PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 ISBN PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Z przeprowadzonych w ramach naszego opracowania analiz wynika, że istnieje potrzeba prognozowania procesów zachodzących na rynku pracy. Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w badanych projektach, które były realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zainteresowanie prognozowaniem popytu na pracę wśród instytucji rynku pracy było zróżnicowane w układzie przestrzennym, a w wielu regionach, mimo iż istniała potrzeba podejmowania tego typu działań, ich nie inicjowano. Instytucje, które zajmowały się projekcją popytu na pracę, nie zawsze były do tego typu badań przygotowane. Problem ten przede wszystkim istnieje na poziomie lokalnym. Warto jednak dodać, że w wyniku działań, jakie podejmowano w opisywanych badaniach przede wszystkim na szczeblu centralnym powstał bogaty dorobek. Należy go dalej uzupełniać i rozwijać, a jego zastosowanie w praktyce powinno przyczynić się do zachowania poprawności merytorycznej prognozowania popytu na pracę, w tym zapotrzebowania na pracowników w przekroju zawodowym. Samo prognozowanie powinno być traktowane jako narzędzie umożliwiające trafne podejmowanie decyzji w zakresie stymulowania rozwoju bądź utrzymania określonych kierunków kształcenia zawodowego. Jest ono warunkiem koniecznym poprawy funkcjonowania polskiego rynku pracy. Z tych względów system taki powinien być opracowany i wdrażany. PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I Redakcja naukowa Iwona Kukulak-Dolata Iwona Poliwczak Joanna Mirosław Halina Sobocka-Szczapa

2 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I 1

3 2

4 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I Redakcja naukowa Iwona Kukulak-Dolata Joanna Mirosław Iwona Poliwczak Halina Sobocka-Szczapa Warszawa

5 Publikacja przygotowana w ramach serii Studia i Monografie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia Suplement czwarty do Raportu I ZESPÓŁ OPINIODAWCZO-WYDAWNICZY Bożena Balcerzak-Paradowska (przewodnicząca), Marek Bednarski, Zdzisław Czajka, Daria Szatkowska, Danuta Szymanowska, Gertruda Uścińska, Jerzy Wratny Recenzent Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Projekt okładki Luiza Patrycja Daab Redakcja Beata Maria Mizerska Skład komputerowy Daria Szatkowska Copyright by Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy ISBN Druk: Centrum Poligrafii Sp. z o.o., 11,5 ark. wyd., nakład 500 egz. 4

6 Spis treści WPROWADZENIE... 9 I. PROJEKTY RZĄDOWE System prognozowania popytu na pracę w Polsce Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy ocena wpływu zmian technologicznych na podaż i popyt na pracę w Polsce II. PROJEKTY SAMORZĄDOWE Województwo dolnośląskie Prognoza zatrudnienia i zapotrzebowania na określone zawody w województwie dolnośląskim oraz lista zawodów Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach województwa dolnośląskiego Prognoza liczby pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych w województwie dolnośląskim na lata Województwo kujawsko-pomorskie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku cz. II Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Metodologia badania pracodawców na lokalnym rynku pracy Województwo lubelskie Analiza aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim. Katalog mechanizmów prorozwojowych koncepcja procesu zarządzania zmianą gospodarczą w regionie Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim

7 Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego w podziale na wiek Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie ryckim pod kątem potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany Województwo lubuskie Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy. Analiza wyników badania pracodawców z województwa lubuskiego Województwo łódzkie Badanie rynku pracy powiatu łaskiego Profesjonalny partner na rynku pracy Perspektywy Opoczyńskiego Rynku Pracy Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w powiecie pajęczańskim Prognoza zatrudnienia według sekcji EKD i w podziale na działy gospodarcze. Lista najbardziej poszukiwanych zawodów oraz wytyczne dla sytemu edukacji pracowników Województwo mazowieckie Prognoza popytu na pracę w województwie mazowieckim do roku Prognoza popytu na pracę w województwie mazowieckim do 2013 roku Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy Województwo opolskie Barometr Lokalnych Rynków Pracy. Opolski rynek pracy okiem przedsiębiorców kwiecień 2005 roku grudzień 2006 roku Diagnoza potrzeb zatrudnieniowych i rozwojowych strzeleckich pracodawców Jakość Kapitału Społecznego. Prognoza zapotrzebowania na określone zawody i lista rankingowa zawodów Województwo podlaskie Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym Popyt i podaż pracy diagnoza rynku pracy województwa podlaskiego Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim Województwo pomorskie Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego 74 6

8 2.10. Województwo śląskie Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim Opracowanie metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy Prognozy dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Cieszyński barometr rozwoju gospodarczego Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach (badanie wśród pracodawców) Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza (Wyniki badań diagnostyczno-prognostycznych) Województwo świętokrzyskie Oczekiwania względem pracowników i prognoza przyjęć do pracy postawy pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego wobec problemów zatrudnienia absolwentów szkół o profilu zawodowym Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim raport z realizacji zadania Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Raport końcowy Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców Województwo warmińsko-mazurskie Rynek pracy w powiecie szczycieńskim. Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców Prognoza zatrudnienia w wybranych sektorach oraz branżach w województwie warmińsko-mazurskim Inwestycja w kwalifikacje. Badania rynku pracy w powiecie braniewskim Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego Województwo wielkopolskie Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy Diagnoza potrzeb edukacyjnych rozwój rynku pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego

9 Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy województwa wielkopolskiego. Raport z przebiegu badań wraz z wnioskami pobadawczymi Województwo zachodniopomorskie Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych. Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim Procesy zmian w kluczowych branżach regionu Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA ANEKS

10 WPROWADZENIE Prognozowanie popytu na pracę w przekroju zawodów ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy. Problem ten nabrał szczególnej wagi na poziomie europejskim od czasu przyjęcia tzw. Strategii Lizbońskiej, w ramach której deklarowano potrzebę uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnego obszaru gospodarczego na świecie, zdolnego do zrównoważonego wzrostu, pełnego zatrudnienia i większej spójności społecznej. Realizacja tych celów i kolejnych, które definiowała Komisja Europejska wymagała od państw członkowskich Unii Europejskiej podejmowania działań polegających na antycypowaniu potrzeb w zakresie kwalifikacji oraz prognozowaniu sytuacji na rynku pracy. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, działania w tym obszarze podjęła dużo wcześniej 1. Już w 1998 r. przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych powołano Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę. Jego głównym zadaniem było opracowywanie metod i procedur prognozowania popytu na pracę przy uwzględnieniu przekrojów kwalifikacyjnych, a także wypracowanie algorytmów tworzenia i weryfikacji prognoz. Działania Zespołu były porównywalne z tymi, jakie prowadzono w tym okresie w wielu krajach europejskich, co nie było obojętne dla procesu tworzenia europejskiego systemu prognozowania. Niestety od kilku lat Zespół nie istnieje, a prace w zakresie prognozowania są podejmowane przez różne instytucje, w tym ośrodki naukowe. Warto dodać, iż wiele z nich korzysta z rozwiązań, jakie zostały wypracowane przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce. Piszemy o tym w punkcie 1.1. tego opracowania, przedstawiając jego dorobek w zakresie prognozowania popytu na pracę w przekroju zawodów, który w naszym badaniu zaliczyliśmy do rezultatów projektów inicjowanych przez instytucje rządowe. Konstruując model prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, należy w pierwszym etapie prac dokonać diagnozy stanu istniejącego w tym obszarze. Rolę taką odgrywa nasze zadanie badawcze, w ramach którego dokonaliśmy analizy projektów rządowych i samorządowych przygotowywanych na temat prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce. Mimo że analiza ta nie jest wynikiem działań empirycznych podjętych w ramach realizowanego projektu, a uzyskane informacje mają charakter jakościowy, stanowi bardzo istotny element całego procesu analitycznego. Zebrany materiał ma ogromną wartość poznawczą dla prawidłowego zdiagnozowania stosowanych do tej pory metod prognozowania popytu na pracę według zawodów. Podczas jego analizy i doboru posługiwa- 1 Majchrowicz E., Gajdos A. (2006), Europejski System Prognozowania sytuacji na rynku pracy doświadczenia i plany, w: Przekrojowe prognozy popytu na prace w Polsce na lata , Studia i Materiały, t. XV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa. 9

11 no się metodą badania dokumentów i metodą porównawczą, co pozwoliło na rzetelną ocenę i porównanie stosowanych w praktyce i opisanych w literaturze przedmiotu metodach prognozowania zatrudnienia w przekroju kwalifikacyjno- -zawodowym w Polsce. Wykorzystane w badaniu, a następnie prezentowane w tym opracowaniu informacje o projektach pochodziły z dostępnych stron internetowych różnych instytucji. Podczas poszukiwania tych materiałów przeglądane były strony wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, regionalnych obserwatoriów rynku pracy, urzędów marszałkowskich oraz firm badawczych i innych realizatorów projektów. Część znalezionych opisów projektów i raportów będących ich podsumowaniem pochodziła ze stron internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), Departamentu Prognoz i Analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.analizy.mpips.gov.pl), Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl), bazy projektów badawczych EFS (www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/ baza_projektow_badawczych_efs/strony/baza_projektow_badawczych_pokl_ aspx). Zebrany materiał źródłowy ponad 200 projektów został następnie poddany selekcji i oceniony pod kątem wiarygodności i zawartości merytorycznej. Do dalszej analizy wybrane zostały tylko te projekty (patrz aneks), w ramach których do projekcji wykorzystano metody matematyczne lub badania ilościowe i jakościowe zawierające element prognostyczny. Do porównań wykorzystane zostały jedynie kompletne źródła informacji, napisane w języku polskim. W zależności od merytorycznej zawartości danych zastanych w analizie uwzględniono całe teksty raportów lub ich części (czasami informacje o projekcie pochodziły z publikacji książkowej). Zgromadzony materiał został następnie poddany selekcji w układzie przestrzennym. Chcieliśmy w ten sposób dowiedzieć się, jaki jest stopień zaawansowania antycypacji na poziomie regionalnych i lokalnych rynków pracy. Po przeprowadzeniu selekcji materiałów źródłowych, dokonano analizy i oceny przygotowywanych projektów w zakresie prognozowania popytu na pracę w przekroju zawodów. Szczegółową analizą objęto: materiały źródłowe, na podstawie których opracowywano prognozy, metody pozyskiwania danych, metody prognozowania, okres prognozowania, przekrój zawodów, dla których opracowywano projekcje, formę prezentacji prognozy, instytucję zlecającą opracowanie prognozy. Na tej podstawie ustalono, jaki charakter miały realizowane projekty, czy służyły wypracowaniu pewnej metodologii prognozowania, czy też podczas ich realizacji wykorzystywano już istniejący dorobek metodologiczny, a ich celem była tylko antycypacja. Z przeprowadzonych porównań można było również dowiedzieć się, jakie metody prognozowania były najczęściej zastosowane i jaki był horyzont prognoz. Ponadto ustalono podobieństwa i różnice w stosowanej metodologii prognozowania. Porównania tych projektów pozwoliły na wskazanie barier utrudniających prowadzenie procesu prognostycznego w Polsce. 10

12 I. PROJEKTY RZĄDOWE 1.1. System prognozowania popytu na pracę w Polsce System prognozowania popytu na pracę w Polsce (SPPP) był projektem celowym, realizowanym przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, który funkcjonował przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Projekt był zamówiony przez Komitet Badań Naukowych w ramach umowy KBN C027/H02/2002. Projekt ten traktujemy jako wprowadzający w problematykę prognozowania popytu na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy. Nadanie mu rangi nadrzędnego, podstawowego wynika z jego pionierskiego charakteru. Należy zdecydowanie podkreślić, iż opracowywany system SPPP był pierwszą w Polsce propozycją połączenia baz danych, narzędzi prognostycznych i informatycznych w całość tworzącą zintegrowany system służący prezentacji i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, a w szczególności sytuacji na rynku pracy i popytu na pracę 2. Celem głównym projektu było opracowanie koncepcji komputerowego zintegrowanego systemu informacyjnego umożliwiającego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz popytu na pracę, zatrudnienia, liczby pracujących. W naszej analizie zwrócimy uwagę na jeden z obszarów badań, który dotyczył przeglądu dotychczasowych prac Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę w latach W ramach tego zadania badawczego realizatorzy projektu wskazali metody i procedury, które bezpośrednio można zastosować do prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji 3. Z przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej SPPP wynika, że jeden z problemów pojawiających się w prognozowaniu popytu na pracę dotyczył dostępności i klasyfikacji odpowiednich baz danych. W praktyce wykorzystywano zazwyczaj klasyfikację zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja ta charakteryzuje się podziałem zawodów na następujące grupy; wielkie, duże, średnie elementarne, zawody i specjalności. Zawody dla każdej z grup są oznaczone kodami, np. wielkie grupy kodem jednocyfrowym, duże dwucyfrowym itd. Problemem najczęściej podnoszonym przez ekspertów Międzyresortowego Zespołu była z jednej strony nadmierna szczegółowość zawodów, a z drugiej luki w klasyfikacji, bowiem brakowało w niej tych 2 B. Suchecki, SPPP jako system informacyjny, w: System prognozowania popytu na pracę w Polsce, część II, Projekt systemu, baza danych, model makroekonomiczny, Studia i Materiały, t. XII, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa, lipiec 2004, s. 13 i nast. 3 Problem ten jest szeroko opisany w: E. Kusideł, Prognozowanie popytu na pracę przegląd metodologii w świetle ekspertyz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania popytu na pracę ( ), w: B. Suchecki, System prognozowania popytu na pracę, op. cit., s. 190 i nast. 11

13 zawodów nowych. Pomimo wad była ona wykorzystywana do opracowania prognoz popytu na pracę w przekroju zawodowym. W przeprowadzonej w ramach opisywanego projektu analizie prac dotyczących prognozowania popytu na pracę według zawodów jego realizatorzy wyróżnili Wielowariantową, średniookresową prognozę popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych na lata Prognozę tę opracowano w trzech wariantach: bazowym, spowolnienia i popytowym. Przed opracowaniem prognoz dla rynku pracy realizatorzy badania wyznaczyli ogólną projekcję rozwoju gospodarczego w 5 gałęziach gospodarki polskiej w latach Następnie na podstawie tych tendencji wyznaczono prognozę popytu na pracę w 58 gałęziach. Projekcję w przekroju 369 zawodów otrzymano poprzez zastosowanie odpowiednich macierzy przejścia. Kolejną projekcją szeroko opisaną w analizowanym zadaniu badawczym był Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku Przygotowano ją dla 104 średnich grup zawodów (wg klasyfikacji zawodów i specjalności). Do jej opracowania wykorzystano dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z lat 1994, 1996, Opracowanie prognoz oparte było na dwóch wariantach wzrostu ogólnego zatrudnienia w 2010 r., które w wariancie pierwszym wynosiło 5,8%, a w drugim 10,1%. Oba warianty zatrudnienia były następnie podstawą do opracowania czterech wersji szacunków zapotrzebowania na główne 104 grupy zawodów do 2010 r. Dla I i II wariantu zatrudnienia stworzono dwie wersje (A i B) wzrostu zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodów. W wersji A założono strukturę zatrudnienia w prognozowanym okresie podobną do struktury z 1996 r. W wersji B przyjęto, że struktura pracujących ulegnie zmianie ze względu na fakt zanikania na rynku pracy zawodów schyłkowych 5. W opisywanym zadaniu badawczym obejmującym przegląd metodologii zwrócono uwagę na metodę przepływów Inflow-Outflow Analysis (IOA)6. Realizatorzy zadania podkreślili możliwość zastosowania metody IOA do prognozowania popytu na pracę w przypadku posiadania co najmniej dwóch obserwacji w czasie o sytuacji badanych osób lub stanowisk pracy. Obserwacje te określane jako moment wyjściowy i końcowy tworzą macierz, na podstawie której określa się prawdopodobieństwo znalezienia się danej osoby w określonym stanie w momencie końcowym (czyli na koniec miesiąca, kwartału, roku). Zastosowanie takiej procedury daje możliwość oszacowania czasu wykonywania danego zawodu. 4 Szczegółowo metodologia tej prognozy jest przedstawiona w: Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych, Studia i Materiały, t. IV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa E. Kusideł, Prognozowanie popytu na pracę przegląd metodologii op. cit., s Szeroko metodologia ta jest opisana w: U. Sztanderska, Metoda przepływów zastosowanie w prognozowaniu popytu na pracę w przekroju zawodowym, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. II, Warszawa, grudzień 1999, s

14 W celu zastosowania metody IOA do prognozowania niezbędne są informacje o czterech zasobach, tj. bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych i wolnych miejscach pracy. Pomiędzy wyróżnionymi zasobami występują przepływy. Na ich podstawie można określić, jaki będzie popyt na dany zawód oraz jaka będzie podaż w tym zawodzie, a to pozwoli na konfrontację popytu i podaży pracy, co jest podstawową zaletą metody IOA. W badaniu tym zwraca się jednak uwagę na mankamenty metody IOA związane z brakiem adekwatnej bazy danych statystycznych. Problem polega na tym, że w przypadku stosowania tej metody istnieje konieczność posiadania identycznych informacji przynajmniej z dwóch następujących po sobie okresach. Natomiast baza danych pochodząca z BAEL charakteryzuje się różnicowaniem grupy w okresie objętej badaniem, tylko połowa z badanych jest obserwowana w kolejnym okresie. Z tych względów metoda IOA może mieć ograniczone zastosowanie 7. Realizatorzy tego zadania badawczego podkreślają przydatność do celów prognozowania innych metod i procedur, które nie mają bezpośredniego zastosowania do opracowania projekcji w przekroju zawodów, a mogą być wykorzystane w wyniku ich przystosowania. Dlatego zalecają wykorzystanie w procesie prognozowania popytu na pracę modeli rynku pracy (bez podziału na zawody i kwalifikacje) oraz makromodeli. W tym ostatnim przypadku wychodzi się z założenia, że efektywnym instrumentem analizy popytu na pracę są ekonometryczne funkcje zatrudnienia osadzone w makromodelach. Powinny być one implementowane do prognozowania zatrudnienia w różnych przekrojach, np. regionalnym, kwalifikacyjnym. Według profesora W. Welfe a do tych celów przydatne mogą okazać się funkcjonujące makromodele gospodarki polskiej, np. do wyznaczenia prognoz krótkoterminowych model kwartalny WK, a do wyznaczenia prognoz długoterminowych model roczny jednosektorowy (W8) lub wielosektorowy (W10 i IMPEC) Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy jest projektem realizowanym w latach , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. 7 E. Kusideł, Prognozowanie popytu op.cit., s W. Welfe, Rekomendacje dotyczące zastosowania modeli gospodarki narodowej w systemach prognozowania popytu na pracę. Modele zatrudnienia w symulacyjnych makroekonomicznych modelach jako podstawa prognozowania, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. II Warszawa grudzień 1999, s podano za: E. Kusideł, Prognozowanie popytu op. cit., s

15 Projekt ten miał charakter badawczo-rozwojowy, a jego celem głównym było utworzenie nowego narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, wspierającego instytucje rynku pracy w obszarze ich działań. Opracowanie nowego narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy poprzedzone było realizacją czterech badań pozwalających na przeprowadzenie rzetelnej analizy metod diagnozowania stosowanych dotychczas w urzędach pracy. Badania te stanowiły część diagnostyczną projektu obejmującą 9 : analizę dokumentów prawnych i literatury przedmiotu oraz przegląd rozwiązań stosowanych w innych krajach na temat przedmiotu badań; badanie dotychczasowych doświadczeń urzędów pracy w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. W tym celu przeanalizowano doświadczenia urzędów pracy z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który jako jeden z pierwszych posłużył za narzędzie do diagnozowania potrzeb rynku pracy. Następnie dokonano analizy innych działań, podejmowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w tym obszarze, o których informacje znajdowały się na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. Dokonano również przeglądu projektów realizowanych przez urzędy pracy i finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Przedmiotem obserwacji objęto tylko te przedsięwzięcia, których obszar badawczy obejmował diagnozowanie potrzeb regionalnych/lokalnych rynków pracy; badania własne, których celem była identyfikacja stosowanych przez urzędy pracy praktyk związanych z diagnozowaniem potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w regionie i poznanie zakresu współpracy podejmowanej z innymi aktorami rynku pracy. Badania te miały umożliwić zdefiniowanie czynników determinujących kierunki szkoleń inicjowanych przez urzędy pracy. Obserwacją objęto trzy grupy respondentów: kluczowych pracowników urzędów pracy zajmujących się w praktyce diagnozowaniem potrzeb rynku pracy (172 osoby z 70 powiatowych urzędów pracy dobranych w sposób celowy i z 16 wojewódzkich urzędów pracy); osoby uprawnione do szkoleń organizowanych przez urzędy pracy oraz osoby, które w takich szkoleniach uczestniczyły (1050 bezrobotnych/poszukujących pracy z 70 powiatów dobranych celowo); pracodawców (1050 podmiotów gospodarczych). opracowanie katalogu dobrych praktyk diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności. Tę część diagnozy opracowano na podstawie odpowiedzi, jakie uzyskano na pisemne zapytanie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy o ich dotychczasowe doświadczenia w obszarze przedmiotu badań oraz na bazie wyników badań ilościowych realizowanych w ramach etapu trzeciego. Analiza dobrych praktyk wyróżnionych przez urzędy pracy pozwoliła zidentyfikować te 9 K. Rakowska, Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009, s

16 najlepsze, które mogłyby być włączone do koncepcji metodologii diagnozowania potrzeb na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Z każdego wymienionego wyżej etapu badań przygotowano raport cząstkowy, który zawierał szczegółową analizę poszczególnych problemów badawczych oraz wnioski z niej wypływające i rekomendacje. Raporty te były niezbędne do realizacji kolejnych etapów projektu, tworzących jego część rozwojową. W pierwszym etapie tej części opracowano koncepcję metod narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy, która byłaby zastosowana w codziennej pracy przez kluczowych pracowników urzędów pracy. Następnie wypracowaną koncepcję przetestowano w czterech wybranych powiatowych urzędach pracy. Konsultacje, jakie prowadzono z pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia i pracownikami Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umożliwiły uzyskanie ostatecznej wersji koncepcji systemu diagnozowania potrzeb rynku pracy, w ramach której istotne miejsce zajmowało prognozowanie. Koncepcja ta została opracowana w formie podręcznika, który jest rekomendowany dla pracowników publicznych służ zatrudnienia, jak i innych instytucji rynku pracy zajmujących się rozpoznawaniem jakościowego popytu na pracę. Podręcznik jest praktycznym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Zawiera opis metod, narzędzi i procedur oraz praktyczne wskazówki dla poprawnego zidentyfikowania szeroko pojętych potrzeb rynku pracy. Metodologia diagnozowania potrzeb jest różnicowana z perspektywy przestrzennego funkcjonowania rynku pracy. Oznacza to, że procedura jest inna dla instytucji diagnozujących lokalny (powiatowy) rynek pracy i inna dla identyfikowania kwalifikacji i umiejętności w skali regionalnego rynku pracy. Ze względu na cel naszej analizy uwagę skoncentrujemy na diagnozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na poziomie regionalnego rynku pracy, w którym mają zastosowanie elementy prognozowania. Podsystem diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy składa się z części diagnostycznej i aplikacyjnej. Opracowanie diagnozy należy do zadań pracowników zajmujących się diagnozowaniem zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy i przygotowujących plany szkoleń. Pierwszym, zalecanym etapem części diagnostycznej systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na poziomie wojewódzkiego urzędu pracy jest przeprowadzenie foresightu regionalnego rynku pracy. Foresight stanowi punkt wyjścia do opracowania wizji kierunków rozwoju województwa, które mają kluczowe znaczenia dla zgłaszanego przez popytową stronę rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności siły roboczej. W opracowaniu foresightu regionalnego rynku pracy rekomendowano zastosowanie następujących metod: analiza SWOT, metoda delficka, 15

17 dyskusje panelowe, analiza PEST (polityczno-ekonomiczno-społeczno-technologiczna) fakultatywnie do decyzji wojewódzkiego urzędu pracy. Jednym z kluczowych elementów foresightu powinno być określenie strategicznych sektorów danego województwa. Kolejny proponowany etap w systemie diagnozowania na poziomie regionalnego rynku pracy obejmuje gromadzenie danych wejściowych do analizy ilościowej. Analiza ilościowa przeprowadzona na podstawie tych danych powinna pozwolić na opracowanie prognozy popytu na pracę w układzie kwalifikacyjno-zawodowym. Proponowane są dwa podejścia do tego problemu. Po pierwsze, można skorzystać z gotowych prognoz opracowywanych przez inne instytucje rynku pracy bądź instytucje badawcze. Po drugie, prognozę mogą opracować pracownicy urzędu we własnym zakresie. W przypadku zastosowania drugiego rozwiązania zalecane jest korzystanie z danych BAEL. Obecnie w systemie statystyki publicznej w ramach BAEL gromadzone są dane, na podstawie których możliwe jest opracowanie prognoz w układzie zawodów na poziomie wielkich i dużych grup zawodowych dla poszczególnych województw. Prognozowanie popytu na pracę w wymiarze zawodów powinno być prowadzone w perspektywie 1 roku. Jego efektem będzie prognoza wskazująca ilościowe kierunki zmian w popycie na pracę na regionalnym rynku pracy. Zmiany jakościowe w popycie w przekroju zawodowym według zalecanej metodologii są ustalane podczas forseightu oraz badania przedsiębiorstw z branż strategicznych. Do prognozowania realizatorzy projektu rekomendują zastosowanie metody szeregów czasowych. Wybór związany jest z ich walorami. Po pierwsze, wymagają one stosunkowo niewielu danych wejściowych w porównaniu z potrzebami kompleksowych ekonometrycznych modeli gospodarki, po drugie, są to proste metody niewymagające skomplikowanych programów statystycznych. Są one zatem wygodnym narzędziem prognozowania krótkoterminowego, gdzie wystarczy wiedza o kształtowaniu się przyszłych wartości analizowanych zmiennych, a nie jest istotny mechanizm związany z tymi zdarzeniami. W prognozowaniu popytu na pracę na regionalnych rynkach pracy zaleca się posługiwanie szeregami czasowymi okresów, czyli danymi opisującymi liczbę pracujących w okresach kwartalnych bądź rocznych. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych polega na określeniu prawidłowości dotychczasowego rozwoju analizowanej zmiennej na podstawie informacji na temat dotychczasowego jej kształtowania się. Dlatego należy utworzyć model, w którym za pomocą czasu można przedstawić przyszłe wartości zmiennej prognozowanej, wskazać na rodzaj składowych szeregu czasowego, wyznaczyć tzw. prognozy wygasłe, a następnie prognozę przyszłych wartości prognozowanej zmiennej. Wśród metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych istotną grupę stanowią metody wygładzania. Zaliczane są one obok ekstrapolacji zerowego rzędu do jednego z najprostszych sposobów prognozowania. W zależności od tego, jakie składowe systematyczne daje się wyodrębnić w szeregu czasowym, występują trzy warianty wygładzania wykładniczego. Można je przeprowadzić za pomocą metody Browna, Holta, Wintersa. Zastosowanie ich pozwala stworzyć 16

18 prognozy wariantowe. Decyzja, którą prognozę wybrać jako obowiązującą, należy do pracowników WUP i panelu ekspertów 10. Drugim źródłem ilościowych danych wejściowych są informacje zebrane w ramach wywiadów swobodnych przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstw (badanie pierwotne). Badaniem tym powinny zostać objęte wyłącznie te przedsiębiorstwa, które zaliczają się, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, do sektorów strategicznych wskazanych na etapie foresightu. Narzędzie badawcze dyspozycje do wywiadu powinno obejmować podobne zagadnienia, jak w kwestionariuszu opracowanym do badania podmiotów gospodarczych na poziomie powiatowych urzędów pracy. Na tej podstawie zaleca się przygotowanie projekcji tendencji rozwojowych sektorów strategicznych dla danego województwa, koncentrującej się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących zatrudnienia w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Dobór próby, jak i samo badanie może być zlecone instytucji badawczej dysponującej odpowiednim potencjałem do przeprowadzania go. Kolejnym etapem części diagnostycznej jest przetworzenie zgromadzonych danych ilościowych. Na tym etapie następuje techniczna obróbka danych oraz ich analiza, a następnie opracowanie prognoz. Rekomenduje się, aby WUP posiłkował się raportami syntetycznymi opracowanymi przez poszczególne powiatowe urzędy pracy, dotyczącymi zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Produktem końcowym jest opracowanie zawierające diagnozę zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy. Dokument ten powinien stanowić podstawę do działań w kolejnym etapie części diagnostycznej panelu ekspertów. Rolą panelu ekspertów jest ocena merytoryczna opracowanych prognoz i ich ewentualna modyfikacja na podstawie wiedzy ekspertów na temat rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego czy europejskiego). Korekta taka jest niezbędna, gdyż ilościowe metody prognostyczne wykorzystywane w systemie diagnozowania okazują się bezsilne w przypadku wystąpienia zmian jakościowych, których nie daje się uchwycić w danych ilościowych. Istotną funkcją panelu ekspertów jest również nawiązanie i wdrożenie dialogu społecznego w obszarze edukacji i zatrudnienia. Zaleca się zorganizowanie panelu ekspertów w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na które należałoby zaprosić dodatkowych ekspertów zewnętrznych: z ośrodków naukowo-badawczych; z organizacji pozarządowych zajmujących się problemami rynku pracy; z instytucji oświatowych i edukacyjnych. Wprowadzone przez panel ekspertów korekty i uzupełnienia do raportu roboczego powinny stanowić podstawę do opracowania raportu na temat diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy województwa XYZ. Informacje te powinny być w dalszej kolejności rozpropagowane wśród różnych 10 E. Kryńska, red., Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur prognozowania, zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 31 i nast. 17

19 instytucji zajmujących się organizacją szeroko rozumianego procesu kształcenia. Ich upowszechnienie powinno sprzyjać koordynacji systemu edukacji zawodowej z potrzebami regionalnego rynku pracy w przekroju zawodowo-kwalifikacyjnym. Przedstawione narzędzie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy było przedmiotem szkoleń. Kształceniem z tego obszaru tematycznego objęto pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy na co dzień zajmują się tym zadaniem Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy Opisywany w tej części analizy projekt badawczy dotyczy systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy (np. osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę, staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących) był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a źródłem jego finansowania były środki budżetu krajowego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu został określony w jego tytule przeprowadzenie badań różnych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy 11. Realizacja celu głównego wymagała przeprowadzenia wielu badań szczegółowych, takich jak: 1. Analiza przydatności i realizacji w warunkach polskich systemu punktowego dla imigrantów spoza Unii Europejskiej: analiza aktywnej polityki imigracyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych dotyczących np. systemów punktowych lub innych systemów dopuszczania pracowników do rynku pracy spoza UE; analiza rozwiązań prawnych dotyczących np. systemów punktowych lub innych systemów dopuszczania pracowników do rynku pracy w wybranych krajach pozaeuropejskich; wizyty studyjne pracowników DMI i ekspertów w wybranych krajach UE i pozaeuropejskich znanych z aktywnej polityki imigracyjnej i stosujących np. systemy punktowe lub inne rozwiązania w tym obszarze. 11 Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących (Umowa CRZL WPM/1.11./1.08? Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej, Warszawa pobrano r. 18

20 2. Przeprowadzenie badań i analiz dotyczących: skali, struktury procesów imigracji do Polski i rzeczywistego stanu zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz prognoz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w kilkunastoletniej perspektywie; skali oraz struktury procesów imigracji do Polski ze względu na kryterium kwalifikacji i rodzajów prac podejmowanych przez cudzoziemców; społeczno-ekonomicznej roli zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce z krajów sąsiadujących w następstwie zmian legislacyjnych ( 2, pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU nr 156, poz.1116 z późn. zm.); opracowania prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje i specjalności na polskim rynku pracy w perspektywie kilkunastoletniej z punktu widzenia kształtowania polityki imigracyjnej państwa. 3. Przeprowadzenie badań wśród: zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących. Badania w wyróżnionych grupach wykonano pod kątem ich zainteresowania polskim rynkiem pracy i związków z nim. 4. Wypracowanie modelu optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy: opracowanie koncepcji w postaci 3 wariantów rozwiązań organizacyjno- -prawnych systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy; przeprowadzenie publicznej debaty nt. optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy zainicjowanie debaty w mediach publicznych (TVP, Polskie Radio) i komercyjnych oraz na łamach gazet i czasopism; opracowanie końcowej ekspertyzy zawierającej opis (model) optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy wraz z rekomendacjami dla praktyki (rozwiązania prawno-organizacyjne, aktywna polityka rynku pracy). Dalej przedstawimy założenia, jakie przyjęto dla zbadanie procesu kształtowania się popytu na pracę obcokrajowców w przyszłości (w perspektywie 5, 10, 15 lat). Punktem wyjścia projekcji zapotrzebowania na pracowników cudzoziemskich w Polsce była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych (Produkt Krajowy Brutto, wskaźnik zatrudnienia itd.) na lata (w ujęciu kwartalnym), wygenerowana przez stworzony w Instytucie Badań Strukturalnych model strukturalny klasy DSGE pn. VISIONMOD. Opracowana w ramach projektu prognoza popytu na pracę cudzoziemców została przygotowana w trzech wariantach: optymistycznym, średnim oraz pesymistycznym. Progno- 19

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego

POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY. diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego POMORSKI BAROMETR ZAWODOWY Człowiek najlepsza inwestycja diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy województwa pomorskiego RAPORT KOŃCOWY 2013 POMORSKI BAROMETR

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj.

Strona internetowa Projektu: www.wiedzaplus2.ae.wroc.pl. Projekt badawczy WIEDZA PLUS 2 jest realizowany na terenie woj. Informacji na temat Projektu WIEDZA PLUS 2 udziela kierownik Projektu: Jakub Ryszard Stempień (ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w Kutnie) j.stempien@asm-poland.com.pl, tel. 024 355-77-61 Strona internetowa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania

RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Specyfika i uwarunkowania 1 WAKAT 2 Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa, realizowany pod nadzorem Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb

Krajowe standardy kwalifikacji zawodowych analiza wykorzystania i identyfikacja potrzeb Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej - SPO RZL Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020

Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2020 Rzeszów 2012 Ramy finansowe zaktualizowanej Strategii rozwoju województwa podkarpackiego na lata 27-2020 Opracowanie: Paweł Czapliński Piotr Klimczak Joanna Kudełko Spis treści Wstęp... 3 1. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Ze wstępu ISBN 978-83-61125-79-2 PRACE BADAWCZE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Opracowanie prac badawczych w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce jest

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy NUMER 2 2015 rok (XV) czerwiec 2015 Kierunki migracji 40% Miasto Miasto 13% Miasto 27% Wieś 21% Wieś Wieś KONKURS BIULETYN Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim

Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Grudzień 2011 Autoewaluacja systemu monitorowania i ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji w województwie podkarpackim Ekspertyza Samorząd Województwa Podkarpackiego Realizuje projekt systemowy pn.

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11

Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11 1 Spis treści 1. Wstęp 2 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające 11 2.1. Metodologia i zakres badania 11 2.2. Etapy procesu badawczego

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11

Wykaz skrótów 6. Wprowadzenie 11 Spis treści Wykaz skrótów 6 Wprowadzenie 11 1. Metody wyboru dobrych praktyk 13 1.1. Punkt wyjścia do szukania dobrych praktyk 15 1.2. Źródła danych o dobrych praktykach 15 1.2.1. Ogólne założenia 15 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM

ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W REGIONIE WAŁBRZYSKIM Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego ZAWÓD NA DZIŚ I JUTRO DIAGNOZA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA KADR DLA MAŁYCH

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy

Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego. Raport końcowy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 1 Diagnoza potrzeb edukacji zawodowej w kontekście uwarunkowań rynku pracy na terenie byłego województwa legnickiego Raport końcowy Legnica 2010

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR BUDOWNICTWA ZESPÓŁ AUTORSKI prof. nadzw. dr hab. Bogusław Plawgo dr Anna Grabska dr Magdalena Klimczuk mgr Mariusz Citkowski mgr Marta Juchnicka

Bardziej szczegółowo