INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: CZĘŚĆ I"

Transkrypt

1 załącznik 3 RAPORT PODSUMOWUJĄCY STARANIA SZKOŁY/PLACÓWKI UBIEGAJĄCEJ SIĘ O PRZYJĘCIE DO WIELKOPOLSKIEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE * (przesyłany po konsultacjach z koordynatorem rejonowym, przed wizytą studyjną) INFORMACJE PODSTAWOWE O SZKOLE/PLACÓWCE: Pełna nazwa szkoły/placówki Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Komornikach W przypadku zespołu szkół proszę wpisać, której szkoły dotyczy raport Adres ul. Staszica Komorniki Gmina Komorniki Powiat poznański Telefon Adres mailowy szkoły/placówki Adres mailowy koordynatora Strona www Imię i nazwisko dyrektora Imię i nazwisko koordynatora Imiona i nazwiska członków szkolnego zespołu Data podjęcia uchwały o przystąpieniu do projektu A. WYNIK DIAGNOZY spkomorniki.edupage.org Bożena Czaińska Katarzyna Proch, Agnieszka Kuster 1. nauczyciele: Iwona Chruściel, Renata Janiszewska, Iwona Jankowiak, Ewelina Kaczmarek, Angelika Włodarczak, Agnieszka Wolna, Hanna Woźniak, Małgorzata Woźniak 2. rodzice: Małgorzata Żytlińska 3. uczniowie: Aleksandra Gajewska, Monika Michniak 4. pracownicy niepedagogiczni: Jolanta Matusik pielęgniarka szkolna 5. inne osoby: 30 sierpnia 2011 r. CZĘŚĆ I Decyzja o przystąpieniu do projektu postawiła nas we wrześniu 2011 r. przed dylematem, czym się zająć. Pole do działań było duże i bardzo różnorodne. Należało więc wybrać problemy priorytetowe. Zespół zdecydował, że w diagnozie posłużymy się gotowymi ankietami zawartymi w materiałach dla szkół promujących zdrowie. Wyszliśmy z założenia, że skoro mają one posłużyć do oceny naszych działań, to dadzą nam też informację, na jakim etapie aktualnie się znajdujemy i w jakim kierunku powinna pójść nasza praca. Do ankietowania wybraliśmy: standard 3 dotyczący edukacji zdrowotnej, standard 4 sprawdzający klimat społeczny,

2 standard 5 dotyczący tworzenia środowiska fizycznego sprzyjającego szeroko rozumianemu zdrowiu, ankietę Co wpływa na moje samopoczucie w szkole? Poza tym przeprowadziliśmy: - rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami szkoły, - analizę dokumentacji szkolnej, - analizę dotychczasowych działań w zakresie promocji zdrowia. Przeankietowani zostali uczniowie klas I VI, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni. Na podstawie analizy wyników ustaliliśmy, że: cała społeczność szkolna potrzebuje edukacji zdrowotnej i chce się w nią mocniej zaangażować, konieczne jest uświadomienie uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły, co naprawdę oznacza promocja zdrowia że to nie tylko zdrowe odżywianie, w większym stopniu należy zaangażować uczniów i rodziców w planowanie działań i realizację treści prozdrowotnych, społeczność szkolna czuje się dobrze w naszej szkole, jednak zauważalne jest występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów, należy zapewnić uczniom możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego i uświadamiać znaczenie ruchu dla zdrowia i rozwoju, systematycznie polepszać warunki techniczne szkoły i jej otoczenia, istnieje duże zapotrzebowanie na tematykę związaną ze zdrowym odżywianiem. B. OPIS PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Po wynikach i analizie ankiet koordynatorzy szkolnego projektu oraz zespół wspomagający ustalili, że podstawowym zadaniem szkoły w okresie przygotowawczym będzie: Poprawa zachowań w zakresie zdrowego stylu życia poprzez promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz uświadamianie konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych. Problemy priorytetowe do pracy na kolejne lata określiliśmy jako: - Niewłaściwe nawyki żywieniowe uczniów. Wpływ śniadań na pracę umysłową dziecka. - Zdrowie to ruch, a ruch to zdrowie. - Dbałość o bezpieczeństwo własne i innych. C. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU MAJĄCEGO NA CELU ROZWIĄZANIE PROBLEMU PRIORYTETOWEGO Rok szkolny 2011/2012 był pierwszym rokiem działalności naszej szkoły w ramach ubiegania się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Od wielu lat jednak dążenie do upowszechniania wśród społeczności szkolnej zasad szeroko rozumianego zdrowego stylu życia było dla nas ważnym elementem codziennej pracy powstał Program Profilaktyczny i związany z nim plan działań. Teraz dołączył do niego plan realizacji problemu priorytetowego w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. W rozwiązywaniu problemów priorytetowych pomagało nam uczestnictwo w rozmaitych PROGRAMACH PROFILAKTYCZNYCH - Program Edukacji Antytytoniowej Nie pal przy mnie, proszę, - Program Przedszkolnej Edukacji Antynikotynowej Czyste powietrze wokół nas, - program edukacyjny dla rodziców Moje dziecko idzie do szkoły, - program edukacyjno-informacyjny Bądźmy zdrowi - wiemy, więc działamy, - programy Szklanka mleka, Owoce w szkole, Colgate, - Mam kota na punkcie mleka, - Ratujemy i uczymy ratować, - Trzymaj formę, - program Fundacji BOŚ Aktywnie po zdrowie,

3 - Znajdź właściwe rozwiązanie, - rządowy program na lata Bezpieczna i przyjazna szkoła, - programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci w młodszym wieku szkolnym Przyjaciele Zippiego, - program dla klas I szkoły podstawowej Klub Bezpiecznego Puchatka, - ogólnopolski program społeczny Szkoła bez przemocy, - program psychoedukacyjny Prawoteka, - Tydzień Świadomości Dysleksji. Programy te realizowane były w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, cyklicznych spotkań, zajęć plastycznych, prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, przeważało w nich stosowanie metod aktywizujących. Równolegle z realizacją wyżej wymienionych programów, szkoła prowadziła wiele działań mających przekonać całą społeczność do prowadzenia zdrowego stylu życia poprzez dbałość racjonalne odżywianie, zwiększoną aktywność fizyczną i bezpieczeństwo. WŁAŚCIWE ODŻYWIANIE - pogadanki dla rodziców: Bez śniadania nie ma nauczania, Prawidłowe żywienie uczniów - Jak przekonać dziecko do jedzenia warzyw?, Stawiam na śniadanie, Piramida zdrowia, - zamieszczanie na szkolnej stronie internetowej materiałów dotyczących odżywiania i zdrowego stylu życia, - zajęcia na temat prawidłowego komponowania pierwszego i drugiego śniadania oraz higieny spożywania posiłków, - obchody Światowego Dnia Zdrowia przygotowywanie prac plastycznych: Kanapka pełna zdrowia, Śniadanie daje moc, Jak wygląda witamina?, Sąd nad chipsami, Piramida zdrowia, Drzewo przypraw, - udział uczniów w konkursach na artystyczną hodowlę rzeżuchy oraz wyszukanie informacji o jej właściwościach zdrowotnych oraz na hodowlę fasoli, - przygotowywanie zdrowych kanapek i sałatek, - przygotowywanie haseł zachęcających do zdrowego odżywiania, prezentacja prac w szkole, - zajęcia w klasach 4 6 na naradach, przyrodzie i technice dotyczące zdrowego odżywiania tematy zajęć dla poszczególnych klas w planie działań, - za granicą też jemy zdrowo poznawanie słownictwa związanego z żywieniem na lekcjach języków obcych klasy 4 6, - przeprowadzenie zajęć o zdrowym odżywianiu przez rodziców klasy 2 i 4, - przeprowadzanie akcji uświadamiających konieczność i sposób czytania etykiet na opakowaniach produktów żywnościowych przez uczniów dla uczniów, nauczycieli i rodziców, - zapraszanie na zajęcia dietetyków z prelekcjami, prezentacjami i warsztatami związanymi z właściwym odżywianiem. ZNACZENIE RUCHU DLA ZDROWIA I ROZWOJU - przeprowadzenie badań profilaktycznych wad postawy oraz wzroku (na terenie szkoły), - przygotowywanie przez uczniów gazetek klasowych, artykułów w gazetce szkolnej Na przerwie dotyczących zdrowego stylu życia i znaczenia ruchu dla organizmu, - organizacja Mikołajkowych Szkolnych i Gminnych Olimpiad Sportowych, organizacja Dnia Sportu dla klas 4 6, udział w licznych zawodach sportowych, - udział uczniów i rodziców w rajdach organizowanych przez SKKT/ oddział Luboń, - organizowanie klasowych festynów rodzinnych na sportowo, - pogadanki dla rodziców w ramach spotkań z rodzicami ( Aktywność ruchowa ważny element zdrowia i rozwoju dziecka, Wychowanie fizyczne ważna lekcja ), - na boisku szkolnym dzięki zaangażowaniu rodziców namalowano kilka gier chodnikowych: klasy, pajaca i tor do gry w kapsle; gry spotkały się z ogromnym zainteresowaniem uczniów, - zajęcia na technice i wf W co się bawić na boisku?, - przygotowywanie w klasach i na korytarzu gazetek o tematyce sportowo-zdrowotnej, - na zajęciach z informatyki uczniowie tworzyli prezentacje na temat wpływu sportu na człowieka: Wady i zalety sportu, Jak dbać o zdrowie, - uczniowie klas III uczestniczyli w konkursie na najzabawniejsze ćwiczenia ruchowe do słów piosenki Na ruch, ruch, ruch ;

