Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista obecności w załączeniu do protokołu."

Transkrypt

1 Protokół Nr 22/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 grudnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Piotr Zduńczyk. Na stan osobowy 5 czł. Komisji w posiedzeniu uczestniczyło 5 czł. Komisji, w związku z tym posiedzenie jest prawomocne. Czas trwania posiedzenia O terminie posiedzenia członkowie Komisji zostali powiadomieni pisemnie i otrzymali dokumenty stanowiące przedmiot posiedzenia. Informację o terminie, miejscu i porządku posiedzenia podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica. Radni na posiedzeniu Komisji otrzymali dodatkowo następujące dokumenty: - projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy, - projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy, - uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata , - uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piątnica na 2017 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu. Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu: 1. Zduńczyk Piotr - Przewodniczący Komisji 2. Bieńczyk Bogdan - Członek Komisji 3. Sowa Halina - Członek Komisji 4. Kopczewski Jan - Członek Komisji 5. Weber Krzysztof - Członek Komisji Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: 1.Weber Krzysztof - Przewodniczący Rady Gminy Piątnica 2. Piotrowski Zbigniew - Zastępca Wójta Gminy Piątnica 3. Chilińska Katarzyna - Skarbnik Gminy Piątnica 4. Wróblewski Rafał - Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica 5. Duda Bożena - Inspektor do Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy Piątnica Lista obecności w załączeniu do protokołu. Ad. 1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych. Ad. 2. Pan Przewodniczący Komisji zgłosił do uwzględnienia w porządku posiedzenia w pkt 4.5/ projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy i poddał wniosek pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za wnioskiem opowiedziało się 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Wniosek uzyskał akceptację Komisji. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do porządku posiedzenia. Wobec tego p. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie porządku dziennego. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za wnioskiem opowiedziało się 4 czł. 1

2 Komisji, głosów przeciwnych ani wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie przyjęła porządek dzienny posiedzenia. Stwierdził następnie, że porządek posiedzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku dziennego posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu Nr 21/2016 posiedzenia Komisji i Nr 6/2016 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady. 4. Rozpatrzenie na sesję projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: 1/ Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata ; 2/ uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok - przygotowanie opinii o projekcie budżetu; 3/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017; 4/ zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy; 5/ zmian w budżecie Gminy. 5. Ustalenie planu pracy Komisji na 2017 r. 6. Wolne wnioski. Ad. 3. Członkowie Komisji nie wnieśli uwag do protokołów. Wobec tego p. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie następujące wnioski: 1/ przyjęcie protokołu Nr 21/2016 posiedzenia Komisji. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za wnioskiem głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. 2/ przyjęcie protokołu Nr 6/2016 wspólnego posiedzenia stałych Komisji Rady. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za wnioskiem głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie przyjęła protokół. Ad. 4.1/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata w załączeniu do oryginału protokołu. Pani Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata poinformowała, że w stosunku do szacowanego wykonania planu dochodów budżetowych w 2016 r., w 2017 roku zakłada się wzrost o 3,4%. Wpływ na wzrost dochodów mają wyższe niż w 2016 r. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, oszacowane na podstawie informacji Ministerstwa Finansów oraz wykonania za 2016 r. Ponadto wzrosły kwoty dotacji celowych udzielanych na realizację zadań związanych z obsługą Programu Rodzina Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na inwestycje urealniono do wysokości wynikającej z podpisanych umów, zaś dochody ze sprzedaży majątku utrzymano na podobnym poziomie. Plan wydatków budżetowych w 2017 r. jest wyższy o 13,71% niż przewidywane wykonanie w 2016 r. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę ,84 zł, tj. prawie dwukrotnie wyższą niż w 2016 r. Zaplanowano do realizacji szeroki zakres inwestycji drogowych, który oszacowano na kwotę ok. 6 mln zł. Środki na sfinansowanie zaplanowanych inwestycji będą pochodziły z wolnych środków z lat ubiegłych tys. zł oraz kredytu bankowego na kwotę zł, który przewiduje się pozyskać w 2017 r. i szacowany jest do spłacenia do roku Pan Radny Jan Kopczewski stwierdził, ze kredyt będzie spłacany do 2025 r. przez 8 lat i następnie zapytał w jakiej wysokości? 2

3 Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że według sporządzonej kalkulacji do spłaty będzie rocznie ok zł, w tym koszty zadłużenia ok. 200 tys. zl rocznie. Pan Radny Jan Kopczewski ponownie zabierając głos zapytał, w jakim stopniu kredyt będzie wpływał na przyszłoroczne i w latach następnych inwestycje? Pan Zastępca Wójta stwierdził, że inwestycje, które są zaplanowane w projekcie budżetu będą realizowane. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że w tej chwili suma zadłużenia do spłacenia wynosi 770 tys. zł rocznie i po zaciągnięciu kredytu będzie więcej o ok. 300 tys. zł. Pan Radny Jan Kopczewski stwierdził, że część radnych jest niezadowolona, gdyż w ich okręgach wyborczych nie są przewidziane do realizacji żadne zadania inwestycyjne. Wyraził przekonanie, że składane będą wnioski o pozyskanie środków finansowych z zewnątrz, które gmina uzyska. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że jeżeli zajdzie taka potrzeba, to środki finansowe będą przesuwane. Pani Radna Halina Sowa zapytała o zadłużenie gminy. Pani Skarbnik Gminy stwierdziła, ze obecnie zadłużenie wynosi ok. 10% i gmina posiada dobrą sytuacje finansowa. Poinformowała jednocześnie, że wolnych środków rocznie w budżecie jest ok. 2 mln zł. Na posiedzenie Komisji o godz przybył czł. Komisji - p. Bogdan Bieńczyk. Pani Skarbnik Gminy kontynuując stwierdziła, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku w opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piątnica na lata wykazała jedną uwagę, a mianowicie w kolumnie 6 nie został wstawiony dług do spłaty. Zostanie naniesiona korekta w uchwale. Pan Przewodniczący Rady zapytał, czy w roku 2018 będzie zachodziła potrzeba zaciągnięcia kredytu? Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że obecnie trudno jest powiedzieć, ale jeżeli wszystkie inwestycje zrealizuje się w 100%, to okaże się jakie należy dalej podjąć działania. Pan Zastępca Wójta powiedział, że w roku bieżącym planowany był do zaciągnięcia kredyt, ale nie zostało to sfinalizowane. Stwierdził następnie, że Gmina Piątnica jako jedyna z okolicznych gmin, nie będzie mieć podwyżki w podatku śmieciowym oraz poinformował, że każde gospodarstwo otrzyma dodatkowo nieodpłatnie worki na śmieci. Gminę w tym zakresie będzie obsługiwał Zakład Usługowy WINPOL w Łomży, który wygrał przetarg. Pan Radny Jan Kopczewski stwierdził, że reasumując wysokość kredytu będzie także uzależniona od pozyskanych środków finansowych z zewnątrz. Pan Zastępca Wójta oznajmił na wysokość kredytu będzie miała wpływ ilość przetargów, ich wyniki oraz realizacja dochodów. W roku 2016 gmina uzyskała dochody w wysokości ok. 1,5 mln zł opłaty środowiskowej od linii 400 kv, w roku 2017 gmina uzyska ok. 1 mln. zł z tytułu podatku od nieruchomości od tej linii. Jeżeli budżet gminy przekroczy 40 mln. zl będzie musiał zostać zatrudniony audytor, co wiąże się z dodatkowymi kosztami dla gminy. projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały opowiedziało się 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata pod obrady sesji. 3

4 Ad. 4.2/ Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na rok 2017 wraz z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piątnica na 2017 r. oraz o możliwości sfinansowania deficytu przewidzianego w projekcie budżetu w załączeniu do oryginału protokołu. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że dochody projektu budżetu na 2017 rok zostały oszacowane na kwotę ok. 39 mln. zł, a plan wydatków na kwotę 44 mln. zł w tym na inwestycje i wydatki majątkowe ok. 20% budżetu. Deficyt w wysokości ponad 5 mln. zł zostanie sfinansowany z wolnych środków oraz kredytu bankowego. Planowana nadwyżka operacyjna jako różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi gminy w wysokości tys. zł służyć będzie jako jedno z głównych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych, które zaplanowano na łączną kwotę 8,5 mln. zł. Zadania planowane do realizacji w 2017 r. zostały określone w wykazie inwestycyjnym na 2017 r. Pan Radny Bogdan Bieńczyk stwierdził, że w roku 2017 należy kontynuować niezrealizowane zadania inwestycyjne z roku Po skończonej dyskusji Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o pozytywne zaopiniowanie pod obrady sesji projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2017 rok. W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w załączeniu do oryginału protokołu. projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania W związku z tym, że stałe Komisje Rady Gminy nie zgłosiły uwag i wniosków do projektu budżetu, Pan Przewodniczący Komisji stwierdził, że nie będzie organizował posiedzenia Komisji z udziałem Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy. Następnie Komisja przygotowała opinię zbiorczą do projektu budżetu gminy na 2017 r. Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek o przyjęcie opinii zbiorczej Komisji. W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za przyjęciem opinii głosowało 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja przyjęła jednogłośnie zbiorczą opinię (opinia w załączeniu do oryginału protokołu). Posiedzenie Komisji opuścił p. Przewodniczący Rady o godz Ad. 4.3/ Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 w załączeniu do oryginału protokołu. Wobec tego p. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 5 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie 4

5 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok Ad. 4.4/ Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy w załączeniu do oryginału protokołu. Pan Zastępca Wójta poinformował, że Rada Gminy Piątnica wcześniej podjęła uchwałę w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy oraz utworzenia Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy i nadania statutu. Z dniem 31 grudnia 2016 r. zostaje zlikwidowana jedna gminna jednostka organizacyjna, a w jej miejsce zostaje utworzona z dniem 1 stycznia 2017 r. inna jednostka organizacyjna i dlatego konieczne jest wprowadzenie tych zmian w Statucie Gminy. projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy. Ad. 4.5/ Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy w załączeniu do oryginału protokołu. Pani Skarbnik Gminy poinformowała, że po stronie dochodów dokonano następujących zmian- Ministerstwo Sportu i Turystyki w kwocie zł przekazało dotację na dofinansowanie przebudow y boiska sportowego i dokonano zmiany działów klasyfikacji budżetowej z 801 Oświata i wychowanie na 926 Kultura fizyczna. Ponadto zwiększono plan dochodów o kwotę zł, którą otrzymano od Nadleśnictwa Łomża w formie darowizny na zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Jeziorku. Natomiast po stronie wydatków dokonano następujących zmianna wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeziorku dokonano zwiększenia planu wydatków na zakup pomocy naukowych w związku z otrzymaną darowizną o kwotę zł oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami przesuwając środki z wydatków bieżących na inwestycyjne o kwotę zł na zakup kosiarki. Stwierdziła także, że najprawdopodobniej na sesji do projektu uchwały zostaną wprowadzone kolejne zmiany, gdyż będą jeszcze konieczne przesunięcia w budżecie na koniec roku. projektu uchwały pod obrady sesji. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy. Ad. 5. Projekt planu pracy Komisji na 2017 r. w załączeniu do oryginału protokołu. Pan Przewodniczący Komisji zaproponował, by w planie pracy Komisji ująć także kontrole i wnioskował, by radni zgłosili tematy do kontroli: Pani Radna Halina Sowa wnioskowała u ujęcie w planie pracy Komisji w lipcu - kontroli funkcjonowania Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. 5

6 Wobec nie głoszenia innych wniosków Pan Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyższy wniosek. Za wnioskiem opowiedziało się 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Wniosek uzyskał akceptację Komisji. Następnie p. Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu planu pracy Komisji na 2017 rok wraz z naniesioną poprawką. W głosowaniu wzięło udział 4 czł. Komisji. Za przyjęciem wniosku głosowało 4 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Wniosek uzyskał akceptację Komisji. Przewodniczący Komisji stwierdził, że niniejszy projekt planu pracy Komisji zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie na najbliższej sesji. Ad. 6. W punkcie wolne wnioski głos zabrali: Pan Radny Jan Kopczewski wnioskował w sprawie zorganizowania w 2017 r. wzorem roku bieżącego przetargu na budowę oświetlenia ulicznego? Pan Zastępca Wójta stwierdził, że taki przetarg będzie zorganizowany i zadania, które nie weszły do realizacji w roku 2016 zostaną uwzględnione w organizowanym przetargu. Poinformował także, że w trakcie przygotowywania jest wykaz zadań na budowę oświetlenia ulicznego, który zostanie Komisji przedłożony. Zaznaczył, że zapotrzebowanie w tym zakresie jest dużo wyższe niż przewidziane są środki finansowe w budżecie gminy na ten cel. Następnie na zaproszenie p. Zastępcy Wójta na posiedzenie Komisji przybył p. Rafał Wróblewski Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy Piątnica. Pan Rafał Wróblewski poinformował o swoim wykształceniu, dotychczasowej pracy zawodowej, informując iż pracował na budowie oraz ostatnio w administracji samorządowej. Deklarował gotowość współpracy i zapraszał do siebie radnych. Po wyczerpaniu porządku dziennego Przewodniczący Komisji podziękował wszystkim zgromadzonym za udział i zamknął posiedzenie. Protokołowała Bożena Duda Przewodniczący Komisji Piotr Zduńczyk 6

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. Protokół Nr 28/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 22 sierpnia 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (dotyczy

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu (dotyczy Protokół Nr 39/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 4 lipca 2018 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Przebieg posiedzenia Ad.1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.

Przebieg posiedzenia Ad.1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych. Protokół Nr 8 /2015 Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 20 sierpnia 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Przebieg posiedzenia

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Przebieg posiedzenia Protokół Nr 11/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 23 listopada 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 22/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 października 2014 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli: Protokół Nr 30/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 10 listopada 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 14/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 marca 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Ad. 1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.

Ad. 1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych. Protokół Nr 14/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 28 stycznia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Pan Zastępca Wójta poinformował, że na najbliższą sesję przygotuje informację z realizacji planu bieżącego utrzymania dróg. Jeżeli wydane zostały

Pan Zastępca Wójta poinformował, że na najbliższą sesję przygotuje informację z realizacji planu bieżącego utrzymania dróg. Jeżeli wydane zostały Protokół Nr 19/2016 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 19 sierpnia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku.

Protokół nr 1/2014. posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Protokół nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 17 grudnia 2014 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 9/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 21 października 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Ad.1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził p. Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych.

Ad.1. Posiedzenie Komisji otworzył i prowadził p. Przewodniczący Komisji, który powitał zgromadzonych. Protokół Nr 19/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 23 maja 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

3. Przyjęcie protokołu Nr 27/2017 posiedzenia Komisji. 4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy 1/ projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: a) zmian w

3. Przyjęcie protokołu Nr 27/2017 posiedzenia Komisji. 4. Rozpatrzenie na sesję Rady Gminy 1/ projektów uchwał Rady Gminy w sprawie: a) zmian w Protokół Nr 28/2017 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 25 września 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA. z dnia r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Projekt z dnia 20 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXI/2013

Protokół Nr XXXI/2013 Protokół Nr XXXI/2013 sesji Rady Miasta VI kadencji, odbytej w dniu 20 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,10 Godz. zakończenia obrad:15,30

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Protokół Nr 12/2015 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 2 grudnia 2015 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 21/08 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 8 grudnia 2008 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadziła Przewodnicząca Komisji pani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie

Protokół Nr XXVI/2017. z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Gminy Klembów odbytej 8 czerwca 2017 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie Obrady rozpoczęto o godz.16 08, a zakończono o godz. 19 33 W posiedzeniu uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu nie uczestniczył Członek Komisji - Pokropowicz Jarosław.

W posiedzeniu nie uczestniczył Członek Komisji - Pokropowicz Jarosław. Protokół Nr 22/2018 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 15 maja 2018 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ nr XIX.2016 z sesji Rady Gminy Chrząstowice z dnia 14 grudnia 2016 r. XIX sesja Rady Gminy Chrząstowice odbyła się w klubie samorządowym w Chrząstowicach, w godzinach od 16.35 do 18.15. Na ustawowy

Bardziej szczegółowo

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku, - w

przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2018 roku, - w Protokół Nr 33/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 20 lutego 2018 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu

Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Protokół nr XXXII/16 z sesji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu odbytej w dniu 22 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu Przewodnicząca Rady Miejskiej Antonina Szelechowicz o

Bardziej szczegółowo

W sesji nie uczestniczył radny Karol Śmiarowski.

W sesji nie uczestniczył radny Karol Śmiarowski. Protokół Nr XXXIII/2017 obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 16 października 2017 r. w lokalu Urzędu Gminy w Piątnicy, przy ul. Stawiskowskiej 53. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r.

Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Protokół Nr 27/2018 wspólnego posiedzenia Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej odbytej w dniu 7 lutego 2018 r. Wspólne posiedzenie Stałych Komisji Sesji Rady Miejskiej w Białej otworzyła Przewodnicząca

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 18/2013 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 listopada 2013 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan Romuald Gorlewicz,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r.

Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. Protokół nr 1/14 z posiedzenia Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Promocji Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia i 18 grudnia 2014 r. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie wg załączonej listy obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXIII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 czerwca Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 00. Ad. 1. Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 4/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów odbytego w dniu 11 czerwca 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

stanowiących własność Gminy Piątnica, oznaczonych numerami działek 89,90 i 91 o łącznej powierzchni 0,73 ha, położonych w Truszkach, w drodze

stanowiących własność Gminy Piątnica, oznaczonych numerami działek 89,90 i 91 o łącznej powierzchni 0,73 ha, położonych w Truszkach, w drodze Protokół Nr 12/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 29 stycznia 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

głosowało 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały pod obrady sesji.

głosowało 5 czł. Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały pod obrady sesji. Protokół Nr 25/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 21 kwietnia 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad.

Radni otrzymali projekty uchwał uwzględnione w porządku obrad. Protokół Nr II/2014 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 8 grudnia 2014 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy, przy ul. Szkolnej 25. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie 10.00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem

P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem P R O T O K Ó Ł Nr X/2014 z posiedzenia Rady Gminy w Krasnem odbytego w dniu 31 października 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Krasnem Stan radnych Rady Gminy - 15 osób Obecnych na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy.

Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy. Protokół Nr 4/2015 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 16 marca 2015 r. w sali Urzędu Gminy. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji - pan

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu r. PROTOKÓŁ NR 7/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 22.07.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg

UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg UCHWAŁA NR XI/140/19 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku.

Protokół nr 26/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Protokół nr 26/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 16 grudnia 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. Protokół nr V/10 z sesji odbytej w dniu 30 grudnia 2010 r. w sali konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu Przewodniczący Rady Miejskiej Wilhelm Tomczuk o godzinie 14:00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół nr XXII/2016 z obrad XXII Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 29.12.2016 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 29 grudnia 2016 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXVI.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 31 sierpnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 9 00 10 10. Ad. 1. Obrady XXVI Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu.

Ad 3 Pani Przewodnicząca Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy odczytała proponowany porządek obrad, który stanowi zał. nr 2 nin. protokołu. Protokół nr 2/14 z posiedzenia Komisji ds. Budżetu i Gospodarki Gminy, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2014 r., o godz. 15.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rudziniec. Ad 1,2 Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku

PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku PROTOKÓŁ NR XXXVI/2017 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PRZECŁAWIU w dniu 30 stycznia 2018 roku odbytej w Sali Obrad Urzędu Miejskiego w Przecławiu przy ul. Kilińskiego 7, 39-320 Przecław. W posiedzeniu Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 28 grudnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XXI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 28 grudnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XXI.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 28 grudnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00-14 10. Ad.1. Obrady XXI Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/17. Przebieg posiedzenia: Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji radna Maria Woźniak.

Protokół Nr 39/17. Przebieg posiedzenia: Otwarcia posiedzenia dokonała przewodnicząca komisji radna Maria Woźniak. Protokół Nr 39/17 z posiedzenia Komisji Planowania, Budżetu i Finansów Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 27 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Posiedzenie trwało od godz. 9.00 do godz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia...

Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... Uchwała Nr... Rady Gminy Smołdzino z dnia... w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Smołdzino na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c d i lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dubeninki z dnia 31 maja 2012r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dubeninki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok Opierając się na wypracowanych opiniach

Bardziej szczegółowo

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było.

Gminy w Starym Lubotyniu z dnia 22 listopada 2012 r. przyjęto jednogłośnie 14 głosami za, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. PROTOKÓŁ z XXII zwyczajnej sesji Rady Gminy w Starym Lubotyniu odbytej w dniu 13 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy pod przewodnictwem p. Jana Janusza Podbielskiego Przewodniczącego Rady

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/ Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji.

Protokół nr 2/ Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej z zakresu działania Komisji. Protokół nr 2/2014 posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 16 grudnia 2014 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. P R O T O K Ó Ł Nr III/14 z obrad III Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 30 grudnia 2014 roku. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 11 00 w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obrady III Sesji Rady Gminy Suwałki prowadził

Bardziej szczegółowo

Pani Janina Zaręba Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół stwierdziła, że niedawno został uchwalony Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół na ostatniej

Pani Janina Zaręba Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół stwierdziła, że niedawno został uchwalony Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół na ostatniej Protokół Nr 15/2016 posiedzenia Komisji Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 31 maja 2016 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo.

Protokół Nr 4/15. z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Protokół Nr 4/15 z 5-go posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Grabowo odbytego w dniu 10 czerwca 2015 r. w Urzędzie Gminy Grabowo. Początek posiedzenia - godzina 10.00, zakończenie - godzina 11.35.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok

UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH. z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok UCHWAŁA NR XV/100/11 RADY GMINY W BAĆKOWICACH z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Baćkowice na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad:

Zarząd Powiatu w Białogardzie realizował następujący porządek obrad: Protokół nr 39/2017 posiedzenia Zarządu Powiatu w Białogardzie w dniach 29 listopada 2017 r. w godz. 12 45 14 55 w Starostwie Powiatowym w Białogardzie W posiedzeniu uczestniczyły osoby wykazane na liście

Bardziej szczegółowo

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40

Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Protokół z III sesji Rady Gminy Świętajno kadencja 2014 2018 w dniu 30.12.2014 r., godz. 14.00 15.40 Ad.1. W obradach udział wzięli: radni lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu, sołtysi lista

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2015

Protokół Nr III/2015 Protokół Nr III/2015 z sesji Rady Miasta VII kadencji, odbytej w dniu 29 stycznia 2015 r. w Urzędzie Miasta w Jedlinie - Zdroju, u. Poznańska 2. Godz. rozpoczęcia obrad: 14,00 Godz. zakończenia obrad:15,10

Bardziej szczegółowo

Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały. Ad. 4. 2/ Projekt uchwały w

Komisji, głosów przeciwnych i wstrzymujących brak. Komisja jednogłośnie pozytywnie pod obrady sesji projekt uchwały. Ad. 4. 2/ Projekt uchwały w Protokół Nr 40/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 17 sierpnia 2018 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok

UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE. z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok UCHWAŁA NR XI/58/2011 RADY GMINY WILCZYCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wilczyce na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r.

PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia 2017 r. PROTOKÓŁ NR XXIX.2017 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 grudnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 13 00 14 10. Ad. 1. Obrady XXIX Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 10/2008 z posiedzenia Komisji Rozwoju odbytego w dniu 01 września 2008 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczył Przewodniczący Komisji Krzysztof Lubelski Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

przeanalizowanie proponowanych przez Wójta rozwiązań w tej dziedzinie. Zaproponował, by przedłożone projekty uchwał rozpatrzyć na następnym

przeanalizowanie proponowanych przez Wójta rozwiązań w tej dziedzinie. Zaproponował, by przedłożone projekty uchwał rozpatrzyć na następnym Protokół Nr 22/2012 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 3 grudnia 2012 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r.

Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Protokół Nr III/2018 z trzeciej sesji Rady Powiatu Opolskiego V kadencji z dnia 20 grudnia 2018 r. Przewodniczący Rady Powiatu, Pan Stefan Warzecha, otworzył obrady sesji w Sali Konferencyjnej Starostwa

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2017 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXI.115.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2017 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu.

Lista obecności w załączeniu do oryginału protokołu. Protokół Nr 26/2017 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 22 maja 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica przeprowadzonej w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Punkt wolne wnioski zostanie zrealizowany w

Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica przeprowadzonej w Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy. Punkt wolne wnioski zostanie zrealizowany w Protokół Nr 32/2018 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 24 stycznia 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica, ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r.

PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia 2018 r. PROTOKÓŁ NR XXXII.2018 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 25 kwietnia Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 14 00 15 00. Ad. 1. Obrady XXXII Sesji Rady Gminy otworzył

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 53/2012 Składu Orzekającego Nr 4 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubicz sprawozdaniu z wykonania

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r.

RO Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. RO.0002.1.2017 Protokół nr XXI/17 z sesji Rady Gminy Stare Pole z dnia 22 lutego 2017 r. Proponowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie sesji i powitanie zebranych. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE

PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE BRM.0002.22.2017 PROTOKÓŁ NR XXXVI/17 XXXVI SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU /Zawiera 8 stron i 7 załączników/ str. 1 P R O T O K Ó Ł NR XXXVI/17 XXXVI Sesji Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r.

Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Rada Miejska w Polkowicach Komisja Rewizyjna Polkowice, dnia 23 maja 2011 r. Protokół Nr 5/11 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Polkowicach w dniu 19 i 23 maja 2011 r. Posiedzenie odbyło

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 23 listopada 2017 r. Pani Józefa Rekieć Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - o godzinie 9:00 otworzyła posiedzenie Komisji Rewizyjnej i po powitaniu

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjąć Plany pracy komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2018 rok, zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XXIX.163.2017 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy komisji na 2018 rok i sprawozdań z działalności komisji za 2017 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Przebieg posiedzenia

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Przebieg posiedzenia Protokół Nr 16/2017 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica, odbytego w dniu 3 lutego 2017 r. w sali Urzędu Gminy Piątnica ul. Stawiskowska 53. Posiedzenie Komisji prowadził Przewodniczący Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU

PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU PROTOKÓŁ NR III/18 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ Z DNIA 19 GRUDNIA 2018 ROKU Porządek obrad: 1. 2. 3. 4. 5. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności obrad sesji Rady Gminy Reńska Wieś; Przyjęcie wniosków

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr II/14 z obrad II nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 11 grudnia 2014 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 30 w sali Nr 16 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Świerkowej 45. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r.

PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. PROTOKÓŁ Nr VII/2011 z sesji Rady Powiatu w Ostródzie w dniu 6 lipca 2011r. Obrady rozpoczęto o godz. 9 00, zakończono o godz. 9 40. Podjęto uchwały od Nr VII/59/2011 do Nr VII/62/2011. Przed otwarciem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2011

PROTOKÓŁ NR XIII/2011 O.0002.13.2011 PROTOKÓŁ NR XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 24 października 2011 roku w godz. 16,00 17,10 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 28 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR LII/421/2010 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Bardziej szczegółowo

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad.

Ad. 2 Przyjęcie porządku obrad. P R O T O K Ó Ł Nr XXVII/13 z obrad XXVII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Suwałki w dniu 25 stycznia 2013 roku.. Obrady Sesji trwały od godz. 9 00 9 40 w sali Nr 11 Urzędu Gminy Suwałki, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Protokół Nr 11/9/2015 Komisja Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia 18 grudnia 2015 roku Posiedzeniu przewodniczył Pan Janusz Czajka Przewodniczący Komisji Opieki Społecznej, Ochrony Rodziny i Zdrowia.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku.

PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. PROTOKÓŁ Nr XLII/2018 Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU odbytej w dniu 15 maja 2018 roku. Obrady sesji Rady Miejskiej w Chodczu rozpoczęły się o godz. 18:00 i trwały do godz. 20:10 na sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie

z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie OR.0012.2.4.2014.PD P r o t o k ó ł Nr 4/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gminy Rady Miejskiej w Bytowie Obecni: według listy obecności. Nieobecny: Rafał Gierszewski z dnia 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

3. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad. Protokół Nr XXXI/2016 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2016 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku

Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku 1 Protokół Nr III/2010 z sesji Rady Gminy Drelów w dniu 29 grudnia 2010 roku Posiedzenie Rady Gminy Drelów odbyło się w świetlicy Urzędu Gminy Drelów, rozpoczęło się o godz. 10 00 i trwało do godz. 13

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem obrad, radni i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłrgo radnego Henryka Klyszcza.

Przed rozpoczęciem obrad, radni i zaproszeni goście minutą ciszy uczcili pamięć zmarłrgo radnego Henryka Klyszcza. OI-RG 0002.12.2016 Godzina rozpoczęcia sesji: 15 00 Godzina zakończenia sesji: 15 45 Protokół Nr XXVII/2016 z sesji Rady Gminy Godów z dnia 22 grudnia 2016 roku w Urzędzie Gminy w Godowie Sesja Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVI/221/06<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsof- -com:office:office" /> Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r.

Uchwała Nr LVI/221/06<?xml:namespace prefix = o ns = urn:schemas-microsof- -com:office:office /> Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. Uchwała Nr LVI/221/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu Uchwała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011

UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY. z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011 UCHWAŁA NR NR 10/III/2010 RADY GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY z dnia 28 grudnia 2010 r. Uchwała Budżetowa Gminy Lipowiec Kościelny na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d i lit.i ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata

UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata UCHWAŁA NR LXIII/326/2013 RADY GMINY IWANISKA w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2014-2023. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4200/IV/203/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

Uchwała Nr 4200/IV/203/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach Uchwała Nr 4200/IV/203/2017 z dnia 1 grudnia 2017 roku IV Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Rybnika projekcie uchwały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. Uchwała Nr XLII/484/10 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Na podstawie art.234 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. PROTOKÓŁ NR XV.2016 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 29 kwietnia 2016 r. Miejsce i czas obrad sala Biblioteki Publicznej w Jeleniewie, ul. Sportowa 1A; w godz. 12 00-13 10. Ad.1. Obrady XV Sesji Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. UCHWAŁA NR XXVI/379/04 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2004 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i pkt. 9 lit. c, d, i, pkt. 10 i art. 57

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r.

PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. PROTOKÓŁ NR 9/17 z posiedzenia Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej z dnia 23 sierpnia 2017r. Posiedzeniu Komisji przewodniczył Robert Grzesiński - Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXIV/2017

Protokół nr XXXIV/2017 Protokół nr XXXIV/2017 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wągrowcu odbytej 20 lipca 2017 r. w sali Starostwa Powiatowego w Wągrowcu Sesję nadzwyczajną rozpoczęto o godz. 16 00, a zakończono o godz.16

Bardziej szczegółowo