Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy."

Transkrypt

1 Protokół Nr XXXVII/10 obrad sesji Rady Gminy Piątnica, odbytej w dniu 30 marca 2010 r. w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy. Obrady sesji rozpoczęto o godzinie a zakończono o godzinie Obradom przewodniczył Pan Dariusz Kossakowski - Przewodniczący Rady. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, W związku z powyższym stwierdził prawomocność obrad. Radni otrzymali projekty uchwał i materiały będące przedmiotem obrad sesji. Informację o terminie, miejscu sesji oraz porządku obrad podano do wiadomości publicznej przez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i umieszczenie w BIP Urzędu Gminy Piątnica oraz poinformowano mieszkańców gminy za pośrednictwem sołtysów wsi. Radni Rady Gminy obecni na sesji: 1. Kossakowski Dariusz 2. Bieńczyk Jacek 3. Bronowicz Kazimierz 4. Dymek Andrzej 5. Gorlewicz Romuad 6. Karwowski Michał Arkadiusz 7. Kuczyński Bogusław 8. Kuźniecow Barbara 9. Maćkowski Kazimierz 10. Maślak Józef Adam 11. Samluk Agnieszka 12. Tarnacki Wojciech Jan 13. Wysk Krzysztof 14. Wyszyński Sławomir Cezary W obradach nie uczestniczył radny - Śmiarowski Karol Ponadto w sesji uczestniczyli: 1. Łada Edward Wójt Gminy 2. Majkowska Bożena Sekretarz Gminy 3. Bujko Janina Skarbnik Gminy 4. Pietruszko Leon Naczelnik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Terenowej w Urzędzie Gminy 5. Krajewska Małgorzata Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Podatków i Usług w UG 6. Surawska Elżbieta Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy 7. Brzozowska Edyta Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 8. Zaręba Janina Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Piątnicy 9. Milewski Andrzej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie 10. Cmielewska Ewa Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kisielnicy 11. Kuczyński Jan Radny Rady Powiatu Łomżyńskiego 12. sołtysi wsi: Budy Czarnockie, Czarnocin, Choszczewo, Dobrzyjałowo, Drozdowo, Drożęcin - Lubiejewo, Elżbiecin, Guty, Górki- Szewkowo, Jeziorko, Kobylin, Kosaki, Kałęczyn, Kalinowo - 1

2 Kolonia, Kownaty, Kisielnica, Krzewo, Murawy, Niewodowo, Olszyny Kolonia, Olszyny, Pęza, Poniat, Piątnica Poduchowna Piątnica Włościańska, Rakowo- Boginie, Rakowo- Czachy, Stary Cydzyn, Stary Drożęcin, Truszki, Nagórki, Wyłudzin, Taraskowo, Wyrzyki, Żelechy, Zabawka, Marianowo, Nowy Cydzyn, Górki -Sypniewo, Listy obecności w załączeniu do oryginału protokołu. XXXVII sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący Rady, który na wstępie powitał wszystkich zgromadzonych i udzielił głosu Proboszczowi Parafii Piątnica, który złożył wszystkim zgromadzonym z serca płynące najszczersze życzenia z okazji zbliżających się Świat Wielkanocnych i Zmartwychwstania Pańskiego, wyrażając przekonanie abyśmy się spotkali za rok w takim gronie. Z kolei Przewodniczący Rady w imieniu swoim i zgromadzonych złożył życzenia Proboszczowi. Ksiądz Proboszcz podziękował za życzenia i opuścił obrady sesji. Przewodniczący Rady poinformował, że na sesję przybył p. Piotr Kłys, który chciałby przekazać informację przede wszystkim dla sołtysów na temat szans zawodowych dla osób odchodzących z sektora rolniczego w powiatach zachodniego Podlasia. Potem p. Kłys zabrał głos i przekazał informacje na temat bezpłatnego unijnego projektu, w którym mogą uczestniczyć rolnicy, przekazał także zgromadzonym broszury dotyczące prezentowanej informacji i prosił o rozpropagowanie jej wśród mieszkańców danej wsi (informacja w załączeniu do oryginału protokołu). Po skończonej prezentacji p. Kłyś opuścił obrady sesji. Następnie Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad oraz stwierdził, że zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym, zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Następnie Przewodniczący Rady stwierdził, że Wójt wnosi o: 1/ dodanie do porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica, 2/ skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta pana Edwarda Łady za 2009 ok. oraz jego wysokości, gdyż w świetle obowiązujących przepisów prawnych Rada nie musi podejmować uchwały. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu to poddam obydwa wnioski pod głosowanie łącznie. Wobec nie zgłoszenia wniosków, Przewodniczący Rady stwierdził, że aby uporządkować porządek obrad podda pod głosowanie wniosek o uwzględnienie w porządku obrad zmian, o których mowa wyżej. W pierwszej kolejności poddam pod głosowanie wniosek o skreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta pana Edwarda Łady za 2009 ok. oraz jego wysokości. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek jednogłośnie uzyskał akceptację Rady. Następnie poddał pod głosowanie wniosek o uwzględnienie w punkcie 4.3/ porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku opowiedziało się 14 radnych, 2

3 głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie uwzględniła porządku obrad niniejszy projekt uchwały. Po przegłosowaniu wniosków do porządku obrad, Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad o poniższej treści: 1. Przyjęcie protokołu Nr XXXVI/10 obrad sesji Rady Gminy. 2. Informacja o pracy Wójta między sesjami. 3. Informacja o realizacji wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji. 4. Podjęcie uchwał w sprawie: 1/ zmian w budżecie gminy na rok 2010; 2/ wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki; 3/ cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. 5. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2009 r. a/ wystąpienie kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, b/ dyskusja. 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok a/ wystąpienie Wójta, b/ dyskusja. 7. Sprawozdanie z działalności Rady i jej Komisji w 2009 r. 8. Zapoznanie z protokołami kontroli Komisji Rady Gminy Piątnica. 9. Interpelacje i wnioski radnych. 10. Sprawy bieżące zapytania i wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Przebieg obrad Ad. 1. Przewodniczący Rady poinformował, że protokół Nr XXXVI/10 obrad sesji był wyłożony do wglądu radnych w biurze rady i przed sesją. Zapytał następnie czy radni zgłaszają uwagi do protokołów? Radni nie zgłosili uwag. Wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za wnioskiem opowiedziało się 13 radnych, głosów przeciwnych nie było, wstrzymał się od głosu 1 radny. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy większością głosów przyjęła protokół Nr XXXVI sesji. Ad. 2. W tym punkcie obrad Wójt przedłożył informację o swojej pracy między sesjami (informacja w załączeniu do oryginału protokołu). W dyskusji głos zabrali: Radny Józef Maślak zapytał o wysokość maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych? Wójt stwierdził, że w tej chwili nie pamięta. 3

4 Radny Wojciech Tarnacki oznajmił, że w informacji nic nie mówi się o remoncie odcinka drogi w Dobrzyjałowie. Wójt stwierdził, że zostało zlecone wykonanie projektu na tę drogę. Radny Bogusław Kuczyński powiedział, że z tego co wie to na przebudowę ul. Nowej w Piątnicy jest ogłoszony przetarg, a jak z ulicą Krótką, bo jej remont winien być przeprowadzony już w 2009 r. a w związku z tym, że środki finansowe zostały przeniesione do wydatków niewygasających to remont winien się odbyć do 30 czerwca br. Wójt powiedział, że remont tej drogi uzależniony jest od Starostwa Powiatowego, ale w tej chwili są odwołania i przejście określonych procedur wymaga czasu i nie mogę odpowiedzieć na to pytanie wiążąco. Inwestycja ta może być nawet nie wykonana. Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy maja uwagi do informacji? Jeżeli nie, to proponuję informację przyjąć i jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to uznam, że informację Rada przyjęła. Wobec nie zgłoszenia uwag, Przewodniczący Rady stwierdził iż Rada informację przyjęła do akceptującej wiadomości. Ad. 3. Wójt przedstawił pismo z dnia 29 marca 2010 r. GPT /10 dotyczące realizacji wniosków zgłoszonych na sesji w dniu 28 lutego 2010 r.( pismo w załączeniu do protokołu obrad XXXVI/10 z dnia 28 lutego 2010 r.). W dyskusji nad informacją głos zabrali: Radna Barbara Kuźniecow zapytała jak wójt widzi rozwiązanie sprawy utworzenia placu zabaw i boiska. Wójt powiedział, że jak był PGR to taki plac zabaw istniał i ktoś kupił 0.18 ha gruntu i tedy nikt z mieszkańców nie oponował przeciwko temu. Na tym terenie został postawiony budynek. Chcę powiedzieć, że w tej sprawie ktoś rozmawiał na ten temat w Kurii Biskupiej i na dzień dzisiejszy nie ma możliwości pozyskania gruntu. Kuria Biskupia kazała mi się upominać o taki grunt w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian. Uważam, że nie ma woli. Radna Kuźniecow, czy dzieci maja bawić się pod latarnią? Proszę naciskać na Kurię i załatwić problem. Wójt nie mam takich możliwości. Sołtys wsi Marianowo stwierdziła, że należy się w tej sprawie zwrócić do p. Bogdziewicza, który posiada działkę. Wójt stwierdził, że tak uczyni. Radny Krzysztof Wysk skoro mieszkańcy wsi Stary Cydzyn mogą korzystać z boiska w Nowym Cydzynie, to po co Marianowo ma mieć działkę, a można korzystać z boisk w Piątnicy. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości rozwiązania problemu boiska w Starym Cydzynie, ale uważam, że do tematu powrócę. Wójt stwierdził, że na sesji obecny jest sołtys Starego Cydzyna i Wójt oczekuje na propozycje i proszę wskazać nieruchomość, która mogłaby być przeznaczona na boisko. Radny Wysk nie jestem aż tak przygotowany i deklaruję, że w przyszłości wrócę do tematu. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że dziwi go, iż radca prawny udziela takiej odpowiedzi na wniosek i pisze dwie kartki w tym jedna prawie pusta. Ja żądałem informacji jako radny. Chciałem tylko by został wskazany przepis prawny, na podstawie którego żądano ode mnie wniosku, a przytoczono mnie wyroki sądów i orzeczenia. Po prostu tą odpowiedź z pismem przewodnim wyślę do Ministerstwa MSWiA i niech się do tego ustosunkują i przeczytam to na sesji. Radca prawny otrzymuje takie pieniądze, że powinien przestrzegać prawa w jedną i drugą stronę. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada nasza przez pracowników Urzędu Gminy i tak traktowana jest na stopie uprzywilejowanej. Dla nas Urząd Gminy był i jest otwarty i masę 4

5 spraw mamy załatwianych od ręki. Radny w Urzędzie Gminy jest takim samym obywatelem jak każdy inny obywatel załatwiający sprawę w Urzędzie i niczym nie różni się od p. Kowalskiego. To, że jesteśmy traktowani inaczej to jest dobra wola urzędników. Twierdzę tak na podstawie znanych mi przepisów. Radny Bieńczyk proszę wskazać te przepisy. Przewodniczący Rady stwierdził, że w tej chwili nie jest w stanie cytować konkretnych przepisów, ale główne wyjaśnienia to właśnie stanowiska sądów administracyjnych, itp., które poprzez swoje wyroki interpretują obowiązuje prawo administracyjne. Radny Bieńczyk stwierdził, że radny ma szczególne uprawnienia a w szczególności radny z Komisji Rewizyjnej. Wszystkie rzeczy, które się dzieją w Urzędzie Gminy winne być jawne. Radny działa w interesie mieszkańców i radnemu nie powinno się robić przeszkód by odbić jedną kartkę chodziło o decyzję podziałową, która nie jest pismem tajnym. Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że Urząd Gminy jest powołany do tego by nas obsługiwać i dlatego zatrudniamy pracowników. Wójt stwierdził, że pracowników zatrudnia wójt. Radny Kuczyński a wójta wybierają mieszkańcy gminy. Wójt powiedział, że z szacunkiem podchodzi do każdego człowieka, obojętne czy to jest radny czy zwykły interesant. Przewodniczący Rady nie wiedziałem, że będzie taka dyskusja, bo w swoich zbiorach mam wyjaśnienie kim jest radny w Urzędzie. Według wyjaśnienia jest szanowanym radnym bez żadnych uprawnień. To, że chodzimy od pokoju do pokoju to jest dobra wola urzędników. Po skończonej dyskusji, Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie informacji o realizacji wniosków z poprzednich sesji do akceptującej wiadomości i stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada przyjęła informację do aprobującej wiadomości. Radni nie zgłosili uwag. W związku z tym Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada informację przyjęła do aprobującej wiadomości. Ad. 4.1/ Przewodniczący Rady poinformował, że Komisja Spraw Społecznych oraz Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy zaopiniowały pozytywnie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok Radni uwag do projektu uchwały nie wnieśli. Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały, a następnie poddał pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 218/XXXVII/10 w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2010 (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 4.2/ Przewodniczący Rady poinformował, że następnym projektem uchwały rozpatrywanym na sesji jest projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki, który pozytywnie zaopiniowała Komisja Rolnictwa i Spraw Lokalnych Rady Gminy, natomiast Komisja Spraw Społecznych nie wydała opinii o projekcie uchwały, ponieważ radni przed sesją mieli zasięgnąć w tej sprawie opinii sołtysów. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Wójt stwierdził, że uważał, iż będą obowiązywały inne reguły odnośnie dysponowania funduszem sołeckim, a mianowicie każda wieś będzie mogła decydować o funduszu i rozliczać się z wójtem. Natomiast w tej chwili wprowadzone są takie obostrzenia, że pracownicy urzędu mają z tym dużo pracy, a procedury muszą być zachowane identyczne jak przy dysponowaniu budżetem gminy, czyli należy organizować przetargi. Jedynie wieś decyduje o przeznaczeniu środków finansowych. Do tej pory przecież i tak np. tam gdzie 5

6 potrzeba było żwiru, to po ustaleniu z wójtem środki finansowe były przeznaczane z budżetu gminy na ten cel. Moja propozycja jest taka, by w następnym roku odstąpić od wyodrębniania środków finansowych w budżecie gminy na fundusz sołecki. Jedna będzie to wola Rady. Radny Krzysztof Wysk zapytał co tak się skomplikowało, bo w broszurach, które docierały do sołtysów od Stowarzyszenia Sołtysów było to proste. Jeszcze żaden fundusz sołecki nie ruszył, a już jest tyle pracy. Wójt jeździmy na szkolenia i w tej sprawie miałem spotkanie z posłem Klimem. Za wszystko odpowiada gmina, a wydatkowanie środków musi być zgodne z przepisami prawnymi. Radny Wysk moja wieś zamierza wydać środki finansowe w wysokości ok. 9 tys. zł na ogrodzenie. Uważam, że jeżeli gmina się tym zajmie to koszty będą o wiele większe. Wójt stwierdził, że pracownicy Urzędu muszą ogłosić przetarg i kto go wygra musi z wykonawstwa rozliczyć się w świetle obowiązujących przepisów i nie ma od tego odstępstwa. Radny Józef Maślak stwierdził, że wójt winien te problemy zgłaszać do wyższych instancji, by uprościć i skrócić te procedury. Wójt stwierdził, że pomysłodawcą tego funduszu był poseł p. Józef Klim i zgłaszałem te problemy i p. Klim zapisał te uwagi i powiedział, że przekaże uwagi do Sejmu właściwym komisjom. Radny Bogusław Kuczyński nie sądzę, że sołtysi się tak łatwo poddadzą i jest to jedyna okazja, która zapewnia im środki finansowe, za które dana wieś może coś zrobić. Będę przeciwny odebraniu tego funduszu. Radny Krzysztof Wysk zapytał, kiedy możemy ruszać z funduszami sołeckimi? Wójt stwierdził, że obecnie przystępujemy do realizacji funduszu. Sołtys wsi Rakowo-Boginie stwierdziła, że te fundusze, to mobilizacja mieszkańców danej wsi do pracy. Radna Agnieszka Samluk zapytała, co się dzieje z niewykorzystanym funduszem sołeckim w danym roku? Wójt odpowiedział, że niewykorzystane środki finansowe wejdą w nadwyżkę budżetową budżetu gminy. Radna Agnieszka Samluk czy nie można tego funduszu gromadzić na koncie wsi? Wójt stwierdził, że nie. Radny Romuald Gorlewicz stwierdził, że opieramy się na tym, co mówi nam p. Wójt, czego wcale nie neguję. Nie mieści mi się w głowie aby ustawa o zamówieniach publicznych regulowała kwestię wydatkowania zł na remont łazienki. Pozwoli p. Wójt, że nie przyjmuję tego do wiadomości, dopóki nie zapoznam się z przepisami prawnymi. Leon Pietruszko Naczelnik Wydziału GPiT w UG zamówienia publiczne rozróżniają dostawy, usługi i roboty budowlane. Inaczej będzie z usługami i dostawami, bo te rzeczy się kumulują i gdy 30 wsi będzie chciało np. żwiru po zł, to podlegać będzie to pod zamówienia publiczne. Natomiast inaczej jest z robotami budowlano-remontowymi, gdzie według ustawy o zamówieniach publicznych każda robota budowlana jest odrębnym zamówieniem i oczywiście, że można wykonać zadanie w Krzewie za zł czy w innych wsiach i będzie wszystko w porządku. Problem jednak występuje np. przy zadaniu dostawa żwiru, gdzie zamówień jest tyle, że musi być ogłoszony przetarg i tak te z uczyniliśmy i pod koniec następnego tygodnia, jeżeli będzie odpowiednia pogoda można będzie wozić żwir po cenach jakie wyjdą nam z przetargu. Wójt zwrócił uwagę na fakt, że na wiosnę po przetargu wszyscy będą chcieli żwiru, a będzie tylko jeden przewoźnik. Trzeba wytłumaczyć mieszkańcom, że tego żwiru nie da się jednocześnie dowieźć do wszystkich wsi. Radny Romuald Gorlewicz prosił o informacje, jak mamy grupować zadania aby były to roboty budowlane i by uniknąć przetargów? 6

7 Wójt powiedział, że chodzi o budowy czy remonty, to każda wieś będzie rozliczać się odrębnie gdyż fundusze sołeckie nie przekraczają kwot, które objęte byłyby zamówieniami publicznymi. W tych wypadkach każda miejscowość może szukać najtańszego wykonawcy. Natomiast te rzeczy, które się sumują np. żwir na drogi czy oświetlenia, to musi koordynować to gmina. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały i poddał go pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 219/XXXVII/10 w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz sołecki ( uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Na wniosek radnych Przewodniczący Rady zarządził 10-cio minutową przerwę w obradach. Po przerwie wznowił obrady. Ad. 4.3/ Realizując porządek dzienny Przewodniczący Rady przedłożył projekt uchwały w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali: Wójt poinformował, że 22 marca wpłynęły trzy oferty. Za przetarg i jego rozstrzygnięcie odpowiada wójt i ponosi wszelkie konsekwencje związane z prawidłowością przeprowadzonego przetargu. Po otwarciu ofert okazało się, że jedna firma, która spełniała nasze wymogi zgodnie ze specyfikacje jest firma MPWiK w Łomży. Natomiast było ogromne niebezpieczeństwo, gdyby przetarg wygrały Wodociągi Wiejskie w Łomży, to byśmy mieli wodę po 3,50 zł/m³, ale okazało się iż mieli błąd w ofercie. Gdyby było inaczej bardzo źle by się to skończyło. Chcę powiedzieć, że przetarg pociąga zawsze za sobą ryzyko i przetargu nie da się cofnąć. W związku z tym po przetargu, przedstawiam radnym stawki do zatwierdzenia. Przewodniczący Rady wnioskował, by Wójt przedstawił stawki wszystkich ofert. Wójt powiedział, że Rada nie jest władna do tego, by zajmować się tymi sprawami i w każdej chwili można zapoznać się z dokumentami, gdyż dokładnie nie jest w stanie udzielić informacji. Naczelnik Wydziału GPiT stwierdził, że oferty były trzy i cena ma znaczenie wtedy, gdy oferty spełnia pozostałe warunki wymagane w specyfikacji. Natomiast te ceny nie mają znaczenia, jeżeli oferta podlega wykluczeniu. Jednak dla orientacji mogę podać te wartości (brutto): 1/ Wodociągi Wiejskie w Łomży - woda i ścieki po 3,41 zł i zerowa opłata stała; 2/ Konsorcjum z Sokołowa Podlaskiego - woda 2,35 zł, ścieki 4,90 zł plus 6 zł opłata stała; 3/ MPWiK w Łomży - woda 2,78 zł, ścieki 4,44 zł oraz 5,35 zł opłata stała. Do tej pory woda kosztowała 2,54 zł, ścieki 5,30 zł, a opłata stała wynosiła 5,29 zł. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że we wniosku winna być informacja jak się zakończył pierwszy przetarg i jaki był błąd, o którym p. Wójt powiedział. Naczelnik Wydziału GPiT stwierdził, że to był pierwszy i ostatni przetarg i więcej nie będzie. Wójt powiedział, że dwóch pozostałych ofert nie możemy rozpatrywać bo przecież nie spełniały one norm zgodnie ze specyfikacją. Radny Jacek Bieńczyk uważam, że kryteria określone w przetargu maja pewne wady, bo jest tak sprecyzowane, że daje się niektórym firmom pewną protekcję. Dlaczego p. wójt dopuścił do tego, że jest opłata stała, a wie pan iż radni byli przeciwni opłacie stałej. Wójt ja musiałem podać opłatę stałą ponieważ jest ustalony od budowli wodociągowych podatek, a od urządzeń odprowadzających ścieki nie ma takiego podatku, gdyż Rada zastosowała zwolnienie. 7

8 Radny Jacek Bieńczyk uważam, że ogłoszenie o zamówieniach publicznych nie jest szczegółowe i nie jest ono na korzyść mieszkańca tak jak to powinno być. Naczelnik Wydziału GPiT stwierdził, że szczegółowa jest specyfikacja i każdy zainteresowany przetargiem może zgłosić się po specyfikację. Radny Bieńczyk po co wprowadzono zapis o prowadzeniu warunków dotyczących okresu prowadzenia takich zadań i konieczność posiada koparki czy dźwigu. Wójt powiedział, że po to aby firma, która wygra przetarg aby nie powiedziała, że nie wiedziała iż będzie jej potrzebny dźwig np. do wyjęcia pompy, a doświadczenie zawodowe także jest niezbędne by prowadzić właściwie eksploatację wodociągów i kanalizacji. Radny Bieńczyk przecież pan wcześniej na komisjach mówił, że do przetargu mogą stanąć firmy, które nie mają parku maszynowego. Wójt może tak być, ale firmy muszą okazać umowy najmu czy dzierżawy takich maszyn. Myślę, że przetarg został ogłoszony z wszelkimi normami. Radny Bieńczyk stwierdził, że przetarg winien być ogłoszony w maju, a p. Wójt czekał do końca grudnia, a następnie na wniosek pana przedłużyliśmy czas wystąpienia do końca marca. Dzisiaj mówi się, że jest taka sytuacja. Nic się nie robiło przez te miesiące. Wójt powiedział, że dobrze jest teraz obciążać wójta. Nie było to tak, że wszyscy chcieli nam świadczyć te usługi, a po drugie na jakiej podstawie miałem ogłaszać ten przetarg w maju 2009 r., a po trzecie próbowałem powiedzieć, że osiągniemy lepsze rezultaty domawiając się i nie ogłaszając przetargu, bo nigdy nie wiadomo jak się on skończy i od przetargu nie da się odstąpić. Mówię publicznie, że bałem się tego. Radny Bieńczyk w związku z tym stawiam wniosek by projekt uchwały był przedmiotem komisji rady, a następnie sesji, co pozwoli radnym zapoznać się z pewnymi sprawami. Wójt powiedział, że w tej chwili nie ma innego wyjścia. Sołtys wsi Jeziorko (konserwator wodociągów) wcześniej na jednej z sesji mówiłam o zagrożeniach jakie za sobą niesie taka decyzja i przetarg. Mówiłam proszę wezwać dyrekcję i porozmawiać. Na pewno firma taka musi mieć odpowiedni sprzęt, bo w razie awarii np. trzech pomp, które były spalone ostatnio podczas burzy śnieżnej, trzeba je wyciągać i musi być do tego odpowiedni sprzęt. Każdy mieszkaniec chce by woda płynęła natychmiast. Proszę mi w tej chwili powiedzieć jak to będzie wyglądać bo tylko do jutra mam umowę o pracę. Radny Krzysztof Wysk skąd wiadomo, że po podwyżkach woda byłaby tańsza, gdyby dalej usługi świadczyły Wodociągi Wiejskie. Wspomniane było, że firma Konsorcjum przedstawiła ofertę ceny wody 2,35 zł i ścieków 4,90 zł, to dlaczego nie została ona wybrana? Przewodniczący Rady stwierdził, że oferty są rozpatrywane według określonych kryteriów i nie można ingerować w postanowienia Komisji przetargowej. Naczelnik Wydziału GPiT w UG firma ta nie spełniała jednego kryterium posiadania wiedzy i doświadczenia. Radny Jacek Bieńczyk stwierdził, że Wójt mógł sam prowadzić eksploatacje. Przewodniczący Rady powiedział, że gmina nie może prowadzić działalności gospodarczej, a musiałaby powołać zakład komunalny, który w imieniu gminy prowadziłby eksploatację. Podsumowując dyskusję Przewodniczący Rady stwierdził, że jest to dla nas nauka, aby z tym coś zrobić, bo MPWiK będzie zajmował się eksploatacją do końca roku. Radny Józef Maślak stwierdził, że w opracowaniu odnośnie opłacalności eksploatacji wodociągów w gminie Piątnica wyraźnie jest wskazana jedna droga urząd gminy. Wychodzi na to, że wybrano drogę najlepszą dla wójta i pracowników, a ludzie i tak zapłacą. Jestem tylko zadowolony z tego, że nie będziemy dokładać do Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji i Spółki Wodociągi Wiejskie, tak jak w tym roku dołożyła Gmina Łomża z własnego budżetu. 8

9 Wójt stwierdził, że nie da się obniżać niektórych kosztów, bo opłaty za korzystanie ze środowisko jak i za prąd wzrastają i obojętnie kto by tego nie robił to koszty muszą być. Powtarzam po raz wtóry, że nie jestem zwolennikiem zarabiania na wodzie. Nie wiadomo, jakie byłyby ceny wody i ścieków gdybyśmy pozostali w Międzygminnym Związku. Na przyszłość jest to dla nas jakaś nauka i zobaczymy jak będzie. Natomiast jeżeli chodzi o konserwatorów, którzy stracili pracę to myślę, że nowa firma także zechce zatrudnić pracowników. Radny Bogusław Kuczyński uważam, że nie przegraliśmy i z tej ceny powinniśmy być zadowoleni. Sam przecież wójt powiedział, że cena i tak by wzrosła bo drożeją opłaty z tym związane. Sołtys wsi Jeziorko powiedziała, że założeniem Rady było, że woda będzie tańsza i dużo tańsza, a jest ona droższa i nic na tym nie zyskaliśmy. Radny Gorlewicz Romuald proszę powiedzieć z jaką ceną Wodociągi startowały do przetargu, która mogłaby sugerować jaką cenę byśmy mieli teraz. Wójt powiedział, że 3,41 zł. Przewodniczący Rady nie możemy domniemywać jaka byłaby cena wody, bo wodociągi mają swój rachunek ekonomiczny i jeżeli odpada taka podmiot jak Gmina Piątnica, to cena wody musi wzrosnąć. Obecnie sytuacja jest taka, że musimy ustalić ceny i stawki opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, bo od 1 kwietnia br. Wodociągi Wiejskie nie będą nas rozliczać. Jest wniosek formalny radnego Bieńczyka o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie cen stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. Następnie zapytał, co będzie jeżeli nie ustalimy cen i stawek opłat? Naczelnik GPiT w UG stwierdził, że Gmina Piątnica zostanie bez wody. Przewodniczący Rady stwierdził, że jak informuje osoba kompetentna nie możemy nie podjąć tej uchwały, bo od 1 kwietnia br. nie będziemy zaopatrywani w wodę. Naczelnik Wydziału GPiT w UG zacytował art. 24a usi. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z późn. zmianami ) na podstawie którego przygotowany został projekt uchwały. Przewodniczący Rady poinformował, że podda pod głosowanie wniosek radnego Jacka Bieńczyka o zdjęcie z porządku obrad pkt 4.3/ podjęcie uchwały w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przeciw 6 radnych, wstrzymało się od głosu 7 radnych. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek większością głosów Rada odrzuciła. W związku z tym przedstawił projekt uchwały w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 13 radnych, przeciwnych 1 radny, wstrzymujących się od głosu nie odnotowano. Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada większością głosów Rada podjęła uchwałę Nr 220/XXXVII/10 w sprawie cen i stawek opłat zapewniających pokrycie kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Piątnica (uchwała w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 5. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy za 2009 r. rozpatrywała Komisja Spraw Społecznych Rady Gminy i zaopiniowała pozytywnie pod obrady sesji (sprawozdanie w załączeniu do oryginału protokołu). 9

10 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbieta Surawska pokrótce przedstawiła dane zawarte w sprawozdaniu dotyczące działalności OPS. W dyskusji głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk zapytał liczbę rodzin na terenie gminy? Kierownik OPS stwierdziła, że nie dysponuje takimi danymi, ale gmina liczy ok mieszkańców i z rożnej formy pomocy korzystało ok. 600 osób oraz 360 dzieci otrzymywało obiady w szkole. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada Gminy informację przyjęła do akceptującej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia wniosków Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości. Ad.6. Przewodniczący Rady poinformował, że sprawozdanie z realizacji uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 rozpatrywała Komisja Spraw Społecznych i zaopiniowała go pozytywnie pod obrady sesji. W dyskusji glos zabrali: Radny Bogusław Kuczyński stwierdził, że w niniejszym sprawozdaniu napisane jest, że przekazywane były środki Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizację zadań, podczas gdy w sprawozdaniu GOK jest informacja, że zadania realizowane były z własnego budżetu. Ponadto stwierdził, że nie zgadza się rozliczenie między środkami finansowymi będącymi na koncie a wydatkowanymi. Dyrektor GOK nie wiem co jest napisane w sprawozdaniu z gminy, jednak ja dostarczyłam do gminy informację jakie zadania związane z realizacją niniejszego Programu realizował GOK w ramach własnego budżetu i nie otrzymałam na ten cel żadnych środków finansowych. Radny Jacek Bieńczyk zapytał o kryteria podziału środków finansowych na realizację programów alkoholowych. Wójt powiedział, że przydzielane są środki finansowe na te zadania, które mają na celu niwelowanie problemów alkoholowych. Radny Bieńczyk w roku ubiegłym na klub Forty przeznaczonych było 35 tys. zł a dla Szkolnego Związku Sportowego tylko 30 tys. zł, gdzie jest 8 szkół podstawowych i 13 trenerów (nie licząc gimnazjum). W zawodach w ubiegłym roku szkolnym brało udział 300 osób. Jak to się można odnieść w kryteriach w stosunku do Klubu Forty. Wójt stwierdził, że w Klubie Forty jest jedna drużyna seniorów i trzy drużyny młodzików. Radny Bieńczyk przecież p. Wójt wie doskonale, że te 30 tys. zł na Szkolny Związek Sportowy (SZS) nie wystarczy, tak jak jest co roku, że wójt musi dokładać. Wójt powiedział, że musi być podział środków, bo potrzebujących jest dużo. Ponadto na SZS przeznaczamy środki finansowe z budżetu gminy. Przewodniczący Rady stwierdził, że staramy się zaspokoić potrzeby wszystkich. Przecież w tym roku zdjęte były środki finansowe w wysokości 30 tys. zł. z promocji gminy i przeznaczone na SZS w Piątnicy. Sekretarz Gminy poinformowała, że sprawozdanie z rozliczenia zadań składa się nie tylko z funduszu przeciwalkoholowego, tylko zbierane są informacje o wszelkich działaniach mających wpływ na odciąganie dzieci i młodzieży od alkoholizmu i uwzględniane są informacje szkół i ośrodków kultury, które organizują zajęcia we własnym zakresie bez dotacji z funduszu przeciwalkoholowego. W informacji pisze, że zajęcia organizowane są w ramach etatu oraz z budżetu szkoły, a jeżeli chodzi o GOK to jest zapis, że są to środki własne GOK-u. Na działania realizowane w sprawie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii składa się wiele zadań. Przecież w informacji nie pisze, że wszystkie zadania realizowane są z funduszy alkoholowych. 10

11 Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada Gminy informację przyjęła do akceptującej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia wniosków Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła informację do akceptującej wiadomości. Ad. 7. Przewodniczący Rady oznajmił, ze kolejnym punktem porządku obrad jest sprawozdanie z działalności Rady Gminy i jej Komisji, które otrzymali zarówno radni jak i sołtysi. Powiedział, że sprawozdania są rzeczowe i konkretne. Radny Jacek Bieńczyk jeżeli chodzi o efekty pracy Komisji Rewizyjnej to wielokrotnie zajmowała się różnymi sprawami i efektów pracy mojej Komisji to tak naprawdę nie widzę żadnych. Sprawa p. Szulca nie została załatwiona. Przecież p. dyrektor ZOS w Piątnicy miała ogłosić przetarg na zakup paliwa, czy by on ogłoszony? Dyrektor ZOS stwierdziła, że będzie ogłoszony, bo w tej chwili posiada umowę spisaną w ubiegłym roku po przetargu, który wygrał p. Rogowski. Po ogłoszeniu pierwszego przetargu nikt się nie zgłosił i musiałam go unieważnić, a w drugim przetargu nieograniczonym zgłosił się tylko p. Rogowski i jego oferta złożona była prawidłowo. Przetarg ogłoszony był w Biuletynie Informacji Publicznej UG Piątnica. Wójt jeżeli chodzi o p. Szulca, to otrzymał pozwolenie na budowę. Przewodniczący Rady stwierdził, że każdy może mieć swoje zdanie, ale moim zdaniem praca Komisji była owocna. Po skończonej dyskusji Przewodniczący Rady stwierdził, że jeżeli nie usłyszy głosu sprzeciwu, to uzna iż Rada Gminy informacje przyjęła do akceptującej wiadomości. Wobec nie zgłoszenia wniosków Przewodniczący Rady stwierdził, że Rada Gminy przyjęła informacje do akceptującej wiadomości. Ad. 8. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy p. Agnieszka Samluk przedstawiła protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Piątnica z dnia 23 lutego 2010 r. której tematem kontroli był stan zaawansowania prac związanych z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, po wystąpieniu z MZWiK w Łomży (protokół w załączeniu do oryginału protokołu). Ad. 9. W punkcie interpelacje i wnioski radnych głos zabrali: Radny Krzysztof Wysk - kiedy będzie postawiony przystanek w m. Marianowo zgodnie z wcześniejszymi zapewnieniami p. Wójta w tej sprawie? - zbieranie śmieci na przystankach autobusowych przez odpowiednie służby, gdyż wspólnie ze strażakami z Bud Czarnockich sprzątałem już przystanek. Radny Bogusław Kuczyński - przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla m. Piątnica, - przygotowanie terenu na poszerzenie cmentarza w Piątnicy, - dlaczego w dwóch wsiach na terenie gminy nie ma sołtysów? - stan przygotowań w związku z dożynkami diecezjalnymi w Piątnicy. Radny Michał Karwowski - wnioskował w sprawie wytyczenie dróg na pola, - nie świeca się lampy uliczne koło mojej posesji oraz p. Witolda Karwowskiego, Radny Józef Maślak na strażackim zebraniu wiejskim p. Wójt poruszył sprawę budowy chodników w Niewodowie i na jakim etapie są prace? 11

12 Wójt odpowiadając na wnioski poinformował, że: - wiaty przystankowe w najbliższym czasie zostaną zamówione i będzie ustawiona m.in. wiata przystankowa w Marianowie; - nie ma możliwości zbierania śmieci z przystanku, gdyż muszą być zawarte umowy w tej sprawie, a opróżnianie koszy na przystankach autobusowych należy do zarządcy drogi, - projekt uchwały odnośnie studium był przygotowany i Rada odrzuciła go. Poinformował, że to mieszkańcy muszą chcieć zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na budowlane; Radny Kuczyński Bogusław stwierdził, że Rada odrzuciła projekt zmiany Studium dla Piątnicy Pod. a miał być przygotowany dla Piątnicy Włościańskiej, bo na trasie Piątnica - Kalinowo jest dużo chętnych, by przeklasyfikować grunty na budowlane; Wójt ponownie stwierdził, że podania w tej sprawie były złożone, ale musieliśmy odstąpić, gdyż jak mówiłem nie wszyscy w obrębię wyrażają na to zgodę. Niemniej jednak postaram się wrócić do tematu i poczynić ustalenia z mieszkańcami; - obecnie nie ma zabezpieczonego gruntu na poszerzenie cmentarza, a tereny trzeba będzie zabezpieczyć w nowym Studium, ale musi być wola wszystkich stron; - sołtysa nie ma w m. Kalinowo, ale tam kilkakrotnie były organizowane zebrania wiejskie w tej sprawie i nikt nie wyrażał zgody na kandydowanie na tę funkcję; - w sprawie dożynek diecezjalnych odbyła się jedna narada i dyrektor GOK ma przygotować wniosek na 25 tys. zł o dofinansowanie organizacji tych uroczystości z funduszy europejskich w ramach Programu Leader. - rolnicy znają doskonale przebieg dróg i winni tak pracować, aby nie naruszać pasa drogowego, gdyż w przeciwnym razie mogą być nałożone kary, - zgłosiłem wniosek Staroście Powiatowemu odnośnie budowy chodników w Niewodowie i ma rozpatrzyć wniosek i poinformować mnie o ustaleniach. Ad. 9. W punkcie zapytania i wolne wnioski głos zabrali: Przewodniczący Rady przedstawił pismo Wojewody Podlaskiego z dnia 26 marca 2010 r. NK.II.DM /2010 dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr 205/XXXVI/10 Rady gminy Piątnica z dnia 28 lutego 2010 r. (pismo w załączeniu do oryginału protokołu). Sołtys wsi Drozdowo zapytał do kogo zgłaszać teraz awarie wodociągowe? Sołtys wsi Nagórki wnioskował w sprawie położenia nawierzchni asfaltowej przez wieś Nagórki. Sołtys wsi Czarnocin zapytał czy gmina dysponuje przepustami drogowymi? Radny Bogusław Kuczyński wobec tego, że p. Kuczyńśki Jan bierze udział w sesji, to wnosi by p. wójt wspólnie z p. Kuczyńskim domówili się odnośnie remontu drogi dojazdowej na plac po byłej Gminnej Spółdzielni (obok Urzędu Gminy). Radna Agnieszka Samluk wnioskowała w sprawie wylania drugiej warstwy asfaltu na drodze Murawy-Kisielnica. Następnie stwierdziła, że radni powiatowi obiecali przy budowie drogi w Murawach iż zostanie wybudowany chodnik i do tej pory nic nie zrobiono. Sołtys wsi Kałęczyn już w roku ubitym p. Wójt obiecał, że zamówi materiał do remontu mostku w Kałęczynie i do tej pory wniosek nie został zrealizowany. Proszę o złożenie zamówienia. Sołtys wsi Kisielnica - zgłosił awarię w oświetleniu ulicznym przy posesjach nr 3 i 5, - uporządkowanie mogiły naprzeciwko czworaka w Kisielnicy. Sołtys wsi Piątnica Włościańska poinformowała, że uszkodzona jest nawierzchnia jezdni (wybrzuszenie) koło posesji p. Zarębów i Domalewskich w Piątnicy Włościańskiej. Sołtys wsi Nowe Krzewo skierowanie równiarki na drogę gminną i powiatową od Krzewa do Nowego Krzewa. 12

13 Sołtys wsi Murawy zgłosiła wniosek dotyczący pękniętego asfaltu na drodze koło posesji p. Samluk w Murawach. Sołtys wsi Nowy Cydzyn zgłosił liczne pęknięcia asfaltu na drodze Nowy Cydzyn- Jeziorko. Radny Michał Karwowski stwierdził, że należy ustawić znak drogowy na objeździe aby samochody o dużym tonażu nie przejeżdżały przez tę drogę, gdyż zaraz zostanie zniszczona, Sołtys wsi Niewodowo wnioskowała w sprawie dokonania obcięcia gałęzi z drzew na drodze dojazdowej na łąki. Wójt poinformował, że: - do 31 marca awarie wodociągowe należy zgłaszać do Wodociągów Wiejskich, a później do MPWiK w Łomży. - w roku bieżącym będzie sporządzona dokumentacja na przebudowę drogi we wsi Nagórki, a od najbliższego poniedziałku będzie pracowała równiarka na drogach, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne będą prowadzone bieżące konserwacje dróg, - gmina posiada na stanie przepusty drogowe, ale mogą one być zamontowane jedynie na drogach gminnych, - umówiliśmy się iż mieszkańcy wykonają prace porządkowe przy mogile w Kisielnicy, - jeżeli nie ma mostku na danej drodze nie możemy określać jej nośności, gdyż droga ta jest publiczna i nie można zabraniać po niej jazdy. Pozostałe wnioski na które nie udzieliłem odpowiedzi są do realizacji. Radny Rady Powiatu - Jan Kuczyński stwierdził, że jeżeli p. Wójt przeznaczy środki finansowe na zakup materiałów to postaram się pomóc przy remoncie drogi dojazdowej obok Urzędu Gminy. Następnie stwierdził, że postara się pomóc odnośnie budowy chodnika w Murawach. Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania kredytu przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Funduszu Poręczeń Kredytowych, do którego kiedyś przystąpiła gmina. Radny Krzysztof Wysk zapytał o stan zawansowania prac przy Internecie szerokopasmowym? Wójt powiedział, że jak wcześniej informował sprawy te pilotuje Urząd Miasta w Łomży. W pierwszej kolejności trwają prace w mieście Łomży, a następnie będą montowane stacje przekaźnikowe poza terenem Łomży, w tym na terenie gminy Piątnica., których ma być 3lub 4 szt. Po wyczerpaniu się porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Piątnica. Protokołowała Bożena Duda Przewodniczący Rady Dariusz Kossakowski 13

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU.

PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. PROTOKÓŁ NR XXVI/2012 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 ROKU. Miejsce posiedzenia - sala narad urzędu Miasta. Rozpoczęcie posiedzenia - godzina 15.00. Zakończenie posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 03, zakończono o godz.12 14. Protokół Nr XVI/2013 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 15 marca 2013 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LXIII/2013

Protokół Nr LXIII/2013 Protokół Nr LXIII/2013 sesji zwyczajnej RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU odbytej w dniu 30 grudnia 2013 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22 Sesję rozpoczęto o godzinie 9 00, zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r.

Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. RADY MIASTA RYBNIKA ul. BOLESŁAWA CHROBREGO 2 44-200 RYBNIK Rybnik, dnia 25.06.2014 r. ISO 9001:2008 Or.0002.6.2014 2014-223458 Protokół nr XLVII z sesji Rady Miasta Rybnika z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2006 XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 kwietnia 2006 roku. W XXXIII Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu uczestniczyło 14 radnych. Spoza członków Rady w obradach wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R.

PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Z DNIA 29 MARCA 2007 R. PROTOKÓŁ NR VI/2007 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W POLANICY ZDROJU Sesja rozpoczęła się o godz. 14.00. zakończyła się o godz. 16:12 Z DNIA 29 MARCA 2007 R. W Sesji uczestniczyli Radni zgodnie z listą obecności,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo