INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą studyjną) INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport Adres ul. Staszica Komorniki Gmina Komorniki Powiat poznański Telefon Adres mailowy szkoły/placówki Adres mailowy koordynatora Strona www Imię i nazwisko dyrektora Imię i nazwisko koordynatora Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu A. WYNIK DIAGNOZY spkomorniki.edupage.org Bożena Czaińska Katarzyna Proch, Agnieszka Kuster 1. nauczyciele: Iwona Chruściel, Renata Janiszewska, Iwona Jankowiak, Ewelina Kaczmarek, Angelika Włodarczak, Agnieszka Wolna, Hanna Woźniak, Małgorzata Woźniak 2. rodzice: Małgorzata Żytlińska 3. uczniowie: Aleksandra Gajewska, Monika Michniak 4. pracownicy niepedagogiczni: Jolanta Matusik pielęgniarka szkolna 5. inne osoby: 30 sierpnia 2011 r. CZĘŚĆ I Decyzja o przystąpieniu do projektu postawiła nas we wrześniu 2011 r. przed dylematem, czym się zająć. Pole do działań było duże i bardzo różnorodne. Należało więc wybrać problemy priorytetowe. Zespół zdecydował, że w diagnozie posłużymy się gotowymi ankietami zawartymi w materiałach dla szkół promujących zdrowie. Wyszliśmy z założenia, że skoro mają one posłużyć do oceny naszych działań, to dadzą nam też informację, na jakim etapie aktualnie się znajdujemy i w jakim kierunku powinna pójść nasza praca. Do ankietowania wybraliśmy: standard 3 dotyczący edukacji zdrowotnej, standard 4 sprawdzający klimat społeczny,

2 standard 5 dotyczący tworzenia środowiska fizycznego sprzyjającego szeroko rozumianemu zdrowiu, ankietę Co wpływa na moje samopoczucie w szkole? Poza tym przeprowadziliśmy: - rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, - analizę dokumentacji szkolnej, - analizę dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia. Przeankietowani zostali uczniowie klas I VI, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni. Na podstawie analizy wyników ustaliliśmy, że: cała społeczność szkolna potrzebuje edukacji zdrowotnej i chce się w nią mocniej zaangażować, konieczne jest uświadomienie uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, co naprawdę oznacza promocja zdrowia że to nie tylko zdrowe odżywianie, w większym stopniu należy zaangażować uczniów i rodziców w planowanie działań i realizację treści prozdrowotnych, społeczność szkolna czuje się dobrze w naszej szkole, jednak zauważalne jest występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów, należy zapewnić uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i uświadamiać znaczenie ruchu dla zdrowia i rozwoju, systematycznie polepszać warunki techniczne szkoły i jej otoczenia, istnieje duże zapotrzebowanie na tematykę związaną ze zdrowym odżywianiem. B. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Po wynikach i analizie ankiet koordynatorzy szkolnego projektu oraz zespół wspomagający ustalili, że podstawowym zadaniem szkoły w okresie przygotowawczym będzie: Poprawa zachowań w zakresie zdrowego stylu życia poprzez promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz uświadamianie konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Problemy priorytetowe do pracy na kolejne lata określiliśmy jako: - Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów. Wpływ śniadań na pracę umysłową dziecka. - Zdrowie to ruch, a ruch to zdrowie. - Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. C. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Rok szkolny 2011/2012 był pierwszym rokiem działalności naszej szkoły w ramach ubiegania się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat jednak dążenie do upowszechniania wśród społeczności szkolnej zasad szeroko rozumianego zdrowego stylu życia było dla nas ważnym elementem codziennej pracy powstał Program Profilaktyczny i związany z nim plan działań. Teraz dołączył do niego plan realizacji problemu priorytetowego w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. W rozwiązywaniu problemów priorytetowych pomagało nam uczestnictwo w rozmaitych PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH - Program Edukacji Antytytoniowej Nie pal przy mnie, proszę, - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas, - program edukacyjny dla rodziców Moje dziecko idzie do szkoły, - program edukacyjno-informacyjny Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy, - programy Szklanka mleka, Owoce w szkole, Colgate, - Mam kota na punkcie mleka, - Ratujemy i uczymy ratować, - Trzymaj formę, - program Fundacji BOŚ Aktywnie po zdrowie,

3 - Znajdź właściwe rozwiązanie, - rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła, - programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego, - program dla klas I szkoły podstawowej Klub Bezpiecznego Puchatka, - ogólnopolski program społeczny Szkoła bez przemocy, - program psychoedukacyjny Prawoteka, - Tydzień Świadomości Dysleksji. Programy te realizowane były w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, cyklicznych spotkań, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, przeważało w nich stosowanie metod aktywizujących. Równolegle z realizacją wyżej wymienionych programów, szkoła prowadziła wiele działań mających przekonać całą społeczność do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez dbałość racjonalne odżywianie, zwiększoną aktywność fizyczną i bezpieczeństwo. WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE - pogadanki dla rodziców: Bez śniadania nie ma nauczania, Prawidłowe żywienie uczniów - Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?, Stawiam na śniadanie, Piramida zdrowia, - zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej materiałów dotyczących odżywiania i zdrowego stylu życia, - zajęcia na temat prawidłowego komponowania pierwszego i drugiego śniadania oraz higieny spożywania posiłków, - obchody Światowego Dnia Zdrowia przygotowywanie prac plastycznych: Kanapka pełna zdrowia, Śniadanie daje moc, Jak wygląda witamina?, Sąd nad chipsami, Piramida zdrowia, Drzewo przypraw, - udział uczniów w konkursach na artystyczną hodowlę rzeżuchy oraz wyszukanie informacji o jej właściwościach zdrowotnych oraz na hodowlę fasoli, - przygotowywanie zdrowych kanapek i sałatek, - przygotowywanie haseł zachęcających do zdrowego odżywiania, prezentacja prac w szkole, - zajęcia w klasach 4 6 na naradach, przyrodzie i technice dotyczące zdrowego odżywiania tematy zajęć dla poszczególnych klas w planie działań, - za granicą też jemy zdrowo poznawanie słownictwa związanego z żywieniem na lekcjach języków obcych klasy 4 6, - przeprowadzenie zajęć o zdrowym odżywianiu przez rodziców klasy 2 i 4, - przeprowadzanie akcji uświadamiających konieczność i sposób czytania etykiet na opakowaniach produktów żywnościowych przez uczniów dla uczniów, nauczycieli i rodziców, - zapraszanie na zajęcia dietetyków z prelekcjami, prezentacjami i warsztatami związanymi z właściwym odżywianiem. ZNACZENIE RUCHU DLA ZDROWIA I ROZWOJU - przeprowadzenie badań profilaktycznych wad postawy oraz wzroku (na terenie szkoły), - przygotowywanie przez uczniów gazetek klasowych, artykułów w gazetce szkolnej Na przerwie dotyczących zdrowego stylu życia i znaczenia ruchu dla organizmu, - organizacja Mikołajkowych Szkolnych i Gminnych Olimpiad Sportowych, organizacja Dnia Sportu dla klas 4 6, udział w licznych zawodach sportowych, - udział uczniów i rodziców w rajdach organizowanych przez SKKT/ oddział Luboń, - organizowanie klasowych festynów rodzinnych na sportowo, - pogadanki dla rodziców w ramach spotkań z rodzicami ( Aktywność ruchowa ważny element zdrowia i rozwoju dziecka, Wychowanie fizyczne ważna lekcja ), - na boisku szkolnym dzięki zaangażowaniu rodziców namalowano kilka gier chodnikowych: klasy, pajaca i tor do gry w kapsle; gry spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, - zajęcia na technice i wf W co się bawić na boisku?, - przygotowywanie w klasach i na korytarzu gazetek o tematyce sportowo-zdrowotnej, - na zajęciach z informatyki uczniowie tworzyli prezentacje na temat wpływu sportu na człowieka: Wady i zalety sportu, Jak dbać o zdrowie, - uczniowie klas III uczestniczyli w konkursie na najzabawniejsze ćwiczenia ruchowe do słów piosenki Na ruch, ruch, ruch ;

4 - uczestnictwo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu Ruch, który uczy i rozwija umysł na poznańskiej AWF, prowadzonym przez dra hab. prof. Michała Bronikowskiego, - we wszystkich klasach odbywały się zajęcia i pogadanki na temat zdrowego stylu życia i znaczenia ruchu dla zdrowia i rozwoju organizmu, np. Zdrowe i bezpieczne zabawy zimowe, Dbam o swój kręgosłup, Piramida zdrowia drogowskazem do zdrowego stylu życia, - w maju i w czerwcu odbywały się w klasach prezentacje pasji sportowych naszych uczniów pod hasłem: Kto o zdrowie dba, rusza się, jak ja!, dzieci pokazywały dyplomy i medale, opowiadały o swoich sportowych sukcesach, - przygotowano i w celu ogólnej dostępności zamieszczono na stronie internetowej szkoły książeczkę dla rodziców: Zabawy ruchowe z mamą i tatą z propozycjami wspólnych rodzinnych zabaw. W miarę pojawiania się nowych pomysłów książeczka jest systematycznie wzbogacana, - stałym elementem wystroju w holu szkoły stała się tablica zawierająca Przepis na zdrowie, - klasy biorące udział w konkursie Aktywnie po zdrowie przygotowały propozycje gier terenowych na ciepłe jesienne dni i zapraszały do udziału w nich klasy młodsze, - duża ilość zajęć pozalekcyjnych związana jest z propagowaniem ruchu i zdrowego stylu życia: Spacerownik komornicki comiesięczne piesze rajdy po okolicy; kółko taneczne Bawimy się tańcem, zajęcia sportowe dla klas III, zajęcia sportowo rekreacyjne dla dziewcząt z klas III, gimnastyka korekcyjno kompensacyjna dla klas 0, zajęcia opieki świetlicowej odbywające się w miarę możliwości na świeżym powietrzu, - klasy wyjeżdżając na Zielone szkoły spędzają czas bardzo aktywnie, uczestnicząc w rajdach pieszych, podchodach, grach zespołowych, wyścigach, zabawach na basenie i innych zabawach ruchowych, - uczniowie aktywnie spędzają przerwy międzylekcyjne: grają w piłkę, skaczą w klasy, w gumę i na skakance, bawią się w berka, - przy szkole powstał w 2012 r. nowy plac zabaw, wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych, z którego regularnie korzystają młodsze dzieci. BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH - cykliczne spotkania z pedagogiem i policjantem klas 0 4 pod hasłem Obcy niebezpieczny, - zajęcia z udzielania pierwszej pomocy: całoroczny cykl zajęć dla klas 1 i 2, zajęcia z wychowawcą w klasach trzecich, zajęcia z pielęgniarką w klasach 3 i 4, zajęcia na lekcjach techniki, przyrody i wf w klasach 4 6, - spotkania z pracownikami Straży Gminnej i Straży Pożarnej, - spotkania z policjantem, opiekunem psa patrolowego zachowanie się w kontaktach z nieznanymi psami, - zajęcia z wychowawcą dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych i profilaktyki nałogów tematy zajęć dla poszczególnych klas w planie działań, - organizacja w szkole Dnia Szkoły bez Przemocy, w ramach którego odbywa się wystawa prac plastycznych, teatrzyk profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe w klasach I-III, - spisanie stworzonych przez uczniów zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas przerw, wywieszenie ich na korytarzach, - pojawienie się w holu szkoły gazetki z zakresu pierwszej pomocy; jej treści są systematyczne zmieniane (łańcuch ratunkowy, telefony alarmowe), - przygotowano zasady Kodeksu Dobrego Zachowania oraz dokonano ich rysunkowo malarskiej interpretacji w celu utworzenia Ilustrowanego Kodeksu Dobrego Zachowania, - do kalendarza imprez na stałe wszedł konkurs Z kulturą za pan brat poprzedzany klasowymi eliminacjami, w wyniku których wyłania się klasowych mistrzów dobrych manier, - w klasach IV odbyły się zajęcia warsztatowe na temat Przemoc w rodzinie, wykorzystanie seksualne - jak o tym mówić, - wywieszenie w budynku szkoły wierszowanych Przypominajek kulturalnych zachowań, ilustrowanych przez dzieci, - często aranżowano sytuacje, w których starsi uczniowie mogli opiekować się młodszymi, okazywać sobie pomoc (wycieczki, projekty, uroczystości), - spotkanie klas 5 i 6 z policjantem na temat sankcji karnych w postępowaniu w sprawach nieletnich, - uczniowie klas 4 6 na lekcjach plastyki i techniki tworzyli znaki graficzne stop przemocy", - rodzice wszystkich uczniów naszej szkoły otrzymali ulotki informacyjne (profilaktyka przemocy), - udział klas III w konkursie Planeta Energii bezpieczeństwo w kontakcie z prądem elektrycznym w domu, w szkole i na wakacjach.

5 Zdrowy styl życia to także: POPRAWA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - zajęcia prowadzone przez wychowawców pod hasłem Moje mocne i słabe strony, Jak zachowuję się w grupie, - warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego Trening Kształtowania Umiejętności Społecznych kl. IV-VI, - spotkania i zajęcia dotyczące osób niepełnosprawnych: oglądanie filmu pt.: N jak Niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku", warsztaty w klasach pierwszych Dzieci niepełnosprawne są wśród nas, spotkania z p. H. Budzyń i jej psem opiekunem, - udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Pomagajmy innym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieranie nakrętek, puszek i baterii, - organizacja akcji charytatywnych: Kiermasz świąteczny, Caritas, - współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach organizacja występów dla pensjonariuszy, - spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia Promyk Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej klasy 4 i 6, - zbieranie zabawek i drobnych słodyczy dla dzieci ze szpitala im. Krysiewicza w Poznaniu, - organizacja szkolnych imprez mających na celu integrację społeczności szkolnej i promocję zdrowia: Święto Pieczonego Ziemniaka, Szkolna Gra o Jesieni, - Tydzień kolekcjonera każdy może pokazać swoją kolekcję i opowiedzieć o swoim hobby, - organizacja Szkolnego Dnia Talentów (pierwszy dzień wiosny), kiedy każdy chętny uczeń może pokazać to, w czym jest najlepszy, niezależnie od rodzaju talentu. PROJEKT OGÓLNOSZKOLNY NIE ŻYJĘ TYLKO DLA SIEBIE Projekt angażujący całą społeczność szkolną, organizowany zawsze w kwietniu miesiącu zdrowia. Jest podsumowaniem podejmowanej przez cały rok tematyki dotyczącej zdrowia we wszystkich jego aspektach. Co roku związany w szczególny sposób z podjętym problemem priorytetowym. Odbywa się z udziałem zaproszonych gości: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, dietetyków, teatrów z przedstawieniami profilaktycznymi, lekarzy, opiekunów psów przewodników. FESTYN RODZINNY: RODZINNIE, ZDROWO, SPORTOWO Duża impreza plenerowa dla wszystkich dzieci i ich rodzin, pokazująca, jak ciekawie, bezpiecznie i zdrowo można bawić się z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami, połączona z prezentacją talentów dziecięcych. ZAKŁADKA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ Od początku realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie na szkolnej stronie internetowej istnieje zakładka poświęcona jego realizacji. Jest na bieżąco aktualizowana, zawiera propozycje i opisy działań, programy, interesujące informacje. D. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Monitorowanie samopoczucia społeczności szkolnej odbyło się dwukrotnie. Wykorzystano do tego arkusz Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?, analizę prac pisemnych i rysunków uczniowskich oraz ankiety dotyczące klimatu społecznego przeprowadzone wśród części uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Monitorowanie projektu odbywa się przez cały czas jego trwania, dokonują go osoby odpowiedzialne, wyznaczane co roku w planach pracy. Działania dokumentowane są w postaci: protokołów rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich, dokumentacji wychowawców klas (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz protokolarzach spotkań z rodzicami), protokołach spotkań Rady Rodziców,

6 dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego, dokumentacji fotograficznej, prac plastycznych, notatek na szkolnej stronie internetowej. Przewodniczący zespołów prowadzą segregatory, w których na bieżąco gromadzona jest cała dokumentacja. E. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski) Uczestnictwo w projekcie Szkoła Promująca Zdrowie w latach , mające na celu poprawa zachowań w zakresie zdrowego stylu życia poprzez promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz uświadamianie konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych zakończyło się sukcesem i przyniosło wymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej. Ewaluacja podjętych działań została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych sprawozdań, wyników ankiet, obserwacji i rozmów z pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami. Z ewaluacji wynika, że zwiększono świadomość społeczną na temat wpływu żywienia i zdrowego stylu życia na zdrowie. Uczniowie chętniej spożywają owoce i warzywa, więcej rodziców włącza się promocję zdrowego odżywiania przygotowując zdrowo skomponowane śniadania dla swoich dzieci. Część uczniów, którzy nie chcą tak szybko zrezygnować z niezdrowego jedzenia zaczyna się tłumaczyć, jeśli są widziani np. z paczką chipsów. Rzadko daje się zauważyć uczniów, którzy przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania. Wzrosła świadomość uczniów i rodziców na temat znaczenia ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego (zwolnienia tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach), chętnie korzystają z ruchu na świeżym powietrzu i innych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. Wzrasta sprawność fizyczna uczniów naszej szkoły (wyniki testu sprawności fizycznej K. Zuchory). Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych na terenie gminy i powiatu oraz sukcesy w ogólnopolskich konkursach związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (klasy drugie uczestniczące w konkursie Zdrowo jem, więcej wiem zajęły I i III miejsce w ogólnej punktacji po rocznej rywalizacji zespołowej, wyprzedzając około 100 drużyn z całej Polski). Wyraźnie wzrósł poziom zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną oraz aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Możliwość korzystania z boiska "Orlik" pozwala organizować aktywność fizyczną w grupie rówieśników. Bliskość WPN daje możliwość rodzinnych rajdów rowerowych i widać tę aktywność gołym okiem, jak tylko dopisuje pogoda. Można stwierdzić, że zaszczepiliśmy nawyki, które na trwałe pozostaną w życiu dzieci ich rodzin. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie agresji przyniosły skutek w postaci poprawy uczynienia szkoły bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Większość dzieci zna zasady udzielania pierwszej pomocy, wie, jak udzielić pomocy w razie nagłego wypadku. 80 % dzieci czuje się bezpiecznie podczas przerw na korytarzach i boisku szkolnym. Uczniowie znają rolę i znaczenie emocji i uczuć w życiu każdego człowieka, chętnie angażują się w pomoc innym. Badanie klimatu szkoły wykazało, że: 86% uczniów i rodziców odczuwa satysfakcję ze szkoły, 94% nauczycieli jest zadowolonych z pracy w szkole; uważają, że szkoła jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników, panuje w niej miła atmosfera, która sprzyja nauce i pracy; 94% pracowników niepedagogicznych odczuwa satysfakcję z pracy w szkole i wsparcie ze strony dyrekcji. Zarówno uczniowie, jak i rodzice dostrzegli zwiększenie wsparcia uczniów przez nauczycieli, poprawiły się relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, zwiększył się udział rodziców i pracowników niepedagogicznych w życiu szkoły, nastąpił spadek zachowań aspołecznych i przemocy wśród uczniów. Widząc ogromnie pozytywny wpływ realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie na wszystkich członków społeczności szkolnej nie wątpimy, że jego założenia będziemy realizować także w następnych latach.

7 CZĘŚĆ II A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice chętnie biorą udział w naszych działaniach realizujących ideę SzPZ. Nauczyciele planują swoje działania prozdrowotne, dokumentują je i dokonują ewaluacji. 100 % nauczycieli obecnych na sierpniowej radzie pedagogicznej poparło pomysł starania się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Rodzice wspierają nas w planowaniu, konkursach, realizacji imprez o charakterze prozdrowotnym i zaszczepianiu w dzieciach zdrowych nawyków żywieniowych i ruchowych, dbają o zdrowy asortyment w szkolnym sklepiku. Współpracujemy także z samorządem lokalnym, GOPSem, GKRPA, GOKiem, GOSirem Wielkopolskim Parkiem Narodowym. B. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI. Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w październiku 2011 r. dotyczącą zrozumienia koncepcji i założeń Szkoły Promującej Zdrowie; przekazanie informacji dotyczących idei SzPZ rodzicom na zebraniach; Koordynator SzpZ uczestniczył w spotkaniach Rady Rodziców, przekazując wiedzę dotyczącą zrozumienia i koncepcji SzPZ i prezentując wybrane problemy prirytetowe; Prelekcje dla rodziców połączone często z prezentacjami oraz rozdawaniem materiałów dotyczących aktualnego na dany rok problemu priorytetowego podczas zebrań, prowadzone przez wychowawców; Zdawanie przez koordynatorów sprawozdań ze stopnia realizacji projektu SzPZ na radach analitycznych po każdym półroczu; zapoznawanie nowych nauczycieli z koncepcją, założeniami i sposobem dokumentowania działań SzPZ; 27 listopada 2012r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z dietetykiem - panią Karoliną Mikołajczyk Nieckarz dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Słuchacze zostali zapoznani z zasadami zdrowego żywienia, w tym przygotowywania oraz komponowania posiłków. Spotkanie urozmaiciła prezentacja przygotowana przez prelegentkę; Podczas zebrań z rodzicami odbywają się systematycznie szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną i uprawnionych nauczycieli wychowania fizycznego; Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, wykorzystania biblioterapii jako metody wspierania twórczego rozwoju dziecka, brali udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez ODN, KLANZĘ i wydawnictwa, związanych ze sposobem wdrażania treści ważnych dla SzPZ w życie, np. Ruch, który uczy i rozwija umysł, Życie z pasją jak wciąż kochać zawód nauczyciela, Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa dla najmłodszych. C. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Przedstawiciel Rady Rodziców jest członkiem zespołu koordynującego projekt, bierze udział w planowaniu, pełni rolę łącznika pomiędzy zespołem i rodzicami, Rada Rodziców dofinansowuje nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach związanych ze zdrowym stylem życia, Rodzice pełnią rolę prelegentów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem podczas imprez dla dzieci i projektów edukacyjnych ( Noc naukowców, Nie żyję tylko dla siebie ), Wspomagają organizację imprez i zajęć o charakterze prozdrowotnym dla dzieci (pomoc w przygotowaniu zdrowych kanapek i sałatek podczas spotkań z dietetykiem, przygotowywanie zdrowych posiłków w czasie Nocy naukowców, klasowe festyny rodzinne o charakterze sportowym, Dzień Dziecka na sportowo, pomoc w realizacji zajęć lekcyjnych o tematyce związanej ze zdrowiem i bezpieczeństwem w poszczególnych klasach, współorganizacja Zielonych Szkół i rajdów rowerowych dla dzieci); Uczestniczą wspólnie z dziećmi w rajdach i festynach,

8 Wspierają poczynania nauczycieli dotyczące realizacji projektu SzPZ poprzez uczestnictwo w prelekcjach, czytanie ulotek przygotowanych przez wychowawców i rzetelne wypełnianie ankiet, będących narzędziem ewaluacji. D. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca z samorządem lokalnym; przedstawiciele samorządu są zapraszani do jury konkursów, uczestniczą w podsumowaniach projektów; Realizujemy zdania z projektu SzPZ współpracując z: Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Puszczykowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach, Stacją Ekologiczną UAM w Jeziorach. Współpraca z redakcją lokalnych Nowin Komornickich i redaktorem naczelnym, p. Violettą Kuźlak w zakresie promocji naszych działań. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komornikach - organizujemy zawody sportowe na szczeblu szkoły, gminy i powiatu oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. CZĘŚĆ III PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ (proszę dołączyć do raportu, jako załącznik) CZĘŚĆ IV OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (WSPIERAJĄCEGO) SZKOLNY KOORDYNATOR: Katarzyna Proch, Agnieszka Kuster CZŁONKOWIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO/ WSPIERAJĄCEGO: Iwona Chruściel, Renata OPIS PRACY Udział w szkoleniach zewnętrznych: - VIII Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Europejski kodeks walki z rakiem na temat O zdrowiu szerzej Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego ; - IX Wojewódzka Konferencja SzPZ nt. Szkoła przyjazna mózgowi szkoła bez stresu, - Konferencja Wojewódzka pt. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży Żywność ruch zdrowie, - spotkanie z p. Ireną Sierpowską Glapiak, dotyczące konstruowania planów pracy SzPZ i programu edukacji zdrowotnej. Szkolenia Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja). Kierowanie pracą zespołu ds. promocji zdrowia. Zainicjowanie i utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem Wojewódzkim i Regionalnym. Tworzenie raportów podsumowujących roczne staranie szkoły o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnictwo w spotkaniach, praca nad planowaniem działań. Realizacja projektów, programów i zadań. Opracowanie szczegółowe działań.

9 Janiszewska, Iwona Jankowiak, Ewelina Kaczmarek, Angelika Włodarczak, Agnieszka Wolna, Hanna Woźniak, Małgorzata Woźniak nauczyciele; Magdalena Żytlińska rodzic; Aleksandra Gajewska, Monika Michniak uczennice; Jolanta Matusik pielęgniarka szkolna Monitorowanie działań. Prowadzenie ewaluacji działań, opracowywanie ankiet. Przekazywanie zespołowi informacji od grupy, której są przedstawicielami (rodzice, uczniowie). CZĘŚĆ V OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA - udział lekarzy i ratowników medycznych w programach i projektach profilaktycznych, - współpraca ze szpitalem dziecięcym im. Krysiewicza w Poznaniu, wyjazdy dzieci do szpitala, przedstawienia o charakterze profilaktycznym dla uczniów w wykonaniu pracowników szpitala, - zabezpieczenie pomocy w przypadku urazów i nagłych zachorowań, - prowadzenie pogadanek dotyczących higienicznego trybu życia i warsztatów z pierwszej pomocy dla uczniów i rodziców, - przeprowadzanie fluoryzacji wśród uczniów, - współpraca z Polskim Centrum Boreliozy (Konsorcjum) w zakresie przeprowadzania wykładów, warsztatów i konkursów. CZĘŚĆ VI DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY 1. Prezentacje multimedialne podsumowujące działania w latach 2011/2012, Prezentacje multimedialne wykorzystywane w czasie zebrań z rodzicami. 3. Plany działań Szkoły Promującej Zdrowie. 4. Sprawozdanie ze spotkań zespołu ds. SzPZ. 5. Dokumentacja realizowanych programów, konkursów i imprez. 6. Dokumentacja fotograficzna festynów, projektów, konkursów i innych działań prozdrowotnych. 7. Informacje i zdjęcia na szkolnej stronie internetowej. 8. Protokoły rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich. 9. Dokumentacji wychowawców klas (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz protokolarzach spotkań z rodzicami). 10. Protokoły spotkań Rady Rodziców. 11. Dokumentacja psychologa i pedagoga szkolnego. 12. Zapiski i dokumentacja fotograficzna w kronice szkolnej. Podpis dyrektora: Podpis koordynatora szkolnego: mgr Bożena Czaińska mgr Katarzyna Proch Komorniki 30 kwietnia 2014 r. miejscowość data

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile Program Promocji Zdrowia okres przygotowawczy POCIĄGIEM PO ZDROWIE Realizowany w Ramach Projektu Wielkopolskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie Zespół

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach!

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej Nr 5 w Lesznie na rok szkolny 2016/2017,,Twoje zdrowie w Twoich rękach! Na podstawie zebranych informacji, analizie ankiet określiliśmy cele, które

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2016-2019 SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA BRZECHWY W DRATOWIE Opracowała: Justyna Słowik Działanie Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego

Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego, społecznego i duchowego WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole odżywia się nieprawidłowo. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013

ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 ZADANIA WYZNACZONE DO REALIZACJI W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA LATA 2012-2015 ZADANIA DO REALIZACJI NA ROK SZKOLNY 2012-2013 PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ODŻYWIANIA SIĘ,,Wiem co jem-czyli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN PRACY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W KLUCZBORKU NA ROK SZKOLNY 2013/2014 CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole nadal odżywia się nieprawidłowo. Opis

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016:

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 2015/2016: Lp. Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin Uwagi 1. Zapoznanie i zaopiniowanie RP, społeczności uczniowskiej, rodziców oraz pracowników niepedagogicznych

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2014/2015 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym 2014/ Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2012/2013

Plan pracy SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2012/2013 Plan pracy SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE Realizacja problemu priorytetowego w roku szkolnym 2012/2013 Ruch może zastąpić niemal każde lekarstwo, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu to niezwykle

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Cel I zwiększenie bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem. Lp. Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialni Ewaluacja 1. Zachęcanie do szukania pomocy w trudnych

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/

Metody realizacji /terminy realizacji/ Szkolenia dla nauczycieli /zgodnie z terminarzem zaplanowanych szkoleń/ PROGRAM PROFILAKTYKI Cele programu profilaktyki: I OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO I SPOŁECZNEGO 1.Zapobieganie sytuacjom zagrażającym zdrowiu psychicznemu. Zadania Metody realizacji /terminy realizacji/

Bardziej szczegółowo

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1

Sposoby realizacji Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 120 z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik 1 Cele główne Cele szczegółowe Zadania do realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Profilaktyka zdrowia Rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji w sprawie własnego zdrowia Przeprowadzenie programu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu.

WSTĘP. 1. Problem priorytetowy: Zachęcanie uczniów do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zdrochcu im. 16. P. P. Ziemi Tarnowskiej w zakresie programu Szkoła Promująca Zdrowie na rok 2015/2016 Hasło: RUCH TO ZDROWIE WSTĘP 1. Problem priorytetowy:

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2013/2014 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014

PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014 PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 7 IM. JANA PAWŁA II W CIECHANOWIE W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011-2014 1. Problem priorytetowy: Niewłaściwe nawyki żywieniowe i mała

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY W ZAKRESIE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Cel: Uświadomienie zagrożeń płynących z agresji i przemocy oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 1. Bezpieczny uczeń

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego

Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego Załącznik nr 1 Zespół Szkół z Oddziałami Sportowymi nr 1 w Poznaniu Sportowa Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego Plan pracy Szkoły Promującej Zdrowie rok szkolny 2014/2015 Hasło : Zdrowa i

Bardziej szczegółowo

,,Przyjazna atmosfera w szkole

,,Przyjazna atmosfera w szkole Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ pod hasłem,,przyjazna atmosfera w szkole realizowany w latach 2005-2008 Koordynatorzy: mgr Anna Ziętara i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 35 w Toruniu Cel ogólny: Uczniowie znają i stosują zasady zdrowego stylu życia. Cel szczegółowy Zadania Formy Realizatorzy Termin 1. Uczniowie odżywiają się zdrowo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koordynator RENATA SOCHACKA Jesteśmy Szkołą Promującą Zdrowie od 2010 roku. Główne cele edukacji zdrowotnej: Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016

Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkoła Podstawowa nr 19 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Sosnowcu Program Promocji Zdrowia Akademia zdrowia i urody na lata 2013/2016 Szkolny Zespół ds. Promocji Zdrowia Magdalena Seweryn koordynator Paweł

Bardziej szczegółowo

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach

Zarażający zdrowiem. Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Zarażający zdrowiem Gimnazjum nr 3 w Przyszowicach Prezentacja wyników autoewaluacji standardów szkoły promującej zdrowie dla programu ZARAŻAJĄCY ZDROWIEM realizowanego w latach w latach 2010 2015 w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Skład zespołu. Skład zespołu:

Skład zespołu. Skład zespołu: Skład zespołu W roku szkolnym 2014/2015 powołany został zespól nauczycieli do spraw promocji zdrowia. Jego zadaniem jest koordynowanie i inicjowanie działań mających na celu szeroko rozumianą promocję

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE w Szkole Podstawowej w Rdziostowie w roku szkolnym Niech ruch i zdrowa żywność zagości w naszej codzienności Edukacja zdrowotna w szkole jest podstawowym prawem każdego

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba

Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Realizacja programu edukacyjnego Trzymaj Formę w powiecie ostródzkim. PSSE w Ostródzie PZiOZ mgr Anna Skiba Zgody na realizację programu. W dniu 08.06.2009 r. został przygotowany formularz wyrażający zgodę

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE. na rok szkolny 2012/2013. Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOLISTOWIE na rok szkolny 2012/2013 Od tego co jesz i pijesz zależy to, jak długo żyjesz WSTĘP 1. Problem priorytetowy: Grupa uczniów w szkole

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2015/2016 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej w Hucisku Hucisko 2012r. 1. PROBLEM PRIORYTETOWY 1. Problem agresji i przemocy w środowisku szkolnym, lokalnym oraz w Internecie. 2. Kształtowanie umiejętności zdrowego

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011. INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni

RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011. INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni RAPORT Z ROCZNEJ DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE ( szkoła/placówka w okresie przygotowawczym) RAPORT ZA ROK SZKOLNY 2010/2011

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 I. CZĘŚĆ WSTĘPNA Problemy priorytetowe: 1. Brak dostępu uczniów do bezpłatnej wody pitnej. 2. Zbyt małe zainteresowanie rodziców edukacją własną

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ rok szkolny 2013 / 2014 Cele programu : Kształtowanie osobowości uczniów przez ukazywanie właściwych systemów wartości. Podniesienie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2013/2014 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta

Agnieszka Rybak Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta Nazwa szkoły Adres Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Mrozach Ul. Szkolna 2, 05-320 Mrozy Tel./fax 25 757 41 79 E-mail www Dyrektor spmrozy@spmrozy.pl spmrozy.pl Renata Kuligowska Liczba uczniów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 1 W KOLUSZKACH W ROKU 2006\2007 SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE CEL: 1.Poszerzenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia i prawidłowego odżywiania 2. Zapoznawanie z zasadami udzielania

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2014/2015 /okres przygotowawczy/ Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Rok szkolny 2012/2013 L.p. Obszar działania Formy i sposoby realizacji Termin Osoby odpowiedzialne 1. Integracja klasowa i szkolna. Diagnozowanie zespołów klasowych.

Bardziej szczegółowo

Plan działań prozdrowotnych

Plan działań prozdrowotnych Plan działań prozdrowotnych Realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim od kwietnia 2012 roku do czerwca 2014 roku CEL GŁÓWNY: Szkoła pomaga społeczności szkolnej zrozumieć i zaakceptować

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach

SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach SZKOŁA PROMUJĄCA ZALECENIA EUROPEJSKIEGO KODEKSU WALKI Z RAKIEM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Wawrzeńczycach NASZ CEL: Rozszerzanie u uczniów wiedzy na temat zdrowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być. Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zdrowym i bezpiecznym być Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej Curie w Kawęczynie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, do realizacji

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku Projekt Programu profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Armii Krajowej w Milanówku DLA KLAS I-VI w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik nr 1 uchwały nr 3/13/14 Rady Pedagogicznej z dn 13.09.13 CEL ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I

Zasady przeprowadzania autoewaluacji SzPZ. Standard I Podejmowanie przez członków społeczności szkolnej działań na rzecz zdrowia Oczekiwanie Dobre samopoczucie społeczności szkolnej Główne kierunki działań Zdrowe środowisko fizyczne Edukacja do zdrowia Zdrowe

Bardziej szczegółowo

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą.

Osoby. Sposób realizacji. programu. Dział. I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. Dział programu Zadania Sposób realizacji Osoby odpowiedzialne Efekty działań I. Bezpieczeństwo dziecka w szkole i poza szkołą. 1.Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły. - Zapoznanie uczniów z zasadami

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI S t r o n a 1 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Kantego w Grzegorzówce Grzegorzówka, wrzesień 2015 S t r o n a 2 ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI 1. Szkolny Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 W LEGNICY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Jednym z głównych celów działalności szkoły jest stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków nauki i pracy dla uczniów.

Bardziej szczegółowo

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce

w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE pod hasłem Żyj zdrowo i bezpiecznie w Szkole Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce na rok szkolny 2012/2013 Problem priorytetowy, określony podczas wstępnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 1 I. WSTĘP Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Obszar: Zdrowy styl życia

Obszar: Zdrowy styl życia Zespół Szkół w Turośni Kościelnej Szkoła podstawowa im. Stanisława Staszica Plan działań profilaktycznych na rok 2016/2017 Obszar: Zdrowy styl życia Organizacja Szkolnego Tygodnia Profilaktyki pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015

Program profilaktyki. Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej. rok szkolny 2014-2015 Program profilaktyki Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Środzie Wielkopolskiej rok szkolny 2014-2015 1 1. Wstęp Program profilaktyki jest nieodłącznym elementem statutu Szkoły. Głównym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach

PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej nr 2 w Kielcach Szkolny Program Profilaktyki jest uzupełnieniem Programu Wychowawczego Szkoły. Nastawiony jest na ochronę ucznia przed zakłóceniami rozwoju. Generalnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. K. MAKUSZYŃSKIGO W LEGIONOWIE CELE ZADANIA FORMA OSOBA ODPOWIEDZIALNA 1. Bezpieczeństwo - prowadzenie monitoringu Interwencyjna i stała kontrola zapisu Pedagog

Bardziej szczegółowo

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka

,,Zamiast cukierka -Sportowa gierka PROGRAM EDUKACYJNY TRZYMAJ FORMĘ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM W SKRZYNCE pod hasłem:,,zamiast cukierka -Sportowa gierka Opracowała: mgr Ewa Chrabąszcz Rok szkolny 2012/2013 I. CELE: 1.

Bardziej szczegółowo

Plan szkoły Promującej zdrowie. rok 2013/2014

Plan szkoły Promującej zdrowie. rok 2013/2014 PRIORYTET: Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów. OPIS PROBLEMU Plan szkoły Promującej zdrowie rok 2013/2014 Znaczący wpływ na zdrowie mają styl życia, pracy, nauki, sposobu spędzania wolnego czasu. Praca

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza

Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza Szkoła Podstawowa nr 7 w SOSW dla Dzieci Słabo Widzących i Niewidomych im. Zofii Książek Bregułowej ul. Wybickiego 1 41-303 Dąbrowa Górnicza PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA NA LATA 2011/2013 W RAMACH PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyki

Szkolny program profilaktyki Szkolny program profilaktyki CELE PROGRAMU 1. Wspieranie działań wychowawczych rodziców. 2. Zapoznanie uczniów z przyczynami i skutkami zażywania środków uzależniających. 3. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016

Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok szkolny 2015/2016 Program Profilaktyki- harmonogram działań na rok 2015/2016 Cel ogólny: ŻYJĘ ZDROWO, BEZPIECZNIE I KULTURALNIE Cele szczegółowe: 1. wyrabianie umiejętności kierowania emocjami, uczuciami i postawami 2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska

PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH. Opracowała: Renata Nahorska PROGRAM BEZPIECZNA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA W DOLICACH Opracowała: Renata Nahorska 1. WSTĘP Istotą tego programu jest tworzenie warunków do bezpiecznego funkcjonowania szkoły, powstania szkoły wolnej od

Bardziej szczegółowo

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM

ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM ZDROWY STYL ŻYCIA W BEZPIECZNYM ŚRODOWISKU SZKOLNYM I LOKALNYM OBSZAR DZIAŁŃ FORMY REALIZACJI ADRESAT ODPOWIEDZIALNI Promowanie zdrowego stylu życia 1. Konsultacje z rodzicami, pielęgniarką szkolną w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PLAN DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zaczarniu rok szkolny 2015/2016 PROBLEMY PRIORYTETOWE: Słaba dbałość dzieci o własne bezpieczeństwo.

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna

PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna PLAN PRACY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 treści Formy realizacji Efekty zamierzone Osoby zaangażowane Aktywność fizyczna Odpoczynek i ruch na świeżym powietrzu 1.Organizacja imprez

Bardziej szczegółowo

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO

ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO ŻYJ AKTYWNIE I ZDROWO SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W ŁABUNIACH Łabunie 2015 r. 1 WSTĘP W dzisiejszym świecie przemoc, alkohol, narkotyki, dopalacze niestety coraz częściej pojawiają się w środowisku

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach Certyfikat Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie Szkoła Podstawowa im. św. Jana Bosko w Karczycach należy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 im. JANUSZA KORCZAKA W PRZEMKOWIE WSTĘP DO PROGRAMU W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu i bezpieczeństwu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE Załącznik nr 4 do protokołu z posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych w Zajączkowie z dnia 30.08.2016r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W ZAJĄCZKOWIE 1 Lp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA Znacznie lepiej jest zapobiegać chorobie niż ją leczyć, podobnie jak lepiej jest zawczasu przewidzieć burzę i ratować się przed nią niż być przez nią porwanym. Bernard Ramzzini PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W CHODLU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 WSTĘP Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Chodlu uzupełnia program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERĄŻNI OPRACOWANIE Maryla Kocerba Krystyna Gołpyś Dzierążnia, 1 września 2014 roku Cele główne programu: Promowanie zdrowego stylu życia, ochrona uczniów przed

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH

Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH Załącznik nr 2 do Statutu Szkoły Podstawowej w Przyłękach PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYŁĘKACH 1 WSTĘP 1. Program profilaktyki jest dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz środowiska.

Bardziej szczegółowo

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek

Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Plan Pracy Szkoły Podstawowej Nr 53 w Krakowie w ramach projektu Szkoły Promującej Zdrowie Rok szkolny 2016/2017 Szkolne hasło: Szkolne logo: Zdrowa szkoła jest wesoła Owocowy rowerek Zespół ds Promocji

Bardziej szczegółowo

Aby osiągnąć ten cel i wspólnie tworzyć zdrowe oraz bezpieczne środowiska fizyczne i społeczne, należy:

Aby osiągnąć ten cel i wspólnie tworzyć zdrowe oraz bezpieczne środowiska fizyczne i społeczne, należy: WSTĘP Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która w szczególny sposób propaguje zdrowy styl życia wśród uczniów, wyposaża ich w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego

Bardziej szczegółowo

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie

Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie 1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŹMINIE Z ZAMIEJSCOWYM ODZIAŁEM PRZEDSZKOLNYM W KRWONACH Celem szkolnego programu jest wczesna działalność profilaktyczna: Promocja zdrowia Edukacja prorodzinna

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach

Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach Program Promocji Zdrowia Żyj Zdrowo dla Szkoły Podstawowej nr 17 w Pabianicach na lata 2013/2014 2014/2015 2015/2016 Opracował zespół w składzie: koordynator: Wioletta Wojciechowska Danuta Mamrot Grażyna

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 Strona1 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W ZEGRZU w roku szkolnym 2014/2015 CELE: 1. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym młodzieży. 2. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA CIASIA W ZESPOLE SZKÓŁ W REGNOWIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM W REGNOWIE Żyjemy zdrowo i bezpiecznie Profilaktyka jest

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE I ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO Cele Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Podjęcie działań profilaktycznych 1.Zapobieganie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017

Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki. Szkoły na Ostrogu. Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki Szkoły na Ostrogu Na rok szkolny 2016/2017 Plan Realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki na rok szkolny 2016/2017 opracowany został w oparciu o: Misję

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014

Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014 Roczny plan pracy zespołu koordynatorów do spraw bezpieczeństwa na rok szkolny 2013/2014 koordynatorzy: mgr Bożena Szymczak kl. IV-VI mgr Małgorzata Tomczyk kl. I-III Działania koordynatorów ds. bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY- ROK SZKOLNY 2014/2015 INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE: Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. J.Korczaka, ul. Wolności 17 46-200 Kluczbork Telefon: 77 418 13 10

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007

Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Sprawozdanie z realizacji zadań w ramach Promocji Zdrowia w roku szkolnym 2006 2007 Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa w Nieporęcie im. Bronisława Tokaja adres: 05-126 Nieporęt ul. Dworcowa 9 Dyrektor Szkoły:

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r.

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY. na rok szkolny 2012/2013. zatwierdzony 19 września 2012r. SZKOŁA PODSTAWOWA W CHRUŚLINIE PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWOTNO EKOLOGICZNY na rok szkolny 2012/2013 pt. Żyj zdrowo i ekologicznie zatwierdzony 19 września 2012r. przez: Radę Rodziców Radę Pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014

PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 PROGRAM PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY Niepublicznej Podstawowej Szkoły Specjalnej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na rok szkolny 2013/2014 CELE OGÓLNE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO Rozwijanie aktywności

Bardziej szczegółowo

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016

Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 Aneks do Szkolnego Programu Profilaktyki 2015/2016 LP OBSZARY ODDZIAŁYWAŃ FORMY REALIZACJI 1 kształtowanie umiejętności prospołecznych, np. wyrażanie własnych emocji, radzenie sobie ze stresem i złością

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06

Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Wychowanie fizyczne od przedszkolaka do licealisty Przykładowy plan dydaktyczno wychowawczy z wychowania fizycznego z uwzględnieniem mierzenia jakości pracy na rok szkolny 2005/06 Grażyna Pleban doradca

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA ROK SZKOLNY 2015 2016 KLASY IV-VI SZKOŁA PODSTAWOWA IM. G. MORCINKA W POCZESNEJ 1 KLASA IV I PRZECIWDZIAŁANIE NIEWŁAŚCIWYM ZACHOWANIOM, PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ

Bardziej szczegółowo