PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE"

Transkrypt

1 ISBN PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE Z przeprowadzonych w ramach naszego opracowania analiz wynika, że istnieje potrzeba prognozowania procesów zachodzących na rynku pracy. Kwestia ta znajduje odzwierciedlenie w badanych projektach, które były realizowane na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Zainteresowanie prognozowaniem popytu na pracę wśród instytucji rynku pracy było zróżnicowane w układzie przestrzennym, a w wielu regionach, mimo iż istniała potrzeba podejmowania tego typu działań, ich nie inicjowano. Instytucje, które zajmowały się projekcją popytu na pracę, nie zawsze były do tego typu badań przygotowane. Problem ten przede wszystkim istnieje na poziomie lokalnym. Warto jednak dodać, że w wyniku działań, jakie podejmowano w opisywanych badaniach przede wszystkim na szczeblu centralnym powstał bogaty dorobek. Należy go dalej uzupełniać i rozwijać, a jego zastosowanie w praktyce powinno przyczynić się do zachowania poprawności merytorycznej prognozowania popytu na pracę, w tym zapotrzebowania na pracowników w przekroju zawodowym. Samo prognozowanie powinno być traktowane jako narzędzie umożliwiające trafne podejmowanie decyzji w zakresie stymulowania rozwoju bądź utrzymania określonych kierunków kształcenia zawodowego. Jest ono warunkiem koniecznym poprawy funkcjonowania polskiego rynku pracy. Z tych względów system taki powinien być opracowany i wdrażany. PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I Redakcja naukowa Iwona Kukulak-Dolata Iwona Poliwczak Joanna Mirosław Halina Sobocka-Szczapa

2 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I 1

3 2

4 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I Redakcja naukowa Iwona Kukulak-Dolata Joanna Mirosław Iwona Poliwczak Halina Sobocka-Szczapa Warszawa

5 Publikacja przygotowana w ramach serii Studia i Monografie Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Publikacja jest rezultatem realizacji Projektu Analiza procesów zachodzących na polskim rynku pracy i w obszarze integracji społecznej w kontekście prowadzonej polityki gospodarczej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadanie 2. Opracowanie zintegrowanego systemu prognostyczno-informacyjnego umożliwiającego prognozowanie zatrudnienia Suplement czwarty do Raportu I ZESPÓŁ OPINIODAWCZO-WYDAWNICZY Bożena Balcerzak-Paradowska (przewodnicząca), Marek Bednarski, Zdzisław Czajka, Daria Szatkowska, Danuta Szymanowska, Gertruda Uścińska, Jerzy Wratny Recenzent Prof. dr hab. Zenon Wiśniewski Projekt okładki Luiza Patrycja Daab Redakcja Beata Maria Mizerska Skład komputerowy Daria Szatkowska Copyright by Instytut Pracy i Spraw Socjalnych and Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody Wydawcy ISBN Druk: Centrum Poligrafii Sp. z o.o., 11,5 ark. wyd., nakład 500 egz. 4

6 Spis treści WPROWADZENIE... 9 I. PROJEKTY RZĄDOWE System prognozowania popytu na pracę w Polsce Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy Analiza wybranych aspektów obecnej i przyszłej sytuacji na rynku pracy ocena wpływu zmian technologicznych na podaż i popyt na pracę w Polsce II. PROJEKTY SAMORZĄDOWE Województwo dolnośląskie Prognoza zatrudnienia i zapotrzebowania na określone zawody w województwie dolnośląskim oraz lista zawodów Prognozy sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy w miastach województwa dolnośląskiego Prognoza liczby pracujących według wielkich i dużych grup zawodowych w województwie dolnośląskim na lata Województwo kujawsko-pomorskie Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2009 roku część prognostyczna Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie kujawsko-pomorskim w 2007 roku cz. II Sondaż pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego. Diagnoza zapotrzebowania na pracowników w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym Metodologia badania pracodawców na lokalnym rynku pracy Województwo lubelskie Analiza aktualnej sytuacji trendów rozwojowych i prognoza zmian społeczno-gospodarczych w województwie lubelskim. Katalog mechanizmów prorozwojowych koncepcja procesu zarządzania zmianą gospodarczą w regionie Prognoza popytu na pracę wśród kobiet i mężczyzn w województwie lubelskim

7 Prognozy zatrudnienia wśród kobiet i mężczyzn w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego w podziale na wiek Badanie lokalnego rynku pracy w powiecie ryckim pod kątem potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych oraz przedsiębiorców zainteresowanych zatrudnieniem osób posiadających określone kwalifikacje zawodowe Lubelskie Obserwatorium Gospodarcze. Aktualne trendy i prognozowane zmiany Województwo lubuskie Diagnoza dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów lubuskiego rynku pracy. Analiza wyników badania pracodawców z województwa lubuskiego Województwo łódzkie Badanie rynku pracy powiatu łaskiego Profesjonalny partner na rynku pracy Perspektywy Opoczyńskiego Rynku Pracy Wzmocnienie publicznych służb zatrudnienia oraz analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w powiecie pajęczańskim Prognoza zatrudnienia według sekcji EKD i w podziale na działy gospodarcze. Lista najbardziej poszukiwanych zawodów oraz wytyczne dla sytemu edukacji pracowników Województwo mazowieckie Prognoza popytu na pracę w województwie mazowieckim do roku Prognoza popytu na pracę w województwie mazowieckim do 2013 roku Kompleksowa i prognostyczna informacja o warszawskim rynku pracy Województwo opolskie Barometr Lokalnych Rynków Pracy. Opolski rynek pracy okiem przedsiębiorców kwiecień 2005 roku grudzień 2006 roku Diagnoza potrzeb zatrudnieniowych i rozwojowych strzeleckich pracodawców Jakość Kapitału Społecznego. Prognoza zapotrzebowania na określone zawody i lista rankingowa zawodów Województwo podlaskie Podlaska mapa zawodów i kwalifikacji. Analiza popytu i podaży pracy w województwie podlaskim w ujęciu regionalnym i lokalnym Popyt i podaż pracy diagnoza rynku pracy województwa podlaskiego Prognoza podaży i popytu na pracę w województwie podlaskim Województwo pomorskie Aktualny i przyszły profil gospodarczy województwa pomorskiego 74 6

8 2.10. Województwo śląskie Analiza i prognozowanie rozwoju rynku pracy w regionie bielskim Opracowanie metodologii prognozowania wybranych istotnych parametrów rynku pracy Prognozy dotyczące zatrudnienia nowych pracowników. Cieszyński barometr rozwoju gospodarczego Badanie świętochłowickiego rynku pracy w latach (badanie wśród pracodawców) Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza (Wyniki badań diagnostyczno-prognostycznych) Województwo świętokrzyskie Oczekiwania względem pracowników i prognoza przyjęć do pracy postawy pracodawców z terenu województwa świętokrzyskiego wobec problemów zatrudnienia absolwentów szkół o profilu zawodowym Analiza kierunków rozwoju wiedzy w regionie świętokrzyskim raport z realizacji zadania Od diagnozy do prognozy potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim. Raport końcowy Ostrowiecki rynek pracy okiem przedsiębiorców Województwo warmińsko-mazurskie Rynek pracy w powiecie szczycieńskim. Badanie potrzeb i oczekiwań pracodawców Prognoza zatrudnienia w wybranych sektorach oraz branżach w województwie warmińsko-mazurskim Inwestycja w kwalifikacje. Badania rynku pracy w powiecie braniewskim Kształcenie ustawiczne przepustką do kariery monitoring popytu na pracę w podregionie ełckim na potrzeby instytucji kształcenia ustawicznego Województwo wielkopolskie Perspektywiczne zapotrzebowanie na kadry kwalifikowane w Wielkopolsce wykształcone na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej, technikum, szkoły policealnej, kolegium Dynamika i kierunki zmian gospodarczych w województwie wielkopolskim, ich przewidywany wpływ na profil działalności przedsiębiorstw oraz kształt regionalnego rynku pracy Diagnoza potrzeb edukacyjnych rozwój rynku pracy województwa wielkopolskiego poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego

9 Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy województwa wielkopolskiego. Raport z przebiegu badań wraz z wnioskami pobadawczymi Województwo zachodniopomorskie Sytuacja i oczekiwania pracodawców w powiatach województwa zachodniopomorskiego. Przewidywanie oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji, kompetencji i usług szkoleniowych. Profile demograficzno-zawodowe pracowników w województwie zachodniopomorskim Procesy zmian w kluczowych branżach regionu Plany zatrudnieniowe i potencjał pracowniczy zachodniopomorskich pracodawców Stan i prognoza rozwoju gospodarczego województwa zachodniopomorskiego Sytuacja przedsiębiorców w powiatach województwa zachodniopomorskiego ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA ANEKS

10 WPROWADZENIE Prognozowanie popytu na pracę w przekroju zawodów ma duże znaczenie dla sprawnego funkcjonowania rynku pracy. Problem ten nabrał szczególnej wagi na poziomie europejskim od czasu przyjęcia tzw. Strategii Lizbońskiej, w ramach której deklarowano potrzebę uczynienia z Europy najbardziej konkurencyjnego obszaru gospodarczego na świecie, zdolnego do zrównoważonego wzrostu, pełnego zatrudnienia i większej spójności społecznej. Realizacja tych celów i kolejnych, które definiowała Komisja Europejska wymagała od państw członkowskich Unii Europejskiej podejmowania działań polegających na antycypowaniu potrzeb w zakresie kwalifikacji oraz prognozowaniu sytuacji na rynku pracy. Polska, podobnie jak wiele krajów europejskich, działania w tym obszarze podjęła dużo wcześniej 1. Już w 1998 r. przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych powołano Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę. Jego głównym zadaniem było opracowywanie metod i procedur prognozowania popytu na pracę przy uwzględnieniu przekrojów kwalifikacyjnych, a także wypracowanie algorytmów tworzenia i weryfikacji prognoz. Działania Zespołu były porównywalne z tymi, jakie prowadzono w tym okresie w wielu krajach europejskich, co nie było obojętne dla procesu tworzenia europejskiego systemu prognozowania. Niestety od kilku lat Zespół nie istnieje, a prace w zakresie prognozowania są podejmowane przez różne instytucje, w tym ośrodki naukowe. Warto dodać, iż wiele z nich korzysta z rozwiązań, jakie zostały wypracowane przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę w Polsce. Piszemy o tym w punkcie 1.1. tego opracowania, przedstawiając jego dorobek w zakresie prognozowania popytu na pracę w przekroju zawodów, który w naszym badaniu zaliczyliśmy do rezultatów projektów inicjowanych przez instytucje rządowe. Konstruując model prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, należy w pierwszym etapie prac dokonać diagnozy stanu istniejącego w tym obszarze. Rolę taką odgrywa nasze zadanie badawcze, w ramach którego dokonaliśmy analizy projektów rządowych i samorządowych przygotowywanych na temat prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce. Mimo że analiza ta nie jest wynikiem działań empirycznych podjętych w ramach realizowanego projektu, a uzyskane informacje mają charakter jakościowy, stanowi bardzo istotny element całego procesu analitycznego. Zebrany materiał ma ogromną wartość poznawczą dla prawidłowego zdiagnozowania stosowanych do tej pory metod prognozowania popytu na pracę według zawodów. Podczas jego analizy i doboru posługiwa- 1 Majchrowicz E., Gajdos A. (2006), Europejski System Prognozowania sytuacji na rynku pracy doświadczenia i plany, w: Przekrojowe prognozy popytu na prace w Polsce na lata , Studia i Materiały, t. XV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa. 9

11 no się metodą badania dokumentów i metodą porównawczą, co pozwoliło na rzetelną ocenę i porównanie stosowanych w praktyce i opisanych w literaturze przedmiotu metodach prognozowania zatrudnienia w przekroju kwalifikacyjno- -zawodowym w Polsce. Wykorzystane w badaniu, a następnie prezentowane w tym opracowaniu informacje o projektach pochodziły z dostępnych stron internetowych różnych instytucji. Podczas poszukiwania tych materiałów przeglądane były strony wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy, regionalnych obserwatoriów rynku pracy, urzędów marszałkowskich oraz firm badawczych i innych realizatorów projektów. Część znalezionych opisów projektów i raportów będących ich podsumowaniem pochodziła ze stron internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl), Departamentu Prognoz i Analiz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.analizy.mpips.gov.pl), Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl), Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (www.crzl.gov.pl), bazy projektów badawczych EFS (www.efs.gov.pl/analizyraportypodsumowania/ baza_projektow_badawczych_efs/strony/baza_projektow_badawczych_pokl_ aspx). Zebrany materiał źródłowy ponad 200 projektów został następnie poddany selekcji i oceniony pod kątem wiarygodności i zawartości merytorycznej. Do dalszej analizy wybrane zostały tylko te projekty (patrz aneks), w ramach których do projekcji wykorzystano metody matematyczne lub badania ilościowe i jakościowe zawierające element prognostyczny. Do porównań wykorzystane zostały jedynie kompletne źródła informacji, napisane w języku polskim. W zależności od merytorycznej zawartości danych zastanych w analizie uwzględniono całe teksty raportów lub ich części (czasami informacje o projekcie pochodziły z publikacji książkowej). Zgromadzony materiał został następnie poddany selekcji w układzie przestrzennym. Chcieliśmy w ten sposób dowiedzieć się, jaki jest stopień zaawansowania antycypacji na poziomie regionalnych i lokalnych rynków pracy. Po przeprowadzeniu selekcji materiałów źródłowych, dokonano analizy i oceny przygotowywanych projektów w zakresie prognozowania popytu na pracę w przekroju zawodów. Szczegółową analizą objęto: materiały źródłowe, na podstawie których opracowywano prognozy, metody pozyskiwania danych, metody prognozowania, okres prognozowania, przekrój zawodów, dla których opracowywano projekcje, formę prezentacji prognozy, instytucję zlecającą opracowanie prognozy. Na tej podstawie ustalono, jaki charakter miały realizowane projekty, czy służyły wypracowaniu pewnej metodologii prognozowania, czy też podczas ich realizacji wykorzystywano już istniejący dorobek metodologiczny, a ich celem była tylko antycypacja. Z przeprowadzonych porównań można było również dowiedzieć się, jakie metody prognozowania były najczęściej zastosowane i jaki był horyzont prognoz. Ponadto ustalono podobieństwa i różnice w stosowanej metodologii prognozowania. Porównania tych projektów pozwoliły na wskazanie barier utrudniających prowadzenie procesu prognostycznego w Polsce. 10

12 I. PROJEKTY RZĄDOWE 1.1. System prognozowania popytu na pracę w Polsce System prognozowania popytu na pracę w Polsce (SPPP) był projektem celowym, realizowanym przez Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, który funkcjonował przy Rządowym Centrum Studiów Strategicznych. Projekt był zamówiony przez Komitet Badań Naukowych w ramach umowy KBN C027/H02/2002. Projekt ten traktujemy jako wprowadzający w problematykę prognozowania popytu na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy. Nadanie mu rangi nadrzędnego, podstawowego wynika z jego pionierskiego charakteru. Należy zdecydowanie podkreślić, iż opracowywany system SPPP był pierwszą w Polsce propozycją połączenia baz danych, narzędzi prognostycznych i informatycznych w całość tworzącą zintegrowany system służący prezentacji i prognozowaniu zjawisk gospodarczych, a w szczególności sytuacji na rynku pracy i popytu na pracę 2. Celem głównym projektu było opracowanie koncepcji komputerowego zintegrowanego systemu informacyjnego umożliwiającego wielokrotne formułowanie i publikowanie aktualnych prognoz popytu na pracę, zatrudnienia, liczby pracujących. W naszej analizie zwrócimy uwagę na jeden z obszarów badań, który dotyczył przeglądu dotychczasowych prac Międzyresortowego Zespołu Prognozowania Popytu na Pracę w latach W ramach tego zadania badawczego realizatorzy projektu wskazali metody i procedury, które bezpośrednio można zastosować do prognozowania popytu na pracę według kwalifikacji 3. Z przeprowadzonej analizy literatury dotyczącej SPPP wynika, że jeden z problemów pojawiających się w prognozowaniu popytu na pracę dotyczył dostępności i klasyfikacji odpowiednich baz danych. W praktyce wykorzystywano zazwyczaj klasyfikację zawodów i specjalności opracowaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Klasyfikacja ta charakteryzuje się podziałem zawodów na następujące grupy; wielkie, duże, średnie elementarne, zawody i specjalności. Zawody dla każdej z grup są oznaczone kodami, np. wielkie grupy kodem jednocyfrowym, duże dwucyfrowym itd. Problemem najczęściej podnoszonym przez ekspertów Międzyresortowego Zespołu była z jednej strony nadmierna szczegółowość zawodów, a z drugiej luki w klasyfikacji, bowiem brakowało w niej tych 2 B. Suchecki, SPPP jako system informacyjny, w: System prognozowania popytu na pracę w Polsce, część II, Projekt systemu, baza danych, model makroekonomiczny, Studia i Materiały, t. XII, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa, lipiec 2004, s. 13 i nast. 3 Problem ten jest szeroko opisany w: E. Kusideł, Prognozowanie popytu na pracę przegląd metodologii w świetle ekspertyz Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania popytu na pracę ( ), w: B. Suchecki, System prognozowania popytu na pracę, op. cit., s. 190 i nast. 11

13 zawodów nowych. Pomimo wad była ona wykorzystywana do opracowania prognoz popytu na pracę w przekroju zawodowym. W przeprowadzonej w ramach opisywanego projektu analizie prac dotyczących prognozowania popytu na pracę według zawodów jego realizatorzy wyróżnili Wielowariantową, średniookresową prognozę popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych na lata Prognozę tę opracowano w trzech wariantach: bazowym, spowolnienia i popytowym. Przed opracowaniem prognoz dla rynku pracy realizatorzy badania wyznaczyli ogólną projekcję rozwoju gospodarczego w 5 gałęziach gospodarki polskiej w latach Następnie na podstawie tych tendencji wyznaczono prognozę popytu na pracę w 58 gałęziach. Projekcję w przekroju 369 zawodów otrzymano poprzez zastosowanie odpowiednich macierzy przejścia. Kolejną projekcją szeroko opisaną w analizowanym zadaniu badawczym był Szacunek zapotrzebowania na główne grupy zawodów do roku Przygotowano ją dla 104 średnich grup zawodów (wg klasyfikacji zawodów i specjalności). Do jej opracowania wykorzystano dane z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności z lat 1994, 1996, Opracowanie prognoz oparte było na dwóch wariantach wzrostu ogólnego zatrudnienia w 2010 r., które w wariancie pierwszym wynosiło 5,8%, a w drugim 10,1%. Oba warianty zatrudnienia były następnie podstawą do opracowania czterech wersji szacunków zapotrzebowania na główne 104 grupy zawodów do 2010 r. Dla I i II wariantu zatrudnienia stworzono dwie wersje (A i B) wzrostu zatrudnienia w poszczególnych grupach zawodów. W wersji A założono strukturę zatrudnienia w prognozowanym okresie podobną do struktury z 1996 r. W wersji B przyjęto, że struktura pracujących ulegnie zmianie ze względu na fakt zanikania na rynku pracy zawodów schyłkowych 5. W opisywanym zadaniu badawczym obejmującym przegląd metodologii zwrócono uwagę na metodę przepływów Inflow-Outflow Analysis (IOA)6. Realizatorzy zadania podkreślili możliwość zastosowania metody IOA do prognozowania popytu na pracę w przypadku posiadania co najmniej dwóch obserwacji w czasie o sytuacji badanych osób lub stanowisk pracy. Obserwacje te określane jako moment wyjściowy i końcowy tworzą macierz, na podstawie której określa się prawdopodobieństwo znalezienia się danej osoby w określonym stanie w momencie końcowym (czyli na koniec miesiąca, kwartału, roku). Zastosowanie takiej procedury daje możliwość oszacowania czasu wykonywania danego zawodu. 4 Szczegółowo metodologia tej prognozy jest przedstawiona w: Wielowariantowa, średniookresowa prognoza popytu na pracę najemną w Polsce w przekroju 369 grup zawodowych, Studia i Materiały, t. IV, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa E. Kusideł, Prognozowanie popytu na pracę przegląd metodologii op. cit., s Szeroko metodologia ta jest opisana w: U. Sztanderska, Metoda przepływów zastosowanie w prognozowaniu popytu na pracę w przekroju zawodowym, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. II, Warszawa, grudzień 1999, s

14 W celu zastosowania metody IOA do prognozowania niezbędne są informacje o czterech zasobach, tj. bezrobotnych, biernych zawodowo, zatrudnionych i wolnych miejscach pracy. Pomiędzy wyróżnionymi zasobami występują przepływy. Na ich podstawie można określić, jaki będzie popyt na dany zawód oraz jaka będzie podaż w tym zawodzie, a to pozwoli na konfrontację popytu i podaży pracy, co jest podstawową zaletą metody IOA. W badaniu tym zwraca się jednak uwagę na mankamenty metody IOA związane z brakiem adekwatnej bazy danych statystycznych. Problem polega na tym, że w przypadku stosowania tej metody istnieje konieczność posiadania identycznych informacji przynajmniej z dwóch następujących po sobie okresach. Natomiast baza danych pochodząca z BAEL charakteryzuje się różnicowaniem grupy w okresie objętej badaniem, tylko połowa z badanych jest obserwowana w kolejnym okresie. Z tych względów metoda IOA może mieć ograniczone zastosowanie 7. Realizatorzy tego zadania badawczego podkreślają przydatność do celów prognozowania innych metod i procedur, które nie mają bezpośredniego zastosowania do opracowania projekcji w przekroju zawodów, a mogą być wykorzystane w wyniku ich przystosowania. Dlatego zalecają wykorzystanie w procesie prognozowania popytu na pracę modeli rynku pracy (bez podziału na zawody i kwalifikacje) oraz makromodeli. W tym ostatnim przypadku wychodzi się z założenia, że efektywnym instrumentem analizy popytu na pracę są ekonometryczne funkcje zatrudnienia osadzone w makromodelach. Powinny być one implementowane do prognozowania zatrudnienia w różnych przekrojach, np. regionalnym, kwalifikacyjnym. Według profesora W. Welfe a do tych celów przydatne mogą okazać się funkcjonujące makromodele gospodarki polskiej, np. do wyznaczenia prognoz krótkoterminowych model kwartalny WK, a do wyznaczenia prognoz długoterminowych model roczny jednosektorowy (W8) lub wielosektorowy (W10 i IMPEC) Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy jest projektem realizowanym w latach , w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.1. Wsparcie systemowe instytucji rynku pracy. 7 E. Kusideł, Prognozowanie popytu op.cit., s W. Welfe, Rekomendacje dotyczące zastosowania modeli gospodarki narodowej w systemach prognozowania popytu na pracę. Modele zatrudnienia w symulacyjnych makroekonomicznych modelach jako podstawa prognozowania, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Studia i Materiały, t. II Warszawa grudzień 1999, s podano za: E. Kusideł, Prognozowanie popytu op. cit., s

15 Projekt ten miał charakter badawczo-rozwojowy, a jego celem głównym było utworzenie nowego narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy, wspierającego instytucje rynku pracy w obszarze ich działań. Opracowanie nowego narzędzia diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy poprzedzone było realizacją czterech badań pozwalających na przeprowadzenie rzetelnej analizy metod diagnozowania stosowanych dotychczas w urzędach pracy. Badania te stanowiły część diagnostyczną projektu obejmującą 9 : analizę dokumentów prawnych i literatury przedmiotu oraz przegląd rozwiązań stosowanych w innych krajach na temat przedmiotu badań; badanie dotychczasowych doświadczeń urzędów pracy w zakresie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. W tym celu przeanalizowano doświadczenia urzędów pracy z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, który jako jeden z pierwszych posłużył za narzędzie do diagnozowania potrzeb rynku pracy. Następnie dokonano analizy innych działań, podejmowanych przez wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w tym obszarze, o których informacje znajdowały się na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia. Dokonano również przeglądu projektów realizowanych przez urzędy pracy i finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. Przedmiotem obserwacji objęto tylko te przedsięwzięcia, których obszar badawczy obejmował diagnozowanie potrzeb regionalnych/lokalnych rynków pracy; badania własne, których celem była identyfikacja stosowanych przez urzędy pracy praktyk związanych z diagnozowaniem potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych w regionie i poznanie zakresu współpracy podejmowanej z innymi aktorami rynku pracy. Badania te miały umożliwić zdefiniowanie czynników determinujących kierunki szkoleń inicjowanych przez urzędy pracy. Obserwacją objęto trzy grupy respondentów: kluczowych pracowników urzędów pracy zajmujących się w praktyce diagnozowaniem potrzeb rynku pracy (172 osoby z 70 powiatowych urzędów pracy dobranych w sposób celowy i z 16 wojewódzkich urzędów pracy); osoby uprawnione do szkoleń organizowanych przez urzędy pracy oraz osoby, które w takich szkoleniach uczestniczyły (1050 bezrobotnych/poszukujących pracy z 70 powiatów dobranych celowo); pracodawców (1050 podmiotów gospodarczych). opracowanie katalogu dobrych praktyk diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności. Tę część diagnozy opracowano na podstawie odpowiedzi, jakie uzyskano na pisemne zapytanie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy o ich dotychczasowe doświadczenia w obszarze przedmiotu badań oraz na bazie wyników badań ilościowych realizowanych w ramach etapu trzeciego. Analiza dobrych praktyk wyróżnionych przez urzędy pracy pozwoliła zidentyfikować te 9 K. Rakowska, Diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy współpraca urzędów pracy z pracodawcami i innymi partnerami rynku pracy, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2009, s

16 najlepsze, które mogłyby być włączone do koncepcji metodologii diagnozowania potrzeb na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Z każdego wymienionego wyżej etapu badań przygotowano raport cząstkowy, który zawierał szczegółową analizę poszczególnych problemów badawczych oraz wnioski z niej wypływające i rekomendacje. Raporty te były niezbędne do realizacji kolejnych etapów projektu, tworzących jego część rozwojową. W pierwszym etapie tej części opracowano koncepcję metod narzędzi i procedur diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy, która byłaby zastosowana w codziennej pracy przez kluczowych pracowników urzędów pracy. Następnie wypracowaną koncepcję przetestowano w czterech wybranych powiatowych urzędach pracy. Konsultacje, jakie prowadzono z pracownikami Publicznych Służb Zatrudnienia i pracownikami Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej umożliwiły uzyskanie ostatecznej wersji koncepcji systemu diagnozowania potrzeb rynku pracy, w ramach której istotne miejsce zajmowało prognozowanie. Koncepcja ta została opracowana w formie podręcznika, który jest rekomendowany dla pracowników publicznych służ zatrudnienia, jak i innych instytucji rynku pracy zajmujących się rozpoznawaniem jakościowego popytu na pracę. Podręcznik jest praktycznym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za diagnozowanie zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Zawiera opis metod, narzędzi i procedur oraz praktyczne wskazówki dla poprawnego zidentyfikowania szeroko pojętych potrzeb rynku pracy. Metodologia diagnozowania potrzeb jest różnicowana z perspektywy przestrzennego funkcjonowania rynku pracy. Oznacza to, że procedura jest inna dla instytucji diagnozujących lokalny (powiatowy) rynek pracy i inna dla identyfikowania kwalifikacji i umiejętności w skali regionalnego rynku pracy. Ze względu na cel naszej analizy uwagę skoncentrujemy na diagnozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na poziomie regionalnego rynku pracy, w którym mają zastosowanie elementy prognozowania. Podsystem diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy składa się z części diagnostycznej i aplikacyjnej. Opracowanie diagnozy należy do zadań pracowników zajmujących się diagnozowaniem zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy i przygotowujących plany szkoleń. Pierwszym, zalecanym etapem części diagnostycznej systemu diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na poziomie wojewódzkiego urzędu pracy jest przeprowadzenie foresightu regionalnego rynku pracy. Foresight stanowi punkt wyjścia do opracowania wizji kierunków rozwoju województwa, które mają kluczowe znaczenia dla zgłaszanego przez popytową stronę rynku pracy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności siły roboczej. W opracowaniu foresightu regionalnego rynku pracy rekomendowano zastosowanie następujących metod: analiza SWOT, metoda delficka, 15

17 dyskusje panelowe, analiza PEST (polityczno-ekonomiczno-społeczno-technologiczna) fakultatywnie do decyzji wojewódzkiego urzędu pracy. Jednym z kluczowych elementów foresightu powinno być określenie strategicznych sektorów danego województwa. Kolejny proponowany etap w systemie diagnozowania na poziomie regionalnego rynku pracy obejmuje gromadzenie danych wejściowych do analizy ilościowej. Analiza ilościowa przeprowadzona na podstawie tych danych powinna pozwolić na opracowanie prognozy popytu na pracę w układzie kwalifikacyjno-zawodowym. Proponowane są dwa podejścia do tego problemu. Po pierwsze, można skorzystać z gotowych prognoz opracowywanych przez inne instytucje rynku pracy bądź instytucje badawcze. Po drugie, prognozę mogą opracować pracownicy urzędu we własnym zakresie. W przypadku zastosowania drugiego rozwiązania zalecane jest korzystanie z danych BAEL. Obecnie w systemie statystyki publicznej w ramach BAEL gromadzone są dane, na podstawie których możliwe jest opracowanie prognoz w układzie zawodów na poziomie wielkich i dużych grup zawodowych dla poszczególnych województw. Prognozowanie popytu na pracę w wymiarze zawodów powinno być prowadzone w perspektywie 1 roku. Jego efektem będzie prognoza wskazująca ilościowe kierunki zmian w popycie na pracę na regionalnym rynku pracy. Zmiany jakościowe w popycie w przekroju zawodowym według zalecanej metodologii są ustalane podczas forseightu oraz badania przedsiębiorstw z branż strategicznych. Do prognozowania realizatorzy projektu rekomendują zastosowanie metody szeregów czasowych. Wybór związany jest z ich walorami. Po pierwsze, wymagają one stosunkowo niewielu danych wejściowych w porównaniu z potrzebami kompleksowych ekonometrycznych modeli gospodarki, po drugie, są to proste metody niewymagające skomplikowanych programów statystycznych. Są one zatem wygodnym narzędziem prognozowania krótkoterminowego, gdzie wystarczy wiedza o kształtowaniu się przyszłych wartości analizowanych zmiennych, a nie jest istotny mechanizm związany z tymi zdarzeniami. W prognozowaniu popytu na pracę na regionalnych rynkach pracy zaleca się posługiwanie szeregami czasowymi okresów, czyli danymi opisującymi liczbę pracujących w okresach kwartalnych bądź rocznych. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych polega na określeniu prawidłowości dotychczasowego rozwoju analizowanej zmiennej na podstawie informacji na temat dotychczasowego jej kształtowania się. Dlatego należy utworzyć model, w którym za pomocą czasu można przedstawić przyszłe wartości zmiennej prognozowanej, wskazać na rodzaj składowych szeregu czasowego, wyznaczyć tzw. prognozy wygasłe, a następnie prognozę przyszłych wartości prognozowanej zmiennej. Wśród metod prognozowania na podstawie szeregów czasowych istotną grupę stanowią metody wygładzania. Zaliczane są one obok ekstrapolacji zerowego rzędu do jednego z najprostszych sposobów prognozowania. W zależności od tego, jakie składowe systematyczne daje się wyodrębnić w szeregu czasowym, występują trzy warianty wygładzania wykładniczego. Można je przeprowadzić za pomocą metody Browna, Holta, Wintersa. Zastosowanie ich pozwala stworzyć 16

18 prognozy wariantowe. Decyzja, którą prognozę wybrać jako obowiązującą, należy do pracowników WUP i panelu ekspertów 10. Drugim źródłem ilościowych danych wejściowych są informacje zebrane w ramach wywiadów swobodnych przeprowadzonych z przedstawicielami przedsiębiorstw (badanie pierwotne). Badaniem tym powinny zostać objęte wyłącznie te przedsiębiorstwa, które zaliczają się, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności, do sektorów strategicznych wskazanych na etapie foresightu. Narzędzie badawcze dyspozycje do wywiadu powinno obejmować podobne zagadnienia, jak w kwestionariuszu opracowanym do badania podmiotów gospodarczych na poziomie powiatowych urzędów pracy. Na tej podstawie zaleca się przygotowanie projekcji tendencji rozwojowych sektorów strategicznych dla danego województwa, koncentrującej się przede wszystkim na zagadnieniach dotyczących zatrudnienia w wymiarze kwalifikacyjno-zawodowym. Dobór próby, jak i samo badanie może być zlecone instytucji badawczej dysponującej odpowiednim potencjałem do przeprowadzania go. Kolejnym etapem części diagnostycznej jest przetworzenie zgromadzonych danych ilościowych. Na tym etapie następuje techniczna obróbka danych oraz ich analiza, a następnie opracowanie prognoz. Rekomenduje się, aby WUP posiłkował się raportami syntetycznymi opracowanymi przez poszczególne powiatowe urzędy pracy, dotyczącymi zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na lokalnym rynku pracy. Produktem końcowym jest opracowanie zawierające diagnozę zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym rynku pracy. Dokument ten powinien stanowić podstawę do działań w kolejnym etapie części diagnostycznej panelu ekspertów. Rolą panelu ekspertów jest ocena merytoryczna opracowanych prognoz i ich ewentualna modyfikacja na podstawie wiedzy ekspertów na temat rynku pracy (lokalnego, regionalnego, krajowego czy europejskiego). Korekta taka jest niezbędna, gdyż ilościowe metody prognostyczne wykorzystywane w systemie diagnozowania okazują się bezsilne w przypadku wystąpienia zmian jakościowych, których nie daje się uchwycić w danych ilościowych. Istotną funkcją panelu ekspertów jest również nawiązanie i wdrożenie dialogu społecznego w obszarze edukacji i zatrudnienia. Zaleca się zorganizowanie panelu ekspertów w ramach posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, na które należałoby zaprosić dodatkowych ekspertów zewnętrznych: z ośrodków naukowo-badawczych; z organizacji pozarządowych zajmujących się problemami rynku pracy; z instytucji oświatowych i edukacyjnych. Wprowadzone przez panel ekspertów korekty i uzupełnienia do raportu roboczego powinny stanowić podstawę do opracowania raportu na temat diagnozy zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy województwa XYZ. Informacje te powinny być w dalszej kolejności rozpropagowane wśród różnych 10 E. Kryńska, red., Ł. Arendt, I. Kukulak-Dolata, I. Poliwczak, H. Sobocka-Szczapa, Podręcznik użytkownika metod, narzędzi i procedur prognozowania, zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy. Podręcznik dla urzędów pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010, s. 31 i nast. 17

19 instytucji zajmujących się organizacją szeroko rozumianego procesu kształcenia. Ich upowszechnienie powinno sprzyjać koordynacji systemu edukacji zawodowej z potrzebami regionalnego rynku pracy w przekroju zawodowo-kwalifikacyjnym. Przedstawione narzędzie diagnozowania zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na regionalnym i lokalnym rynku pracy było przedmiotem szkoleń. Kształceniem z tego obszaru tematycznego objęto pracowników powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, którzy na co dzień zajmują się tym zadaniem Systemy imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy Opisywany w tej części analizy projekt badawczy dotyczy systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy (np. osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę, staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących) był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a źródłem jego finansowania były środki budżetu krajowego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Cel projektu został określony w jego tytule przeprowadzenie badań różnych grup migranckich oraz dopuszczenie ich do polskiego rynku pracy 11. Realizacja celu głównego wymagała przeprowadzenia wielu badań szczegółowych, takich jak: 1. Analiza przydatności i realizacji w warunkach polskich systemu punktowego dla imigrantów spoza Unii Europejskiej: analiza aktywnej polityki imigracyjnej w wybranych krajach Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań prawnych dotyczących np. systemów punktowych lub innych systemów dopuszczania pracowników do rynku pracy spoza UE; analiza rozwiązań prawnych dotyczących np. systemów punktowych lub innych systemów dopuszczania pracowników do rynku pracy w wybranych krajach pozaeuropejskich; wizyty studyjne pracowników DMI i ekspertów w wybranych krajach UE i pozaeuropejskich znanych z aktywnej polityki imigracyjnej i stosujących np. systemy punktowe lub inne rozwiązania w tym obszarze. 11 Przeprowadzenie badań nt. systemów imigracji różnych grup migranckich oraz dopuszczenia ich do polskiego rynku pracy, np.: osób wysoko wykwalifikowanych; zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących (Umowa CRZL WPM/1.11./1.08? Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Instytut Polityki Społecznej, Warszawa pobrano r. 18

20 2. Przeprowadzenie badań i analiz dotyczących: skali, struktury procesów imigracji do Polski i rzeczywistego stanu zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz prognoz zapotrzebowania na zawody i kwalifikacje w kilkunastoletniej perspektywie; skali oraz struktury procesów imigracji do Polski ze względu na kryterium kwalifikacji i rodzajów prac podejmowanych przez cudzoziemców; społeczno-ekonomicznej roli zatrudnienia pracowników tymczasowych w Polsce z krajów sąsiadujących w następstwie zmian legislacyjnych ( 2, pkt 27 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, DzU nr 156, poz.1116 z późn. zm.); opracowania prognozy zapotrzebowania na kwalifikacje i specjalności na polskim rynku pracy w perspektywie kilkunastoletniej z punktu widzenia kształtowania polityki imigracyjnej państwa. 3. Przeprowadzenie badań wśród: zagranicznych studentów polskich uczelni; studentów szkół zagranicznych odbywających praktykę/staż w Polsce; pracowników delegowanych przez firmy zagraniczne; pracowników tymczasowych z państw sąsiadujących. Badania w wyróżnionych grupach wykonano pod kątem ich zainteresowania polskim rynkiem pracy i związków z nim. 4. Wypracowanie modelu optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy: opracowanie koncepcji w postaci 3 wariantów rozwiązań organizacyjno- -prawnych systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy; przeprowadzenie publicznej debaty nt. optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy zainicjowanie debaty w mediach publicznych (TVP, Polskie Radio) i komercyjnych oraz na łamach gazet i czasopism; opracowanie końcowej ekspertyzy zawierającej opis (model) optymalnego systemu dopuszczania różnych grup imigrantów do polskiego rynku pracy wraz z rekomendacjami dla praktyki (rozwiązania prawno-organizacyjne, aktywna polityka rynku pracy). Dalej przedstawimy założenia, jakie przyjęto dla zbadanie procesu kształtowania się popytu na pracę obcokrajowców w przyszłości (w perspektywie 5, 10, 15 lat). Punktem wyjścia projekcji zapotrzebowania na pracowników cudzoziemskich w Polsce była prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych (Produkt Krajowy Brutto, wskaźnik zatrudnienia itd.) na lata (w ujęciu kwartalnym), wygenerowana przez stworzony w Instytucie Badań Strukturalnych model strukturalny klasy DSGE pn. VISIONMOD. Opracowana w ramach projektu prognoza popytu na pracę cudzoziemców została przygotowana w trzech wariantach: optymistycznym, średnim oraz pesymistycznym. Progno- 19

PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE

PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW W POLSCE SUPLEMENT CZWARTY RAPORT I 1 2 PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE W ZAKRESIE PROGNOZOWANIA ZATRUDNIENIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE

ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE ROZWÓJ PORADNICTWA ZAWODOWEGO W REGIONIE Katarzyna Żmudzińska Wicedyrektor ds. rynku pracy Gdańsk, dnia 7 czerwca 2016 r. Rozwój poradnictwa zawodowego w regionie KONTEKST STRATEGICZNY 2 Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska

Redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Regionalny system koordynacji rynku pracy województwa mazowieckiego PRACA - ZATRUDNIENIE - SZKOLENIE" Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - funduszu strukturalnego Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem

Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem Prognoza zapotrzebowania na kadry z wyższym wykształceniem w województwie kujawskopomorskim do roku 2020 Seminarium podsumowujące projekt Rynek Pracy pod Lupą Toruń, 17 grudnia 2013 Informacja o badaniu

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH

PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH PROGNOZY PRZYGOTOWANE PRZEZ INSTYTUT NAUK SPOŁECZNO-EKONOMICZNYCH Lp. TYTUŁ OPRACOWANIA 1. Prognozy dotyczące sytuacji na rynku edukacyjnym i rynku pracy na obszarach wiejskich - województwo dolnośląskie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OBSERWATORIUM DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY I EDUKACJI projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji

Bardziej szczegółowo

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

Badania prowadzone przez. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Badania prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Marzanna Wasilewska Wydział Badań i Analiz Partnerstwo lokalne na rzecz promocji zatrudnienia oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne

Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie Uwarunkowania rynku pracy w Polsce. Aspekty regionalne redakcja naukowa Ryszard Cz. Horodeński Cecylia Sadowska-Snarska

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy

Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Instytut Polityki Społecznej Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytet Warszawski 4 if a a/s" a 3 Maciej Duszczyk Polska polityka imigracyjna a rynek pracy Warszawa 2012 Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POLSKIE FORUM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZESPÓŁ EWALUACJI I MONITORINGU Projekty dotyczące zawodowej i społecznej integracji osób niepełnosprawnych w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Regionalne badanie rynku pracy woj. dolnośląskie. Realizacja w okresie: wrzesień 2005 wrzesień 2007

Regionalne badanie rynku pracy woj. dolnośląskie. Realizacja w okresie: wrzesień 2005 wrzesień 2007 Regionalne badanie rynku pracy woj. dolnośląskie Realizacja w okresie: wrzesień 2005 wrzesień 2007 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT

Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT Działania realizowane przez Główny Urząd Statystyczny w ramach projektu Statystyka dla polityki spójności POPT 2007-2013 Wiesława Domańska Renata Bielak Departament Analiz i Opracowań Zbiorczych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU ul. Ks. Łukasika 3, 26-600 Radom Tel: 048 384-20-74/75, Fax: 048 363 48 73 www.pupradom.pl e-mail: wara@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT

Bardziej szczegółowo

woj. wielkopolskiego.

woj. wielkopolskiego. Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki- trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. wielkopolskiego. Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe

Zawody deficytowe i nadwyżkowe MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy Zawody deficytowe i nadwyżkowe Informacja sygnalna Za I PÓŁROCZE 2015 ROKU Warszawa, sierpień 2015 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. roku Załącznik nr 7 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 20.. Spis treści Wstęp...3 1. Analiza ogólnej sytuacji na rynku pracy...4

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

Barometr zawodów. Spotkanie Obserwatoriów Rynku Pracy Białystok, września 2011 r.

Barometr zawodów. Spotkanie Obserwatoriów Rynku Pracy Białystok, września 2011 r. Barometr zawodów Spotkanie Obserwatoriów Rynku Pracy Białystok, września 2011 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plan prezentacji O Małopolskim

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiot i cel raportu

Przedmiot i cel raportu Analiza sytuacji w wybranych grupach zawodów na kujawsko-pomorskim rynku pracy w latach 2010-2013 Diana Turek 17.12.2013, Toruń 1 PRZEDMIOT I CEL RAPORTU 2 Przedmiot i cel raportu Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego

informacja sygnalna Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie Ul. Śniadeckich 5 64-100 Leszno Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla m. Leszna i powiatu leszczyńskiego informacja sygnalna Leszno, sierpień 2015 Wstęp Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego

Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego III Spotkanie Grupy Sterującej Ewaluacją I Monitoringiem Plan badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego Jagoda Sokołowska Kierownik Referatu Badań i Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty.

Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty. Działalność Obserwatorium Rynku Pracy i istota jego funkcjonowania w obszarze edukacji regionalnej wybrane aspekty Elżbieta Ciepucha Plan prezentacji: Cele i kierunki działania Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie tarnogórskim w 2015 r. Informacja sygnalna za II półrocze 2015 roku Tarnowskie Góry, luty 2016 r. opracował: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Założenia nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Założenia nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Założenia nowej metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Toruń, 31.03.2015 r. Prezentacja przygotowana na podstawie opracowania Nowa metodologia prowadzenia monitoringu zawodów

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA METOD, NARZĘDZI I PROCEDUR DIAGNOZOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM I LOKALNYM RYNKU PRACY

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA METOD, NARZĘDZI I PROCEDUR DIAGNOZOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM I LOKALNYM RYNKU PRACY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA METOD, NARZĘDZI I PROCEDUR DIAGNOZOWANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA KWALIFIKACJE I UMIEJĘTNOŚCI NA REGIONALNYM I LOKALNYM RYNKU PRACY redakcja naukowa Elżbieta Kryńska Łukasz Arendt Iwona

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH

MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW BADAŃ REGIONALNYCH Konferencja Ogólnopolska Statystyka publiczna w służbie samorządu terytorialnego Wrocław, dn. 7-8 marca 2011 r. MODEL I FUNKCJE WOJEWÓDZKICH OŚRODKÓW Dominika Rogalińska Departament Badań Regionalnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami.

Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów szkół wyższych? Analiza porównawcza pomiędzy regionami. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BIUR KARIER 13-14 września 2012r. Innowacyjna działalność Akademickich Biur Karier w dobie globalizacji oraz permanentnego kryzysu gospodarczego Czy rynek pracy potrzebuje absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast

Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Zrozumieć zintegrowany rozwój filary zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast Integracja systemu zarzadzania rozwojem Integracja : Od wizji rozwoju, planów zagospodarowania, przez sredniookresowe

Bardziej szczegółowo

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r

Grażyna Morys-Gieorgica Departament Rynku Pracy. III Kongres Akademickich Biur Karier, Warszawa, 3 grudnia 2014r Współpraca Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z Akademickimi Biurami Karier w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowej Grażyna Morys-Gieorgica Departament

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r.

Spotkanie Partnerów projektu. Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Spotkanie Partnerów projektu Zintegrowana Miejsce i data prezentacji Strategia Rozwoju Metropolii Biuro GOM, 10 kwietnia 2013 r. Dlaczego potrzebna jest strategia? Dostosowanie do wymogów UE w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY

PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY PARTNERSTWO JAKO NARZĘDZIE AKTYWNEJ POLITYKI RYNKU PRACY Kazimierz Dolny, 22-23 maja 2014 r. Dialog społeczny i partnerstwo na rynku pracy Polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne opiera

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki

Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Konkursy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - współpraca przemysłu i sektora nauki Katarzyna Pasik-Król Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej Program Operacyjny Wiedza Edukacja

Bardziej szczegółowo

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie.

Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. 1 Badania konsumentów usług turystycznych w regionie. Rekomendacje metodologiczne i organizacyjne. Teresa Buczak 2 Badania marketingowe w regionach Skuteczne wspieranie rozwoju turystyki w warunkach konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5

kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 kod nr w planie ECTS Przedmiot studiów Programy Unijne w Turystyce i Rekreacji 6 5 Kierunek Turystyka i Rekreacja Poziom kształcenia II stopień Rok/Semestr I/1 Typ przedmiotu (obowiązkowy/fakultatywny)

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim

Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD. w województwie łódzkim Wykorzystanie wyników projektu badawczego MIR i OECD w województwie łódzkim Zbigniew Gwadera Departament ds. PO Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Instytucja Pośrednicząca PO KL Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie

Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej. projektu innowacyjnego testującego pt.: 50+ doświadczenie Zaproszenie do złożenia oferty na: Usługę ewaluacji zewnętrznej projektu innowacyjnego testującego pt: 50+ doświadczenie Warszawa, 01 grudnia 2014 r Zamawiający: Agrotec Polska sp z oo, ul Dzika 19/23

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim. Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie zachodniopomorskim Informacja sygnalna za I półrocze 2015 roku Opracowanie: Wydział Badań i Analiz Szczecin

Bardziej szczegółowo

Wstęp Zenon Wiśniewski,_... 7. Rozdział I Anna Sliwińska-Osiecka

Wstęp Zenon Wiśniewski,_... 7. Rozdział I Anna Sliwińska-Osiecka Wstęp Zenon Wiśniewski,_... 7 Rozdział I Anna Sliwińska-Osiecka SPOŁECZNOŚĆ TORUNIA W OKRESIE PRZEWilAN 9 1. Przemiany systemowe miast polskich 9 2. Lokalizm jako szansa rozwoju 12 3. Aktywizacja społeczności

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Dezagregacja danych dotyczących nakładów sektora przedsiębiorstw na działalność badawczą i rozwojową (B+R) oraz personel B+R na poziom podregionów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. POWIATOWY URZĄD PRACY W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011r. w powiecie wodzisławskim. Część druga prognostyczna. Lipiec 2012 1. Wprowadzenie Obowiązek przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r.

Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej. Andrzej Regulski 28 września 2015 r. Wpływ funduszy europejskich perspektywy finansowej 2007-2013 na rozwój społeczno-gospodarczy Polski Wschodniej Andrzej Regulski 28 września 2015 r. moduł 1 moduł 2 moduł 3 Analiza zmian społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem

Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Opolskie Obserwatorium Terytorialne. Rola i zadania Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem Iwona Mąkolska-Frankowska Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y

Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Narzędzia monitorowania polityk publicznych, współpraca sieci KOT ROT-y Krajow e Obserw atorium Terytorialne Wrocław, 25 września 2015 r. Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r.

Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r. Przygotowanie projektu gdzie znaleźć informacje o rynku pracy i edukacji? Dni otwarte dla projektodawców PO KL Pomocna Dłoń Kraków, 13-15.12.2010 r. Plan prezentacji 1. Przygotowanie projektu 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE

PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE PRACA NA WŁASNY RACHUNEK DETERMINANTY I IMPLIKACJE ELŻBIETA redakcja naukowa KRYŃSKA Warszawa 2007 SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE 13 Tomasz Duraj Rozdział I PRAWNA PERSPEKTYWA PRACY NA WŁASNY RACHUNEK 19 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook)

ISBN (wersja drukowana) ISBN (ebook) Sylwia Roszkowska Katedra Makroekonomii, Instytut Ekonomii Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki 90-214 Łódź, ul. Rewolucji 1905 r., nr 41/43 RECENZENT Marek Bednarski PROJEKT OKŁADKI Barbara

Bardziej szczegółowo

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich

Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping. Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Badanie Regionalnych Ośrodków EFS metodą Mystery Calling i Mystery Shopping Krajowy Ośrodek EFS Centrum Projektów Europejskich Seminarium Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego i Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji Założenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dr Agnieszka Chłoń-Domińczak dr Stanisław Sławiński 15 lutego 2014 roku Plan prezentacji 1. Ramy kwalifikacji jako instrument polityki na rzecz uczenia się przez całe

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie

Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata oraz udział partnerów społecznych w tym procesie Stan wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 2020 oraz udział partnerów społecznych w tym procesie - wstępna analiza partnerów społecznych - stan realizacji kluczowych postulatów z Białej

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD

MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK MASZYN I URZĄDZEŃ DROGOWYCH KOD 834201 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń drogowych powinien być przygotowany do wykonywania następujących

Bardziej szczegółowo

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się

2. Kompleksowo trwale przyczyniają się Załącznik nr 5.15 Programy rozwojowe szkół i placówek oświatowych realizowane w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego - Wyjaśnienia zapisów Szczegółowego Opisu

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski

Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2013 r. Główne wnioski GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Szczecinie Warszawa, listopad 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Główne wnioski Wartość nakładów wewnętrznych 1 ogółem na działalność badawczo-rozwojową

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia

stanu na koniec okresu Bezrobotni według Osoby do 12 miesięcy nauki ogółem od dnia ukończenia INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO (KOD 233011) ANALIZA SYTUACJI NA RYNKU PRACY Zawód Nauczyciel języka niemieckiego to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo