1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. I NKJO w Sosnowcu organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. I NKJO w Sosnowcu organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 13/2014 Rady Programowej I NKJO w Sosnowcu z dnia r. Regulamin Praktyk Pedagogicznych w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1997 w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (Dz. U. nr 104 poz. 664 z późn. zmianami), Statut Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych w Sosnowcu z dnia 18 września 2014r. Regulamin Kształcenia w I Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sosnowcu z dnia r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. I NKJO w Sosnowcu organizuje praktyki pedagogiczne przewidziane w planach i programach nauczania. 2. Zasady odbywania i zaliczania praktyk pedagogicznych przez słuchaczy I NKJO określa szczegółowo Regulamin Praktyk Pedagogicznych. 3. Formę, miejsce i terminy praktyk pedagogicznych określa dyrektor ZNKJO w porozumieniu z kierownikiem praktyk pedagogicznych, po zasięgnięciu opinii Rady Programowej i Samorządu Słuchaczy. 4. Koszty związane z organizowaniem praktyk pedagogicznych, w tym równieŝ wynikające z dodatkowych wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek przyjmujących słuchaczy kolegiów na praktyki, pokrywane są z budŝetu Zespołu NKJO. 2 CELE OGÓLNE PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Cele ogólne praktyk pedagogicznych w I NKJO to: 1) poznanie przez słuchacza organizacji pracy, tj. zadań i zasad funkcjonowania róŝnych typów szkół, 2) kształtowanie u słuchacza właściwej postawy zawodowej przyszłego nauczyciela i wychowawcy, 3) poznanie przez słuchacza specyfiki pracy pedagogicznej w róŝnych typach szkół (np. przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna), 4) nabycie przez słuchacza umiejętności prowadzenia obserwacji zajęć i jej udokumentowania, 5) nabycie przez słuchacza umiejętności analizy pracy nauczyciela i uczniów, 6) wyrobienie u słuchacza umiejętności integracji i stosowania wiedzy teoretycznej w zakresie nauczania języka angielskiego i drugiego języka obcego w konkretnych sytuacjach w klasie, 7) zdobycie przez słuchacza praktycznych umiejętności planowania i prowadzenia zajęć, 8) doskonalenie przez słuchacza umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów. 3 FORMA I ORGANIZACJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Praktyki pedagogiczne w I NKJO obejmują praktyki z języka angielskiego i drugiego języka obcego. 2. Praktyki z języka angielskiego prowadzone są w wymiarze 150 godzin, w przypadku drugiego języka obcego w wymiarze 30 godzin. 3. Praktyki pedagogiczne prowadzone są na II i III roku studiów i mają formę praktyk ciągłych.

2 2 4. Praktyki pedagogiczne składają się z praktyk obserwacyjnych i praktyk nauczycielskich. 5. Praktyki obserwacyjne z języka angielskiego prowadzone są na II roku i odbywają się w parach, a praktyki nauczycielskie z języka angielskiego prowadzone są na III roku nauki. 6. Praktyki z drugiego języka obcego prowadzone są w trakcie trwania III roku nauki. 7. Odbywający praktyki obserwacyjne z języka angielskiego słuchacz I NKJO: 1) uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej, 2) dokonuje obserwacji 45 godzin lekcyjnych 3) prowadzi dzienniczek obserwacji 4) wypełnia arkusze obserwacyjne dostarczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej 8. Odbywający praktyki nauczycielskie z języka angielskiego słuchacz I NKJO: 1) prowadzi lekcje w wymiarze 45 godzin lekcyjnych z czego przynajmniej 2 w obecności kierownika praktyk lub nauczyciela, o którym mowa w 4 ust. 2 2) przygotowuje i gromadzi dokumenty, o których mowa w 8 ust. 2 niniejszego regulaminu. 9. Odbywający praktyki pedagogiczne z drugiego języka obcego słuchacz I NKJO : 1) dokonuje obserwacji lekcji drugiego języka obcego 2) samodzielnie przeprowadza lekcje z drugiego języka obcego 10. Praktyki pedagogiczne odbywają się w tzw. szkołach ćwiczeń tzn. w szkołach współpracujących z kolegium na podstawie porozumienia o prowadzeniu praktyk pedagogicznych. 11. Porozumienie o prowadzeniu praktyk pedagogicznych zawiera dyrektor Zespołu NKJO wraz z kierownikiem praktyk I NKJO, odpowiednio z dyrektorami przedszkoli, szkół lub placówek. 12. Porozumienie, o którym mowa w ust. 11, określa cele i czas trwania praktyki pedagogicznej, zadania i obowiązki nauczycieli kolegium, słuchaczy oraz nauczycieli przedszkoli, szkół lub placówek przyjmujących słuchaczy na praktyki, a takŝe koszty związane z realizacją porozumienia. 13. Słuchacz moŝe odbyć praktyki pedagogiczne na roku II i III w innej szkole niŝ opisane w ust. 10 szkoły ćwiczeń pod warunkiem, Ŝe kierownik praktyk wyrazi na to zgodę. 14. Słuchacz rozpoczyna praktyki pedagogiczne na podstawie: 1) skierowania na praktyki pedagogiczne 2) umowy-zlecenia zawartej między wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych I NKJO reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu NKJO a nauczycielem przyjmującym słuchacza na praktyki. 15. Finansowe rozliczenie praktyk pedagogicznych odbywa się na podstawie: 1) umowy-zlecenia zawartej między wchodzącym w skład Zespołu Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych I NKJO reprezentowanym przez Dyrektora Zespołu NKJO a nauczycielem przyjmującym słuchacza na praktyki 2) deklaracji ZUS wypełnionej przez nauczyciela przyjmującego słuchacza na praktyki 3) oświadczenia do celów podatkowych wypełnionego przez nauczyciela przyjmującego słuchacza na praktyki. 4 OBOWIĄZKI KIEROWNIKA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Do obowiązków kierownika praktyk pedagogicznych naleŝy: 1) opracowywanie regulaminu praktyk, 2) zapoznanie słuchaczy z regulaminem praktyk,

