Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 28 lutego 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie a zakończono o godzinie Obradom przewodniczył Pan Dariusz Kossakowski - Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, w związku z powyższym stwierdził prawomocność obrad. Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji. Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów wsi. Radni Rady Gminy obecni na sesji: 1. Kossakowski Dariusz 2. Bieńczyk Jacek 3. Bronowicz Kazimierz 4. Dymek Andrzej 5. Gorlewicz Romuad 6. Karwowski Michał Arkadiusz 7. Kuczyński Bogusław 8. Kuźniecow Barbara 9. Maćkowski Kazimierz 10. Maślak Józef Adam 11. Samluk Agnieszka 12. Śmiarowski Karol 13. Tarnacki Wojciech Jan 14. Wysk Krzysztof W obradach nie uczestniczył radny -Wyszyński Sławomir Cezary Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Łada Edward Wójt Gminy 2. Majkowska Bożena Sekretarz Gminy 3. Bujko Janina Skarbnik Gminy 4. Wojewoda Dariusz Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w Urzędzie Gminy 5. Pietruszko Leon Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy 6. Surawska Elżbieta Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 7. Ciuchnicka Halina Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Piątnica 8. Brzozowska Edyta Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 9. Zaręba Janina Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy 10.Szczepan Dobecki Proboszcz Parafii Piątnica 11. Kaczyński Aleksander Prezes Banku Spółdzielczego w Piątnicy 12. sołtysi wsi: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki- Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kosaki, Kałęczyn, Kalinowo - Kolonia, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Murawy, Niewodowo, 1

2 Olszyny Kolonia, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna, Piątnica Włościańska, Rakowo- Boginie, Rakowo- Czachy, Rządkowo, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Truszki, Nagórki, Wyłudzin, Taraskowo, Wyrzyki, Żelechy, Zabawka, Marianowo, Nowy Cydzyn. Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu. XXXVI sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych. W dalszej części obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad oraz stwierdził, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt wnosi o dodanie do porządku obrad - podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Program Aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Proponuję rozpatrzyć ten projekt uchwały w punkcie 4.13/ porządku obrad, zgodnie z przesłanym pismem w tej sprawie. Następnie stwierdził, że w zaproszeniu na sesję omyłkowo nie został uwzględniony punkt interpelacje i wnioski radnych, dlatego też wnioskuję o ujecie jego w punkcie 5 porządku obrad, a kolejne punkty otrzymują odpowiednio numerację 6 i 7. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu to poddam obydwa wnioski pod głosowanie łącznie. Wobec nie zgłoszenia wniosków, Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosku o uwzględnienie w porządku obrad zmian, o których mowa wyżej. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że wnioski jednogłośnie uzyskały akceptację Rady. Po przegłosowaniu wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści: 1. Przyjęcie protokołu XXXIV i XXXV obrad sesji Rady Gminy. 2. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwały w sprawie: 1) Wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej; 2) Przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata ; 3) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata ; 4) Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata ; 5) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. Łomżyński na lata ; 6) Zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata ; 7) Zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata ; 8) Przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2

3 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę; 9) Wyrażenia opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi; 10) Wyrażenia zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku; 11) Zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok; 12) Uchwalenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok. 13) Przyjęcia do realizacji projektu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Interpelacje i wnioski radnych. 7. Sprawy bieżące zapytania i wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Przebieg obrad Ad. 1. Przewodniczący Rady poinformował, że protokoły Nr XXXIV i XXXV obrad sesji były wyłożone do wglądu radnych w biurze rady i przed sesją. Zapytał następnie czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Radni nie zgłosili uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołów z poprzednich sesji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za wnioskiem opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokoły XXXIV i XXXV sesji. Ad. 2. W tym punkcie obrad Wójt przedłożył informację o swojej pracy między sesjami (informacja w załączeniu do oryginału protokołu). W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radny Bogusław Kuczyński zapytał w następujących sprawach: - czy w terminie do dnia 20 czerwca br. zostaną zakończone prace związane z przebudową dróg w Piątnicy ul. Polna i Krótka? - zapytał o przebieg prac odnośnie organizacji eksploatacji wodociągów i kanalizacji na terenie gminy. Wójt poinformował, że: - będzie się starał przebudować drogi, o których mowa do 30 czerwca br. i być może zajdzie potrzeba przeznaczenia większych środków na te inwestycje, to rozważę to po 30 czerwca, - ogłoszony został przetarg na eksploatację wodociągów i kanalizacji i będzie rozstrzygnięty 22 marca 2010 r. Radny Bogusław Kuczyński jeżeli ktoś się odwoła od przetargu, to nie zachowany zostanie nowy termin eksploatacji od 1 kwietnia 2010 r. Wójt stwierdził, że musiał zostać ogłoszony przetarg unijny ze względu na wartość przetargu. Radny Józef Maślak dlaczego to się robi na ostatni dzwonek. Przecież mija rok czasu jak podjęliśmy decyzję o wystąpieniu z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w 3

4 Łomży. Dopiero ogłasza się przetarg na początku lutego br. i to moim zdaniem wygląda coś nie tak. Radny Jacek Bieńczyk chciałbym, aby p. Wójt na najbliższych posiedzeniach projekt umowy, która będzie podpisana z przedsiębiorcą, który wygra przetarg. Naczelnik wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w UG-Leon Pietruszko stwierdził, że projekt umowy stanowi załącznik do specyfikacji Radny Bieńczyk stwierdził, że dokument ten nie był przedstawiony dla Komisji Rewizyjnej, gdy wykonywała kontrolę w tym zakresie. Fakt ten potwierdziła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk. P. Pietruszko na pewno projekt umowy był dołączony i Komisja musiała go przeoczyć. Wójt stwierdził, że umowa wynika ze specyfikacji. Niemniej jednak nie ma tutaj żadnej tajemnicy i postara się przedstawić projekt umowy na najbliższych posiedzeniach Komisji Rady. P. Pietruszko bez projektu umowy nie mógłby być ogłoszony przetarg. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt umowy wójt przedstawi na posiedzeniach Komisji Rady. Ponadto stwierdził, że na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy ogłoszony jest przetarg i pracownicy Urzędu Gminy, którzy znają się lepiej na tych sprawach przygotowali odpowiednie dokumenty, tak aby wszystko było prawidłowo zrealizowane. Następnie stwierdził, że w międzyczasie na obrady sesji przybył ksiądz proboszcz parafii Piątnica - Szczepan Dobecki, którego powitał. Potem zapytał radnych, czy są uwagi do informacji? Jeżeli nie ma więcej uwag, proponuję informację przyjąć i jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam, że informację Rada przyjęła. Wobec nie zgłoszenia uwag, Przewodniczący Rady stwierdził iż Rada informację przyjęła do akceptującej wiadomości. Ad. 3. Wójt przedstawił pismo z dnia 12 stycznia 2010 r. GPT /10 dotyczące realizacji wniosków zgłoszonych na sesji w dniu 30 grudnia 2010 r.( pismo w załączeniu do protokołu obrad XXXV/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Przewodniczący Rady przedstawił pismo Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 11 stycznia 2010 dotyczące likwidacji Posterunku Policji w Piątnicy (pismo w załączeniu do protokołu obrad XXXV/09 z dnia 30 grudnia 2009 r.). Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji o realizacji wniosków z poprzednich sesji do akceptującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada przyjęła informację do aprobującej wiadomości. Radni nie zgłosili uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła do aprobującej wiadomości. Ad. 4.1/ Realizując porządek obrad Przewodniczący Rady poinformował, że wszystkie Komisje Rady zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Następnie stwierdził, że wszyscy radni wiedzą czego sprawa dotyczy, a mianowicie w zamian za dożywocie Gmina przejmuje zabudowaną nieruchomość położoną we wsi Rakowo-Czachy. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej stwierdziła, że ten pan wręcz prosi o przejęcie tych nieruchomości w zamian za dożywocie. Radny Jacek Bieńczyk powiedział, iż w tej sprawie winien się wypowiedzieć sołtys z tej miejscowości. 4

5 Pani Sołtys wsi Rakowo-Czachy powiedziała, że rzeczywiście pan ten przebywa w Domu Opieki Społecznej. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej. Następnie poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 205/XXXVI/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dożywocie przenoszącej na własność Gminy Piątnica nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.2/ Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata i poinformował, że projekt uchwały był omawiany na wszystkich posiedzeniach Komisji Rady i został zaopiniowany pozytywnie. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że większość obiektów zabytkowych jest parafialna, czy Gmina będzie mogła wesprzeć finansowo ich odnowienie. Wójt stwierdził, że nie, a Gmina ma pełnić opiekę nad zabytkami. Jeżeli zabytek będzie ulegał zniszczeniu, to Gmina będzie zwracać się do właściciela zabytków o jego odnowę i informować konserwatora zabytków o zachodzących niekorzystnych zmianach w obiektach zabytkowych. Każdy właściciel odpowiada za dany zabytek. Na naszym terenie są to przeważnie zabytki sakralne, za które odpowiada proboszcz danej parafii. Gmina opiekuje się gminnymi zabytkami. Przewodniczący Rady zacytował fragment projektu uchwały, w którym mówi się o obowiązkach gminy w zakresie ochrony zabytków. Radny Bogusław Kuczyński na pewno proboszcz jest gospodarzem, ale to są nasze wspólne zabytki. Chodzi o to, że Urząd Miejski w Łomży dofinansował w kwocie 240 tys. zł remont katedry w Łomży. Czy Gmina na takie cele będzie mogła udzielić pomocy finansowej? Wójt stwierdził, że Prezydent Miasta ma wpisane zabytki do rejestru i on opiera się na innych przepisach prawnych. Gmina Piątnica nie może bezpośrednio udzielać pomocy finansowej na remont kościoła. Radny Romuald Gorlewicz myślę, że jeżeli przyjmiemy taki Program to ułatwi nam występowanie o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. Radna Agnieszka Samluk zapytała kto poniesie koszty zakupienia tablic zawierających podstawowe dane o obiekcie? Wójt poinformował, że konserwatorzy zabytków i właściciel danego obiektu. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 206/XXXVI/10 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zabytkami Gminy Piątnica na lata (projekt uchwały w załączeniu do oryginału protokołu). Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że nie ma sensu by ksiądz proboszcz siedział i czekał, bo ma inne obowiązki i dlatego wnioskuje, by teraz był rozpatrywany projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku. Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili będzie realizowany punkt 4.5/. 5

6 Ad. 4.5/ Przewodniczący Rady poinformował, że zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata ma na celu pozyskanie z zewnątrz środków finansowych na remont kościoła i przedłożył zadania do wykonania ujęte w niniejszym Planie. Projekt uchwały zaopiniowały pozytywnie wszystkie Komisje Rady. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk powiedział, że w niniejszym planie planuje się 200 tys. zł na remont GOK, a przecież ma być on zburzony. Wójt powiedział, że środki planowane są na nową część budynku. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich w UG stwierdził, że w tym planie ujęte są zadania, które trzeba byłoby zrealizować, ale to nie znaczy, że będą one realizowane. W każdej chwili może pojawić się możliwość pozyskania środków na inne zadania. Radny Bogusław Kuczyński nie chcę aby powtórzył się rok poprzedni. Czy nam starczy pieniędzy, bo przygotowanie projektów kosztuje, a wszystkie wnioski nie otrzymają dofinansowania. Wójt nie ma takiej obawy. Możemy składać wnioski w ramach PROW i Lidera. Przewodniczący Rady nikt nie jest w stanie do końca przewidzieć czy otrzymamy dofinansowanie, ale wnioski składać musimy. Radny Kuczyński jak pamiętamy w roku ubiegłym liczyła się kolejność składanych wniosków i pamiętajmy, że nie należy ich złożyć zbyt dużo. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że wniosek z Parafii Piątnica był jednym z pierwszych wniosków, gdyż byłem obecny na zebraniu wiejskim gdzie mieszkańcy zatwierdzali taki plan. Później ten wniosek przepadł i radnemu Kuczyńskiemu chodzi o to, by sytuacja taka nie powtórzyła się w roku bieżącym i aby Piątnica otrzymała dofinansowanie. Wójt powiedział, że sytuacja wygląda w ten sposób, że zostało odnotowane, iż wniosek ks. proboszcza wpłynął jako ostatni, a decydowała kolejność złożenia wniosków. Ksiądz proboszcz oznajmił, że spóźnił się dosłownie 15 minut. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 207/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Piątnica Poduchowna, gm. Piątnica pow. łomżyński na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ksiądz Proboszcz opuścił posiedzenie Komisji. Ad. 4.3/ Przewodniczący Rady stwierdził, że w tym punkcie rozpatrzony zostanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata , który rozpatrzyły pozytywnie pod obrady sesji wszystkie Komisje Rady. Następnie pokrótce przedstawił zadania planowane do zrealizowania określone w niniejszym projekcie. W dyskusji głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że chciałby podjąć temat odnośnie szkoleń w sprawie pozyskania środków finansowych, Są programy w ramach, których wsie mogłyby pozyskać środki finansowe, ale radni, sołtysi czy mieszkańcy poszczególnych wsi nic nie wiedzą o tym. Wójt stwierdził, że sołtysi są informowani. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 6

7 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 208/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Murawy na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.4/ Przewodniczący Rady poinformował, że obecnie Rada rozpatrzy projekt uchwały będzie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata , który także rozpatrzyły pozytywnie wszystkie Komisje Rady. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Michał Karwowski zapytał, kto wyliczył kosztorys remontu budynku wielofunkcyjnego w Murawach? Wójt stwierdził, że rzeczoznawca. Radny Karwowski stwierdził, że dla Niewodowa planuje się 220 tys. zł, zaś na remont remizy w Drozdowie wykorzystano 70 tys. zł i praktycznie brakuje 70 tys. zł by dokończyć remont. Wójt powiedział, że koszty robocizny liczone są według obowiązujących stawek i dlatego wychodzą takie kosztorysy i taka jest procedura. Lepiej jest po przetargu zwracać pieniądze niż dokładać swoje z budżetu. Kredyt w odpowiedniej wysokości będzie wzięty po odbytym przetargu. Radna Agnieszka Samluk stwierdziła, że zazwyczaj tak się dzieje iż zakłada się mniejsze koszty, a zwykle wychodzi więcej i wtedy nie musimy się ograniczać. Poza tym nie musimy korzystać z najtańszych materiałów. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że tracimy środki finansowe, bo kosztorys został zawyżony, a wartość zadania po przetargu jest niższa. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych stwierdził, że opracowanie projektu i kosztorysu zleca się osobie, która posiada stosowne uprawnienia i musi ona sporządzić te dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. To, że po przetargach wychodzą wyższe czy niższe kwoty, to już jest prawo rynku i na to nie mamy wpływu. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie zostanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 209/XXXVI/10 w sprawie w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Murawy w ramach PROW na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.6/ Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejnym rozpatrywanym projektem uchwały na dzisiejszej sesji jest zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata i poinformował, że projekt uchwały rozpatrywały Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych, wydając pozytywne opinie o projekcie. Potem przedstawił zadania ujęte w niniejszym Planie do wykonania. W dyskusji głos zabrał radny Józef Maślak, który stwierdził, że w Planie występuje jeszcze firma Styrpol w Jeziorku, której została zmieniona nazwa na Sonarol i należy nanieść korektę do projektu uchwały. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został uwzględniony w projekcie uchwały. 7

8 Po skończonej dyskusji, przedstawił i poddał pod głosowanie zostanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 210/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niewodowo na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.7/ W tym punkcie obrad Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata Projekt uchwały rozpatrzyły Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych i wydały pozytywną opinię o projekcie. W dyskusji nad projektem uchwały głosu nie zabierano. Wobec tego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 211/XXXVI/10 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Piątnica na rok 2010 na realizację projektu pn. Remont budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewodowo w ramach PROW na lata (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 15 min. przerwę w obradach, po przerwie wznowił obrady. Ad. 4.8/ Przewodniczący Rady poinformował, że Wójt Gminy Piątnica przekazał do załatwienia skargę na zebranie wiejskie oraz na uchwały Rady Gminy Piątnica złożoną w dniu 4 lutego 2010 r. przez Pana Zbigniewa Kausa, zam. Kalinowo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku oraz odczytał treść skargi (skarga w załączeniu do oryginału protokołu). Potem poinformował, że Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy na swym posiedzeniu w dniu 17 marca br. przygotowała projekt uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę. Następnie przedstawił powyższy projekt uchwały. Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli. W związku z tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 212/XXXVI/10 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku skargi na zebranie wiejskie sołectwa Kalinowo z dnia 20 września 2009 r., na uchwałę Nr 188/XXXII/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 października 2009 r. w sprawie rozpatrzenia odwołania o stwierdzenie nieważności zebrania wiejskiego sołectwa 8

9 Kalinowo i uchwałę Nr 202/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ponownego rozpatrzenia odwołania o zbadanie nieprawidłowości dotyczących zebrania wiejskiego sołectwa Kalinowo oraz wniesienia odpowiedzi na tę skargę (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.9/ Przewodniczący Rady poinformował, że Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie wystąpił z pismem z dnia 29 stycznia 2010 r. o zaopiniowanie projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (pismo w załączeniu do oryginału protokołu). Jak podano w zaproszeniu na sesję, radni i sołtysi mogli zapoznać się z niniejszym dokumentem w biurze rady gminy oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Piątnica. Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy, po rozpatrzeniu niniejszego projektu, na posiedzeniu odbytym w dniu 11 lutego br. wyraziła pozytywną opinię odnośnie proponowanych zmian. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk zapytał czego dotyczą proponowane zmiany? Wójt poinformował, że Park Krajobrazowy Doliny Narwi zaczyna się od Piątnicy Włościańskiej (nowy most) i kończy się pod m. Kosaki. Natomiast poza parkiem znajduje się tkzw. otulina parku w której obowiązują praktycznie takie zasady jak w parku. Ochronie podlegają różne gatunki traw, ptaków i ryb. Zmiany dotyczą zakazu wylewania gnojowicy na łąki zalewowe, bezwzględna ochrona starorzeczy (nie można wprowadzać żadnych zmian muszą pozostać w stanie nienaruszonym). Radny Michał Karwowski zapytał, co zrobić gdy woda zabiera łąki a musimy płacić podatki? Wójt trzeba zgłosić to do Starostwa Powiatowego, które co jakiś czas wprowadza zmiany w klasyfikacji gruntów. Radny Jacek Bieńczyk zanim podejmiemy uchwałę w tej sprawie chciałbym znać ujemne skutki dla mieszkańców zamieszkujących te tereny. Wójt stwierdził, że to co jest przedmiotem obrad sesji, zostało już ujęte w planach przestrzennego zagospodarowania tych terenów. Przewodniczący Rady przedstawił fragmenty zapisów w dziale VI niniejszego projektu odnośnie udostępnienia obszaru Parku do zainwestowania obowiązujące na terenie całego parku. Radny Romuald Gorlewicz wychodzi na to, że będzie to jakiś skansen. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia należy wydać negatywną opinię odnośnie projektowanych zmian. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (pozytywna opinia). W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie głosował żaden radny, przeciw 8 radnych, wstrzymało się od głosu 6 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada odrzuciła projekt uchwały. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (negatywna opinia). W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych nie odnotowano, wstrzymało się od głosu 2 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr 213/XXXVI/10 w sprawie opinii dotyczącej projektu zmiany Planu Ochrony Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.10/ W tym punkcie porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że Zarząd Województwa Podlaskiego w Białymstoku pismem z dnia 5 lutego 2010 r. zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie 9

10 przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Śniadeckiego w Białymstoku i przedstawił to pismo oraz opinię związków zawodowych działających w ramach Szpitala (pismo w załączeniu do oryginału protokołu). Poinformował także, że Komisja Spraw Społecznych na posiedzeniu odbytym w dniu 4 lutego br. wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały. Radny Krzysztof Wysk stwierdził, że jak wynika z uzasadnienia do projektu uchwały Sejmiku, po likwidacji oddziałów, dzieci będą leczone w DSK w Białymstoku. Wobec nie zgłoszenia innych wniosków Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych, głosów przeciwnych nie odnotowano, wstrzymało się od głosu 10 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr 214/XXXVI/10 w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakłady Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Obrady opuścił radny Kazimierz Maćkowski. Ad. 4.11/ Kolejnym punktem porządku obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok Przewodniczący Rady stwierdził, że w planie budżetu na 2010 r. zaplanowane są określone środki finansowe i aby ich nie zwiększać Komisje Rady mogą odbyć w tym roku maksymalnie po 12 posiedzeń i dlatego też Komisja Spraw Społecznych winna wprowadzić do swojego projektu planu pracy korektę. Poinformował, że projekty planów pracy zostały przygotowane przez poszczególne Komisje Rady. Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kuczyński poinformował, że wnosi o naniesienie korekt w planie pracy Komisji Spraw Społecznych polegających na przypisaniu kontroli bloków żywieniowych w Szkole Podstawowej w Piątnicy i Publicznym Gimnazjum w Piątnicy do tematu kontroli sierpniowej i skreślenie go z września. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk wniosła o uwzględnienie w planie pracy Komisji Rewizyjnej w m. kwietniu tematu Analiza podziału Gminy Piątnica na obwody głosowania i okręgi wyborcze. Przewodniczący Rady poinformował, że korekty zostały naniesione. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok i poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 215/XXXVI/10 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2010 rok (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad.4.12/ Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok, przygotowany przez Komisję Rewizyjną. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej p. Agnieszka Samluk zgłosiła do uwzględnienia w m. czerwcu tematu kontroli wydatki poniesione na odśnieżanie dróg na terenie gminy w zakresie usuwania drogowych skutków zimy. Przewodniczący Rady poinformował, że korekta została naniesiona, po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Za przyjęciem 10

11 projektu uchwały głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 216/XXXVI/10 sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na 2010 rok (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Obrady opuścił radny Kazimierz Bronowicz. Ad. 4.13/ Przewodniczący Rady poinformował, że ostatnim projektem uchwały rozpatrywanym na posiedzeniu będzie projekt uchwały przyjęcia do realizacji projektu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk zapytał w jaki sposób będzie prowadzony nabór do projektu, czy do projektu mogą przystąpić osoby bezrobotne, które brały udział w projekcie w roku ubiegłym, na jakiej zasadzie zostanie zatrudniony pracownik do realizacji projektu, wyjaśnienie sprawy zakupu gadżetów, zawyżone koszty szkoleń kierowców, kto będzie kierownikiem projektu? Kierownik OPS poinformowała, że projekt będzie realizowany drugi rok. W ubiegłym roku Gmina przystąpiła do realizacji projektów systemowych i podpisała umowę na realizację tych projektów na lata , czyli będziemy te projekty realizować do 2013 roku. Projekt został napisany w oparciu o zasady korzystania z funduszy europejskich. Jest to projekt systemowy a nie konkursowy. Zasady projektu określone są przez instytucje pośredniczące, a więc Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Zasady projektu określają, że odpowiednią ilość środków w całym koszcie realizacji projektu powinna być przeznaczona na wyposażenie niezbędnie do realizacji projektu i stąd te zakupy stołów i krzeseł, ponieważ jest to sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkoleń, a Ośrodek nie dysponuje takim sprzętem. Koszt szkoleń został określony na podstawie wstępnych informacji uzyskanych w instytucjach szkolących i taki został ujęty w projekcie. Osoby uczestniczące w projekcie będą rekrutowane na podstawie informacji znajdujących się w posiadaniu Ośrodka Pomocy Społecznej. Będą to osoby pozostające w pomocy społecznej i długotrwale bezrobotne mieszkańcy gminy Piątnica. Dopuszczamy możliwość uczestniczenia w projekcie osób, które brały udział w ubiegłym roku, bo w tym roku będą szkolenia dotyczące innych kierunków. Autorką projektu jest p. Małgorzata Kozicka, a części finansowej i całego budżetu jest księgowa zatrudniona w Ośrodku p. Jolanta Kuźniecow. Do projektu będzie zatrudniony pracownik socjalny na czas określony na okres realizacji projektu. Do zakresu obowiązków tego pracownika będzie należała praca socjalna i praca z podopiecznymi. Wkład własny to zasiłki celowe i okresowe, które będą przyznawane beneficjentom projektu w celu ich wsparcia i umocnienia w projekcie tj. ogółem kwota zł dla 15 uczestników i środki te są zabezpieczone w budżecie. W zasadach projektu określone jest, iż odpowiednie środki finansowe muszą być przeznaczone na zakup gadżetów i reklamę unii europejskiej. W ubiegłym roku ze środków tych został zakupiony laptop dla ośrodka. W roku 2009 uczestniczyło 13 osób, a ukończyło go 12 osób. Na dzień dzisiejszy znalazła zatrudnienie jedna osoba, a od 1 maja zatrudniona będzie druga osoba. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Program aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Piątnica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych nie odnotowano, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów podjęła uchwałę Nr 217/XXXVI/10 w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Program aktywizacji 11

12 zawodowej mieszkańców gminy Piątnica finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 6. W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali: Radna Barbara Kuźniecow stwierdziła, że mieszkańcy wsi Marianowo swój fundusz sołecki zaplanowali przeznaczyć na plac zabaw dla dzieci, ale nie mają wiejskiego gruntu. Dlatego też wnioskuje by Wójt przeprowadził rozmowę z Kurią Biskupią w Łomży na temat wydzierżawienia, czy użyczenia gruntu na organizację placu zabaw i boiska dla dzieci w Marianowie po byłym PGR. Radny Krzysztof Wysk - wnioskował aby Wójt wskazał teren w Starym Cydzynie, na którym można byłoby zorganizować boisko, gdyż wieś nie dysponuje takim gruntem, - co jest z internetem szerokopasmowym, bo przecież Gmina zaplanowała na ten cel środki finansowe. Obecnie są duże pieniądze unijne do wzięcia a nie mamy dostępu do informacji odnośnie ogłoszonych naborów wniosków. Wójt poinformował, że projekt odnośnie internetu szerokopasmowego opracowuje Urząd Miejski w Łomży. Nie dawno rozmawiałem w tej sprawie z p. Prezydentem Sroczyńskim i Gmina Piątnica jest uwzględniana w tym projekcie ale prawdopodobnie na dzień dzisiejszy będziemy musieli zbudować 2-3 bazy przekaźnikowe na naszym terenie. Jako Gmina uiszczamy należności za częstotliwość. Radny Jacek Bieńczyk - udzielenie na piśmie, wskazując przepisy prawne na podstawie których Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej p. Pietruszko żądał wniosku odnośnie udostępnienia dokumentu w sprawie podziału działek. W jaki sposób traktuje się radnego? Tym bardziej, że nie jest to pierwsza taka sytuacja, - usunięcie nierówności po zdemontowaniu kiosku w Piątnicy przy ul. Szkolnej. Radny Michał Karwowski - na jakim odcinku będzie remontowana droga w Drozdowie? - na remont jakiego odcinka drogi Piątnica Kosaki przygotowywana jest dokumentacja przez Starostwo Powiatowe w Łomży? Wójt stwierdził, że remont drogi w Drozdowie prowadzić będzie Starostwo Powiatowe w Łomży, zorientuje się odnośnie umiejscowienia remontowanego odcinka drogi.natomiast jeżeli chodzi o remont drogi Drozdowo-Kosaki, to przygotowywana jest dokumentacja na odcinek drogi do Drozdowa, gdyż na taki możemy otrzymać dofinansowanie. Radny Bogusław Kuczyński - ponowne wysłanie pisma do Komendy Głównej Policji w Warszawie o pozostawienie Posterunku Policji w obecnym kształcie. Wójt stwierdził, że Rada może wydać jedynie opinię, ale nie jest ona wiążąca. Przeprowadzenie rozmowy z Komendantem Miejskim Policji w Łomży na temat nasilenia kontroli na nowym moście w związku ze zwiększonym ruchem pojazdów o większym tonażu niż zezwalają na to przepisy prawne. Zezwolenie na wycinkę drzew przy ogródkach działkowych w Piątnicy. Wójt poinformował, że w sprawie uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew zwracał się kilkakrotnie do Konserwatora Zabytków i w dalszym ciągu będę czynił starania. Przewodniczący Rady stwierdził, że sądzi iż za mało zrobiliśmy i robimy w sprawie pozostawienia Posterunku Policji. Komendant Miejski zasłania się redukcjami etatów, ale praktycznie likwiduje tylko nasz posterunek. Likwiduje się sześć etatów i tylko w naszym posterunku. Wójt stwierdził, że osoba zajmująca się kontrolami posterunków policji stwierdziła, że marnotrawstwem jest utrzymywaniem posterunku w Piątnicy, bo przecież Łomża jest bardzo 12

13 blisko, a policjanci w Piątnicy nie są wykorzystani maksymalnie. Policjanci przede wszystkim winni wyjść na ulicę a nie siedzieć za biurkiem. Powiedział także, że główny nacisk kładzie się na bezpieczeństwo i wszędzie są likwidowane takie posterunki. Stwierdził, że nasz posterunek był na siłę utrzymywany i to jest marnotrawstwo pieniędzy i fachowości policjantów. Zostaną tylko dzielnicowi i będą mieli określone godziny przyjęć interesantów. Taką opinię otrzymałem od przedstawiciela Komendanta Miejskiego Policji. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że absolutnie z tym się nie zgadza, bo policja jest dla obywateli, a nie odwrotnie. Popieram wniosek absolutnie p. Kuczyńskiego i proszę przesłać go do Komendanta Głównego Policji w Warszawie. Radny Bogusław Kuczyński przecież już kiedyś popełniono taki błąd, że Posterunek Policji w Piątnicy był zlikwidowany, a później go reaktywowano. W związku z tym, że likwiduje nam się posterunek, to dlaczego mamy dawać pokój na utrzymanie tylko dwóch policjantów. Skoro twierdzą, że posterunek jest niepotrzebny, to nie dajemy pomieszczenia. Przewodniczący Rady stwierdził, że zostanie wysłany wniosek do Komendanta Głównego Policji i powiadomieni zostaną Wojewoda Podlaski, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Komendant Miejski Policji. Radny Michał Karwowski wnioskował w sprawie przeprowadzenia przeglądu oświetlenia ulicznego w m. Drozdowo, gdyż nie świecą się lampy uliczne. Następnie zapytał, czy na czas remontu droga w Drozdowie będzie zamknięta, czy będzie odbywał się ruch wahadłowo? Wójt poinformował, że podczas remontu drogi ruch będzie odbywał się przez m. Żelechy. Radny Józef Maślak zapytał o stan zaawansowania rozmów ze Starostą Powiatowym nt. budowy chodnika w Niewodowie? Wójt powiedział, że obecnie dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych przebywa na zwolnieniu lekarskim i nie ma tam obecnie z kim rozmawiać. Na sesji obecny jest radny powiatowy i być może coś powie na ten temat. Radny Romuald Gorlewicz powiedział, że po raz kolejny pyta, czy coś się dzieje w temacie przygotowania dokumentacji na przebudowę drogi Piątnica-Kosaki? Wójt powiedział, że będzie przygotowana dokumentacja na przebudowę dogi do Drozdowa. Radny Rady Powiatu Krzysztof Chrostowski stwierdził, że zorientuje się w sprawie dróg i poinformuje na następnej sesji. Ad. 7. W punkcie wolne wnioski głos zabrali: Przewodniczący Rady Gminy przedłożył: - uchwałę Nr IV /2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Piątnica na 2010 rok (w załączeniu do protokołu Nr XXXV/10 obrad sesji); - uchwałę Nr 12/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Nr 198/XXXV/09 Rady Gminy Piątnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Gminy Piątnica na rok 2010 (w załączeniu do protokołu Nr XXXV/10 obrad sesji); - pismo mieszkańców wsi Nowe Krzewo z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie przekształcenia drogi gminnej znajdującej się we wsi na drogę powiatową (w załączeniu do protokołu). Stwierdził następnie, że orientował się w sprawie przekształcenia drogi i nie jest to taka prosta sprawa. Natomiast Wójt stwierdził, że w ogóle nie jest to możliwe. Radny Romuald Gorlewicz poinformował, że mieszkańcy na zebraniu wiejskim wsi Nowe Krzewo zaplanowali swój fundusz sołecki właśnie na remont tej drogi. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że Przewodniczący Komisji Rady Gminy Piątnica uczestniczyli w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego, gdzie była 13

14 poruszona sprawa odśnieżania drogi w Nowym Krzewie i sprawa została już wyjaśniona. Byłem także na zebraniu wiejskim w Nowym Krzewie, gdzie postanowiono, że fundusz sołecki przeznaczony będzie na żwirowanie tego odcinka drogi w 2010 roku. Następnie apelował pod adresem wójta by doszedł do porozumienia w tej sprawie z powiatem. Radny Romuald Gorlewicz stwierdził, że należy wziąć pod uwagę wszystkie drogi gminne zazębiające się z drogami powiatowymi, by nie wysyłać dwóch samochodów do odśnieżania. Radna Barbara Kuźniecow powiedziała, że dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych na posiedzeniu informował, że gdyby miał na piśmie porozumienie, to na pewno by tą drogę odśnieżył. Ja natomiast powiedziałam, że gmina także odśnieża drogi powiatowe. Wójt stwierdził, że można się zastawiać porozumieniami. Do mnie ludzie dzwonią i ja nie patrzę, czy jest to droga powiatowa, gdyż rolnik ma pełen zbiornik mleka i trzeba go opróżnić. Ja staram się pomagać ludziom i nie patrzę na porozumienia. Jeżeli chodzi o Nowe Krzewo, to nasz sprzęt nie mógł tam dotrzeć, a powiat dysponuje dużym sprzętem i być może trudno tam było manewrować na tak małym odcinku drogi i dlatego tak się stało. Na pewno Zarząd musi się wyliczyć z odśnieżonych kilometrów dróg, ale najgorsze jest to, że nieraz kierowca jedzie z podniesionym pługiem, a mieszkańcy mają do gminy pretensje, że ponosi ona koszty za odśnieżanie. Natomiast jeżeli chodzi o odśnieżanie to trzeba zrozumieć, że wszystkich dróg nie da się odśnieżyć natychmiast, bo nie mamy tylko jednego Krzewa Nowego. W pierwszej kolejności odśnieżamy drogi, którymi kursują autobusy i drogi główne do wsi. Następnie powiadomił, że przekazał nieodpłatnie w użyczenie forty i budowle przy ogródkach działkowych na 20 lat p. Zalewskiemu, który zobowiązał się, że zabezpieczy ten teren i wyremontuje w jednym schronie schody, gdyż oprowadza tam wycieczki. Radny Rady Powiatu Krzysztof Chrostowski podziękował Przewodniczącemu Rady i Przewodniczącym Komisji za udział w posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu. Następnie stwierdził, że wójt niepotrzebnie powiedział dla redaktorki z gazety, że współpraca z powiatem się nie układa, bo jest wprost odwrotnie. Nieprawda, że w starostwie nie można się dowiedzieć nic odnośnie dróg, bo jeżeli kierownik jest w szpitalu to są inni pracownicy, ja to kontroluję i tam wszystko odpowiednio działa, tylko trzeba tam przyjść i upominać się. Wójt powiedział, że nie układa się współpraca z powiatem, gdyż powiat nie chce odśnieżać dróg gminnych, a to było powiedziane żartobliwie i redaktor nie powinna tego pisać w artykule. Tak naprawdę p. Olszewskiemu nie chodzi o porozumienie, a o pieniądze, które będzie naliczał za odśnieżanie, przecież gmina i tak ponosi duże koszty na utrzymanie i remontowanie dróg powiatowych. Następnie Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 1 lutego 2010 r. DLM-703-4/10 w sprawie ewentualnego dokonywania zmian w podziale jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze (pismo w załączeniu o protokołu). Sołtys wsi Taraskowo wnioskował o przełożenie linii wodociągowej tak aby biegła przy drodze, a nie na działce przy garażu, gdyż wieś chciałaby zagospodarować tą nieruchomość. Wójt stwierdził, że plany odnośnie linii wodociągowej znajdują się w gm. Wizna. Wniosek zostanie przeanalizowany. Sołtys wsi Jeziorko zapytała kiedy będzie zainstalowane oświetlenie uliczne na kolonii jeziorkowskiej? Wójt sądzę, że w przeciągu miesiąca winno być zainstalowane oświetlenie. Radny Romuald Gorlewicz stwierdził, ze znowu nie świeci się światło uliczne w m. Drozdowo. Radny Jacek Bieńczyk oznajmił, że kiosk został zabrany i podziękował wójtowi, ale należy usunąć nierówności powstałe po jego zdemontowaniu. Wójt stwierdził, że nierówność zostanie zasypana z chwilą zaistnienia optymalnych warunków atmosferycznych. 14

15 Radny Krzysztof Wysk powiedział, że sołtysi informowali, iż nie świecą się niektóre lampy w Murawach i Budach Czarnockich, a więc należy wykonać przegląd oświetlenia. Radny Kazimierz Maćkowski zapytał kiedy będzie przebudowywane oświetlenie w Kownatach? Wójt stwierdził, że przebudowa oświetlenia prowadzona jest i trudno podać konkretny termin dla danej wsi. Radny Michał Karwowski wnioskował w sprawie zakupu solarki do dróg. Wójt powiedział, że wniosek zostanie rozważony. Radna Agnieszka Samluk ponownie zgłosiła wniosek o usunięcie drzew przy drodze prowadzącej do zabudowań kolonijnych wsi Murawy (za remizą) oraz zainstalowanie lampy oświetlenia ulicznego we wsi Murawy koło posesji p. Grunwald (pod Rogienicami). Przewodniczący Rady poinformował, że wnioski na które nie udzielono odpowiedzi przekazane zostaną do realizacji wójtowi. Po wyczerpaniu się porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI sesji. Protokołowała Bożena Duda Przewodniczący Rady Dariusz Kossakowski 15

Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 23/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 7 grudnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 23/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 7 grudnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 23/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 7 grudnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji pan Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

O godzinie na sesję przybyli radni: Maślak Józef i Agnieszka Komorowska

O godzinie na sesję przybyli radni: Maślak Józef i Agnieszka Komorowska Protokół Nr XXXIX/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 24 kwietnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.15 a

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Gminy nie biorący udziału w sesji: 1. Gorlewicz Romuald 2. Komorowska Agnieszka Alicja

Radni Rady Gminy nie biorący udziału w sesji: 1. Gorlewicz Romuald 2. Komorowska Agnieszka Alicja Protokół Nr XXX/2013 obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 18 lipca 2012 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

z dowożeniem uczniów do szkół oraz dowozów dodatkowych w latach 2014/2015 w Gminie Piątnica

z dowożeniem uczniów do szkół oraz dowozów dodatkowych w latach 2014/2015 w Gminie Piątnica Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 20 października 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIX/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXIX/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXIX/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie 18.50.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 21 października 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/07 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2007 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr VIII/07 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2007 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr VIII/07 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 22 czerwca 2007 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 12.15 a zakończono o godzinie 16.20.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXII/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 grudnia 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXII/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 grudnia 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXII/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 grudnia 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 9.15 a zakończono o godzinie 14.30.

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 24 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Pani Józefa Rekieć w dniu 24 listopada 2016 r. o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/08 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 4 lutego 2008 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica.

Protokół Nr 13/08 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 4 lutego 2008 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica. Protokół Nr 13/08 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 4 lutego 2008 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji pan Bogusław

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r.

PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. PROTOKÓŁ Nr XX/2016 z SESJI RADY MIEJSKIEJ w SULEJOWIE z dnia 20 stycznia 2016 r. Ustawowa liczba Radnych 15 Liczba Radnych obecnych na sesji 14 Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 9 00 Radni obecni

Bardziej szczegółowo

przeanalizowanie proponowanych przez Wójta rozwiązań w tej dziedzinie. Zaproponował, by przedłożone projekty uchwał rozpatrzyć na następnym

przeanalizowanie proponowanych przez Wójta rozwiązań w tej dziedzinie. Zaproponował, by przedłożone projekty uchwał rozpatrzyć na następnym Protokół Nr 22/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 3 grudnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 24 lutego 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XIV/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 24 lutego 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XIV/08 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 24 lutego 2008 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 9.10 a zakończono o godzinie 14.05.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r.

Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Protokół nr 34/XXXIV z sesji Rady Powiatu Kwidzyńskiego odbytej 16 grudnia 2013 r. Ad.1. Przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Śnieg o godz. 15 30 otworzył obrady wypowiadając słowa: Otwieram obrady Sesji

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 17 kwietnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 16/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 17 kwietnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 16/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 17 kwietnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji pan Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIII/09 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2009 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXIII/09 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2009 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXIII/09 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2009 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2011 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2011 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XIV/2011 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2011 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XIV/2011 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 27 listopada 2011 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.10 a zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 13 września 2012 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 19/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 13 września 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 19/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 13 września 2012 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji pan Krzysztof

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. PROTOKÓŁ NR 123.2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 czerwca 2014. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodniczący Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. OR.0002.9.2013.WD4 P R O T O K Ó Ł z XXXIII sesji Rady N R XXXIII/2013 Miasta Biała Podlaska, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. W obradach sesji uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia.

Protokół Nr 2/15. Przedstawił członkom Komisji proponowany porządek dzienny posiedzenia. Protokół Nr 2/15 z 3-go posiedzenia odbytej w dniu 30 marca 2015 r. w sali narad w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 11.15, zakończenie - godzina 12.45. Posiedzenie prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IV/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IV/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 26 marca 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 10 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXVIII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 kwietnia 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Protokół Nr XXXVIII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 kwietnia 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Protokół Nr XXXVIII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 21 kwietnia 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 14.40 a zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

16. Wierzbowski Artur Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Piątnicy 17. Milewski Andrzej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 18.

16. Wierzbowski Artur Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Piątnicy 17. Milewski Andrzej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 18. Protokół Nr IV/2015 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 26 stycznia 2015 r. w lokalu Szkoły Podstawowej w Piątnicy Poduchownej, przy ul. Szkolnej 29. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 13.25

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie:

PROTOKÓŁ Nr 7/2015. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu obradowała w składzie: PROTOKÓŁ Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Brzesku odbytego w dniu 24 czerwca 2015 r. w sali obrad Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ul. Głowackiego 51. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 9/2011 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 14 października 2011 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 9/2011 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 14 października 2011 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 9/2011 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 14 października 2011 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji pan Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą:

Ad. 1 Otwarcie sesji. Ad. 2 Przyjecie porządku obrad. W sesji udział biorą: PROTOKÓŁ z obrad V Sesji Rady Gminy Łabowa w dniu 18 marca 2015 r. W sesji udział biorą: - Radni wg. listy obecności załączonej do protokołu, - Sołtysi wg. listy obecności dołączonej do protokołu, - Wójt

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r.

PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. PROTOKÓŁ Nr XV/2003 z Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 22 grudnia 2003r. Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, zakończono o godz. 11.35. Podjęto uchwały od Nr XV/86/2003 do Nr XV/89/2003. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku.

Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Protokół Nr I/2014 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 1 grudnia 2014 roku. Pierwsze posiedzenie siódmej kadencji Rady Gminy Drelów 2014 2018 odbyło się w dniu 1 grudnia 2014 roku świetlicy Urzędu Gminy Drelów.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r.

Protokół Nr 33. z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej Rady Gminy Pabianice z dnia 21 grudnia 2009 r. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli radni- członkowie Komisji obecni zgodnie z załączoną listą

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo