REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI"

Transkrypt

1 REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010

2 PROJEKT INDYWIDUALNY 2

3 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem i nauczanie problemowe pojęcia podstawowe 1.2. Tworzenie sytuacji problemowej 1.3. Metody nauczania uczenia się stosowane w nauczaniu problemowym 2. Metodyka rozwiązywania problemów 2.1. Fazy rozwiązywania problemów 2.2. Typy problemów 2.3. Przyczyny niepowodzeń w rozwiązywaniu problemów 3. Istota metody projektów w kształceniu inżynierów 3.1. W kierunku sprecyzowanie pojęcia metoda projektów 3.2. Metodyka rozwiązywania problemów projektowych Paradygmaty projektowania (rozwiązywania problemów projektowych) Model rozwiązywania problemów projektowych Poziom określoności problemu projektowego 3.3. Zadania nauczyciela i studenta w czasie realizacji projektu 3.4. Trudności (zagrożenia) mogące pojawić się czasie realizacji projektu 3.5. Przygotowanie studenta do pracy metodą projektów 3.6. Metodyka realizacji projektu indywidualnego Cele projektu Organizacja zajęć projektowych Dokumentacja projektu Konspekt Sprawozdanie Prezentacja projektu Ocena projektu

4 4 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem i nauczanie problemowe pojęcia podstawowe Nauczanie problemowe to kompleks czynności dydaktycznych nauczyciela, które przytajać tworzeniu sytuacji problemowych wdrażają studentów (przy ich świadomym, aktywnym emocjonalnym współudziale) do spostrzegania, formułowania i rozwiązania problemów. Mówiąc inaczej nauczanie problemowe to nauczanie przez rozwiązywanie problemów. Czym zatem jest problem dydaktyczny? Problem dydaktyczny to wszelka trudność o charakterze teoretycznym lub praktycznym, której przezwyciężenie wymaga od studenta aktywności badawczej, poszukującej postawy i prowadzi do wzbogacenia posiadanej przez niego wiedzy. O problemie dydaktycznym możemy mówić w przypadku gdy poszukiwana wiedza już istnieje jednak osoba rozwiązująca problem jej nie zna i zauważą jej brak. Tak wiec, to co dla jednego studenta może być problemem dla innego może nim nie być. Reasumując, możemy zdefiniować problem jako rodzaj zadania, którego student nie może rozwiązać za pomocą posiadanych wiadomości, umiejętności i nawyków. Rozwianie problemu jest możliwe przede wszystkim dzięki myśleniu produktywnemu. Przy czym myślenie produktywne polega na tworzeniu informacji (produktów) zupełnie nowych dla studenta. Wynik tego myślenia wzbogaca go o nowe doświadczenia i nieznane dotąd treści. Aktywność badawcza występuje wówczas, gdy student, na podstawie analizy problemu wysuwa hipotezy, opracowuje metodologię pracy badawczej, prowadzi badania. Często w praktyce mylone są pojęcia zadania z problemem, gdy tymczasem każdy problem jest zdaniem lecz nie każde zadanie jest problemem. Nie są problemami tzw. zadania zamknięte, charakteryzujące się tym, że zawierają pewne dane, pewną wiedzę i pytania, a odpowiedź na pytania zawarta jest w danych. Problemami są zadania otwarte charakteryzujące się tym, że nie można ich rozwiązać na podstawie danych (informacji) w nich zawartych. Rozwiązanie zadania otwartego wymaga poszukiwania dodatkowych danych (informacji). Poprawne sformułowanie problemu stanowi podstawę nauczania problemowego Tworzenie sytuacji problemowej Problemy powstają w określonych sytuacjach zwanych sytuacjami problemowymi. Sytuacja problemowa to sytuacja wymagające myślenia, zawierająca jakąś trudność, którą można rozwiązać poprzez określone czynności manualne lub umysłowe. Sytuacja problemowa powstaje wówczas gdy: brak korelacji pomiędzy wiedzą posiadaną, a wiedzą konieczną do rozwiązania zadana (np. student ma zmierzyć rezystancję, a nie zna jeszcze miernika do pomiaru tej wielkości), pojawia się konieczność wyboru z systemu wiedzy już posiadanej tych jej elementów, które są najbardziej odpowiednie do rozwiązania zadania,

5 5 istnieje niezgodność pomiędzy celem a środkami dla jego osiągnięcia, w strukturze zadania (wiedzy) brak jest niektórych ważnych elementów, konieczne jest wykorzystanie posiadanych wiadomości i umiejętności w nowych sytuacjach (typach zadań), występuje sprzeczność pomiędzy możliwym od strony teoretycznej sposobem rozwiązania zadania, praktyczną jego realizacją. Sytuacje problemowe nie powstają same przez się, ale są efektem mistrzostwa dydaktycznego nauczyciela. Mistrzostwo to przejawia się tym, że student: naprawdę odczuł określoną trudność teoretyczną lub praktyczną, sformułował problem albo uświadomił sobie problem sformułowany przez nauczyciela, chce go rozwiązać i potrafi to zrobić. Sytuację problemową nauczyciele inicjują najczęściej za pomocą: określonych sformułowań słownych, materiału źródłowego, artykułu z prasy, samodzielnych obserwacji studentów. Na rys. 1 przestawiono kolejne fazy nauczania problemowego. Organizowanie sytuacji problemowej Zdefiniowanie problemu i celów Rozwiązywanie problemu Wytwarzanie pomysłów rozwiązania problemu Weryfikacja teoretyczna pomysłów Weryfikacja praktyczna pomysłów Wyjaśnienie (uzasadnienie) zastosowanego rozwiązania problemu Usystematyzowanie i utrwalenie wiedzy wynikającej z rozwiązanego problemu Rys.1. Fazy nauczania problemowego

6 Metody nauczania uczenia się stosowane w nauczaniu problemowym Zajęcia problemowe mogą być realizowane przy pomocy różnych metod nauczania. Ich wybór uzależniony jest nie tylko od przyjętej drogi rozwiązywania problemu, ale także od celu zajęć, przygotowania studentów, bazy dydaktycznej itp. Poniżej dokonano charakterystyki wybranych metod. Klasyczna metoda problemowa. Istota tej metody sprowadza się do kierowania przez nauczyciela procesem rozwiązywania problemu, który wcześniej został sformułowany w wyniku wytworzenia sytuacji problemowej. Uczenie się przez badanie. Jest zmodyfikowaną odmianą klasycznej metody problemowej. Różnice polegają na sposobie gromadzenia danych niezbędnych do rozwiązania problemu, sposobie weryfikacji hipotez oraz stopniu samodzielności studenta. Badanie dotyczy głównie weryfikacji hipotez (sprawdzenie, testowanie, kontrola obserwacja, eksperyment, wywiad, analiza dokumentów itp.). Wykład problemowy. Tym różni się od wykładu informacyjnego, że nauczyciel sam ze sobą prowadzi dialog eksponując tok rozumowania na poszczególnych etapach sytuacji problemowej. Formułuje problem, wysuwa hipotezy, proponuje sposoby ich weryfikacji i analizuje przyjęte rozwiązanie. Stawiając pytania aktywizuje studentów do udzielania sobie w myślach dopowiedzi, które w czasie trwania wykładu weryfikują. Wykład konwersatoryjny. Istota tej metody polega na większej aktywizacji studentów poprzez przeplatanie wykładu poleceniami wykonania jakiegoś zadania lub pytaniami kierowanymi do słuchających i udzielnymi prze nich odpowiedziami. Metoda gier. Gra to zabawa prowadzona wg ściśle określonych zasad postępowania zwanych regułami. Jest to celowo organizowana sytuacja oparta na ospie faktów i procesów, w której osoby uczące się konkurują ze sobą w ramach okresowych reguł gry. Metoda projektów. Polega na wykonywaniu przez studentów projektu w ramach którego uczniowie rozwiązują problem. Nauczyciel inicjuje sytuację problemowa i w sposób ogólny określa merytoryczne ramy projektu, a studenci określają jego temat. Projekt może być realizowany w formie indywidualnej (projekt indywidualny) lub zespołowej (projekt zespołowy). Może obejmować zagadnienia jednego przedmiotu (projekt monodyscyplinarny) lub też większej ich ilości (projekt interdyscyplinarny). 2. Metodyka rozwiązywania problemów 2.1. Fazy rozwiązywania problemów Proces rozwiązywania problemów możemy podzielić na pięć zasadniczych faz: Dostrzeżenie problemu. W fazie tej student dostrzega problem (definiuje go) czyli go odkrywa. Innymi słowy uświadamia sobie, że widza którą posada nie jest wystarczająca do osiągnięcia planowanych celów.

7 7 Analiza sytuacji problemowej. W tej fazie student analizuje informacje zawarte w sytuacji początkowej oraz cel który ma osiągnąć. Analizuje rozbieżności pomiędzy tym co jest dane tym co jest pożądane. Wytwarzanie pomysłów rozwiązania. W fazie tej zwanej także fazą produktywną student wytwarza pomysły rozwiązania problemu (hipotezy). Weryfikacja pomysłów rozwiązania. Celem tej fazy jest sprowadzenie wartości wysuniętych, w fazie wcześniejszej, hipotez. W wyniku weryfikacji pomysł rozwiązania zostaje przyjęty albo odrzucony. Powrót do faz poprzednich. Faza ta ma innych charakter niż poprzednio wymienione. Student może powrócić do fazy poprzedniej na każdym etapie rozwiązywania problemu. Tak np. w trakcie tworzenia pomysłów może on ponownie zacząć analizować sytuację problemową. Powroty takie zdarzają się w zasadzie wielokrotnie, a ich główną przyczyną są niepowodzenia w fazach poprzednich. Powrót do faz poprzednich nie jest samodzielnym ogniwem w procesie rozwiązywania problemów. Wyróżnienie go jest o tyle ważne, że wskazuje ono na relacje zachodzące pomiędzy omówionym wcześniej fazami. W świetle tych rozważań możemy wyróżnić dwa modele rozwiązywania problemów: model liniowy i cykliczny. W modelu liniowym (rys.2) ludzie nigdy nie powracają do faz poprzednich. Zatem w tym przypadku wykonują oni każdą fazę tylko jeden raz. Rys.2. Liniowy proces rozwiązywania problemu W rzeczywistych sytuacjach problemowych proces myślenia prawie nigdy nie jest liniowy. W znakomitej większości faza powrotna odgrywa tutaj zasadniczą rolę Najczęściej ludzie cofają się z fazy III (formułowania pomysłów) do fazy II (analiza sytuacji problemowej) oraz z fazy IV (weryfikacji pomysłów) do fazy III (powtórnego ich wytwarzania). Możliwy przebieg takiego procesu przedstawiono na rys. 3. Rys.3. Cykliczny proces rozwiązywania problemu 2.2. Typy problemów Człowiek rozwiązuje problemy poznawcze, które mają różną strukturę. Niezależnie jednak od rodzaju problemu, w jego strukturze można wyodrębnić dwa zasadnicze elementy które są mniej lub bardziej określone. Pierwszym z nich jest cel do którego student zmierza, drugim początkowe dane (informacje), które występują w sytuacji problemowej.

8 8 Oznaczając sytuację początkową przez S 0, cel przez C, a sytuację końcową czyli rozwiązanie przez S n strukturę problemy można ująć następująco: 0 n W zależności od tego czy S 0 zawiera wszystkie niezbędne dane oraz czy cel jednoznacznie określa S n, możemy wyróżnić cztery zasadnicze typy problemów o odrębnej strukturze [Kozielecki, 1969]. Typ I. Należą do nich problemy dobrze określone. Mają one dwie charakterystyczne cechy: w sytuacji początkowej dane są wszystkie potrzebne informacje, cel jednoznacznie określa poszukiwaną sytuację końcową co powoduje, że problemy tego typu mają tylko jedno poprawne rozwiązanie. Problemy tego typu, ze względu na swoją strukturę, ograniczają swobodę poszukiwań studenta krępując jego inwencję, pomysłowość i oryginalność. Ten typ problemów rzadko występuje w życiu codziennym i zawodowym, dominuje natomiast w dydaktyce co wynika z mylnego przekonania, że tylko problemy z jednym poprawny rozwiązaniem kształcą samodzielne myślenie studentów. Typ II. W problemach tych sytuacja początkowa S 0 zawiera również wszystkie niezbędne informacje jednak, w przeciwieństwie do typu I, cel nie określa jednoznacznie sytuacji końcowej S n. W związku z tym problemy te mają więcej niż jedno rozwiązanie. 0 Problemy typu II w mniejszym stopniu ograniczają swobodę poszukiwań studenta. Rozwiązując je może wykazać się inwencją, pomysłowością i oryginalnością. Typ III. W problemach tego typu dane początkowe S 0 są całkowicie lub częściowo niedostępne, za to cel jednoznacznie określa sytuację końcowa. Zatem problemy te posiadają tylko jedno poprawne rozwiązanie. n W problemach typu III student może wykazać się, w odróżnieniu od problemów typu II, pomysłowością w poszukiwaniu informacji niezbędnych do osiągnięcia celu. Jednak fakt, że

9 9 rozwiązanie jest tutaj jednoznacznie określone, ogranicza w pewnym stopniu jego swobodę myślenia. Typ IV. Struktura tych problemów jest najmniej sprecyzowana. Nie zawierają one wszystkich informacji potrzebnych do rozwiązania problemu. Często sytuacja początkowa nie jest jasno określona, a cel nie wskazuje jednoznacznie rozwiązania. Zatem w przypadku tego typu problemów istnieje wiele poprawnych rozwiązań. Chcąc rozwiązać problem typu IV student musi wykazać się dużą pomysłowością i oryginalnością. Z pewnością ich wartość dydaktyczna jest duża, chociaż rozwiązywanie problemów IV typu nastręcza studentom wiele trudności Przyczyny niepowodzeń w rozwiązywaniu problemów Przyczyny niepowodzeń w procesie rozwiązywania problemów upatrywać należy w niedostatecznym rozwinięci u studentów lub wręcz braku podstawowych zdolności odgrywających zasadniczą rolę w jego realizacji, a do których zaliczyć należy: zdolność do postrzegania problemów czyli tzw. wrażliwość na problemy która ułatwia wiedzenie w sytuacji tych trudności, których nie można pokonać posługując się dotychczasową wiedzą. Brak tej zdolności powoduje, że student doznaje niepowodzeń w pierwszej fazie rozwiązywania problemów, zdolność rozumowania ogólnego pozwala na dokładną analizę, sytuacji początkowej oraz sporządzenie listy danych (informacji) ważnych, zbędnych i brakujących. Zbyt niski jej poziom jest źródłem niepowodzeń w drugiej fazie rozwiązywania problemów. zdolność do płynnego myślenia czyli płynność myślową, umożliwiającą w stosunkowo krótkim czasie wytworzenie alternatywnych rozwiązań. Zdolność ta decyduje o liczbie a nie jakości rozwiązania, zdolności do giętkiego myślenia czyli tzw. giętkości myślenia pozwalającą człowiekowi patrzeć na problem z wielu punktów widzenia. Brak tej zdolności czyli sztywność myślenia zakłóca przebieg fazy wytwarzania pomysłów rozwiązania, zdolność do logicznej oceny ułatwia ocenę wartości rozwiązania. Brak tej zdolności uniemożliwia prawidłowy przebieg fazy weryfikacji. 3. Istota metody projektów w kształceniu inżynierów 3.1. W kierunku sprecyzowanie pojęcia metoda projektów Metoda projektów przywodzi na myśl czynności wyłącznie projektowania, gdy tymczasem chodzi o samodzielną inicjatywę studentów w podejmowaniu tematów nie tylko projektowania, ale doprowadzenia do pełnej realizacji i oceny wytworu ich pracy. Lepiej więc

10 10 byłoby mówić o metodzie przedsięwzięć obejmującej cztery fazy inżynierii wytwarzania, a mianowicie (rys.4): Rys.4. Fazy inżynierii wytwarzania analizy, w ramach której omawiane są zagadnienia dotyczące sformułowania problemu i ustalenia metodyki pozyskiwania wymagań, projektowania, gdzie podejmowane są decyzje dotyczące sposobów rozwiązania problemu, implementacji czyli praktycznej realizacji sposobów rozwiązania problemu, testowania, związanej z określeniem metodyki testowania wytworu Metodyka rozwiązywania problemów projektowych Paradygmaty projektowania (rozwiązywania problemów projektowych) Głównym paradygmatem metodologii projektowania jest paradygmat racjonalnego rozwiązywania problemów. Zgodnie z tym paradygmatem projektowanie postrzegane jest jako racjonalny (zalgorytmizowany) proces badawczy w którym problem projektowy definiuje przestrzeń problemową w której należy poszukiwać rozwiązania. Struktura przestrzeni problemowej determinuje (inicjuje) adekwatne programy (metody i strategie), które powinny zostać użyte w procesie rozwiązywania problemu (projektowania). Biorąc jednak pod uwagę fakt, że znakomita większość problemów projektowych to problemy IV typu, czyli nieokreślone i źle ustrukturyzowane, zastosowanie paradygmatu racjonalnego rozwiązywania problemów w większości przypadków nie zawsze jest możliwie, a czasami wręcz niepożądane. Dlatego też metodologia projektowania proponuje drugi paradygmat: praktyki refleksyjnej. Zwolennicy tego paradygmatu twierdzą, że pogramy kształcenia inżynierów postrzegające projektowanie jako działalność opartą na uogólnionej i deklaratywnej wiedzy szkodzą procesowi kształcenia. Ich zdaniem problem projektowy i proces jego rozwiązywania można rozpatrywać tylko w konkretnej sytuacji. Ta sytuacyjna, często heurystyczna wiedza projektanta, nie daje się opisać przy pomocy paradygmatu racjonalnego rozwiązywania problemów. Wiedza ta, którą człowiek nabywa w ramach swoich praktycznych doświadczeń, trudna jest do opisania i przekazania drugiej osobie w postaci gotowych procedur. Paradygmat praktyki refleksyjnej ignoruje występowanie a priori struktur problemów i ich rozwiązań, co jest podstawowym założeniem paradygmatu racjonalnego rozwiązywania problemów.

11 Model rozwiązywania problemów projektowych W przedstawionym na rys.3 modelu rozwiązywania problemów projektowych możemy wyróżnić dwie części: quasi określoną i nieokreśloną. W odniesieniu do części quasiokreślonej obejmującej obszar problemowy i obszar celów model przewiduje stosowanie metod rozwiązywania bazujących na paradygmacie racjonalnego rozwiązywania problemów podczas, gdy w odniesieniu do części nieokreślonej (obszaru rozwiązań) metod stanowiących podstawę paradygmatu praktycznej refleksji. Procedura rozwiązywania problemu (projektowania) jest następująca (rys.5). W pierwszej fazie na podstawie sytuacji problemowej (w obszarze problemowym) definiowany jest problem. Faza druga to określenie, na podstawie zdefiniowanego problemu, obszaru celów które w praktyce projektowania oznaczają potrzeby użytkownika. W tym przypadku stosuje się formalne jak i nieformalne metody badawcze, a proces na drodze którego następuje określanie celów jest procesem odkrywania. W jego wyniku dochodzi także do określenia obszaru potencjalnych rozwiązań. W trzeciej fazie, mającej charakter działań twórczych obmyślane zostają satysfakcjonujące rozwiązania. Obszar celów jest w tym przypadku tylko w pewnym stopniu określony przez cel ogólny, ale sam proces poszukiwania rozwiązania jest nieokreślony, gdyż dla danego celu może istnieć wiele rozwiązań (problemy II typu). W ramach ostatniej czwartej fazy ewaluacji poddawana jest ocenie wartość rozwiązania (na drodze analiz teoretycznych, różnych testów lub np. prototypowania) oraz oceniany jest także poziom określenia obszaru celów. Rys.5. Model procesu rozwiązywania problemów projektowych Poniżej dokonano charakterystyki pięciu zasadniczych elementów analizowanego powyżej modelu rozwiązywania problemów projektowych, a mianowicie: obszaru problemowego, obszaru celów, obszaru rozwiązań, ewaluacji rozwiązań,

12 12 celów ewaluacji. Obszar problemowy (sytuacja problemowe) jest w procesie projektowania obiektem quasi określonym. Obszar ten posiada określone granice jednak działania projektant podejmowane wewnątrz niego mają charakter nieokreślony. Proces odkrywania struktury problemu (definiowania problemu) może prowadzić do wielu rozwiązać, często błędnych. Należy pamiętać, że prawidłowe zdefiniowanie (odkrycie) problemu ma zasadnicze znaczenie dla procesu poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Obszar celów to także element o charakterze quasi określonym posiadający określone granice wewnątrz, których jednak działania projektanta mające na celu odkrycie adekwatnych celów mają charakter nieokreślony. Im trafniej określone zostaną cele tym łatwiej będzie znaleźć satysfakcjonujące rozwiązania. Ponieważ obszar rozwiązań ma nieokreślony charakter stosowanie na tym etapie paradygmatu racjonalnego rozwiązywania problemu na drodze odkrywania nie przyniesie pożądanego rezultatu. Dlatego też na tym etapie stosuje się metody bazujące na paradygmacie praktyki refleksyjnej (heurystyczne). Ewaluacja rozwiązań ma odpowiedzieć na pytanie na ile rozwiązanie jest dobre lub złe. Jeżeli jest dobre, co oznacza że spełnia wymogi określone przez cele, to staje się rozwiązaniem finalnym w przeciwnym przypadku proces rozwiązywania problemu przyjmuje postać pętli (rys.6). Rys.6. Model procesu rozwiązywania problemu mechanizm ewaluacji Poziom określoności problemu projektowego Celem ewaluacji oprócz jest także określenie charakteru realizowanego przez studenta procesu rozwiązywania problemu projektowego (projektowania) poprzez określenie stosunku jego działań odkrywczych (odtwórczych) do działań twórczych. Charakter działań projektowych realizowanych przez studenta zależy przede wszystkim od stopnia określoności problemu projektowego (czytaj: typu problemu)

13 13 Poziom określoności problemu determinuje proporcje w działania odtwórczych i twórczych realizowanych przez studenta w czasie jego rozwiązywania. Ma wpływ na poziom oryginalności rozwiązania oraz poziom skuteczności procesu rozwiązywania problemu. Oryginalność jest głównym kryterium ewaluacji rozwiązania i ściśle wiąże się z pojęciem twórczości, podczas gdy skuteczność stanowi zasadnicze kryterium oceny procesu rozwiązywania zadania i wiążę się nierozerwalnie z pojęciem odkrywania. Wraz ze wzrostem określoności problemu wzrasta skuteczność procesu rozwiązywania (udział działań odtwórczych algorytmicznych), maleje natomiast poziom oryginalności rozwiązania (udział działań twórczych). Dlatego też konieczne jest w kształceniu umiejętności rozwiązywania zadań projektowych stopniowanie poziomu określoności problemu od problemów typu I do problemów typu IV Zadania nauczyciela i studenta w czasie realizacji projektu Do zadań nauczyciela należy: przygotowanie adekwatnych do realizacji procesu dydaktycznego (celów dydaktycznych) sytuacji problemowych stanowiących merytoryczną zwartość projektów, przeprowadzić zajęcia wprowadzające, ustalić konsultacje, śledzić systematyczność i postępy prac nad projektem; motywować, pomagać w przezwyciężaniu ewentualnych trudności, ocenić projekt. Do zadań studenta należy: określić temat projektu, sporządzić konspekt i kontrakt, umożliwić sobie dostęp do sprzętu i źródeł informacji, zrealizować projekt, sporządzić sprawozdanie, zaprezentować wyniki. Efektywność metody projektów zależy przede wszystkim od kompetencji nauczyciela w zakresie: znajomości procedury realizacji projektu, rozumienia swojej roli w projekcie, umiejętności psychologicznych w zakresie motywowania studenta, empatii i asertywności, znajomości zagrożeń w pracy nad projektem Trudności (zagrożenia) mogące pojawić się czasie realizacji projektu Do głównych zagrożeń mogących pojawić się w czasie realizacji projektu zliczyć należy:

14 14 trudność z określeniem tematu projektu. Student nie miał wczesnej okazji do formułowania problemów. brak umiejętności rozwiązywania problemów. Student nie zna etapów ani metod rozwiązywania problemów. Przede wszystkim jednak nie czuje rozwiązywani problemów, ma intelekt nie wprawiony w myśleniu heurystycznym i logicznym, brak umiejętności zdobywania i posługiwania się informacją. Student nie wie jakich informacji potrzebuje w celu realizacji projektu. Nie potrafi stosować metod pozyskiwania informacji ani posługiwać się ich źródłami, strach przed realizacją projektu (panika). Stan taki pojawia się gdy student zda sobie sprawę z zadań związanych z realizacją projektu, a nie zaplanował sobie jeszcze pracy Przygotowanie studenta do pracy metodą projektów Przygotowanie studenta do pracy metodą projektów można nazwać kształceniem okołoprojektowym. Przygotowanie polega na wprowadzaniu stopniowo projektów zawierających problemy o coraz to wyższym poziomie nieokreśloności. Mogą to być problemy zamknięte posiadające tylko jedno prawidłowe rozwiązanie lub otwarte dopuszczające wiele poprawnych rozwiązań. W rozwiązywaniu problemów zamkniętych dominuje myślenie analityczne i logiczne. Myślenie to obejmuje czynności myślowe takie jak: porządkowanie, porównywanie, kontrastowanie (znajdowanie przeciwieństw), ocenianie, wnioskowanie, selekcja itp. W rozwiązywaniu problemów otwartych dominuje myślenie kreatywne (twórcze). Myślenie tego typu cechuje płynność generowanie wielu pomysłów, lateralność patrzenie na problem z różnych punktów widzenia oraz elastyczność i oryginalność. Kształcenia okołoprojektowe powinno obejmować także inne formy kształcenia wspierające projekt takie jak wykłady problemowe czy też konwersatoryjne, ćwiczenia o charakterze problemowym itp Metodyka realizacji projektu indywidualnego Cele projektu Do głównych celów projektu indywidualnego zaliczyć należy kształtowanie i rozwijanie: umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, umiejętności planowania i organizacji pracy własnej, poczucia odpowiedzialności, systematyczności w realizacji zadań, umiejętności prezentowania wyników swojej pracy.

15 Organizacja zajęć projektowych Po określeniu przez nauczyciela celów dydaktycznych do realizacji metodą projektów, działania nauczyciela i studentów można podzielić na następuje fazy: Faza I. Wprowadzenie do tematu i zasugerowania problemów do rozwiązania (przedstawienie sytuacji problemowej). Nauczyciel podaje informacje niezbędne do rozbudzenia w studentach ciekawości dalszego i głębszego poznania tematu i sformułowania problemów związanych z tą dziedziną. Zapoznaje także studentów pokrótce z literaturą fachową z danej dziedziny. Studenci wiedząc, że z danego zakresu będą wykonywać projekt zadają pytania w celu sformułowania problemu swojego projektu. Faza II. Sformułowanie tematów i ustalenie zakresu projektów. Nauczyciel zawiera kontrakty ze studentami, spisuje wybrane przez nich tematy i ustala zakres prac projektowych. W dalszej kolejności planuje harmonogram realizacji poszczególnych etapów projektu i ustala terminy konsultacji. Studenci zbierają dodatkowe informacje na temat swoich projektów w cel ustalenia dokładnego ich zakresu, opracowują palny działania i zawierają kontrakty z nauczycielem. Faza III. Realizacja projektów. Nauczyciel w ramach konsultacji/sesji odpowiada na pytania studentów związane z realizacją projektów i czuwa nad zaplanowanym przebiegiem ich realizacji. Szczególnie ważne jest przestrzeganie zaplanowanych w kontrakcie terminów realizacji poszczególnych etapów projektu. Studenci realizacją czynności zaplanowane w fazie II, studiują literaturę fachową. W miarę zbierania danych opracowują sprawozdanie oraz realizują cześć praktyczną projektu. Faza IV. Prezentacja projektów. Nauczyciel ustala kolejność i wyznacza terminy prezentacji poszczególnych projektów. Po prezentacji prowadzi dyskusję, sam czynne w niej uczestnicząc. W przypadku ewentualnych błędów koryguje je. Na koniec dokonuje oceny projektu. Po zaprezentowaniu wszystkich projektów dokonuje podsumowania. Studenci prezentują swoje projekty i uzasadniają swoje rozwiązanie problemu. Po prezentacji odpowiadają na pytania kolegów i wszyscy biorą czynny udział w dyskusji na poprawnością zaproponowanego rozwiązania Dokumentacja projektu Konspekt W konspekcie należy opisać parametry projektu, do których zaliczamy: ograniczenia czasowe: terminu rozpoczęcia i ukończenia projektu, terminu realizacji zadań etapowych termin przedstawienie sprawozdania, streszczenie celów, określenie wymagań wstępnych,

16 16 formy realizacji projektu, kryteria i sposoby oceny projektu, inne uwarunkowania. Strukturę konspektu dla projektu indywidualnego przedstawiono w złączniku nr 1. Konspekt po uzgodnieniu wszystkich paramentów projektu przez studenta i nauczyciela staje się kontraktem, który obowiązuje przez cały czas realizacji projektu Sprawozdanie Sprawozdanie jest pisemny podsumowaniem projektu i składa się z 9 części: 1) Strona tytułowa Zawiera tytuł projektu, nazwisko i imię oraz rok i kierunek studiów autora; tytuł, nazwisko imię i nauczyciela prowadzącego projekt; datę złożenia projektu; nazwę instytucji w której projekt zrealizowano. 2) Spis treści 3) Streszczenie Jest to kwintesencja projektu. Powinno być skonstruowane tak, aby uwypuklić najważniejsze zadania realizowane przez studenta w czasie trwania projektu. Przeznaczone jest dla tych zainteresowanych, którzy nie maja czasu czytać więcej niż jedną stronę. Jest swoistą reklamą projektu. 4) Podziękowania W tej części wymienia się osoby, instytucje czy też konsultantów, którzy przyczynili się do realizacji projektu. 5) Wstęp W części tej uzasadnia się wybór tematu, określa cele oraz główne problemy projektu. 6) Cześć główna Struktura tej części sprawozdania zależy od rodzaju i tematu projektu. W przypadku projektów indywidualnych struktura powinna obejmować: charakterystykę problematyki i problemu, opis celu(ów) wraz z charakterystyką metod użytych w procesie ich odkrywania, prezentacja hipotez dotyczących sposobu rozwiązania problemu wraz z opisem metody stosowanej na etapie ich generowania (z tej części powinien wynikać spis literatury), charakterystyka metod i procedur weryfikacji hipotez (metody weryfikacji teoretycznej, testy, prototypy itp.) i uzasadnienie trafności wyboru rozwiązania właściwego, 7) Wnioski Tutaj powinny znaleźć się konkluzje dotyczące relacji pomiędzy problemem, a zaproponowanym rozwiązaniem z uwzględnieniem jego zalet i wad, 8) Załączniki 9) Spis literatury

17 Prezentacja projektu Prezentacja projektu powinna dać odpowiedź na następujące pytania: dlaczego zdefiniowany problem w taki, a nie inny sposób? jakie cele postawiono przed projektem? dlaczego zastosowano takie, a nie inne rozwiązanie (argumentacja)? jakie są zalety i wady zastosowanego rozwiązania? Oceniane są przede wszystkim: plan prezentacji i logika argumentów, język i stosowane pomoce mające uatrakcyjnić pokaz (multimedia, w przypadku rozwiązania praktycznego, prezentacja jego funkcjonowania) Ocena projektu W przypadku projektów indywidualnych (biorąc pod uwagę ich cele), ocena końcowa (punkty) powinna składać się z ocen cząstkowych (punktów) jakie student otrzymuje za pewne etapy rozwiązywania problemu (realizacji projektu). Harmonogram konsultacji/sesji 1 powinien odzwierciedlać fazy rozwiązywania problemu w ramach których student otrzymuje punkty składające się na ocenę końcowa. Poniżej przedstawiono zasady przyznawania punktów w zakresie: a) umiejętności rozwiązywania problemu (max 40pkt): charakterystykę problematyki i problemu (0/5/10pkt), opis celu(ów) wraz z charakterystyką metod użytych w procesie ich odkrywania (0/5/10pkt), prezentacja hipotez dotyczących sposobu rozwiązania problemu wraz z opisem metody stosowanej na etapie ich generowania (z tej części powinien wynikać spis literatury) (0/5/10pkt), charakterystyka metod i procedur weryfikacji hipotez (metody weryfikacji teoretycznej, testy, prototypy itp.) i uzasadnienie trafności wyboru rozwiązania właściwego (0/5/10pkt), b) systematyczności pracy Jeżeli student wywiąże się ze wszystkich zobowiązań terminowych przewidzianych kontraktem otrzymuje 20pkt. Naruszenie któregokolwiek z terminów 0pkt, c) oryginalności zastosowanego rozwiązania (max 20pkt), rozwiązanie standardowe uzyskane na drodze myślenia analogicznego 5pkt, rozwiązanie standardowe uzyskane na drodze myślenia twórczego 10pkt, rozwiązanie oryginalne 20pkt d) prezentacji wyników prac projektowych (10pkt), 1 Sesja to spotkanie nauczyciela ze studentem (lub studentami w przypadku projektów zespołowych) realizowane przy pomocy komunikatorów (np. AFD)

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu

Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Projekty edukacyjne -jedna z ciekawszych form organizowania procesu kształcenia Realizacja programu edukacyjnego metodą projektu Opracowała Janina Nowak WOM Gorzów Wlkp. 2006 Co to jest projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach nadzór pedagogiczny nauczanie problemowe

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach nadzór pedagogiczny nauczanie problemowe Problem badawczy: to pewna trudność (praktyczna lub teoretyczna), która rozwiązywana jest na drodze aktywności badawczej; jest to trudna i niepewna sytuacja, zawierająca niepełne dane; stanowi pewien rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1.Temat projektu: Dlaczego Lexus/Mercedes/Ferrari (itp.) jest taki drogi? 2. Imię i nazwisko nauczyciela: Silvija M. Teresiak 3. Termin realizacji: maj 2018 r. 4.Czas realizacji:

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach

Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach Zasady i warunki organizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum Sportowym im. Olimpijczyków Śląskich w Mysłowicach 1. Uczeń gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11. w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Poznaniu Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Zgodnie z art. 44p ust. 1 Ustawy z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca

Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca Wymagania edukacyjne przedmiotu: Ekonomia w praktyce Temat Wymagania - ocena dopuszczająca 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie wie na czym polega metoda projektu? wymienia etapy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Inżynieria oprogramowania, C12 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Wymagania edukacyjne z przedmiotu uzupełniającego : ekonomia w praktyce dla klasy II Zagadnienia 1.1. Etapy projektu 1.2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Konieczny (2) wie na czym polega metoda projektu?

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa

Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z edukacji dla bezpieczeństwa Wymagania edukacyjne z zostały opracowane na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa 2. Programu nauczania edukacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce

Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Wymagania edukacyjne przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Etapy projektu 2. Projekt badawczy, przedsięwzięcie Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) wie na

Bardziej szczegółowo

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy.

Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. Planowanie zajęć dydaktycznych stanowi roboczą syntezę treści nauczania, logiczne dopełnienie wcześniej przeprowadzonej analizy. PROCES PLANOWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH MOŻE BYĆ ROZDZIELONY NA TRZY ETAPY:

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym,

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który: - opanował materiał programowy w stopniu zadowalającym, Sposoby Sprawdzania Osiągnięć Edukacyjnych Uczniów z Edukacji Dla Bezpieczeństwa Dokument został opracowany na podstawie: 1. Podstawy programowej dla gimnazjum z edukacji dla bezpieczeństwa. 2. Programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska ROK SZKOLNY 2014/15 (klasa II d) Temat (rozumiany

Bardziej szczegółowo

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO?

I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? I. PROJEKT EDUKACYJNY CO TO TAKIEGO? Projekt edukacyjny jest to metoda nauczania, która kształtuje wiele umiejętności oraz integruje wiedzę z różnych przedmiotów. Istotą projektu jest samodzielna praca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 1 W LUBOWIDZU Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia

Wymagania podstawowe (ocena dostateczne) Wymagania rozszerzające (ocena dobra) Dział 1. Metoda projektu zasady pracy Uczeń: określa założenia Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu uzupełniającego: Ekonomia w praktyce dla klas szkół ponadgimnazjalnych autor mgr inż. Jolanta Kijakowska Temat (rozumiany jako lekcja) 1.1. Etapy projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Sportowym nr 11 im. Janusza Kusocińskiego w Wałbrzychu Podstawa prawna: 21a Rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EKONOMIA W PRAKTYCE Beata Biedrzycka Przedmiotowe zasady oceniania z przedmiotu został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30.IV.2007

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO

SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM TOWARZYSTWA SZKOLNEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ UL. DĄBSKIEGO 19 Podstawa prawna: U s t a w a o s y s t e m i e o ś w i a t y z d n i a 7 l

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 34/10 Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 w Nidzicy z dnia 10.11.2010 r. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 3 w Nidzicy. 1. Uczeń klasy pierwszej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO 1. Wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum im. K. Klenczona w Dźwierzutach biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego na poziomie klasy drugiej. Udział ucznia w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN

REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie REGULAMIN REGULAMIN realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie I. Ustalenia ogólne 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach 1. Uczniowie realizują projekty edukacyjne na podstawie art. 44 p ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Miejskim Gimnazjum nr 1 w Oświęcimiu I. Ustalenia ogólne 1. Uczeń gimnazjum w myśl rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.08.2010r. realizuje przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa

Peer learning. Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Peer learning Anna Szylar Urszula Szymańska-Kujawa Plan Definicja Geneza powstania Wspólne uczenie się Zastosowanie metody Wady i zalety Peer learning nauka poprzez wymianę wiedzy, nauczanie rówieśnicze

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum 27 im Mariusza Zaruskiego w Gdańsku 1. 1. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej, a w szczególnych wypadkach ich realizacja może

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Studia I stopnia Kierunek: politologia Profil praktyczny I. Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki zawodowe stanowią integralną część procesu kształcenia studentów na kierunku politologia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN PROJEKTU EDUKACYJNEGO Załącznik nr 2 do WEWNĄTRZSZKOLNYCH ZASAD OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum w Pyrzycach Pyrzyckiego Stowarzyszenia Oświatowego Zatwierdzony 18 maja 2011r. uchwałą nr 8/2011

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie

Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Procedura realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Publicznym im. Arkadego Fiedlera w Dębnie Zasady ogólne 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek przystąpienia do realizacji projektu gimnazjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach

REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach REGULAMIN realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 - Gimnazjum nr 8 w Gliwicach Gliwice, 2014 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy!

Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Załącznik nr 1. Ferie w Łodzi nie muszą być nudne. Droga młodzieŝy! Waszym zadaniem jest opracowanie materiałów informacyjnych dotyczących ciekawych miejsc w Łodzi w taki sposób, aby przekonać kolegów,

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Projekt zespołowy D1_10 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Team Project Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: I. Postanowienia ogólne PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Bystrzycy I Zasady realizacji projektu 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Przedmiotowy system oceniania z fizyki 1. Przedmiotowy system oceniania z fizyki jest zgodny z WSO. Ocenianie ma na celu: a. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa Autorzy scenariusza: SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Projekt zespołowy D1_10

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Projekt zespołowy D1_10 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.

w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gryfinie Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich

Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Zasady realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe

PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ. Zajęcia warsztatowe PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM W PRAKTYCE SZKOLNEJ Zajęcia warsztatowe Cele szkolenia: wykorzystanie dotychczasowych dobrych praktyk w pracy z metodą projektu; zapoznanie się z zadaniami stojącymi przed

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych)

WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) WARSZTATY METODYCZNE (dla nauczycieli matematyki szkół ponadgimnazjalnych) Aktywizujące metody nauczania na przykładzie tematu: Dyskusja nad liczbą rozwiązań równania liniowego z wartością bezwzględną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25. Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w ZKPiG Nr 25 Projekt edukacyjny - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku Projekt edukacyjny obejmuje uczniów realizujących Nową

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Płońsku 1 Ustalenia ogólne 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. 2. Projekt edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online

Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online Agnieszka Wierzbicka Praca w grupie, czyli aktywna nauka na kursie online W e-learningu projektanci kursów tworzą aktywności, które oparte są na współpracy uczestników zajęć. Takie wspólne działanie wspiera

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH INFORMACJA DODATKOWA O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Menedżer projektów EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Opis efektów kształcenia Symbol efektów kształcenia dla programu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I. Postanowienia ogólne Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE Z MUZYKI Nauczyciel, dokonując oceny osiągnięć uczniów, bierze pod uwagę przede wszystkim: poziom uzdolnień i predyspozycji muzycznych ucznia, indywidualny

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie:

Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie: Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie: a) ćwiczeń praktycznych, c) postaw uczniów w obszarach takich jak: aktywność,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU

REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU REGULAMIN REALIZOWANIA EDUKACYJNYCH PROJEKTÓW GIMNAZJALNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W ZAWIERCIU SPIS TREŚCI HARMONOGRAM NA ROK SZKOLNY 2015/2016... 3 REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO w GIMNAZJUM NR 1 IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W KOLUSZKACH I. ZASADY REALIZACJI PROJEKTU Uczeń Gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a

Bardziej szczegółowo

Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!"

Szkolenie trenerów Ucz ciekawie i skutecznie! Szkolenie trenerów "Ucz ciekawie i skutecznie!" Informacje o usłudze Numer usługi 2016/11/30/11587/25119 Cena netto 600,00 zł Cena brutto 600,00 zł Cena netto za godzinę 18,75 zł Cena brutto za godzinę

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH

OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH OFERTA SZKOLEŃ BIZNESOWYCH Przywództwo i zarządzanie zespołem Szkolenie z zakresu przywództwa, kompetencji liderskich i zarządzania zespołem. Podniesienie kompetencji zarządczych w zakresie przywództwa,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia

METODA PROJEKTU. Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia METODA PROJEKTU Metoda nauczania to sposób postępowania nauczyciela z uczniami umożliwiający uczącym się realizację operacyjnych celów kształcenia Historia metody: Metoda projektu pochodzi ze Stanów Zjednoczonych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania

Przedmiotowe Zasady Oceniania Przedmiotowe Zasady Oceniania ZAJĘCIA TECHNICZNE (GIMNAZJUM AD ASTRA MILICZ) Zasady bieżącego oceniania uczniów: na lekcjach zajęć technicznych są oceniane następujące obszary: - aktywność na lekcjach,

Bardziej szczegółowo

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych

Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Nauczanie problemowe w toku zajęć praktycznych Ewa Piotrowska Wykład oparty na podręczniku: Praktyczna nauka zawodu Ornatowski, J. Figurski Nauczanie problemowe znajduje zastosowanie: w nauczaniu teoretycznych

Bardziej szczegółowo

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dydaktyka szkoły wyższej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dydaktyka szkoły wyższej 2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Struktura Wprowadzenie Cele i zasady nauczania w SW Składowe procesu nauczania Podstawowe

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ

METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ Przygotowano w ramach projektu Szkoła dla środowiska Dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW METODA PROJEKTÓW NA TLE DYDAKTYKI KONSTRUKTYWISTYCZNEJ DYDAKTYKA KONSTRUKTYWISTYCZNA A DYDAKTYKA BEHAWIORALNA

Bardziej szczegółowo

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela

Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Jak pracować metodą projektu w gimnazjum? Instrukcja dla nauczyciela Praca metodą projektu przebiega w czterech głównych etapach: I. Wybór tematu projektu i wprowadzenie w jego problematykę 1. Wyjaśnij

Bardziej szczegółowo

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum:

Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: Scenariusz projektu edukacyjnego dla uczniów gimnazjum: tytuł projektu opracowanie:.. (np. nazwa grupy, imiona i nazwiska członków grupy, imiona i nazwiska opiekunów projektu)..... 1. WPROWADZENIE Projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I

ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I 1. Informacje ogólne: ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. I Imie i nazwisko nauczyciela Data. Przedmiot/rodzaj zajęć. Problematyka 2. Rozmowa wstępna: Temat obserwowanych zajęć Ogólna charakterystyka klasy/grupy

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Dwujęzycznym w Brzozowie Brzozów 2016 1 Rozdział I Ustalenia ogólne 1 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W CHOCIWLU Opracowała: Ewa Dadyńska Teresa Banas-Kobylarska 1 Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego.

Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny. Warunki i zasady wykonywania projektu edukacyjnego. 1. Uczeń klasy drugiej lub trzeciej gimnazjum jest zobowiązany zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowanym przedsięwzięciem

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku

Gimnazjum Nr3 im. Jana Pawła II w Gdańsku Rok szkolny 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z CHEMII I. PODSTAWA PRAWNA: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 17 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A

P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A P R Z E D M I O T O W Y S Y S T E M O C E N I A N I A Z I N F O R M A T Y K I W K L A S A C H I - II G I M. I. Cele oceniania: Ocenianie ma na celu: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA kl.3 gimnazjum Ocenianiu podlegają Wiedza i umiejętności ucznia. Wymienione niżej obszary aktywności ucznia. Dodatkowe prace wykonane,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Załącznik nr 4 do Statutu Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH GIMNAZJUM IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BUDZYNIU Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl

Monika Pskit. doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. monika.pskit@rodon.radom.pl Monika Pskit doradca metodyczny Radomskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli monika.pskit@rodon.radom.pl Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA Podstawa programowa edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum realizowana jest w oparciu o podręcznik autorstwa Jarosława Słomy i Grzegorza Zająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W POBIEDZISKACH Załącznik I Zasady realizacji projektu 1. Do projektu edukacyjnego przystępują uczniowie klas gimnazjalnych, w których realizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Pniewie I. Postanowienia ogólne: 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem

Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści. Planowanie metody, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Identyfikacja - potrzeby, oczekiwania, cele, treści Planowanie metody, ćwiczenia, czas, zasoby przestrzeń, Realizacja przeprowadzenie szkolenia zgodnie z konspektem Ocena w jakim stopniu zostały zaspokojone

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu

Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu Zespół Szkół Salezjańskich w Poznaniu. Publiczne Gimnazjum Salezjańskie w Poznaniu im. bł. Piątki Poznańskiej Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum Salezjańskim w Poznaniu 1.

Bardziej szczegółowo

PRACA METODĄ PROJEKTU. opracowała Monika Trzaskowska

PRACA METODĄ PROJEKTU. opracowała Monika Trzaskowska PRACA METODĄ PROJEKTU opracowała Monika Trzaskowska Definicja projektu Indywidualne lub wspólne przedsięwzięcie, które jest starannie zaplanowane i zaprojektowane tak, aby osiągnąć konkretny cel. Oxford

Bardziej szczegółowo

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO SZKOLNA INSTRUKCJA REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO I. Zasady realizacji projektu: 1. Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie

WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie Uchwała nr 18/GM-5/2015-16 WARUNKI I ZASADY WYKONYWANIA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Gimnazjum nr 5 w Lubinie 1. Uczeń klasy drugiej gimnazjum zobowiązany jest zrealizować projekt edukacyjny. Projekt jest planowym

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo

Przedmiotowy system oceniania. Historia i społeczeństwo Przedmiotowy system oceniania Historia i społeczeństwo 1.Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasyfikacji śródrocznej i rocznej Klasa IV Ocena Celująca Bardzo dobra Opanowane umiejętności

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie

Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa. w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie Przedmiotowy zasady oceniania na lekcjach edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół nr 67 im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie 1 Mgr Beata Przybysz 1. Ocenianiu podlegają: wiedza i umiejętności ucznia,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W PIEKARACH ŚLĄSKICH 1. CELE KSZTAŁCENIA I. Znajomość struktury obronności państwa. Uczeń rozróżnia struktury obronności

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

SYLABUS. niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot SYLABUS Nazwa przedmiotu Programowanie treningu osób niepełnosprawnych w różnych dyscyplinach sportowych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii Kod przedmiotu Studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO

REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO REGULAMIN PROJEKTU GIMNAZJALNEGO 1. ZASADY OGÓLNE 1) Uczeń gimnazjum ma obowiązek zrealizować projekt edukacyjny na podstawie 21a Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI

Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Kryteria ocen z zakresu historii w klasie IV, V, VI Zasady pracy ucznia na lekcji: od ucznia wymaga się systematycznego przygotowania do lekcji /powinien posiadać podręcznik, zeszyt ćwiczeń, przybory do

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych. w Gimnazjum Publicznym w Baczynie Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Publicznym w Baczynie 1. Każdy uczeń ma obowiązek brać udział w realizacji co najmniej jednego projektu, w przeciągu trzech lat nauki w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo