ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/R/2013 dotyczy zamówienia na usługę tłumaczeń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/R/2013 dotyczy zamówienia na usługę tłumaczeń"

Transkrypt

1 Łódź, dnia 02 stycznia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/R/2013 dotyczy zamówienia na usługę tłumaczeń W związku z realizacją projektu pn. PN Animatorzy zdrowego stylu życia (UDA-POKL /12), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, RELAX Halina Kędzierska, dalej zwane Zamawiającym, zwraca się z zapytaniem ofertowym 1. Informacje o Zamawiającym RELAX Halina Kędzierska ul. Lutomierska 81/59, Łódź Tel./fax: Mail: 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Do postępowania wszczętego na podstawie niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Kod CPV zamówienia: Usługi w zakresie tłumaczeń ustnych Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych 4. Postanowienia ogólne zapytania ofertowego 4.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Jeżeli Zamawiający otrzyma tylko jedną ważną ofertę uznaje się zasadę konkurencyjności za spełnioną Jeżeli Zamawiający nie otrzyma żadnej oferty dopuszcza się zawarcie umowy w zakresie tej części lub całości zapytania ofertowego, z Wykonawcą wybranym bez zachowania procedury dotyczącej określonego w przepisach postępowania związanego z zachowaniem zasady konkurencyjności, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń dotyczących zawarcia umowy z podmiotem powiązanym, wynikających z odpowiednich przepisów W trakcie realizacji zamówienia dopuszcza się wzrost wartości zamówienia z zastosowaniem zasady konkurencyjności do wysokości 50% wartości zamówienia określonej w umowie z Wykonawcą; w takim przypadku nie jest konieczne ponowne stosowanie zasady konkurencyjności.

2 5. Opis przedmiotu zamówienia 5.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń pisemnych zwykłych i ustnych symultanicznych na potrzeby projektu ponadnarodowego PN. Animatorzy zdrowego stylu życia, realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedmiot zamówienia obejmuje: Tłumaczenia pisemne: - z języka polskiego na język niemiecki; - z języka niemieckiego na język polski; Tłumaczenia ustne: - z języka polskiego na język niemiecki; - z języka niemieckiego na język polski; w zakresie: tłumaczenia bieżącej korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Partnerem Ponadnarodowym; obsługę tłumaczeniową spotkań z Partnerem Ponadnarodowym; tłumaczenia :dokumentacji, programów dydaktycznych, materiałów do publikacji, raportów, etc. obsługę tłumaczeniową praktyk uczniów u Partnera Ponadnarodowego; obsługę tłumaczeniową 2 seminariów i konferencji podsumowującej projekt Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Tłumaczenia będą wykonywane sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego przez cały okres realizacji projektu, tj. do r Szczegółowe wymagania dotyczące: tłumaczeń pisemnych: - podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń pisemnych jest strona obliczeniowa licząca 1600 znaków ze spacjami w przetłumaczonym tekście (licznik znaków programu Microsoft Word) ogółem ok. 340 stron; tłumaczeń ustnych: - podstawową jednostką obliczeniową dla tłumaczeń ustnych: jest dzień pracy tłumacza, przy czym czas do 4 godzin zegarowych zaokrągla się w dół licząc za ½ dnia, a powyżej 5 godzin w górę licząc 1 dzień (Przy rozliczeniach nie stosuje się nadgodzin): na wyjeździe przy obsłudze praktyk uczniowskich; przy obsłudze 2 seminariów/ 1 konferencji tłumaczenia symultaniczne będą realizowane w związku z organizowaną w ramach projektu konferencją z udziałem Partnera Ponadnarodowego ; - Zamawiający przewiduje zorganizowanie: 1 wizyty studyjnej u Partnera zagranicznego (Niemcy, Neubrandenburg): - 6 dni (I kwartał 2013r.); 4 wizyt Partnera zagranicznego w Polsce (Łódź): - po 4 dni (IV kwartał 2013r., II kwartał 2014r., IV kwartał 2014r i II kwartał 2015r.); 10 wyjazdów uczniów na praktyki (Niemcy, Neubrandenburg): - po 6 dni każdy wyjazd (II kwartał 2013r.; II kwartał 2014r.); - w przypadku wyjazdu za granicę Zamawiający zapewnia transport na miejsce, zakwaterowanie i wyżywienie. - Zamawiający zobowiązany jest informować Wykonawcę o konieczności realizacji usługi tłumaczeń nie później niż 5 dni roboczych przed terminem realizacji usługi.

3 - w przypadku braku możliwości realizacji usługi lub innej nieprzewidzianej sytuacji uniemożliwiającej wykonanie usługi Wykonawca zapewni bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko tłumacza zastępczego, spełniającego kryteria określone w punkcie 7. W przypadku nie zapewnienia przez Wykonawcę tłumacza zastępczego, o którym mowa wyżej, Zamawiający zapewni tłumacza na koszt Wykonawcy Ilość stron do tłumaczeń pisemnych oraz ilość godzin tłumaczeń ustnych maja charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości tłumaczeń lub rezygnacji z niektórych rodzajów tłumaczeń. 6. Ogólne warunki udziału w postępowaniu 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 7. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu 7.1. Wykonawca zamówienia/tłumacz musi posiadać: - minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie tłumaczeń ustnych, w tym wykorzystujących terminologię charakterystyczną dla tematyki unijnej, udokumentowane np. referencjami, które powinny być załączone do oferty załącznik nr 3 - wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku filologia germańska lub lingwistyka stosowana lub translatoryka, a w przypadku ukończenia innych kierunków studiów posiadać ukończone studia podyplomowe z zakresu tłumaczenia lub certyfikat lub równoważny dokument świadczący o specjalizacji tłumaczeniowej (język niemiecki) oraz minimum 2-letnie udokumentowane doświadczenie w zakresie tłumaczenia pisemnego tekstów z języka niemieckiego na język polski i /lub odwrotnie załącznik nr 4 - przygotowanie pedagogiczne do pracy z młodzieżą załącznik nr Wykonawca zamówienia musi być dyspozycyjny oświadczenie -załącznik nr Wymagania dodatkowe załącznik nr 7 - wpis na listę tłumaczy przysięgłych; - wpis na listę tłumaczy NOT; - przynależność do organizacji skupiających tłumaczy TEPIS lub STP i/lub - zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie wykonywania tłumaczeń/szkoleń.

4 8. Termin i miejsce składania ofert 8.1. Termin składania ofert: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2013 r. do godz Decyduje data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami 1-7 należy złożyć osobiście w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: RELAX Halina Kędzierska ul. Drewnowska 77, Łódź z dopiskiem Oferta na ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/R/ Procedura oraz kryteria oceny ofert i ich waga: 9.1. Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, których znaczenie (wagę) określa procent. Kryterium Waga % Cena za tłumaczenie ustne i pisemne 60% Doświadczenie (zg. z zapisem w pkt. 7.1) 20% Dyspozycyjność (zg. z zapisem w pkt. 7.2) 10% Wymagania dodatkowe: - wpis na listę tłumaczy przysięgłych - wpis na listę tłumaczy NOT przynależność do organizacji skupiających tłumaczy TEPIS lub STP zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie wykonywania tłumaczeń/szkoleń 9.2. Sposób oceny ofert: W kryterium cena, ocena ofert zostanie przeprowadzona wg formuły: 10%, w tym: 4% 2% 2% 2% Cena najniższa spośród złożonych ofert Otrzymane punkty = x 60 Cena badanej oferty W pozostałych kryteriach ocena będzie 0-1 tzn.: niespełnione kryterium = 0 pkt. spełnione kryterium = liczba punktów odpowiadająca wadze kryterium np. jeżeli Oferent posiada wymagane doświadczenie (zg. z zapisem w pkt. 7.1) to otrzymuje 20 pkt Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i nie podlegających odrzuceniu Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

5 9.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia kryteria i uzyska największą ilość punktów. 10. Informacje dot. wyboru najkorzystniejszej oferty: Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy do dnia r. kierując się zasadą uczciwej konkurencji. Wybór zostanie dokonany w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie i jakościowo ofertę Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyska najwyższą końcową cenę, w celu ostatecznego ustalenia zakresu ceny tłumaczenia. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Magdalena Kubiak, nr tel.: , Załączniki: 1/ Formularz oferty. 2/ Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych między Wykonawcą a Zamawiającym.

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/R/ / dane Wykonawcy /... /miejscowość, data/ OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany/-a... oświadczam, że nie jestem* / Wykonawca nie jest* powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: - uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, - posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku do pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.. / podpis Wykonawcy / * Nie potrzebne usunąć lub skreślić.

7 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/R/2013 /pieczęć Wykonawcy/ I. ZAMAWIAJĄCY: FORMULARZ OFERTY TŁUMACZENIA II. WYKONAWCA: Dotyczy zapytania na usługi tłumaczeń pisemnych oraz tłumaczeń ustnych symultanicznych i konsekutywnych z języka polskiego na język niemiecki oraz z języka niemieckiego na język polski. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia łącznie na kwotę... zł brutto, w tym: Lp. Tłumaczenia z i na język niemiecki Ilość Cena jednostkowa brutto (PLN) 1 Tłumaczenia pisemne 340 stron.. za 1 stronę Wartość brutto (PLN) 2 Tłumaczenia ustne konsekutywne w kraju (Łódź) 12 dni.. za 1 dzień 3 Tłumaczenia ustne za granicą 72 dni.. za 1 dzień RAZEM Przystępując do udziału w postępowaniu oświadczam, że: 1. Posiadam wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia; 2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminach określonych w Zapytaniu ofertowym. 3. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 4. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym oraz złożyłem wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków. Data././. / podpis /

(POKL.04.01.01-00-238/11) I.

(POKL.04.01.01-00-238/11) I. Toruń, 17 stycznia 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 1/GRA/238/2013 na usługę: Tłumaczenia pisemne i ustne w ramach projektu PI-PWP Gra w

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/IV/ZNL dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Komputerowa obsługa magazynu w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 25 lutego

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCY: Centrum Edukacji AC-Expert Agata Melara 64-600 Oborniki, ul. Paderewskiego 4 NIP 7871783724, REGON 301194451 Reprezentowane przez Agatę Melara - Właściciela tel.: (61) 29 60 110 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 Lublin, 13.01.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 W związku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE

Rozwój kompetencji EKSPERT-a EKSPERT Sp. z o.o. Sp. k. ul. Somosierry 30a 71-181 Szczecin ZAPYTANIE OFERTOWE Szczecin, 13.11.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. INFORMACJE OGÓLNE O ZAMAWIAJĄCYM: Ekspert Systemy Informatyczne Sp. z o.o. Sp. k. Tel: 91 432 20 00 Fax.: 91 486 27 00 e-mail: projekty@ekspert.biz Osoba,

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Projektant wnętrz z wykorzystaniem programu SketchUp w ramach projektu pt. Zmiana na lepsze nr POKL.08.01.02-30-101/12

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Kielce, 30 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW CERTYFIKOWANYCH TOIEC oraz LCCI nr 1/K/2015/POKL Zamawiający: Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Lublin, 11.08.2014 r. Zamawiający: SYNTEA Spółka Akcyjna 20-704 Lublin, ul. Wojciechowska 9a, NIP 712-31-22-247, KRS 0000308412, www.syntea.pl, e-mail: biuro@syntea.pl Lublin, 11.08.2014 r. Do:... ZAPYTANIE OFERTOWE W związku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Konsultacje psychologiczne w ramach projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych ul. Pawia 55,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/OWES/2013 W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI NA REALIZACJĘ USŁUG KSIĘGOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228

POLSKA IZBA HANDLU Z siedzibą przy ul. Grażyny 15 lok. 120, 02-548 Warszawa NIP: 525-20-04-193, REGON: 012864197, KRS: 0000099228 Warszawa, dn. 31 października 2013r... (nazwa i adres firmy/ Oferenta) dotyczy zamówienia: organizacji konferencji informacyjnej dotyczącej projektu zgodnie z opisem zamówienia w ramach realizacji Projektu:

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Fundacja Nauka dla Środowiska Ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin Adres strony internetowej zamawiającego: www.ndsfund. Nr zapytania: 6/OWES/2014 Data: 25.08.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wybór Wykonawcy usług: druk offsetowy i dostawa publikacji w ramach projektu OWES Wałcz realizowanego przez Fundację Nauka Dla Środowiska

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774

1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 1. Zamawiający: Keylite RW Polska sp. z o.o. ul. Al. Wojska Polskiego 27A, 18-300 Zambrów NIP 525-230-80-65 REGON 015814774 2. Numer zapytania ofertowego: Keylite/8.1.1/2012/2 3. Przedmiot zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe

Data: 29.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/DWES/OST/FFW/2015. Usługi szkoleniowe Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ

Wpłynęło dnia: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ Warszawa, dnia 11.05.2015 r. Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Wpłynęło dnia:.. pieczęć firmowa ZAPYTANIE OFERTOWE NR 07/2015/OPZZ W związku z realizacją projektu szkoleniowo-doradczego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UDA-POKL.09.02.00-10-053/11-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Łódź dn. 14.11.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Przeprowadzenie badań ankietowych Nr ref.: GH/1/2012 Zamawiający: Agencja Analiz Statystyczno-Ekonomicznych An-Stat, ul. Władysława Jagiełły 4, 93-427

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny

ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny Konin, dn. 25.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE - dotyczące przeprowadzenia szkolenia: Audyt Energetyczny na potrzeby realizacji projektu Zielone światło dla wielkopolskiej branży budowlanej (do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zapytanie ofertowe na - wynajem sali wraz ze niezbędnym wyposażeniem i sprzętem multimedialnym, zapewnienie cateringu, na realizację usługi wykładów szkolenia zawodowego pt. Programy magazynowo-sprzedażowe

Bardziej szczegółowo