Warszawa, r. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 27.05.2014 r. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Zapytanie ofertowe W związku z podpisaniem przez Instytut Partnerstwa Publiczno-Prywatnego umowy partnerskiej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu systemowego Partnerstwo publicznoprywatne finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3, zapraszamy do składania ofert na wykonanie zlecenia przetłumaczenia, na język polski, 6 zagranicznych publikacji, wskazanych w dalszej części zapytania ofertowego. I. OPIS PRZEDMIOTU ZLECENIA 1. Usługa polega na przetłumaczeniu oryginału tekstu każdej z następujących publikacji na język polski 1) Value for money. Assessment Guidance. November, 2006, HM Treasury, 2) A new approach to public private partnerships. 2012, HM Treasury 3) Value-for-Money Analysis-Practices and Challenge: How Governments Choose When to Use PPP to Deliver Public Infrastructure and Services, 2013,World Bank Institute, 4) Identifying P3 Potential A Guide for Federal Departments&Agencies. 2014, PPP Canada, 5) Public-Private Partnerships. A guide for municipalities. 2011, The Canadian Council for PPP, 6) National Public Private Partnership Guidelines. Volume 4: Public Sector Comparator Guidance. 2008, Australian Government / Infrastructure Australia. Wymienione publikacje stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych publikacji na analogiczne co do treści i objętości z tolerancją 10-15% objętości tekstu. 2. Przetłumaczone publikacje mają stanowić wierne odzwierciedlenie treści materiału źródłowego przy zastosowaniu standardowej polskiej terminologii zwyczajowo przyjętej przez ekspertów w środowisku ppp (czyli wśród ekonomistów, finansistów, prawników wyspecjalizowanych w problematyce ppp). Ponadto wszystkie przetłumaczone publikacje mają zawierać wspólną spójną terminologię dla tych samych zjawisk i zagadnień. W razie gdyby w tłumaczonych publikacjach użyte były zwroty lub terminy, które nie mają jeszcze zwyczajowo przyjętych polskich odpowiedników, zastosowane w tłumaczeniu zwroty lub terminy powinny zostać uzasadnione w załączonym do tłumaczenia komentarzu. 3. Wykonanie zlecenia ma nastąpić zgodnie z następującym harmonogramem: - do dnia 21 lipca 2014 r. Zamawiającemu zostaną przekazane 2 publikacje - do dnia 22 sierpnia 2014 r. Zamawiającemu zostaną przekazane 2 publikacje - do dnia 19 września 2014 r. Zamawiającemu zostaną przekazane 2 publikacje. 4. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonany przedmiot zlecenia w formie elektronicznej, w plikach Word, przesyłając je na adres: w ww. terminach. str. 1

2 II. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY Wykonawcą składającym ofertę musi być podmiot prowadzących działalność gospodarczą. Od Wykonawcy oczekuje się przedstawienia Zespołu Ekspertów o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniach niezbędnych dla prawidłowego wykonania zlecenia, będącego przedmiotem niniejszego zapytania. Zespół powinien składać się z 2 osób, przy czym każdy członek Zespołu Ekspertów powinien reprezentować jeden z dwóch opisanych poniżej profili: 1. Eksperta ds. tłumaczeń 2. Eksperta ds. partnerstwa publiczno-prywatnego (dalej ekspert ds. ppp ). Wymagania wobec Eksperta ds. tłumaczeń: 1. wykształcenie wyższe, co najmniej tytuł magistra filologii angielskiej, 2. doświadczenie w tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski co najmniej 6 tekstów (dokumentów, materiałów) o (dalej pokrewnych ppp ) tj. z zakresu ekonomii, finansów, prawa, zarządzania o objętości co najmniej znaków każdy. Wymagania wobec Eksperta ds. ppp: 1. wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze, 2. co najmniej 3 letnie doświadczenie analityczne związane z pracą naukowo-badawczą nad problematyką organizacji i finansowania projektów inwestycyjnych w trybie ppp lub Project finance, wykonywaną na wyższej uczelni lub innego rodzaju placówce badawczej. Potwierdzeniem wspomnianego doświadczenia powinny być ogłoszone przez Eksperta ds. ppp publikacje (książki, artykuły) i/lub opracowane ekspertyzy przybliżające zagraniczną praktykę w zakresie realizacji inwestycji publicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego lub Project finance w liczbie co najmniej 6 szt., oparte w szczególności na tekstach źródłowych w języku angielskim, 3. co najmniej 3 letnie praktyczne doświadczenie zawodowe z pracy w: (a) instytucjach finansowych (bankach komercyjnych i inwestycyjnych, funduszach inwestycyjnych), które obsługiwały lub finansowały realizację inwestycji infrastrukturalnych w trybie ppp lub Project finance, i/lub (b) przedsiębiorstwach budowlanych i deweloperskich lub firmach doradczych uczestniczących w organizowaniu i realizacji projektów ppp, 4. biegła znajomość języka angielskiego. str. 2

3 III. FORMA WSPÓŁPRACY Z WYKONAWCĄ Nawiązanie współpracy z Wykonawcą zlecenia będzie miało formę umowy o dzieło lub umowy na świadczenie usług w zależności od preferencji Wykonawcy. IV. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY O wyborze Wykonawcy będzie decydować liczba punktów uzyskanych w trzech kryteriach: cena brutto, doświadczenie w zakresie tłumaczeń, doświadczenie w zakresie publikacji i ekspertyz ppp. Przy wyborze oferty będą decydować następujące kryteria: 1. Kryterium nr 1 cena brutto znaczenie 40% 2. Kryterium nr 2 - doświadczenie w zakresie tłumaczeń znaczenie 30% 3. Kryterium nr 3 - doświadczenie w zakresie publikacji i ekspertyz ppp znaczenie 30% Oferty oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych w zakresie każdego kryterium. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Ocena ofert w zakresie w/w kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad: a. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów b. Ocena punktowa poszczególnych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: Gdzie: Kryterium nr 1. Cena min. C = = x 100 pkt x 40% Cena bad. o C liczba punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium Cena brutto o Cena min. - najniższa cena brutto (zł) spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert o Cena bad. cena oferty badanej (zł) o 100 pkt. maksymalna liczba punktów do uzyskania o 40% - znaczenie (waga) w ujęciu % dla badanego kryterium str. 3

4 Kryterium nr 2. Zamawiający oceni badaną ofertę w zakresie kryterium doświadczenie w zakresie tłumaczeń na podstawie informacji dotyczących liczby tekstów o przetłumaczonych z języka angielskiego na język polski, przedstawionych zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Poniżej znajduje się punktacja możliwa do uzyskania w ramach niniejszego kryterium. Sposób oceny kryterium nr 2 doświadczenie w zakresie tłumaczeń L.p Dane do oceny kryterium 6 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 7 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 8 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 9 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 10 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 11 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o 12 tłumaczeń tekstów z języka angielskiego na język polski o Przyznana ocena punktowa 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Kryterium nr 3. Zamawiający oceni badaną ofertę w zakresie kryterium doświadczenie w zakresie publikacji i ekspertyz ppp na podstawie informacji dotyczących liczby ogłoszonych publikacji (książki, artykuły) i/lub opracowanych ekspertyz przybliżających zagraniczną praktykę w zakresie realizacji inwestycji publicznych w formule ppp lub Project finance, opartych w szczególności na tekstach źródłowych w języku angielskim, przedstawionych zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do zapytania ofertowego. Poniżej znajduje się punktacja możliwa do uzyskania w ramach niniejszego kryterium. Sposób oceny kryterium nr 3 doświadczenie w zakresie publikacji i ekspertyz ppp L.p Dane do oceny kryterium 6 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną praktykę 7 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną praktykę Przyznana ocena punktowa 0,00 5,00 str. 4

5 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną praktykę 9 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną praktykę 10 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną PPP lub 11 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną PPP lub 12 publikacji i/lub ekspertyz przybliżających zagraniczną PPP lub 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 Wykaz przetłumaczonych tekstów z języka angielskiego na język polski oraz ogłoszonych/opracowanych publikacji (książek, artykułów, ekspertyz) przybliżających zagraniczną praktykę w zakresie realizacji inwestycji publicznych w formule ppp lub Project finance, które wymagały korzystania z tekstów źródłowych w języku angielskim Wykonawca wykazuje w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta spełniająca warunki określone w zapytaniu ofertowym i posiadająca najwyższą liczbę punktów, będącą sumą punktów z kryterium 1, kryterium 2 i kryterium 3. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Oferty składane w odpowiedzi na zapytanie, muszą zawierać: 1) dane Wykonawcy (adres siedziby, NIP, dane kontaktowe) 2) datę sporządzenia oferty, 3) cenę brutto za zrealizowanie przedmiotu zlecenia, 4) formę współpracy, 5) opis doświadczenia osób wchodzących w skład Zespołu Ekspertów z podaniem tytułów przetłumaczonych tekstów (dokumentów, materiałów) oraz tytułów ogłoszonych/opracowanych publikacji (książek, artykułów, ekspertyz) zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. VI. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT Oferty należy składać do dnia 10 czerwca 2014 r. w formie elektronicznej na adres: Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest Bartosz Korbus, tel str. 5

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r.

Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. _ Postępowanie nr 07/WKS2/9.1.2 Zapytanie ofertowe z dnia 09-10-2014r. dotyczące zakupu i dostawy materiałów dydaktycznych w ramach projektu Współpraca i wiedza kluczem do sukcesu I. ZAMAWIAJĄCY Krajowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu

Adres strony internetowej: http://www.chodkowska.edu.pl, www.badaniairozwoj.eu Nr zamówienia: 02/06/BRP/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 28 czerwca 2013 r. SEKCJA I. ZAMAWIAJĄCY Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie Al. Jerozolimskie 200 02-486 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej ul. 3 Maja 57 07-300 Ostrów Mazowiecka Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych.

Zapytanie ofertowe. Średniomiesięcznie oczekuje się od konsultantów realizacji min. dwóch 21 godzinnych usług doradczych. Warszawa, dnia 6 października 2014 r. Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw ul. Smocza 27 01-048 Warszawa Tel.: 22 838 32 11 wew. 140 Faks: 22 838 02 61 www.fund.org.pl, magdalena.weremczuk@fund.org.pl

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY

ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENTA RODZINY UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Z M I A N Y Z A C Z Y N A M O D S I E B I E Projekt realizowany w Gminie Kamienna Góra przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 07-03-2011 r. Oznaczenie sprawy: SP39/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05/RP/PAIP/2012 z dnia 10 października 2012 roku Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza do składania ofert na realizację przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3.Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych w zakresie: Kraków, dnia 30 czerwca 2014 r. Dot. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Umowa o dofinansowanie nr: UDA- POIG.03.01.00-00-015/09

Bardziej szczegółowo

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r.

Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. Nr zapytania: MZU-3/2013 Warszawa, 05.02.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na stanowisko Kierownika Merytorycznego Zadania: Wdrożenie Modelu Zarządzania Procesami Badawczymi Usługa doradcza w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2012/PR dot. audytu procesów 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.00.00-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania 2. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przygotowanie analizy prawnej związanej z wprowadzeniem usług Spółki na rynek rumuński w ramach PO IG 6.1.

ZAPYTANIE OFERTOWE. na przygotowanie analizy prawnej związanej z wprowadzeniem usług Spółki na rynek rumuński w ramach PO IG 6.1. ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie analizy prawnej związanej z wprowadzeniem usług Spółki na rynek rumuński w ramach PO IG 6.1. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP

Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP Warszawa, 26 czerwca 2015 roku DEF/0429/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Giełda Kapitału

Elektroniczna Giełda Kapitału Bydgoszcz, dnia 10 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe 1. Informacje ogólne i zakres 1.1. Centrum Rozwoju Kapitału sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo