Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje"

Transkrypt

1 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Hallo! Wie gehts? człowiek stosuje typowe zwroty na powitane i poŝegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową wymowę pyta o samopoczucie określa swoje samopoczucie prowadzi krótkie dialogi według wzoru Guter Start! Eins, zwei, drei człowiek, zakupy, usługi zna i aktywnie stosuje liczebniki główne do 20 pyta o cenę produktu podaje ceny wybranych produktów notuje usłyszane numery telefonów zakreśla usłyszane ceny samodzielnie prowadzi krótkie dialogi wykorzystując podane zwroty i wyraŝenia liczebniki od szyk zadania prostego i pytającego Was ist das? człowiek przyporządkowuje odpowiednio usłyszane nazwy do zdjęć nazywa przedmioty i ich cechy identyfikuje kolory identyfikuje rodzajniki określone i nieokreślone i przeczenie kein zna alfabet niemiecki rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku przeczenie kein Tematy, teksty, sytuacje Infobox Landeskunde opisuje krótko wybrane przedmioty prowadzi samodzielnie krótkie dialogi Wymagania edukacyjne rozróŝnia powitania i poŝegnania charakterystyczne dla róŝnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów DACH 1 Środki językowe czas Perfekt

2 człowiek, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych wyszukuje w Internecie inne typowe powitania i poŝegnania Ich wohne in Berlin dom, elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych zna nazwy i identyfikuje na mapie niektóre miasta krajów DACH przyporządkowuje na podstawie wysłuchanego tekstu opisy miast do fotografii przedstawia się pyta inną osobę o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek rekonstruuje dialogi wykorzystując podane słownictwo wyszukuje w Internecie informację o wybranym mieście i prezentuje je podczas lekcji prowadzi samodzielnie dialogi wykorzystując poznane słownictwo Rozdział 1 Das bin ich odmiana czasowników w liczbie pojedynczej zdanie pytające i oznajmujące Wo liegt Hamburg? dom, elementy wiedzy o krajach niemickojęzycznych zna nazwy i identyfikuje na mapie kraje DACH określa połoŝenie miast potwierdza lub zaprzecza określa pochodzenie innych osób identyfikuje zdania oznajmujące i pytające pyta o pochodzenie i miejsce zamieszkania opowiada o wybranej osobie prawidłowo stosuje zdania pytające i oznajmujące zdania pytające i oznajmujące zaimki osobowe w liczbie pojedynczej 2

3 Tematy, teksty, sytuacje Wie ist deine Adresse? dom, człowiek Wymagania edukacyjne pyta o adres zamieszkania i adres internetowy dopasowuje usłyszane wypowiedzi do osób automatyzuje w ćwiczeniach odmianę czasowników w liczbie pojedynczej pisze dyktando notuje usłyszane informacje o osobach prawidłowo stosuje czasowniki opowiada o sobie i wybranej osobie z podręcznika Środki językowe Infobox Landeskunde: Nazwy miast elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Freizeitaktivitäten człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego Was machst du in deiner Freizeit? człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego Uczeń zna nazwy miast krajów DACH i ich polskie odpowiedniki nazywa sposoby spędzania wolnego czasu zaznacza usłyszane czynności określa swoje zainteresowania i swoje hobby opowiada o swoim hobby udziela informacji o hobby innych osób w klasie odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby wyraŝa upodobania wyraŝa opinię na temat sposobów spędzania czasu wolnego wykorzystując podane słownictwo opowiada o sposobach spędzania wolnego czasy prowadzi samodzielnie dialogi wykorzystując poznane słownictwo Rozdział 2 Meine Hobbys odmiana czasowników zaimki dzierŝawcze szyk przestawny w zdaniu oznajmującym 1

4 Welche Sprachen sprichst du? człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu nazywa języki obce określa swoje umiejętności stosując podane słownictwo uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami prowadzi dialogi według wzoru opisuje krótko osoby wykorzystując podane o nich informacje wyraŝa Ŝyczenia stosując konstrukcję ich möchte przeprowadza ankietę w klasie i prezentuje jej wyniki charakteryzuje osoby i ich zainteresowania konstrukcja ich möchte czasowniki nieregularne Infobox Landeskunde: Die deutschsprachigen Länder elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Słuchanie programowej człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego. czyta tekst informacyjny selektywnie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu określa kontekst sytuacyjny wyszykuje i selekcjonuje informacje Zwischenstation 1 leksykalno gramatycznych z rozdziałów 1-2 1

5 Reagowanie programowej człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego. Czytanie programowej człowiek: zainteresowania; Ŝycie rodzinne i towarzyskie: formy spędzania czasu wolnego. rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych uzyskuje powyŝej 80% ogólnej punktacji określa kontekst sytuacyjny wyszukuje informacje leksykalnogramatycznych z rozdziałów 1-2 leksykalno gramatycznych z rozdziałów 1-2 2

6 Familie heute Ŝycie towarzyskie i rodzinne (członkowie rodziny) nazywa członków rodziny wyszukuje informacje w tekście czytanym identyfikuje zdjęcia i ich opisy określa przynaleŝność za pomocą przyimka von i zaimków dzierŝawczych przyimek von odmiana czasownika sein opisuje wybraną rodzinę Ich habe einen Bruder Ŝycie towarzyskie i rodzinne (członkowie rodziny) opisuje swoją rodzinę udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nie partnera (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) zna zasady odmiany czasownika haben identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników uzupełnia tabelę usłyszanymi informacjami odmiana czasownika haben liczba mnoga rzeczowników przedstawia swoją rodzinę np. opisując fotografię Wir gehören auch zur Familie Ŝycie towarzyskie i rodzinne, świat przyrody nazywa zwierzęta domowe i prawidłowo wymawia ich nazwy wyraŝa Ŝyczenie stosując konstrukcję ich möchte wyraŝa Ŝal neguje zdanie stosując przeczenie kein opowiada o wybranych osobach na podstawie notatek przeczenie kein opowiada o swoim zwierzęciu domowym Rozdział 4 Meine Freunde 1

7 Mein bester Freund, meine beste Freundin Ŝycie towarzyskie i rodzinne (koledzy, przyjaciele) rozumie czytany tekst, streszcza go partnerowi uzupełnia tabelę wyszukanymi w teście czytanym informacjami przekazuje informacje o innych osobach charakteryzuje przyjaciół uzupełnia tekst wysłuchanymi informacjami pisze krótki tekst wykorzystując podane konstrukcje odmiana czasowników w liczbie mnogiej przymiotniki opowiada samodzielnie o swoim przyjacielu prowadzi wywiady z kolegami i prezentuje ich wyniki w klasie Meine Clique Ŝycie towarzyskie i rodzinne (koledzy, przyjaciele) prowadzi proste dialogi opisuje swoją paczkę przyjaciół wykorzystując podane wyraŝenia odpowiada na W-Fragen przygotowuje plakat Maja paczka przyjaciół W Fragen Treffpunkte Ŝycie towarzyskie i rodzinne (ulubione miejsca spotkań) nazywa typowe miejsca spotkań młodych ludzi rozróŝnia przyimki wymagające uŝycia celownika i biernika automatyzuje w ćwiczeniach uŝycie przyimków lokalnych uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami prawidłowo stosuje przyimki lokalne opowiada krótko o miejscach, w których młodzieŝ lubi spędzać czas wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem 2

8 Unsere Klasse szkoła, Ŝycie szkoły określa lokalizację szkoły z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu przyporządkowuje odpowiednio zdania do fotografii sprawdza poprawność wykonanego zadania słuchając nagrania udziela wywiadu odpowiadając na proste pytania opisuje czynności uczniów w szkole automatyzuje poznane słownictwo w ćwiczeniach potwierdza lub neguje określoną informację przygotowuje i prezentuje plakat o klasie prowadzi wywiad o szkole z kolegami z klasy i prezentuje jego wyniki opowiada o swojej szkole, wykorzystując wszystkie poznane struktury leksykalne i gramatyczne odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze Unser Schuldirektor człowiek, szkoła: Ŝycie szkoły Unsere Lehrer und Lehrerinen szkoła, przedmioty szkolne, nauczyciele słucha tekstu wywiadu selektywnie, notuje odpowiedzi na pytania pisze krótką notatkę wykorzystując podane słownictwo pracując w grupie przygotowuje listę pytań do wywiadu z nauczycielem prawidłowo formułuje formę grzecznościową przygotowuje i przeprowadza wywiad z nauczycielem języka niemieckiego, prezentuje jego wyniki przedstawia osobę po przeczytaniu krótkiego tekstu informacyjnego nazywa przedmioty szkolne wyraŝa preferencje i upodobania szkolne zna nazwy dni tygodnia zna określenia czasu typu am Montag pisze plan lekcji forma grzecznościowa przeczenie nicht okoliczniki czasu rzeczowniki złoŝone pisze plan lekcji i opowiada o nim prawidłowo stosuje poznane okoliczniki czasu wyraŝa swoją pozytywną i negatywną opinię o przedmiotach szkolnych Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe 1

9 Infobox Landeskunde: Das Schulsystem in Deutschland elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych Słuchanie szkoła, Ŝycie rodzinne i towarzyskie Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym czyta tekst informacyjny selektywnie, odpowiada na pytania przygotowuje krótką prezentację na temat systemu szkolnego w Niemczech i przedstawia ją w klasie selekcjonuje informacje określa główną myśl tekstu Zwischenstation 2 leksykalnogramatycznych z lekcji 3-5 Reagowanie szkoła, Ŝycie rodzinne i towarzyskie rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w celu uzyskania informacji leksykalnogramatycznych z lekcji 3-5 Czytanie szkoła, Ŝycie rodzinne i towarzyskie określa nadawcę tekstu wyszukuje i selekcjonuje informacje rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu leksykalnogramatycznych z lekcji 3-5 2

10 Das brauche ich in der Schule szkoła (przybory szkolne) Gib mir bitte dein Heft! szkoła (Ŝycie szkoły) Eine Schule stellt sich vor szkoła Frühstück international Ŝywienie (artykuły spoŝywcze, posiłki) Tematy, teksty, sytuacje nazywa przybory szkolne i prawidłowo je wymawia przyporządkowuje zdjęcia do zdań nazywa przedmioty znajdujące się we własnym plecaku szkolnym prosi drugą osobę o przybory szkolne identyfikuje zaimki wskazujące wyraŝa Ŝal nazywa typowe czynności szkolne określa przynaleŝność przedmiotów i pyta o nią opisuje samodzielnie czynności podczas lekcji prawidłowo stosuje zaimki wskazujące i rodzajniki czyta tekst informacyjny selektywnie pisze krótką notatkę o szkole wykorzystując podane zwroty i wyraŝenia nazywa pomieszczenia w budynku szkolnym uzupełnia notatkę wyszukanymi informacjami odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania opowiada samodzielnie o swojej szkole nazywa produkty spoŝywcze i potrawy przyporządkowuje wysłuchane informacje do osób mówi o swoich upodobaniach Ŝywieniowych identyfikuje czasowniki nieregularne przeprowadza w klasie ankietę na temat śniadania i prezentuje jej wyniki opowiada o swoich nawykach Ŝywieniowych Wymagania edukacyjne rodzajnik rzeczowników zaimki wskazujące der, die, das przeczenia Rozdział 7 Was isst du gern? czasownik mögen konstrukcja gehören zu Środki językowe 1

11 Guten Appetit! Ŝywienie (zdrowa Ŝywność) nazywa kolejne produkty spoŝywcze i potrawy wyraŝa preferencje uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami rozumie zasady zdrowego odŝywiania się opowiada o zasadach zdrowego odŝywiania się opowiada o typowych posiłkach konstrukcja ich möchte Im Fastfood- Restaurant Ŝywienie (lokale gastronomiczne) Steffis Garderobe człowiek (opis ubioru) czyta tekst informacyjny selektywnie składa zamówienie na podstawie karty dań podaje ceny produktów prezentuje swój przykładowy jadłospis prowadzi dialog w restauracji na podstawie karty dań nazywa części garderoby i prawidłowo je wymawia identyfikuje czasowniki rozdzielnie złoŝone prawidłowo stosuje poznane czasowniki prowadzi dialogi czasowniki nieregularne Rozdział 8 Meine Klamotten czasownik anziehen liczba mnoga rzeczowników Gefällt dir mein Sweatshirt? człowiek (opis ubioru), zakupy (sprzedawanie i kupowanie) wyraŝa opinię o częściach garderoby opisuje części garderoby zna odmianę czasownika gefallen identyfikuje zaimki osobowe prowadzi rozmowę w sklepie stosując podane zwroty Uczeń o umiejętnościach na poziomie ponadpodstawowym opisuje wybraną osobę czasownik gefallen zaimki osobowe Gehst du mit der Mode? czyta tekst selektywnie pisze zdania zgodnie z treścią tekstu wyraŝanie opinii 2

12 człowiek (wygląd, opis ubioru) wyraŝa swoją opinię o markowych ubraniach stosując podane zwroty i wyraŝenia relacjonuje wydarzenia wakacyjne stosuje prawidłowo zdania z okolicznikami czasu człowiek, szkoła, Ŝywienie określa kontekst sytuacyjny określa główną myśl tekstu wyszukuje i selekcjonuje informacje Zwischenstation 3 leksykalnych i gramatycznych z rozdziału 6-8 Reagowanie udziela i przekazuje informacje rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno gramatyczne przetwarza część tekstu i materiał ikonograficzny leksykalnych i gramatycznych z rozdziału 6-8 Czytanie doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem określa główną myśl tekstu wyszukuje informacje leksykalnych i gramatycznych z rozdziału 6-8 3

13 Test modelowy 1 doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem potrafi rozwiązywać zadania róŝnymi technikami reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem leksykalnogramatycznych z lekcji 1-8 doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem potrafi rozwiązywać zadania róŝnymi technikami reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem leksykalnogramatycznych z rozdziału 1-8 4

14 Tematy, teksty, sytuacje Infobox Landeskunde Wymagania edukacyjne rozróŝnia powitania i poŝegnania charakterystyczne dla róŝnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów DACH wyszukuje w Internecie inne typowe powitania i poŝegnania Środki językowe czas Perfekt Ich wohne in Berlin zna nazwy i identyfikuje na mapie niektóre miasta krajów DACH przyporządkowuje na podstawie wysłuchanego tekstu opisy miast do fotografii przedstawia się pyta inną osobę o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek rekonstruuje dialogi wykorzystując podane słownictwo wyszukuje w Internecie informację o wybranym mieście i prezentuje je podczas lekcji prowadzi samodzielnie dialogi wykorzystując poznane słownictwo odmiana czasowników w liczbie pojedynczej zdanie pytające i oznajmujące Wo liegt Hamburg? zna nazwy i identyfikuje na mapie kraje DACH określa połoŝenie miast potwierdza lub zaprzecza określa pochodzenie innych osób identyfikuje zdania oznajmujące i pytające pyta o pochodzenie i miejsce zamieszkania opowiada o wybranej osobie prawidłowo stosuje zdania pytające i oznajmujące zdania pytające i oznajmujące zaimki osobowe w liczbie pojedynczej 5

15 Wie ist deine Adresse? pyta o adres zamieszkania i adres internetowy dopasowuje usłyszane wypowiedzi do osób automatyzuje w ćwiczeniach odmianę czasowników w liczbie pojedynczej pisze dyktando notuje usłyszane informacje o osobach prawidłowo stosuje czasowniki opowiada o sobie i wybranej osobie z podręcznika Infobox Landeskunde: Nazwy miast Uczeń zna nazwy miast krajów DACH i ich polskie odpowiedniki Freizeitaktivitäten nazywa sposoby spędzania wolnego czasu zaznacza usłyszane czynności określa swoje zainteresowania i swoje hobby opowiada o swoim hobby udziela informacji o hobby innych osób w klasie odmiana czasowników Was machst du in deiner Freizeit? odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby wyraŝa upodobania wyraŝa opinię na temat sposobów spędzania czasu wolnego wykorzystując podane słownictwo opowiada o sposobach spędzania wolnego czasy prowadzi samodzielnie dialogi wykorzystując poznane słownictwo zaimki dzierŝawcze szyk przestawny w zdaniu oznajmującym 6

16 Tematy, teksty, sytuacje Welche Sprachen sprichst du? Wymagania edukacyjne odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego tekstu nazywa języki obce określa swoje umiejętności stosując podane słownictwo uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami prowadzi dialogi według wzoru opisuje krótko osoby wykorzystując podane o nich informacje wyraŝa Ŝyczenia stosując konstrukcję ich möchte przeprowadza ankietę w klasie i prezentuje jej wyniki charakteryzuje osoby i ich zainteresowania Środki językowe konstrukcja ich möchte czasowniki nieregularne Infobox Landeskunde: Die deutschsprachigen Länder czyta tekst informacyjny selektywnie odpowiada na pytania na podstawie przeczytanego tekstu Słuchanie Reagowanie Czytanie określa kontekst sytuacyjny wyszykuje i selekcjonuje informacje rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych uzyskuje powyŝej 80% ogólnej punktacji określa kontekst sytuacyjny wyszukuje informacje leksykalno gramatycznych z rozdziałów 1-2 leksykalnogramatycznych z rozdziałów 1-2 leksykalno gramatycznych z rozdziałów 1-7

17 Familie heute nazywa członków rodziny wyszukuje informacje w tekście czytanym identyfikuje zdjęcia i ich opisy określa przynaleŝność za pomocą przyimka von i zaimków dzierŝawczych opisuje wybraną rodzinę przyimek von odmiana czasownika sein Ich habe einen Bruder opisuje swoją rodzinę udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nie partnera (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) zna zasady odmiany czasownika haben identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników uzupełnia tabelę usłyszanymi informacjami odmiana czasownika haben liczba mnoga rzeczowników przedstawia swoją rodzinę np. opisując fotografię Wir gehören auch zur Familie nazywa zwierzęta domowe i prawidłowo wymawia ich nazwy wyraŝa Ŝyczenie stosując konstrukcję ich möchte wyraŝa Ŝal neguje zdanie stosując przeczenie kein opowiada o wybranych osobach na podstawie notatek opowiada o swoim zwierzęciu domowym przeczenie kein 8

18 Tematy, teksty, sytuacje Mein bester Freund, meine beste Freundin Wymagania edukacyjne rozumie czytany tekst, streszcza go partnerowi uzupełnia tabelę wyszukanymi w teście czytanym informacjami przekazuje informacje o innych osobach charakteryzuje przyjaciół uzupełnia tekst wysłuchanymi informacjami pisze krótki tekst wykorzystując podane konstrukcje opowiada samodzielnie o swoim przyjacielu prowadzi wywiady z kolegami i prezentuje ich wyniki w klasie Środki językowe odmiana czasowników w liczbie mnogiej przymiotniki Meine Clique prowadzi proste dialogi opisuje swoją paczkę przyjaciół wykorzystując podane wyraŝenia odpowiada na W-Fragen przygotowuje plakat Maja paczka przyjaciół W Fragen Treffpunkte nazywa typowe miejsca spotkań młodych ludzi rozróŝnia przyimki wymagające uŝycia celownika i biernika automatyzuje w ćwiczeniach uŝycie przyimków lokalnych uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami prawidłowo stosuje przyimki lokalne opowiada krótko o miejscach, w których młodzieŝ lubi spędzać czas wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem 9

19 Unsere Klasse Unser Schuldirektor Unsere Lehrer und Lehrerinen określa lokalizację szkoły z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu przyporządkowuje odpowiednio zdania do fotografii sprawdza poprawność wykonanego zadania słuchając nagrania udziela wywiadu odpowiadając na proste pytania opisuje czynności uczniów w szkole automatyzuje poznane słownictwo w ćwiczeniach potwierdza lub neguje określoną informację przygotowuje i prezentuje plakat o klasie prowadzi wywiad o szkole z kolegami z klasy i prezentuje jego wyniki opowiada o swojej szkole, wykorzystując wszystkie poznane struktury leksykalne i gramatyczne słucha tekstu wywiadu selektywnie, notuje odpowiedzi na pytania pisze krótką notatkę wykorzystując podane słownictwo pracując w grupie przygotowuje listę pytań do wywiadu z nauczycielem prawidłowo formułuje formę grzecznościową przygotowuje i przeprowadza wywiad z nauczycielem języka niemieckiego, prezentuje jego wyniki przedstawia osobę po przeczytaniu krótkiego tekstu informacyjnego nazywa przedmioty szkolne wyraŝa preferencje i upodobania szkolne zna nazwy dni tygodnia zna określenia czasu typu am Montag pisze plan lekcji pisze plan lekcji i opowiada o nim prawidłowo stosuje poznane okoliczniki czasu wyraŝa swoją pozytywną i negatywną opinię o przedmiotach szkolnych odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze forma grzecznościowa przeczenie nicht okoliczniki czasu rzeczowniki złoŝone 10

20 Tematy, teksty, sytuacje Infobox Landeskunde: Das Schulsystem in Deutschland Wymagania edukacyjne Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym czyta tekst informacyjny selektywnie, odpowiada na pytania przygotowuje krótką prezentację na temat systemu szkolnego w Niemczech i przedstawia ją w klasie Środki językowe Słuchanie selekcjonuje informacje określa główną myśl tekstu leksykalnogramatycznych z lekcji 3-5 Reagowanie rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne reaguje w celu uzyskania informacji leksykalnogramatycznych z lekcji 3-5 Czytanie określa nadawcę tekstu wyszukuje i selekcjonuje informacje rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu leksykalnogramatycznych z lekcji

21 Das brauche ich in der Schule nazywa przybory szkolne i prawidłowo je wymawia przyporządkowuje zdjęcia do zdań nazywa przedmioty znajdujące się we własnym plecaku szkolnym rodzajnik rzeczowników Gib mir bitte dein Heft! prosi drugą osobę o przybory szkolne identyfikuje zaimki wskazujące wyraŝa Ŝal nazywa typowe czynności szkolne określa przynaleŝność przedmiotów i pyta o nią zaimki wskazujące der, die, das opisuje samodzielnie czynności podczas lekcji prawidłowo stosuje zaimki wskazujące i rodzajniki Eine Schule stellt sich vor czyta tekst informacyjny selektywnie pisze krótką notatkę o szkole wykorzystując podane zwroty i wyraŝenia nazywa pomieszczenia w budynku szkolnym uzupełnia notatkę wyszukanymi informacjami odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania opowiada samodzielnie o swojej szkole przeczenia 12

22 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Frühstück international nazywa produkty spoŝywcze i potrawy przyporządkowuje wysłuchane informacje do osób mówi o swoich upodobaniach Ŝywieniowych identyfikuje czasowniki nieregularne czasownik mögen konstrukcja gehören zu przeprowadza w klasie ankietę na temat śniadania i prezentuje jej wyniki opowiada o swoich nawykach Ŝywieniowych Guten Appetit! nazywa kolejne produkty spoŝywcze i potrawy wyraŝa preferencje uzupełnia tabelę wysłuchanymi informacjami rozumie zasady zdrowego odŝywiania się opowiada o zasadach zdrowego odŝywiania się opowiada o typowych posiłkach konstrukcja ich möchte Im Fastfood- Restaurant czyta tekst informacyjny selektywnie składa zamówienie na podstawie karty dań podaje ceny produktów prezentuje swój przykładowy jadłospis prowadzi dialog w restauracji na podstawie karty dań czasowniki nieregularne 13

23 Steffis Garderobe nazywa części garderoby i prawidłowo je wymawia identyfikuje czasowniki rozdzielnie złoŝone prawidłowo stosuje poznane czasowniki prowadzi dialogi czasownik anziehen liczba mnoga rzeczowników Gefällt dir mein Sweatshirt? wyraŝa opinię o częściach garderoby opisuje części garderoby zna odmianę czasownika gefallen identyfikuje zaimki osobowe prowadzi rozmowę w sklepie stosując podane zwroty Uczeń o umiejętnościach na poziomie ponadpodstawowym opisuje wybraną osobę czasownik gefallen zaimki osobowe Gehst du mit der Mode? czyta tekst selektywnie pisze zdania zgodnie z treścią tekstu wyraŝa swoją opinię o markowych ubraniach stosując podane zwroty i wyraŝenia relacjonuje wydarzenia wakacyjne stosuje prawidłowo zdania z okolicznikami czasu wyraŝanie opinii 14

24 Tematy, teksty, sytuacje Słuchanie Wymagania edukacyjne określa kontekst sytuacyjny określa główną myśl tekstu wyszukuje i selekcjonuje informacje Środki językowe leksykalnych i gramatycznych z rozdziału 6-8 Reagowanie udziela i przekazuje informacje rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno gramatyczne przetwarza część tekstu i materiał ikonograficzny leksykalnych i gramatycznych z rozdziału 6-8 Czytanie doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem określa główną myśl tekstu wyszukuje informacje leksykalnych i gramatycznych z rozdziału

25 Test modelowy 1 doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem potrafi rozwiązywać zadania róŝnymi technikami reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem leksykalnogramatycznych z lekcji 1-8 Test modelowy 2 doskonali umiejętność słuchania ze zrozumieniem potrafi rozwiązywać zadania róŝnymi technikami reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne doskonali umiejętność czytania ze zrozumieniem leksykalnogramatycznych z rozdziału

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9

Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy. Podręcznik str. 6-9 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji

Magnet 1. Plan wynikowy do kursu Magnet 1. Guter Start! Tematy, teksty, sytuacje. Liczba lekcji Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane zwroty do osób, automatyzuje prawidłową

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1

Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Hallo! Wie geht s? stosuje typowe zwroty na powitane

Bardziej szczegółowo

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet

Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Magnet 1 Rozkład materiału do tomu pierwszego kursu Magnet Guter Start! A = 3 godziny w tygodniu B = 2 godziny w tygodniu Hallo! Wie geht s? 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek Poznawanie

Bardziej szczegółowo

odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze

odmiana czasowników regularnych zaimki dzierŝawcze Unsere Klasse Unser Schuldirektor Unsere Lehrer und Lehrerinen określa lokalizację szkoły z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu przyporządkowuje odpowiednio zdania do fotografii sprawdza

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start!

Treści nauczania wymagania szczegółowe. Guter Start! Hallo! Wie geht s? Treści nauczania szczegółowe Guter Start! Środki językowe Człowiek; I 1.1 IX U. ( = Uczeń) reaguje na polecenia; U. wyraża swoje uczucia; III 4.5 U. nawiązuje kontakty towarzyskie (wita

Bardziej szczegółowo

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej

Karta monitorowania realizacji podstawy programowej Karta monitorowania realizacji podstawy programowej a) w zakresie zrealizowanych godzin: Minimalna liczba godzin przewidzianych na realizację podstawy programowej zgodnie z ramowym planem nauczania Liczba

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

Magnet smart 1 Plan wynikowy

Magnet smart 1 Plan wynikowy Magnet smart 1 Plan wynikowy Temat Erster Schritt Hallo! Grüß dich! Guten Tag! 2 2 Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym: stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie przyporządkowuje usłyszane

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Erster Schritt Hallo! Grüß dich! Guten Tag! Wer bist du? Wie alt

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy:

Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Magnet 2 Wymagania edukacyjne poziom podstawowy i ponadpodstawowy: Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Wir sind wieder alle da! stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM POZIOM III.0 Tematy, teksty, sytuacje Wymagania edukacyjne Środki językowe Guter Start! Wir sind wieder alle da! Mach bei unserem Projekt mit!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2

Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Magnet 2 Plan wynikowy do kursu Magnet 2 Tematy, teksty, sytuacje Ilość lekcji 2 godz. w tyg. Ilość lekcji 3 godz. w tyg. Wymagania edukacyjne Środki językowe Materiał podręcznikowy Guter Start! Wir sind

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NA ŚRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY KLASYFIKACYJNE JĘZYK NIEMIECKI KLASA VII - aby otrzymać wyższą ocenę uczeń musi spełniać wymagania określone na oceny niższe, - ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy direkt neu 1A

Plan wynikowy direkt neu 1A Plan wynikowy direkt neu 1A Podrozdziały Zakresy tematyczne Hi! Hallo! Grüß dich! dom miejsce zamieszkania Die vier Freunde, zainteresowania, przyjaciele praca zawody Tschüs! Auf Wiedersehen! człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE

Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE Wymagania na ocenę dla klas: IB, IC, ID, IE Na podstawie podręcznika Magnet Smart 1 autorstwa Giorgio Motta Tematy i liczba lekcji Środki językowe i umiejętności. Zakres gramatyczny. Numer z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1

ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO. Podręcznik: MEIN BERUF 1 ZAŁĄCZNIK DO PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręcznik: MEIN BERUF 1 Rozdział Realizowane zagadnienie z Podstawy Programowej Materiał gramatyczny Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start! Uczeń stosuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla klasy IA językowej klasy b, c, d, e - poniżej

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. dla klasy IA językowej klasy b, c, d, e - poniżej Na podstawie podręcznika Magnet Smart 1 autorstwa Giorgio Motta, wyd. Lektor Klett Kolorem brązowym oznaczono elementy programu autorskiego. Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy IA językowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej

Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej Program nauczania języka niemieckiego do podręcznika Magnet (poziom III.0- dla początkujących ) zgodny z nową podstawą programową

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Podręcznik: Magnet 1 Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start! Uczeń stosuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY:

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 na podstawie podręcznika KOMPASS neu 1 Rozdział I. KONTAKTE stosować formy powitania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Exakt für dich Starter

Plan wynikowy Exakt für dich Starter Plan wynikowy Exakt für dich Starter Technikum Kreatywne klasa 1 Technik Informatyk Ilość godzin: 2x45min. Realizacja: mgr Katarzyna Florczak Podrozdziały Zakresy tematyczne Wer bist du? człowiek dane

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1 klasa 1 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, sytuacje Guter Start! Liczba lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1

Wymagania edukacyjne. j.niemiecki klasa VII. Podręcznik Mit links 1 Wymagania edukacyjne j.niemiecki klasa VII Podręcznik Mit links 1 MIT LINKS 1- ROZDZIAŁ 1: HALLO! OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA WIEDZA: RECEPCJA zakres w SPEŁNIENIA ; głównie środki

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! neu 1 Podstawowe (P) Ponadpodstawowe (PP) Zadania sprawdzające ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute! Formy powitania

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO!

Wymagania edukacyjne dydaktyczne, ROZDZIAŁ I: HALLO! Gimnazjum w Pewli Ślemieńskiej Nauczyciel: Marek Nowak Plan wynikowy z języka niemieckiego dla klasy pierwszej gimnazjum na podstawie programu DKW 4014-233/99 i podręcznika DACHfenster (dla klasy realizującej

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = (60

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2.0, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? - alfabet s. 12-13 - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy

j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Monika Anna Liesenfeld ZAKRES WYMAGAŃ j. niemiecki klasa 5, kurs podstawowy Na ocenę celującą uczeń ma opanowany bardzo dobrze materiał przewidziany na ocenę bardzo dobrą, ma osiągnięcia w konkursach językowych

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 3 GODZINY/ TYDZIEŃ = (90

Bardziej szczegółowo

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass neu Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 1 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 1 GODZINA/ TYDZIEŃ = (30

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy direkt neu 1B

Plan wynikowy direkt neu 1B Plan wynikowy direkt neu 1B Podrozdziały Zakresy tematyczne Was isst du gern? żywienie artykuły spożywcze Essgewohnheiten żywienie posiłki uczeń: Lektion 6 - Guten Appetit! podstawowe (P) nazywa produkty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka Länder

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 neu Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 neu NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... Tematyka/ problematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne

Kompass Team 1 PWN Wydawnictwo Szkolne NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 1 Kryteria sukcesu Kraje w Europie Formy pozdrowień Przedstawianie się Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.2, 1h/tydzień Wie heißt du? Willkommen! - rozumie dialogi zapoznawcze - pyta o imię i odpowiada na pytanie - literuje swoje imię - rozpoznaje skrócone

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

OCENA DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów, by otrzymać ocenę dopuszczającą, tj. nie opanował podstawowej wiedzy i nie potrafi wykonać

Bardziej szczegółowo

czasowniki modalne czasowniki modalne Was kann man im Fitnessstudio machen? Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym:

czasowniki modalne czasowniki modalne Was kann man im Fitnessstudio machen? Uczeń o umiejętnościach na poziomie podstawowym: Kannst du schwimmen? Was kann man im Fitnessstudio machen? Gehen wir Fußball spielen? Infobox Landeskunde: Welche Sportarten treiben Jungs und Mädchen in Deutschland? Słuchanie nazywa dyscypliny sportowe

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE język niemiecki KOMPASS 1 NEU Kryteria oceniania ROZDZIAŁ 1: KONTAKTE 1. Länder in Europa Wymieniam nazwy krajów niemieckojęzycznych oraz ich stolice. Wymieniam nazwy innych krajów

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus

Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Szczegółowe kryteria oceniania z języka niemieckiego dla klasy 6. Szkoły Podstawowej Program autorski: Łukasz Pikus Rozdział Treści programowe 1 Wer bist du? Wymagania programowe Ocena Uczeń potrafi -wita

Bardziej szczegółowo

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D

Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający- D Wymagania edukacyjne PRZEDMIOT język niemiecki KLASA 1 Technikum NUMER PROGRAMU NAUCZANIA (ZAKRES ) JN.P- ZSP.T- 11/12 Lp Dział programu Poziomy wymagań Konieczny K Podstawowy- P Rozszerzający- R Dopełniający-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Temat lekcji 1h

Wymagania edukacyjne Temat lekcji 1h h Extremsportarten wyrażanie własnej opinii. Das passt mir gut wyrażanie i odmawianie zgody. zna nazwy pór roku i miesięcy oraz dyscypliny sportowe. rozumie czasowniki związane ze sportem i w większości

Bardziej szczegółowo

Magnet smart 1. Erster Schritt. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna. Ocena dobra

Magnet smart 1. Erster Schritt. Ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna. Ocena dobra Magnet smart 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego do kursu Magnet smart 1 dla uczniów klas I-ych Gimnazjum Erster Schritt - stosuje typowe

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

Komplett plus 1 Plan wynikowy

Komplett plus 1 Plan wynikowy Komplett plus 1 Plan wynikowy podstawa programowa III.1P, 1h/tydzień Intro Wie heißt du? / Willkommen! - alfabet - rozumie dialogi zapoznawcze - poznawanie się - pyta o imię i odpowiada na pytanie - nazwy

Bardziej szczegółowo

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 1 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: GODZINY/ 38

Bardziej szczegółowo

potrafi z powodzeniem lekkim miarę poprawnym popełniając niekiedy błędy, dysponuje odpowiednim błędów,

potrafi z powodzeniem lekkim miarę poprawnym popełniając niekiedy błędy, dysponuje odpowiednim błędów, ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK NIEMIECKI Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie 4 sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie,

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt klasa VII JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny) Treści nauczania / zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w gimnazjum Podręcznik Aktion Deutsch cz. 1 Treści programo we Wymagania podstawowe Wymagania programowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Rozdział 1 Start auf

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Das deutsche Alphabet 2 Wer fehlt heute? 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla uczniów klasy siódmej język niemiecki Rozdział I Deutsch ist mein neues Hobby zna niemiecki alfabet, zna liczebniki

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY IV i V SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika : und so weiter

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1. Nowa edycja NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji,

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 zna alfabet, zgłasza swoją obecność lekcji, zna liczby od 0 do 20, potrafi przyporządkować poznane zwroty

Bardziej szczegółowo

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału

Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 1. In der Familie Der Stammbaum von Lauras Familie Wann ist deine Mutter geboren? Exakt für Dich 1 Rozkład materiału 3 2 Tematy z nowej podstawy programowej: życie rodzinne i towarzyskie, świat przyrody

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 7, rok szkolny 2018/2019

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 7, rok szkolny 2018/2019 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego do klasy 7, rok szkolny 2018/2019 1 O Wiadomości: środki językowe fonetyka ortografia Umiejętności OCENA NIEDOSTATECZNA Uczeń nie spełnia większości kryteriów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ GIMNAZJUM - POZIOM III.0,2016/2017 Podręcznik: Magnet smart1 (rozdz. VI), Magnet smart 2 Ocenę celujący może otrzymać uczeń, który: posiadł

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z WYKORZYSTANIEM PODRĘCZNIKA Mach mit! 1 NAZWA SZKOŁY:... ROK SZKOLNY:... NAUCZYCIEL:... KLASA:... Dział/Treści ROZDZIAŁ 1 Hallo Leute!

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1

Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1. klasa 1 Plan wynikowy treści nauczania języka niemieckiego realizowanych z podręcznikiem Magnet 1 klasa 1 1 Magnet 1 Plan wynikowy do kursu Magnet 1 Tematy, teksty, Guter Start! Hallo! Wie geht s? 2 Uczeń o umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego. Rozdział Zagadnienia Treści podstawowe Treści ponadpodstawowe KONTAKTE Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM PODRĘCZNIK Kompass 1 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek-Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok

Klasse! Super! Toll! 1 Język niemiecki dla gimnazjum 1 godz. w tygodniu ok. 40 godz. lekcyjnych na rok Rozdział Jednostka tematyczna Cele komunikacyjne Materiał leksykalny Materiał gramatyczny Materiał z podręcznika Materiał z zeszytu ćwiczeń Materiały dodatkowe Starter (2) Was kennst du schon? - rozpoznawać

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań

Przedstawianie i charakte- Zadawanie pytań Mensch 1 1 Tematy z nowej podstawy programowej: człowiek, życie rodzinne i towarzyskie Dane osobowe Utrwalenie znanych struktur Przedstawianie i charakte- gramatycznych ry zo wanie innych osób Odmiana

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów x (8

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z JĘZYKA MNIEJSZOŚCI- NIEMIECKIEGO W KLASIE V Na ocenę dopuszczającą (2) 1. rozumienie ze słuchu WYMAGANIA PODSTAWOWE rozróżnia niektóre

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2.

PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. PLAN WYNIKOWY DLA DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy Exakt für dich Starter

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy Exakt für dich Starter JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych Zakres podstawowy Exakt für dich Starter Podrozdziały Zakresy tematyczne Rozdział 1 Erste Kontakte Wer bist du? człowiek

Bardziej szczegółowo