4 - uczestnictwo nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w szkoleniu Ruch, który uczy i rozwija umysł na poznańskiej AWF, prowadzonym przez dra hab. prof. Michała Bronikowskiego, - we wszystkich klasach odbywały się zajęcia i pogadanki na temat zdrowego stylu życia i znaczenia ruchu dla zdrowia i rozwoju organizmu, np. Zdrowe i bezpieczne zabawy zimowe, Dbam o swój kręgosłup, Piramida zdrowia drogowskazem do zdrowego stylu życia, - w maju i w czerwcu odbywały się w klasach prezentacje pasji sportowych naszych uczniów pod hasłem: Kto o zdrowie dba, rusza się, jak ja!, dzieci pokazywały dyplomy i medale, opowiadały o swoich sportowych sukcesach, - przygotowano i w celu ogólnej dostępności zamieszczono na stronie internetowej szkoły książeczkę dla rodziców: Zabawy ruchowe z mamą i tatą z propozycjami wspólnych rodzinnych zabaw. W miarę pojawiania się nowych pomysłów książeczka jest systematycznie wzbogacana, - stałym elementem wystroju w holu szkoły stała się tablica zawierająca Przepis na zdrowie, - klasy biorące udział w konkursie Aktywnie po zdrowie przygotowały propozycje gier terenowych na ciepłe jesienne dni i zapraszały do udziału w nich klasy młodsze, - duża ilość zajęć pozalekcyjnych związana jest z propagowaniem ruchu i zdrowego stylu życia: Spacerownik komornicki comiesięczne piesze rajdy po okolicy; kółko taneczne Bawimy się tańcem, zajęcia sportowe dla klas III, zajęcia sportowo rekreacyjne dla dziewcząt z klas III, gimnastyka korekcyjno kompensacyjna dla klas 0, zajęcia opieki świetlicowej odbywające się w miarę możliwości na świeżym powietrzu, - klasy wyjeżdżając na Zielone szkoły spędzają czas bardzo aktywnie, uczestnicząc w rajdach pieszych, podchodach, grach zespołowych, wyścigach, zabawach na basenie i innych zabawach ruchowych, - uczniowie aktywnie spędzają przerwy międzylekcyjne: grają w piłkę, skaczą w klasy, w gumę i na skakance, bawią się w berka, - przy szkole powstał w 2012 r. nowy plac zabaw, wyposażony w sprzęt do zabaw ruchowych, z którego regularnie korzystają młodsze dzieci. BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE I INNYCH - cykliczne spotkania z pedagogiem i policjantem klas 0 4 pod hasłem Obcy niebezpieczny, - zajęcia z udzielania pierwszej pomocy: całoroczny cykl zajęć dla klas 1 i 2, zajęcia z wychowawcą w klasach trzecich, zajęcia z pielęgniarką w klasach 3 i 4, zajęcia na lekcjach techniki, przyrody i wf w klasach 4 6, - spotkania z pracownikami Straży Gminnej i Straży Pożarnej, - spotkania z policjantem, opiekunem psa patrolowego zachowanie się w kontaktach z nieznanymi psami, - zajęcia z wychowawcą dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych i profilaktyki nałogów tematy zajęć dla poszczególnych klas w planie działań, - organizacja w szkole Dnia Szkoły bez Przemocy, w ramach którego odbywa się wystawa prac plastycznych, teatrzyk profilaktyczny oraz zajęcia warsztatowe w klasach I-III, - spisanie stworzonych przez uczniów zasad bezpiecznego spędzania czasu podczas przerw, wywieszenie ich na korytarzach, - pojawienie się w holu szkoły gazetki z zakresu pierwszej pomocy; jej treści są systematyczne zmieniane (łańcuch ratunkowy, telefony alarmowe), - przygotowano zasady Kodeksu Dobrego Zachowania oraz dokonano ich rysunkowo malarskiej interpretacji w celu utworzenia Ilustrowanego Kodeksu Dobrego Zachowania, - do kalendarza imprez na stałe wszedł konkurs Z kulturą za pan brat poprzedzany klasowymi eliminacjami, w wyniku których wyłania się klasowych mistrzów dobrych manier, - w klasach IV odbyły się zajęcia warsztatowe na temat Przemoc w rodzinie, wykorzystanie seksualne - jak o tym mówić, - wywieszenie w budynku szkoły wierszowanych Przypominajek kulturalnych zachowań, ilustrowanych przez dzieci, - często aranżowano sytuacje, w których starsi uczniowie mogli opiekować się młodszymi, okazywać sobie pomoc (wycieczki, projekty, uroczystości), - spotkanie klas 5 i 6 z policjantem na temat sankcji karnych w postępowaniu w sprawach nieletnich, - uczniowie klas 4 6 na lekcjach plastyki i techniki tworzyli znaki graficzne stop przemocy", - rodzice wszystkich uczniów naszej szkoły otrzymali ulotki informacyjne (profilaktyka przemocy), - udział klas III w konkursie Planeta Energii bezpieczeństwo w kontakcie z prądem elektrycznym w domu, w szkole i na wakacjach.

5 Zdrowy styl życia to także: POPRAWA RELACJI MIĘDZYLUDZKICH - zajęcia prowadzone przez wychowawców pod hasłem Moje mocne i słabe strony, Jak zachowuję się w grupie, - warsztaty prowadzone przez pedagoga i psychologa szkolnego Trening Kształtowania Umiejętności Społecznych kl. IV-VI, - spotkania i zajęcia dotyczące osób niepełnosprawnych: oglądanie filmu pt.: N jak Niewidomy, czyli jak pomóc osobie z dysfunkcją wzroku", warsztaty w klasach pierwszych Dzieci niepełnosprawne są wśród nas, spotkania z p. H. Budzyń i jej psem opiekunem, - udział w akcjach charytatywnych: Góra Grosza, Pomagajmy innym, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, zbieranie nakrętek, puszek i baterii, - organizacja akcji charytatywnych: Kiermasz świąteczny, Caritas, - współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach organizacja występów dla pensjonariuszy, - spotkanie z przedstawicielką Stowarzyszenia Promyk Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej klasy 4 i 6, - zbieranie zabawek i drobnych słodyczy dla dzieci ze szpitala im. Krysiewicza w Poznaniu, - organizacja szkolnych imprez mających na celu integrację społeczności szkolnej i promocję zdrowia: Święto Pieczonego Ziemniaka, Szkolna Gra o Jesieni, - Tydzień kolekcjonera każdy może pokazać swoją kolekcję i opowiedzieć o swoim hobby, - organizacja Szkolnego Dnia Talentów (pierwszy dzień wiosny), kiedy każdy chętny uczeń może pokazać to, w czym jest najlepszy, niezależnie od rodzaju talentu. PROJEKT OGÓLNOSZKOLNY NIE ŻYJĘ TYLKO DLA SIEBIE Projekt angażujący całą społeczność szkolną, organizowany zawsze w kwietniu miesiącu zdrowia. Jest podsumowaniem podejmowanej przez cały rok tematyki dotyczącej zdrowia we wszystkich jego aspektach. Co roku związany w szczególny sposób z podjętym problemem priorytetowym. Odbywa się z udziałem zaproszonych gości: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, dietetyków, teatrów z przedstawieniami profilaktycznymi, lekarzy, opiekunów psów przewodników. FESTYN RODZINNY: RODZINNIE, ZDROWO, SPORTOWO Duża impreza plenerowa dla wszystkich dzieci i ich rodzin, pokazująca, jak ciekawie, bezpiecznie i zdrowo można bawić się z rodzeństwem, rodzicami i dziadkami, połączona z prezentacją talentów dziecięcych. ZAKŁADKA SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE NA SZKOLNEJ STRONIE INTERNETOWEJ Od początku realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie na szkolnej stronie internetowej istnieje zakładka poświęcona jego realizacji. Jest na bieżąco aktualizowana, zawiera propozycje i opisy działań, programy, interesujące informacje. D. INFORMACJA NA TEMAT MONITOROWANIA PROJEKTU ORAZ MONITOROWANIA SAMOPOCZUCIA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ Monitorowanie samopoczucia społeczności szkolnej odbyło się dwukrotnie. Wykorzystano do tego arkusz Co wpływa na moje samopoczucie w szkole?, analizę prac pisemnych i rysunków uczniowskich oraz ankiety dotyczące klimatu społecznego przeprowadzone wśród części uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Monitorowanie projektu odbywa się przez cały czas jego trwania, dokonują go osoby odpowiedzialne, wyznaczane co roku w planach pracy. Działania dokumentowane są w postaci: protokołów rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich, dokumentacji wychowawców klas (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz protokolarzach spotkań z rodzicami), protokołach spotkań Rady Rodziców,

6 dokumentacji psychologa i pedagoga szkolnego, dokumentacji fotograficznej, prac plastycznych, notatek na szkolnej stronie internetowej. Przewodniczący zespołów prowadzą segregatory, w których na bieżąco gromadzona jest cała dokumentacja. E. EWALUACJA PROJEKTU (narzędzia, wnioski) Uczestnictwo w projekcie Szkoła Promująca Zdrowie w latach , mające na celu poprawa zachowań w zakresie zdrowego stylu życia poprzez promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej oraz uświadamianie konieczności dbania o bezpieczeństwo swoje i innych zakończyło się sukcesem i przyniosło wymierne korzyści dla całej społeczności szkolnej. Ewaluacja podjętych działań została przeprowadzona na podstawie zgromadzonych sprawozdań, wyników ankiet, obserwacji i rozmów z pracownikami szkoły, rodzicami i uczniami. Z ewaluacji wynika, że zwiększono świadomość społeczną na temat wpływu żywienia i zdrowego stylu życia na zdrowie. Uczniowie chętniej spożywają owoce i warzywa, więcej rodziców włącza się promocję zdrowego odżywiania przygotowując zdrowo skomponowane śniadania dla swoich dzieci. Część uczniów, którzy nie chcą tak szybko zrezygnować z niezdrowego jedzenia zaczyna się tłumaczyć, jeśli są widziani np. z paczką chipsów. Rzadko daje się zauważyć uczniów, którzy przychodzą do szkoły bez drugiego śniadania. Wzrosła świadomość uczniów i rodziców na temat znaczenia ruchu dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Dzieci i młodzież aktywnie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego (zwolnienia tylko w naprawdę wyjątkowych przypadkach), chętnie korzystają z ruchu na świeżym powietrzu i innych sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego. Wzrasta sprawność fizyczna uczniów naszej szkoły (wyniki testu sprawności fizycznej K. Zuchory). Uczniowie odnoszą sukcesy w zawodach sportowych na terenie gminy i powiatu oraz sukcesy w ogólnopolskich konkursach związanych z promowaniem zdrowego stylu życia (klasy drugie uczestniczące w konkursie Zdrowo jem, więcej wiem zajęły I i III miejsce w ogólnej punktacji po rocznej rywalizacji zespołowej, wyprzedzając około 100 drużyn z całej Polski). Wyraźnie wzrósł poziom zainteresowania uczniów aktywnością fizyczną oraz aktywnym spędzaniem wolnego czasu. Możliwość korzystania z boiska "Orlik" pozwala organizować aktywność fizyczną w grupie rówieśników. Bliskość WPN daje możliwość rodzinnych rajdów rowerowych i widać tę aktywność gołym okiem, jak tylko dopisuje pogoda. Można stwierdzić, że zaszczepiliśmy nawyki, które na trwałe pozostaną w życiu dzieci ich rodzin. Działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa i zmniejszenie agresji przyniosły skutek w postaci poprawy uczynienia szkoły bezpieczniejszą i bardziej przyjazną. Większość dzieci zna zasady udzielania pierwszej pomocy, wie, jak udzielić pomocy w razie nagłego wypadku. 80 % dzieci czuje się bezpiecznie podczas przerw na korytarzach i boisku szkolnym. Uczniowie znają rolę i znaczenie emocji i uczuć w życiu każdego człowieka, chętnie angażują się w pomoc innym. Badanie klimatu szkoły wykazało, że: 86% uczniów i rodziców odczuwa satysfakcję ze szkoły, 94% nauczycieli jest zadowolonych z pracy w szkole; uważają, że szkoła jest przyjazna dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników, panuje w niej miła atmosfera, która sprzyja nauce i pracy; 94% pracowników niepedagogicznych odczuwa satysfakcję z pracy w szkole i wsparcie ze strony dyrekcji. Zarówno uczniowie, jak i rodzice dostrzegli zwiększenie wsparcia uczniów przez nauczycieli, poprawiły się relacje pomiędzy uczniami, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, zwiększył się udział rodziców i pracowników niepedagogicznych w życiu szkoły, nastąpił spadek zachowań aspołecznych i przemocy wśród uczniów. Widząc ogromnie pozytywny wpływ realizacji projektu Szkoła Promująca Zdrowie na wszystkich członków społeczności szkolnej nie wątpimy, że jego założenia będziemy realizować także w następnych latach.

7 CZĘŚĆ II A. OPIS STOPNIA AKCEPTACJI ŚRODOWISKA DLA IDEI SzPZ (w tym stopień świadomości i zaangażowania Rady Pedagogicznej i rodziców) Zarówno nauczyciele, jak i pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice chętnie biorą udział w naszych działaniach realizujących ideę SzPZ. Nauczyciele planują swoje działania prozdrowotne, dokumentują je i dokonują ewaluacji. 100 % nauczycieli obecnych na sierpniowej radzie pedagogicznej poparło pomysł starania się o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkól Promujących Zdrowie. Rodzice wspierają nas w planowaniu, konkursach, realizacji imprez o charakterze prozdrowotnym i zaszczepianiu w dzieciach zdrowych nawyków żywieniowych i ruchowych, dbają o zdrowy asortyment w szkolnym sklepiku. Współpracujemy także z samorządem lokalnym, GOPSem, GKRPA, GOKiem, GOSirem Wielkopolskim Parkiem Narodowym. B. IFORMACJA NT. SZKOLEŃ DLA RADY PEDAGOGICZNEJ, UCZNIÓW, RODZICÓW, PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI. Szkolenie Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych w październiku 2011 r. dotyczącą zrozumienia koncepcji i założeń Szkoły Promującej Zdrowie; przekazanie informacji dotyczących idei SzPZ rodzicom na zebraniach; Koordynator SzpZ uczestniczył w spotkaniach Rady Rodziców, przekazując wiedzę dotyczącą zrozumienia i koncepcji SzPZ i prezentując wybrane problemy prirytetowe; Prelekcje dla rodziców połączone często z prezentacjami oraz rozdawaniem materiałów dotyczących aktualnego na dany rok problemu priorytetowego podczas zebrań, prowadzone przez wychowawców; Zdawanie przez koordynatorów sprawozdań ze stopnia realizacji projektu SzPZ na radach analitycznych po każdym półroczu; zapoznawanie nowych nauczycieli z koncepcją, założeniami i sposobem dokumentowania działań SzPZ; 27 listopada 2012r. odbyło się w naszej szkole spotkanie z dietetykiem - panią Karoliną Mikołajczyk Nieckarz dla rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Słuchacze zostali zapoznani z zasadami zdrowego żywienia, w tym przygotowywania oraz komponowania posiłków. Spotkanie urozmaiciła prezentacja przygotowana przez prelegentkę; Podczas zebrań z rodzicami odbywają się systematycznie szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzone przez pielęgniarkę szkolną i uprawnionych nauczycieli wychowania fizycznego; Nauczyciele uczestniczyli w szkoleniach dotyczących radzenia sobie z wypaleniem zawodowym, wykorzystania biblioterapii jako metody wspierania twórczego rozwoju dziecka, brali udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez ODN, KLANZĘ i wydawnictwa, związanych ze sposobem wdrażania treści ważnych dla SzPZ w życie, np. Ruch, który uczy i rozwija umysł, Życie z pasją jak wciąż kochać zawód nauczyciela, Szkoła wspierająca edukacja i poczucie bezpieczeństwa dla najmłodszych. C. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI Przedstawiciel Rady Rodziców jest członkiem zespołu koordynującego projekt, bierze udział w planowaniu, pełni rolę łącznika pomiędzy zespołem i rodzicami, Rada Rodziców dofinansowuje nagrody za osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach związanych ze zdrowym stylem życia, Rodzice pełnią rolę prelegentów, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem podczas imprez dla dzieci i projektów edukacyjnych ( Noc naukowców, Nie żyję tylko dla siebie ), Wspomagają organizację imprez i zajęć o charakterze prozdrowotnym dla dzieci (pomoc w przygotowaniu zdrowych kanapek i sałatek podczas spotkań z dietetykiem, przygotowywanie zdrowych posiłków w czasie Nocy naukowców, klasowe festyny rodzinne o charakterze sportowym, Dzień Dziecka na sportowo, pomoc w realizacji zajęć lekcyjnych o tematyce związanej ze zdrowiem i bezpieczeństwem w poszczególnych klasach, współorganizacja Zielonych Szkół i rajdów rowerowych dla dzieci); Uczestniczą wspólnie z dziećmi w rajdach i festynach,

8 Wspierają poczynania nauczycieli dotyczące realizacji projektu SzPZ poprzez uczestnictwo w prelekcjach, czytanie ulotek przygotowanych przez wychowawców i rzetelne wypełnianie ankiet, będących narzędziem ewaluacji. D. INFORMACJA NT. WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM Współpraca z samorządem lokalnym; przedstawiciele samorządu są zapraszani do jury konkursów, uczestniczą w podsumowaniach projektów; Realizujemy zdania z projektu SzPZ współpracując z: Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Puszczykowie, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przychodnią Zespołu Lekarza Rodzinnego, Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie, Wielkopolskim Parkiem Narodowym, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Domem Pomocy Społecznej w Lisówkach, Stacją Ekologiczną UAM w Jeziorach. Współpraca z redakcją lokalnych Nowin Komornickich i redaktorem naczelnym, p. Violettą Kuźlak w zakresie promocji naszych działań. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Komornikach - organizujemy zawody sportowe na szczeblu szkoły, gminy i powiatu oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. CZĘŚĆ III PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ (proszę dołączyć do raportu, jako załącznik) CZĘŚĆ IV OPIS PRACY SZKOLNEGO KOORDYNATORA I ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO (WSPIERAJĄCEGO) SZKOLNY KOORDYNATOR: Katarzyna Proch, Agnieszka Kuster CZŁONKOWIE ZESPOŁU KOORDYNUJĄCEGO/ WSPIERAJĄCEGO: Iwona Chruściel, Renata OPIS PRACY Udział w szkoleniach zewnętrznych: - VIII Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie z cyklu Europejski kodeks walki z rakiem na temat O zdrowiu szerzej Seksualność dziecka integralną częścią zdrowia psychicznego ; - IX Wojewódzka Konferencja SzPZ nt. Szkoła przyjazna mózgowi szkoła bez stresu, - Konferencja Wojewódzka pt. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym wśród dzieci i młodzieży Żywność ruch zdrowie, - spotkanie z p. Ireną Sierpowską Glapiak, dotyczące konstruowania planów pracy SzPZ i programu edukacji zdrowotnej. Szkolenia Rady Pedagogicznej i pracowników niepedagogicznych oraz rodziców. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z promocją zdrowia w szkole (planowanie i ewaluacja). Kierowanie pracą zespołu ds. promocji zdrowia. Zainicjowanie i utrzymywanie kontaktu z Koordynatorem Wojewódzkim i Regionalnym. Tworzenie raportów podsumowujących roczne staranie szkoły o przyjęcie do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uczestnictwo w spotkaniach, praca nad planowaniem działań. Realizacja projektów, programów i zadań. Opracowanie szczegółowe działań.

9 Janiszewska, Iwona Jankowiak, Ewelina Kaczmarek, Angelika Włodarczak, Agnieszka Wolna, Hanna Woźniak, Małgorzata Woźniak nauczyciele; Magdalena Żytlińska rodzic; Aleksandra Gajewska, Monika Michniak uczennice; Jolanta Matusik pielęgniarka szkolna Monitorowanie działań. Prowadzenie ewaluacji działań, opracowywanie ankiet. Przekazywanie zespołowi informacji od grupy, której są przedstawicielami (rodzice, uczniowie). CZĘŚĆ V OPIS SPOSOBU WSPÓŁPRACY SZKOŁY ZE SŁUŻBĄ ZDROWIA - udział lekarzy i ratowników medycznych w programach i projektach profilaktycznych, - współpraca ze szpitalem dziecięcym im. Krysiewicza w Poznaniu, wyjazdy dzieci do szpitala, przedstawienia o charakterze profilaktycznym dla uczniów w wykonaniu pracowników szpitala, - zabezpieczenie pomocy w przypadku urazów i nagłych zachorowań, - prowadzenie pogadanek dotyczących higienicznego trybu życia i warsztatów z pierwszej pomocy dla uczniów i rodziców, - przeprowadzanie fluoryzacji wśród uczniów, - współpraca z Polskim Centrum Boreliozy (Konsorcjum) w zakresie przeprowadzania wykładów, warsztatów i konkursów. CZĘŚĆ VI DOKUMENTACJA Z PRZEBIEGU PRACY 1. Prezentacje multimedialne podsumowujące działania w latach 2011/2012, Prezentacje multimedialne wykorzystywane w czasie zebrań z rodzicami. 3. Plany działań Szkoły Promującej Zdrowie. 4. Sprawozdanie ze spotkań zespołu ds. SzPZ. 5. Dokumentacja realizowanych programów, konkursów i imprez. 6. Dokumentacja fotograficzna festynów, projektów, konkursów i innych działań prozdrowotnych. 7. Informacje i zdjęcia na szkolnej stronie internetowej. 8. Protokoły rad pedagogicznych i zespołów nauczycielskich. 9. Dokumentacji wychowawców klas (zapisy w dziennikach lekcyjnych oraz protokolarzach spotkań z rodzicami). 10. Protokoły spotkań Rady Rodziców. 11. Dokumentacja psychologa i pedagoga szkolnego. 12. Zapiski i dokumentacja fotograficzna w kronice szkolnej. Podpis dyrektora: Podpis koordynatora szkolnego: mgr Bożena Czaińska mgr Katarzyna Proch Komorniki 30 kwietnia 2014 r. miejscowość data

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14

Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Spacerowa14 . Pieczątka nagłówkowa szkoły/placówki RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE sporządzony przez nauczycieli Gimnazjum im. J. Piłsudskiego w Sierakowicach za okres po uzyskaniu Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r.

Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. Sprawozdanie z realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych za 2013r. W dniu 29 maja 2006r. Uchwałą Nr XLIII/165/06 Rada Powiatu Wieruszowskiego przyjęła nową powiatową strategię

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa nr 77 im. 15. Pułku Ułanów Poznańskich w Poznaniu ŁĄNK do Uchwały Nr 9.2013.2014 ady edagogicznej Szkoły odstawowej nr 77 w oznaniu z dnia 16 września 2013r. w sprawie programu profilaktyki w Szkole odstawowej nr 77 w oznaniu załącznik nr 13_ do protokołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI. na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE PROGRAM PROFILAKTYKI na rok szkolny 2014/2015 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 321 w ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM NR 7 w WARSZAWIE 1 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU III. SPOSOBY REALIZACJI IV. METODY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011-2013 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE W LATACH 2011- Zespół Oświatowy w Wiśniewie Publiczne Gimnazjum w Wiśniewie Opis podjętych działań w zakresie diagnozowania potrzeb społeczności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Przedszkole Samorządowe Nr 1 "Pod Topolą" ełchatów Łódzki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Łodzi Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ OBSZAR EFEKTÓW Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową paostwa.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE

I. WSTĘP II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU III. AKTY PRAWNE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CZERNIKOWIE 2012-2014 PO TO BY BYĆ NIEPOSPOLITYM UCZONYM TRZEBA ZACZĄĆ OD POSPOLITEGO UCZENIA SIĘ /CHARLES DICKENS/ Program Wychowawczy Zespołu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Miejskie Przedszkole Nr 2 Sokołów Podlaski Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Prywatne Entliczek Pentliczek Lublin Lubelski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Lublinie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo