potrafi z powodzeniem lekkim miarę poprawnym popełniając niekiedy błędy, dysponuje odpowiednim błędów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "potrafi z powodzeniem lekkim miarę poprawnym popełniając niekiedy błędy, dysponuje odpowiednim błędów,"

Transkrypt

1 ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY JĘZYK NIEMIECKI Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie 4 sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, pisanie, mówienie oraz tzw. podsystemy języka czyli gramatykę i słownictwo. Ocena pracy ucznia na lekcjach uwzględnia: pracę indywidualną, tj. aktywność na lekcji, pracę zgodną z poleceniami nauczyciela i poleceniami pisemnymi, wysiłek włożony w wykonanie zadania, używanie języka obcego w ćwiczonych dialogach, pracę w parach i grupach (równy udział w ćwiczeniu każdego ucznia), pomoc koleżeńską w przypadku trudności z wykonaniem zadania. Oceny śródroczna i roczna obejmują wszystkie sprawności językowe i podsystemy języka wymagane na danym etapie nauczania, a także uwzględniają pracę ucznia na lekcjach i w domu. Sprawność mówienia CELUJĄCY - w naturalny sposób potrafi sformułować komunikatywną wypowiedź, mówi spójnie i bez żadnych zawahań, posługuje się poprawnym językiem, nie popełniając błędów, dysponuje szerokim zasobem słownictwa, BARDZO DOBRY - potrafi przekazać informację, potrafi mówić spójnie i bez zawahań, posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów, dysponuje dużym zasobem słownictwa, często zabiera głos w rozmowie, można go z łatwością zrozu- DOBRY DOSTATECZNY DOPUSZCZAJĄCY NIEDOSTA- TECZNY Wypowiedź - przeważnie - czasem potrafi - czasem potrafi ucznia jest potrafi z powodzeniem przekazać przekazać wiado- niezrozumiała przeka- wiadomość z mość, ale z pewnymi albo całkowicie zać wiadomość, powodzeniem, trudnościami nie na temat. mówi spójnie, z potrafi mówić potrafi czasem lekkim spój-nie, ale z mówić spójnie, ale z wahaniem, wyraźnym częstym wahaniem, posługuje się w wahaniem, posługuje się miarę poprawnym posługuje się czasami poprawnym językiem częściowo językiem, ale popełniając niekiedy poprawnym popełnia wiele za- zauważalne językiem, ale uważalnych błędów, błędy, popełnia sporo dysponuje bardzo dysponuje odpowiednim zauważalnych ograniczonym zaso- błędów, zasobem słowni- bem słownictwa, dysponuje ctwa, zabiera głos w ograni-czonym rzadko próbuje

2 Sprawność pisania można go zrozumieć bez żadnych trudności. - prawidłowo zapisuje zdania wypowiedziane przez inne osoby, w zadaniu pisemnym zawsze zawiera wszystkie istotne punkty, nie popełnia błędów w pisowni oraz interpunkcji. mieć. - potrafi napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, używa prawidłowej pisowni oraz interpunkcji. rozmowie, zazwyczaj można go zrozumieć bez trudności. - potrafi na ogół napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty, chociaż niektórym z nich poświęca niewiele miejsca. zasobem słownictwa, czasami próbuje zabierać głos w rozmowie, zazwyczaj można go zrozumieć bez trudności. - potrafi napisać zdania zawierające proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów, pisze teksty znacznie dłuższe lub krótsze od wymaganej długości, używa czasem nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. zabierać głos w rozmowie, można go zrozumieć, ale z pewną trudnością. - ma trudności z napisaniem zadania zawierającego pełne zdania, proste struktury i słownictwo, w zadaniu pisemnym zawiera niektóre istotne punkty, używa w większości nieprawidłowej pisowni i interpunkcji. Tekst jest nie na temat albo błędy uniemożliwiają jego zrozumienie. Sprawności rozumienia ze słuchu i czytania ze rozumieniem - rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, - rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, - zazwyczaj rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i - czasem rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów, - od czasu do cza-su rozumie ogólny sens prostych tekstów i rozmów, - nie rozumie ogólnego sensu prostych tekstów i rozmów i nie po-

3 Gramatyka i słownictwo rozumie wypowiedzi obcojęzycznych lektorów dotyczące różnorodnej tematyki, bez trudności wydobywa istotne informacje z tekstu i przekształca je w formę pisemną, z łatwością rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, zawsze rozumie polecenia nauczyciela. - poprawnie operuje strukturami gramatycznymi wykraczającymi często poza poziom programowy, stosuje szeroki zasób słownictwa, wykraczający czę-sto poza poziom programowy. wyszukuje kluczowe informacje w tekstach i rozmowach, wydobywa z tekstu niezbędne informacje i przekształca je w formę pisemną, z łatwością rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, rozumie polecenia nauczyciela. - poprawnie operuje strukturami prostymi i złożonymi, buduje spójne zdania, stosuje szeroki zasób słownictwa. rozmów, wydobywa większość potrzebnych informacji i przekształca je w formę pisemną, rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, rozumie polecenia nauczyciela. - poprawnie operuje większością prostych i złożonych struktur, w większości przypadków buduje spójne zdania, na ogół używa szerokiego zasobu słownictwa. rozumie część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, wydobywa część potrzebnych informacji i przekształca je w formę pisemną, czasem rozpoznaje uczucia i reakcje mówiącego, zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela. - poprawnie operuje niektórymi prostymi strukturami, niekiedy potrafi budować spójne zdania, na ogół używa odpowiedniego do zdania zasobu słownictwa. rozumie kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach, wydobywa niedużą ilość potrzebnych informacji i przekształca je w formę pisemną, czasem rozpoznaje uczucia i re-akcje mówiącego, potrzebuje pomocy, by zrozumieć podstawowe polecenia nauczyciela. - posługuje się niewielką ilością prostych struktur, - buduje zdania, ale przeważnie niespójne, - dysponuje niewielkim zasobem słownictwa odpowiedniego do zadania. trafi wydobyć z nich żadnych in- Formacji, nie rozumie podstawowych poleceń nauczyciela. - nie operuje poprawnie prostymi strukturami, buduje nieswójne zdania, nie dysponuje wystarczającym zasobem słownictwa odpowiedniego do zdania.

4

5 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI mgr Grażyna Podruczna Zasady pracy i oceniania na lekcjach języka niemieckiego w r. szk. 2016/ Uczniowie korzystają z podręcznika i zeszytu ćw.: Magnet (1 w kl. a, b, c, 2 w kl. 2a, b, 3 w kl. 3 a, b) oraz z podręcznika Meine Deutschtour (1 w kl. 1 d, e, f). 2. zobowiązany jest mieć na lekcji zeszyt przedmiotowy prowadzony własnoręcznie, podręcznik, zeszyt ćwiczeń oraz inne materiały udostępnione przez nauczyciela. Ich brak oznacza nieprzygotowanie do lekcji. 3. Sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne oraz prace domowe są obowiązkowe. W ciągu roku szkolnego przewiduje się 5 sprawdzianów w klasach, w których są 2 lekcje w tygodniu i 6 sprawdzianów w klasach, w których są 3 lekcje w tygodniu. 4. Sprawdziany pisemne zapowiadane są z nie mniejszym niż tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. 5. nieobecny na zajęciach zobowiązany jest do uzupełnienia wiadomości, notatek w zeszycie przedmiotowym, ćwiczeń, zadań domowych oraz zaliczenia sprawdzianów lub kartkówek w terminie wyznaczonym przez nauczyciela. 6. Brak pracy domowej lub odpisywanie zadań domowych, korzystanie z niedozwolonych źródeł w czasie prac pisemnych, oddawanie do oceny prac napisanych niesamodzielnie skutkuje oceną niedostateczną. Brak pracy domowej należy uzupełnić do najbliższej lekcji. 7. Zadania domowe z gramatyki oceniane są plusami. 5 plusów zamienia się na ocenę bardzo dobrą. 8. Podczas lekcji uczeń zobowiązany jest do pracy. Brak pracy na lekcji oceniany jest negatywną oceną z aktywności. Aktywność na lekcji może być oceniana plusem lub minusem. 5 plusów zmienia się na ocenę bardzo dobrą, mniejsza ilość plusów może być za zgodą ucznia zmieniona na niższą pozytywną ocenę: 4 plusy na ocenę dobrą, 3 plusy na ocenę dostateczną, 2 plusy na ocenę dopuszczającą. 3 minusy skutkują oceną niedostateczną z aktywności. Minus może być zrównoważony przez plus. Plusy i minusy nie zmienione na ocenę w I półroczu są uwzględnione w II półroczu. 9. Informację zwrotną do sprawdzianu uczeń otrzymuje w formie pisemnej, a do pozostałych prac w formie ustnej. 10. ma możliwość zgłoszenia jeden raz w ciągu półrocza nieprzygotowania się do lekcji. Przez nieprzygotowanie się do lekcji rozumiemy brak zeszytu, brak pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi. Nieprzygotowanie uczeń zgłasza natychmiast po rozpoczęciu lekcji. 11. ma jednorazową możliwość poprawy oceny ze sprawdzianu w terminie dwóch tygodni od dnia oddania ocenionego sprawdzianu w dniu wyznaczonym przez nauczyciela po lekcjach. Ocenę z poprawy wpisuje się do dziennika, jeżeli jest wyższa niż ocena poprawiana i jest ona oceną za sprawdzian. 12. może nie być klasyfikowany z przedmiotu, jeżeli brak podstawy do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. W przypadkach wymienionych w rozporządzeniu MEN przeprowadza się dla niego egzamin klasyfikacyjny. 13. Ocenę śródroczną i roczną ustala się na podstawie ocen uzyskanych w ciągu systematycznej pracy ucznia według następującej hierarchii: 1) pisemne prace kontrolne sprawdziany,

6 2) odpowiedzi ustne, 3) kartkówki, 4) prace wykonane na lekcji, 5) aktywność, 6) zadania domowe, 7) inne. 14. Punkty uzyskane ze sprawdzianów przeliczane są na oceny według następującej skali: Ilość uzyskanych punktów 100% - 90% oraz prawidłowe wykonanie dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności Ocena celujący 100% - 90% bardzo dobry 89% - 75% dobry 74% - 50% dostateczny 49% - 30% dopuszczający 29 % - 0% niedostateczny Nieprzygotowanie do testu uwzględniane jest jedynie w przypadku dłuższej choroby lub wydarzeń losowych potwierdzonych przez rodziców/prawnych opiekunów lub wychowawcę. 15. Punkty uzyskane z kartkówek przeliczane są według następującej skali: Ilość uzyskanych punktów 100% oraz prawidłowe wykonanie dodatkowych zadań o podwyższonym stopniu trudności Ocena celujący 100% - 91% bardzo dobry 90% - 80% dobry 79% - 66% dostateczny 65% - 50% dopuszczający poniżej 50% niedostateczny 16. Ocena z odpowiedzi ustnej uwzględnia następujące elementy: 1) poprawność komunikacyjna i językowa, 2) treść, 3) zasób słownictwa, 4) wymowa, 5) płynność wypowiedzi. 17. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim otrzymują celującą ocenę klasyfikacyjną bez względu na oceny bieżące uzyskane na lekcjach. 18. Na początku roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z wymaganiami na poszczególne oceny oraz przyjętymi przez nauczyciela zasadami oceniania i sposobami sprawdzania osiągnięć. 19. ma obowiązek dbać o przedmioty, które stanowią wyposażenie pracowni językowych. Za zniszczenia rodzice / prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną.

7 Wymagania edukacyjne dla poszczególnych klas uwzględniające zakres leksykalny i gramatyczny Klasa 1a,1b, 1c CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zasób jego słownictwa z zakresu opracowywanej tematyki jest znacznie bogatszy, bezbłędnie wymawia wyrazy i nazywa pojęcia, prowadzi płynnie rozmowę oraz bezbłędnie stosuje opracowywane struktury gramatyczne i wyjątki od reguł. BARDZO DOBRY Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna i poprawnie wymawia alfabet niemiecki - stosuje poprawnie zwroty grzecznościowe zależnie od okoliczności - rozróżnia powitania i pożegnania charakterystyczne dla różnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów niemieckojęzycznych - uzyskuje informacje od innych osób oraz poprawnie udziela informacji o sobie: przedstawia się, podaje wiek, kraj pochodzenia, narodowość, miejsce zamieszkania, adres zamieszkania, adres internetowy - samodzielnie prowadzi krótkie dialogi na określony temat - opisuje krótko wybrane przedmioty - określa poprawnie położenie miast - zna nazwy miast krajów DACH i ich polskie odpowiedniki - opowiada o sobie i wybranej osobie - opowiada o swoim hobby - udziela informacji o hobby innych osób w klasie - przeprowadza ankietę w klasie i prezentuje jej wyniki - charakteryzuje osoby i ich zainteresowania - opisuje samodzielnie czynności podczas lekcji - opowiada samodzielnie i pisze poprawnie krótki tekst o swojej szkole - opowiada o swoich nawykach żywieniowych - opowiada o zasadach zdrowego odżywiania się - opowiada o typowych posiłkach - prezentuje swój przykładowy jadłospis - prowadzi dialog w restauracji na podstawie karty dań - zna i aktywnie stosuje liczebniki główne w zakresie 100, rozpoznaje liczebniki w zakresie pyta o cenę produktu - podaje ceny wybranych produktów - nazywa przedmioty i wymienia ich cechy - nazywa i opisuje krótko wybrane sposoby spędzania wolnego czasu - określa swoje zainteresowania i hobby oraz pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby - nazywa czynności - wyraża upodobania - wyraża opinię na temat sposobów spędzania czasu wolnego wykorzystując podane słownictwo - nazywa języki obce - opisuje krótko osoby - wyraża życzenia stosując konstrukcję ich möchte (chciał(a)bym) - określa swoje umiejętności - nazywa członków rodziny - opisuje swoją rodzinę - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nią inne osoby (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) - nazywa zwierzęta domowe i prawidłowo wymawia ich nazwy - opowiada o swoim zwierzęciu domowym

8 - przekazuje informacje o innych osobach - opisuje i charakteryzuje swoich przyjaciół - opisuje swoją paczkę przyjaciół - nazywa typowe miejsca spotkań młodych ludzi - opowiada krótko o miejscach, w których młodzież lubi spędzać czas - określa lokalizację szkoły - nazywa poprawnie przedmioty szkolne - nazywa poprawnie przybory szkolne - wyraża preferencje i upodobania szkolne - zna nazwy dni tygodnia - zna określenia czasu typu am Montag (w poniedziałek) - pisze plan lekcji - wyraża swoją opinię o przedmiotach szkolnych - prosi drugą osobę o przybory szkolne - wyraża żal - nazywa typowe czynności szkolne - określa przynależność przedmiotów i pyta o nią - pisze krótką notatkę o szkole - nazywa poprawnie pomieszczenia w budynku szkolnym - nazywa poprawnie produkty spożywcze i potrawy - mówi o swoich upodobaniach żywieniowych - wyraża preferencje (upodobania kulinarne) - prowadzi rozmowę o zdrowym odżywianiu się - prowadzi rozmowę w restauracji - nazywa poprawnie części garderoby i opisuje ją - wyraża opinię o częściach garderoby - prowadzi rozmowę w sklepie Gramatyka - poprawnie stosuje rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku - poprawnie stosuje szyk zadania prostego i pytającego - poprawnie stosuje rodzajnik - poprawnie stosuje konstrukcję gehören zu (należeć do) - prawidłowo stosuje i odmienia w czasie teraźniejszym poznane czasowniki regularne i nieregularne - zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe - poprawnie stosuje odmianę czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - poprawnie stosuje odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - poprawnie stosuje liczbę mnogą rzeczowników - zna i poprawnie stosuje słówka pytania (wer?-kto?, was?-co?, wie?-jak?, jaki/-a,/-e?, wo?-gdzie?, woher?-skąd?, wann?-kiedy?) i udziela na nie odpowiedzi - zna przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna i stosuje poprawnie wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - zna zasady użycia i poprawnie stosuje przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - tworzy rzeczowników złożonych wg poznanych zasad - poprawnie stosuje rodzajniki i zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada poprawnie przecząco lub twierdząco na pytania - odmienia i stosuje poprawnie czasowniki rozdzielnie złożone - poprawnie stosuje liczbę mnogą rzeczowników

9 DOBRY Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna alfabet niemiecki i wymawia go, popełniając drobne błędy - w większości zna i poprawnie umie podać nazwy, popełniając przy tym nieliczne błędy - przeważnie poprawnie udziela informacji o sobie i innych: podaje kraj pochodzenia, narodowość, popełniając przy tym nieliczne błędy - stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie - pyta o samopoczucie - określa swoje samopoczucie - prowadzi krótkie dialogi według wzoru - zna liczebniki główne w zakresie pyta o cenę produktu - podaje ceny wybranych produktów - notuje usłyszane numery telefonów - zakreśla usłyszane ceny - nazywa przedmioty i ich cechy - nazywa podstawowe kolory - zna nazwy i identyfikuje na mapie kraje oraz niektóre miasta krajów DACH - przedstawia się - pyta inną osobę o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek, o pochodzenie, adres zamieszkania i adres internetowy - uzupełnia zdania wykorzystując podane słownictwo - określa pochodzenie innych osób - nazywa wybrane sposoby spędzania wolnego czasu - określa swoje zainteresowania i hobby oraz pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby - rozpoznaje usłyszane nazwy czynności - wyraża upodobania - wyraża opinię na temat sposobów spędzania czasu wolnego, wykorzystując podane słownictwo - nazywa języki obce - opisuje krótko osoby wykorzystując podane o nich informacje - wyraża życzenia stosując konstrukcję ich möchte (chciał(a)bym) - określa swoje umiejętności, stosując podane słownictwo - nazywa członków rodziny - wyszukuje informacje w tekście czytanym - opisuje swoją rodzinę - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nie partnera (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) - nazywa zwierzęta domowe i prawidłowo wymawia ich nazwy - opowiada o swoim zwierzęciu domowym - przekazuje informacje o innych osobach - wymienia kilka cech swoich przyjaciół - zna przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny i cechy charakteru - opisuje swoją paczkę przyjaciół wykorzystując podane wyrażenia - nazywa typowe miejsca spotkań młodych ludzi - opowiada krótko o miejscach, w których młodzież lubi spędzać czas - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu - zna typowe formy grzecznościowe bitte (proszę), danke (dziękuję) - nazywa przedmioty szkolne - rozpoznaje i nazywa przybory szkolne - wyraża preferencje i upodobania szkolne - zna nazwy dni tygodnia - zna określenia czasu typu am Montag (w poniedziałek) - pisze plan lekcji - wyraża swoją opinię o przedmiotach szkolnych - prosi drugą osobę o przybory szkolne - wyraża żal - rozpoznaje i nazywa typowe czynności szkolne - określa przynależność przedmiotów i pyta o nią - pisze krótką notatkę o szkole wykorzystując podane zwroty i wyrażenia

10 - nazywa pomieszczenia w budynku szkolnym - nazywa produkty spożywcze i potrawy - mówi o swoich upodobaniach żywieniowych - wyraża preferencje (upodobania kulinarne) - rozumie zasady zdrowego odżywiania się - składa zamówienie na podstawie karty dań - podaje ceny produktów - nazywa części garderoby i zwykle prawidłowo je wymawia - wyraża opinię o częściach garderoby - wymienia cechy części garderoby - prowadzi rozmowę w sklepie stosując podane zwroty Gramatyka - zna i stosuje zaimki osobowe - identyfikuje i zwykle poprawnie stosuje zdania oznajmujące i pytające - odmienia poznane czasowniki w czasie teraźniejszym - zna zasady odmiany czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - zna odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - zna słówka pytania (wer, was, wie, wo, woher, wann) i udziela na nie odpowiedzi - rozróżnia przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - zna zasady użycia przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych - identyfikuje zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - identyfikuje czasowniki rozdzielnie złożone - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników DOSTATECZNY Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który częściowo zna i z pomocą nauczyciela : - wymawia alfabet niemiecki - stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie - pyta o samopoczucie - określa swoje samopoczucie - prowadzi krótkie dialogi według wzoru - zna i aktywnie stosuje liczebniki główne do 20, rozpoznaje liczebniki w zakresie pyta o cenę produktu - podaje ceny wybranych produktów - notuje usłyszane numery telefonów - zakreśla usłyszane ceny - przyporządkowuje odpowiednio usłyszane nazwy do zdjęć - nazywa przedmioty i ich cechy - identyfikuje kolory - identyfikuje rodzajniki określone i nieokreślone i przeczenie kein - zna nazwy i identyfikuje na mapie kraje oraz niektóre miasta krajów DACH - przyporządkowuje na podstawie wysłuchanego tekstu opisy miast do fotografii - przedstawia się - pyta inną osobę o imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek - rekonstruuje dialogi wykorzystując podane słownictwo - potwierdza lub zaprzecza - określa pochodzenie innych osób - identyfikuje zdania oznajmujące i pytające - pyta o pochodzenie i miejsce zamieszkania, adres zamieszkania i adres internetowy

11 - dopasowuje usłyszane wypowiedzi do osób - notuje usłyszane informacje o osobach - odmienia czasowniki w czasie teraźniejszym - nazywa sposoby spędzania wolnego czasu - określa swoje zainteresowania i hobby oraz pyta inne osoby o ich zainteresowania i hobby - rozpoznaje usłyszane nazwy czynności - wyraża upodobania - wyraża opinię na temat sposobów spędzania czasu wolnego, wykorzystując podane słownictwo - nazywa języki obce - opisuje krótko osoby wykorzystując podane o nich informacje - wyraża życzenia stosując konstrukcję ich möchte (chciał(a)bym) - określa swoje umiejętności stosując podane słownictwo - nazywa członków rodziny - wyszukuje informacje w tekście czytanym - opisuje swoją rodzinę - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nie partnera (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) - zna zasady odmiany czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - zna odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - nazywa zwierzęta domowe i prawidłowo wymawia ich nazwy - neguje zdanie stosując przeczenie kein - opowiada o swoim zwierzęciu domowym - przekazuje informacje o innych osobach - uzupełnia tekst wysłuchanymi informacjami - pisze krótki tekst wykorzystując podane konstrukcje - prowadzi proste dialogi - zna przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny i cechy charakteru - zna słówka pytania i udziela na nie odpowiedzi - nazywa typowe miejsca spotkań młodych ludzi - rozróżnia przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna i stosuje wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu - zna typowe formy grzecznościowe bitte (proszę), danke (dziękuję) - zna zasady użycia przeczenia nicht (nie) - nazywa przedmioty szkolne - rozpoznaje i nazywa przybory szkolne - wyraża preferencje i upodobania szkolne - zna nazwy dni tygodnia - zna określenia czasu typu am Montag (w poniedziałek) - odczytuje plan lekcji - rozpoznaje okoliczniki czasu - wyraża swoją opinię o przedmiotach szkolnych wykorzystując podane słownictwo - zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych - identyfikuje zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - wyraża żal - rozpoznaje i nazywa niektóre typowe czynności szkolne - określa przynależność przedmiotów i pyta o nią - pisze krótką notatkę o szkole, wykorzystując podane zwroty i wyrażenia - rozpoznaje i nazywa niektóre pomieszczenia w budynku szkolnym - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - rozpoznaje i nazywa podstawowe produkty spożywcze i potrawy

12 - mówi o swoich upodobaniach żywieniowych - wyraża preferencje (upodobania kulinarne) - rozumie zasady zdrowego odżywiania się - składa zamówienie na podstawie karty dań - podaje ceny produktów - nazywa części garderoby - wyraża opinię o częściach garderoby - wymienia cechy części garderoby - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - identyfikuje zaimki osobowe - prowadzi rozmowę w sklepie, stosując podane zwroty Gramatyka - zna i stosuje zaimki osobowe - identyfikuje zdania oznajmujące i pytające - rozpoznaje formy osobowe poznanych czasowniki w czasie teraźniejszym - zna zasady odmiany czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - zna odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - rozpoznaje słówka pytania (wer, was, wie, wo, woher, wann) i udziela na nie odpowiedzi - rozróżnia wybrane przyimki lokalne - zna zasady użycia przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych - identyfikuje zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - identyfikuje czasowniki rozdzielnie złożone - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który słabo zna i z dużą pomocą nauczyciela: - wymawia alfabet niemiecki - stosuje kilka typowych zwrotów na powitane i pożegnanie - określa swoje samopoczucie - zna liczebniki główne do 20 - rozpoznaje pozostałe liczebniki w zakresie rozpoznaje usłyszane liczby - przyporządkowuje odpowiednio usłyszane nazwy do zdjęć - nazywa przedmioty - identyfikuje kolory - zna nazwy krajów DACH - przedstawia się, podaje podstawowe dane osobowe (imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wiek) - potwierdza lub zaprzecza - określa pochodzenie innych osób - identyfikuje zdania oznajmujące i pytające - dopasowuje usłyszane wypowiedzi do osób - rozpoznaje formy osobowe czasowników w czasie teraźniejszym - nazywa sposoby spędzania wolnego czasu - określa swoje zainteresowania i hobby - rozpoznaje nazwy czynności - wyraża upodobania - nazywa języki obce - opisuje krótko osoby wykorzystując podane o nich informacje - wyraża życzenia stosując konstrukcję ich möchte (chciał(a)bym) - określa swoje umiejętności stosując podane słownictwo

13 - nazywa członków rodziny - wyszukuje informacje w tekście czytanym - udziela informacji o swojej rodzinie (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania) - określa przynależność za pomocą zaimków dzierżawczych - nazywa zwierzęta domowe - przekazuje proste informacje o innych osobach - rozpoznaje przymiotniki opisujące wygląd zewnętrzny i cechy charakteru - zna słówka pytania i udziela na nie krótkich odpowiedzi - rozpoznaje nazwy typowych miejsc spotkań młodych ludzi - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa zdania zgodne z treścią tekstu - zna typowe formy grzecznościowe bitte (proszę), danke (dziękuję) - nazywa przedmioty szkolne - rozpoznaje i nazywa przybory szkolne - wyraża preferencje i upodobania szkolne - zna nazwy dni tygodnia - odczytuje plan lekcji - prosi drugą osobę o przybory szkolne - wyraża żal - rozpoznaje typowe czynności szkolne - określa przynależność przedmiotów - rozpoznaje nazwy niektórych pomieszczeń w budynku szkolnym - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - rozpoznaje i nazywa podstawowe produkty spożywcze i potrawy - wyraża preferencje (upodobania kulinarne) - rozumie zasady zdrowego odżywiania się - nazywa części garderoby - wyraża opinię o częściach garderoby - wymienia kolory części garderoby - rozumie rozmowę w sklepie stosując Gramatyka - rozpoznaje zaimki osobowe - identyfikuje zdania oznajmujące i pytające - rozpoznaje formy osobowe poznanych czasowników w czasie teraźniejszym - rozpoznaje formy osobowe czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - rozpoznaje formy osobowe czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - rozpoznaje słówka pytania (wer, was, wie, wo, woher, wann) - zna zasady użycia przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - zna zasady tworzenia rzeczowników złożonych - rozpoznaje przyimki lokalne - identyfikuje rodzajniki określone i nieokreślone - identyfikuje zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, nie znając słownictwa, nie rozpoznaje nazw, nie zna i nie potrafi rozpoznać odpowiednich struktur gramatycznych, nie korzysta z oferowanej przez nauczyciela pomocy, nie podejmuje prób poprawienia negatywnych ocen.

14 Klasa 1d,1e, 1f CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zasób jego słownictwa z zakresu opracowywanej tematyki jest znacznie bogatszy, bezbłędnie wymawia wyrazy i nazywa pojęcia, prowadzi płynnie rozmowę oraz bezbłędnie stosuje opracowywane struktury gramatyczne i wyjątki od reguł. BARDZO DOBRY Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna i poprawnie wymawia alfabet niemiecki - zna wybrane internacjonalizmy - stosuje poprawnie zwroty grzecznościowe zależnie od okoliczności - rozróżnia powitania i pożegnania charakterystyczne dla różnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów niemieckojęzycznych - zna nazwy miast krajów niemieckojęzycznych i ich polskie odpowiedniki - uzyskuje informacje od innych osób oraz poprawnie udziela informacji o sobie: przedstawia się, podaje wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania - opowiada o sobie i wybranej osobie - opowiada o swoim hobby - udziela informacji o hobby innych osób w klasie - nazywa członków rodziny - określa stopień pokrewieństwa - nazywa zawody - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nią inne osoby (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania, zawód) - nazywa wybrane cechy charakteru - opisuje wygląd zewnętrzny osób - charakteryzuje osoby i ich zainteresowania - nazywa pomieszczenia szkolne - opisuje samodzielnie czynności podczas lekcji - nazywa przedmioty i przybory szkolne - wyraża opinię o przedmiotach szkolnych - zna nazwy dni tygodnia - podaje swój plan lekcji - opowiada samodzielnie imprezach szkolnych - nazywa szkolne koła zainteresowań - nazywa pory dnia - określa i odczytuje prawidłowo czas zegarowy - nazywa państwa i kontynenty - relacjonuje rozkład dnia - nazywa artykuły spożywcze, ich opakowania - informuje o zdrowych produktach - nazywa zastawę stołową - opowiada o ulubionych produktach i potrawach - nazywa potrawy z krajów niemieckojęzycznych - udziela rad - prezentuje swój przykładowy jadłospis - prowadzi dialog w restauracji zamawia potrawy - prowadzi rozmowę w sklepie - nazywa wybrane miejsca w mieście - nazywa atrakcje turystyczne Berlina, Wiednia i Monachium

15 - nazywa i opisuje krótko wybrane sposoby spędzania wolnego - zna i aktywnie stosuje liczebniki główne w zakresie 100, rozpoznaje liczebniki w zakresie nazywa dyscypliny sportowe - informuje o swoich umiejętnościach - opowiada samodzielnie o umiejętnościach sportowych osób - porównuje osiągnięcia sportowe, wygląd, wiek i umiejętności osób - informowanie o ulubionych celach podróży Niemców - pisze pocztówkę z wakacji Gramatyka - poprawnie stosuje rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku - poprawnie stosuje szyk zadania prostego i pytającego - poprawnie stosuje rodzajnik - prawidłowo stosuje i odmienia w czasie teraźniejszym poznane czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe - zna i poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze mein/-e (mój, moja), dein (twój, twoja) w mianowniku - poprawnie stosuje odmianę czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - poprawnie stosuje odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - poprawnie stosuje liczbę mnogą rzeczowników - zna i poprawnie stosuje słówka pytania (wer?-kto?, was?-co?, wie?-jak?, jaki/-a,/-e?, wo?-gdzie?, woher?-skąd?, wann?-kiedy?) i udziela na nie odpowiedzi - zna przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna i stosuje poprawnie wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - zna zasady użycia i poprawnie stosuje przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - tworzy rzeczowników złożonych wg poznanych zasad - poprawnie stosuje rodzajniki i zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada poprawnie przecząco lub twierdząco na pytania - odmienia i stosuje poprawnie czasowniki rozdzielnie złożone - poprawnie stosuje liczbę mnogą rzeczowników - poprawnie odmienia i stosuje czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć), mögen (lubieć)w czasie teraźniejszym - stopniuje przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym - stosuje poprawnie zdania porównawcze ze spójnikami als (niż), so i genauso wie (tak samo jak ) DOBRY Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: - zna alfabet niemiecki i wymawia go, popełniając drobne błędy - zna wybrane internacjonalizmy - stosuje zwroty grzecznościowe zależnie od okoliczności - rozróżnia powitania i pożegnania charakterystyczne dla różnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów niemieckojęzycznych - zna nazwy miast krajów niemieckojęzycznych i ich polskie odpowiedniki - uzyskuje informacje od innych osób oraz udziela informacji o sobie: przedstawia się, podaje wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania - przedstawia siebie i wybraną osobę - udziela informacji o hobby własnym i innych osób w klasie - nazywa członków rodziny - określa stopień pokrewieństwa - nazywa zawody - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nią inne osoby (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania, zawód) - nazywa wybrane cechy charakteru

16 - opisuje wygląd zewnętrzny osób, wykorzystując podane słownictwo - charakteryzuje osoby i ich zainteresowania, wykorzystując podane słownictwo - nazywa pomieszczenia szkolne - nazywa czynności podczas lekcji - nazywa przedmioty i przybory szkolne - wyraża opinię o przedmiotach szkolnych - zna nazwy dni tygodnia - podaje swój plan lekcji - opowiada o imprezach szkolnych, wykorzystując podane słownictwo - nazywa szkolne koła zainteresowań - nazywa pory dnia - określa i odczytuje czas zegarowy - nazywa państwa i kontynenty - relacjonuje rozkład dnia, wykorzystując podane słownictwo - nazywa artykuły spożywcze, ich opakowania - informuje o zdrowych produktach - nazywa zastawę stołową - opowiada o ulubionych produktach i potrawach - nazywa potrawy z krajów niemieckojęzycznych, wykorzystując podane słownictwo - udziela rad, wykorzystując podane słownictwo - prezentuje swój przykładowy jadłospis - prowadzi dialog w restauracji zamawia potrawy, wykorzystując podane słownictwo - prowadzi rozmowę w sklepie, wykorzystując podane słownictwo - nazywa wybrane miejsca w mieście - nazywa atrakcje turystyczne Berlina, Wiednia i Monachium - nazywa wybrane sposoby spędzania wolnego - zna liczebniki główne w zakresie 100, rozpoznaje liczebniki w zakresie nazywa dyscypliny sportowe - informuje o swoich umiejętnościach - opowiada o umiejętnościach sportowych osób, wykorzystując podane słownictwo - porównuje osiągnięcia sportowe, wygląd, wiek i umiejętności osób, wykorzystując podane konstrukcje - informowanie o ulubionych celach podróży Niemców, wykorzystując podane słownictwo - pisze pocztówkę z wakacji, wykorzystując podane słownictwo Gramatyka - zna i stosuje rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku - stosuje szyk zadania prostego i pytającego - zna i odmienia w czasie teraźniejszym poznane czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna i poprawnie stosuje zaimki osobowe - zna i poprawnie stosuje zaimki dzierżawcze mein/-e (mój, moja), dein (twój, twoja) w mianowniku - zna odmianę czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - znaodmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - określa liczbę mnogą rzeczowników - zna pytania (wer?-kto?, was?-co?, wie?-jak?, jaki/-a,/-e?, wo?-gdzie?, woher?-skąd?, wann?-kiedy?) i udziela na nie odpowiedzi - zna przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna i stosuje wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - zna zasady użycia i stosuje przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - identyfikuje rzeczowniki złożone wg poznanych zasad - zna i stosuje rodzajniki i zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - odmienia i stosuje czasowniki rozdzielnie złożone - stosuje liczbę mnogą rzeczowników

17 - zna i odmienia czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć), mögen (lubieć)w czasie teraźniejszym - stopniuje przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym - identyfikuje zdania porównawcze ze spójnikami als (niż), so i genauso wie (tak samo jak ) DOSTATECZNY Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który częściowo zna i z pomocą nauczyciela : - zna alfabet niemiecki i wymawia go, popełniając drobne błędy - zna wybrane internacjonalizmy - stosuje zwroty grzecznościowe zależnie od okoliczności - rozróżnia powitania i pożegnania charakterystyczne dla różnych rejonów Niemiec i pozostałych krajów niemieckojęzycznych - zna nazwy miast krajów niemieckojęzycznych i ich polskie odpowiedniki - uzyskuje informacje od innych osób oraz udziela informacji o sobie: przedstawia się, podaje wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania - przedstawia siebie i wybraną osobę - udziela informacji o hobby własnym i innych osób w klasie - nazywa członków rodziny - określa stopień pokrewieństwa - nazywa zawody - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nią inne osoby (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania, zawód) - nazywa wybrane cechy charakteru - opisuje wygląd zewnętrzny osób, wykorzystując podane słownictwo - charakteryzuje osoby i ich zainteresowania, wykorzystując podane słownictwo - nazywa pomieszczenia szkolne - nazywa czynności podczas lekcji - nazywa przedmioty i przybory szkolne - wyraża opinię o przedmiotach szkolnych - zna nazwy dni tygodnia - podaje swój plan lekcji - opowiada o imprezach szkolnych, wykorzystując podane słownictwo - nazywa szkolne koła zainteresowań - nazywa pory dnia - określa i odczytuje czas zegarowy - nazywa państwa i kontynenty - relacjonuje rozkład dnia, wykorzystując podane słownictwo - nazywa artykuły spożywcze, ich opakowania - informuje o zdrowych produktach - nazywa zastawę stołową - opowiada o ulubionych produktach i potrawach - nazywa potrawy z krajów niemieckojęzycznych, wykorzystując podane słownictwo - udziela rad, wykorzystując podane słownictwo - prezentuje swój przykładowy jadłospis - prowadzi dialog w restauracji zamawia potrawy, wykorzystując podane słownictwo - prowadzi rozmowę w sklepie, wykorzystując podane słownictwo - nazywa wybrane miejsca w mieście - nazywa atrakcje turystyczne Berlina, Wiednia i Monachium - nazywa wybrane sposoby spędzania wolnego - zna liczebniki główne w zakresie 100, rozpoznaje liczebniki w zakresie nazywa dyscypliny sportowe - informuje o swoich umiejętnościach - opowiada o umiejętnościach sportowych osób, wykorzystując podane słownictwo

18 - porównuje osiągnięcia sportowe, wygląd, wiek i umiejętności osób, wykorzystując podane konstrukcje - informowanie o ulubionych celach podróży Niemców, wykorzystując podane słownictwo - pisze pocztówkę z wakacji, wykorzystując podane słownictwo Gramatyka - zna i stosuje rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku - stosuje szyk zadania prostego i pytającego - zna i odmienia w czasie teraźniejszym poznane czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna i stosuje zaimki osobowe - zna i stosuje zaimki dzierżawcze mein/-e (mój, moja), dein (twój, twoja) w mianowniku - zna odmianę czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - znaodmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - określa liczbę mnogą rzeczowników - zna pytania (wer?-kto?, was?-co?, wie?-jak?, jaki/-a,/-e?, wo?-gdzie?, woher?-skąd?, wann?-kiedy?) i udziela na nie odpowiedzi - zna przyimki wymagające użycia celownika i biernika - zna i stosuje wybrane przyimki lokalne z celownikiem i biernikiem - zna zasady użycia i stosuje przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - identyfikuje rzeczowniki złożone wg poznanych zasad - zna i stosuje rodzajniki i zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - odmienia i stosuje czasowniki rozdzielnie złożone - stosuje liczbę mnogą rzeczowników - zna i odmienia czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć), mögen (lubieć)w czasie teraźniejszym - stopniuje przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym - identyfikuje zdania porównawcze ze spójnikami als (niż), so i genauso wie (tak samo jak ) DOPUSZCZAJĄCY Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który słabo zna i z dużą pomocą nauczyciela: - wymawia alfabet niemiecki - wybrane internacjonalizmy - stosuje zwroty grzecznościowe zależnie od okoliczności - rozróżnia powitania i pożegnania - wymienia nazwy miast krajów niemieckojęzycznych i ich polskie odpowiedniki - uzyskuje informacje od innych osób oraz udziela informacji o sobie: przedstawia się, podaje wiek, kraj pochodzenia, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania - przedstawia siebie i wybraną osobę - udziela informacji o hobby własnym i innych osób w klasie - nazywa członków rodziny - określa stopień pokrewieństwa - identyfikuje zawody - udziela informacji o swojej rodzinie, pyta o nią inne osoby (dane osobowe: wiek, miejsce zamieszkania, zawód) - identyfikuje wybrane cechy charakteru - identyfikuje wybrane cechy wyglądu zewnętrznego osób - identyfikuje zainteresowania, wykorzystując podane słownictwo - identyfikuje pomieszczenia szkolne - identyfikuje czynności podczas lekcji - nazywa przedmioty i przybory szkolne - nazywa dni tygodnia

19 - podaje swój plan lekcji - identyfikuje szkolne koła zainteresowań - nazywa pory dnia - identyfikuje czas zegarowy - identyfikuje nazwy państwa i kontynenty - relacjonuje rozkład dnia, wykorzystując podane słownictwo - nazywa artykuły spożywcze, ich opakowania - informuje o zdrowych produktach - identyfikuje nazwy zastawy stołowej - wymienia ulubione produkty i potrawy - identyfikuje potrawy z krajów niemieckojęzycznych, wykorzystując podane słownictwo - prezentuje swój przykładowy jadłospis - prowadzi dialog w restauracji zamawia potrawy, wykorzystując podane słownictwo - prowadzi rozmowę w sklepie, wykorzystując podane słownictwo - identyfikuje wybrane miejsca w mieście - identyfikuje atrakcje turystyczne Berlina, Wiednia i Monachium - nazywa wybrane sposoby spędzania wolnego - zna liczebniki główne w zakresie 20, rozpoznaje liczebniki w zakresie nazywa dyscypliny sportowe - informuje o swoich umiejętnościach - porównuje osiągnięcia sportowe, wygląd, wiek i umiejętności osób, wykorzystując podane konstrukcje - identyfikuje ulubione cele podróży Niemców, wykorzystując podane słownictwo - uzupełnia tekst z lukami - pocztówkę z wakacji, wykorzystując podane słownictwo Gramatyka - zna rodzajnik określony i nieokreślony w mianowniku i bierniku - stosuje szyk zadania prostego i pytającego - odmienia w czasie teraźniejszym poznane czasowniki regularne i nieregularne w liczbie pojedynczej i mnogiej - zna i stosuje zaimki osobowe - zna i stosuje zaimki dzierżawcze mein/-e (mój, moja), dein (twój, twoja) w mianowniku - zna odmianę czasownika haben (mieć) w czasie teraźniejszym - zna odmianę czasownika sein (być) w czasie teraźniejszym - określa przynależność za pomocą przyimka von i zaimków dzierżawczych - określa liczbę mnogą rzeczowników - zna pytania (wer?-kto?, was?-co?, wie?-jak?, jaki/-a,/-e?, wo?-gdzie?, woher?-skąd?, wann?-kiedy?) i udziela na nie odpowiedzi - identyfikuje przyimki wymagające użycia celownika i biernika - identyfikuje przeczenia nicht (nie) oraz kein(e) - identyfikuje rzeczowniki złożone wg poznanych zasad - identyfikuje odzajniki i zaimki wskazujące der (ten), die (ta), das (to) - odpowiada przecząco lub twierdząco na pytania - identyfikuje czasowniki rozdzielnie złożone - identyfikuje liczbę mnogą rzeczowników - identyfikuje czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), sollen (mieć powinność), wollen (chcieć), mögen (lubieć)w czasie teraźniejszym - identyfikuje przymiotniki i przysłówki w stopniu wyższym i najwyższym - identyfikuje zdania porównawcze ze spójnikami als (niż), so i genauso wie (tak samo jak ) NIEDOSTATECZNY Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą, nie znając słownictwa, nie rozpoznaje nazw, nie zna i nie potrafi rozpoznać odpowiednich struktur gramatycznych, nie korzysta z oferowanej przez nauczyciela pomocy, nie podejmuje prób poprawienia negatywnych ocen.

20 Klasa 2a, 2b CELUJĄCY Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zasób jego słownictwa z zakresu opracowywanej tematyki jest znacznie bogatszy, bezbłędnie wymawia wyrazy i nazywa pojęcia, prowadzi płynnie rozmowę oraz bezbłędnie stosuje opracowywane struktury gramatyczne i wyjątki od reguł. BARDZO DOBRY Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: wyraża opinię i pyta o nią wyszukuje informacje w tekście słuchanym odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu przyporządkowuje odpowiednio usłyszane informacje czyta tekst globalnie i selektywnie opowiada o sposobach spędzenia wolnego czasu prowadzi dialogi w restauracji na podstawie podanego schematu prezentuje siebie i swoje upodobania prowadzi samodzielnie krótkie dialogi realizuje proponowany w podręczniku projekt filmowy zna nazwy produktów spożywczych, sklepów i lokali określa ilość, wagę i objętość produktów określa potrzeby opowiada gdzie robi zakupy pyta o lokalizację określonych obiektów podaje argumenty za i przeciw pisze krótkie teksty na określony temat wyraża swoją opinię i określa upodobania opisuje wybrane centrum handlowe pyta o godzinę i podaje ją nazywa ulubione czynności i czynności dnia codziennego opowiada o przebiegu własnego dnia i dnia wybranych osób opisuje swój dzień w u do kolegi określa częstotliwość przedstawia swój tygodniowy plan zajęć nazywa pomieszczenia w mieszkaniu wyraża opinię i prosi o opinię inne osoby określa położenie domu i mieszkania opisuje swoje mieszkanie nazywa sprzęty domowe i meble określa położenie mebli i sprzętów opisuje wybrane pomieszczenie w swoim domu nazywa dyscypliny sportowe formułuje, przyjmuje i odrzuca propozycje informuje o umiejętnościach opowiada samodzielnie o swoim umiejętnościach sportowych wyraża swoje preferencje pisze samodzielnie list do niemieckiego sportowca określa czas

21 relacjonuje przebieg wydarzeń w czasie przeszłym nazywa przyczyny konfliktów informuje o wydarzeniach przeszłych pisze e- maila na podstawie podanych informacji nazywa części ciała i prawidłowo je wymawia nazywa choroby i dolegliwości pyta o stan zdrowia i odpowiada na takie pytania nazywa środki lecznicze wyraża swoją opinię opowiada o swoim samopoczucie wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia określa samopoczucie innych osób określa ilości, wagi i objętości produktów wyjaśnia przyczyny Gramatyka: zna i prawidłowo stosuje: - przyimki lokalne - okoliczniki czasu - zdania rozkazujące - przyimki lokalne w celowniku i bierniku - czasowniki rozdzielnie złożone - zaimek nieokreślony man - odmianę rzeczownika - czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubieć) - zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem weil (ponieważ) - tworzy formy Partizip Perfekt - czas przeszły Perfekt - celownik rzeczowników i zaimków DOBRY Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: wyraża opinię i pyta o nią wyszukuje informacje w tekście słuchanym odpowiada na pytania na podstawie wysłuchanego i przeczytanego tekstu rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu przyporządkowuje odpowiednio usłyszane informacje czyta tekst globalnie i selektywnie opowiada o sposobach spędzenia wolnego czasu, wykorzystując podane słownictwo prowadzi dialogi w restauracji na podstawie podanego schematu prezentuje siebie i swoje upodobania prowadzi samodzielnie krótkie dialogi zna nazwy produktów spożywczych, sklepów i lokali określa ilość, wagę i objętość produktów określa potrzeby pyta o lokalizację określonych obiektów pisze spójne zdania na określony temat wyraża swoją opinię i określa upodobania pyta o godzinę i podaje ją nazywa czynności dnia codziennego nazywa ulubione czynności relacjonuje przebieg swojego dnia opowiada o przebiegu własnego dnia

22 opisuje swój dzień w u do kolegi określa częstotliwość pisze a przedstawia swój tygodniowy plan zajęć nazywa pomieszczenia w mieszkaniu wyraża opinię i prosi o opinię inne osoby określa położenie domu i mieszkania określa przynależność nazywa czynności nazywa sprzęty domowe i meble określa położenie mebli i sprzętów opisuje wybrane pomieszczenie w swoim domu nazywa dyscypliny sportowe formułuje, przyjmuje i odrzuca propozycje informuje o umiejętnościach opowiada samodzielnie o swoim umiejętnościach sportowych wyraża swoje preferencje pisze list do niemieckiego sportowca określa czas informuje o wydarzeniach przeszłych relacjonuje przebieg wydarzeń w czasie przeszłym informuje o wydarzeniach przeszłych nazywa części ciała i prawidłowo je wymawia nazywa choroby i dolegliwości pyta o stan zdrowia i odpowiada na takie pytania nazywa środki lecznicze wyraża swoją opinię opowiada o swoim samopoczucie wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia określa samopoczucie innych osób określa ilości, wagi i objętości produktów wyjaśnia przyczyny Gramatyka: zna i stosuje, popełniając nieliczne błędy - przyimki lokalne - okoliczniki czasu - zdania rozkazujące - przyimki lokalne w celowniku i bierniku - czasowniki rozdzielnie złożone - zaimek nieokreślony man - odmianę rzeczownika - czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubieć) - zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem weil - czas przeszły Perfekt - tworzy formy Partizip Perfekt - celownik rzeczowników i zaimków DOSTATECZNY Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: wyraża opinię wyszukuje informacje w tekście słuchanym

23 przyporządkowuje odpowiednio usłyszane informacje czyta tekst globalnie i selektywnie opowiada o sposobach spędzenia wolnego czasu wykorzystując podane słownictwo prowadzi dialogi w restauracji na podstawie podanego schematu prezentuje siebie i swoje upodobania prowadzi krótkie dialogi zna nazwy produktów spożywczych, sklepów i lokali określa ilość, wagę i objętość produktów określa potrzeby pyta o lokalizację określonych obiektów rozpoznaje argumenty za i przeciw pisze zdania na określony temat wyraża swoją opinię i określa upodobania pyta o godzinę i podaje ją nazywa ulubione czynności i czynności dnia codziennego określa częstotliwość przedstawia swój tygodniowy plan zajęć, wykorzystując podane słownictwo nazywa pomieszczenia w mieszkaniu określa położenie domu i mieszkania nazywa sprzęty domowe i meble określa położenie mebli i sprzętów, wykorzystując podane struktury gramatyczne nazywa dyscypliny sportowe formułuje, przyjmuje i odrzuca propozycje, wykorzystując podane słownictwo nazywa umiejętności wyraża swoje preferencje określa czas identyfikuje przebieg wydarzeń w czasie przeszłym pisze e- maila na podstawie podanych informacji nazywa części ciała nazywa choroby i dolegliwości pyta o stan zdrowia i odpowiada na takie pytania nazywa środki lecznicze określa samopoczucie, wykorzystując poznane zwroty i wyrażenia określa ilości, wagi i objętości produktów Gramatyka: identyfikuje - przyimki lokalne - okoliczniki czasu - zdania rozkazujące - przyimki lokalne w celowniku i bierniku - czasowniki rozdzielnie złożone - zaimek nieokreślony man - odmianę rzeczownika - czasowniki modalne können (móc), müssen (musieć), dürfen (mieć pozwolenie), mögen (lubieć) i ich formy osobowe - zdania podrzędnie złożone ze spójnikiem weil (ponieważ) - czas przeszły Perfekt - celownik rzeczowników i zaimków DOPUSZCZAJĄCY

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl.1 poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM Na ocenę niedostateczną uczeń: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń na ocenę dopuszczającą:! - stosuje typowe zwroty na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0. Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY PIERWSZEJ GIMNAZJUM - POZIOM III0 Podręcznik: Magnet 1 Uczeń potrafi: Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Guter Start! Rozdział I typowe zwroty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - określa lokalizację szkoły - z podanych elementów układa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: - nazywa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową

WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową WYMAGANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY I GIMNAZJUM /klasa Ia/ Wymagania zostały opracowane zgodnie z nową postawą programową Realizacja zakresu tematycznego człowiek, dom, szkoła,

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego kl. II poziom III.0 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY II GIMNAZJUM Uczeń na ocenę niedostateczną: - nie opanował materiału na ocenę dopuszczającą. Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział6Das

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z j. niemieckiego kl. II KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW Z OBOWIĄZKIEM DOSTOSOWANIA WYMAGAŃ KLASA II Uczeń o umiejętnościach na ocenę dopuszczającą: Rozdział 6 Das esse ich gern. - nazywa produkty spożywcze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Typ szkoły: szkoła podstawowa Podstawa progranowa - I.O Podręcznik: Meine Deutschtour Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim

Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Brześciu Kujawskim I Wymagania na poszczególne oceny w zakresie sprawności językowych. Przedmiotowy System Oceniania z języka niemieckiego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I KLASY GIMNAZJUM POZIOM III 0 Podręcznik: Magnet Smart 1 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I

Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I Wymagania programowe na poszczególne oceny z języka niemieckiego w klasie I I. Starter: Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo - zna niemiecki alfabet, lecz tylko częściowo - zna

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa.

Język niemiecki. Rozdział I: Erster Schritt/Wir in Europa. Język niemiecki Wymagania edukacyjne dla klasy 7 szkoły podstawowej sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 1 - poziom III.0 Ocena celujący: Rozdział I: Erster Schritt/Wir

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział I, lekcje L1 L7. Zeszyt ćwiczeń: rozdział I, ćwiczenia do lekcji L1 L7 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.: 4 godz.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy 1. Przedmiotowy System Oceniania języka angielskiego oraz języka niemieckiego obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZASADY OGÓLNE: 1. Każdy uczeń jest oceniany sprawiedliwie. 2. Każdy uczeń chcący otrzymać ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest obowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Język obcy 1. Przedmiotowy System Oceniania języka angielskiego oraz języka niemieckiego obejmuje ocenę wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz postawy

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Klasa 6 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z J. NIEMIECKIEGO W KLASIE 6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY W OPARCIU O PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: Ocena celująca Uczeń: posiada wiedzę i umiejętności, znacznie WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 4 SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM: rozumie proste wypowiedzi; domyśla się znaczenia nieznanych słów. potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych nieskomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Zespole Szkół w Wysokiem Szkoła Podstawowa dla klas IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8

Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8 Zasady oceniania na lekcjach języka angielskiego w klasach 4-8 1. Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze (brak pracy domowej, brak zeszytu, brak

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Białymstoku Przedmiotowy system oceniania JĘZYK ANGIELSKI Normy wymagań na oceny w klasie IV Ocena dopuszczająca W zakresie gramatyki

Bardziej szczegółowo

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI poziom IV.1 zakres podstawowy 2 I Cele edukacyjne nauczania języka niemieckiego Podstawowym celem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III

J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania Kryteria oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III J. angielski Przedmiotowe zasady oceniania oceniania z języka angielskiego klasy I, II, III I. Priorytety oceniania w języku angielskim: SŁOWNICTWO : - umiejętność radzenia sobie w codziennych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie VII-ej w roku szkolnym 2017/2018 OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017

Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 Przedmiotowe zasady oceniania z języka niemieckiego (PZO) 2016 / 2017 1. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru zgłosić dwa nieprzygotowania ( uczniowie mający 1 godz. języka niemieckiego w tygodniu mają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego dla klas IV-VIII

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego dla klas IV-VIII Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego dla klas IV-VIII Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego opracowano na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu nauczania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW II KLASY GIMNAZJUM POZIOM III.0 Podręcznik: Magnet 1 (kontynuacja z klasy 1) i Magnet 2 OCENA CELUJĄCA Przynajmniej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAZOWSZANACH. Nauczyciel prowadzący : Marzena Faryna

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAZOWSZANACH. Nauczyciel prowadzący : Marzena Faryna PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-8 PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAZOWSZANACH Nauczyciel prowadzący : Marzena Faryna I. PODSTAWY PRAWNE Podstawa programowa z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny

Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny SGSE Przedmiotowy system oceniania język angielski w gimnazjum - III etap edukacyjny opracowali; M. Laszecki, E. Pasiciel-Liszka,, M. Michałowicz I. Co oceniamy? 1. Prace klasowe /na koniec każdego działu/.

Bardziej szczegółowo

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Na podstawie materiałów dydaktycznych wydawcy Nowa Era. JĘZYK NIEMIECKI WYMAGANIA EDUKACYJNE - KLASY PIERWSZE Treści podkreślone na zielono wymagane są od ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W I KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Guter Start! Wymagania edukacyjne stosuje typowe zwroty na powitane i pożegnanie rozróżnia powitania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W LĘDZINACH Zadaniem PSO jest zapewnienie trafnego, rzetelnego, jawnego i obiektywnego oceniania wspierającego

Bardziej szczegółowo

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU

KONTRAKT Z UCZNIAMI OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Monika Kuć Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego KONTRAKT Z UCZNIAMI 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Publicznej Szkole Podstawowej Mileszki w Łodzi Nauczyciel: Monika Pawłowska-Samolej Klasy IV-VI Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń jest oceniany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie I Pierwszy OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. PSO obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne : Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASACH IV SP ROK SZKOLNY 2017/2018 Na ocenę dopuszczającą (2) rozróżnia niektóre słowa w zdaniach obcego tekstu, prawidłowo reaguje na podstawowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego

JĘZYK NIEMIECKI. Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego JĘZYK NIEMIECKI Przedmiotowy system oceniania na lekcjach języka niemieckiego 1. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: a) prace pisemne (testy, klasówki,) z większej partii materiału b)

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa VII szkoły podstawowej plan wynikowy dla podręcznika MEINE DEUTSCHTOUR kl. 7, podstawa programowa II.2. Wymagania edukacyjne: podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca ponadpodstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 2 w Kozach Klasy IV-VII Nauczyciele: Barbara Sztafa, Sylwia Szarlej-Wyrozumska, Jakub Syjota Ogólne zasady oceniania. 1.Każdy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA I KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 1) OCENA ROCZNA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DRUGI JĘZYK OBCY: Szkoła Podstawowa klasy VII 1. OBSZARY AKTYWNOŚCI PODLEGAJĄCE OCENIANIU Wypowiedzi ustne - wypowiedź na dany temat, przygotowane w domu lub na lekcji. Praca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W II KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Einkäufe und Geschäfte Wymagania edukacyjne opowiada o swoich zakupach tworzy dialog, na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZESPOŁU JĘZYKÓW OBCYCH 1. Ocenianie przedmiotowe obejmuje ocenę wiadomości, umiejętności i postaw uczniów; 2. Ocenianiu podlegać mogą: Wypowiedzi ustne: Kilkuzdaniowa wypowiedź Dialog

Bardziej szczegółowo

Zadania sprawdzające

Zadania sprawdzające PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 1 III.0 dla klas I Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) (ocena dopuszczająca + dostateczna) Uczeń: zna niemiecki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w ZSP im. Kard. Ignacego Jeża w Brzeżnie Opracowała: Anna Stukan Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLAS 1 3 GIMNAZJUM Ogólne cele kształcenia nauczania języka niemieckiego: - Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia

Bardziej szczegółowo

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania

Oceniane formy aktywności II. Kryteria i sposoby oceniania I. Oceniane formy aktywności - odpowiedzi ustne (opowiadania, dialogi, scenki) - prace pisemne (testy, sprawdziany) - aktywność - projekty prace zespołowe lub indywidualne - zadania domowe - zeszyt ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI liceum

JĘZYK NIEMIECKI liceum JĘZYK NIEMIECKI liceum Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne Nauczyciel: mgr Teresa Jakubiec 1. Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: - wiadomości - umiejętności - wkład pracy,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi. Klasy IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łodzi Klasy IV-VI Nauczyciele: Joanna Kruszona, Monika Romaldowska, Paulina Handzlik Ogólne zasady oceniania 1. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Oceny ze sprawdzianów wystawiane są na podstawie skali procentowej:

Oceny ze sprawdzianów wystawiane są na podstawie skali procentowej: SZKOŁA PODSTAWOWA W PIELGRZYMOWICACH ROK SZKOLNY 2017/2018 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLAS IVB, VB I VI ZAAWANSOWANA. Wstęp Przedmiotowy System Nauczania (PSO) z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Klasy 4-6 1. Na lekcję uczeń zawsze powinien przynieść podręcznik, zeszyt ćwiczeń i zeszyt do języka angielskiego oraz pomoce wskazane przez nauczyciela. 2.

Bardziej szczegółowo

z języka niemieckiego (IV-VIII)

z języka niemieckiego (IV-VIII) Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego (IV-VIII) mgr Beata Modzelewska Sprawności językowe podlegające ocenie w klasach 4-8: mówienie, czytanie, rozumienie tekstu czytanego, rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

WARUNKI, SPOSOBY I TRYB OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VII. I. Cele oceniania

WARUNKI, SPOSOBY I TRYB OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VII. I. Cele oceniania WARUNKI, SPOSOBY I TRYB OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV VII I. Cele oceniania 1. Przekazanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych 2. Pomaganie uczniowi w planowaniu rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO. ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA i WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH w RZESZOWIE klasy 1-4 Technikum opracowany w oparciu o WSO I. Uwagi ogólne 1. Uczeń zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

* kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Sprawdzają gramatykę i słownictwo. Nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem.

* kartkówki mogą obejmować materiał z trzech ostatnich lekcji. Sprawdzają gramatykę i słownictwo. Nie muszą być zapowiadane z wyprzedzeniem. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV-VI Program został opracowany między innymi na podstawie Programu Nauczania Języka Angielskiego. Kurs dla początkujących, dla klas IV-Vi szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach

Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Kryteria oceniania języka angielskiego w Szkole Podstawowej nr 16 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Gliwicach Gramatyka i słownictwo Potrafi poprawnie posługiwać się w wysokim stopniu zakresem środków

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym

Język niemiecki. Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Język niemiecki Kryteria oceny biegłości językowej w zakresie szkolnych wymagań edukacyjnych: podstawowym i ponadpodstawowym Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew

Wymagania język angielski. klasy IV VI. Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi. Pleszew Wymagania język angielski klasy IV VI Szkoła Podstawowa nr. 2 im. Królowej Jadwigi Pleszew Wymagania ogólne Klasa IV Uczeń klasy IV powinien posługiwać się następującymi strukturami i słownictwem: struktury

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania oraz Statutem ZSO nr 4 w Rzeszowie. Każdy uczeń

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Wymagania na poszczególne oceny z j. niemieckiego w klasach 4-7. OCENĘ CELUJĄCĄ OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY: Potrafi niemalże bezbłędnie operować strukturami gramatycznymi prostymi i złożonymi; Potrafi bezproblemowo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Klasa II i III Gimnazjum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Klasa II i III Gimnazjum PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Klasa II i III Gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z języka hiszpańskiego opracowany w oparciu o: 1) Podstawę programową; 2) Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas IV-V SP Wymagania edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja, dysortografia) niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. z języka angielskiego (klasy 4-8 szkoły podstawowej)

Przedmiotowy System Oceniania. z języka angielskiego (klasy 4-8 szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego (klasy 4-8 szkoły podstawowej) Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski

Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przedmiotowy system oceniania w klasach 4-8- język angielski Przygotowanie do zajęć: Uczeń systematycznie odrabia zadania domowe, na lekcję przynosi podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt oraz przybory szkolne.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach

Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach Przedmiotowe zasady oceniania języki obce Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach 1. Podstawy prawne Przedmiotowe zasady oceniania są zgodne z: - rozporządzeniem MEN z dn. 7 września 2004 roku, - Statutem Szkoły,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum

Przedmiotowy System Oceniania. języka niemieckiego w gimnazjum Przedmiotowy System Oceniania języka niemieckiego w gimnazjum Klasa 7, poziom II.0 I. Zakres tematyczny realizowany w klasie 7 Środki leksykalne i funkcje językowe: - powitania i pożegnania - pytanie o

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO ZSP NR 5 W JAWORZNIE ROK SZKOLNY 2013/2014 1. CO PODLEGA OCENIE Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO: Prace pisemne praca klasowa, kartkówka, wypracowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie. Klasy 4-6 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w Szkole Podstawowej nr 225 w Warszawie Klasy 4-6 Przygotowały: Jolanta Szostak, Beata Tomczyk, Monika Jabłońska, Marta Kryspin Ogólne zasady oceniania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI ZASADY OCENIANIA NA LEKCJI JĘZYKA OBCEGO Nauczanie języka obcego w gimnazjum ma doprowadzić do osiągnięcia kompetencji komunikacyjnej pozwalającej sprostać

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Święcicach Stopień celujący WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO operuje wiedzą obejmującą cały program nauczania w danej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu

Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Elblągu 1. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: a) aktywność na lekcji oceniana za pomocą plusów i minusów b) odpytywanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII

ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w klasach IV-VII I. WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH. Celujący Uczeń wyróżnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania. Język angielski klasa IV - VIII

Przedmiotowy System Oceniania. Język angielski klasa IV - VIII Przedmiotowy System Oceniania Język angielski klasa IV - VIII I. Zasady ogólne: Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: 1. bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce; 2. zaznajomienie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne

Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII. Zasady ogólne PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Szkoła Podstawowa nr 247 wwarszawie klasy IV-VIII Zasady ogólne 1. Od uczniów będą wymagane różne formy aktywności na lekcji odpowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO. Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO Podręcznik :Aula Internacional 1,2,3 Ocenie podlegać będą przede wszystkim sprawności językowe czyli czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, oraz mówienie i pisanie.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI. Uczeń nieobecny na teście pisze go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin ten nie może jednak przekroczy.

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI. Uczeń nieobecny na teście pisze go w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Termin ten nie może jednak przekroczy. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI Każdy uczeń chcący otrzymac ocenę klasyfikacyjną pozytywną jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu ucznia, zeszytu cwiczeń i pracy z podręcznikiem na

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POSZCZEGÓLNE OCENY NA PRZEDMIOT: język niemiecki Kl. 7 Rok szk. 2018/2019 Podręcznik: Das ist Deutsch! Kompakt. Jolanta Kamińska Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania

JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA. Przedmiotowy System Oceniania JĘZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA Przedmiotowy System Oceniania A Uczeń powinien posiadać: B Wiedza uczniów sprawdzana jest za pomocą: 1. Podręcznik. 2. Zeszyt ćwiczeń. 1. Sprawdzianów. 3. Zeszyt. 2. Kartkówek.

Bardziej szczegółowo

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń:

Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI W KLASACH IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 13 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH Aby otrzymać ocenę BARDZO DOBRĄ, uczeń: Gramatyka i słownictwo: Potrafi poprawnie operować prostymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY VII SP PODRĘCZNIK MEINE DEUTSCHTOUR Starter Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Niedostateczny Uczeń wykazuje znajomość materiału większą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH W KLASACH IV-VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KOSTRZYNIE NAD ODRĄ I. Szczegółowe zasady oceniania uczniów 1. Testy zapowiadane są z co najmniej tygodniowym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV

KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV 1 KRYTERIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Kryteria obejmują zakres ocen 2-5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostateczna) i 6 (celująca). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 1a Gimnazjum Publicznego. im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2014/2015 bardzo Rozdział 1 Kontakte stosować formy powitania i pożegnania stosownie do pory dnia przedstawić podstawowe informacje o sobie imię, pochodzenie, miejsce zamieszkania, wiek, zainteresowania zastosować

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI

Szkoła Podstawowa klasy IV-VI Szkoła Podstawowa klasy IV-VI ZASADY PRACY NA LEKCJACH JĘZYKA ANGIELSKIEGO: - Głównym celem obecności ucznia na lekcji jest maksymalne wykorzystanie przekazywanych przez nauczyciela treści. W tym celu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ SP im. A. Mickiewicza w Borowej PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BOROWEJ Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY I-III SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W CHOJNICACH I. ZASADY OGÓLNE Przedmiotowy System Oceniania ma na celu: bieżące i systematyczne obserwowanie postępów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASY IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ OPRACOWANY NA PODSTAWIE WSO PRZEZ ZESPÓŁ WDN NAUCZYCIELI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH W SUPRAŚLU Zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum Wymagania edukacyjne z języków obcych dla klas IV VI szkoły podstawowej oraz I III gimnazjum 1. ZASADY OGÓLNE: Wymagania edukacyjne z języków obcych zostały opracowane zgodnie ze szczegółowymi warunkami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS IV-VI Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Podręczniki z języka niemieckiego obowiązujące w klasach IV VI Klasa IV: WIR neu Język niemiecki. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej WIR

Bardziej szczegółowo