Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie a zakończono o godzinie Obradom przewodniczył Pan Dariusz Kossakowski - Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, w związku z powyższym stwierdził prawomocność obrad. Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji. Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów wsi. Radni Rady Gminy obecni na sesji: 1. Kossakowski Dariusz 2. Bieńczyk Jacek 3. Bronowicz Kazimierz 4. Dymek Andrzej 5. Gorlewicz Romuad 6. Karwowski Michał Arkadiusz 7. Kuczyński Bogusław 8. Kuźniecow Barbara 9. Maćkowski Kazimierz 10. Maślak Józef Adam 11. Samluk Agnieszka 12. Śmiarowski Karol 13. Tarnacki Wojciech Jan 14. Wysk Krzysztof W obradach nie uczestniczył radny -Wyszyński Sławomir Cezary Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Łada Edward Wójt Gminy 2. Majkowska Bożena Sekretarz Gminy 3. Bujko Janina Skarbnik Gminy 4. Wojewoda Dariusz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy 5. Pietruszko Leon Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy 6. Surawska Elżbieta Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 7. Ciuchnicka Halina Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica 8. Brzozowska Edyta Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 9. Zaręba Janina Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy 10.Szczepan Dobecki Proboszcz Parafii Piątnica 11. Kaczyński Aleksander Prezes Banku Spółdzielczego w Piątnicy 12. sołtysi wsi: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki- Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kosaki, Kałęczyn, Kalinowo - Kolonia, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Murawy, Niewodowo, 1

2 Olszyny Kolonia, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo- Boginie, Rakowo- Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Truszki, Nagórki, Wyłudzin, Taraskowo, Wyrzyki, Żelechy, Zabawka, Marianowo, Nowy Cydzyn. Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu. XXXVI sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych. W dalszej części obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad oraz stwierdził, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt wnosi o dodanie do porządku obrad - podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Program Aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Proponuję rozpatrzyć ten projekt uchwały w punkcie 4.13/ porządku obrad, zgodnie z przesłanym pismem w tej sprawie. Następnie stwierdził, że w zaproszeniu na sesję omyłkowo nie został uwzględniony punkt interpelacje i wnioski radnych, dlatego też wnioskuję o ujecie jego w punkcie 5 porządku obrad, a kolejne punkty otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu to poddam obydwa wnioski pod głosowanie łącznie. Wobec nie zgłoszenia wniosków, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosku o uwzględnienie w porządku obrad zmian, o których mowa wyżej. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski jednogłośnie uzyskały akceptację Rady. Po przegłosowaniu wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści: 1. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV obrad sesji Rady Gminy. 2. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: 1) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej; 2) Przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata ; 3) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata ; 4) Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata ; 5) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. Łomżyński na lata ; 6) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata ; 7) Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata ; 8) Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2

3 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę; 9) Wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi; 10) Wyrażenia zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; 11) Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok; 12) Uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok. 13) Przyjęcia do realizacji projektu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Sprawy bieżące zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Przebieg obrad Ad. 1. Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły Nr XXXIV i XXXV obrad sesji były wyłożone do wglądu radnych w biurze rady i przed sesją. Zapytał następnie czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Radni nie zgłosili uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokoły XXXIV i XXXV sesji. Ad. 2. W tym punkcie obrad Wójt przedłożył informację o swojej pracy między sesjami (informacja w załączeniu do oryginału protokołu). W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radny Bogusław Kuczyński zapytał w następujących sprawach: - czy w terminie do dnia 20 czerwca br. zostaną zakończone prace związane z przebudową dróg w Piątnicy ul. Polna i Krótka? - zapytał o przebieg prac odnośnie organizacji eksploatacji wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Wójt poinformował, że: - będzie się starał przebudować drogi, o których mowa do 30 czerwca br. i być może zajdzie potrzeba przeznaczenia większych środków na te inwestycje, to rozważę to po 30 czerwca, - ogłoszony został przetarg na eksploatację wodociągów i kanalizacji i będzie rozstrzygnięty 22 marca 2010 r. Radny Bogusław Kuczyński jeżeli ktoś się odwoła od przetargu, to nie zachowany zostanie nowy termin eksploatacji od 1 kwietnia 2010 r. Wójt stwierdził, że musiał zostać ogłoszony przetarg unijny ze względu na wartość przetargu. Radny Józef Maślak dlaczego to się robi na ostatni dzwonek. Przecież mija rok czasu jak podjęliśmy decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 3

4 Łomży. Dopiero ogłasza się przetarg na początku lutego br. i to moim zdaniem wygląda coś nie tak. Radny Jacek Bieńczyk chciałbym, aby p. Wójt na najbliższych posiedzeniach projekt umowy, która będzie podpisana z przedsiębiorcą, który wygra przetarg. Naczelnik wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UG-Leon Pietruszko stwierdził, że projekt umowy stanowi załącznik do specyfikacji Radny Bieńczyk stwierdził, że dokument ten nie był przedstawiony dla Komisji Rewizyjnej, gdy wykonywała kontrolę w tym zakresie. Fakt ten potwierdziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk. P. Pietruszko na pewno projekt umowy był dołączony i Komisja musiała go przeoczyć. Wójt stwierdził, że umowa wynika ze specyfikacji. Niemniej jednak nie ma tutaj żadnej tajemnicy i postara się przedstawić projekt umowy na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady. P. Pietruszko bez projektu umowy nie mógłby być ogłoszony przetarg. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt umowy wójt przedstawi na posiedzeniach Komisji Rady. Ponadto stwierdził, że na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy ogłoszony jest przetarg i pracownicy Urzędu Gminy, którzy znają się lepiej na tych sprawach przygotowali odpowiednie dokumenty, tak aby wszystko było prawidłowo zrealizowane. Następnie stwierdził, że w międzyczasie na obrady sesji przybył ksiądz proboszcz parafii Piątnica - Szczepan Dobecki, którego powitał. Potem zapytał radnych, czy są uwagi do informacji? Jeżeli nie ma więcej uwag, proponuję informację przyjąć i jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam, że informację Rada przyjęła. Wobec nie zgłoszenia uwag, Przewodniczący Rady stwierdził iż Rada informację przyjęła do akceptującej wiadomości. Ad. 3. Wójt przedstawił pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. GPT /10 dotyczące realizacji wniosków zgłoszonych na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.( pismo w załączeniu do protokołu obrad XXXV/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Przewodniczący Rady przedstawił pismo Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 11 stycznia 2010 dotyczące likwidacji Posterunku Policji w Piątnicy (pismo w załączeniu do protokołu obrad XXXV/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji o realizacji wniosków z poprzednich sesji do akceptującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada przyjęła informację do aprobującej wiadomości. Radni nie zgłosili uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła do aprobującej wiadomości. Ad. 4.1/ Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Następnie stwierdził, że wszyscy radni wiedzą czego sprawa dotyczy, a mianowicie w zamian za dożywocie Gmina przejmuje zabudowaną nieruchomość położoną we wsi Rakowo-Czachy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że ten pan wręcz prosi o przejęcie tych nieruchomości w zamian za dożywocie. Radny Jacek Bieńczyk powiedział, iż w tej sprawie winien się wypowiedzieć sołtys z tej miejscowości. 4

5 Pani Sołtys wsi Rakowo-Czachy powiedziała, że rzeczywiście pan ten przebywa w Domu Opieki Społecznej. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Następnie poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 205/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.2/ Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata i poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i został zaopiniowany pozytywnie. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że większość obiektów zabytkowych jest parafialna, czy Gmina będzie mogła wesprzeć finansowo ich odnowienie. Wójt stwierdził, że nie, a Gmina ma pełnić opiekę nad zabytkami. Jeżeli zabytek będzie ulegał zniszczeniu, to Gmina będzie zwracać się do właściciela zabytków o jego odnowę i informować konserwatora zabytków o zachodzących niekorzystnych zmianach w obiektach zabytkowych. Każdy właściciel odpowiada za dany zabytek. Na naszym terenie są to przeważnie zabytki sakralne, za które odpowiada proboszcz danej parafii. Gmina opiekuje się gminnymi zabytkami. Przewodniczący Rady zacytował fragment projektu uchwały, w którym mówi się o obowiązkach gminy w zakresie ochrony zabytków. Radny Bogusław Kuczyński na pewno proboszcz jest gospodarzem, ale to są nasze wspólne zabytki. Chodzi o to, że Urząd Miejski w Łomży dofinansował w kwocie 240 tys. zł remont katedry w Łomży. Czy Gmina na takie cele będzie mogła udzielić pomocy finansowej? Wójt stwierdził, że Prezydent Miasta ma wpisane zabytki do rejestru i on opiera się na innych przepisach prawnych. Gmina Piątnica nie może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej na remont kościoła. Radny Romuald Gorlewicz myślę, że jeżeli przyjmiemy taki Program to ułatwi nam występowanie o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Radna Agnieszka Samluk zapytała kto poniesie koszty zakupienia tablic zawierających podstawowe dane o obiekcie? Wójt poinformował, że konserwatorzy zabytków i właściciel danego obiektu. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 206/XXXVI/10 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata (projekt uchwały w załączeniu do oryginału protokołu). Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że nie ma sensu by ksiądz proboszcz siedział i czekał, bo ma inne obowiązki i dlatego wnioskuje, by teraz był rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili będzie realizowany punkt 4.5/. 5

6 Ad. 4.5/ Przewodniczący Rady poinformował, że zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata ma na celu pozyskanie z zewnątrz środków finansowych na remont kościoła i przedłożył zadania do wykonania ujęte w niniejszym Planie. Projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie wszystkie Komisje Rady. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk powiedział, że w niniejszym planie planuje się 200 tys. zł na remont GOK, a przecież ma być on zburzony. Wójt powiedział, że środki planowane są na nową część budynku. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w UG stwierdził, że w tym planie ujęte są zadania, które trzeba byłoby zrealizować, ale to nie znaczy, że będą one realizowane. W każdej chwili może pojawić się możliwość pozyskania środków na inne zadania. Radny Bogusław Kuczyński nie chcę aby powtórzył się rok poprzedni. Czy nam starczy pieniędzy, bo przygotowanie projektów kosztuje, a wszystkie wnioski nie otrzymają dofinansowania. Wójt nie ma takiej obawy. Możemy składać wnioski w ramach PROW i Lidera. Przewodniczący Rady nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć czy otrzymamy dofinansowanie, ale wnioski składać musimy. Radny Kuczyński jak pamiętamy w roku ubiegłym liczyła się kolejność składanych wniosków i pamiętajmy, że nie należy ich złożyć zbyt dużo. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że wniosek z Parafii Piątnica był jednym z pierwszych wniosków, gdyż byłem obecny na zebraniu wiejskim gdzie mieszkańcy zatwierdzali taki plan. Później ten wniosek przepadł i radnemu Kuczyńskiemu chodzi o to, by sytuacja taka nie powtórzyła się w roku bieżącym i aby Piątnica otrzymała dofinansowanie. Wójt powiedział, że sytuacja wygląda w ten sposób, że zostało odnotowane, iż wniosek ks. proboszcza wpłynął jako ostatni, a decydowała kolejność złożenia wniosków. Ksiądz proboszcz oznajmił, że spóźnił się dosłownie 15 minut. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 207/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ksiądz Proboszcz opuścił posiedzenie Komisji. Ad. 4.3/ Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym punkcie rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata , który rozpatrzyły pozytywnie pod obrady sesji wszystkie Komisje Rady. Następnie pokrótce przedstawił zadania planowane do zrealizowania określone w niniejszym projekcie. W dyskusji głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że chciałby podjąć temat odnośnie szkoleń w sprawie pozyskania środków finansowych, Są programy w ramach, których wsie mogłyby pozyskać środki finansowe, ale radni, sołtysi czy mieszkańcy poszczególnych wsi nic nie wiedzą o tym. Wójt stwierdził, że sołtysi są informowani. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 6

7 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 208/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.4/ Przewodniczący Rady poinformował, że obecnie Rada rozpatrzy projekt uchwały będzie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata , który także rozpatrzyły pozytywnie wszystkie Komisje Rady. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Michał Karwowski zapytał, kto wyliczył kosztorys remontu budynku wielofunkcyjnego w Murawach? Wójt stwierdził, że rzeczoznawca. Radny Karwowski stwierdził, że dla Niewodowa planuje się 220 tys. zł, zaś na remont remizy w Drozdowie wykorzystano 70 tys. zł i praktycznie brakuje 70 tys. zł by dokończyć remont. Wójt powiedział, że koszty robocizny liczone są według obowiązujących stawek i dlatego wychodzą takie kosztorysy i taka jest procedura. Lepiej jest po przetargu zwracać pieniądze niż dokładać swoje z budżetu. Kredyt w odpowiedniej wysokości będzie wzięty po odbytym przetargu. Radna Agnieszka Samluk stwierdziła, że zazwyczaj tak się dzieje iż zakłada się mniejsze koszty, a zwykle wychodzi więcej i wtedy nie musimy się ograniczać. Poza tym nie musimy korzystać z najtańszych materiałów. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że tracimy środki finansowe, bo kosztorys został zawyżony, a wartość zadania po przetargu jest niższa. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych stwierdził, że opracowanie projektu i kosztorysu zleca się osobie, która posiada stosowne uprawnienia i musi ona sporządzić te dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. To, że po przetargach wychodzą wyższe czy niższe kwoty, to już jest prawo rynku i na to nie mamy wpływu. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie zostanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 209/XXXVI/10 w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.6/ Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejnym rozpatrywanym projektem uchwały na dzisiejszej sesji jest zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata i poinformował, że projekt uchwały rozpatrywały Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych, wydając pozytywne opinie o projekcie. Potem przedstawił zadania ujęte w niniejszym Planie do wykonania. W dyskusji głos zabrał radny Józef Maślak, który stwierdził, że w Planie występuje jeszcze firma Styrpol w Jeziorku, której została zmieniona nazwa na Sonarol i należy nanieść korektę do projektu uchwały. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został uwzględniony w projekcie uchwały. 7

8 Po skończonej dyskusji, przedstawił i poddał pod głosowanie zostanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 210/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.7/ W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata Projekt uchwały rozpatrzyły Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych i wydały pozytywną opinię o projekcie. W dyskusji nad projektem uchwały głosu nie zabierano. Wobec tego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 211/XXXVI/10 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwę w obradach, po przerwie wznowił obrady. Ad. 4.8/ Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt Gminy Piątnica przekazał do załatwienia skargę na zebranie wiejskie oraz na uchwały Rady Gminy Piątnica złożoną w dniu 4 lutego 2010 r. przez Pana Zbigniewa Kausa, zam. Kalinowo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz odczytał treść skargi (skarga w załączeniu do oryginału protokołu). Potem poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy na swym posiedzeniu w dniu 17 marca br. przygotowała projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę. Następnie przedstawił powyższy projekt uchwały. Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 212/XXXVI/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa 8

9 Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.9/ Przewodniczący Rady poinformował, że Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie wystąpił z pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. o zaopiniowanie projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (pismo w załączeniu do oryginału protokołu). Jak podano w zaproszeniu na sesję, radni i sołtysi mogli zapoznać się z niniejszym dokumentem w biurze rady gminy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Piątnica. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy, po rozpatrzeniu niniejszego projektu, na posiedzeniu odbytym w dniu 11 lutego br. wyraziła pozytywną opinię odnośnie proponowanych zmian. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk zapytał czego dotyczą proponowane zmiany? Wójt poinformował, że Park Krajobrazowy Doliny Narwi zaczyna się od Piątnicy Włościańskiej (nowy most) i kończy się pod m. Kosaki. Natomiast poza parkiem znajduje się tkzw. otulina parku w której obowiązują praktycznie takie zasady jak w parku. Ochronie podlegają różne gatunki traw, ptaków i ryb. Zmiany dotyczą zakazu wylewania gnojowicy na łąki zalewowe, bezwzględna ochrona starorzeczy (nie można wprowadzać żadnych zmian muszą pozostać w stanie nienaruszonym). Radny Michał Karwowski zapytał, co zrobić gdy woda zabiera łąki a musimy płacić podatki? Wójt trzeba zgłosić to do Starostwa Powiatowego, które co jakiś czas wprowadza zmiany w klasyfikacji gruntów. Radny Jacek Bieńczyk zanim podejmiemy uchwałę w tej sprawie chciałbym znać ujemne skutki dla mieszkańców zamieszkujących te tereny. Wójt stwierdził, że to co jest przedmiotem obrad sesji, zostało już ujęte w planach przestrzennego zagospodarowania tych terenów. Przewodniczący Rady przedstawił fragmenty zapisów w dziale VI niniejszego projektu odnośnie udostępnienia obszaru Parku do zainwestowania obowiązujące na terenie całego parku. Radny Romuald Gorlewicz wychodzi na to, że będzie to jakiś skansen. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia należy wydać negatywną opinię odnośnie projektowanych zmian. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (pozytywna opinia). W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie głosował żaden radny, przeciw 8 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada odrzuciła projekt uchwały. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (negatywna opinia). W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie odnotowano, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr 213/XXXVI/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.10/ W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem z dnia 5 lutego 2010 r. zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie 9

10 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Śniadeckiego w Białymstoku i przedstawił to pismo oraz opinię związków zawodowych działających w ramach Szpitala (pismo w załączeniu do oryginału protokołu). Poinformował także, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu odbytym w dniu 4 lutego br. wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały Sejmiku, po likwidacji oddziałów, dzieci będą leczone w DSK w Białymstoku. Wobec nie zgłoszenia innych wniosków Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie odnotowano, wstrzymało się od głosu 10 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr 214/XXXVI/10 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Obrady opuścił radny Kazimierz Maćkowski. Ad. 4.11/ Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok Przewodniczący Rady stwierdził, że w planie budżetu na 2010 r. zaplanowane są określone środki finansowe i aby ich nie zwiększać Komisje Rady mogą odbyć w tym roku maksymalnie po 12 posiedzeń i dlatego też Komisja Spraw Społecznych winna wprowadzić do swojego projektu planu pracy korektę. Poinformował, że projekty planów pracy zostały przygotowane przez poszczególne Komisje Rady. Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kuczyński poinformował, że wnosi o naniesienie korekt w planie pracy Komisji Spraw Społecznych polegających na przypisaniu kontroli bloków żywieniowych w Szkole Podstawowej w Piątnicy i Publicznym Gimnazjum w Piątnicy do tematu kontroli sierpniowej i skreślenie go z września. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk wniosła o uwzględnienie w planie pracy Komisji Rewizyjnej w m. kwietniu tematu Analiza podziału Gminy Piątnica na obwody głosowania i okręgi wyborcze. Przewodniczący Rady poinformował, że korekty zostały naniesione. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok i poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 215/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad.4.12/ Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok, przygotowany przez Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk zgłosiła do uwzględnienia w m. czerwcu tematu kontroli wydatki poniesione na odśnieżanie dróg na terenie gminy w zakresie usuwania drogowych skutków zimy. Przewodniczący Rady poinformował, że korekta została naniesiona, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem 10

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

Ad. 1 Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. P r o t o k ó ł Nr XII/2011 sesji Rady Gminy Podegrodzie, która odbyła się w dniu 22 września 2011 r. w sali obrad Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu. Obrady trwały od godz. 9.00 12.00. Posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 14. Zakończono o godz. 13.20 Protokół Nr XXX z XXX Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r.

Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Protokół XV/12 z XV Sesji VI Kadencji Rady Gminy Raczki odbytej w dniu 28 marca 2012 r. Obrady XV Sesji Rady Gminy rozpoczęły się o godz. 9 00 i trwały do godz. 12 25. Miejsce obrad Gminny Ośrodek Kultury

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r.

Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Protokół Nr XV/08 z XV sesji Rady Gminy w Bytnicy, która odbyła się 19.03.2008r. Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy pan Marian Pakuła. Godzina rozpoczęcia 11:00 Miejsce posiedzenia salka OSP

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku.

Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Protokół Nr IX/11 z IX sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 28 czerwca 2011 roku. Ad. 1 Otwarcie. IX sesja Rady Gminy Gościeradów odbyła się w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr VI/03 z obrad Rady Gminy w Borzęcinie odbytej w dniu 1 marca 2003 r. w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Borzęcinie Data utworzenia 2003-03-1 Numer aktu 6 Kadencja Kadencja 2002-2006 P R

Bardziej szczegółowo