3 3 3) zapewnienie wszystkim słuchaczom I NKJO moŝliwości odbycia praktyk pedagogicznych, 4) współudział w określeniu formy, miejsca oraz terminu praktyk pedagogicznych, 5) organizacja, nadzór i ocena praktyk pedagogicznych 6) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji związanej z odbywaniem praktyk pedagogicznych, 7) informowanie słuchaczy o formie, miejscu i terminie praktyk pedagogicznych 8) dostarczenie słuchaczom skierowania niezbędnego do rozpoczęcia praktyk pedagogicznych 9) dostarczenie za pośrednictwem słuchaczy odbywających praktyki, dokumentów niezbędnych do finansowego rozliczenia praktyk wymienionych w 3 ust. 15, 10) uzgodnienie ze słuchaczami terminów hospitacji, 11) hospitacja przynajmniej 2 zajęć prowadzonych przez słuchaczy w ramach praktyk nauczycielskich, 12) organizacja spotkań ewaluacyjnych hospitowanych zajęć, 13) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów wyszczególnionych w 8 ust. 2, 14) przedkładanie dyrektorowi I NKJO sprawozdań z przebiegu praktyk w danym roku szkolnym, 15) zaliczanie praktyk nauczycielskich i dokonywanie w indeksach, protokołach egzaminacyjnych i kartach egzaminacyjnych słuchaczy stosownych wpisów potwierdzających odbycie praktyk pedagogicznych, 2. W uzasadnionych przypadkach kierownik praktyk w porozumieniu z dyrektorem I NKJO moŝe zlecić dokonanie hospitacji zajęć wskazanemu przez siebie innemu nauczycielowi I NKJO. 3. Do obowiązków nauczyciela, o którym mowa w ust. 2 naleŝy w szczególności: 1) uzgadnianie ze słuchaczami terminów hospitacji, 2) hospitacja przynajmniej 2 zajęć prowadzonych przez słuchaczy w ramach praktyk nauczycielskich, 3) organizacja spotkań ewaluacyjnych hospitowanych zajęć, 4) kontrola kompletności i rzetelności dokumentów wyszczególnionych w 8 ust. 2, 5) sporządzenie projektu oceny praktyk nauczycielskich i przekazanie go kierownikowi praktyk. 5 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA-OPIEKUNA 1. Nauczyciel przyjmujący słuchacza na praktyki pedagogiczne nazywany jest nauczycielem-opiekunem. 2. Podczas odbywania przez słuchacza I NKJO praktyk obserwacyjnych nauczyciel-opiekun ma obowiązek: 1) podpisać umowę-zlecenie wymienioną w 3 ust. 15 2) wypełnić wymienioną w 3 ust. 15 deklarację ZUS i oświadczenie do celów podatkowych oraz przekazać je za pośrednictwem słuchacza do I NKJO 3) zapewnić słuchaczowi-praktykantowi odpowiednie miejsce do odbycia praktyk 4) umoŝliwić słuchaczowi obserwowanie swoich zajęć w ilości 45 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego 5) w porozumieniu z dyrektorem swojej placówki potwierdzić odbycie praktyk obserwacyjnych w faktycznej ilości na formularzu dostarczonym przez słuchacza 6) informować I NKJO o nie wywiązywaniu się słuchacza ze swoich obowiązków w trakcie trwania praktyk, 7) nadzorować przebieg praktyk obserwacyjnych 8) pomagać słuchaczowi-praktykantowi we wszystkich zakresach pracy związanych z prawidłowym odbywaniem praktyk obserwacyjnych. 3. Podczas odbywania przez słuchacza I NKJO praktyk nauczycielskich nauczyciel-opiekun ma obowiązek: 1) podpisać umowę-zlecenie wymienioną w 3 ust. 15 2) wypełnić wymienioną w 3 ust. 15 deklarację ZUS i oświadczenie do celów podatkowych oraz przekazać je za pośrednictwem słuchacza do I NKJO 3) zapewnić słuchaczowi-praktykantowi odpowiednie miejsce do odbycia praktyk 4) umoŝliwić słuchaczowi przeprowadzenie zajęć w ilości 45 godzin lekcyjnych w ciągu roku szkolnego 5) udzielić słuchaczowi pomocy w przygotowaniu lekcji 6) monitorować pracę słuchacza w trakcie trwania praktyk 7) omawiać zajęcia przeprowadzone przez słuchacza-praktykanta 8) umoŝliwić pracownikom I NKJO dokonanie hospitacji zajęć prowadzonych przez słuchacza

4 4 9) w porozumieniu z dyrektorem swojej placówki potwierdzić odbycie praktyk nauczycielskich w faktycznej ilości na formularzu dostarczonym przez słuchacza 10) informować I NKJO o nie wywiązywaniu się słuchacza ze swoich obowiązków w trakcie trwania praktyk, 11) nadzorować przebieg praktyk nauczycielskich 12) pomagać słuchaczowi-praktykantowi we wszystkich zakresach pracy związanych z prawidłowym odbywaniem praktyk nauczycielskich. 4. Podczas odbywania przez słuchacza I NKJO praktyk pedagogicznych z drugiego języka obcego nauczycielopiekun ma obowiązek : 1) podpisać umowę-zlecenie wymienioną w 3 ust. 15, 2) wypełnić wymienioną w 3 ust. 15 deklarację ZUS i oświadczenie do celów podatkowych oraz przekazać je za pośrednictwem słuchacza do I NKJO, 3) zapewnić słuchaczowi-praktykantowi odpowiednie miejsce do odbycia praktyk, 4) umoŝliwić słuchaczowi obserwowanie swoich zajęć 5) umoŝliwić słuchaczowi przeprowadzenie 9 lekcji z drugiego języka obcego lekcje te mają być prowadzone wspólnie z nauczycielem-opiekunem praktyk 6) udzielić słuchaczowi pomocy w przygotowaniu lekcji, 7) monitorować pracę słuchacza w trakcie trwania praktyk, 8) omawiać zajęcia przeprowadzone przez słuchacza-praktykanta, 9) w porozumieniu z dyrektorem swojej placówki potwierdzić odbycie praktyk nauczycielskich w faktycznej ilości na formularzu dostarczonym przez słuchacza, 10) informować I NKJO o nie wywiązywaniu się słuchacza ze swoich obowiązków w trakcie trwania praktyk, 11) nadzorować przebieg praktyk nauczycielskich, 12) pomagać słuchaczowi-praktykantowi we wszystkich zakresach pracy związanych z prawidłowym odbywaniem praktyk pedagogicznych 13) sporządzić projekt oceny praktyk pedagogicznych i przekazać go kierownikowi praktyk 6 OBOWIĄZKI SZKOŁY, W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PRAKTYKI Do obowiązków szkoły, w której odbywają się praktyki naleŝy: 1) przyjęcie słuchacza na praktyki, 2) zapewnienie odpowiednich miejsc i warunków pracy umoŝliwiających odbycie praktyk pedagogicznych, 3) podpisanie zaświadczeń o wymiarze i formie odbytych praktyk pedagogicznych, 4) umoŝliwienie pracownikom I NKJO hospitacji zajęć prowadzonych przez słuchaczy-praktykantów. 7 PRAWA I SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI PRAKTYKANTA-SŁUCHACZA KOLEGIUM 1. Odbywający praktyki pedagogiczne słuchacz I NKJO ma prawo do uzyskania wszechstronnej pomocy ze strony kolegium, nauczyciela-opiekuna oraz kierownika praktyk. 2. Odbywający praktyki obserwacyjne słuchacz kolegium ma obowiązek: 1) zgłosić się do dyrekcji szkoły ze skierowaniem na praktyki 2) zgłosić się do nauczyciela przyjmującego go na praktyki oraz przekazać mu wymienioną w 3 ust. 15 umowę-zlecenie, deklarację ZUS oraz oświadczenie do celów podatkowych 3) po wypełnieniu przez nauczyciela przyjmującego słuchacza na praktyki dokumentów wymienionych w 3 ust. 15 przekazać je do I NKJO, 4) współpracować z nauczycielem-opiekunem i wykonywać jego polecenia organizacyjne, 5) dokonać obserwacji i analizy 45 godzin lekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela-opiekuna, 6) wypełniać arkusze obserwacyjne dostarczone przez nauczyciela prowadzącego zajęcia z przedmiotu Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej, 7) prowadzić dzienniczek obserwacji, 8) przestrzegać regulaminu danej placówki oświatowej, w tym obowiązujących przepisów BHP,

5 5 9) odpowiednio i kulturalnie zachowywać się wobec uczniów i pracowników placówki,w której odbywane są praktyki. 3. Odbywający praktyki nauczycielskie z języka angielskiego słuchacz kolegium ma obowiązek: 1) zgłosić się do dyrekcji szkoły ze skierowaniem na praktyki, umową-zleceniem, deklaracją ZUS oraz oświadczeniem do celów podatkowych dla nauczyciela przyjmującego słuchacza na praktyki, 2) zapoznać się z podstawowymi przepisami szkolnymi tj., wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz programem nauczania języka angielskiego dla danej klasy, 3) współpracować z nauczycielem-opiekunem i wykonywać jego polecenia organizacyjne, 4) uzgodnić z kierownikiem praktyk lub nauczycielem, o którym mowa w 4 ust. 2 terminy hospitacji, 5) przeprowadzić lekcje w wymiarze 45 godzin z czego przynajmniej 2 w obecności kierownika praktyk lub nauczyciela, o którym mowa w 4 ust. 2, 6) wziąć udział w spotkaniu z osobą hospitującą zajęcia w celu ewaluacji przeprowadzonych zajęć, 7) wypełnić raporty ewaluacyjne po kaŝdym spotkaniu z osobą hospitującą, 8) przeanalizować wszystkie przeprowadzone przez siebie lekcje w celu ustalenia swoich silnych i słabych stron i dokonać oceny swojej wiedzy i umiejętności, 9) wypełnić arkusz samooceny dostarczony przez kierownika praktyk w oparciu o analizę, o której mowa w ust. 10, 10) przygotować i zgromadzić dokumenty, o których mowa w 8 ust. 2, 11) przestrzegać regulaminu danej placówki oświatowej, w tym obowiązujących przepisów BHP, 12) odpowiednio i kulturalnie zachowywać się wobec uczniów i pracowników placówki w której odbywane są praktyki. 4. Odbywający praktyki pedagogiczne z drugiego języka obcego słuchacz kolegium ma obowiązek: 1) zgłosić się do dyrekcji szkoły ze skierowaniem na praktyki, umową zleceniem, deklaracją ZUS oraz oświadczeniem do celów podatkowych dla nauczyciela przyjmującego słuchacza na praktyki, 2) zapoznać się z podstawowymi przepisami szkolnymi tj. wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz programem nauczania drugiego języka obcego dla danej klasy 3) współpracować z nauczycielem-opiekunem i wykonywać jego polecenia, 4) dokonać obserwacji lekcji drugiego języka obcego, 5) przeprowadzić 9 lekcji języka drugiego lekcje te mają być prowadzone wspólnie z nauczycielemopiekunem 6) przygotować i zgromadzić dokumenty, o których mowa w 8 ust.3 7) przestrzegać regulaminu danej placówki oświatowe, w tym obowiązujących przepisów BHP 8) odpowiednio i kulturalnie zachowywać się wobec uczniów i pracowników placówki, w której odbywane są praktyki 5. W przypadku problemów związanych z odbywaniem praktyk pedagogicznych słuchacz zobowiązany jest powiadomić o nich kierownika praktyk. 8 WARUNKI ZALICZENIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH 1. Słuchacz roku II otrzymuje zaliczenie praktyk obserwacyjnych na podstawie: 1) uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych z przedmiotu Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej 2) przedstawionych nauczycielowi prowadzącemu przedmiot Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej na roku II arkuszy obserwacyjnych i dzienniczka obserwacji, 3) zaświadczenia wydanego przez szkołę, w której słuchacz odbył praktyki, potwierdzającego obserwację 45 godzin lekcyjnych. 2. Słuchacz roku III otrzymuje zaliczenie praktyk nauczycielskich na podstawie: 1) zaświadczenia wydanego przez szkołę, w której odbył praktyki, potwierdzającego przeprowadzenie 45 lekcji, 2) przedstawionego kierownikowi praktyk zestawu dokumentów obejmującego: a) 45 planów przeprowadzonych przez siebie lekcji, b) raporty wypełnione po kaŝdym ze spotkań z osobą hospitującą, c) arkusz samooceny dokonanej przez słuchacza,

6 d) zestaw wybranych materiałów uŝywanych na lekcjach (kopie) 6 3. Słuchacz I NKJO otrzymuje zaliczenie praktyk pedagogicznych z drugiego języka obcego po przedstawieniu kierownikowi praktyk : 1) zaświadczenia wydanego przez szkołę, w której odbył praktykę, potwierdzającego odbycie 30 godzin praktyki (w tym 9 przeprowadzonych lekcji) 2) projektu oceny dokonanej przez nauczyciela-opiekuna praktyk w danej placówce oświatowej 4. Słuchacz II roku zobowiązany jest przedłoŝyć nauczycielowi prowadzącemu przedmiot Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej dokumenty wymienione w ust. 1 pkt. 2 i 3 nie później niŝ dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w semestrze letnim danego roku szkolnego. 5. Słuchacz III roku zobowiązany jest przedłoŝyć kierownikowi praktyk dokumenty wymienione w ust. 2 nie później niŝ do 30 kwietnia danego roku szkolnego. 6. Słuchacz III roku zobowiązany jest przedłoŝyć kierownikowi praktyk dokumenty wymienione w ust. 3, pkt. 1 i 2, potwierdzające odbycie praktyki z drugiego języka obcego nie później niŝ do 30 kwietnia danego roku szkolnego. 7. Zaliczenie praktyk obserwacyjnych na II roku potwierdzane jest przez wpis do indeksu, protokołu egzaminacyjnego i karty egzaminacyjnej dokonany przez nauczyciela prowadzącego przedmiot Przygotowanie do praktyki obserwacyjnej 8. Zaliczenie praktyk nauczycielskich na III roku potwierdzane jest przez wpis do indeksu, protokołu egzaminacyjnego i karty egzaminacyjnej dokonany przez kierownika praktyk pedagogicznych. 9. Zgodnie z 5 ust. 6 Regulaminu Kształcenia w I NKJO praktyki pedagogiczne na II i III roku zaliczane są w semestrze zimowym na zaliczenie, w semestrze letnim na ocenę. 10. W przypadku nie uzyskania zaliczenia z praktyk pedagogicznych w wyznaczonym terminie, słuchacz moŝe ubiegać się o wpis warunkowy, zgodnie z 14 Regulaminu Kształcenia. 11. Warunki uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym określa kierownik praktyk pedagogicznych. 13. JeŜeli słuchacz III roku nie uzyska zaliczenia jedynie z praktyk pedagogicznych kierownik praktyk kieruje słuchacza do powtórnego ich odbycia w wyznaczonej przez siebie szkole 9 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA SŁUCHACZY BĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI CZYNNYMI ZAWODOWO 1. Słuchacze, którzy są nauczycielami czynnymi zawodowo, tj. zatrudnionymi w wymiarze co najmniej ½ obowiązkowego wymiaru zajęć w szkołach, o których mowa w 1 ustawy 1- Karty Nauczyciela mogą odbywać praktyki pedagogiczne w szkole, w której są zatrudnieni. 2. Praktyki pedagogiczne, o których mowa w ust. 1 odbywają się pod opieką mentora, tj. nauczyciela z pełnymi kwalifikacjami do nauczania języka angielskiego tzn. z tytułem magistra filologii angielskiej i kwalifikacjami pedagogicznymi. 3. Warunkiem odbywania praktyk dla nauczycieli, o których mowa w ust. 1 jest: 1) złoŝenie wniosku do kierownika praktyk pedagogicznych, 2) przedłoŝenie zaświadczenia dyrektora szkoły, w której słuchacz jest zatrudniony o wymiarze zatrudnienia, 3) przedłoŝenie zgody mentora, który przejmuje obowiązki kierownika praktyk pedagogicznych określone w 9 ust Słuchacz, o którym mowa w ust. 1 odbywa praktyki pedagogiczne na III roku studiów.

7 7 5. Odbywający praktyki pedagogiczne słuchacz, o którym mowa w ust. 1 ma obowiązek: 1) zgłosić się do dyrekcji szkoły ze skierowaniem na praktyki 2) zgłosić się do nauczyciela-mentora przyjmującego go na praktyki oraz przekazać mu wymienioną w 3 ust. 14 umowę-zlecenie, deklarację ZUS oraz oświadczenie do celów podatkowych 3) po wypełnieniu przez nauczyciela-mentora przyjmującego słuchacza na praktyki dokumentów wymienionych w 3 ust. 15 przekazać je do I NKJO, 4) współpracować z nauczycielem-mentorem i wykonywać jego polecenia organizacyjne, 5) przeprowadzić lekcje w wymiarze 45 godzin z czego przynajmniej 3 w obecności mentora 6) brać udział w spotkaniach z mentorem w celu ewaluacji przeprowadzonych zajęć, 9) wypełnić raporty ewaluacyjne po kaŝdym spotkaniu z mentorem, 10) przeanalizować wszystkie przeprowadzone przez siebie lekcje w celu ustalenia swoich silnych i słabych stron i dokonać oceny swojej wiedzy i umiejętności, 11) wypełnić arkusz samooceny dostarczony przez kierownika praktyk w oparciu o analizę, o której mowa w ust. 10, 12) przygotować i zgromadzić dokumenty, o których mowa w 8 ust.2 pkt. 2 oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela języka angielskiego w wymiarze co najmniej ½ etatu w okresie odbywania praktyk pedagogicznych, wydanego przez dyrektora placówki oświatowej zatrudniającej słuchacza, 13) przestrzegać regulaminu danej placówki oświatowej, w tym obowiązujących przepisów BHP, 14) odpowiednio i kulturalnie zachowywać się wobec uczniów i pracowników placówki w której odbywane są praktyki. 6. Podczas odbywania przez słuchacza I NKJO praktyk pedagogicznych nauczyciel-mentor ma obowiązek: 1) podpisać umowę-zlecenie wymienioną w 3 ust. 14, 2) wypełnić wymienioną w 3 ust. 15 deklarację ZUS i oświadczenie do celów podatkowych oraz przekazać je za pośrednictwem słuchacza do I NKJO, 3) zapewnić słuchaczowi-praktykantowi odpowiednie miejsce do odbycia praktyk, 4) udzielić słuchaczowi pomocy w przygotowaniu lekcji, 5) monitorować pracę słuchacza w trakcie trwania praktyk, 6) omawiać zajęcia przeprowadzone przez słuchacza-praktykanta, 7) w porozumieniu z dyrektorem swojej placówki potwierdzić zatrudnienie słuchacza w charakterze nauczyciela języka angielskiego w wymiarze co najmniej ½ etatu w trakcie odbywania praktyk pedagogicznych, 8) informować I NKJO o nie wywiązywaniu się słuchacza ze swoich obowiązków w trakcie trwania praktyk, 9) nadzorować przebieg praktyk pedagogicznych, 10) pomagać słuchaczowi-praktykantowi we wszystkich zakresach pracy związanych z prawidłowym odbywaniem praktyk pedagogicznych, 11) sporządzić projekt oceny praktyk pedagogicznych i przekazać go kierownikowi praktyk. 7. W celu zaliczenia praktyk pedagogicznych słuchacz, o którym mowa w ust. 1 : 1) ma obowiązek przygotować i zgromadzić dokumenty, o których mowa w 8 ust. 2 pkt. 2 oraz zaświadczenia o zatrudnieniu w charakterze nauczyciela języka angielskiego w wymiarze co najmniej ½ etatu w okresie odbywania praktyk pedagogicznych, wydanego przez dyrektora placówki oświatowej zatrudniającej słuchacza, 2) zobowiązany jest przedłoŝyć kierownikowi praktyk pedagogicznych dokumenty wymienione w pkt. 1 nie później niŝ do 30 kwietnia danego roku szkolnego, 8. Zaliczenie praktyk pedagogicznych potwierdzane jest przez wpis do indeksu, protokołu i karty zaliczeniowej przedmiotu dokonany przez kierownika praktyk pedagogicznych. 1) zgodnie z w 5 ust. 6 Regulaminu Kształcenia w I NKJO praktyki pedagogiczne zaliczane są w semestrze zimowym na zaliczenie, w semestrze letnim na ocenę, 2) w przypadku nie uzyskania zaliczenia z praktyk pedagogicznych w wyznaczonym terminie, słuchacz moŝe ubiegać się o wpis warunkowy, zgodnie z w 14 Regulaminu Kształcenia, 3) warunki uzyskania zaliczenia w terminie poprawkowym określa kierownik praktyk pedagogicznych,

8 4) jeŝeli słuchacz III roku nie uzyska zaliczenia jedynie z praktyk pedagogicznych kierownik praktyk kieruje słuchacza do powtórnego ich odbycia w wyznaczonej przez siebie szkole Odbywający praktyki pedagogiczne słuchacz I NKJO ma prawo do uzyskania wszechstronnej pomocy ze strony kolegium, nauczyciela-mentora oraz kierownika praktyk. 10. W przypadku problemów związanych z odbywaniem praktyk pedagogicznych słuchacz zobowiązany jest powiadomić o nich kierownika praktyk. 11 POSTANOWIENIA KONCOWE Regulamin wchodzi w Ŝycie z dniem 1 października.2014r.

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH W JASTRZĘBIU ZDROJU (ANEKS DO STATUTU NKJO W JASTRZĘBIU ZDROJU) 2006/2007 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Słuchacz Nauczycielskiego Kolegium

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010)

Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) Instytut Filologii Rosyjskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ (od 15.02.2010) dla studentów II i III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych specjalności: filologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA

PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA PROGRAM PRAKTYK DLA SPECJALIZACJI NAUCZYCIELSKIEJ W Lingwistycznej Szkole Wyższej w Warszawie STUDIA I STOPNIA 1. Założenia ogólne. Praktyki pedagogiczne są ściśle powiązana z programem kształcenia, stanowiąc

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki Studenckie Pedagogika Studia I stopnia (licencjackie) Informacje dla studentów Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki wynosi

Bardziej szczegółowo

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych

Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych INSTYTUT ANGLISTYKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 do Programu Kształcenia Nauczycieli Założenia programowe i organizacyjne praktyk pedagogicznych studentów II i III roku studiów stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty

Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych I. Cel programu Oczekiwane efekty Program praktyk pedagogicznych realizowany w ramach projektu: Od Praktykanta do Praktyka. Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskiego nauczyciela języków obcych 6/POKL/3.3.2./2009 I. Cel programu

Bardziej szczegółowo

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz.

Praktyka asystencka na II roku studiów 40 godz. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 41a/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Koszalinie z dnia 1 października 2012

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Polonistyki na kierunku filologia polska, specjalności: literaturoznawczo-językoznawcza i literatura polska i język polski w cywilizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW

REGULAMIN PRAKTYK PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Postanowienia ogólne 1. Studenckie praktyki zawodowe realizowane są w oparciu o: - Ustawę z dnia 27 lipca 2005r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PEDAGOGIKA Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 37/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych z dnia 30 listopada 2011 r. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów

Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów 1 Praktyki Studenckie Pedagogika Informacje dla studentów (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia uniwersyteckiego, łączny wymiar czasu praktyki

Bardziej szczegółowo

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych

Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach. Program praktyk pedagogicznych Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach Program praktyk pedagogicznych 1. Postanowienie ogólne: Praktyka pedagogiczna jest elementem obowiązującym w toku studiów na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego. w Oświęcimiu, z dnia 21 grudnia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 50/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA PEDAGOGICZNEGO 1 1. Niniejszy Regulamin praktyk pedagogicznych (zwany dalej Regulaminem), określa organizację i tok praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH WYŻSZA SZKOŁA KADR MENEDŻERSKICH W KONINIE RADA WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH 62-500 Konin ul. Zagórowska 3a tel. (063) 249 15 15 REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU NAUK HUMANISTYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne 1. Założenia programowe PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Studia II-go stopnia Kierunek: wychowanie fizyczne Cel i zadania przedmiotu: Praktyki pedagogiczne w szkole ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN KONTROLI PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN KONTROLI PRAKTYK ZAWODOWYCH POZNAŃ 2014 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu organizuje praktyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego

Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego Regulamin praktyk zawodowych w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w zakresie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych- pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Studenci Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do zarządzenia Rektora WSInf z dnia 30 września 2010 r. Regulamin Praktyk Studenckich WyŜszej Szkoły Informatyki w Łodzi Studenckie praktyki przewidziane w planach studiów i programach nauczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Regulamin organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2009 Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji i finansowania praktyk studenckich na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA INFORMATYKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W ŁOMśY Rozdział 1 Postanowienia ogólne i cele praktyk pedagogicznych 1 1. Praktyki

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Cele praktyk

Postanowienia ogólne. Cele praktyk Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych na kierunku socjologia w zakresie stosowanych nauk społecznych Postanowienia ogólne 1. Instytut Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Cele i zadania praktyk dla studentów kierunku Pedagogika Celem praktyk jest zapoznanie studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika

Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika 1 Regulamin Praktyki Studenckie Pedagogika (studia stacjonarne i niestacjonarne) Praktyki studenckie są integralnym składnikiem kształcenia, łączny wymiar czasu praktyki na studiach I stopniach (studia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH

STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH Załącznik nr 6 STATUT SZKOŁY PUBLICZNEJ DLA DOROSŁYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE Szkoła dla dorosłych prowadzona jest w formie zaocznej i w klasach stacjonarnych. Szkoła funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Centrum

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku chemia. Postanowienia ogólne

Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku chemia. Postanowienia ogólne Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku chemia Postanowienia ogólne 1. Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, zwany dalej Wydziałem,

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna I. Uregulowania ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU

TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU ZESPÓŁ SZKÓŁ LEŚNYCH im. inż. Jana Kloski w Goraju REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja R.13. (Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych) w zawodzie TECHNIK LEŚNIK SYMBOL CYFROWY ZAWODU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOZOFICZNEGO AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE NA KIERUNKACH FILOZOFIA ORAZ KULTUROZNAWSTWO Na podstawie: art. 166 ust. 2 oraz art. 189 ust. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne

INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia stacjonarne Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Matematyki i Informatyki INSTRUKCJA Praktyki pedagogicznej ciągłej dla studentów AJD kierunku: Informatyka, Specjalność : Nauczycielska Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny

Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Instytutowy Regulamin Praktyk Studenckich dla studentów Kierunku Pedagogika Profil praktyczny Na podstawie art. 161 ust.1

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012

Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 15 268 Białystok ul. Czackiego 8 tel. (85) 7421881 Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2011/2012 I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna z językiem angielskim I. Uregulowania ogólne 1. Studenci studiów pierwszego stopnia kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów

REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO. Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO-GASTRONOMICZNYCH w Gdyni REGULAMIN KWALIFIKACYJNEGO KURSU ZAWODOWEGO Kwalifikacja T.6 Sporządzanie potraw i napojów w zawodach: KUCHARZ - SYMBOL CYFROWY ZAWODU 512001 TECHNIK ŻYWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska)

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk pedagogicznych (specjalizacja nauczycielska) Wytyczne w sprawie praktyki zawodowej studentów studiów 2. stopnia filologii polskiej (studia stacjonarne i niestacjonarne) specjalizacja: NAUCZYCIELSKA rok akademicki 2014/2015 Wymiar, zasady i forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ

PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY PROGRAM PRAKTYKI PRZEDMIOTOWO-METODYCZNEJ W ZAKRESIE PRZEDMIOTÓW MATEMATYKA I INFORMATYKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ LUB GIMNAZJUM W WYMIARZE GODZIN 60 ETAP ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno Techniczny Instytut Pedagogiki REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ Podyplomowe Studia Pedagogiczne KOMPETENCJE PEDAGOGICZNE NAUCZYCIELA KONIN 2010/2011/2012

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli

Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela w szczególności rozdział 3a: Awans zawodowy nauczycieli (Dz. U. z 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia)

Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) Praktyka pedagogiczna i zawodowa (na studiach I stopnia) dla studentów III roku Pedagogiki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie następujących specjalności: Edukacja elementarna i język angielski

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie

Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Regulamin praktyk zawodowych dla słuchaczy Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Warszawie organizuje praktyki zawodowe dla słuchaczy w celu zastosowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia Kierunek: Pedagogika Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I ORGANIZACYJNE PRAKTYK STUDENCKICH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I PRZEDSZKOLNEJ w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej

Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Załącznik nr 10.1 Regulamin obowiązkowych praktyk zawodowych realizowanych na kierunku Administracja Wydziału Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej Postanowienia ogólne 1. Regulamin reguluje zasady odbywania

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr

Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Program praktyki pedagogicznej w gimnazjum 70 godzin; III rok 5 semestr Praktyka pedagogiczna w gimnazjum jest integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku wychowanie fizyczne. Praktyka odbywa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu WYDZIAŁ PEDAGOGICZNO - ARTYSTYCZNY 62-800 Kalisz ul. Nowy Świat 28/30, tel. 62/ 7670730, fax 7645721 INSTRUKCJA ORGANIZACJI I PRZEBIEGU PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi

Regulamin realizacji projektu edukacyjnego. w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Publicznym Gimnazjum nr 25 w Łodzi Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia

Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia 1 Program Praktyk Studenckich w Instytucie Pedagogiki KUL Studia Pierwszego Stopnia Studia stacjonarne i niestacjonarne (e-learning) Praktyki są integralną częścią programu studiów na kierunku Pedagogika.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK W SZKOLE PODSTAWOWEJ DLA STUDENTÓW II ROKU W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 UNIWERSYTET WARSZAWSKI UNIVERSITE DE VARSOVIE CENTRUM KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH I EDUKACJI EUROPEJSKIEJ 02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 22 tel.(22)55-33-333, (22)55-33-334 fax.(22)55-33-335

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Załącznik do UCHWAŁY NR 30/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 05 listopada 2015 r. Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum Samorządowym nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA

PROGRAM PRAKTYK WCZESNOSZKOLNA 1 PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA II stopnia specjalność: PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów II

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017

REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 REGULAMIN PRAKTYK specjalność PEDAGOGIKA WCZESNOSZKOLNA i PRZEDSZKOLNA 2016/2017 Zgodnie z Zarządzeniem nr 916/2014/2015 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 9 czerwca 2015 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych. dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Zasady odbywania praktyk pedagogicznych dla osób, które rozpoczęły studia w roku 2012/13 i później Rodzaj studiów: licencjackie Kierunek: Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna 1. Uregulowania ogólne

Bardziej szczegółowo

w Instytucie Przedsiębiorczości

w Instytucie Przedsiębiorczości REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Instytucie Przedsiębiorczości Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki dla Studentów Instytutu Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1 Studia podyplomowe Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej INFORMACJE O PRAKTYKACH Zał. nr 1 Regulamin praktyk..str. 2 Zał. nr 2 Opis modułu kształcenia: praktyki zawodowe str. 4 Zał.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/469/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/469/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. Uchwała Nr XXVIII/469/09 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie: - określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA I STOPNIA D Z I E N N I K P R A K T Y K AUDYCJE MUZYCZNE I KSZTAŁCENIE SŁUCHU imię i nazwisko: nr albumu: 1 Audycje muzyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 8 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KOSZALINIE Podstawa prawna: o ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie

Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie Regulamin praktycznej nauki zawodu w szkołach wchodzących w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin praktyk zawodowych studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu Załącznik do uchwały nr 30 /2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im.

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W LEGNICY ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Październik 2012 r. 1 ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MENEDŻERSKIEJ W LEGNICY Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH. Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu Poznań 2016 1 Praktyki studenckie, przewidziane w programach i planach studiów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich

Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich Załącznik nr 1 do Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Edukacji Ustawicznej Regulamin Zakładu Praktyk oraz organizacji obowiązkowych praktyk studenckich Regulamin określa zakres działania Zakładu Praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH Rok akademicki 2015/2016 KIERUNEK EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Praktyki pedagogiczne stanowią integralną część procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH

PROGRAM PRAKTYK. dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH PROGRAM PRAKTYK dla studentów kierunku PEDAGOGIKA I stopnia specjalność: AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I EDUKACYJNA OSÓB STARSZYCH Każdy student w/w specjalności zobowiązany jest do odbycia w toku studiów I stopnia

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności:

Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: Praktyka pedagogiczna/zawodowa dla studentów pedagogiki w zakresie następujących specjalności: edukacja elementarna i terapia pedagogiczna Uwagi ogólne: 1. Organizację i przebieg praktyk studenckich na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KOLEGIM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI WYDZIAŁ STACJONARNY I NIESTACJONARNY

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KOLEGIM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI WYDZIAŁ STACJONARNY I NIESTACJONARNY Załącznik do uchwały nr 1/2009 Rady Programowej KPSS w Czeladzi z dnia 06 kwietnia 2009 roku REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W KOLEGIM PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH W CZELADZI WYDZIAŁ STACJONARNY I NIESTACJONARNY

Bardziej szczegółowo

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin

Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Program praktyki pedagogicznej dla studiów podyplomowych Artystyczne formy edukacji ruchowej 60 godzin Praktyka pedagogiczna jest integralną częścią procesu kształcenia słuchaczy studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

z dnia 27 listopada 2013 r.

z dnia 27 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 98/2013 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZEPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Tekst ujednolicony na mocy Uchwały rady Pedagogicznej z dnia 25 kwietnia 2016

Bardziej szczegółowo

D Z I E N N I K P R A K T Y K

D Z I E N N I K P R A K T Y K WYDZIAŁ DYRYGENTURY CHÓRALNEJ, EDUKACJI MUZYCZNEJ I MUZYKI KOŚCIELNEJ STUDIA II STOPNIA Specjalność: EDUKACJA MUZYCZNA D Z I E N N I K P R A K T Y K imię i nazwisko: nr albumu: 1 WYKAZ PRAKTYK STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów

Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Program i zasady realizacji 60 - godzinnej praktyki pedagogicznej odbywanej u nauczyciela przedszkola w trakcie III semestru studiów Studia podyplomowe Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Zasady odbywania praktyk pedagogicznych Zasady odbywania praktyk pedagogicznych I. Uregulowania ogólne Rodzaj studiów: magisterskie Kierunek: Pedagogika Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna 1. Studenci studiów drugiego stopnia kierunku Edukacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W KOSZALINIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE Załącznik do Zarządzenia Nr 20 A/2015 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 24 czerwca 2015 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W PAŃSTWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0

Psychologia moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pedagogika moduł 2.1 I 1 w 30 zal 2. Pierwsza pomoc moduł 2.1 I 2 ćw 3 zal 0 SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA informacja ogólna obowiązuje od 1.10.017 Od roku akademickiego 01/013 studenci pierwszego roku filologii germańskiej realizują program wybranej specjalizacji studiów z aktualnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej

w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej Uchwała nr 7/2007-2008 Senatu Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej z dnia 28 września 2007 r. w sprawie REGULAMINU ORGANIZACJI PRAKTYK STUDENTÓW Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia

REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Kierunek: Pedagogika REGULAMIN PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ CIĄGŁEJ Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Pedagogika w zakresie edukacji przez sztukę (studia stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie

Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych w Gimnazjum nr 1 w Legionowie Załącznik nr 1 do uchwały nr V/2011 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 1 w Legionowie z dnia 14.09.2011 r. Regulamin Nauczycielskich Zespołów Zadaniowych Postanowienia wstępne 1 Regulamin opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH W Górnośląskiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie Regulamin odbywania praktyk zawodowych obejmuje: I. Zasady odbywania praktyk studenckich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH,

INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, INSTRUKCJA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH CIĄGŁYCH, 1. PRAKTYKI Z PRZEDMIOTU PLASTYKA W GIMNAZJUM - III etap kształcenia, 2. Z PRZEDMIOTU WIEDZA O KULTURZE W LICEUM IV etap kształcenia PRZEDMIOTY ARTYSTYCZNE IV

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/10/2014 Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 1 października 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE Załącznik do Zarządzenia nr 36A /2008 Rektora PWSZ w Tarnowie z dnia 01.10.2008r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W TARNOWIE DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka

Bardziej szczegółowo

w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy

w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ w Instytucie Prawa i Administracji Państwowej WyŜszej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w ŁomŜy Postanowienia ogólne 1 1. Praktyki dla Studentów Instytutu Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r.

Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. Uchwała Nr 323/2013 Rady Wydziału Nauk Biologicznych z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Biologicznych Na podstawie 1 ust.2 Zarządzenia nr 115/2013

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny. I. Postanowienia ogólne

WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny. I. Postanowienia ogólne WYDZIAŁOWY REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Szkota Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie Wydział Pedagogiczny I. Postanowienia ogólne 1 Wydział Pedagogiczny Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080

Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Szczecin, dnia stycznia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie ul. OdrowąŜa 1, Szczecin tel. 091-423-17-76 LSZ-41084-2-07 P/07/080 Pani Barbara Hałat Dyrektor Policealnego Studium Kosmetycznego

Bardziej szczegółowo

Praktyka pedagogiczno - zawodowa

Praktyka pedagogiczno - zawodowa Praktyka pedagogiczno - zawodowa dla studentów pedagogiki I i II roku studiów uzupełniających stacjonarnych i niestacjonarnych na specjalności: terapia pedagogiczna z arteterapią Uwagi ogólne: 1. Organizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH w roku akademickim 2008/2009 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy Kierunek: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku akademickim 2014/2015

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku akademickim 2014/2015 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku akademickim 2014/2015 Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Kierunek: Technologia żywności i żywienie człowieka Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w

Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Regulamin praktyk zawodowych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych realizowanych w Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze.

2. W szkole dla dorosłych zachowania nie ocenia się. 3. W szkole dla dorosłych słuchacz jest promowany po każdym semestrze. Procedury oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy w szkole policealnej dla dorosłych w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach 1. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010

ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 ZASADY ORGANIZACYJNO-REGULAMINOWE ORAZ TRYB ZALICZANIA PRAKTYK PROGRAMOWYCH w roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Zarządzania Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm

quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm quiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz DZIENNIK PRAKTYK xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm STUDENCKICH qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghj

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy

Regulamin udziału studentów w projekcie staŝy Projekt Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej UAM do wyzwań współczesnego rynku pracy realizowany w ramach 4.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 4.1.1. Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo