REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości"

Transkrypt

1 REGULAMIN Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

2 1 Postanowienia ogólne Pilski Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Programu: WRPO na lata Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategia Innowacji. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości stanowi wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę w ramach struktury Inwest-Park Sp. z o.o. Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu jest mowa o Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 2 Misja i cele Inkubatora Podstawowym celem działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest stworzenie miejsca i modelu świadczenia kompleksowych usług w jednym miejscu, w szczególności na rzecz sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw subregionu pilskiego, poprzez wzmocnienie sieci Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) oraz aktywizację środowisk gospodarczego i naukowego. Misją Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest wsparcie przedsiębiorców w rozwijaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej poprzez rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość oraz szereg usług specjalistycznych, doradczych i szkoleniowych. Podstawowe zadania Inkubatora to m.in: aktywizacja lokalnego rynku pracy, podniesienie poziomu przedsiębiorczości, budowa i rozwój infrastruktury wspierającej przedsiębiorczość,

3 udostępnianie kompleksowych usług dla przedsiębiorców świadczonych w jednym miejscu, wsparcie początkujących przedsiębiorców, w tym studentów i absolwentów i zapobieganie ich odpływowi, tworzenie nowych miejsc pracy, intensyfikacja współpracy lokalnych partnerów, m.in.: IOB, uczelni wyższych, firm i lokalnej władzy. 3 Zasady działalności Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 3.1. Rozpoczęcie działalności w ramach Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Inkubator jest przeznaczony zarówno dla osób chcących przetestować swój biznes, nowopowstałych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw działających w regionie pilskim już od pewnego czasu jak i dla Instytucji Otoczenia Biznesu i jednostek wspierających lokalną przedsiębiorczość. Inkubator udostępnia, w drodze umów powierzchnie biurowe i świadczy usługi dodatkowe związane z prowadzeniem działalności. Poniżej przedstawiona została procedura rozpoczynania działalności w Inkubatorze oraz lista niezbędnych do złożenia wniosku dokumentów Dokumenty: a) formularz aplikacyjny, b) dowód rejestracji przedsiębiorstwa w odpowiednim rejestrze (ewidencja działalności gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy), c) decyzja o nadaniu numeru statystycznego REGON,

4 d) decyzja o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP), e) dowód osobisty (dotyczy osób chcących korzystać z Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach Preinkubacji) Procedura a) przedłożenie kompletu dokumentów, b) ocena wniosku aplikacyjnego pod kątem zgodności z misją i celami Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz ocena merytoryczna przedstawionego przedsięwzięcia gospodarczego i weryfikacja jego potencjału rozwojowego i innowacyjnego dokonywane przez Kierownictwo Inkubatora (wskazanego pracownika lub pracowników Inwest-Parku Sp. z o.o.) oraz Prezesa Inwest-Parku Sp. z o.o. w okresie nie dłuższym niż 2 tygodni od dokonania zgłoszenia, c) w przypadku pozytywnej oceny aplikującego przedsiębiorcy bądź potencjalnego Preinkubowanego - określenie ewentualnych dodatkowych warunków korzystania z zasobów Inkubatora, d) zawarcie umowy najmu powierzchni biurowej albo umowy o Preinkubację bądź umowy podnajmu adresu korespondencyjnego/ rejestracyjnego, etc. e) korzystanie z powierzchni biurowej i/lub z świadczonych usług. Inwest-Park Sp. z o.o. zastrzega, iż zgoda na rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorcę bądź Preinkubowanego jest uzależniona od aktualnej dostępności powierzchni biurowej lub dostępności stanowisk pracy- biurka na godziny. Ponadto Pilski Inkubator Przedsiębiorczości nie jest związany kolejnością składanych wniosków oraz może podejmować decyzje o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie działalności przez Przedsiębiorcę według ustalonej przez siebie kolejności.

5 Pilski Inkubator Przedsiębiorczości zastrzega, że premiowane będą wnioski podmiotów, które będą świadczyć usługi w branżach kreatywnych. Wejście do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości jest możliwe jedynie w przypadku, gdy Przedsiębiorca bądź Preinkubowany uzyska pozytywną ocenę Kierownictwa Inkubatora oraz Prezesa Inwest-Parku Sp. z o.o. i zostanie z nim zawarta stosowna umowa Zasady wyjścia z Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zasady opuszczenia Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości przez przedsiębiorcę szczegółowo uregulowane są postanowieniami zawartych z przedsiębiorcami umów. Przedsiębiorca jest zobowiązany ustalić z Kierownictwem Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości datę i godzinę opuszczenia Inkubatora. Podstawą do formalnego wyjścia jest podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego na podstawie, którego Przedsiębiorca opuści zajmowaną powierzchnię i przekaże wyposażenie. Kierownictwo Inkubatora może odmówić podpisania protokołu w przypadku, gdy zostanie stwierdzony zły stan zajmowanej powierzchni w stosunku do stanu, który byłby uzasadniony normalnym zużyciem lub gdy stwierdzone zostaną braki w zwracanym wyposażeniu. W takim przypadku Przedsiębiorca może zostać zobowiązany do naprawienia szkód poprzez przywrócenie stanu właściwego lub poprzez zapłatę należnej kwoty tytułem rekompensaty za uszkodzone lub utracone mienie Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 4 Powierzchnia biurowa, oraz udostępnianie stanowisk pracy Przedsiębiorca może wynajmować powierzchnię biurową w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w strefie Business, korzystać z biurek na godziny w strefie Startup jak oraz wynajmować biura-boksy na godziny i/albo zawrzeć umowę podnajmu

6 adresu korespondencyjnego/rejestracyjnego oraz korzystać z innych dodatkowych usług świadczonych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości wykazanych w 5. Preinkubowany może korzystać z strefy Start-up, Seed oraz Business oraz z innych dodatkowych usług świadczonych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości wykazanych w 5. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości nie ponosi odpowiedzialności za mienie Przedsiębiorcy/Preinkubowanego znajdujące się w wynajmowanych powierzchniach lub będących przedmiotem udostępnienia do korzystania Warunki wynajmu powierzchni biurowej Strefa Start-up Strefa Start-up zorganizowana jest w postaci w przestrzeni otwartej uławiającej nawiązywanie kontaktów, przeznaczona dla Przedsiębiorców oraz dla Preinkubowanych. W tej strefie utworzonej na wzór przestrzeni coworkingowych przedsiębiorcy będą mogli korzystać z biurek na godziny, salki konfencyjnej, e- sekretariatu. Jest to strefa najtańsza (na preferencyjnych warunkach najmu), oferująca przestrzeń najmniej indywidualną (wszystko wspólne, brak własnego miejsca), ale z najszerszym wachlarzem merytorycznych usług wspomagających (treningi kreatywności, spotkania networkingowe, doradztwo ogólne). Opłaty związane z korzystaniem z Strefy Start-up znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Strefa Seed Strefa Seed - urządzona w formie boksów, wynajmowanych na godziny. Przestrzeń zaaranżowana w ten sposób, by wszyscy lokatorzy się znali i współpracowali. Taka aranżacja ułatwi tworzenie mikro klastrów, czy wzajemną wymianę usług. Podmioty

7 korzystające z usług oferowanych w drugiej strefie będą miały do dyspozycji powierzchnie biurową (również na preferencyjnych warunkach), recepcję, sale do spotkań, obsługę prawną, usługi księgowe, inne. Opłaty związane z korzystaniem ze Strefy Seed znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Strefa Business Strefa Business to pomieszczenia biurowe wynajmowane na warunkach komercyjnych. Strefa Business przeznaczona jest dla firm o największym potencjale rozwojowym i innowacyjnym, chcących wspierać Preinkubowanych i początkujących przedsiębiorców w ich przedsięwzięciach. Opłaty związane z korzystaniem ze Strefy Business znajdują się w cenniku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Zasady waloryzacji stawki podstawowej czynszu. Po upływie każdego roku obowiązywania niniejszej umowy najmu Inwest-Park Sp. z o.o. ma prawo podnieść stawkę podstawową czynszu najmu za metr kwadratowy o wskaźnik równy średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni rok kalendarzowy. Waloryzacja następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez Inwest- Park Sp. z o.o. Zwaloryzowana stawka czynszowa będzie obowiązywać od początku danego roku kalendarzowego. Oświadczenie o waloryzacji składane jest po dacie publikacji w stosownym dzienniku urzędowym wskaźnika waloryzacyjnego. Do pierwszej faktury VAT wystawionej po dacie złożenia oświadczenia o waloryzacji doliczona zostaje, tytułem wyrównania, kwota wynikająca z waloryzacji stawek czynszowych za poprzednie miesiące danego roku kalendarzowego.

8 Stawka czynszowa obejmuje opłaty z tytułu eksploatacji budynku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, sprzątania powierzchni wspólnych, dostępu do biblioteki, ochrony obiektu oraz mediów, w tym podstawowej oferty Internetu. Stawka nie obejmuje opłaty z tytułu zajęcia miejsca parkingowego. 4.2 Wyposażenie pomieszczeń biurowych Inkubator udostępnia lokatorom powierzchnię biurową pod działalność uwzględniając aktualną dostępność powierzchni oraz potrzeby lokatorów. Przedsiębiorca ma możliwość, w granicach dostępności i w ramach opłaty za czynsz, skorzystania z wyposażenia pomieszczeń biurowych udostępnianego przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. Lista wyposażenia znajduje się w protokole zdawczo - odbiorczym stanowiącym każdorazowo załącznik do zawieranej z Przedsiębiorcą umowy. W przypadku, gdy wyposażenie pomieszczeń biurowych nie będzie odpowiadało Przedsiębiorcy bądź będzie niewystarczające może zrezygnować z mebli znajdujących się w pomieszczeniach i na własny koszt wyposażyć/doposażyć biuro korzystając z katalogu mebli udostępnionych przez Pilski Inkubator Przedsiębiorczości. W razie naruszenia przez Przedsiębiorcę zasad korzystania z przekazanego wyposażenia Kierownictwo Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości może w szczególności jednostronnie postanowić o obowiązku niezwłocznego zwrotu przekazanego wyposażenia. Koszty bieżącej eksploatacji, konserwacji i ewentualnych napraw przekazanego wyposażenia ponosi wyłącznie Przedsiębiorca. Przedsiębiorcy mogą korzystać z dostępnych w budynku Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości sal konferencyjnych oraz pomieszczenia typu MindLab. Zasady korzystania z tych sal, a w szczególności terminy, kolejność oraz długość czasu ich wykorzystywania jest ustalana każdorazowa przez Recepcję bądź przy

9 wykorzystaniu z narzędzia e-biuro, (jeżeli przedsiębiorca/preinkubowany korzysta z tej usługi) po zgłoszeniu przez Przedsiębiorcę pisemnego zapotrzebowania na skorzystanie z takiej Sali/MindLabu Zasady dostępu do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Przedsiębiorcy będący lokatorami Inkubatora mają możliwość dostępu do wynajmowanych pomieszczeń biurowych lub stanowisk pracy na następujących warunkach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30, w pozostałych godzinach, w soboty oraz w dni wolne od pracy, dostęp do wynajmowanych pomieszczeń biurowych lub stanowisk pracy mają tylko osoby, które poinformują oraz otrzymają zgodę służby ochrony. 5 Usługi dla lokatorów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 5.1. Recepcja Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Recepcja Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzi rejestr dostępności sal (grafik), obsługuje pocztę firm preinkubowanych oraz korzystających z usługi e- biura, zarządza wykorzystaniem stanowisk pracy w strefie Start-up oraz Seed administruje sprzętem przeznaczonym dla firm Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, Informuje oraz świadczy usługi dodatkowe wykazane w ust oraz 5.3.

10 5.2. Podstawowe usługi Inkubatora Wynajem lokali biurowych w strefie Bussines oraz Seed wraz z podstawowym wyposażeniem oraz biurek w strefie Start-up. Dostęp do Internetu bezprzewodowego oraz kablowego wg przygotowanej oferty standardowej. Dostęp do sal szkoleniowych i Sali MindLab. Udostępnienie sprzętu multimedialnego. Dostęp do urządzeń ksero, skan oraz fax. Obsługa e-biuro (w tym): - odbiór i obsługa poczty przychodzącej (dla korzystających z usługi e-biuro), - udostępnianie urządzeń znajdujących się w obrębie sekretariatu/recepcji, - udzielanie informacji o firmach w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości. - administrowanie salami konferencyjnymi oraz pomieszczeniem MindLab. Usługi doradcze: specjalistyczne doradztwo gospodarcze, specjalistyczne usługi finansowe, specjalistyczne usługi proinnowacyjne, prawne i szkoleniowe Dodatkowe (opcjonalne) usługi Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości: Usługa e-biuro. Usługa Preinkubacji Usługa e-biuro oraz preinkubacją E-biuro Wirtualne Biuro to nowatorska usługa dająca wiele możliwości i udogodnień związanych z prowadzeniem biura, bez potrzeby najmowania tradycyjnego, drogiego biura, do odbierania i prowadzenia np. korespondencji. Wirtualne biuro jest usługą skierowaną zarówno do Preinkubowanych, nowych firm, dopiero rozpoczynających własny biznes jak również firm już istniejących, które chcą

11 ograniczyć koszty związane z prowadzeniem biura, a jednocześnie tworzyć profesjonalny wizerunek firmy, szukających miejsca spotkań z kontrahentami czy też po prostu ceniących sobie elastyczność i swobodę działania. Usługa E-biuro Definicje usług a. adres siedziby - usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów rejestracji działalności gospodarczej, b. adres korespondencyjny usługa polegająca na umożliwieniu na podstawie umowy posługiwania się adresem e-biura dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej w przypadku, gdy adres rejestracji działalności gospodarczej jest inny niż adres Uczestnika projektu, c. obsługa korespondencji przychodzącej przyjmowanie w imieniu Przedsiębiorcy/Preinkubowanego wszelkiego rodzaju korespondencji i przesyłek przychodzących do Przedsiębiorcy/Preinkubowanego na adres Inwest-Parku Sp. z o.o. oraz przekazanie jej Przedsiębiorcy/ Preinkubowanemu poprzez skanowanie i umieszczanie w internetowej skrzynce odbiorczej. Wypełnianie i sporządzanie w imieniu Klienta wszelkiego rodzaju druków i formularzy wymaganych przez podmioty realizujące usługi pocztowe lub kurierskie, prowadzenia pocztowej książki nadawczej, d. biuro na godziny usługa polega na udostępnieniu kompletnie wyposażonych stanowisk pracy w skład, których wchodzi biurko, krzesło biurowe, inny sprzęt biurowy po wcześniejszych uzgodnieniach z pracownikami Inwest-Parku Sp. z o.o., usługa dostępna po wcześniejszej rezerwacji,

12 e. salka konferencyjna - udostępnianie pokoju konferencyjnego na spotkania biznesowe po wcześniejszej rezerwacji. Usługa E-biuro Zawarcie umowy o korzystanie z usługi e-biuro 1. Do rozpoczęcia świadczenia Usług niezbędne jest zawarcie umowy z Inwest- Park Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8, Piła oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. 2. Do zawarcia Umowy niezbędne jest ustalenie tożsamości osoby lub podmiotu wnioskującego o zawarcie umowy. 3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania na wniosek Inwest-Parku Sp. z o.o. dokumentów: a. zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sadowego (lub odpis) i umowy spółki (jeśli dotyczy) - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (kopia, okazanie oryginałów w celu potwierdzenia zgodności), b. oświadczenia o prowadzeniu działalności wraz z podaniem numeru PKD, c. podpisanej umowy na korzystanie z e-biura (oryginał), 4. Preinkubowany zobowiązany jest do przekazania na wniosek Inwest-Parku Sp. z o.o. dokumentów: a. oświadczenia o planowaniu prowadzenia działalności z podaniem numeru PKD, b. podpisanej umowy na korzystanie z e-biura (oryginał),

13 Usługa E-biuro Zasady korzystania z portalu e-biuro. 1. Zakres i zasady korzystania z usług za pośrednictwem serwisu określa Opis Funkcjonalności, podawany do wiadomości na stronie portalu. Zmiana Opisu Funkcjonalności nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu. 2. Klient może korzystać z Usług za pośrednictwem portalu po uprzednim dokonaniu ich aktywacji. 3. Klient otrzymuje numer identyfikacyjny oraz hasło, które są poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim. 4. Po pierwszym logowaniu Klient ustala nowe hasło do portalu Hasło to nie może być ujawniane osobom trzecim. 5. Inwest-Park nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia numeru identyfikacyjnego oraz hasła przez osoby trzecie. 6. Klient powinien wylogować się z serwisu po zakończeniu korzystania z usługi. 7. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Inwest- Parku Sp. z o.o. względy, Inwest-Park Sp. z o.o. może czasowo ograniczyć dostęp do portalu za pośrednictwem poszczególnych kanałów, przez okres, jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku Inwest-Park Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Usług.

14 Usługa E-biuro Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji pocztowej 1. W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej Przedsiębiorca/ Preinkubowany udziela Inwest-Park Sp. z o.o. pełnomocnictwa o odpowiednim zakresie. 2. Inwest-Park Sp. z o.o. ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości, co do prawidłowości jego udzielenia, w tym autentyczności podpisu. 3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Uczestnika projektu. 4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: a. przyjęcia przez Inwest-Park Sp. z o.o. dyspozycji Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa lub, b. rozwiązania Umowy. Usługa E-biuro Przyjmowanie korespondencji przychodzącej 1. Poczta na podstawie upoważnienia Przedsiębiorcy/Preinkubowanego dostarcza korespondencję Uczestnika projektu do sekretariatu Inwest-Parku Sp. z o.o. 2. Upoważniona obsługa Inwest-Parku Sp. z o.o. w imieniu Przedsiębiorcy/Preinkubowanego kwituje odbiór przesyłek potwierdzając go podpisem, datą i pieczątka. 3. Upoważniona obsługa Inwest-Parku Sp. z o.o. wpisuje otrzymane listy/ przesyłki w portalu

15 4. Klient odbierając korespondencję sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis, ewentualnie pieczątka). 5. Korespondencję uważa się za przekazaną Uczestnikowi w momencie jej złożenia w indywidualnej skrytce Klienta oraz wpisania jej do portalu Usługa E-biuro Odpowiedzialność 1. Inwest-Park Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od Inwest-Park Sp. z o.o. w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej. Usługa E-biuro Wypowiedzenie umowy 1. Przedsiębiorca/Preinkubowany odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w trakcie obowiązywania Umowy. 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16 Usługa E-biuro Rozwiązanie umowy 1. Rozwiązanie Umowy następuje w następujących przypadkach: a. z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Uczestnika projektu bądź Inwest-Park Sp. z o.o., b. z chwilą likwidacji firmy lub rozwiązania umowy o Preinkubację Preinkubacja Preinkubacja jest to usługa mająca na celu wsparcie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które chciałyby przetestować swój pomysł na biznes. Usługa Preinkubacji Zakres wsparcia 1. Inwest-Park Sp. z o.o. pomaga, tworzy, organizuje i prowadzi działalność gospodarczą na rzecz Preinkubowanych odpłatnie w terminie określonym w umowie preinkubacji. Pomoc, o której mowa powyżej polega na następujących czynnościach: a) stała opieka i doradztwo na rzecz Preinkbowanego, udzielanie porad w kwestiach związanych z obrotem gospodarczym, marketingiem, prawem, księgowością, b) świadczenie usług księgowych, c) prawo posługiwania się znakiem Inwest-Park Sp. z o.o. na czas Preinkubacji i w ramach wykonywanej w Inwest-Park Sp. z o.o. działalności, d) możliwość wystawiania Partnerom Biznesowym Preinkubowanego rachunków, faktur i umów na świadczone usługi, na wniosek Preinkubowanego,

17 e) indywidualne subkonto bankowe, f) otrzymywanie od Inwest-Park Sp. z o.o. zarobionych w ramach prowadzonej w Inwest-Park Sp. z o.o. działalności kwot na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło), pomniejszonych o podatek dochodowy oraz pozostałe zobowiązania publiczno-prawne, g) korzystanie z powierzchni użytkowej Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości na cele prowadzonej działalności, w godzinach pracy Inwest-Parku i możliwość korzystania ze sprzętu Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach prowadzonej działalności, h) możliwość korzystania z e-biura - ekspedycja i odbieranie poczty oraz korzystanie z adresu korespondencyjnego Inwest-Parku Sp. z o.o. w ramach prowadzonej działalności. Usługa Preinkubacji Kryteria uczestnictwa w Preinkubacji 1. Warunkiem uczestnictwa w Preinkubacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i zapoznanie się z Regulaminem oraz podpisanie Umowy o Preinkubację. Usługa Preinkubacji Zasady działania Preinkubowanych 1. Preinkubowany zobowiązany jest do zawarcia Umowy o Preinkubację z Inwest-Parkiem Sp. z o.o. 2. Preinkubowany zobowiązany jest do pełnej współpracy przy wykonywaniu Umowy, w tym w szczególności zobowiązany jest udzielać wszelkich

18 niezbędnych informacji bez zbędnej zwłoki, które okażą się konieczne dla wypełnienia zobowiązań wynikających z Umowy. 3. Preinkubowany zobowiązany jest do przekazywania wszelkich informacji w sposób rzetelny i zgodny z prawdą, przy zachowaniu najwyższej staranności. 4. Preinkubowany zobowiązany jest sumiennie i terminowo wypełniać obowiązki względem Inwest-Parku Sp. z o.o., w szczególności wyznaczone mocą Umowy. Usługa Preinkubacji Zakończenie Preinkubacji 1. Zakończenie Preinkubacji następuje w niżej wymienionych przypadkach: a) po upływie 1 roku od podpisania umowy, z możliwością przedłużenia tego terminu o rok, b) rozwiązania umowy za porozumieniem stron z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, c) rozpoczęcie działalności gospodarczej. d) w innych okolicznościach wskazanych w umowie. 2. Rozwiązanie świadczenia Pomocy z Preinkubowanym następuje ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Preinkubowanego postanowień niniejszego Regulaminu.

19 Usługa Preinkubacji Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem oraz w umowie o preinkubację rozstrzygane są przez Kierownika Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. 6 Uprawnienia i obowiązki firm prowadzących działalność w Pilski Inkubatorze Przedsiębiorczości 6.1. Uprawnienia lokatorów Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Wraz z zawarciem umowy najmu w każdej z 3 stref bądź zawarciem umowy Preinkubacji, Przedsiębiorcy/Preinkubowani przyjęci do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości deklarują swą gotowość do wzajemnej wymiany informacji i doświadczeń oraz współpracy. Pilski Inkubator Przedsiębiorczości ma prawo do reprezentowania i promowania firm/pomysłów Preinkubowanych jego lokatorów, jednak nie ma prawa prowadzenia rozmów o charakterze handlowym i dokonywania ustaleń merytorycznych w ich imieniu. Przedsiębiorca/Preinkubowany w Pilskim Inkubatorze Przedsiębiorczości ma prawo do powoływania się na przynależność do Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, jednak nie ma prawa zaciągać żadnych zobowiązań w imieniu Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wszelkie informacje dotyczące inkubowanych przedsiębiorstw oraz Preinkubowanych, będące w posiadaniu pracowników Inwest-Parku Sp. z o.o. są objęte tajemnicą handlową.

20 Inwest-Park Sp. z o.o. ma jednak prawo wykorzystywać informacje o Przedsiębiorstwach i Preinkubowanych w swoich materiałach informacyjnych, prezentacjach oraz raportach. Nie dotyczy to informacji stanowiących tajemnicę handlową. Na każdorazowe żądanie Kierownictwa Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Przedsiębiorca/Preinkubowany jest zobowiązany przekazywać informacje o prowadzonej przez niego działalności w wymaganej formie i zakresie. 7 Usytuowanie organizacyjne Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Pilskie Inkubator Przedsiębiorczości jest częścią Inwest-Park Sp. z o.o. podporządkowanym prawnie, finansowo i decyzyjnie Zarządowi Inwest-Park Sp. z o.o. Prezes Inwest-Parku Sp. z o.o. wskazuje Kierownictwo Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości i zatwierdza Regulamin Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz jego ewentualne zmiany. 8 Postanowienia końcowe W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy Regulaminem, a umową zawartą z Przedsiębiorcą pierwszeństwo ma umowa. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2014 roku.

21 Cennik usług Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

22 1 Wynajem powierzchni w strefie Strat-up (biurka na godziny) Firmy lokujące się w strefie Strat-up mogą liczyć na preferencyjne stawki biurek na godziny. Strefa Start-up Lp. Usługa Cena bazowa (netto) 1. Stawka bazowa kosztu wynajmu biurka na 6,00 zł/h godziny w strefie Start up 1.1 Długość funkcjonowania na rynku Stawka za godzinę wynajęcia biurka m-ce (50% stawki bazowej) 3 zł /h m-ce (60% stawki bazowej) 4,50 zł /h powyżej 48 m-ce 6,00 zł/h Za skorzystanie z 10 h/m-c z biurek w strefie Start-up przysługuje 1 h korzystania z pomieszczenia MindLab.

23 2 Wynajem powierzchni w strefie Seed (biura na godziny) Firmy lokujące się w strefie Seed mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu biur na godziny. Strefa Seed boksy Lp. Usługa Cena bazowa (netto) 1. Stawka bazowa kosztu wynajmu biura na 8,00 zł/h godziny w strefie Seed 1.1 Długość funkcjonowania na rynku Stawka za godzinę wynajęcia biura m-ce 4 zł /h m-ce 6 zł /h powyżej 48 m-ce 8,00 zł/h Za skorzystanie z 10 h/m-c z biur w strefie Seed przysługuje 1 h korzystania z pomieszczenia MindLab.

24 3 Wynajem powierzchni w strefie Business (lokale na wynajem) Firmy lokujące się w strefie Business mogą liczyć na preferencyjne stawki wynajmu. Strefa Business biura na wynajem Lp. Usługa Cena bazowa (netto) Komunikacja Opłata administracyjna Opłata eksploatacyjna Łączna opłata za m² Stawka bazowa miesięcznego kosztu wynajmu biur w strefie Business Długość funkcjonowania na rynku Preinkubowani oraz działający na rynku 0-12 miesięcy (50% stawki bazowej) miesiące (60% stawki bazowej) miesięcy (80% stawki bazowej) miesięcy (100% stawki bazowej) Powyżej 60 miesięcy (120% stawki bazowej) 20,00 zł /m² 6,00 zł/m² Stawka za m² wynajęcia biura 3 zł/m² (stawka stała) 8 zł /m² (stawka stała) 10 zł/m² 0,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 21,00 zł/m² 12 zł/m² 0,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 23 zł/m² 16 zł/m² 4,80 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 31,8 zł/m² 20 zł/m² 6,00 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 37 zł/m² 24 zł/m² 7,20 zł/m² 3 zł/m² 8 zł/m² 42,2 zł/m²

25 Wynajmując pomieszczenia w strefie Business, każdy z przedsiębiorców może skorzystać z pomieszczenia MindLab w wymiarze 4 godzin miesięcznie. Z preferencji w stawkach wynajmu w każdej ze stref mogą skorzystać podmioty, które spełniają kryterium czasu funkcjonowania na rynku, oraz złoży wniosek o obniżenie stawki bazowej wynajmowanej powierzchni, który został pozytywnie rozpatrzony. Instytucjom Otoczenia Biznesu udzielającym wsparcia zarówno przedsiębiorcom jak i osobom chcących rozpocząć działalność gospodarczą, oferujemy wynajem powierzchni biurowych w każdej ze stref na warunkach komercyjnych (100 % stawki bazowej).

26 4 Usługa preinkubacji Usługi PREINKUBACJA opłata zawiera: Dostęp do mediów, monitoringu i kącika socjalnego Dostęp do biblioteki Wliczone 4 godziny możliwości skorzystania z pokoju spotkań biznesowych oraz 8 godziny korzystania z pomieszczenia MindLab. Dostęp do komputera/drukarki /Internetu Indywidualne subkonto bankowe Możliwość podania klientom adresu biura inkubatora, jako siedziby Twojej firmy Odbiór i rejestracja poczty Obsługa księgowa Promocja działalności na stronie www Inkubatora Dostęp do biurek na godziny w wymiarze 20h/m-ce Godzina bezpłatnego doradztwa. cena 180 zł/m-c

27 5 Usługa e-biuro a) Podnajem adresu korespondencyjnego i rejestracyjnego oraz obsługa korespondencji 60 zł, b) Skanowanie i przesyłanie dokumentów do podnajemcy - do 50 stron 15 zł - od 51 stron do 100 stron 30 zł - od 101 stron do 300 stron 90 zł - za każdą stronę powyżej 300 do faktury doliczony będzie koszt 0,40 zł za dodatkową stronę. 6 Inne usługi Sala konferencyjna duża Ksero dokumentów Druk dokumentów (czarno-biały) Ksero dokumentów (kolor) Druk dokumentów (kolor) Skan dokumentów Wysyłka poczty Odbiór faxu MindLab Laminacja dokumentów na gorąco format A4 Laminacja dokumentów na gorąco format A3 Szkolenia Doradztwo prawne/biznesowe 30,00 zł 0,30 zł 0,30 zł 2,50 zł 2,50 zł 0,30 zł 0,50 zł +koszty przesyłki 0,30 zł 10,00 zł/h 4,00 zł 6,50 zł Według indywidualnych taryf wynegocjowanych przez spółkę 30 zł/h

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 061 622 69 00, 061 622 69 02 Fax. 061 622 69 01 www.inqbator.pl REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO

REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Załącznik Nr 1 do Opinii Nr I/06/12 Rady Programowej BPN-T z dnia 9 lutego 2012 r. REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO BIAŁOSTOCKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO Białystok, Luty 2012 I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej:

REGULAMIN SYSTEMU. Definicje. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: REGULAMIN SYSTEMU Definicje Ilekroć w niniejszym Regulaminie używane są następujące określenia przyjmują one znaczenia nadane im poniżej: Akceptacja Płatności Dokumentacja Dzień Roboczy Identyfikator Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r.

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU BIG.PL

REGULAMIN SERWISU BIG.PL REGULAMIN SERWISU BIG.PL Warszawa, luty 2015 r. Spis treści 1 DEFINICJE... 3 2 SERWIS BIG.PL... 5 2.1 INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.2 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI ADMINISTRATORA KLIENTA ORAZ UŻYTKOWNIKÓW SERWISU...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r.

Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r. Regulamin Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości - obowiązuje od 02.07.2012 r. 1 [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady i warunki świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie:

Wyrażenia użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży Towarów i Świadczenia Usług (dalej OWS ) mają następujące znaczenie: Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i świadczenia usług przez spółkę AQUA CONCEPT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Brzegu Dolnym z dnia 01/05/2014 r. 1. Definicje Wyrażenia użyte

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego

Regulamin Serwisu dla konta prywatnego Regulamin 2013-08-26 Regulamin Serwisu dla konta prywatnego CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Nr umowy: numer_umowy zawarta dnia data_zawarcie we Włodawie pomiędzy: Dostawcą Usług: Telekomunikacja Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL

Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL Regulamin świadczenia drogą elektroniczną usługi VPSPL 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) (zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Regulamin świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Volta Communications Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1. Postanowienia ogólne 1. Volta Communications Sp. z o.o.. z siedzibą w Gdańsku, zgodnie z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo