własne pomysły i doceniaj pomysły innych. - Kontroluj czas Przygotowanie schematu sporządzenia opisu/konspektu projektu instrukcji dla uczniów Opis projektu (konspekt) to dokument, mający na celu nakreślić szkielet pracy i uporządkować działania podejmowane w projekcie. Propozycja opisu/konspektu projektu - temat projektu (problem do rozwiązania), - cel projektu, - uzasadnienie wyboru tematu, - zagadnienia do rozważenia, problemy do rozwiązania, - zadania do wykonania, - czas wykonania projektu i termin jego zakończenia, - kryteria oraz sposób oceny projektu. Można przygotować uczniom instrukcję zawierającą niezbędne informacje (szczegółowy plan prac z określeniem terminów i osób za nie odpowiedzialnych) 4.4. Ustalenie czasu wykonywania projektu oraz sposobu dokumentowania pracy nad projektem Przystępując do wykonywania projektów, uczniowie powinni wiedzieć: - ile mają czasu na wykonanie projektu (prezentację rezultatów, czy poszczególnych etapów). - ile czasu poświęcimy na lekcjach, a ile na zajęciach pozalekcyjnych (orientacyjnie) - ile czasu będziemy mieli na zebranie informacji, przygotowanie prezentacji, itp. Teczka projektu ma na celu uporządkowanie i usprawnienie prac zespołu oraz monitorowania prowadzącemu pracy uczniów. Powinno się w niej gromadzić wszystkie zebrane materiały, informacje, zestawienia, wyniki badań. Warto też katalogować i selekcjonować materiały. Karty pracy lub dziennik projektu, gdzie na imiennych kartach zapisuje się zadania ucznia oraz stan ich realizacji (może zawierać samoocenę ucznia) Określenie standardu efektu końcowego i określenie kryteriów oceny projektu Przed przystąpieniem do projektu należy ustalić z uczniami: - co będzie efektem pracy projektowej i co powinni przedstawić do oceny - jak będzie wyglądała dokumentacja projektu (sprawozdanie, karta projektu) i jakie elementy powinny się w nim znaleźć, - sposób prezentowania wykonanej pracy - zasady oceniania (sprawiedliwe, jasne i trafne motywujące informacje zwrotne) Nauczycielu! Wykorzystaj mocne strony ucznia (ktoś lepiej mówi, inny lepiej pisze, jeszcze inny ładnie rysuje). Pozwól każdemu wykazać się swoimi umiejętnościami. Co oceniać? 1. zarówno proces tworzenia projektu (poszczególne etapy), jak i efekty tej pracy. 2. poziomu ukształtowania umiejętności kluczowych (wiedza, umiejętności, postawa społeczna), podczas pracy własnej i zespołowej Najczęstsze kryteria oceniania: - samodzielność, - stosunek do planowania pracy, innowacyjność,

5 - współpracę w zespole, - adekwatność treści projektu do sformułowanego tematu i ustalonych celów, - oryginalność, - umiejętność rozwiązywania postawionego w projekcie problemu, - wykorzystanie różnych źródeł, - umiejętność doboru i selekcji informacji - przeprowadzone badania i trafne dowody tych badań, - właściwą strukturę sprawozdania/karty projektu i jego zawartość merytoryczna, - umiejętność dokonania samooceny, - sposób prezentacji, itp. Karty samooceny i arkusze obserwacji służą do oceniania umiejętności pracy indywidualnej lub w zespole Przykładowe arkusze obserwacji i karty samooceny w załącznikach Dokonywanie samooceny i oceny społecznej Samoocena powinna być dokonywana w trakcie wykonywania projektu i po zakończeniu prac projektowych. Konsultacje w czasie trwania projektu i ocena etapowa powinny umożliwić różnicowanie oceny końcowej Samoocena zespołowa (zespół ocenia swoją pracę) - najlepiej przeprowadzić ją dwuetapowo, najpierw indywidualne, później samoocena pracy zespołowej. Ocena społeczna (ocenianie uczniów przez uczniów w formie życzliwej, obiektywnej krytyki) pozwala to na wartościowanie prezentacji. Oceniać mogą wszyscy uczniowie lub przedstawiciele zespołów. Muszą oni dobrze znać kryteria oceniania. Przykładowe kryteria oceniania prezentacji: - organizacja i zaplanowanie prezentacji (wprowadzenie, zakończenie, prowadzenie dyskusji, zaangażowanie poszczególnych uczniów w prezentacje); - dobre wykorzystanie czasu prezentacji; - stan emocjonalny prezenterów; - umiejętność korzystania z notatek; - jasne przedstawienie problemu itp. arkusze oceniania prezentacji w załącznikach. Ocena uczniów (indywidualna, czy zespołowa) nie powinna być wiążąca, ale może służyć rozpoczęciu z uczniami dyskusji o mocnych i słabych stronach projektu. 4.7 Przygotowanie kontraktów Kontrakt edukacyjny to rodzaj umowy (pisemnej lub ustnej) społecznej, za pomocą której dąży się do osiągnięcia postawionych celów, określenia metody pracy oraz wzajemnych oczekiwań i zobowiązań pomiędzy uczniami a nauczycielem. Kontrakt powinien zawierać: - temat projektu, - zakres prac projektowych, - terminy wykonania poszczególnych etapów pracy, - termin zakończenia projektu, - konsekwencje za niedotrzymanie ustalonych terminów i przyjętych przez zespół wspólnie z nauczycielem zasad, - sposób komunikowania się z nauczycielem prowadzącym projekt, ustalone terminy konsultacji i oceny etapowej, - sposób komunikowania się z innymi nauczycielami w przypadku projektu interdyscyplinarnego, - przewidywane ewentualne koszty wykonania i ustalenia, kto je pokryje - terminy korzystania z laboratoriów, sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, itp., - datę zawarcia kontraktu, - podpisy nauczyciela i uczniów, - inne informacje ważne dla istoty wykonywanego projektu Przykład kontraktu załącznik

6 4.8. Harmonogram działań projektowych Harmonogram to plan działań zespołu, w którym powinny być następujące informacje: 1. czynność, zadanie do wykonania, 2. osoba odpowiedzialna za wykonanie zadania, 3. termin wykonania zadania, 4. ewentualne koszty, Należy ustalić sposób komunikowania się poza lekcjami (przed lub po lekcjach, na dużej przerwie, na konkretnej godzinie). Najlepiej zapisać to w kontrakcie. Dobrze przygotowany opis (konspekt) pomaga opracować plan działania zespołu. Pamiętaj! Harmonogram musi być realistyczny, sprawiedliwy i uwzględniać indywidualne predyspozycje uczniów. 5. Realizacja projektu synteza działań Czynności nauczyciela Regularne spotkania konsultacyjne z uczniami w celu służenia uczniom radą i pomocą, jednak z uwzględnieniem dużego stopnia samodzielności uczniów. Zapewnienie uczniom możliwości uczestniczenia w konsultacjach z innymi nauczycielami. Zapewnienie uczniom samodzielności w podejmowanych działaniach interweniowanie w sytuacjach trudnych, kryzysowych lub gdy uczniowie zgłaszają się po pomoc. Wspieranie działań np. w przypadkach kontaktów uczniów na zewnątrz szkoły, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Dokonywanie systematycznej obserwacji i oceniania postępów uczniów w pracach nad projektem w terminach wskazanych w opisie projektu lub w kontrakcie z uwzględnieniem znanych uczniom kryteriów, przy wykorzystaniu np. specjalnie opracowanych kart obserwacji i oceny pracy nad projektem. Motywowanie uczniów do prowadzenia działań zaplanowanych w projekcie i doprowadzenia ich do końca. Zapewnienie czasu na działania związane z analizą procesu współpracy w zespole, szczególnie wtedy, gdy w zespole pojawiają się problemy i konflikty. Zaprezentowanie sposobu lub jeżeli to możliwe przykładów dokumentowania wykonania projektu przyjętych przez szkołę: sprawozdania, karty projektów itp. Czynności uczniów Uczestnictwo w konsultacjach organizowanych przez nauczyciela (nauczycieli) dotrzymywanie terminów, przygotowywanie konkretnych pytań, opracowanie, jeżeli wcześniej to ustalono, sprawozdań cząstkowych, umiejętne wykorzystywanie rad i wskazówek nauczyciela. Podejmowanie systematycznych działań mających na celu rozwiązanie problemów szczegółowych związanych z wykonaniem projektu: - zbieranie i gromadzenie informacji potrzebnych do rozstrzygnięcia postawionych w projekcie problemów, - selekcja i analiza zgromadzonych informacji, - wnioskowanie ukierunkowane na wybór optymalnego rozwiązania, - wykonanie projektu w praktyce, jeżeli było to założone w celach projektu. Dokonywanie samooceny pracy nad projektem lub oceny koleżeńskiej. Rozwiązywanie problemów i konfliktów pojawiających się w zespole analiza zachowań swoich i swoich kolegów, opracowywanie programów naprawczych zorientowanych na niwelowanie problemów pracy w grupie i ich wdrążanie. Opracowanie sprawozdania lub karty projektu zgodnie z określoną przez nauczyciela strukturą (opracowanie komputerowe, wykorzystanie zdjęć zestawień itp. w zależności od charakteru projektu i zasad dokumentowania wykonania projektu przyjętych przez szkołę). 6. Realizacja projektu uwagi praktyczne 6.1. Dokonywanie systematycznej obserwacji i oceniania postępów uczniów w pracach nad projektem. Monitorowanie pracy uczniów wykonujących projekt pozwala na: - kontrolowanie pracy uczniów, - pomaganie im, gdy napotkają problem - informowanie ich o poziomie i postępach ich pracy. Ocena pracy (informacji o mocnych i słabych stronach) powinna mieć miejsce po ustalonym na początku czasie, np.: - po upływie 1/3 wyznaczonego czasu, 2/3 wyznaczonego czasu, po zakończeniu projektu - raz na dwa tygodnie, itp.. Ocena przedmiotowa może składać się z 3 ocen (bo 3 etapy), lub jedna ocena, składająca się z cząstkowych ocen punktowych (np. 20% po upływie 1/3 wyznaczonego terminu, 20% po 2/3 i 60% po zakończeniu projektu).

7 6.2. Motywowanie uczniów do prowadzenia działań zaplanowanych w projekcie i doprowadzenie ich do końca Zbyt długie projekty (np. kilku miesięczne) mogą ostudzić zapał uczniów (piętrzenie się zadań, pojawianie się nieprzewidzianych wcześniej problemów). Staje się on mało ciekawy i może być realizowany po łebkach. Należy zatem systematycznie monitorować pracę i postępy. Jak motywować lub przywrócić motywację uczniów, gdy ją tracą?: - systematycznie sprawdzać, co naprawdę zostało zrobione; - spotykać się z uczniami często (mogą to być krótkie spotkania); - doceniać i chwalić to, co już zrobili; - pomagać w razie poważnych problemów; - informować o projekcie rodziców i zachęcić ich do współpracy; - promować projekt poza szkoła, nawiązać kontakt z lokalnymi mediami; - zaangażować ekspertów i zewnętrznych obserwatorów; - potraktować przygotowanie publicznej prezentacji jako źródło motywacji; - przypominać o perspektywie oceny i terminie ukończenia projektu; - oceniać i doceniać realizacje poszczególnych etapów projektu; - stosować ocenianie kształtujące oceniać poszczególne etapy pracy nad projektem. czas dla drużyny krótka przerwa na wniosek uczniów lub nauczyciela, wtedy gdy np. mają poczucie, że się pogubili w natłoku zadań, nie dają sobie rady z tempem pracy lub napotkali trudne do rozwiązania problemy Zaprezentowanie sposobu dokumentowania wykonania projektu Na początku prac projektowych należy zaprezentować uczniom, jak będą dokumentować wykonanie projektu (np. pisemna forma raportu, w przypadku projektu badawczego będzie to gromadzenie i opracowanie jakichś informacji, a projekt przedsięwzięcia zwieńczony będzie zorganizowaniem wycieczki, wystawy, itp.). Sprawozdanie forma pisemnego zaprezentowania efektów projektu (najobszerniejsza). Jego struktura zależy od rodzaju projektu. Struktura sprawozdania 1. Pierwsza strona z tytułem projektu, nazwiskami autorów uczniów i nazwiskiem nauczyciela prowadzącego projekt. 2. Spis treści. 3. Streszczenie projektu. 4. Podziękowania. 5. Wstęp (uzasadnienie wyboru tematu, opis przeprowadzonych działań, źródła informacji, itp.) 6. Odkrycia i informacje prezentujące efekty pracy nad projektem(najważniejsza część sprawozdania), np. informacje zebrane z różnych źródeł (w tym wyniki przeprowadzonych badań ankietowych, wywiadów czy obserwacji). Należy je poselekcjonować, poddać analizie i zaprezentować tak, aby obrazowały całokształt prac projektowych. Można wykorzystać rysunki, diagramy, zestawienia i tabele, dające pełniejszy i przejrzysty obraz analizowanego problemu. 7. Wnioski i rekomendacje podsumowanie sprawozdania i wnioski na przyszłość (co poprawić następnym razem) 8. Bibliografia. 9. Załączniki. Karta projektu - uproszczona forma sprawozdania (zawierająca najwyżej 3-4 strony). Powinna zawierać: 1. Tytuł projektu. 2. Nazwisko nauczyciela prowadzącego grupę projektową. 3. Nazwiska autorów projektu. 4. Cel główny projektu. 5. Opis efektów projektu. (+ efekty wytworów materialnych) - Uzasadnienie wyboru tematu. - Procedury badań (w skrócie); metody badań (np. przeprowadzenie ankiety, której celem było zbadanie... ); przeprowadzenie wywiadów (z kim, w jakim celu); źródła informacji pisemne, z których skorzystano itp. - Odkrycia i informacje najważniejsze pozyskane informacje, analiza wyników badań, opis wykonanych prac (np. biznesplanu, projektu przedsięwzięcia itp.)

8 - Wnioski i rekomendacje. Przykłady kart projektów w załącznikach. 7. Publiczna prezentacja rezultatów projektu synteza działań Czynności nauczyciela Przedstawienie zasad przeprowadzenia prezentacji i przykładów, np. w formie nagranych prezentacji itp. Stworzenie warunków do przeprowadzenia przez uczniów prezentacji, np. organizacja zajęć podsumowujących wykonane projekty, organizacja dnia projektów lub inne rozwiązania przyjęte przez szkołę albo wynikające z charakteru prezentacji; zapewnienie potrzebnych środków prezentacji itp. Czynności uczniów Przygotowanie prezentacji projektu z uwzględnieniem ustalonych wcześniej parametrów (czas prezentacji, udział grupy w prezentacji, wykorzystanie technicznych środków prezentacji, itp.) Przeprowadzenie próby prezentacji. Prezentacja projektu na forum klasy, szkoły lub przeprowadzenie projektu przedsięwzięcia w formie przygotowanego przedstawienia, uroczystości, wycieczki itp. 8. Publiczna prezentacja rezultatów projektu uwagi praktyczne 8.1. Prezentacja projektu Prezentacja (zwieńczenie) projektu, może się odbyć na forum klasy lub przed szerszym audytorium, np. podczas dni projektów (jest to uroczysty dzień w szkole, kiedy wszystkie zespoły prezentują swoje projekty na forum szkoły). Informacje pomocne uczniom w przygotowaniu dobrej, publicznej prezentacji, uwzględniające następujące problemy: 1. Ile czasu przeznaczono na prezentacje? 2. Jaką wybrać formę, aby zainteresować słuchaczy i efektywnie przedstawić wyniki swojej pracy? 3. Czy cała grupa weźmie udział w prezentacji (co zakłada istota projektu gimnazjalnego) i jaki będzie w niej udział poszczególnych członków zespołu? 4. Jak zaplanować prezentację? 5. Jakie środki wizualne wykorzystać? 6. Jak przygotować się do prezentacji? 9. Ocena rezultatów projektu synteza działań Czynności nauczyciela Przeprowadzenie oceny końcowej (informacji zwrotnej) o mocnych stronach pracy, o kłopotach napotkanych po drodze i wnioskach na przyszłość w formie dyskusji z grupą uczniów lub karty oceny przekazanej uczniom. Analizowanie osiągniętych sukcesów i popełnionych błędów, wyciągając wnioski na przyszłość formułowanie informacji zwrotnej dla ucznia. Ocena całości wykonania projektu zgodnie z przyjętymi zasadami, np. ocena procesu wykonywania projektu (zaangażowania ucznia) i efektu końcowego wpływa na ocenę z zachowania; ocena projektu jest jednocześnie oceną z przedmiotu (przedmiotów), jeżeli tak zostało ustalone. Czynności ucznia Wnioskowanie na temat pracy i jej efektów końcowych wskazanie mocnych i słabych stron oraz ewentualnie aspektów problemu, których nie udało się rozwiązać i dlaczego. Formułowanie wniosków na przyszłość. Udział w dyskusji podsumowującej prace nad projektem i analizę osiągniętych sukcesów oraz i popełnionych błędów. - Dokonywanie samooceny (w trakcie i po zakończeniu projektu). - Dokonywanie oceny społecznej, szczególnie na etapie prezentacji. Może być bardziej obiektywna i wnikliwa, gdy uczniowie traktują ocenianie jako formę życzliwej krytyki tego, co w projekcie można zmienić, udoskonalić i pochwały tego, co im się w projekcie szczególnie udało. 10. Ocena rezultatów projektu uwagi praktyczne Ocena projektu - uwagi ogólne Ocenianie informacja o poziomie osiągniętych rezultatów, o mocnych i słabych stronach oraz o tym, co i jak można zrobić lepiej (ocena szkolna jest drugorzędna). Ma ona przede wszystkim motywować uczniów i przekazywać informacji o poziomie osiągniętych rezultatów. Zgodnie z WSO, prace projektowe muszą być oceniane, a ocena powinna wpłynąć na ocenę z zachowania. RP decyduje czy ma to być tylko zaliczył/nie zaliczył na świadectwie, czy: ocena z zachowania, wystawienie stopni za pracę, ocena opisowa, ustna ocena zwrotna.

9 Narzędziami oceniania mogą być: - teczka dokumentacyjna projektu, - arkusz obserwacji pracy w zespole, - zestaw pytań i zadań sprawdzających, - karta do oceny koleżeńskiej (społecznej) lub samooceny. Na ocenę za projekt wpływa efekt końcowy (publiczna prezentacja) oraz ocena w trakcie pracy nad projektem Wpływ oceny pracy nad projektem na ocenę z zachowania ucznia Zgodnie z Rozporządzeniem MEN kryteria oceniania zachowania ucznia powinny uwzględniać udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. RP ustala zasady oceny z zachowania za udział w prace nad projektem (np. punkty, ocena szkolna, inne). Przy ocenie z zachowania należy przyjąć, odpowiednie kryteria: - samodzielność ucznia w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu związanych z nim działań - sposób współpracy w zespole projektowym (oceniany na podstawie obserwacji, karty samooceny ucznia, karty oceny zespołu, rozmowy z liderem zespołu); - właściwe pełnienie w zespole znaczących ról np. lidera, sekretarza zespołu itp.; - doprowadzenie prac projektowych do końca i publiczne zaprezentowanie efektu końcowego (może się zdarzyć, że efekt końcowy nie jest do końca zbieżny z oczekiwanym wtedy należy wyżej ocenić prace zakończoną sukcesem); - doprowadzenie prac nad projektem do końca (nawet jeżeli efekt końcowy nie jest całkowicie zgodny z oczekiwaniami); - umiejętność dokonania samooceny adekwatnej do wkładu i efektów pracy nad projektem. Proces ten jest trudny i wymaga wielu przemyśleń w zakresie ustalania jasnych i czytelnych kryteriów dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli. (np. uczniowie z różnych klas nie mogą otrzymać różnych ocen za te same działania projektowe). Dlatego RP powinna ustalić w miarę szczegółowe kryteria, które będą wyznacznikiem obiektywnej oceny. To tylko przykład, gdyż od RP będą zależały, kryteria oceniani, ich wymiar i poziom uszczegółowienia. 11. Projekt edukacyjny w praktyce szkolnej gimnazjum Szkoły gimnazjalne mają obowiązek stworzenia uczniom warunków do wykonania projektów edukacyjnych. RP powinna podjąć wiążące decyzje na temat organizacji prac nad projektami edukacyjnymi, zarówno w: - zakresie terminu wykonywania tych projektów (w której klasie), - czasu realizacji projektów (jak długo będą wykonywane projekty (miesiąc, trzy miesiące, semestr) - oraz jaki w związku z tym będzie ich zakres. RP musi podjąć decyzje dotyczące opieki nad zespołami uczniowskimi (wychowawcy klas, nauczyciele wybranych przedmiotów) oraz ewentualnego zaangażowania innych nauczycieli, np. w formie uczestniczenia w konsultacjach z uczniami. RP decyduje o wyborze formy i czasu prezentacji (na forum klasy, szkoły w dniu projektów, itp.) oraz formy dokumentowania projektu (sprawozdanie, karta z projektu, teczka projektu, dokumentacja fotograficzna czy inne). RP podejmuje decyzje dotyczące oceniania uczniów (np. ustalenie kryteriów uznania projektu i wpisania udziału w jego realizacji na świadectwie, ustalenie zasad uwzględnienia udziału w pracy nad projektem w ocenie z zachowania ucznia, oraz ewentualne decyzje dotyczące oceniania z przedmiotów czy ta ocena jest obligatoryjna czy fakultatywna. Zgodnie z art. 21a Rozporządzenia projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod, dlatego RP decyduje: - w jak dużych zespołach (klasowych czy międzyklasowych) uczniowie będą wykonywali projekty i jak zapewnić obligatoryjność udziału uczniów w projekcie, - jak uczniowie będą planowali swoje działania (czy np. obligatoryjne jest przygotowanie i złożenie harmonogramu prac zespołu u nauczyciela odpowiedzialnego za projekt, dyrektora)

10 - w jaki sposób będą ustalane tematy projektów jako konkretne problemy do rozwiązania. Cześć 2 Metoda projektów dlaczego warto ja wdrażać w gimnazjum 1. Podstawowe cechy nauczania realizowanego zgodnie z założeniami dydaktyki tradycyjnej i progresywistycznej Szkoła tradycyjna Podział treści nauczania na przedmioty Przekaz wiedzy przez nauczyciela Uczniowie są na ogół pasywni Uczniowie nie decydują o doborze treści nauczania Dominuje uczenie się pamięciowe Uczniów mają zachęcać do nauki motywy zewnętrzne (głównie stopnie) Częsta kontrola wyników nauczania Współzawodnictwo Szkoła jest jedynym terenem uczenia się ( za wyjątkiem prac domowych) Słaby nacisk na samorzutną twórczość uczniów Szkoła progresywistyczna Podział treści nauczania na interdyscyplinarne bloki Samodzielne zdobywanie wiedzy przez uczniów; nauczyciel odgrywa przeważnie rolę obserwatora pracy dzieci i młodzieży Uczniowie są aktywni Uczniowie maja pewien wpływ na dobór treści nauczania Dominuje uczenie się oparte na rozwiązywaniu problemów Uczniów mają pobudzać do nauki motywy wewnętrzne, w tym potrzeby i zainteresowania poznawcze Niezbyt częsta kontrola wyników nauczania, nacisk na samokontrolę Współpraca Szkoła jest głównym, ale nie jedynym miejscem uczenia się Silny nacisk na samorzutną twórczość uczniów 2. Rodzaje projektów Projekt typu róbmy cokolwiek cel: kształtowanie umiejętności komunikacyjnych i związanych z rozwiązywaniem problemów, tematyka: wynika z zainteresowań uczniów, otaczającej rzeczywistości. Nieokreślona sytuacja Warsztaty (ćwiczenia) służące lepszemu poznaniu się grupy (tzw. metainterakcje) Zgromadzenie pomysłów projektu, np. metoda burzy mózgów Wybór pomysłu do realizacji Omówienie oczekiwań związanych z projektem Zaplanowanie realizacji projektu Realizacja projektu Metainterakcje w postaci np. treningu asertywności (w zależności od potrzeb grupy) Wspólna analiza realizacji projektu Projekt typu realizujemy wytyczne programu nauczania tematyka projektu: wynika z programu nauczania, w obszarze którego uczniowie wspólnie z nauczycielem poszukują interesujących zagadnień i problemów, które mogą przyjąć postać projektów. Zapoznanie z programem nauczania danego przedmiotu Zakreślenie pola poszukiwań tematyki projektu Uściślenie problematyki projektu Wykład wprowadzający w problematykę projektu Dyskusja plenarna nad wyborem projektu Praca w małych grupach Dyskusja plenarna nad wypracowanymi w grupach rozwiązaniami Czas dla drużyny (np. na wzajemne poinformowanie się o przyjętej strategii działania) Praca grupowa i indywidualna nad poszczególnymi częściami projektu Złożenie sprawozdań z efektów prac (prezentacje) Dyskusja plenarna nad uzyskanymi wynikami, analiza i krytyczna ocena procesu realizacji projektu 3. Cechy dobrego projektu - Ma cele jasno określone i możliwe do osiągnięcia - Daje możliwość dowiedzenia się i nauczenia czegoś nowego oraz użytecznego, często w wymiarze interdyscyplinarnym łączącym zagadnienia z różnych dziedzin - Jest dobrze rozplanowany w czasie (ustalone są terminy realizacji poszczególnych etapów i całości projektu) - Zadania są jasno rozdzielone pomiędzy uczniów zgodnie z ich zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami - Uczniowie pracują samodzielnie, korzystając tylko z konsultacji nauczyciela - Uczniowie znają kryteria oceny, w miarę możliwości uczestniczą w ich ustalaniu - Rezultaty pracy są prezentowane publicznie (na forum klasy, szkoły lub społeczności lokalnej)

11 4.- Metoda projektów a kompetencje kluczowe w społeczeństwie opartym na wiedzy 4.1. Społeczeństwo wiedzy Współczesny nauczyciel to osoba o wysokim poziomie kompetencji dydaktycznych, która ma duży zasób wiedzy merytorycznej oraz wysoki poziom świadomości pedagogicznej nakierowanej na przygotowanie młodego człowieka do życia w społeczeństwie wiedzy i aktywnego wejścia do świata pracy. Tendencja współczesnego świata to przejście z fazy społeczeństwa uprzemysłowionego do fazy społeczeństwa informacyjnego (społeczeństwa wiedzy). Umiejętność stosowania wiedzy staje się zasobem najważniejszym w życiu (jest bogactwem społeczeństwa), czyli definiowania problemów, tworzenia nowych innowacyjnych rozwiązań i dodawania nowych wartości. Niezbędne umiejętności, w które szkoła powinna wyposażyć ucznia: - twórcze rozwiązywanie problemów, - krytyczne myślenie, - umiejętności przywódcze, - umiejętność patrzenia z ogólnej perspektywy, - pewność siebie, pozwalająca brać pełny udział w decydowaniu o przyszłości społeczeństwa, - umiejętność planowania własnego życia w czasach ogromnych zmian. W nowoczesnym społeczeństwie ludzie muszą przede wszystkim nauczyć się, jak się uczyć Cztery filary współczesnej edukacji Wnioski po analizie wymagań edukacyjnych w szkole (na podstawie Raportu UNESCO Międzynarodowej Komisji do spraw Edukacji dla XXI wieku): rozwój społeczeństw informacyjnych oraz stały postęp technologiczny (...) uwypuklają rolę, jaką odgrywają zdolności intelektualne i poznawcze. ( ) Chodzi zatem o przygotowanie ludzi do innowacji, zdolnych rozwijać się, dostosowywać do szybko zmieniającego się świata, do kontrolowania zmian. Komisja wskazała cztery istotne filary (aspekty kształcenia, wokół których powinna być organizowana edukacja): 1. uczyć się, aby wiedzieć czyli zdobyć narzędzia do poznawania i rozumienia rzeczywistości, 2. uczyć się, aby działać czyli móc oddziaływać na swoje środowisko, stosowanie wiedzy w praktyce, 3. uczyć się, aby żyć wspólnie czyli współpracować z innymi na różnych płaszczyznach działalności ludzkiej, 4. uczyć się, aby być czyli podejmować działania mające na celu wszechstronny rozwój jednostki w różnych formach zaangażowania (w życie rodziny, społeczeństwa i gospodarki). Obecna edukacja formalna skupia się głównie na pierwszym z filarów Kompetencje kluczowe wg Parlamentu Europejskiego i Rady UE Kompetencje kluczowe - połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji życiowych. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie wskazało kompetencje kluczowe potrzebne we współczesnym świecie do samorealizacji i rozwoju osobistego, do bycia aktywnym obywatelem, do integracji społecznej i zatrudnienia: 1) porozumiewanie się w języku ojczystym. 2) porozumiewanie się w językach obcych, 3) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, 4) kompetencje informatyczne, 5) umiejętność uczenia się, 6) kompetencje społeczne i obywatelskie, 7) inicjatywność i przedsiębiorczość, 8) świadomość i ekspresja kulturalna. Przedsiębiorczość i innowacyjność jako nowa kompetencja kluczowa zgodna z wytycznymi Strategii Lizbońskiej

12 Wydaje się najistotniejsza z punktu widzenia wdrażania do praktyki edukacyjnej metody projektów. Oznacza ona zdolność osoby do wcielania pomysłów w czyn i obejmuje: - kreatywność, - innowacyjność -aktywność -niezależność - podejmowanie ryzyka, - zdolność do planowania przedsięwzięć i prowadzenia ich dla osiągnięcia zamierzonych celów. 5. Uczeń i nauczyciel w projekcie 5.1. Nauczyciel w metodzie projektów Kluczem do sukcesu w metodzie projektów jest przekonanie uczniów, żeby przejęli odpowiedzialność za określone w projekcie zadania. Rola nauczyciela: - stworzenie warunków do pracy uczniów, - motywowania - towarzyszenia im w procesie kształcenia - służenie radą i pomocą - inspirowanie do samodzielnego działania Odchodzi się od roli nauczyciela jako eksperta w danej dziedzinie ( podawacza wiedzy ). Praca nauczyciela nie może polegać wyłącznie na przekazywaniu informacji czy odpowiednio ustrukturyzowanych wiadomości, lecz na stawianiu problemów, w powiązaniu z określonymi rzeczywistymi sytuacjami, na ukazywaniu problemów w taki sposób, aby uczeń mógł uczyć się dostrzegać, definiować a następnie rozwiązywać problemy i widzieć je w szerszym kontekście Porównanie tradycyjnego podejścia do procesu kształcenia z podejściem nakierowanym na rozwój kompetencji kluczowych, szczególnie poprzez wdrażanie do praktyki szkolnej projektów edukacyjnych PODEJSCIE TRADYCYJNE PODEJSCIE WYKORZYSTUJĄCE METODĘ PROJEKTÓW - skupia sie na treści - skupia sie na procesie dochodzenia do wiedzy - nauczyciel jest w centrum zainteresowania - uczeń jest w centrum zainteresowania - nauczyciel jest ekspertem - nauczyciel jest organizatorem procesu kształcenia - nauczyciel jest nieomylny - nauczyciel ciągle się uczy - uczniowie są bierni - uczniowie aktywnie uczestniczą w procesie kształcenia - zagadnienia poruszane na lekcji są z góry ustalone realizacja programu - elastyczność w ustalaniu tematyki zajęć osiąganie celów kształcenia - nacisk jest położony na teorię - nacisk jest położony na zastosowanie teorii w praktyce - pojedynczy temat związany z przedmiotem - zadania interdyscyplinarne łączące wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów - strach przed błędami - uczenie się na błędach - ograniczona wymiana informacji między uczniami - uczenie się we współpracy (interakcyjne) 5.3. Uczniowie w metodzie projektów W trakcie pracy nad projektem uczniowie zdobywają nowe wiadomości i kształtują nowe umiejętności w sposób bardziej efektywny i trwały niż w przypadku tradycyjnych metod. W szczególności uczą się: - podejmowania decyzji sami wybierają lub doprecyzowują temat, problem do rozwiązania, sposób działania, źródła informacji itp., zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i celami projektu; - poszukiwania szukają sposobów zbadania i możliwości rozwiązania problemu; - przedsiębiorczości i elastyczności wytrwale i w przemyślany sposób dążą do realizacji założonego planu pracy, a gdy pojawiają się poważne przeszkody, starają się je przezwyciężyć lub modyfikują swoje działanie w wyniku dyskusji w grupie i konsultacji z nauczycielem; - prezentowania swojej pracy innym przygotowują i przeprowadzają publiczną prezentacje projektu;

13 - oceniania pracy swojej i innych oceniają swoje wysiłki i ich ostateczny efekt (z punktu widzenia wcześniej określonych kryteriów sukcesu). Uczniowie kształtują również ważne umiejętności, które wpisują się w kompetencje kluczowe (określone przez Parlament Europejski): - posługiwania się językiem ojczystym: czytania, pisania, słuchania, mówienia, w tym wyrażania i prezentowania swojego zdania; (w przypadku projektów wykonywanych w ramach języków obcych lub wymagających na przykład korzystania z informacji czy przygotowania opracowania, prezentacji w języku obcym również posługiwania się językiem obcym); - samodzielnego uczenia się; - inicjatywności i przedsiębiorczości, a w tym przede wszystkim identyfikacji i oceny własnych mocnych i słabych stron, planowania i organizowania swojej pracy, współpracy w zespole, zbierania, selekcjonowania i opracowywania informacji itp.; - posługiwania się technologią informacyjną; - może też doskonalić kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne, kompetencje społeczne i obywatelskie oraz podnoszą świadomość i ekspresję kulturalna. Dekalog nauczyciela pracującego metodą projektów 1. Wspieraj a nie wyręczaj swoich uczniów. 2. Pozwól uczniom poczuć się właścicielami wykonywanego projektu. 3. Pobudzaj ich do rozwijania swoich zainteresowań. 4. Zachęcaj do twórczego rozwiązywania problemów. 5. Zachęcaj do korzystania z różnych źródeł informacji. 6. Stwarzaj możliwości do dyskusji i negocjowania proponowanych rozwiązań. 7. Zachęcaj do analizy popełnionych błędów i wyciągania z nich wniosków na przyszłość. 8. Pamiętaj, że efekt pracy uczniów nie musi być całkowicie zbieżny z Twoim początkowym wyobrażeniem o nim. 9. Pomagaj uczniom rozwiązywać pojawiające się problemy i konflikty w grupie. 10. Współpracuj z innymi nauczycielami, gdyż każdy projekt, nawet przedmiotowy, ma pewien wymiar interdyscyplinarny. Dekalog ucznia pracującego metodą projektów 1. Współpracując w zespole, możesz osiągnąć więcej niż pracując sam. 2. Projekt jest przedsięwzięciem Twoim i Twojego zespołu przyjmijcie odpowiedzialność za jego wykonanie i efekty. 3. Ustalenie ostatecznego tematu projektu powinno być efektem negocjacji pomiędzy zespołem a nauczycielem prowadzącym projekt. 4. Dyskutujcie nad sposobem wykonania projektu mogą pojawić się ciekawe i twórcze pomysły. 5. Jeżeli uważasz, że masz dobry pomysł, przekonaj grupę, wykorzystując racjonalne argumenty. 6. Rozdzielajcie zadania do wykonania, wykorzystując mocne strony, predyspozycje i zainteresowania członków zespołu. 7. Zbierając potrzebne informacje, korzystajcie z różnych źródeł, a jeżeli tego wymaga projekt, prowadźcie badania również poza szkoła. 8. Cały zespół odpowiada za realizację projektu każdy powinien wywiązywać się z przyjętych na siebie obowiązków. 9. Dbajcie o dobrą atmosferę pracy w zespole w przypadku konfliktów szukajcie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań, sami lub z pomocą nauczyciela. 10. Nawet najlepszy projekt nie ma szans na uznanie, jeżeli nie jest dobrze zaprezentowany. Wykorzystajcie różne pomysły, prezentując efekty swojej pracy. 6. Zespół projektowy 6.1. Uczenie się we współpracy Uczenia się we współpracy przyczynia się do zwiększenia osiągnięć dydaktycznych, gdyż uczniowie słabsi mogą się podciągnąć, a uczniowie lepsi pomagając słabszym, muszą wgłębić się w związki i znaczenia określonych treści nauczania. Praca w zespole uczy wzajemnego szacunku i tolerancji oraz wpływa na kształtowanie umiejętności społecznych (istotnych w życiu). Praca w grupach jest bardzo cenna, gdyż: - uczy kooperacji, respektowania przyjętych zasad i dyscypliny, umożliwia doświadczenie współzależności i współodpowiedzialności; - pozwala na doskonalenie kompetencji komunikacyjnych (wypowiadania swoich myśli, słuchania i respektu dla zdania innych); - uczy grupowego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji; - daje możliwość korzystania z wyższego i bardziej zróżnicowanego poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczeń; - zwiększa zdolność do ryzyka; - ułatwia aktywizacje wszystkich uczniów; - działa wzajemnie inspirująco, zwiększa potencjał twórczy grupy;

14 - pozwala na większą wydajność pracy i osiąganie lepszych efektów (występuje synergia, czyli wzajemne potęgowanie działania). Nauczyciel powinien umieć w pracy grupowej rozpoznawać role poszczególnych członków oraz właściwie interpretować dynamikę grupy. Kwestionariusz ankiety badający role w grupie, na bazie którego można budować zespoły załącznik. Mówiąc o dynamice grupy, warto pamiętać, że każda grupa przechodzi przez cztery etapy: 1. Formowanie grupa wzajemnie się poznaje, niektórzy członkowie są onieśmieleni, nie wszyscy rozumieją zadania grupy i jej cele. 2. Burza w grupie pojawiają się pierwsze problemy i konflikty interpersonalne, które uniemożliwiają sprawne funkcjonowanie. 3. Normowanie rozwiązanie powstałych konfliktów pozwala członkom grupy poczuć się lepiej w swoim towarzystwie, poznają swoje mocne i słabe strony, grupa nabiera poczucia jedności, wzajemne oczekiwania członków grupy wobec siebie są jasne. 4. Działanie członkowie grupy pracują wydajnie, szybko rozwiązują problemy, cele szczegółowe są osiągane, a zespół czyni szybkie postępy w wykonywaniu zadania. Wady pracy grupowej: - syndrom grupowego myślenia złudzenie nieomylności, wrażenie jednomyślności i poczucia nieuzasadnionej mocy; - tłumienie indywidualności oryginalnych i niezależnych osób; - zmuszanie do podporządkowywania się normom grupy; - nastawienie na miłe, niekoniecznie twórcze spędzenie czasu. Nauczyciel powinien wywoływać i podtrzymywać motywacje uczniów do wykonania zaplanowanych zadań. Rodzaje motywacji: - Motywacja wewnętrzna to samoczynnie pojawiające się bodźce, jak odpowiedzialność, poczucie, że wykonywane działania są ważne, swoboda działania, możliwość wykorzystania i rozwoju umiejętności własnych, powodujące określone zachowania ludzi. - Motywacja zewnętrzna rozumiana jest jako możliwość zarządzania nagrodami (pochwała, dobra ocena, list gratulacyjny) i karami (nagana, krytyka, zła ocena). Znaczenie lidera zespołu: Lider ma ogromny wpływ na całokształt działań grupy oraz jej członków. Niezależnie od rodzaju grupy (klasa, grupa zawodowa czy koleżeńska) cechy osobowości lidera determinują jego styl kierowania grupą Twórcze rozwiązywanie problemów w zespole Projekt edukacyjny to postawienie problemu do rozwiązania. W definicji problemu zawsze występują 2 elementy jak: 1. cel do osiągnięcia 2. trudności i przeszkody do pokonania CEL + PRZESZKODA = PROBLEM W. Okoń definiuje problem dydaktyczny jako trudność o charakterze praktycznym lub teoretycznym, którą uczeń pokonuje dzięki samodzielnej aktywności badawczej. Tłem tej trudności jest zwykle celowo zorganizowana sytuacja, w której uczeń, kierując się określonymi potrzebami, zmierza do pokonania trudności, a przez to zdobywa nową wiedzę i doświadczenie. Problemy mogą być typu: - odkryć coś nieznanego, jakąś prawidłowość (wymaga od uczniów myślenia analitycznego) - wynaleźć coś nowego, oryginalnego (wymaga zastosowania myślenia twórczego, które cechuje duży stopień swobody i nieograniczoną liczbę rozwiązań oraz który wykorzystuje i doskonali takie cechy, jak pomysłowość, przedsiębiorczość czy wyobraźnia. Rozwiązywanie problemów wymaga od uczniów dużego stopnia samodzielności i aktywności, a o pełnej samodzielności ucznia możemy mówić, gdy potrafi sam wysnuć i sformułować problem, rozwiązać go racjonalnie i

15 sprawdzić odpowiednio wartość tego rozwiązani (tego docelowo oczekuje się od uczniów wykonujących projekt edukacyjny) Uczenie się przez doświadczenie Projekty edukacyjne zbliżają uczniów do otaczającej ich rzeczywistości, wymagają podejmowania działań wychodzących poza zwykłą szkolną edukację, przyczyniają się do gromadzenia doświadczeń. Uczenie się przez doświadczenie wymaga specjalnego zorganizowania pracy uczniów, w taki sposób, aby mieli oni poczucie sprawstwa, zdobywali wiedzę i umiejętności poprzez konkretne, praktyczne doświadczenia wynikające z interakcji ze środowiskiem, a następnie mieli sposobność do systematycznej analizy i refleksji, a także uczenia się na swoich błędach i porażkach. Według Dewey a, człowiek to organizm gromadzący doświadczenia. Kładł on nacisk na zdobywanie doświadczeń, widząc w tym procesie istotny element uczenia się. Podkreślał, że informacje zapamiętywane w bierny i mechaniczny sposób mają charakter statyczny, dopóki uczeń nie ma sposobności do aktywnego posłużenia się daną informacją. Wykonywanie projektów zespołowych, bazujących na otaczającej uczniów rzeczywistości, pozwala na doświadczalne odkrywanie i potwierdzanie pewnych prawidłowości, a co być może jeszcze istotniejsze dla rozwoju ucznia, pozwala na zdobycie konkretnych doświadczeń społecznych, które następnie są wykorzystywane w nowych sytuacjach. Pozycje, które warto przeczytać - K. Chałas: Metoda projektów i jej egzemplifikacja w praktyce. Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa J. Królikowski: Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych. Wydaw. CODN, Warszawa A. Mikina, B. Zając: Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej. Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków M.S. Szymański: O metodzie projektów. Wydawnictwo Akademickie :ak, Warszawa Uczenie metodą projektów, red. B.D. Gołebniak, WSiP S.A., Warszawa 2002

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi we Wrocławiu. 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Osieku. Informacje ogólne Uczniowie klas II gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Udział w projekcie jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 8 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek udziału w realizacji projektu edukacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu

PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu PROCEDURY ORGANIZOWANIA i REALIZOWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO w Gimnazjum nr 40 im. Noblistów Polskich we Wrocławiu I. Podstawa prawna 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM FILOMATA W GLIWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Do 18 września nowego roku szkolnego rodzice i uczniowie są informowani przez wychowawcę o warunkach

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW W GIMNAZJUM NR. 1 W GRYFINIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Stobiernej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy:

PROJEKT EDUKACYJNY. W realizacji projektu można wyróżnić cztery etapy: PROJEKT EDUKACYJNY PROJEKT EDUKACYJNY jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie jakiegoś problemu. Jest on zakończony publiczną prezentacją efektów wspólnej pracy. W realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W STARYCH PROBOSZCZEWICACH 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie: 1) Art. 44p ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie

Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Procedury wdrażania i realizacji projektów gimnazjalnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Lubaczowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu.

R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Załącznik nr 4 do Statutu Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu R e g u l a m i n pracy nad zespołowym projektem edukacyjnym w Gimnazjum nr 4 w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

1. Główne założenia projektu edukacyjnego 2. Organizacja projektu 3. Cele projektu 4. Dekalog nauczyciela 5. Kierunki współczesnej edukacji 6.

1. Główne założenia projektu edukacyjnego 2. Organizacja projektu 3. Cele projektu 4. Dekalog nauczyciela 5. Kierunki współczesnej edukacji 6. Lublin, 08.11.2014 1. Główne założenia projektu edukacyjnego 2. Organizacja projektu 3. Cele projektu 4. Dekalog nauczyciela 5. Kierunki współczesnej edukacji 6. Dobre praktyki Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM SPORTOWYM W PRUSZKOWIE 1 1. Projekty edukacyjne realizowane są przez uczniów klasy drugiej, w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM W PRZYSTAJNI Załącznik do Statutu nr 12 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 3 w ZSO im.w.kętrzyńskiego w Kętrzynie 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w realizacji projektu edukacyjnego na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum Nr 8 w Gdańsku im. Obrońców Poczty Polskiej Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Górkach Wielkich 1 1. Uczniowie mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013

REGULAMIN realizacji PROJEKTU. w roku szkolnym 2012/2013 REGULAMIN realizacji PROJEKTU w roku szkolnym 2012/2013 Podstawa prawna: Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 20 sierpnia 2010 r. nałożył na szkoły gimnazjalne wymóg zorganizowania pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 5 IM. MIKOŁAJA REJA W CZĘSTOCHOWIE 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO ORGANIZACJA PROJEKTU EDUKACYJNEGO (Podstawa prawna: 1 ust. 12 Rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr 11 w Jastrzębiu Zdroju Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Nr w Jastrzębiu Zdroju.. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie trzeciej.. Uczeń może brać udział w realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia METODA PROJEKTU Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia Historia metody: Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy I Zasady realizacji projektu 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum w Zespole Szkół im. Karola Marcinkowskiego w Ludomach ZASADY 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH. w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Pallotyńskim Gimnazjum im. Stefana Batorego w Lublinie 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum 1. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 PRZY ZSO NR 12 W SOSNOWCU Ustalenia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum w Kaszczorze 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie paragrafu 21 a Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów. Wyzwania i możliwości tworzenia polityki edukacyjnej na poziomie jednostki samorządu terytorialnego dr Olga Napiontek, Fundacja Civis Polonus Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste)

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w Szkole Podstawowej nr 6 w Szczytnie (klasy czwarte, piąte i szóste) Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty:

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum nr 2 im. ks. Jana Twardowskiego w Nowym Sączu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje co najmniej jeden projekt edukacyjny w ciągu trwania nauki w

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa

Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół Realizacja projektów etwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 r. Iwona Moczydłowska,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Redle REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Redle REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Redle REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH 1 1. 1. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JANA DZIERŻONIA W PIESZYCACH

ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JANA DZIERŻONIA W PIESZYCACH ZASADY I WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ IM. KS. JANA DZIERŻONIA W PIESZYCACH 1. Każdy uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego

Procedura realizacji projektu edukacyjnego 1 Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu edukacyjnego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 939 W ZESPOLE SZKÓŁ W GOSTYNI. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. W. WITOSA W PŁAWIE 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może zostać

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Wysokiem Mazowieckiem. Projekt edukacyjny jest zespołowym planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku

Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów. Gimnazjum w Ostrowsku Szczegółowe warunki realizacji projektów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum w Ostrowsku I. Postanowienia ogólne 1. Uczniowie Gimnazjum w Ostrowsku mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Redle REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

metodą projektu. program nauczania realizowany

metodą projektu. program nauczania realizowany mgr Jolanta Bugajska interjola@o2.pl fizyka, technologia informacyjna, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Nowej Soli program nauczania realizowany metodą projektu. Nowa Sól 2002. 1 Spis treœci 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie

Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Procedura realizacji projektu gimnazjalnego w Gimnazjum w Postominie Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu

Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum STO w Bytomiu 1 Postanowienia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizacji projektu edukacyjnego, zwanego dalej projektem.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy MSPEI

Koncepcja pracy MSPEI Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej w Łodzi to Szkoła Kompetencji Kluczowych posiadająca i rozwijająca nowatorskie spojrzenie na kształtowanie postaw i umiejętności zgodnie z Europejskimi

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO

WARUNKI REALIZACJI GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. 1. Uczniowie PGS Nr 11w Wałbrzychu biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Lubrzy

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Lubrzy Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum w Lubrzy 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE. Ustalenia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. PAWŁA GÓRY W MRZEZINIE 1 Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum realizuje jeden projekt edukacyjny w danym roku szkolnym. 2. Projekty realizowane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim Regulamin realizowania projektów edukacyjnych 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM Ustalenia ogólne 1 1.Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych rozumianych jako zespołowe, planowe działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH w Publicznym Gimnazjum nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Wł. Jagiełły w Pasłęku Podstawa prawna Obowiązek realizacji projektu edukacyjnego wskazano w 21a dodanym do rozp. MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Jastrowiu Zasady ogólne 1. 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ PROJEKT EDUKACYJNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ O p r a c o w a ł a A g a t a R e s z e w i c z Projekt edukacyjny jest jedną z aktywizujących metod kształcenia lub szerzej strategią dydaktyczną. www.ceo.org.pl/

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015.

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach. w roku szkolnym 2014/2015. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum im Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2014/2015 Ustalenia ogólne 1 Uczeń Gimnazjum realizuje projekt edukacyjny w danym roku szkolnym 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM Nr 1 W USTRZYKACH DOLNYCH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi.

Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Procedura Realizacji Projektu Edukacyjnego w Gimnazjum nr 14 w Łodzi. Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego, którego wynik jest odnotowywany

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów

Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Rozwijanie twórczego myślenia uczniów Przygotowanie do konkursów przedmiotowych i tematycznych Oprac. Anna Szczepkowska-Kirszner Szkoła Podstawowa nr 3 we Włodawie Rok szkolny 2011/2012 tytuł laureata

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Regulamin realizowania projektów edukacyjnych Katolickie Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie Regulamin wchodzi w życie dnia 30 października 2010 r. Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo