Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim"

Transkrypt

1 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 89 Wersja VI KARTA STANOWISKOWA w sprawie: SPRZEDAŻ LOKALI KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr, złożyć podanie (wniosek) o wykup mieszkania, druk nr... (w przypadku wykupu za gotówkę) lub druk nr... (w przypadku wykupu na raty). W podaniu prosimy wskazać wnioskowany termin wykupu. UWAGA: Sprzedażą są objęte lokale mieszkalne z wyjątkiem socjalnych w budynkach wielomieszkaniowych położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim, w których zostały wyodrębnione Wspólnoty Mieszkaniowe oraz na Os. Pułanki Nr 3 i Nr 5. Załączyć do podania: oświadczenie o zrzeknięciu się roszczenia z tytułu zwrotu kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją, aktualną umowę najmu, potwierdzenie o nie zaleganiu w opłatach z tytułu najmu z OTBS Sp. z o.o., dowody osobiste najemców celem spisania danych, w przypadku zmiany nazwiska decyzję o zmianie, w szczególnych przypadkach: akt skrócony małżeństwa, postanowienie o rozwodzie, akt zgonu, zaświadczenie z Wydziału Spraw Obywatelskich o zameldowaniu. 2. Czy będę musiał płacić za wniesienie podania? PODANIE NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ 3. Jak długo muszę czekać na załatwienie sprawy? W przypadku przedstawienia kompletu dokumentów przez Najemców, czas załatwienia sprawy uzależniony jest od terminu uzgodnionego z Najemcą zainteresowanym wykupem lokalu mieszkalnego na własność ok. 4 miesięcy. 1

2 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 89 Wersja VI W przypadku wniosków Najemców lokali w budynkach na Os. Pułanki Nr 3 i Nr 5 w terminie zaproponowanym przez Najemcę. 4. W jaki sposób sprawa zostanie załatwiona? W trakcie załatwiania sprawy muszą zostać podjęte następujące działania: zawarcie umowy kaucyjnej przez strony i dokonanie przez wnioskodawcę (najemcę lokalu) wpłaty kaucji w wysokości 500 zł, przeprowadzenie postępowania na wyłonienie wykonawcy operatu szacunkowego wyceny lokalu oraz przygotowanie umowy z rzeczoznawcą majątkowym na sporządzenie wyceny lokalu, ustalenie ceny lokalu mieszkalnego, ogłoszenie o przeznaczeniu do sprzedaży i o warunkach sprzedaży lokalu (wywieszone na tablicy ogłoszeń na 21 dni), zawiadomienie wnioskodawcy (najemcy) o cenie lokalu mieszkalnego, wyliczenie ceny sprzedaży na podstawie wyceny z uwzględnieniem bonifikat, sporządzenie protokołu uzgodnień w sprawie warunków sprzedaży lokalu, ustalenie terminu sporządzenia aktu notarialnego. Informacje o trybie załatwienia sprawy można uzyskać w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Miasta, tel oraz w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, sala A, stanowisko nr 15. O czasie i miejscu podpisania stosownej umowy, Zainteresowany będzie informowany przez Wydział Mienia Komunalnego. 5. A czy to wszystko zgodne z prawem? Podstawę prawną stanowią przepisy: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz z późn. zm.), Ustawa z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.), Uchwała Nr XXV/291/2004 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św. oraz bonifikat udzielanych przy ich sprzedaży, zmieniona uchwałą Nr XII/153/2007 Rady Miasta Ostrowca Św. z dnia 28 czerwca 2007r., Zarządzenie Nr II/139/2008 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia r. w sprawie określenia zasad postępowania dotyczących obowiązku zwrotu bonifikat przyznanych przez Gminę Ostrowiec Św. przy wykupie gminnych lokali mieszkalnych, Zarządzenie Nr I/109/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia r. w sprawie określenia trybu postępowania przy rozpatrywaniu wniosków w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych. 2

3 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 89 Wersja VI 6. O czym jeszcze muszę wiedzieć? Sprzedaż mieszkań komunalnych odbywa się tylko na rzecz Najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieoznaczony. Sprzedaż lokali mieszkalnych odbywa się na wniosek Najemcy. Podjęcie dalszych czynności zmierzających do sprzedaży lokalu mieszkalnego następuje po zawarciu umowy kaucyjnej na zabezpieczenie pokrycia kosztów wyceny lokalu mieszkalnego oraz wpłaceniu przez Najemcę kaucji w wysokości 500,00 zł. W przypadku sfinalizowania umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, kaucja podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny nabycia lokalu, natomiast w przypadku odstąpienia Najemcy od podpisania umowy - po podjęciu przez Gminę czynności - kaucja ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy. Obowiązek uiszczenia kaucji w wys. 500 zł nie dotyczy najemców lokali w budynkach na Os. Pułanki Nr 3 i Nr 5, w przypadku nabycia lokalu na podstawie ceny ustalonej w operacie szacunkowym z 25 lipca 2007r. Cena lokalu mieszkalnego ustalona jest na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Cena lokalu mieszkalnego może być rozłożona na raty (raty miesięczne, ze spłatą do 10 lat). Przy sprzedaży ratalnej Kupujący, przed zawarciem aktu notarialnego, zobowiązany jest do wpłacenia pierwszej raty w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu. W toku czynności przygotowawczych może wystąpić potrzeba żądania dodatkowych dokumentów oraz informowania o konieczności wykonania dodatkowych czynności bądź wystąpienia przeszkód natury formalno prawnej. UWAGA: Osobie wykupującej mieszkanie przysługują następujące bonifikaty od ceny wyjściowej lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego: 1) w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę cena lokalu będzie pomniejszona o następujące bonifikaty: a) 40% - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego, b) 50% - dla najemców zameldowanych powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży, 2) w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego na raty najemcom zameldowanym powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży, przysługuje bonifikata w wysokości 50%. Przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty, obowiązuje wpłata pierwszej raty w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pozostała część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać rozłożeniu na raty miesięczne ze spłatą maksymalnie do 10 lat. 3

4 Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 89 Wersja VI Rozłożona na raty nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym: 1) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres do 3 lat - 1% 2) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 4 do 5 lat - 3% 3) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 6 do 10 lat - 5% Bonifikaty, wymienione powyżej, przysługują tym najemcom, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż w związku z zagwarantowaniem możliwości nabycia lokalu mieszkalnego z bonifikatą, zrzekają się roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją, odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego. 4

5 Ostrowiec Świętokrzyski, dnia... /imię i nazwisko wnioskodawcy/. /miejsce zamieszkania, numer telefonu/. /imiona rodziców/... PESEL... NIP... Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/ Ostrowiec Św. Zwracam się z prośbą o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy.. nr m.., którego jestem najemcą oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę na zawarcie umowy kaucyjnej na zabezpieczenie kosztów wykonania wyceny lokalu mieszkalnego oraz wpłatę kaucji w wysokości 500,00 zł /słownie złotych: pięćset 00/100/. Jednocześnie deklaruję wykup zajmowanego lokalu za gotówkę. Proponuję termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miesiącu... W załączeniu: - aktualna umowa najmu, decyzja przydziału - kserokopia dowodu osobistego - zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych i dodatkowych związanych z najmem lokalu, wystawione przez OTBS Sp. z o.o. - Oświadczenie o zrzeknięciu się z roszczenia żądania zwrotu kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją WMK 38 II

6 Ostrowiec Św., dnia..... /imię i nazwisko wnioskodawcy/.. /miejsce zamieszkania, numer telefonu/.. /imiona rodziców/... PESEL... NIP... Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego ul. Głogowskiego 3/ Ostrowiec Św. Zwracam się z prośbą o umożliwienie wykupu lokalu mieszkalnego położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy numer.. m..., którego jestem najemcą oraz oświadczam, iż wyrażam zgodę na zawarcie umowy kaucyjnej na zabezpieczenie kosztów wykonania wyceny lokalu mieszkalnego oraz wpłatę kwoty kaucji w wysokości 500,00 zł /słownie złotych: pięćset 00/100/. Jednocześnie deklaruję wykup zajmowanego lokalu na raty, ze spłatą rat w ciągu... lat. Przed zawarciem aktu notarialnego dotyczącego nabycia lokalu mieszkalnego zobowiązuje się wpłacić pierwszą ratę w wysokości... zł. Proponuję termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miesiącu... W załączeniu: 1. aktualna umowa najmu,decyzja przydziału 2. kserokopia dowodu osobistego 3. zaświadczenie o nie zaleganiu w opłatach czynszowych i dodatkowych związanych z najmem lokalu, wystawione przez OTBS Sp. z o.o. 4. Oświadczenie o zrzeknięciu się z roszczenia żądania zwrotu kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją WMK 39 II

7 OŚWIADCZENIE o zrzeknięciu się z roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją Ja niżej podpisana(y)... zamieszkała(y) przy ulicy... w Ostrowcu Świętokrzyskim legitymująca(y) się dowodem osobistym serii Nr... PESEL:... wydanym przez... o ś w i a d c z a m iż w związku z zagwarantowaniem Uchwałą Nr XXV/291/2004 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski możliwości nabycia lokalu mieszkalnego Nr... położonego w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy... wraz z bonifikatą określoną w/w uchwałą, z r z e k a m s i ę z roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego wraz z waloryzacją.... /podpis/ Ostrowiec Św., dnia... WMK 40 II

8 WMK. II. 7145/ / / Ostrowiec Świętokrzyski,... Pani /Pan Ostrowiec Św. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXV/291/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz bonifikat udzielanych przy ich sprzedaży (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 214 poz.2823) z a w i a d a m i a o przeznaczeniu do sprzedaży i możliwości wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego Nr... o powierzchni użytkowej...m 2 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Ostrowcu Św. przy ulicy...wraz z udziałem... w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art.34 ust.1 pkt.3, ust.4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 i Nr 281 poz.2782 ) przysługuje Pani /Panu jako Najemcy pierwszeństwo w nabyciu na własność w/w lokalu mieszkalnego. 1. Cena zajmowanego przez Panią/Pana lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej... m 2 ustalona na podstawie wyceny wykonanej przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi... zł słownie: i obejmuje ona wartość lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami) wraz z udziałem wynoszącym...w nieruchomości wspólnej tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu oznaczonego numerem...o pow.... m 2 na której jest usytuowany budynek wielomieszkaniowy, tj.

9 wartość lokalu mieszkalnego wartość pierwszej opłaty z tyt. prawa użytkowania wieczystego udziału w gruncie -...zł -...zł 2. Właściciel lokalu z tytułu prawa użytkowania wieczystego udziału gruncie zobowiązany będzie do wnoszenia opłat rocznych w wysokości 1 % wartości gruntu przez cały okres użytkowania wieczystego z góry do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego do Kasy Urzędu Miasta. 3. W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę, cena lokalu, o której mowa w pkt.1, będzie pomniejszona o następujące zniżki przyznane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski: 40 % - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego, a ponadto: 50 % - dla najemców zameldowanych powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży 4. W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego na raty, najemcom zameldowanym powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży, przysługuje bonifikata w wysokości 50 %. Przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty,obowiązuje wpłata pierwszej raty w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pozostała część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać rozłożeniu na raty miesięczne ze spłatą maksymalnie do 10 lat z następującym oprocentowaniem rocznym, nie spłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego: 1) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres do 3 lat - 1 % 2) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 4 do 5 lat - 3% 3) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 6 do 10 lat - 5 % 5. Cena lokalu mieszkalnego,określona w pkt.1, pomniejszona o przysługujące Pani /Panu bonifikaty stanowi cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego i podlega zapłacie : - w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży - w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego na raty, zapłacie podlega pierwsza rata (w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego) - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. 6. Bonifikaty, określone w pkt. 3 i 4, przysługują tym najemcom, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż w związku z zagwarantowaniem możliwości nabycia lokalu mieszkalnego z bonifikatą, zrzekają się roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego. 7. Aby skorzystać z przysługującego pierwszeństwa powinna Pani/ Pan złożyć w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia:

10 wniosek o wykup lokalu wraz z oświadczeniem dot. wyrażenia zgody na cenę lokalu mieszkalnego, ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ze wskazaniem formy płatności (gotówka, raty wysokość pierwszej raty, okres spłaty). 8. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od chwili nabycia od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Nabywcy korzystający z bonifikat przy zakupie lokalu zobowiązani są do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot przyznanej bonifikaty po jej waloryzacji nie dotyczy zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art.4 pkt.13 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prezydent Miasta Ostrowca Św. zawiadamia, iż nie dotrzymanie terminu złożenia oświadczenia akceptującego cenę nabycia lokalu w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia będzie równoznaczne z rezygnacją z wykupu lokalu przez Najemcę i zwalnia Gminę Ostrowiec Świętokrzyski ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego Najemcy na powyższych zasadach. Szczegółowe informacje dot. sprzedaży mieszkań uzyskać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sala A stanowisko Nr 15 lub w Wydziale Mienia Komunalnego telefon : WMK- 41-II

11 UMOWA dot. wpłacenia kaucji na zabezpieczenie pokrycia kosztów związanych z realizacją wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego od Gminy Ostrowiec Św. zgodnie z przysługującym pierwszeństwem w jego nabyciu W dniu... roku w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ul. Głogowskiego 3/5 reprezentowaną przez:... - Prezydenta/Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zwaną w dalszej części umowy Gminą a Panią/ Panem... zam. ul.... Ostrowiec Św. legitymującym się dowodem osobistym serii... i Nr PESEL..., zwanym w dalszej części umowy Nabywcą została zawarta umowa następującej treści: 1 1. W związku z wnioskiem Nabywcy z dnia... roku w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego Nr... położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy..., któremu przysługuje ustawowe prawo pierwszeństwa w nabyciu zajmowanego lokalu określone w art. 34 ust. 1 pkt. 3,ust. 4 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997roku o gospodarce nieruchomościami Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz z późniejszymi zmianami) - Nabywca zobowiązuje się do wpłacenia na rzecz Gminy kaucji w kwocie 500 zł /słownie złotych: pięćset/ zwanej dalej kaucją. 2. Kaucja służy zabezpieczeniu pokrycia przez Gminę niezbędnych wydatków związanych z realizacją wniosku, o którym mowa w ust. 1,wynikłych z konieczności zlecenia przez Gminę wyceny przedmiotowego lokalu mieszkalnego. 3. Kaucja podlega wpłacie gotówką w Kasie Urzędu Miasta Ostrowca Św. lub przelewem na rachunek depozytowy Gminy kaucje Nr PKO BP S.A. Oddział Ostrowiec przed podpisaniem niniejszej umowy.

12 2 Wpłacenie kaucji przez Nabywcę warunkuje przystąpienie przez Gminę do czynności zmierzających do realizacji wniosku Nabywcy W przypadku odstąpienia Nabywcy od wniosku po podjęciu przez Gminę czynności skutkujących poniesienie wydatków, o których mowa w 1 ust. 2, kaucja ulega przepadkowi na rzecz Gminy w całości. 2. W przypadku sfinalizowania przez strony umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego poprzez zawarcie aktu notarialnego sprzedaży lokalu mieszkalnego,kaucja podlega zaliczeniu na poczet ustalonej przez Gminę ceny nabycia lokalu mieszkalnego. 3. W przypadku nie dojścia do sprzedaży lokalu mieszkalnego z przyczyn leżących po stronie Gminy,kaucja podlega niezwłocznie zwrotowi na rzecz Nabywcy. 4 W sprawach nie unormowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 5 Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej aneksu, pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 6 Nabywca Za Gminę : WMK 45 I

13 WMK.II.7145/. /. /... Ostrowiec Świętokrzyski, dnia... rok. Pani /Pan Ostrowiec Św. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego działając na podstawie Uchwały Rady Miasta Nr XXV/291/2004 z dnia 27 października 2004 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz bonifikat udzielanych przy ich sprzedaży zmienionej Uchwałą Nr XII/153/2007 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2007 roku (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego Nr 148 poz. 2086), z a w i a d a m i a o przeznaczeniu do sprzedaży i możliwości wykupu komunalnego lokalu mieszkalnego Nr... o powierzchni użytkowej... m 2 wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. piwnicą o powierzchni... m 2 znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym położonym w Ostrowcu Św. przy ulicy... i udziałem... w nieruchomości wspólnej. Na podstawie art.34 ust.1 pkt.3, ust.4 i 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r (Dz.U. z 2004 roku Nr 261 poz.2603 i Nr 281 poz.2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420 i Nr 175 poz.1459, z 2006r. Nr 104 poz.708, Nr 220 poz.1600 i 1601, Nr 227 poz.1665 i z 2007r. Nr 69 poz.468) przysługuje Pani /Panu jako Najemcy pierwszeństwo w nabyciu na własność w/w lokalu mieszkalnego. 1. Cena zajmowanego przez Panią/Pana lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej... m 2 ustalona została na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego w wysokości... zł /słownie:... i obejmuje lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami) i udziałem wynoszącym... w nieruchomości wspólnej, tj. w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali i w prawie własności ułamkowej części działki oznaczonej numerem... o powierzchni... m 2, na której usytuowany jest budynek wielomieszkaniowy. 2. W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę cena lokalu, o której mowa w pkt.1 będzie pomniejszona o następujące bonifikaty przyznane przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski:

14 40 % - w przypadku jednorazowej wpłaty ceny lokalu mieszkalnego, a ponadto: 50 % - dla najemców zameldowanych powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży. 3. W przypadku wykupu lokalu mieszkalnego na raty, najemcom zameldowanym powyżej jednego roku w lokalu mieszkalnym podlegającym sprzedaży, przysługuje bonifikata w wysokości 50 %. Przy rozłożeniu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na raty obowiązuje wpłata pierwszej raty w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Pozostała część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego może podlegać rozłożeniu na raty miesięczne, ze spłatą maksymalnie do 10 lat. Rozłożona na raty, nie spłacona część ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, podlega oprocentowaniu w stosunku rocznym: 1) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres do 3 lat - 1 % 2) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 4 do 5 lat - 3 % 3) w przypadku rozłożenia jej spłaty na okres od 6 do 10 lat - 5 % 4. Cena lokalu mieszkalnego, określona w pkt.1, pomniejszona o przysługujące Pani/Panu bonifikaty, stanowi cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego i podlega zapłacie: - w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego za gotówkę nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży, - w przypadku wykupu lokalu mieszkalnego na raty, zapłacie podlega pierwsza rata (w wysokości nie niższej niż 10% ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego) - nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży. 5. Bonifikaty, określone w pkt. 2 i 3, przysługują tym najemcom, którzy złożą pisemne oświadczenie, iż w związku z zagwarantowaniem możliwości nabycia lokalu mieszkalnego z bonifikatą, zrzekają się roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją, odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego. 6. Aby skorzystać z przysługującego pierwszeństwa, powinna Pani/Pan złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia: - wniosek o wykup lokalu wraz z oświadczeniem dot. wyrażenia zgody na cenę lokalu mieszkalnego, ustaloną na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego, w sposób określony w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ze wskazaniem formy płatności (gotówka, raty wysokość pierwszej raty, okres spłaty), - oświadczenie o zrzeknięciu się roszczenia o zwrot wpłaconej kaucji mieszkaniowej wraz z waloryzacją odnoszącej się do tego lokalu mieszkalnego, - aktualną umowę najmu, - potwierdzenie o nie zaleganiu w opłatach z tytułu najmu z OTBS Sp. z o.o., - dowód osobisty celem spisania danych osobowych, - w przypadku, gdy na podstawie w/w dokumentów nie można jednoznacznie potwierdzić okresu zameldowania w lokalu należy przedłożyć również dokument potwierdzający okres zameldowania w lokalu mieszkalnym sporządzony przez Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

15 7. W przypadku zbycia lokalu mieszkalnego lub wykorzystania na inne cele niż mieszkalne przed upływem 5 lat od chwili nabycia od Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, Nabywcy korzystający z bonifikat przy zakupie lokalu, zobowiązani są do zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot przyznanej bonifikaty po jej waloryzacji następować będzie zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami. 8. Cena lokalu mieszkalnego, o której mowa w pkt.1, ustalona na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego obowiązuje przy sprzedaży zawartej w terminie do dnia 31 grudnia 2008 roku. Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z a w i a d a m i a, iż nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o nabycie lokalu mieszkalnego wraz z oświadczeniem akceptującym jego cenę nabycia, w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia lub nie zawarcie umowy jego sprzedaży do dnia 31 grudnia 2008 roku, będzie równoznaczne z rezygnacją z wykupu lokalu przez Najemcę i zwalnia Gminę Ostrowiec Świętokrzyski ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego Najemcy na powyższych zasadach. W przypadku złożenia wniosku po w/w terminie, cena lokalu mieszkalnego ustalona będzie na podstawie nowej wyceny jego wartości, a Najemca zobowiązany będzie do wpłacenia kaucji na pokrycie kosztów wykonania wyceny lokalu mieszkalnego. Kwota kaucji podlegać będzie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego. Wysokość oraz szczegółowe warunki wpłaty i rozliczenia kaucji w tym, w przypadku rezygnacji przez najemcę z nabycia lokalu mieszkalnego, określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Najemcą lokalu. Szczegółowe informacje dot. sprzedaży mieszkań uzyskać można w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego sala A stanowisko Nr 15 lub telefonicznie w Wydziale Mienia Komunalnego pod nr tel WMK-46-I

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 89 Wersja VIII KARTA STANOWISKOWA w sprawie: SPRZEDAś LOKALI KOMUNALNYCH MIESZKALNYCH 1. Od czego mam zacząć? W Biurze Obsługi Interesanta, stanowisko Nr 15,

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim - Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 97 Wersja V KARTA STANOWISKOWA w sprawie: PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI 1. Od czego mam zacząć? należy w Biurze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 14 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 104/XVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI. z dnia 14 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 104/XVIII/2012 RADY MIEJSKIEJ W BLACHOWNI z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży oraz warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych od cen sprzedaży lokali

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 27 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: DZIERŻAWY /NAJMU/ NIERUCHOMOŚCI STANOWIACYCH WŁASNOŚĆ GMINY OSTROWIEC ŚW. 1. Od czego mam zacząć? Należy w Biurze

Bardziej szczegółowo

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW

Nr procedury:... SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury:... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ MIESZKAŃ KOMUNALNYCH NA RZECZ NAJEMCÓW Procedura Nr... 2 z 9 Wykaz zmian wprowadzonych w procedurze

Bardziej szczegółowo

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y

S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y S P R Z E D A Ż L O K A L U M I E S Z K A L N E G O N A R Z E C Z N A J E M C Y Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wniosek do pobrania w kancelarii, parter, pokój nr 2 lub w Wydziale Gospodarki

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.eu UTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY. Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy.

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY. Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wymagane dokumenty Wniosek o sprzedaż użytkowego na rzecz najemcy wypełniony przez: wnioskodawcę w części I i części

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 września 2016 r.

Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 października 2016 r. Poz. 1640 ROZPORZĄDZENIE ministra obrony narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA. z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych UCHWAŁA NR XLV/381/10 RADY MIASTA ŻYRARDOWA z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) Ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku

Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia roku Uchwała Nr.../07 Druk Nr 17/10 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2007 roku w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupsk. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 września 2016 r.

Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 2016 r. Poz. 1582 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 1) z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż mieszkań komunalnych

Sprzedaż mieszkań komunalnych Sprzedaż mieszkań komunalnych Warunki i zasady sprzedaży mieszkań komunalnych reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy ZARZĄDZENIE NR 85/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA z dnia... 2016 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych oraz udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku

UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 30 listopada 2011 roku UCHWAŁA Nr XI/ 86 /2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie: zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Nekla Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI. z dnia 4 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 556 UCHWAŁA NR XX/70/2016 RADY GMINY WYMIARKI z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Uchwała Nr.../12 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2012 roku Druk Nr 26/18 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupska. Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a,

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 8 i 9 w budynku nr 3 położonym przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 8 i 9 w budynku nr 3 położonym przy ul. Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 199/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 3 przy ul. Łukasiewicza, wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku

UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku UCHWAŁA Nr XXXI/80/2005 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży stanowiących własność Gminy Skarżysko-Kamienna. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kowary dnia r.

Kowary dnia r. Kowary dnia 19.09.2011r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110 /2011 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 19.09.2011r. WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Gminy Kowary przeznaczonych do zbycia wraz z oddaniem

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach.

1. Przeznaczyć do sprzedaży lokale mieszkalne nr 10 i 40 w budynku nr 13 położonym przy ul. Michałowicza w Czechowicach-Dziedzicach. ZARZĄDZENIE Nr 127/07 BURMISTRZA CZECHOWIC-DZIEDZIC w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 13 przy ul. Michałowicza, wraz ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3348/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017r.

Zarządzenie Nr 3348/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 21 czerwca 2017r. Zarządzenie Nr 3348/2017 z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie: ustalenia zasad składania i trybu rozpatrywania wniosków o wykup komunalnych lokali mieszkalnych będących własnością gminy. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 18 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 18 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY. Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy.

SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY. Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY Sposób załatwienia sprawy Na wniosek najemcy. Wymagane dokumenty Wniosek o sprzedaż użytkowego na rzecz najemcy wypełniony przez: wnioskodawcę w części I, Zarząd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2012 r. Poz. 873 UCHWAŁA Nr XXIV/483/12 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 maja 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 maja 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIV/369/2013 Rady Miasta Otwocka z dnia 07 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Otwock i udzielania bonifikaty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 917/GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r. OR.0050.379.2014 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 379/14 Burmistrza Moniek z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie sprzedaży i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Na

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY

KARTA USŁUG. Nazwa usługi: SPRZEDAŻ LOKALU UŻYTKOWEGO NA RZECZ NAJEMCY KARTA USŁUG Urząd Miejski w Chojnowie Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów tel. (76) 81 88 285, 81 88 677, fax. (76) 81 87 515 e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUTH www.chojnow.eu bip.chojnow.net.pl Godziny

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup Odp.: Sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 16 września 2005r.

RADY MIASTA SOPOTU. z dnia 16 września 2005r. UCHWAŁA Nr XXX/517/2005 RADY MIASTA SOPOTU z dnia 16 września 2005r. w sprawie: przyznania najemcom komunalnych lokali mieszkalnych bonifikat od ceny lokali oraz oprocentowania rat z tytułu nabycia lokalu

Bardziej szczegółowo

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu.

WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. WYKUP GRUNTU Z 98% BONIFIKATĄ w Spółdzielni Mieszkaniowej WIDOK Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące wykupu gruntu. INFORMACJE PODSTAWOWE Kraków, 20. 10. 2014r. 1) Pyt.: Kogo dotyczy wykup

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości

UCHWAŁA NR... z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia... w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste udziałów w nieruchomości Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r.

Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. Uchwała nr XXIV/257/2000 Rady Miejskiej w Zielonej Górze z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie określenia zasad obrotu nieruchomościami stanowiącymi własność miasta Zielona Góra. Na podstawie art.18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. UCHWAŁA NR L/313/10 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych i lokali użytkowych stanowiących własność gminy Boguszów-Gorce Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz OBWIESZCZENIE NR RADY GMINY CHOJNÓW. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2015 r. Poz. 1996 OBWIESZCZENIE NR 01.2015 RADY GMINY CHOJNÓW z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN. z dnia 24 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 481/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miasta Szczecin w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 13 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 135/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie pierwszego publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie mieszkania położonego przy ul. Skłodowskiej-Curie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r.

UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. UCHWAŁA NR XLVI/568/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

Bardziej szczegółowo

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta

GS-21. URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta GS-21 URZĄD MIASTA KRAKOWA Wydział Skarbu Miasta Sprzedaż na rzecz najemców lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste lub sprzedażą ułamkowej

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 ze

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim P 8 K 87 Wersja III KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALENIA INNEGO TERMINU PŁATNOŚCI OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UśYTKOWANIA WIECZYSTEGO 1. Od czego mam zacząć? NaleŜy

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Część I Wypełnia/ją wnioskodawca/y

ANKIETA Część I Wypełnia/ją wnioskodawca/y Załącznik nr 1 do uchwały nr 1329/2012 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.06.2012 r. Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety należy zapoznać się z załącznikami i pouczeniem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia...

U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... U C H W A Ł A NR... RADY MIASTA MALBORKA z dnia... w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mienie komunalne oraz zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych przysługującego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA. z dnia 19 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 6667 UCHWAŁA NR XXIX/175/2013 RADY GMINY RUJA z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r.

Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. Uchwała Nr... /.../2015 Rady Miasta Ustka z dnia... grudnia 2015r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ustka. Na podstawie: art. 18 ust. 1 i 2, pkt

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 5375 UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

ANKIETA / część I /-

ANKIETA / część I /- Załącznik do uchwały Nr 213/2011 Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy z dnia 29.03.2011 r. /Wypełnia wnioskodawca/y/ Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety należy zapoznać się z pouczeniem ANKIETA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 70/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie określenia trybu sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin Na podstawie art. 25 ust. 1

Bardziej szczegółowo

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi

3. gminie należy przez to rozumieć Gminę Święciechowa, 4. gminnym zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmi UCHWAŁA Nr III/ 11 /2010 Rady Gminy Święciechowa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Gminy Święciechowa oraz ich wydzierżawiania

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku

U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku U C H W A Ł A N r XXVIII/907/04 R A D Y M I A S T A G D A Ń S K A z dnia 30 września 2004 roku w sprawie zasad udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży na rzecz najemców nieruchomości zabudowanych budynkami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE. z dnia 16 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR RZ BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE. z dnia 16 października 2017 r. ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.232.2017 BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE z dnia 16 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości lokalowych - lokali mieszkalnych i ogłoszenia wykazu sprzedawanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych

Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 w spr. zasad sprzedaży lokali użytkowych Uchwała Nr XXXVII/266/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie: zasad sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 10/2016 Wójta Gminy Batorz z dnia 19 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia procedury sprzedaży nieruchomości Gminy Batorz na rzecz właścicieli nieruchomości bezpośrednio do niej przyległych

Bardziej szczegółowo

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Nr procedury :... SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH URZĄD MIASTA GDYNI Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81 382 GDYNIA Nr procedury :... Tytuł procedury: SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH OSÓB FIZYCZNYCH Procedura Nr.. 2 z 8 Wykaz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3115 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 95/X/2015

Bardziej szczegółowo

... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data ) WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO

... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data ) WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO ...... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data )... (Adres zamieszkania, tel. kontaktowy)... (NIP) BURMISTRZ MIASTA GORLICE Rynek 2, 38-300 Gorlice WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO Zwracam(y) się z prośbą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ANKIETA. / podpis współmałżonka/ / podpis wnioskodawcy/

WNIOSEK ANKIETA. / podpis współmałżonka/ / podpis wnioskodawcy/ WNIOSEK ANKIETA Najemcy ubiegającego się o nabycie lokalu mieszkalnego w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603) oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r.

UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 z dnia 23 kwietnia 2001r. Data utworzenia 2001-04-23 Numer aktu 362 Kadencja Kadencja 1998-2002 UCHWAŁA NR XXXI/362/2001 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 23 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności

UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności UMOWA NR Z/.. o współfinansowaniu budowy lokalu mieszkalnego na zasadach partycypacji w formule docelowej własności zawarta w Kielcach w dniu. 2013r. pomiędzy: Spółką Kieleckie Towarzystwo Budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 75/ BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 75/2015... BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie i ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wraz z oddaniem w użytkowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/519/98 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 lutego 1998 roku

UCHWAŁA NR L/519/98 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 lutego 1998 roku UCHWAŁA NR L/519/98 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 27 lutego 1998 roku Załącznik do obwieszczenia Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW. z dnia 17 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia szczegółowej procedury sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę nieruchomości oraz

Bardziej szczegółowo

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.

Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Korzyści dla osób mających prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. I. Zasoby nieruchomości Do celów niniejszego opracowania bardzo pomocne jest sprecyzowanie jak należy rozumieć: a) zasób nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 34/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 11 grudnia 2014 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych i sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1) 2 uchwały Nr Vk/L/542/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. o zmianie

1) 2 uchwały Nr Vk/L/542/2010 Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 października 2010 r. o zmianie Obwieszczenie z dnia 9 października 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr Vk/XIV/141/2007 Rady Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych przez Gminę

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2014 r. Poz. 1721 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 21 marca 2016 r. Poz. 1745 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 6244 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 8 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 6244 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 6244 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WSO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 grudnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WSO BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ. z dnia 28 grudnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR WSO.0050.1.152.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE

R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE R E G U L A M I N USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORMORAN W OLSZTYNIE Ilekroć w regulaminie jest mowa: R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. - o ustawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 954 /GNP/2016 PREZYDENTA MIASTA KĘDZIERZYN-KOŹLE z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, ustalenia ceny, zatwierdzenie i ogłoszenie wykazu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu.

Niniejszy dokument stanowi projekt aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości. Ostateczny tekst umowy może różnić się od niniejszego projektu. Repertorium A Nr AKT NOTARIALNY Dnia ( ) przed Notariuszem w w Kancelarii przy ulicy, stawili się : 1., córka i, zamieszkała w legitymująca się dowodem osobistym, PESEL, według oświadczenia NIP, zamężna,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 23 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XX/246/2017 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE. z dnia 23 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XX/246/2017 w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków.

UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. UCHWAŁA NR CX/1099/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

69 143/ m 2. Nr obrębu Nr działki

69 143/ m 2. Nr obrębu Nr działki Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm./ podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 10-06-2016r.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO

WNIOSEK O ZAMIANĘ LOKALU MIESZKALNEGO Załącznik nr 2 do Szczegółowych zasad i trybu realizacji zamian lokali mieszkalnych. (imię i nazwisko wnioskodawcy). (ulica, numer domu/mieszkania). (kod pocztowy, miasto). (nr telefonu wnioskodawcy) Elbląg,

Bardziej szczegółowo

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości Zawarta w dniu..................... r. w...................................... pomiędzy: (data) (miejscowość).................córką/synem...............zamieszkałą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 24 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/220/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Żarów Na podstawie art. 18 ust 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XIV.183.2012 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Biała Na podstawie ar.18 ust.2 pkt 9 lit.a i pkt 15

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia;

INFORMACJA. 2. przekażą lokal komunalny wyłączony z użytkowania z uwagi na stwierdzony stan zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; INFORMACJA Komunalne lokale mieszkalne w zmodernizowanych budynkach, oddanych do użytku po dniu 1 maja 1999 roku, przeznacza się do wynajmu w drodze konkursu ofert osobom, które: 1. przekażą lokal komunalny

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7

Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Spółdzielnia Mieszkaniowa "WIDOK" 30-147 Kraków ul. Na Błonie 7 Zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów SM WIDOK w Krakowie (tekst jednolity z 24.03.2011 r.) A. Podstawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. UCHWAŁA NR XXXV/483/08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a, art. 40 ust. 1 i 2 pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim KARTA STANOWISKOWA w sprawie: USTALANIA OPŁAT ADIACENCKICH Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W WYNIKU: - BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, - PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI. 1. Na czym polegają

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU. z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/442/2010 RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji osobom fizycznym, które zamierzają dokonać likwidacji azbestowych poryć dachowych i/lub elewacji na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/60/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/60/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych oraz trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r.

Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 15 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2016 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXVI/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 15 września 2016 r. w sprawie: określenia zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data ) WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO

... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data ) WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO ...... (Imię i Nazwisko) (Miejscowość, data )... (Adres zamieszkania, tel. kontaktowy)... (NIP) URZĄD MIEJSKI W GORLICACH Rynek 2, 38-300 Gorlice WNIOSEK O WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO Zwracam(y) się z prośbą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Strona1 PROCEDURA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 27 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 2 maja 2016 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR XXVIII/158/16 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania gminnym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości

UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości UMOWA NR... na sporządzanie operatów szacunkowych wartości nieruchomości zawarta w dniu... w Rzgowie pomiędzy Gminą Rzgów Plac 500-lecia 22, 95-030 Rzgów NIP: 728-260-60-12 reprezentowaną przez Burmistrza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM

REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM REGULAMIN ustanowienia praw do lokali, zamiany i najmu lokali mieszkalnych w Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej WARDOM Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 15 czerwca 2016 r. Poz. 2610 UCHWAŁA NR XXX/776/16 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży, na rzecz najemców,

Bardziej szczegółowo

Wnoszę o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności gruntu

Wnoszę o przekształcenie prawa uŝytkowania wieczystego w prawo własności gruntu URZĄD MIASTA I GMINY W BOGATYNI adres: ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia telefon: 0 75 77 31 947, faks: 0 75 77 31 052, e-mail: umig@bogatynia.pl PN-EN ISO 9001:2001 WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI I HANDLU

Bardziej szczegółowo