REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Umowy Najmu Przestrzeni Coworkingu w PPNT Gdynia REGULAMIN PRZESTRZENI COWORKINGU W POMORSKIM PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYM GDYNIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia z dnia roku

2 Słownik pojęć i skrótów użytych w Regulaminie: Abonament - opłata za określony pakiet godzin najmu możliwych do wykorzystania w okresie 2 lub 12 miesięcy (w zależności od rodzaju abonamentu), liczonych od daty podpisania Umowy pomiędzy PPNT Gdynia i Użytkownikiem. Dostępne są dwa rodzaje abonamentów: Start i Up. Specyfikacja obu abonamentów określona została w Cenniku abonamentów - Załącznik nr 2. Branże preferowane - branże wspierane w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, tj. ICT, automatyka, robotyka, biotechnologia, ochrona środowiska oraz przemysły kreatywne, m.in. design, multimedia, architektura, przemysł wydawniczy. Centrum Kreatywnej Przedsiębiorczości - Dział Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, odpowiedzialny za funkcjonowanie przestrzeni coworkingu, zlokalizowanej w Strefie Startup Gdynia (Strefa). Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia (PPNT Gdynia) - jednostka budżetowa Miasta Gdyni, której celem jest realizacja zadań związanych z rozwojem przedsięwzięć innowacyjnych na terenie Gdyni. Przedsiębiorca - każdy podmiot sprzedający towary lub usługi bez względu na formę prawną i sposób finansowania. Przestrzeń coworkingu (coworking) - otwarta przestrzeń biurowa z wydzielonymi stanowiskami pracy (biurko, fotel), przeznaczona do pracy cichej, z dostępem do infrastruktury biurowej (komputer, kserokopiarka, szafka, kontenerek, kanapy, stoliki). System rezerwacji stanowiska pracy - system rezerwacji umożliwiający rezerwację biurka w wybranym terminie, dostępny na stronie internetowej Umowa - umowa najmu przestrzeni coworkingu zawarta pomiędzy PPNT Gdynia i Użytkownikiem. Użytkownik coworkingu (Użytkownik) przedsiębiorca, który podpisze umowę najmu przestrzeni coworkingu i wykupi abonament. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia z dnia r. Strona 2

3 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują Użytkowników coworkingu, gości Użytkowników coworkingu, uczestników wydarzeń organizowanych w coworkingu. PRZESTRZEŃ COWORKINGU Celem funkcjonowania przestrzeni coworkingu jest: a) umożliwienie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zapewnienie Użytkownikowi realizującemu projekt w obszarze branż preferowanych, przestrzeni do kreatywnej i innowacyjnej pracy, w tym rozwijania pomysłów biznesowych, b) umożliwienie nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy Użytkownikami coworkingu, c) wspieranie inicjatyw i pomysłów z obszaru branż preferowanych. 3. KORZYSTANIE Z PRZESTRZENI COWORKINGU 1. Udostępnianie przestrzeni coworkingowej stanowi pomoc de minimis, w związku z tym przed podpisaniem umowy na najem przestrzeni coworkingowej należy dostarczyć wymagane prawem dokumenty w tym: - formularz informacji stanowiący Załącznik nr 1R. - kopie zaświadczeń lub oświadczenie o otrzymanej w ciągu ostatnich 3 lat pomocy de minimis lub oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2R. - formularz aplikacyjny stanowiący Załącznik nr 3R. 2. Uprawnieni do korzystania z przestrzeni coworkingu są przedsiębiorcy, którym przysługuje pomoc de minimis, co potwierdzi weryfikacja przez PPNT Gdynia dokumentacji, o której mowa w ust. 1, a następnie podpiszą Umowę oraz wykupią abonament. 3. Uprawnieni do korzystania z przestrzeni coworkingu są przedsiębiorcy, którzy spełniają następujące warunki: - realizują projekt z zakresu branż preferowanych, - w przypadku prowadzenia działalności są zarejestrowani, co do zasady nie dłużej niż 60 miesięcy (licząc od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej lub spółki w odpowiednich ewidencjach lub rejestrach). 4. Przedsiębiorcy w ramach Umowy przysługuje prawo do wykupienia maksymalnie 3 abonamentów Start (po 1 abonamencie maksymalnie dla 3 osób) w dniu podpisania Umowy oraz 42 abonamentów Up (po 14 abonamentów dla maksymalnie 3 osób). 5. W przypadku aneksowania Umowy, na kolejne 12 miesięcy, przedsiębiorcy przysługuje prawo do wykupienia maksymalnie 42 abonamentów Up (po 14 abonamentów dla maksymalnie 3 osób). 6. Coworking jest czynny od poniedziałku do piątku, w godz , z wyjątkiem dni świątecznych, z możliwością pracy przed godziną i po godzinie 20.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Strefy. 7. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z coworkingu zobowiązany jest do każdorazowego wpisywania się do dziennika wejść/wyjść, dostępnego u obsługi Strefy. 8. Użytkownik nie może odstępować stanowiska pracy osobom trzecim. 9. Użytkownik w ramach abonamentu ma możliwość dostępu do stanowiska z komputerem (po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji i jej potwierdzeniu) oraz korzystania z kserokopiarki (ilość kopii uzależniona od wykupionego abonamentu). 10. Użytkownik w ramach abonamentu ma nielimitowany dostęp do bezprzewodowego internetu lub, po Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia z dnia r. Strona 3

4 uzgodnieniu z obsługą, do sieci przewodowej. Szczegółowe warunki korzystania z internetu zostały zawarte w Użytkownik przebywający w coworkingu, w ramach wykupionego abonamentu, może korzystać z szafki i kontenerka zamykanych na klucz. Za rzeczy pozostawione w szafce i kontenerku odpowiedzialność ponosi Użytkownik. 12. Do coworkingu zabrania się wstępu po spożyciu alkoholu i/lub innych środków odurzających. 13. Przestrzeń coworkingu nie pełni funkcji wirtualnego biura. Użytkownik nie może rejestrować pod adresem coworkingu swojej firmy, ani podawać go jako miejsca realizacji swojej działalności oraz świadczenia usług. 14. Użytkownik ma możliwość zapraszania gości. Spotkania mogą odbywać się w wydzielonych miejscach w przestrzeni coworkingu, po wcześniejszym uzyskaniu zgody obsługi Strefy. Goście nie mogą przebywać w przestrzeni coworkingu bez Użytkownika, który ich zaprosił. 15. Cennik abonamentów stanowi Załącznik nr 2 do Umowy najmu przestrzeni coworkingu i jest dostępny na stronie 4. KORZYSTANIE Z INTERNETU 1. Istnieje bezwzględny zakaz korzystania z programów peer to peer, pobierania i/lub rozpowszechniania materiałów niezgodnych z prawem polskim i warunkami licencji. 2. Złamanie zakazu, o którym mowa w ust. 1 może skutkować zaprzestaniem świadczenia usługi abonamentowej w trybie natychmiastowym, bez prawa do otrzymania zwrotu pieniędzy za niewykorzystany abonament. 3. Wszelkie konsekwencje wynikające z pobierania i/lub udostępniania materiałów niezgodnych z prawem ponosi Użytkownik. 4. Po skończonej pracy Użytkownik jest zobowiązany do usunięcia swoich plików z komputera udostępnionego przez PPNT Gdynia. PPNT Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za pliki pozostawione na komputerze, w tym za ewentualne usunięcie bądź skopiowanie ich przez innych Użytkowników. 5. PPNT Gdynia nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego działania łącza internetowego. 5. REZERWACJA STANOWISKA PRACY W PRZESTRZENI COWORKINGU 1. Użytkownik ma zagwarantowane miejsce do pracy jedynie po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji. 2. Rezerwacji można dokonywać tylko na pełne godziny zegarowe. 3. Rezerwacje są przyjmowane przez system rezerwacyjny 24h na dobę, ale weryfikowane i zatwierdzane są w godzinach funkcjonowania przestrzeni coworkingu. 4. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez obsługę Strefy drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika, w przeciągu 48h, w dni robocze od daty zgłoszenia rezerwacji. 5. Tylko potwierdzenie rezerwacji wysłane przez obsługę Strefy gwarantuje rezerwację wskazanego stanowiska pracy we wskazanym terminie. 6. PPNT Gdynia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji w przypadku, gdy w danym terminie nie ma dostępnych miejsc. 7. PPNT Gdynia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia rezerwacji lub odwołania wcześniejszej rezerwacji, w przypadku organizacji wydarzeń uniemożliwiających korzystanie z przestrzeni coworkingu w terminie rezerwacji. Informacja o tym zostanie wysłana do Użytkownika drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika, nie później niż 12 godzin przed planowanym terminem rezerwacji stanowiska przez Użytkownika. 8. Z tytułu wskazanego w ust. 6 i 7 ograniczenia dostępu Użytkownikowi nie przysługuje odszkodowanie. 9. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania rezerwacji, jednak nie później niż 12 godzin przed terminem jej rozpoczęcia, za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 10. Odwołania rezerwacji należy dokonać drogą mailową, na adres Nieodwołanie rezerwacji w podanym terminie będzie traktowane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia z dnia r. Strona 4

5 jako wykorzystanie godzin przysługujących w ramach abonamentu. 10. Użytkownikowi, przebywającemu w coworkingu, przysługuje prawo do skrócenia lub wydłużenia czasu rezerwacji w danym dniu. Zmiany godzin rezerwacji należy dokonać osobiście u pracownika obsługi Strefy, nie później niż 1 godzinę przed końcem rezerwacji wskazanej w systemie. Zmiana godzin rezerwacji zostanie potwierdzona drogą mailową na adres wskazany przez Użytkownika. PPNT Gdynia zastrzega sobie prawo do odmowy wydłużenia czasu rezerwacji, w przypadku gdy nie ma dostępnych miejsc. Ostateczna liczba wykorzystanych w danym dniu godzin zweryfikowana zostanie na podstawie informacji z dziennika wejść/wyjść. ZASADY PORZĄDKOWE 1. Użytkownik przebywający w coworkingu jest zobowiązany do: a) Przestrzegania niniejszego Regulaminu. b) Poszanowania osób i mienia. c) Zachowania ciszy w miejscu pracy. d) Stosowania się do zaleceń obsługi Strefy. 6 7 INNE POSTANOWIENIA 1. PPNT Gdynia nie ponosi odpowiedzialności za szkodę: utratę, ubytek, uszkodzenie sprzętu, odzieży oraz innych przedmiotów pozostawionych przez Użytkownika w przestrzeni coworkingu. 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania obsługi coworkingu o wszystkich uszkodzeniach i zniszczeniach udostępnionej infrastruktury. W przypadku, gdy są one następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność (niewłaściwe użytkowanie stanowiska pracy i infrastruktury biurowej), Użytkownik zostanie obciążony kosztami naprawy. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39 Dyrektora PPNT Gdynia z dnia r. Strona 5

UMOWA 1 DEFINICJE 2 ZAPISY WSTĘPNE

UMOWA 1 DEFINICJE 2 ZAPISY WSTĘPNE UMOWA zawarta w Toruniu dnia... roku pomiędzy: Rafałem Lisieckim, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Studio Graficzne Cube Rafał Lisiecki, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Bydgoskiej 1, 87-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości

REGULAMIN. Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN Pilskiego Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Pilski Inkubator Przedsiębiorczości powstał dzięki dofinansowaniu ze środków Programu: WRPO na lata 2007-2013 Działanie 1.4 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r.

Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. Regulamin Świadczenia Usług OfficeSpot Ul. Niedziałkowskiego 28, Poznań Regon: 639714176 NIP: 951-144-80-19 od dnia 01.07.2010r. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki stron a także zakres

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy.

potwierdzenia faktu zgłoszenia przez pracownika firmy Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w czasie otwarcia biura firmy. Załącznik do umowy R E G U L A M I N dostępu do Sieci Komputerowej LOBEZNET oraz Usług Towarzyszących Transmisji Danych /UTTD/ świadczonych przez firmę Usługi Komputerowe Krzysztof Nikołajczyk w Łobzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki. Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Wszystko czego potrzebujesz masz w zasięgu ręki Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi

Dział I. Definicje. Dział II. Warunki świadczenia Usługi regulamin usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm Dział I. Definicje Użyte w Regulaminie usługi Informatyczne Stanowisko Pracy dla Firm pojęcia oznaczają: 1 1) Aplikacja aplikacja służąca do zdalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 212/2013 Rektora PB REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZASOBÓW SYSTEMU BIBLIOTECZNO-INFORMACYJNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ SPIS TREŚCI Białystok 2013 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu

Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych. Rozdział I Przedmiot Regulaminu Rozdział I Przedmiot Regulaminu Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych Regulamin Świadczenia Usług Multimedialnych określa ogólne warunki świadczenia przez zwanego dalej Dostawcą Usług z siedzibą

Bardziej szczegółowo

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku

regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku regulamin zakupów zakupów w Sklepie Internetowym Orange obowiązuje od 8 września 2015 roku I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Dni robocze dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ VECTRA S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług przez Vectra S.A., dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi.

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. regulamin usługi Zdalny dostęp SSL Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach Usługi. 1 1. Abonent podmiot nie będący konsumentem, który zawarł z Orange Polska S.A. umowę w formie pisemnej o świadczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu

Załącznik nr 3 do Regulaminu Załącznik nr 3 do Regulaminu Istotne postanowienia umowy na zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych i usługi serwerowni w Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link

Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Ogólne warunki świadczenia usług w ramach Programu Akceleracji AIP Business Link Niniejszy dokument definiuje warunki i zasady świadczenia Usług w ramach Programu Akceleracji na rzecz Klientów przez fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl

REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu mtp24.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem i administratorem serwisu mtp24.pl, zwanego dalej Serwisem, są Międzynarodowe Targi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG W SIECI M3.NET Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci M3.NET, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług dostępowych w sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM

Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM ul. Rubież 46, 61-612 Poznań Tel. 061 622 69 00, 061 622 69 02 Fax. 061 622 69 01 www.inqbator.pl REGULAMIN INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO Poznańskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci KSK.NET s.c, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.

Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Regulamin Świadczenia Usługi Internet przez INSANT s.c. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. 1 Postanowienia ogólne. 1. INSANT Spółka cywilna z siedzibą w Gorzowie Wlkp., zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług. 1 Postanowienia ogólne Regulamin systemu Xenga Regulamin świadczenia usług 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania z systemu Xenga (zwanego dalej Systemem ) a także prawa i obowiązki użytkowników oraz

Bardziej szczegółowo