WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ *"

Transkrypt

1 WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA ZAŁOŻENIE NOWEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUB PRZYSTĄPIENIE DO ISTNIEJĄCEJ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ * I. Dane Wnioskodawcy 1. Nazwisko i imię:.. 2. Data i miejsce urodzenia:. 3. Adres zamieszkania:. 4. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez PESEL NIP.. 5. Stan cywilny:. 6. Telefon:.. 7. Wykształcenie: Dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia: 9. Ostatnie miejsce pracy: Sposób rozwiązania umowy o pracę: Data ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy:. II. Dane Wnioskodawcy 1. Nazwisko i imię:.. 2. Data i miejsce urodzenia:. 3. Adres zamieszkania:. 4. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez PESEL NIP.. 5. Stan cywilny:. 1

2 6. Telefon:.. 7. Wykształcenie: Dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia: 9. Ostatnie miejsce pracy: Sposób rozwiązania umowy o pracę: Data ostatniej rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy:. III. Dane Wnioskodawcy 1. Nazwisko i imię:.. 2. Data i miejsce urodzenia:. 3. Adres zamieszkania:. 4. Dowód osobisty: Nr i seria... Wydany przez PESEL NIP.. 5. Stan cywilny:. 6. Telefon:.. 7. Wykształcenie: Dodatkowe kwalifikacje, ukończone kursy i szkolenia: 9. Ostatnie miejsce pracy: Sposób rozwiązania umowy o pracę:.. Informacje o planowanym przedsięwzięciu IV. Informacje o planowanym przedsięwzięciu i źródłach finansowania. 1. Kwota wnioskowanych środków na założenie/przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa (4x12.400zł).. (słownie: ) 2. Nazwa spółdzielni socjalnej:.. *- niewłaściwe skreślić 2

3 3. Miejsce prowadzenia spółdzielni socjalnej.. 4. Rodzaj prowadzonej/planowanej działalności przez spółdzielnię wraz z numerem PKD: Prawo do lokalu.... 3

4 Szczegółowa specyfikacja wydatków przeznaczonych na uruchomienie spółdzielni socjalnej. (2 egzemplarze) (egzemplarz dla PUP) ZAKUP MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW TRWAŁYCH CENA RAZEM: ZAKUP MATERIAŁÓW, TOWARÓW, PRODUKTÓW CENA REKLAMA RAZEM: \ INNE (WYMIENIĆ JAKIE) Kwota kapitału początkowego wniesiona do spółdzielni KOSZT-CENA RAZEM: CAŁOŚĆ KOSZTÓW.... podpis wnioskodawcy 4

5 Szczegółowa specyfikacja wydatków przeznaczonych na uruchomienie spółdzielni socjalnej. (2 egzemplarze) (egzemplarz dla wnioskodawcy) ZAKUP MASZYN, URZĄDZEŃ, ŚRODKÓW TRWAŁYCH CENA CENA RAZEM: ZAKUP MATERIAŁÓW, TOWARÓW, PRODUKTÓW CENA REKLAMA RAZEM: \ INNE (WYMIENIĆ JAKIE) Kwota kapitału początkowego wniesiona do spółdzielni KOSZT-CENA RAZEM: CAŁOŚĆ KOSZTÓW.... podpis wnioskodawcy 5

6 Źródła finansowania przedsięwzięcia: Tabela nr 1 Środki własne Wnioskodawcy Środki z Funduszu Pracy Inne (proszę wymienić): Środki razem w PLN: 9. Przewidywane efekty ekonomiczne realizowanego przedsięwzięcia: Tabela nr 2 Rok Przychody w PLN Koszty ogółem w PLN Zysk netto III Opis planowanego przedsięwzięcia: 1. Profil i zakres działalności (przedmiot działalności, działalność główna /działalności poboczne) 2. Organizacja firmy pracownicy, współpracownicy, sposób zarządzania i formy zatrudnienia, zakres zadań i odpowiedzialności 3. Opis produktu charakterystyka oferty 4. Planowany zakres terytorialny działania 6

7 5. Planowane działania w zakresie promocji i reklamy (forma, wielkość, zasięg). 6. Planowany własny wkład rzeczowy (środki transportu, narzędzia, nieruchomości, itp.) 7. Zbiorcza analiza przewidywanych efektów ekonomicznych planowanego przedsięwzięcia (komentarz do ujęcia liczbowego zawartego w tabeli 2): IV. Dokumenty, zaświadczenia i zezwolenia niezbędne do uruchomienia działalności (proszę wymienić te, które będą wymagane):.... V. Opis działań podjętych na rzecz rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, w tym: - w zakresie pozyskania lokalu.. - w zakresie uzyskania niezbędnych pozwoleń... 7

8 VI. Informacje dodatkowe 1. Rachunek bankowy Wnioskodawcy Lp. Nazwa Banku Oddział Numer rachunku Lp. 2. Informacja o zobowiązaniach finansowych Wnioskodawcy a) zaciągnięte kredyty, pożyczki oraz zobowiązania z wykupu wierzytelności Rodzaj zobowiązania, wobec jakiego podmiotu Zadłużenie na dzień Sposób spłaty zobowiązania Zabezpieczenia 3. Czy Wnioskodawca prowadził inną działalność gospodarczą lub był członkiem spółdzielni socjalnej? TAK* NIE* 4. Jeśli tak, to proszę podać przyczyny i datę zaprzestania działalności lub wystąpienia z tej spółdzielni: VII. Zabezpieczenie zwrotu środków Jako zabezpieczenie zwrotu środków proponuję: - poręczenie 2 osób fizycznych Proponowani poręczyciele do zabezpieczenia spłaty otrzymanych środków: a)... (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania)... (miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) b)... (imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania)... (miejsce pracy, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) - gwarancja bankowa - blokada rachunku bankowego Łomża, 8

9 ..... Oświadczenie Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań art.233 l Kodeksu karnego oświadczam, że: 1/ nie korzystałem/korzystałam z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej. 2/ nie prowadziłem/am działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku 3/ wykorzystam środki zgodnie z przeznaczeniem 4/ nie byłem/byłam karany/karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny, 5/ nie składałem/am wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej, do innego Starosty, 6/ nie odmówiłem w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych. podpis wnioskodawcy 9

10 OŚWIADCZENIE o otrzymanej pomocy de minimis 1 w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych* Oświadczam, iż.. /pełna nazwa Wnioskodawcy/ ** 1. w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych otrzymał/a pomoc de minimis w następującej wielkości: L P : Organ udzielający pomocy Podstawa prawna otrzymanej pomocy 2 Dzień udzielenia pomocy 3 (dzień-miesiącrok) Nr programu pomocowego, decyzji lub umowy Forma pomocy 4 Wartość pomocy brutto 5 w EUR 6 PLN 1 Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379/5 Z ) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości EURO. Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków bezpośrednich. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel. 2 Należy podać pełną podstawę prawną udzielenia pomocy (nazwa aktu prawnego). 3 Dzień nabycia przez Wnioskodawcę prawa do skorzystania z pomocy, a w przypadku gdy udzielenie pomocy w formie ulgi podatkowej następuje na podstawie aktu normatywnego-terminy określone w art. 2 pkt. 11 lit. a-c. 4 Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych w szczególności: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, poręczenia, ulgi i zwolnienia podatkowe, zaniechanie poboru podatku, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują ich beneficjenta w stosunku do konkurentów. 5 Należy podać wartość pomocy jako ekwiwalent dotacji, obliczony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz i z 2006r. Nr 183, poz. 1355), wydanym na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 6 Należy podać wartość pomocy w euro ustaloną zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Z 2004r. Nr 123, poz. 1291) - równowartość pomocy w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 10

11 ** 2. w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie otrzymał/a pomocy de minimis. UWAGA: Zgodnie z art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publiczne (tekst jedn. Z 2007 r. Dz. U. Nr. 59 poz. 404) do czasu przekazania przez podmiot ubiegający się o pomoc zaświadczeń, oświadczeń lub informacji, pomoc nie może być udzielona temu podmiotowi... /podpisy Wnioskodawcy /.. /data i miejscowość/ telefon.. Wiarygodność zawartych we wniosku danych stwierdzam własnoręcznym czytelnym podpisem. Niniejszy wniosek składam będąc pouczonym(-ą) o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego: Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaję nieprawdę lub zataja prawdę, podlega każe pozbawienia wolności do lat 3. 11

12 FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 1) Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:... 2) Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:... 3) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: ) Numer identyfikacji podatkowej podmiotu ubiegającego się o pomoc (NIP):... 5) Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc 2 przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowaspółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów Inna forma prawna... 12

13 6) Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc 2,3 mikroprzedsiębiorca przedsiębiorca mały przedsiębiorca średni inny przedsiębiorca 7) Klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).. 1) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577). 2) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 13

14 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej. Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stan służbowe OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ NA RATOWANIE LUB RESTRUKTURYZACJĘ Oświadczam, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie otrzymał/a pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację, o której mowa we Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz. Urz. WE C 288 z , str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 322) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z , str. 2). Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stan służbowe 14

15 FORMULARZ INFORMACJI O POMOCY PUBLICZNEJ DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC INNĄ NIŻ POMOC DE MINIMIS LUB POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIE LUB RYBOŁÓSTWIE I. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O POMOC 5) Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko podmiotu ubiegającego się o pomoc:... 6) Adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego się o pomoc:... 7) Identyfikator gminy, w której podmiot ubiegający się o pomoc ma siedzibę lub miejsce zamieszkania: ) Numer identyfikacji podatkowej podmiotu ubiegającego się o pomoc (NIP):... 5) Forma prawna podmiotu ubiegającego się o pomoc 2 przedsiębiorstwo państwowe jednoosobowa spółka Skarbu Państwa jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu przepisów o gospodarce komunalnej spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowaspółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie, jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów Inna forma prawna... 15

16 6) Wielkość podmiotu ubiegającego się o pomoc 2,3 mikroprzedsiębiorca przedsiębiorca mały przedsiębiorca średni inny przedsiębiorca 7) Klasa działalności zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727).. 1) Należy wpisać siedmiocyfrowe oznaczenie nadane w sposób określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022, z 2004 r. Nr 254, poz. 2535, z 2005 r. Nr 206, poz oraz z 2006 r. Nr 36, poz. 246 i Nr 214, poz. 1577). 2) Zaznaczyć właściwą pozycję znakiem X. 16

17 OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ Oświadczam, że (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie otrzymał/a pomocy publicznej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuję o udzielenie pomocy publicznej. Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stan służbowe OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY PUBLICZNEJ NA RATOWANIE LUB RESTRUKTURYZACJĘ Oświadczam, że w okresie 10 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy publicznej, (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres podmiotu ubiegającego się o pomoc) nie otrzymał/a pomocy publicznej na ratowanie lub restrukturyzację, o której mowa we Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsiębiorstw przeżywających trudności (Dz. Urz. WE C 288 z , str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 8, t. 1, str. 322) oraz Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244 z , str. 2). Dane osoby upoważnionej do podpisania oświadczenia: Imię i nazwisko Telefon Data i podpis Stan służbowe 17

18 Łomża,. DANE I OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA.... (imię, nazwisko, imię ojca).... (data, miejsce urodzenia).... (dokładny adres zamieszkania, tel.).... (D.O. seria i nr, przez kogo wydany)... (PESEL) Stan cywilny... Zawód, miejsce pracy... Współmałżonek /imię, nazwisko/ (D.O. seria i nr, przez kogo wydany).... (PESEL) Stosunki majątkowe między małżonkami /wspólnota majątkowa, rozdzielczość majątkowa, intercyza/... Zobowiązania (kredyty i pożyczki zaciągnięte przez poręczyciela, zobowiązania finansowe wobec ZUS i Skarbu Państwa /nazwy wierzycieli, kwoty zobowiązań/):.... Wiarygodność podanych w oświadczeniu danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art KK za złożenie fałszywych zeznań. 18

19 ... (podpis poręczyciela... (podpis współmałżonka poręczyciela) ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 1. Bezrobotny zamierzający założyć spółdzielnie socjalną załącza do wniosku następujące dokumenty: 1) oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań ( przed podpisaniem umowy) 2) dokumenty potwierdzające posiadanie lokalu (akt własności, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia itp. przed podpisaniem umowy) 3) kserokopię protokołu z założycielskiego Walnego Zgromadzenia; 4) aktualną listę wszystkich członków spółdzielni zawierająca ich oryginalne podpisy; 5) kserokopię uchwały o założeniu spółdzielni socjalnej; 6) kserokopie uchwały o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej; 7) kserokopię uchwały o przyjęciu statutu wraz z załączonym statutem; 8) kserokopię uchwały członków spółdzielni o wyznaczeniu daty rozpoczęcia działalności gospodarczej; 9) dokumenty wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz. U. nr 240, poz. 2412) (zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej). 2. Bezrobotni składający wspólny wniosek zobowiązani są załączenia do wniosku indywidualnych dokumentów określonych w pkt Bezrobotny zamierzający przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej załącza do wniosku następujące dokumenty: 1) oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań; 2) pisemne zobowiązanie spółdzielni socjalnej do przyjęcia bezrobotnego do spółdzielni socjalnej jako członka i podpisaniu z nim spółdzielczej umowy o pracę po wniesieniu wpłaty w wysokości określonej w zobowiązaniu. 3) zaświadczenie z ZUS o nie zaleganiu z opłacaniem składek przez spółdzielnie socjalną na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku; 4) zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnościami przez spółdzielnie socjalną, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku; 5) oświadczenie spółdzielni o nieposiadaniu przedterminowych zobowiązań cywilnoprawnych; 6) oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem innych danin publicznych; 7) pisemną informację spółdzielni socjalnej o nie znajdowaniu się w stanie likwidacji. 8) dokumenty potwierdzające posiadanie lokalu (aktu własności, umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.); 9) aktualną listę członków spółdzielni socjalnej z ich oryginalnymi popisami i informacją o zajmowanym stanowisku pracy i okresie zatrudnienia; 10) kserokopię uchwały o przyjęciu statutu wraz z załączonym statutem; 11) kserokopię uchwały o założeniu spółdzielni socjalnej; 15) kserokopię uchwały o powołaniu zarządu spółdzielni socjalnej; 16) kserokopię uchwały członków spółdzielni o rozpoczęciu działalności gospodarczej; 19

20 17) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 18) dokumenty wymagane przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 października 2004r. w sprawie wzorów dokumentów niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej (Dz. U. nr 240, poz. 2412) (zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej). WSZYSTKIE WSKAZANE ZAŁĄCZNIKI MUSZĄ BYĆ CZYTELNIE PODPISANE PRZEZ WNIOSKODAWCĘ. PRZEDŁOŻONE KSEROKOPIE DOKUMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. 20

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dnia... Starosta Kartuski - Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach WNIOSEK O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POUCZENIE: 1. W celu prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne

Bardziej szczegółowo

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K

miejscowość /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie ul. 1-go Maja 2 W N I O S E K CAZ nr 9351/ /2011 WNIOSKODAWCA:.. /imię i nazwisko/,dnia miejscowość.. /adres zameldowania wraz z kodem pocztowym/.. /telefon kontaktowy/ Starosta Powiatu Będzińskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy

5. Adres zameldowania ulica, nr domu, nr lokalu kod pocztowy -, miejscowość. 6. Nr telefonu(ów), e-mail 7. Rachunek bankowy DR-P-552-.../,dnia miejscowość Powiatowy Urząd Pracy w Mikołowie ul. Chopina 8 43-170 Łaziska Górne WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Na podstawie: - art. 46, ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K

Data wpływu wniosku do PUP W N I O S E K WNIOSKODAWCA...... ( Imię i nazwisko)... ( miejscowość) Data wpływu wniosku do PUP... ( ulica, nr domu, mieszkania)... ( kod pocztowy poczta)... ( nr telefonu) DYREKTOR Powiatowego Urzędu Pracy w W N I

Bardziej szczegółowo

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne

Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Jednorazowe środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej zasady ogólne Podstawa prawna:art.46 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK

Nr akt... Data wpływu... WNIOSEK Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Żarach WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na przystąpienie do istniejącej spółdzielni socjalnej Podstawa prawna: 1. Ustawa o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie

... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie ...,... miejscowość data... Imię i nazwisko bezrobotnego... Nr telefonu Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie WnDzGosOg/ / WNIOSEK BEZROBOTNEGO O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ,

Bardziej szczegółowo

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu URZĄD PRACY Zabrze, dnia...2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu 1. W celu właściwego wypełnienia wniosku, prosimy o uważne jego przeczytanie i zapoznanie się z regulaminem przyznawania bezrobotnym z

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej

W N I O S E K o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej WNIOSKODAWCA...... (miejscowość i data) (imię i nazwisko)...... (adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym)... (numer telefonu) Powiatowy Urząd Pracy 77-300 Człuchów ul. Jerzego z Dąbrowy 1a Tel 59 8343442,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR...

POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany W N I O S E K NR... 1.... imię/imiona i nazwisko bezrobotnego, 2.... adres zamieszkania lub pobytu, telefon POWIATOWY URZĄD PRACY... w LĘBORKU, ul. GDAŃSKA 35 3.... 84-300 LĘBORK nr dowodu osobistego, przez kogo i kiedy wydany...

Bardziej szczegółowo

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych

I. Dane dotyczące organizowanego miejsca zatrudnienia bezrobotnych Zabrze, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu Wniosek w sprawie przyznania świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego Zgodnie z art. 60 b ustawy z 20 kwietnia 2004r. O promocji

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia)

(obowiązuje od 4 maj 2009) Wnioskuje o przyznanie środków w wysokości: zł. /słownie:... .../ (nie więcej niż 3 średnie przeciętne wynagrodzenia) 1 Radom Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych dla bezrobotnego zamierzającego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY

POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE

Wykształcenie., zawód wyuczony... ..., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE ......., dnia... miejscowość POWIATOWY URZĄD PRACY W MRĄGOWIE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE BEZROBOTNEMU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:...

1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:... ......,dnia... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres wnioskodawcy)... (nr telefonu).. (adres e-mail) WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia)

... POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach. 1. Wnioskuję o przyznanie środków w kwocie (max 600% przeciętnego wynagrodzenia) ... /miejscowość, data/ /nazwisko i imię bezrobotnego/.... /adres zamieszkania, telefon/... NIP nazwa Banku i nr konta POWIATOWY URZĄD PRACY w Kozienicach W N I O S E K o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu 50-525 Wrocław, ul. Gliniana 20-22, tel. 71 7701 600 imię i nazwisko Wnioskodawcy stan cywilny PESEL NIP... seria i numer dowodu osobistego adres zameldowania telefon,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do Regulaminu określającego warunki i tryb przyznawania bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej, absolwentowi klubu integracji społecznej z Funduszu Pracy jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/

Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.... /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/ Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...... /data wpływu/ /pozycja w rejestrze zgłoszeń PUP/... /pieczęć pracodawcy/ Starosta Jarosławski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE Z FUNDUSZU PRACY JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WSZYSTKIE DANE OSOBOWE PODANE WE WNIOSKU SĄ FIKCYJNE, A DANE LICZBOWE SĄ PRZYKŁADOWE ZWRÓĆ UWAGĘ, ŻE FORMULARZE WNIOSKU USTALANE SĄ PRZEZ POWIATOWE URZĘDY PRACY. DLATEGO WNIOSEK W TWOIM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań

... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań Poznań, dn....r.... data wpływu wniosku do PUP... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA

Bardziej szczegółowo

Oświadczam. ...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/

Oświadczam. ...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/ Oświadczam...,że (pełna nazwa wnioskodawcy)* /ZAZNACZ WŁAŚCIWE/ 1) w okresie ostatnich 3 lat przed dm złożenia nijszego wniosku o udziele pomocy publicznej otrzymałam/em / otrzymałam/em pomoc publiczną

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 1 Radom, dnia... Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu ul. Ks. Łukasika 3 Wniosek o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym refundacji kosztów pomocy prawnej,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej

p L. Dz... WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie 2015 Tarnów, dnia... p L. Dz.... pieczęć wpływu wniosku WNIOSEK o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków (dofinansowania) na podjęcie działalności gospodarczej I.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć

W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ *właściwe zaznaczyć Sanok, dnia Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku ul. Rymanowska 20 A 38-500 Sanok W N I O S E K BEZROBOTNEGO, ABSOLWENTA CIS LUB ABSOLWENTA KIS* O DOFINANSOWANIE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na zasadach

Bardziej szczegółowo