BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Niniejszy prospekt emisyjny ( Prospekt ) został sporządzony w związku z ofertą publiczną nie mniej niż oraz nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii O ( Akcje Oferowane ) BNP Paribas Bank Polska S.A. ( Bank ) o wartości nominalnej 35,00 PLN każda oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie praw do Akcji Oferowanych ( Prawa do Akcji ), Akcji Oferowanych oraz Akcji Banku serii L, M oraz N do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Cena maksymalna Akcji Oferowanych ( Cena Maksymalna ) na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych wynosi 45,00 PLN. Ostateczna liczba Akcji Oferowanych zostanie ustalona w uzgodnieniu z Globalnym Koordynatorem (i) przez Zarząd na podstawie upoważnienia dla Zarządu wynikającego z Uchwały o Obniżeniu i Podwyższeniu Kapitału Zakładowego najpóźniej w dniu ustalenia ostatecznej ceny Akcji Oferowanych ( Cena Akcji Oferowanych ) albo (ii) w przypadku nieskorzystania przez Zarząd z upoważnienia, o którym mowa w pkt (i) powyżej, będzie wynosiła akcji zwykłych na okaziciela serii O Banku o wartości nominalnej 35,00 PLN każda. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie oraz informacja o ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją o Cenie Akcji Oferowanych w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej, tj. w sposób, w jaki zostanie opublikowany Prospekt oraz w formie raportu bieżącego w trybie przewidzianym przez art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Uprawnionymi do wzięcia udziału w Ofercie są: (i) Inwestorzy Indywidualni oraz (ii) Inwestorzy Instytucjonalni. Zapisy w transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 21 czerwca do 26 czerwca 2013 r. (do godziny 23:59), a zapisy w transzy Inwestorów Instytucjonalnych będą przyjmowane od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/WE ( Dyrektywa Prospektowa ) oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ( Ustawa o Ofercie Publicznej ) i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie 809/2004 ). Prospekt nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez organ nadzoru inny niż KNF ani nie będzie przedmiotem rejestracji ani zgłoszenia do organu nadzoru w żadnym innym państwie niż Polska. Akcje Oferowane są oferowane na terytorium Polski w drodze oferty publicznej. W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie Inwestorom Instytucjonalnym poza Polską oraz Stanami Zjednoczonymi Ameryki zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. W celu prowadzenia powyższych ograniczonych działań promocyjnych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania będą podejmowane, został sporządzony dokument marketingowy w języku angielskim (ang. Offering Memorandum), który nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez KNF ani inny organ nadzoru w żadnej jurysdykcji. Prospekt nie stanowi oferty składania zapisów na Akcje Oferowane przez, ani nie ma na celu pozyskania ofert złożenia zapisów na Akcje Oferowane od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Oferowanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. Ani Prospekt, ani Akcje Oferowane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. AKCJE OFEROWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, ANI PRZEZ ŻADEN ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI AKCJE OFEROWANE SĄ OFEROWANE W OPARCIU O REGULACJĘ S AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O OGRANICZENIACH W ZAKRESIE SPRZEDAŻY I ROZPORZĄDZANIA AKCJAMI OFEROWANYMI ZAMIESZCZONE SĄ W ROZDZIALE OGRANICZENIA W OBEJMOWANIU AKCJI OFEROWANYCH. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Oferowanych, Bank podejmie działania mające na celu dopuszczenie oraz wprowadzenie Akcji Oferowanych do obrotu na GPW. Po zarejestrowaniu Akcji Oferowanych przez sąd rejestrowy zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów, którym w tym dniu przysługiwać będą Prawa do Akcji. W zamian za każde Prawo do Akcji na rachunkach inwestorów zapisana zostanie jedna Akcja Oferowana, w wyniku czego Prawa do Akcji wygasną. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji będzie ostatnim dniem ich obrotu na GPW, a następny dzień obrotu na GPW będzie pierwszym dniem notowań Akcji Oferowanych. Globalny Koordynator i Współprowadzący Księgę Popytu Citigroup Globalny Koordynator, Współprowadzący Księgę Popytu i Oferujący Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Współprowadzący Księgę Popytu BNP PARIBAS Współmenedżerowie ING Dom Inwestycyjny BRE Banku Dom Maklerski BZ WBK Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 19 czerwca 2013 r.

2 SPIS TREŒCI PODSUMOWANIE... 1 CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Grupy Czynniki ryzyka dotycz¹ce polskiego sektora bankowego Czynniki ryzyka zwi¹zane z warunkami makroekonomicznymi Czynniki ryzyka dotycz¹ce przepisów prawa Czynniki ryzyka zwi¹zane z Ofert¹ ISTOTNEINFORMACJE Informacjedlapotencjalnychinwestorów InformacjadlainwestorówzEOG InformacjadlainwestorówzWielkiejBrytanii Prezentacja informacji finansowych i innych danych Zmiana sposobu prezentacji danych finansowych Dane makroekonomiczne, bran owe i statystyczne Dane w³¹czone do Prospektu przez odniesienie Stwierdzenia dotycz¹ce przysz³oœci ZmianywProspekcie Skrótyidefinicje WYKORZYSTANIEWP YWÓWZOFERTY DYWIDENDAIPOLITYKAWZAKRESIEDYWIDENDY Dywidendawokresieobjêtymhistorycznymiinformacjamifinansowymi Polityka w zakresie wyp³aty dywidendy Ograniczenia w zakresie wyp³aty dywidendy KAPITALIZACJAIZAD U ENIE Oœwiadczenie dotycz¹ce kapita³u obrotowego Kapitalizacja i zad³u enie Zad³u enie poœrednie i warunkowe KURSYWYMIANYWALUT KurswymianyEURdoPLN KurswymianyUSDdoPLN KurswymianyCHFdoPLN WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Skonsolidowane sprawozdanie z ca³kowitych dochodów Wybrane pozycje skonsolidowanego rachunku przep³ywów pieniê nych WybranewskaŸnikifinansowe PRZEGL D SYTUACJI FINANSOWEJ I OPERACYJNEJ Omówienie Ogólneczynnikiwp³ywaj¹cenasytuacjêfinansow¹iwynikidzia³alnoœciGrupy Szczególne czynniki wp³ywaj¹ce na sytuacjê finansow¹ i wyniki dzia³alnoœci Grupy Wybrane pozycje jednorazowe lub wyj¹tkowe wp³ywaj¹ce na sytuacjê finansow¹ iwynikidzia³alnoœcigrupy Tendencjemaj¹cewp³ywnasytuacjêfinansow¹iwynikidzia³alnoœciGrupy i

3 Istotnezmianypodaciebilansowej WybranewskaŸnikifinansowe Wynikidzia³alnoœci P³ynnoœæ i zasoby kapita³owe OPISDZIA ALNOŒCI Zarys ogólny Historia Ewolucjadzia³alnoœciGrupyodjejprzejêciaprzezGrupêBNPPARIBAS Przewagi konkurencyjne Strategia Jednostki zale ne Dzia³alnoœæ Bankowoœæ Detaliczna Bankowoœæ Korporacyjna i Transakcyjna Pozosta³a dzia³alnoœæ bankowa Outsourcing Technologia informatyczna Istotneumowy Spo³eczna odpowiedzialnoœæ w prowadzonej dzia³alnoœci W³asnoœæintelektualna Pracownicy Ubezpieczenia Rzeczowy maj¹tek trwa³y i wartoœci niematerialne Ochrona œrodowiska Nadzór Postêpowaniaprawne,administracyjneiarbitra owe ZARZ DZANIERYZYKIEM Informacje ogólne Ryzykokredytowe Ryzyko p³ynnoœci Ryzykowalutowe Ryzykostopyprocentowej Ryzyko kontrahenta Ryzykooperacyjne Zarz¹dzaniekapita³em OTOCZENIERYNKOWE Gospodarka Polski Polski sektor bankowy Sytuacja finansowa polskiego sektora bankowego G³ówne tendencje w polskim sektorze bankowym REGULACJESEKTORABANKOWEGOWPOLSCE Otoczenie regulacyjne Regulacje dotycz¹ce bankowoœci w Polsce OGÓLNE INFORMACJE O BANKU Podstawoweinformacje Przepisyprawareguluj¹cedzia³alnoœæBanku Przedmiotdzia³alnoœci Grupa ii

4 ZARZ DZANIE I AD KORPORACYJNY Zarz¹d RadaNadzorcza Pozosta³e informacje na temat cz³onków Zarz¹du oraz Rady Nadzorczej Wynagrodzenia i warunki umów o œwiadczenie us³ug DobrePraktykiGPW ZNACZNI AKCJONARIUSZE Znaczni akcjonariusze KontrolanadBankiem PozycjaBankuwGrupieBNPPARIBAS Fuzjeiprzejêcia Udzia³ znacznych akcjonariuszy w Ofercie StrukturaakcjonariatuprzedorazpoprzeprowadzeniuOferty TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI Wstêp Transakcje z podmiotem dominuj¹cym Banku (BNP Paribas Fortis) oraz transakcje z jednostkami powi¹zanymi organizacyjnie (w tym BNP PARIBAS) Transakcjepomiêdzyspó³kamizGrupy Transakcje z cz³onkami Zarz¹du i Rady Nadzorczej oraz Dyrektorami Zarz¹dzaj¹cymi KAPITA ZAK ADOWYIAKCJE Kapita³zak³adowyBanku Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z Akcjami Prawa i obowi¹zki akcjonariuszy zwi¹zane z Walnym Zgromadzeniem UmorzenieizmianaprawzAkcji Prawo do ¹dania wyboru bieg³ego rewidenta do spraw szczególnych Publiczneofertyprzejêcia WARUNKI OFERTY Oferta Przewidywany harmonogram Oferty Warunki odst¹pienia od przeprowadzenia Oferty lub jej zawieszenia CenaMaksymalna UstalenieCenyAkcjiOferowanych Ostateczna liczba Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty Zasadysk³adaniazapisów Zasadyp³atnoœcizaAkcjeOferowane Przydzia³AkcjiOferowanych NiedojœcieOfertydoskutku RejestracjaAkcjiiPrawdoAkcji NotowanieAkcjiiPrawdoAkcji SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŒCI AKCJI UmowaoGwarantowanieOferty KosztyOferty Dzia³ania stabilizacyjne Umowne ograniczenia zbywalnoœci Akcji Powi¹zania w ramach innych transakcji iii

5 ROZWODNIENIE OGRANICZENIA W OBEJMOWANIU AKCJI OFEROWANYCH OfertapublicznaAkcjiOferowanychwPolsce Europejski Obszar Gospodarczy StanyZjednoczoneAmeryki WielkaBrytania REGULACJE DOTYCZ CE POLSKIEGO RYNKU PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH ORAZOBOWI ZKIZWI ZANEZNABYWANIEMIZBYWANIEMAKCJI Wprowadzenie Podstawoweregulacje Obrót papierami wartoœciowymi oraz rozliczanie transakcji Dematerializacja Manipulacja Informacje poufne Obowi¹zki zwi¹zane ze znacznymi pakietami akcji spó³ek publicznych wynikaj¹ce zustawyooferciepublicznej PrzymusowywykupAkcjina ¹danieakcjonariuszawiêkszoœciowego Przymusowy odkup Akcji na ¹danie akcjonariusza mniejszoœciowego Obowi¹zki notyfikacyjne wynikaj¹ce z Prawa Bankowego Obowi¹zki notyfikacyjne w przypadku powstania stosunku dominacji wynikaj¹ce z KSH Obowi¹zki notyfikacyjne wynikaj¹ce z regulacji antymonopolowych OPODATKOWANIE Opodatkowanie dochodów z tytu³u odp³atnego zbycia papierów wartoœciowych Opodatkowanie dochodów z dywidendy oraz innych przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osóbprawnych Opodatkowanie umów sprzeda y papierów wartoœciowych podatkiem od czynnoœci cywilnoprawnych Opodatkowanie nabycia papierów wartoœciowych przez osoby fizyczne podatkiem od spadków idarowizn Przepisy dotycz¹ce odpowiedzialnoœci p³atnika INFORMACJEDODATKOWE Dokumenty udostêpnione do wgl¹du Bieglirewidenci Podmiotyzaanga owanewofertê Informacje pochodz¹ce od ekspertów OSOBYODPOWIEDZIALNE Oœwiadczenie BNP Paribas Bank Polska S.A Oœwiadczenie Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A Oœwiadczenie Greenberg Traurig Grzesiak sp.k SKRÓTYIDEFINICJE INFORMACJE FINANSOWE ZA CZNIKI... Z-1 Za³¹cznik 1 Uchwa³aoObni eniuipodwy szeniukapita³uzak³adowego... Z-1 Za³¹cznik 2 Uchwa³aDookreœlaj¹ca Obni enie i Podwy szenie Kapita³u Zak³adowego...Z-12 iv

6 PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie zosta³o przygotowane w oparciu o informacje podlegaj¹ce ujawnieniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, zwane dalej Informacjami. Informacje te s¹ ponumerowane w sekcjach A E (A.1 E.7). Niniejsze podsumowanie zawiera wszystkie wymagane Informacje, których uwzglêdnienie jest obowi¹zkowe w przypadku Emitenta i w przypadku rodzaju papierów wartoœciowych opisywanych w Prospekcie. Poniewa niektóre Informacje nie musz¹ byæ uwzglêdnione w przypadku Emitenta lub w przypadku papierów wartoœciowych opisywanych w Prospekcie, mo liwe s¹ luki w numeracji omawianych Informacji. W przypadku, gdy w³¹czenie którejœ z Informacji jest obowi¹zkowe ze wzglêdu na Emitenta lub ze wzglêdu na rodzaj papierów wartoœciowych opisywanych w Prospekcie, mo e siê zdarzyæ, e nie ma istotnych danych dotycz¹cych takiej Informacji. W takim przypadku w podsumowaniu umieszcza siê krótki opis Informacji, z dopiskiem nie dotyczy. Dzia³ A Wstêp i ostrze enia A.1 Wstêp A.2 Zgoda Emitenta Niniejsze podsumowanie nale y czytaæ jako wstêp do Prospektu. Ka da decyzja o inwestycji w papiery wartoœciowe powinna byæ oparta na rozwa eniu przez inwestora ca³oœci Prospektu. W przypadku wyst¹pienia do s¹du z roszczeniem odnosz¹cym siê do informacji zawartych w Prospekcie skar ¹cy inwestor mo e, na mocy ustawodawstwa krajowego pañstwa cz³onkowskiego, mieæ obowi¹zek poniesienia kosztów przet³umaczenia Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania s¹dowego. Odpowiedzialnoœæ cywilna dotyczy wy³¹cznie tych osób, które przed³o y³y podsumowanie, w tym jego t³umaczenia, jednak tylko w przypadku, gdy podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest nieprecyzyjne lub niespójne w przypadku czytania go ³¹cznie z innymi czêœciami Prospektu, b¹dÿ gdy nie przedstawia, w przypadku czytania go ³¹cznie z innymi czêœciami Prospektu, najwa niejszych informacji, maj¹cych pomóc inwestorom przy rozwa eniu inwestycji w dane papiery wartoœciowe. Zgoda Emitenta lub osoby odpowiedzialnej za sporz¹dzenie Prospektu na wykorzystanie Prospektu do celów póÿniejszej odsprzeda y papierów wartoœciowych lub ich ostatecznego plasowania przez poœredników finansowych. Wskazanie okresu wa noœci Oferty, podczas którego poœrednicy finansowi mog¹ dokonywaæ póÿniejszej odsprzeda y papierów wartoœciowych lub ich ostatecznego plasowania i na czas którego udzielana jest zgoda na wykorzystywanie Prospektu. Wszelkie inne jasne i obiektywne warunki, od których uzale niona jest zgoda, które maj¹ zastosowanie do wykorzystywania Prospektu. Wyró niona wyt³uszczonym drukiem informacja dla inwestorów o tym, e poœrednik finansowy ma obowi¹zek udzielaæ informacji na temat warunków Oferty w chwili sk³adania przez niego tej Oferty. Nie dotyczy. Nie wyra a siê takiej zgody. Dzia³ B Emitent B.1 Nazwa Emitenta B.2 Podstawowe dane dotycz¹ce Emitenta B.3 Dzia³alnoœæ Grupy Prawna (statutowa) i handlowa nazwa emitenta. Firma Banku brzmi: BNP Paribas Bank Polska Spó³ka Akcyjna Bank mo e u ywaæ skrótu firmy w brzmieniu: BNP Paribas Bank Polska S.A. Siedziba oraz forma prawna emitenta, ustawodawstwo, zgodnie z którym emitent prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ, a tak e kraj siedziby emitenta. Spó³ka akcyjna utworzona zgodnie z prawem polskim z siedzib¹ przy ul. Suwak 3, Warszawa, Polska. Opis i g³ówne czynniki charakteryzuj¹ce podstawowe obszary bie ¹cej dzia³alnoœci emitenta oraz rodzaj prowadzonej przez emitenta dzia³alnoœci operacyjnej, wraz ze wskazaniem g³ównych kategorii sprzedawanych produktów lub œwiadczonych us³ug, wraz ze wskazaniem najwa niejszych rynków, na których emitent prowadzi swoj¹ dzia³alnoœæ. 1

7 Zarys ogólny Grupa œwiadczy uniwersalne us³ugi bankowe w Polsce, stanowi¹c jednoczeœnie filar dzia³alnoœci Grupy BNP PARIBAS w tym zakresie w Polsce. Grupa oferuje bardzo szeroki zakres produktów oraz us³ug, w tym przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów klientom detalicznym i korporacyjnym, produkty rynku finansowego oraz œwiadczenie us³ug bankowoœci inwestycyjnej na rzecz polskich i miêdzynarodowych przedsiêbiorstw, instytucji finansowych i organów samorz¹du lokalnego. Dzia³alnoœæ Grupy obejmuje równie funkcjê departamentu skarbu oraz zarz¹dzanie aktywami i pasywami. Bank dysponuje sieci¹ dystrybucyjn¹ obejmuj¹c¹ ca³y kraj, na któr¹ na dzieñ 31 marca 2013 r. sk³ada³o siê 225 oddzia³ów detalicznych, dziewiêæ centrów obs³ugi klientów korporacyjnych (ang. Business Centres), a tak e kana³y dystrybucyjne wykorzystuj¹ce nowoczesne technologie (bankowoœæ internetowa oraz bankowoœæ mobilna z wykorzystaniem sieci komórkowych), a tak e centrum telefoniczne oraz sieæ 222 bankomatów. Grupa prowadzi dzia³alnoœæ wy³¹cznie na terytorium Polski i wszystkie posiadane aktywa zlokalizowane s¹ w tym obszarze geograficznym. W latach zakoñczonych 31 grudnia 2012, 2011 i 2010 r. ca³oœæ przychodów Grupy zosta³a uzyskana z dzia³alnoœci na terytorium Polski. Dzia³alnoœæ operacyjna Grupy dzieli siê na nastêpuj¹ce segmenty biznesowe: Bankowoœæ Korporacyjna i Transakcyjna (ang. Corporate and Transaction Banking, CTB), na któr¹ przypada³o 33% wyniku z dzia³alnoœci bankowej w 2012 r., obejmuj¹ca us³ugi na rzecz œrednich i du ych przedsiêbiorstw oraz instytucji sektora publicznego, oferuj¹ca produkty i us³ugi przeznaczone dla tych grup klientów; Bankowoœæ Detaliczna, na któr¹ przypada³o 47% wyniku z dzia³alnoœci bankowej w 2012 r., obejmuj¹ca us³ugi na rzecz klientów indywidualnych i ma³ych przedsiêbiorstw (mikrofirmy i MSP), oferuj¹ca gamê produktów i us³ug przeznaczonych dla tej grupy klientów; w obrêbie tego obszaru znajduje siê obszar Finansów Osobistych (ang. Personal Finance) ( Personal Finance ), który odpowiada za dzia³alnoœæ w zakresie kredytów konsumpcyjnych, bêd¹cy istotnym elementem dzia³alnoœci Grupy; oraz Pozosta³a Dzia³alnoœæ Bankowa, na któr¹ przypada³o 20% wyniku z dzia³alnoœci bankowej w 2012 r., obejmuj¹ca funkcjê departamentu skarbu oraz zarz¹dzanie aktywami i pasywami. D³ugoterminowym celem Grupy jest stopniowe budowanie na polskim rynku silnego banku uniwersalnego, stanowi¹cego trzon dzia³alnoœci Grupy BNP PARIBAS w Polsce i mieszcz¹cego siê w pierwszej dziesi¹tce banków polskich, o udziale w rynku na poziomie 5% pod wzglêdem wartoœci aktywów. Grupa przewiduje zwiêkszanie swojej obecnoœci i udzia³u w rynku we wszystkich g³ównych obszarach swojej dzia³alnoœci, tj. bankowoœci detalicznej (w tym bankowoœci prywatnej private banking), obs³ugi mikroprzedsiêbiorstw, MSP oraz krajowych i miêdzynarodowych korporacji. Grupa k³adzie nacisk na stopniowy, zrównowa ony i przynosz¹cy zyski wzrost z zachowaniem ostro nego podejœcia do profilu ryzyka. B.4a Tendencje Informacja na temat najbardziej znacz¹cych tendencji z ostatniego okresu maj¹cych wp³yw na emitenta oraz na bran e, w których emitent prowadzi dzia³alnoœæ. Poni ej znajduj¹ siê, aktualne na Datê Prospektu, najwa niejsze znane Zarz¹dowi tendencje, niepewne elementy, ¹dania, zobowi¹zania lub zdarzenia, które wedle wszelkiego prawdopodobieñstwa mog¹ mieæ znacz¹cy niekorzystny wp³yw na Grupê w roku obrotowym koñcz¹cym siê 31 grudnia 2013 r. lub które mog³yby sprawiæ, e ujawnione informacje finansowe nie by³yby wyznacznikiem przysz³ych wyników dzia³alnoœci lub kondycji finansowej Grupy. W roku 2012 dzia³alnoœæ kredytowa na polskim rynku uleg³a spowolnieniu i ten trend prawdopodobnie utrzyma siê w roku 2013, bior¹c pod uwagê dalsze zwolnienie tempa wzrostu gospodarki oraz ostrzejsze standardy w zakresie udzielania kredytów, sugerowane przez najnowsz¹ analizê NBP. Ostra konkurencja o depozyty, zw³aszcza w segmencie Bankowoœci Detalicznej, dominuj¹ca w roku 2012 w zwi¹zku z dzia³aniami zmierzaj¹cymi do zwiêkszenia p³ynnoœci podejmowanymi przez konkurencjê Grupy. Od pocz¹tku roku 2013 obserwowane jest jednak wyraÿne os³abienie konkurencji w tym zakresie z uwagi na ni szy popyt na kredyty. 2

8 Rosn¹ce koszty p³ynnoœci oraz trudniejsze zarz¹dzanie kredytami d³ugoterminowymi doprowadzi³y do modyfikacji mar kredytów hipotecznych, które zosta³y skorygowane poprzez odejœcie od agresywnej promocji oraz zmianê warunków ich udzielania. Rynkowe stopy procentowe uleg³y obni eniu i mog¹ dalej spadaæ, zarówno w przypadku stawek krótkoterminowych jak i d³ugoterminowych, co bêdzie mia³o wp³yw na mar ê odsetkow¹ netto. Mia³oby to niekorzystny wp³yw na przychody odsetkowe od kredytów, a przy tym koszty depozytów mog¹ nie obni aæ siê w tym samym tempie co stawki rynkowe. Popyt na inwestycje zmala³ w wyniku spowolnienia makroekonomicznego, podczas gdy profil ryzyka wielu podmiotów gospodarczych uleg³ pogorszeniu. Oba te zjawiska zaostrzy³y konkurencjê o finansowanie, o które ubiegaj¹ siê podmioty gospodarcze z dobrym profilem ryzyka. W rezultacie, pomimo stosunkowo wysokich kosztów finansowania w PLN, obserwuje siê tendencjê spadkow¹ mar y kredytowej dla tego typu transakcji obarczonych mniejszym ryzykiem. Oczekuje siê, e tendencja ta utrzyma siê do chwili, gdy istotne o ywienie cyklu inwestycyjnego wygeneruje wy szy popyt na kredyty. Konkurenci Grupy koncentruj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ na kredytach konsumpcyjnych z uwagi na krótsze terminy sp³aty, lepsze mar e oraz stabilizacjê wskaÿnika NPL dziêki lepszym metodom oceny ryzyka kredytowego oraz sprzeda y portfeli kredytów nieregularnych. Zauwa alne przyspieszenie procesu cyfryzacji w polskim sektorze bankowym, w po³¹czeniu z coraz wiêksz¹ liczb¹ konkurentów Grupy, którzy modernizuj¹ swoje platformy bankowoœci internetowej lub uruchamiaj¹ bankowoœæ mobiln¹ i internetow¹. Zapocz¹tkowany proces legislacyjny s³u ¹cy wzmocnieniu BFG w drodze na³o enia nowych op³at uzale nionych od wielkoœci aktywów banków. Proces legislacyjny rozpocz¹³ siê w styczniu 2013 r. Projekt ustawy przeszed³ etap czytania w Sejmie i zosta³ przekazany do senackiej Komisji Finansów Publicznych, jednak trudno oszacowaæ moment wejœcia w ycie tej ustawy. Jeœli zostanie ona przyjêta w aktualnym kszta³cie, mo e mieæ negatywny wp³yw na wyniki Grupy (choæ obecnie nie jest mo liwe wiarygodne oszacowanie tego wp³ywu). Ostatnio przyjête stanowisko KNF opowiadaj¹ce siê za wstrzymaniem wyp³at dywidendy przez banki, które, chocia wykazuj¹ zysk i zgodnie z prawem mog¹ wyp³acaæ dywidendê, nie spe³niaj¹ okreœlonych kryteriów minimalnych okreœlonych w piœmie KNF z dnia 27 listopada 2012 r., takich jak wspó³czynnik wyp³acalnoœci powy ej 12%; wspó³czynnik Tier 1 na poziomie powy ej 9%, prognoza wspó³czynnika wyp³acalnoœci na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) powy ej 12%; prognoza wspó³czynnika Tier 1 na koniec 2013 r. w scenariuszach testów warunków skrajnych (bazowym, szokowym I i szokowym II) powy ej 9%; ocena BION w zakresie poziomu kapita³u lepsza ni 2,5; ocena BION w zakresie adekwatnoœci kapita³owej lepsza ni 2,5, oraz ogólna ocena BION lepsza ni 2,5. Ponadto, zgodnie z Prawem Bankowym (art. 142 ust. 4), w okresie realizacji programu postêpowania naprawczego zyski netto generowane przez bank s¹ w pierwszej kolejnoœci zaliczane na pokrycie strat, a dalej na podwy szenie kapita³u w³asnego. W efekcie, do czasu zakoñczenia realizacji Programu Postêpowania Naprawczego zyski Grupy nie mog¹ byæ przeznaczane na adne inne cele, w tym na wyp³aty dywidendy. Oczekiwana regulacja dzia³alnoœci w zakresie bancassurance mo e negatywnie wp³yn¹æ na jej rentownoœæ. Przyk³adowo, przychody netto ze sprzeda y produktów ubezpieczeniowych Banku wynosi³y 21 mln PLN w roku zakoñczonym 31 grudnia 2012 r., stanowi¹c 14% przychodów netto z tytu³u prowizji w tym okresie. W porównaniu do wielu konkurentów Grupy, ponoszone przez Grupê koszty najmu maj¹ wiêkszy udzia³ w pozosta³ych kosztach operacyjnych. Wiele banków dzia³aj¹cych w Polsce posiada na w³asnoœæ istotn¹ czêœæ swoich nieruchomoœci, podczas gdy Grupa wynajmuje wiêkszoœæ u ytkowanych przez siebie lokali. Tendencja utrzyma siê w daj¹cej siê przewidzieæ przysz³oœci. Od daty ostatniego sprawozdania finansowego zbadanego przez bieg³ego rewidenta (tj. od 31 grudnia 2012 r.) nie wyst¹pi³y adne istotne tendencje, które mog¹ mieæ zasadniczy wp³yw na perspektywy Grupy do koñca bie ¹cego roku. 3

9 B.5 Opis Grupy Opis grupy kapita³owej emitenta oraz miejsca emitenta w tej grupie w przypadku emitenta, który jest czêœci¹ grupy. Poni szy schemat przedstawia Grupê na Datê Prospektu. Udzia³y procentowe w kapitale zak³adowym spó³ek zale nych Banku s¹ to same z udzia³em procentowym w ogólnej liczbie g³osów na zgromadzeniach wspólników lub na walnym zgromadzeniu. BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 100% 100% 100% Fortis Lease Polska sp. z o.o. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BNP Paribas Polska S.A. BNP Paribas Factor sp. z o.o. Na Datê Prospektu w sk³ad Grupy wchodzi Bank oraz trzy spó³ki zale ne. Bank jest jednostk¹ dominuj¹c¹ Grupy. Wszystkie spó³ki zale ne s¹ objête konsolidacj¹. Informacje na temat miejsca Banku w Grupie BNP PARIBAS znajduj¹ siê poni ej w punkcie Podsumowanie Dzia³ B B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta. B.6 Znaczni akcjonariusze Emitenta W zakresie znanym emitentowi, imiona i nazwiska (nazwy) osób, które, w sposób bezpoœredni lub poœredni, maj¹ udzia³y w kapitale emitenta lub prawa g³osu podlegaj¹ce zg³oszeniu na mocy prawa krajowego emitenta, wraz z podaniem wielkoœci udzia³u ka dej z takich osób. Nale y wskazaæ, czy znaczni akcjonariusze emitenta posiadaj¹ inne prawa g³osu, jeœli ma to zastosowanie. W zakresie, w jakim znane jest to emitentowi, nale y podaæ, czy emitent jest bezpoœrednio lub poœrednio podmiotem posiadanym lub kontrolowanym oraz wskazaæ podmiot posiadaj¹cy lub kontroluj¹cy, a tak e opisaæ charakter tej kontroli. Na Datê Prospektu podmiotem dominuj¹cym wy szego szczebla w stosunku do Banku jest BNP PARIBAS, posiadaj¹cy obecnie poœrednio Akcji, stanowi¹cych 99,89% kapita³u zak³adowego Banku oraz uprawniaj¹cych do wykonywania 99,89% g³osów na Walnym Zgromadzeniu. Na Datê Prospektu BNP PARIBAS posiada akcje Banku poprzez spó³kê zale n¹ BNP Paribas Fortis, utworzon¹ zgodnie z prawem belgijskim i maj¹c¹ siedzibê w Brukseli. BNP Paribas Fortis jest zarejestrowana w rejestrze osób prawnych (Register of Moral Persons) pod numerem BNP PARIBAS jest podmiotem dominuj¹cym w stosunku do BNP Paribas Fortis, dziêki posiadaniu jej akcji stanowi¹cych 74,93% kapita³u zak³adowego oraz uprawniaj¹cych do wykonywania 74,93% g³osów na jej walnym zgromadzeniu. Akcje BNP Paribas Fortis stanowi¹ce 25,00% jej kapita³u zak³adowego oraz uprawniaj¹ce do wykonywania 25,00% g³osów na jej walnym zgromadzeniu znajduj¹ siê w posiadaniu rz¹du Królestwa Belgii, za poœrednictwem podmiotu inwestycyjnego SFPI (Société Fédérale de Participation et d Investissement). BNP Paribas Fortis posiada: bezpoœrednio Akcji stanowi¹cych 81,62% kapita³u zak³adowego Banku oraz uprawniaj¹cych do wykonywania 81,62% g³osów na Walnym Zgromadzeniu; poœrednio, za poœrednictwem Dominet, Akcje stanowi¹ce 18,27% kapita³u zak³adowego Banku oraz uprawniaj¹ce do wykonywania 18,27% g³osów na Walnym Zgromadzeniu (BNP Paribas Fortis jest jedynym akcjonariuszem Dominet, posiadaj¹cym bezpoœrednio akcje stanowi¹ce 100% kapita³u zak³adowego Dominet oraz uprawniaj¹ce do wykonywania 100% g³osów na jego walnym zgromadzeniu). Ani BNP Paribas Fortis, ani Dominet nie posiadaj¹ adnych innych dodatkowych praw g³osu na Walnym Zgromadzeniu. Podobnych praw nie posiada równie BNP PARIBAS jako podmiot dominuj¹cy wy szego szczebla w stosunku do Banku. 4

10 Na Datê Prospektu BNP PARIBAS, jako podmiot dominuj¹cy wy szego szczebla w stosunku do Banku, dziêki posiadaniu za poœrednictwem swoich spó³ek zale nych wiêkszoœci g³osów na Walnym Zgromadzeniu ma decyduj¹cy wp³yw na uchwa³y podejmowane przez ten organ. Bior¹c pod uwagê, e cz³onkowie Zarz¹du s¹ powo³ywani i odwo³ywani przez Radê Nadzorcz¹, która jest powo³ywana przez Walne Zgromadzenie, BNP PARIBAS, maj¹c, za poœrednictwem swoich spó³ek zale nych decyduj¹cy wp³yw na sk³ad Rady Nadzorczej, ma równie poœrednio wp³yw na sk³ad Zarz¹du. B.7 Wybrane dane finansowe Wybrane najwa niejsze historyczne informacje finansowe dotycz¹ce emitenta, przedstawione dla ka dego roku obrotowego okresu objêtego historycznymi informacjami finansowymi, jak równie dla nastêpuj¹cego po nim okresu œródrocznego, wraz z porównywalnymi danymi za ten sam okres poprzedniego roku obrotowego, przy czym wymóg przedstawiania porównywalnych informacji bilansowych uznaje siê za spe³niony przez podanie informacji bilansowych na koniec roku. Nale y do³¹czyæ opis znacz¹cych zmian sytuacji finansowej i wyniku operacyjnego emitenta w okresie objêtym najwa niejszymi historycznymi informacjami finansowymi lub po zakoñczeniu tego okresu. Dane finansowe prezentowane w tabelach poni ej, a tak e gdzie indziej w niniejszym Prospekcie, wed³ug stanu na oraz za lata zakoñczone 31 grudnia 2012 i 2011 r., zosta³y oznaczone jako zbadane, jeœli zosta³y wyprowadzone ze zbadanych sprawozdañ finansowych Grupy wed³ug stanu na oraz za rok zakoñczony 31 grudnia 2012 r. W tym sprawozdaniu finansowym dokonane zosta³y pewne korekty celem zapewnienia porównywalnoœci odpowiednich danych finansowych wed³ug stanu na oraz za rok zakoñczony 31 grudnia 2011 r., prezentowanych w sprawozdaniu finansowym Grupy wed³ug stanu na oraz za rok zakoñczony 31 grudnia 2011 r. Dane finansowe prezentowane w tabelach poni ej, a tak e gdzie indziej w niniejszym Prospekcie, wed³ug stanu na oraz za rok zakoñczony 31 grudnia 2010 r., zosta³y oznaczone jako skorygowane, jeœli zosta³y wyprowadzone ze zbadanych sprawozdañ finansowych Grupy wed³ug stanu na oraz za rok zakoñczony 31 grudnia 2010 r., a nastêpnie skorygowane celem zapewnienia porównywalnoœci z danymi finansowymi prezentowanymi wed³ug stanu na oraz za lata zakoñczone 31 grudnia 2012 i 2011 r. Dane finansowe prezentowane w tabelach poni ej, wed³ug stanu na oraz za okres trzech miesiêcy zakoñczony 31 marca 2013 r., zosta³y oznaczone jako niezbadane, jeœli zosta³y wyprowadzone z przejrzanego Œródrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego. Skonsolidowany bilans Na dzieñ 31 marca Na dzieñ 31 grudnia (niezbadane) (zbadane) (1) (skorygowane) (1) (w tys. PLN) AKTYWA Œrodkipieniê neiichekwiwalenty Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Nale noœciodbanków Nale noœciodklientów Instrumenty zabezpieczaj¹ce Inwestycje dostêpnedosprzeda y Pozosta³einwestycje Rzeczowy maj¹tek trwa³y Wartoœci niematerialne Aktywa trwa³e przeznaczone do sprzeda y Rozrachunki z tytu³u podatku dochodowego Aktywa z tytu³u podatku odroczonego Pozosta³eaktywa Razemaktywa

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ

OSTATECZNE WARUNKI CZÊŒÆ A INFORMACJE DOTYCZ CE ZOBOWI ZAÑ OSTATECZNE WARUNKI 24 marca 2014 r. Obligacje na okaziciela o ³¹cznej wartoœci nominalnej wynosz¹cej 45.000.000 PLN emitowane w ramach programu emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci wynosz¹cej 300.000.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU

ROZDZIA X Za³¹czniki ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU ZA CZNIKI ZA CZNIK 1 ODPIS Z W AŒCIWEGO REJESTRU 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ZA CZNIK 2 UCHWA A W AŒCIWEGO ORGANU STANOWI CEGO PEKAES O EMISJI PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH I WPROWADZENIU ICH DO PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo