REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 REGULAMIN Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

2 1 Postanowienia ogólne Pilski Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Programu: WRPO na lata Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategia Innowacji. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę w ramach struktury Inwest-Park Sp. z o.o. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 2 Misja i cele Inkubatora Podstawowym celem działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług w jednym miejscu, w szczególności na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego, poprzez wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz aktywizację środowisk gospodarczego i naukowego. Misją Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wsparcie przedsiębiorców w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz szereg usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Podstawowe zadania Inkubatora to m.in: aktywizacja lokalnego rynku pracy, podniesienie poziomu przedsiębiorczości, budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość,

3 udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu, wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich odpływowi, tworzenie nowych miejsc pracy, intensyfikacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: IOB, uczelni wyższych, firm i lokalnej władzy. 3 Zasady działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 3.1. Rozpoczęcie działalności w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Inkubator jest przeznaczony zarówno dla osób chcących przetestować swój biznes, nowopowstałych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw działających w regionie pilskim już od pewnego czasu jak i dla Instytucji Otoczenia Biznesu i jednostek wspierających lokalną przedsiębiorczość. Inkubator udostępnia, w drodze umów powierzchnie biurowe i świadczy usługi dodatkowe związane z prowadzeniem działalności. Poniżej przedstawiona została procedura rozpoczynania działalności w Inkubatorze oraz lista niezbędnych do złożenia wniosku dokumentów Dokumenty: a) formularz aplikacyjny, b) dowód rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), c) decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON,

4 d) decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), e) dowód osobisty (dotyczy osób chcących korzystać z Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Preinkubacji) Procedura a) przedłożenie kompletu dokumentów, b) ocena wniosku aplikacyjnego pod kątem zgodności z misją i celami Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz ocena merytoryczna przedstawionego przedsięwzięcia gospodarczego i weryfikacja jego potencjału rozwojowego i innowacyjnego dokonywane przez Kierownictwo Inkubatora (wskazanego pracownika lub pracowników Inwest-Parku Sp. z o.o.) oraz Prezesa Inwest-Parku Sp. z o.o. w okresie nie dłuższym niż 2 tygodni od dokonania zgłoszenia, c) w przypadku pozytywnej oceny aplikującego przedsiębiorcy bądź potencjalnego Preinkubowanego - określenie ewentualnych dodatkowych warunków korzystania z zasobów Inkubatora, d) zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej albo umowy o Preinkubację bądź umowy podnajmu adresu korespondencyjnego/ rejestracyjnego, etc. e) korzystanie z powierzchni biurowej i/lub z świadczonych usług. Inwest-Park Sp. z o.o. zastrzega, iż zgoda na rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorcę bądź Preinkubowanego jest uzależniona od aktualnej dostępności powierzchni biurowej lub dostępności stanowisk pracy- biurka na godziny. Ponadto Pilski Inkubator Przedsiębiorczości nie jest związany kolejnością składanych wniosków oraz może podejmować decyzje o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorcę według ustalonej przez siebie kolejności.

5 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości zastrzega, że premiowane będą wnioski podmiotów, które będą świadczyć usługi w branżach kreatywnych. Wejście do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Przedsiębiorca bądź Preinkubowany uzyska pozytywną ocenę Kierownictwa Inkubatora oraz Prezesa Inwest-Parku Sp. z o.o. i zostanie z nim zawarta stosowna umowa Zasady wyjścia z Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zasady opuszczenia Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przez przedsiębiorcę szczegółowo uregulowane są postanowieniami zawartych z przedsiębiorcami umów. Przedsiębiorca jest zobowiązany ustalić z Kierownictwem Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości datę i godzinę opuszczenia Inkubatora. Podstawą do formalnego wyjścia jest podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego na podstawie, którego Przedsiębiorca opuści zajmowaną powierzchnię i przekaże wyposażenie. Kierownictwo Inkubatora może odmówić podpisania protokołu w przypadku, gdy zostanie stwierdzony zły stan zajmowanej powierzchni w stosunku do stanu, który byłby uzasadniony normalnym zużyciem lub gdy stwierdzone zostaną braki w zwracanym wyposażeniu. W takim przypadku Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do naprawienia szkód poprzez przywrócenie stanu właściwego lub poprzez zapłatę należnej kwoty tytułem rekompensaty za uszkodzone lub utracone mienie Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 4 Powierzchnia biurowa, oraz udostępnianie stanowisk pracy Przedsiębiorca może wynajmować powierzchnię biurową w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w strefie Business, korzystać z biurek na godziny w strefie Startup jak oraz wynajmować biura-boksy na godziny i/albo zawrzeć umowę podnajmu

6 adresu korespondencyjnego/rejestracyjnego oraz korzystać z innych dodatkowych usług świadczonych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości wykazanych w 5. Preinkubowany może korzystać z strefy Start-up, Seed oraz Business oraz z innych dodatkowych usług świadczonych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości wykazanych w 5. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za mienie Przedsiębiorcy/Preinkubowanego znajdujące się w wynajmowanych powierzchniach lub będących przedmiotem udostępnienia do korzystania Warunki wynajmu powierzchni biurowej Strefa Start-up Strefa Start-up zorganizowana jest w postaci w przestrzeni otwartej uławiającej nawiązywanie kontaktów, przeznaczona dla Przedsiębiorców oraz dla Preinkubowanych. W tej strefie utworzonej na wzór przestrzeni coworkingowych przedsiębiorcy będą mogli korzystać z biurek na godziny, salki konfencyjnej, e- sekretariatu. Jest to strefa najtańsza (na preferencyjnych warunkach najmu), oferująca przestrzeń najmniej indywidualną (wszystko wspólne, brak własnego miejsca), ale z najszerszym wachlarzem merytorycznych usług wspomagających (treningi kreatywności, spotkania networkingowe, doradztwo ogólne). Opłaty związane z korzystaniem z Strefy Start-up znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Strefa Seed Strefa Seed - urządzona w formie boksów, wynajmowanych na godziny. Przestrzeń zaaranżowana w ten sposób, by wszyscy lokatorzy się znali i współpracowali. Taka aranżacja ułatwi tworzenie mikro klastrów, czy wzajemną wymianę usług. Podmioty

7 korzystające z usług oferowanych w drugiej strefie będą miały do dyspozycji powierzchnie biurową (również na preferencyjnych warunkach), recepcję, sale do spotkań, obsługę prawną, usługi księgowe, inne. Opłaty związane z korzystaniem ze Strefy Seed znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Strefa Business Strefa Business to pomieszczenia biurowe wynajmowane na warunkach komercyjnych. Strefa Business przeznaczona jest dla firm o największym potencjale rozwojowym i innowacyjnym, chcących wspierać Preinkubowanych i początkujących przedsiębiorców w ich przedsięwzięciach. Opłaty związane z korzystaniem ze Strefy Business znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zasady waloryzacji stawki podstawowej czynszu. Po upływie każdego roku obowiązywania niniejszej umowy najmu Inwest-Park Sp. z o.o. ma prawo podnieść stawkę podstawową czynszu najmu za metr kwadratowy o wskaźnik równy średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok kalendarzowy. Waloryzacja następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Inwest- Park Sp. z o.o. Zwaloryzowana stawka czynszowa będzie obowiązywać od początku danego roku kalendarzowego. Oświadczenie o waloryzacji składane jest po dacie publikacji w stosownym dzienniku urzędowym wskaźnika waloryzacyjnego. Do pierwszej faktury VAT wystawionej po dacie złożenia oświadczenia o waloryzacji doliczona zostaje, tytułem wyrównania, kwota wynikająca z waloryzacji stawek czynszowych za poprzednie miesiące danego roku kalendarzowego.

8 Stawka czynszowa obejmuje opłaty z tytułu eksploatacji budynku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, sprzątania powierzchni wspólnych, dostępu do biblioteki, ochrony obiektu oraz mediów, w tym podstawowej oferty Internetu. Stawka nie obejmuje opłaty z tytułu zajęcia miejsca parkingowego. 4.2 Wyposażenie pomieszczeń biurowych Inkubator udostępnia lokatorom powierzchnię biurową pod działalność uwzględniając aktualną dostępność powierzchni oraz potrzeby lokatorów. Przedsiębiorca ma możliwość, w granicach dostępności i w ramach opłaty za czynsz, skorzystania z wyposażenia pomieszczeń biurowych udostępnianego przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Lista wyposażenia znajduje się w protokole zdawczo - odbiorczym stanowiącym każdorazowo załącznik do zawieranej z Przedsiębiorcą umowy. W przypadku, gdy wyposażenie pomieszczeń biurowych nie będzie odpowiadało Przedsiębiorcy bądź będzie niewystarczające może zrezygnować z mebli znajdujących się w pomieszczeniach i na własny koszt wyposażyć/doposażyć biuro korzystając z katalogu mebli udostępnionych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. W razie naruszenia przez Przedsiębiorcę zasad korzystania z przekazanego wyposażenia Kierownictwo Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości może w szczególności jednostronnie postanowić o obowiązku niezwłocznego zwrotu przekazanego wyposażenia. Koszty bieżącej eksploatacji, konserwacji i ewentualnych napraw przekazanego wyposażenia ponosi wyłącznie Przedsiębiorca. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dostępnych w budynku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sal konferencyjnych oraz pomieszczenia typu MindLab. Zasady korzystania z tych sal, a w szczególności terminy, kolejność oraz długość czasu ich wykorzystywania jest ustalana każdorazowa przez Recepcję bądź przy

9 wykorzystaniu z narzędzia e-biuro, (jeżeli przedsiębiorca/preinkubowany korzysta z tej usługi) po zgłoszeniu przez Przedsiębiorcę pisemnego zapotrzebowania na skorzystanie z takiej Sali/MindLabu Zasady dostępu do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Przedsiębiorcy będący lokatorami Inkubatora mają możliwość dostępu do wynajmowanych pomieszczeń biurowych lub stanowisk pracy na następujących warunkach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30, w pozostałych godzinach, w soboty oraz w dni wolne od pracy, dostęp do wynajmowanych pomieszczeń biurowych lub stanowisk pracy mają tylko osoby, które poinformują oraz otrzymają zgodę służby ochrony. 5 Usługi dla lokatorów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 5.1. Recepcja Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Recepcja Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzi rejestr dostępności sal (grafik), obsługuje pocztę firm preinkubowanych oraz korzystających z usługi e- biura, zarządza wykorzystaniem stanowisk pracy w strefie Start-up oraz Seed administruje sprzętem przeznaczonym dla firm Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Informuje oraz świadczy usługi dodatkowe wykazane w ust oraz 5.3.

10 5.2. Podstawowe usługi Inkubatora Wynajem lokali biurowych w strefie Bussines oraz Seed wraz z podstawowym wyposażeniem oraz biurek w strefie Start-up. Dostęp do Internetu bezprzewodowego oraz kablowego wg przygotowanej oferty standardowej. Dostęp do sal szkoleniowych i Sali MindLab. Udostępnienie sprzętu multimedialnego. Dostęp do urządzeń ksero, skan oraz fax. Obsługa e-biuro (w tym): - odbiór i obsługa poczty przychodzącej (dla korzystających z usługi e-biuro), - udostępnianie urządzeń znajdujących się w obrębie sekretariatu/recepcji, - udzielanie informacji o firmach w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. - administrowanie salami konferencyjnymi oraz pomieszczeniem MindLab. Usługi doradcze: specjalistyczne doradztwo gospodarcze, specjalistyczne usługi finansowe, specjalistyczne usługi proinnowacyjne, prawne i szkoleniowe Dodatkowe (opcjonalne) usługi Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Usługa e-biuro. Usługa Preinkubacji Usługa e-biuro oraz preinkubacją E-biuro Wirtualne Biuro to nowatorska usługa dająca wiele możliwości i udogodnień związanych z prowadzeniem biura, bez potrzeby najmowania tradycyjnego, drogiego biura, do odbierania i prowadzenia np. korespondencji. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do Preinkubowanych, nowych firm, dopiero rozpoczynających własny biznes jak również firm już istniejących, które chcą

11 ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek firmy, szukających miejsca spotkań z kontrahentami czy też po prostu ceniących sobie elastyczność i swobodę działania. Usługa E-biuro Definicje usług a. adres siedziby - usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów rejestracji działalności gospodarczej, b. adres korespondencyjny usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej w przypadku, gdy adres rejestracji działalności gospodarczej jest inny niż adres Uczestnika projektu, c. obsługa korespondencji przychodzącej przyjmowanie w imieniu Przedsiębiorcy/Preinkubowanego wszelkiego rodzaju korespondencji i przesyłek przychodzących do Przedsiębiorcy/Preinkubowanego na adres Inwest-Parku Sp. z o.o. oraz przekazanie jej Przedsiębiorcy/ Preinkubowanemu poprzez skanowanie i umieszczanie w internetowej skrzynce odbiorczej. Wypełnianie i sporządzanie w imieniu Klienta wszelkiego rodzaju druków i formularzy wymaganych przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie, prowadzenia pocztowej książki nadawczej, d. biuro na godziny usługa polega na udostępnieniu kompletnie wyposażonych stanowisk pracy w skład, których wchodzi biurko, krzesło biurowe, inny sprzęt biurowy po wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikami Inwest-Parku Sp. z o.o., usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji,

12 e. salka konferencyjna - udostępnianie pokoju konferencyjnego na spotkania biznesowe po wcześniejszej rezerwacji. Usługa E-biuro Zawarcie umowy o korzystanie z usługi e-biuro 1. Do rozpoczęcia świadczenia Usług niezbędne jest zawarcie umowy z Inwest- Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8, Piła oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. 2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest ustalenie tożsamości osoby lub podmiotu wnioskującego o zawarcie umowy. 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania na wniosek Inwest-Parku Sp. z o.o. dokumentów: a. zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego (lub odpis) i umowy spółki (jeśli dotyczy) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (kopia, okazanie oryginałów w celu potwierdzenia zgodności), b. oświadczenia o prowadzeniu działalności wraz z podaniem numeru PKD, c. podpisanej umowy na korzystanie z e-biura (oryginał), 4. Preinkubowany zobowiązany jest do przekazania na wniosek Inwest-Parku Sp. z o.o. dokumentów: a. oświadczenia o planowaniu prowadzenia działalności z podaniem numeru PKD, b. podpisanej umowy na korzystanie z e-biura (oryginał),

13 Usługa E-biuro Zasady korzystania z portalu e-biuro. 1. Zakres i zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu określa Opis Funkcjonalności, podawany do wiadomości na stronie portalu. Zmiana Opisu Funkcjonalności nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Klient może korzystać z Usług za pośrednictwem portalu po uprzednim dokonaniu ich aktywacji. 3. Klient otrzymuje numer identyfikacyjny oraz hasło, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. 4. Po pierwszym logowaniu Klient ustala nowe hasło do portalu Hasło to nie może być ujawniane osobom trzecim. 5. Inwest-Park nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia numeru identyfikacyjnego oraz hasła przez osoby trzecie. 6. Klient powinien wylogować się z serwisu po zakończeniu korzystania z usługi. 7. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Inwest- Parku Sp. z o.o. względy, Inwest-Park Sp. z o.o. może czasowo ograniczyć dostęp do portalu za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Inwest-Park Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Usług.

14 Usługa E-biuro Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji pocztowej 1. W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej Przedsiębiorca/ Preinkubowany udziela Inwest-Park Sp. z o.o. pełnomocnictwa o odpowiednim zakresie. 2. Inwest-Park Sp. z o.o. ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości jego udzielenia, w tym autentyczności podpisu. 3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Uczestnika projektu. 4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a. przyjęcia przez Inwest-Park Sp. z o.o. dyspozycji Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa lub, b. rozwiązania Umowy. Usługa E-biuro Przyjmowanie korespondencji przychodzącej 1. Poczta na podstawie upoważnienia Przedsiębiorcy/Preinkubowanego dostarcza korespondencję Uczestnika projektu do sekretariatu Inwest-Parku Sp. z o.o. 2. Upoważniona obsługa Inwest-Parku Sp. z o.o. w imieniu Przedsiębiorcy/Preinkubowanego kwituje odbiór przesyłek potwierdzając go podpisem, datą i pieczątka. 3. Upoważniona obsługa Inwest-Parku Sp. z o.o. wpisuje otrzymane listy/ przesyłki w portalu

15 4. Klient odbierając korespondencję sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis, ewentualnie pieczątka). 5. Korespondencję uważa się za przekazaną Uczestnikowi w momencie jej złożenia w indywidualnej skrytce Klienta oraz wpisania jej do portalu Usługa E-biuro Odpowiedzialność 1. Inwest-Park Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od Inwest-Park Sp. z o.o. w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej. Usługa E-biuro Wypowiedzenie umowy 1. Przedsiębiorca/Preinkubowany odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w trakcie obowiązywania Umowy. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16 Usługa E-biuro Rozwiązanie umowy 1. Rozwiązanie Umowy następuje w następujących przypadkach: a. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika projektu bądź Inwest-Park Sp. z o.o., b. z chwilą likwidacji firmy lub rozwiązania umowy o Preinkubację Preinkubacja Preinkubacja jest to usługa mająca na celu wsparcie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które chciałyby przetestować swój pomysł na biznes. Usługa Preinkubacji Zakres wsparcia 1. Inwest-Park Sp. z o.o. pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Preinkubowanych odpłatnie w terminie określonym w umowie preinkubacji. Pomoc, o której mowa powyżej polega na następujących czynnościach: a) stała opieka i doradztwo na rzecz Preinkbowanego, udzielanie porad w kwestiach związanych z obrotem gospodarczym, marketingiem, prawem, księgowością, b) świadczenie usług księgowych, c) prawo posługiwania się znakiem Inwest-Park Sp. z o.o. na czas Preinkubacji i w ramach wykonywanej w Inwest-Park Sp. z o.o. działalności, d) możliwość wystawiania Partnerom Biznesowym Preinkubowanego rachunków, faktur i umów na świadczone usługi, na wniosek Preinkubowanego,

17 e) indywidualne subkonto bankowe, f) otrzymywanie od Inwest-Park Sp. z o.o. zarobionych w ramach prowadzonej w Inwest-Park Sp. z o.o. działalności kwot na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), pomniejszonych o podatek dochodowy oraz pozostałe zobowiązania publiczno-prawne, g) korzystanie z powierzchni użytkowej Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na cele prowadzonej działalności, w godzinach pracy Inwest-Parku i możliwość korzystania ze sprzętu Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach prowadzonej działalności, h) możliwość korzystania z e-biura - ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego Inwest-Parku Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności. Usługa Preinkubacji Kryteria uczestnictwa w Preinkubacji 1. Warunkiem uczestnictwa w Preinkubacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie Umowy o Preinkubację. Usługa Preinkubacji Zasady działania Preinkubowanych 1. Preinkubowany zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Preinkubację z Inwest-Parkiem Sp. z o.o. 2. Preinkubowany zobowiązany jest do pełnej współpracy przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich

18 niezbędnych informacji bez zbędnej zwłoki, które okażą się konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 3. Preinkubowany zobowiązany jest do przekazywania wszelkich informacji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą, przy zachowaniu najwyższej staranności. 4. Preinkubowany zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Inwest-Parku Sp. z o.o., w szczególności wyznaczone mocą Umowy. Usługa Preinkubacji Zakończenie Preinkubacji 1. Zakończenie Preinkubacji następuje w niżej wymienionych przypadkach: a) po upływie 1 roku od podpisania umowy, z możliwością przedłużenia tego terminu o rok, b) rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, c) rozpoczęcie działalności gospodarczej. d) w innych okolicznościach wskazanych w umowie. 2. Rozwiązanie świadczenia Pomocy z Preinkubowanym następuje ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Preinkubowanego postanowień niniejszego Regulaminu.

19 Usługa Preinkubacji Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz w umowie o preinkubację rozstrzygane są przez Kierownika Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 6 Uprawnienia i obowiązki firm prowadzących działalność w Pilski Inkubatorze Przedsiębiorczości 6.1. Uprawnienia lokatorów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wraz z zawarciem umowy najmu w każdej z 3 stref bądź zawarciem umowy Preinkubacji, Przedsiębiorcy/Preinkubowani przyjęci do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości deklarują swą gotowość do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości ma prawo do reprezentowania i promowania firm/pomysłów Preinkubowanych jego lokatorów, jednak nie ma prawa prowadzenia rozmów o charakterze handlowym i dokonywania ustaleń merytorycznych w ich imieniu. Przedsiębiorca/Preinkubowany w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości ma prawo do powoływania się na przynależność do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jednak nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w imieniu Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje dotyczące inkubowanych przedsiębiorstw oraz Preinkubowanych, będące w posiadaniu pracowników Inwest-Parku Sp. z o.o. są objęte tajemnicą handlową.

20 Inwest-Park Sp. z o.o. ma jednak prawo wykorzystywać informacje o Przedsiębiorstwach i Preinkubowanych w swoich materiałach informacyjnych, prezentacjach oraz raportach. Nie dotyczy to informacji stanowiących tajemnicę handlową. Na każdorazowe żądanie Kierownictwa Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Przedsiębiorca/Preinkubowany jest zobowiązany przekazywać informacje o prowadzonej przez niego działalności w wymaganej formie i zakresie. 7 Usytuowanie organizacyjne Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Pilskie Inkubator Przedsiębiorczości jest częścią Inwest-Park Sp. z o.o. podporządkowanym prawnie, finansowo i decyzyjnie Zarządowi Inwest-Park Sp. z o.o. Prezes Inwest-Parku Sp. z o.o. wskazuje Kierownictwo Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i zatwierdza Regulamin Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz jego ewentualne zmiany. 8 Postanowienia końcowe W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem, a umową zawartą z Przedsiębiorcą pierwszeństwo ma umowa. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2014 roku.

21 Cennik usług Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

22 1 Wynajem powierzchni w strefie Strat-up (biurka na godziny) Firmy lokujące się w strefie Strat-up mogą liczyć na preferencyjne stawki biurek na godziny. Strefa Start-up Lp. Usługa Cena bazowa (netto) 1. Stawka bazowa kosztu wynajmu biurka na 6,00 zł/h godziny w strefie Start up 1.1 Długość funkcjonowania na rynku Stawka za godzinę wynajęcia biurka m-ce (50% stawki bazowej) 3 zł /h m-ce (60% stawki bazowej) 4,50 zł /h powyżej 48 m-ce 6,00 zł/h Za skorzystanie z 10 h/m-c z biurek w strefie Start-up przysługuje 1 h korzystania z pomieszczenia MindLab.

23 2 Wynajem powierzchni w strefie Seed (biura na godziny) Firmy lokujące się w strefie Seed mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu biur na godziny. Strefa Seed boksy Lp. Usługa Cena bazowa (netto) 1. Stawka bazowa kosztu wynajmu biura na 8,00 zł/h godziny w strefie Seed 1.1 Długość funkcjonowania na rynku Stawka za godzinę wynajęcia biura m-ce 4 zł /h m-ce 6 zł /h powyżej 48 m-ce 8,00 zł/h Za skorzystanie z 10 h/m-c z biur w strefie Seed przysługuje 1 h korzystania z pomieszczenia MindLab.

24 3 Wynajem powierzchni w strefie Business (lokale na wynajem) Firmy lokujące się w strefie Business mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu. Strefa Business biura na wynajem Lp. Usługa Cena bazowa (netto) Komunikacja Opłata administracyjna Opłata eksploatacyjna Łączna opłata za m² Stawka bazowa miesięcznego kosztu wynajmu biur w strefie Business Długość funkcjonowania na rynku Preinkubowani oraz działający na rynku 0-12 miesięcy (50% stawki bazowej) miesiące (60% stawki bazowej) miesięcy (80% stawki bazowej) miesięcy (100% stawki bazowej) Powyżej 60 miesięcy (120% stawki bazowej) 20,00 zł /m² 6,00 zł/m² Stawka za m² wynajęcia biura 3 zł/m² (stawka stała) 8 zł /m² (stawka stała) 10 zł/m² 0,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 21,00 zł/m² 12 zł/m² 0,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 23 zł/m² 16 zł/m² 4,80 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 31,8 zł/m² 20 zł/m² 6,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 37 zł/m² 24 zł/m² 7,20 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 42,2 zł/m²

25 Wynajmując pomieszczenia w strefie Business, każdy z przedsiębiorców może skorzystać z pomieszczenia MindLab w wymiarze 4 godzin miesięcznie. Z preferencji w stawkach wynajmu w każdej ze stref mogą skorzystać podmioty, które spełniają kryterium czasu funkcjonowania na rynku, oraz złoży wniosek o obniżenie stawki bazowej wynajmowanej powierzchni, który został pozytywnie rozpatrzony. Instytucjom Otoczenia Biznesu udzielającym wsparcia zarówno przedsiębiorcom jak i osobom chcących rozpocząć działalność gospodarczą, oferujemy wynajem powierzchni biurowych w każdej ze stref na warunkach komercyjnych (100 % stawki bazowej).

26 4 Usługa preinkubacji Usługi PREINKUBACJA opłata zawiera: Dostęp do mediów, monitoringu i kącika socjalnego Dostęp do biblioteki Wliczone 4 godziny możliwości skorzystania z pokoju spotkań biznesowych oraz 8 godziny korzystania z pomieszczenia MindLab. Dostęp do komputera/drukarki /Internetu Indywidualne subkonto bankowe Możliwość podania klientom adresu biura inkubatora, jako siedziby Twojej firmy Odbiór i rejestracja poczty Obsługa księgowa Promocja działalności na stronie www Inkubatora Dostęp do biurek na godziny w wymiarze 20h/m-ce Godzina bezpłatnego doradztwa. cena 180 zł/m-c

27 5 Usługa e-biuro a) Podnajem adresu korespondencyjnego i rejestracyjnego oraz obsługa korespondencji 60 zł, b) Skanowanie i przesyłanie dokumentów do podnajemcy - do 50 stron 15 zł - od 51 stron do 100 stron 30 zł - od 101 stron do 300 stron 90 zł - za każdą stronę powyżej 300 do faktury doliczony będzie koszt 0,40 zł za dodatkową stronę. 6 Inne usługi Sala konferencyjna duża Ksero dokumentów Druk dokumentów (czarno-biały) Ksero dokumentów (kolor) Druk dokumentów (kolor) Skan dokumentów Wysyłka poczty Odbiór faxu MindLab Laminacja dokumentów na gorąco format A4 Laminacja dokumentów na gorąco format A3 Szkolenia Doradztwo prawne/biznesowe 30,00 zł 0,30 zł 0,30 zł 2,50 zł 2,50 zł 0,30 zł 0,50 zł +koszty przesyłki 0,30 zł 10,00 zł/h 4,00 zł 6,50 zł Według indywidualnych taryf wynegocjowanych przez spółkę 30 zł/h

REGULAMIN świadczenia usługi Wirtualny Sekretariat

REGULAMIN świadczenia usługi Wirtualny Sekretariat REGULAMIN świadczenia usługi Wirtualny Sekretariat 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach Wirtualnego Sekretariatu, w budynku Inkubatora Technologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A.

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PARR S.A. nr 01/01/2016 z dnia 19.01.2016 r. REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Przemyśl, 19.01.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A.

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PARR S.A. nr 01/10/2015 z dnia 30.10.2015 r. REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Przemyśl, 1 listopad 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PREINKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UR/CTE

REGULAMIN PREINKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UR/CTE REGULAMIN PREINKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI UR/CTE PODSTAWOWE ZASADY ORGANIZACYJNO-PRAWNE 1 Preinkubator Przedsiębiorczości UR/CTE w Krakowie, zwany dalej Preinkubatorem, został utworzony w ramach realizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z bezpłatnych, cyklicznych konsultacji specjalistów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 1 1. Regulamin korzystania z bezpłatnych konsultacji specjalistów, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AGENCJA ROZWOJU ROZTOCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN INKUBATORA Marki Roztocze Zatwierdzony przez Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Roztocza Sp. z o.o. w dniu 15 grudnia 2012 roku. 1 Inkubator Marki Roztocze, zwany dalej Inkubatorem, jest wyodrębnioną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Załącznik Nr 1 do Opinii Nr I/06/12 Rady Programowej BPN-T z dnia 9 lutego 2012 r. REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Białystok, Luty 2012 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy ul. Dąbrowskiego 8, Piła Inwest-Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła tel. 67 212 49 68 e-mail:biuro@inwestpark.pila.pl Inwest-Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A.

REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu PARR S.A. nr 01/08/2016 z dnia 22.08.2016 r. REGULAMIN Świadczenia usługi pn. Wirtualne biuro PARR S.A. Przemyśl, 22.08.2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla firmy

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla firmy Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla firmy ul. Dąbrowskiego 8, Piła Inwest-Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła tel. 67 212 49 68 e-mail:biuro@inwestpark.pila.pl Inwest-Park Sp. z o.o. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy

Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy Atrakcyjne powierzchnie biurowe dla Twojej firmy ul. Dąbrowskiego 8, Piła Inwest-Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8 64-920 Piła tel. 67 212 49 68 e-mail:biuro@inwestpark.pila.pl Inwest-Park Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy:

UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015. Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: UMOWA PODNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO Nr./2015 Zawarta w dniu..2015r. roku w Kędzierzynie Koźlu, pomiędzy: Kędzierzyńsko Kozielskim Parkiem Przemysłowym Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu (adres: ul.

Bardziej szczegółowo

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA

o ORGANIZACJA POZARZĄDOWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU KONKURSU UNIJNY HIT DEKADY 2004-2014 PÓŁNOCNEJ WIELKOPOLSKI Część I PODSTAWOWE INFORMACJE O UCZESTNIKU KONKURSU 1. NAZWA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO WNIOSEK Gmina Piła 2. RODZAJ

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu

1 Organizator. Konkurs jest organizowany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu w Suchym Lesie. 2 Terminy konkursu Załącznik nr 1 do Ogłoszenia z dnia 13.11.2015 REGULAMIN KONKURSU OFERT NA PODNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO O POWIERZCHNI OK. 140 m 2, ZNJADUJACEGO SIĘ W BUDYNKU PARKU WODNEGO OCTOPUS PRZY UL. SZKOLNEJ 18 W

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Na Godziny. I. Postanowienia wstępne

Regulamin Biura Na Godziny. I. Postanowienia wstępne Załącznik do Zarządzenia nr 244/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 9 maja 2016 r. Regulamin Biura Na Godziny I. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług Biura Na

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Wirtualne biuro. Skrytka adresowa. Biuro na godziny

Wirtualne biuro. Skrytka adresowa. Biuro na godziny Wirtualne biuro Skrytka adresowa Biuro na godziny CUBEcentre od dwóch lat zajmuje się wynajmem adresów do prowadzenia działalności gospodarczej - wirtualnych biur (wcześniej jako PECoffice). Ponadto oferujemy

Bardziej szczegółowo

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś

ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś ss Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległoś 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG

UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG Zawarta w dniu [ ] w Poznaniu pomiędzy: UMOWA O STAŁE ŚWIADCZENIE USŁUG NR Fundacją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy 61-612), przy ul. Rubież 46, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY DLA LOKATORÓW TECHNOPARKU POMERANIA

REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY DLA LOKATORÓW TECHNOPARKU POMERANIA REGULAMIN USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY DLA LOKATORÓW TECHNOPARKU POMERANIA 1 Postanowienia ogólne 1. Technopark Pomerania zlokalizowany w Szczecinie przy ul. Niemierzyńskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2..

UMOWA UDOSTĘPNIENIA. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a. reprezentowaną przez: 1.. 2.. Zawarta w dniu..r. pomiędzy: UMOWA UDOSTĘPNIENIA.... reprezentowanym przez: 1. zwanym w dalszej części umowy Klientem a.. reprezentowaną przez: 1.. 2.. zwanym w dalszej części Spółką 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AIP AGH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AIP AGH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ AIP AGH Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH (AIP), w szczególności ustala zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA

REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA Załącznik Nr 1 do Umowy Najmu Przestrzeni Coworkingu w PPNT Gdynia REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości STARTER I. Organizator, Pojęcia 1. Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku. Gdańsk ul. Długi Targ 28/29 [Fundacja] 2. Projekt Biznes na Start [Projekt]

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRUDZIĄDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRUDZIĄDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN ORGANIZACYJNY GRUDZIĄDZKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Grudziądzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach

REGULAMIN Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Rudniki nr 41.2014 z dnia 29.04.2014 r. REGULAMIN Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Rudnikach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Rudnickiego Inkubatora Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO

WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO Załącznik nr 1 do Regulaminu IPiT WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII WPT S.A. WROCŁAWSKIEGO PARKU TECHNOLOGICZNEGO S.A. Imię, nazwisko wnioskodawcy /Nazwa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu,

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, UMOWA O DZIEŁO zawarta w Słupnie pomiędzy: i-deal sp. z o.o. z siedzibą w Słupnie, reprezentowaną przez Piotra Nawrockiego, Prezesa Zarządu, a Wykonawcą zwanymi dalej łącznie Stronami lub oddzielnie Stroną.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr 55/2015 z dnia 19.02.2015 r. Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 1 Wstęp 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT

Regulamin preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT Regulamin preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości RCIiTT ZUT Słownik pojęć 1. AIP - Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, dział RCIiTT ZUT; 2. Beneficjent inkubatora preinkubowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Creative Poland

Regulamin Projektu Creative Poland www.creativepoland.eu contact@creativepoland.eu Regulamin Projektu Creative Poland 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Creative Poland realizowany jest przez: - Towarzystwo Amicus, - Miasto Stołeczne Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 5/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr R 5/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr R 5/2011 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Szczegółowych zasad świadczenia pomocy przez Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych

Regulamin Internetowych Targów Turystycznych Regulamin Internetowych Targów Turystycznych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje: "Organizator" Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Regulamin wystawiania i przesyłania faktur drogą elektroniczną oraz usługi płatności drogą elektroniczną. oraz TAURON Dystrybucja GZE S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną wystawiania

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin sklepu internetowego. 1 Postanowienia wstępne Regulamin sklepu internetowego 1 Postanowienia wstępne 1. Sklep internetowy Natalis Polska, dostępny pod adresem internetowym www.natalispolska.pl, prowadzony jest przez Prenatalis Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole

Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole Centrum Biznesu ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole Oferta Biura na godziny w Centrum Biznesu Potrzebujesz spokojnego, wygodnego pomieszczenia do pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A.

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KLIENTÓW ecard S.A. I. PRZEDMIOT REGULAMINU. II. III. IV. 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji klientów ecard S.A. (dalej: ECARD)

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja Projekt: Moja Firma w Unii Europejskiej III współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i

1. Podmiotem uprawnionym do korzystania z usług Stowarzyszenia Inżynierów i REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RP ODDZIAŁ W KROŚNIE NA RZECZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1 Ogólne założenia Niniejszy Regulamin reguluje zasady stałego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej. w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. Definicje

Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej. w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych. Definicje Regulamin Rekrutacji Podmiotów na najem powierzchni biurowej w Małopolskim Parku Technologii Informacyjnych Ilekroć w Regulaminie używa się pojęcia: 1 Definicje 1. KPT oznacza Krakowski Park Technologiczny

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PREINKUBACJĘ

UMOWA O PREINKUBACJĘ UMOWA O PREINKUBACJĘ zawarta pomiędzy MedicLab Incubator Sp. z o.o. a [imię i nazwisko] Warszawa 2014 Umowa została zawarta w dniu w Katowicach POMIĘDZY MedicLab Incubator Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne

Regulamin. I. Definicje. II. Postanowienia ogólne Regulamin I. Definicje 1 W niniejszym regulaminie zwanym dalej Regulaminem, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 1) Portale - strona główna www.rodziceprzyszlosci.pl oraz jej podstrony, www.vademecumrodzica.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów IBDF 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów o organizację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO W dniu... w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakładem Usług Miejskich w Ostrowcu Świętokrzyskim, z siedzibą przy ul. Żabiej 23 27 400 Ostrowiec

Bardziej szczegółowo

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami

Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Zasady udostępniania informacji gospodarczych na własny temat oraz wglądu do Rejestru Zapytań dla podmiotów niebędących konsumentami Dokument przyjęty Uchwałą Zarządu z dnia 1 października 2007 r. Tekst

Bardziej szczegółowo

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:

UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH. zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy: UMOWA O USŁUGOWE PROWADZENIE KSIĘGOWOŚCI ZRYCZAŁTOWANEJ ORAZ USŁUG KADROWO-PŁACOWYCH zawarta w Swarzędzu dnia... r., pomiędzy:... zamieszkała, ul...., NIP:... zwaną w umowie Zleceniobiorcą, a Firmą:......

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne

Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid. I Postanowienia wstępne Regulamin usługi doładowania telefonów pre-paid I Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. Nr 144 poz. 1204, Spółka Blue

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną z dnia 12 lutego 2015 roku. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia pomocy prawnej drogą elektroniczną (zwane

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego

WZÓR UMOWY. Umowa podnajmu lokalu użytkowego Umowa podnajmu lokalu użytkowego zawarta w dniu.. we Wrocławiu pomiędzy: Doradztwo Prawne Mateusz Płudowski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 281 lok. 721, Wrocław 53-234 wpisaną do CEIDG,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE]

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) [DEFINICJE] REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POCZTOWYCH I KURIERSKICH PRZEZ ECOCAR S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (dalej: EcoCar) 1 [DEFINICJE] 1. EcoCar jest spółką handlową utworzoną i działającą zgodnie z prawem polskim,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów

Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów Regulamin Konkursu Start up Award Forum Inwestycyjne 7-8 września 2015r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Postanowienia ogólne. Beneficjenci Inkubatora

Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Postanowienia ogólne. Beneficjenci Inkubatora Regulamin Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law

KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law KANCELARIA PRAWNA dr Marek Jarzyński & Kornel Novak solicitors and attorneys at law www.jarzpartner.pl Stary Rynek 81 Pl 61-772 Poznań, Poland Tel : + 4861 8522610 Fax : + 4861 8527636 E-mail : poznan@jarzpartner.pl

Bardziej szczegółowo

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą.

3) Umowa - umowa o świadczenie Usługi, zawarta na piśmie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. REGULAMIN USŁUGI STAŁA OBSŁUGA W ZAKRESIE NISZCZENIA DOKUMENTACJI ŚWIADCZONEJ PRZEZ ARCHIVIA USŁUGI ARCHIWISTYCZNE I HISTORYCZNE JAKUB LUTOSŁAWSKI, MICHAŁ ŁAKOMIEC SPÓŁKA JAWNA ROZDZIAŁ I Definicje 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH

INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Instrumenty wsparcia przedsiębiorczości akademickiej INKUBATORY PRZY UCZELNIACH WYŻSZYCH Utworzone na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym: w formie jednostki uczelnianej w formie spółki handlowej

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Pisz, dnia

Pisz, dnia Pisz, dnia 23-09-2015 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu niniejszym udziela odpowiedzi na pytania do procedury prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY

FORMULARZ APLIKACYJNY FORMULARZ APLIKACYJNY do Inkubatora Przedsiębiorczości w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Formularza aplikacyjnego nie należy modyfikować pod rygorem nieważności. Prosimy formularz wypełnić czytelnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu z dnia 22.10.2014 r. Nr 5/2014 Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt"

Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej Świt Regulamin przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w Spółdzielni Mieszkaniowej "Świt" 1 Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy

UMOWA. 1 Przedmiot Umowy UMOWA najmu i obsługi pomieszczenia o pow. 17,4 m² w Średzkim Parku Wodnym w Środzie Śląskiej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gabinetu kosmetycznego, administrowanego przez OSiR

Bardziej szczegółowo

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie.

Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Regulamin Internetowego Biura Obsługi Klienta(IBOK) Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Chrzanowie. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O.

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW POŻYCZEK PRZEZ INTERNET OBOWIĄZUJĄCY KLIENTÓW OPTIMA SP. Z O.O. 1. Przedmiot Regulaminu 1. Postanowienia Regulaminu stosuje się do Umów Pożyczek zawieranych przez Internet pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Asseco Business Solutions S.A. z siedzibą w Lublinie 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wystawiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje

Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje Regulamin świadczenia usługi doradczo-szkoleniowej Zmień swoje pasje w nowy zawód. Warsztaty. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą

Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą Centrum Przedsiębiorczości w Sopocie oferta dla firm i osób rozpoczynających działalność gospodarczą IV Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Pomorski Park Naukowo - Technologiczny Gdynia, 12 marca 2009 Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A.

Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. Regulamin świadczenia Usługi Mecenas Direct dla Klientów PGE Obrót S.A. obowiązujący od dnia r. www.gkpge.pl SPIS TREŚCI 1. Postanowienia ogólne 4 2. Definicje 4 3. Zakres Usługi 5 4. Sposób świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewelinę Siwik Niniejszy regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem", określa

Bardziej szczegółowo