SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK ZBOśOWY POZNANIAK 3.0m, 2.7m, 2.5m KTM Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje od numeru: 1001 CE Wydanie luty 2008

2 SPIS TREŚCI 1 Zasady bezpieczeństwa pracy Dokładne określenie przeznaczenia Zasady podstawowe Konserwacja Układ hydrauliczny Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku Jazda transportowa Dane techniczne Informacje ogólne Budowa i zasada działania Przygotowanie siewnika do pracy Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi Próba kręcona Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu Sprawdzenie den nastawnych Obliczanie wysięgu znaczników Przerzutnik znaczników UŜytkowanie i obsługa siewnika Transport siewnika Wykonywanie siewu Prowadzenie siewnika w polu Napełnienie i opróŝnienie skrzyni nasiennej Smarowanie Konserwacja i przechowywanie DemontaŜ i kasacja Orientacyjne Tabele Wysiewu UWAGA! Do napraw stosować tylko oryginalne części wymienne UNIA-FAMAROL. Tylko one spełniają wymogi bezpieczeństwa i gwarantują długotrwałe uŝytkowanie maszyn. Na rynku dostępnych jest duŝo nieoryginalnych części wymiennych. Zastosowanie tych części moŝe pogorszyć bezpieczeństwo uŝytkowania i moŝe być przyczyną uszkodzenia maszyny. UNIA-FAMAROL nie bierze odpowiedzialności za naprawy i nie uznaje roszczeń gwarancyjnych dla maszyn, w których zostały zastosowane nieoryginalne części wymienne.

3 Szanowni uŝytkownicy! Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Zdecydowaliście się Państwo na zakup nowej wersji siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego Poznaniak firmy UNIA-FAMAROL a tym samym wybraliście siewnik ekonomiczny i nowoczesny. MoŜecie Państwo długo korzystać ze wszystkich zalet siewnika zawieszanego mechanicznego rzędowego i poznawać szczególne jego moŝliwości, jeśli uwaŝnie przeczytacie tę instrukcję obsługi i konserwacji, jak równieŝ w razie potrzeby weźmiecie ją do rąk. Zwróćcie Państwo uwagę na to, Ŝe zamawianie części zamiennych moŝe odbywać się tylko na podstawie numeru części zamiennej. Adres producenta: UNIA- FAMAROL ul. Przemysłowa 100, tel. cent.(059) Słupsk tel. dział sprzedaŝy (059) fax. (059) tel. serwis (059)

4 1 Zasady bezpieczeństwa pracy. Szanowni uŝytkownicy, W interesie Waszego własnego bezpieczeństwa, a takŝe w celu bezawaryjnej eksploatacji maszyny przez długi okres czasu, prosimy Państwa, abyście nie odkładali instrukcji obsługi bez przeczytania. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na te fragmenty instrukcji obsługi, które dotyczą zasad bezpieczeństwa. Prosimy Państwa o przestrzeganie tych wskazań, aby zapobiec nieszczęśliwym wypadkom i uniknąć uszkodzeń maszyny. Prosimy równieŝ o przekazanie wszystkich zaleceń dotyczących bezpieczeństwa innym uŝytkownikom Dokładne określenie przeznaczenia. Siewnik rzędowy zawieszany Poznaniak przeznaczony jest wyłącznie do wykonywania prac w rolnictwie. UŜycie maszyny w celach niezgodnych z przeznaczeniem jest niedopuszczalne. Za wynikające stąd szkody producent nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności. Całe ryzyko w tym wypadku spada na uŝytkownika. Do przyjętych postanowień naleŝy takŝe przestrzeganie zalecanych przez producenta zasad obsługi, konserwacji i utrzymania maszyny w naleŝytym stanie. Siewnik rzędowy zawieszany moŝe być uŝytkowany, konserwowany i naprawiany wyłącznie przez osoby do tego uprawnione i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa obsługi. Obowiązują równieŝ stosowne przepisy dotyczące zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom jak teŝ ogólne zasady bezpieczeństwa technicznego, medycyny pracy i ruchu drogowego. Producent nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z samowolnych zmian konstrukcyjnych maszyny. Pierwsze uruchomienie maszyny, moŝe nastąpić dopiero po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą instrukcją obsługi, a podczas uŝytkowania ściśle je przestrzegać. 4

5 1.2. Zasady podstawowe. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Przed kaŝdym uruchomieniem sprawdzić maszynę pod względem bezpieczeństwa i eksploatacji. NaleŜy przy tym przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi oraz ogólnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i przepisów dotyczących zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom. Ze względu na przekroczenie szerokości gabarytowej 3,0 m - zakaz przejazdu po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. Przed rozpoczęciem pracy naleŝy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami roboczymi oraz ich funkcjami. Przed ruszeniem z miejsca sprawdzić najbliŝsze otoczenie (dzieci!). Zwrócić uwagę na właściwą widoczność! Niedozwolone jest przewoŝenie osób na narzędziach podczas przejazdów roboczych i transportowych! Podczas jazdy nigdy nie opuszczać stanowiska kierowcy! Przed zejściem z ciągnika narzędzie opuścić na ziemię, silnik wyłączyć i wyjąć kluczyki ze stacyjki! Zabronione jest przebywanie w pobliŝu agregatu podczas pracy! Przy łączeniu i rozłączaniu narzędzi z ciągnikiem zachować szczególną ostroŝność! Podczas sterowania układem zawieszenia nie wolno wchodzić pomiędzy ciągnik i narzędzie! W czasie jazdy transportowej z podniesionym narzędziem, dźwignia sterowania musi być zablokowana. W połoŝeniu transportowym narzędzia naleŝy zawsze zwracać uwagę na właściwe ustawienie ograniczników wychylenia dolnych cięgien układu zawieszenia ciągnika! W przypadku współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM nie wolno wykonywać siewu na polach o nachyleniu powyŝej 8 stopni oraz nie wolno transportować siewnika z napełnioną skrzynią nasienną. Przy współpracy z ciągnikami o mocy mniejszej od 60 KM naleŝy dodatkowo obciąŝyć przednią oś ciągnika. Na czas transportu- znaczniki podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem. W czasie pracy i przejazdów jałowych nie przebywać w zasięgu znaczników. W czasie transportu i pracy nie przebywać na siewniku i innych elementach dołączonych do niego ze względu na moŝliwość zagroŝenia Ŝycia ludzkiego oraz zatrucia środkami do zaprawiania nasion. Zwracać uwagę na dokładne załoŝenie osłon przekładni bocznej. Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości transportowej i roboczej. Regulowanie oraz konserwacja mogą być dokonywane wyłącznie w czasie postoju, przy unieruchomionym silniku ciągnika oraz przy opuszczonym siewniku wspartym na podłoŝu. W czasie siewu nasionami zaprawionymi naleŝy bezwzględnie przestrzegać przepisów bezpieczeństwa wskazanych przez producenta środków chemicznych, 5

6 uŝywać ochrony osobiste (odzieŝ pyłoszczelną, ochrony dróg oddechowych). Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić prawidłowość działania poszczególnych mechanizmów, Stosować ciągnik wskazany przez producenta, Stosować obciąŝniki osi przedniej, Siewnik odłączony od ciągnika naleŝy ustawiać na powierzchni równej i twardej, Po zakończeniu siewu, przed odłączeniem siewnika od ciągnika, naleŝy bezwzględnie redlice podnieść do góry, Dla uniknięcia kumulowania się skutków zmęczenia pracą naleŝy stosować przerwy, nie naleŝy podejmować pracy w stanie nietrzeźwym oraz w stanie obniŝonej sprawności psychofizycznej organizmu, siewnik podniesiony podnośnikiem naleŝy odpowiednio zabezpieczyć przed opadnięciem i ewentualnym przygnieceniem osób naprawiających lub postronnych, w czasie agregowania, skręcić maksymalnie śruby cięgien ciągnika, w wypadku wystąpienia duŝego zapylenia stosować ochrony dróg oddechowych, przy obsłudze siewnika moŝe pracować tylko osoba dorosła i zdrowa, nie wolno pracując na pochyłości wyłączać biegu i gasić silnika ciągnika, maszynę uŝytkować tylko do celów określonych niniejszą instrukcją. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa poŝaru maszynę naleŝy utrzymywać w stanie czystości! 1.3. Bezpieczeństwo podczas uŝytkowania. Przebywanie na pomostach, dozwolone tylko przy wyłączonym zapłonie, podczas eksploatacji agregatu przewoŝenie osób jest zabronione! Nie pozostawiać Ŝadnych części w zbiorniku siewnika! Nie przekraczać dopuszczalnego napełnienia zbiornika! Nie przegarniać nasion w skrzyni nasiennej przy włączonym zapłonie ciągnika i nie wyjętym kluczyku! 1.4. Konserwacja. Ciecze przepływające pod wysokim ciśnieniem (paliwo, olej hydrauliczny) mogą przeniknąć pod skórę, doprowadzić do cięŝkich obraŝeń ciała. W przypadku zranienia natychmiast wezwać lekarza. Niebezpieczeństwo zakaŝenia! Oleje i smary przechowywać i stosować zgodnie z przepisami! Wszystkie połączenia śrubowe regularnie sprawdzać a w przypadku poluzowania dokręcić! Podczas napraw instalacji elektrycznej odłączyć dopływ prądu! 6

7 Podczas konserwacji podniesionego narzędzia zabezpieczyć je na stałe przez włoŝenie odpowiednich elementów podporowych! Podczas wymiany elementów roboczych posiadających ostre krawędzie uŝywać odpowiednich narzędzi i rękawic ochronnych! Podczas wykonywania spawania elektrycznego konstrukcji ciągnika lub zniszczonych narzędzi, odłączyć przewody od prądnicy i akumulatora! 1.5. Układ hydrauliczny. Olej w układzie hydraulicznym znajduje się pod wysokim ciśnieniem! Przy ustalaniu miejsc nieszczelności, ze względu na niebezpieczeństwo zranienia, naleŝy uŝywać odpowiednich środków pomocniczych! Przed przystąpieniem do napraw układu hydraulicznego naleŝy narzędzia opuścić, zwolnić nadciśnienie w układzie i wyłączyć silnik ciągnika! Przy podłączaniu przewodów hydraulicznych agregatu do układu hydraulicznego ciągnika naleŝy zwrócić uwagę na to, czy układ hydrauliczny ciągnika i agregatu nie znajduje się pod ciśnieniem! Przy funkcjonalnych połączeniach hydraulicznych ciągnika i narzędzia gniazda i wtyczki powinny być oznaczone kolorami, aby uniknąć błędnych połączeń! Zmiana połączeń prowadzi do odwrócenia funkcji (np.podnoszenie/opuszczanie) Znaki bezpieczeństwa i napisy ostrzegawcze umieszczane na siewniku. Tabliczka znamionowa siewnika znajduje się na tylnej ścianie skrzyni nasiennej. Na tabliczce podano kompletne informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować maszynę, tj. nazwę i adres producenta, rok produkcji typ i numer maszyny, znak CE. UWAGA! NaleŜy przeczytać wszystkie tabliczki z symbolami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakie znajdują się na maszynie i postępować zgodnie z instrukcją. JeŜeli okaŝe się, Ŝe naklejek ostrzegawczych brakuje lub zostały uszkodzone (nieczytelne) naleŝy je zastąpić nowymi, które moŝna zamówić (nabyć) u producenta maszyn. 7

8 C Wyłączyć silnik i wyjąć kluczyk przed rozpoczęciem czynności obsługowych! -Przeczytać instrukcję obsługi! C Nie jeździć na pomostach, zagarniaczach i drabinach! C Nie dotykać elementów maszyny zanim wszystkie jej zespoły nie zatrzymają się! B Nie naleŝy sięgać ani wchodzić do zbiornika maszyny dopóki silnik jest w ruchu! - Nie naleŝy sięgać do siewnika podczas pracy Niebezpieczeństwo pochwycenia dłoni przez mieszadło siewnika! 8

9 1.7. Jazda transportowa. Na czas przejazdów transportowych z siewnikiem zawieszanym na ciągniku: OpróŜnić skrzynię nasienną siewnika, w przypadku współpracy z ciągnikiem o mocy niniejszej niŝ 60 KM, Znaczniki przejazdów podnieść do góry i zabezpieczyć przed samoczynnym opadnięciem, Siewnik unieść za pomocą podnośnika hydraulicznego układu zawieszenia ciągnika, tak aby prześwit pod maszyną wyniósł min. 25 cm, Dźwignię sterowania zablokować, Trójpunktowy układ zawieszenia zabezpieczyć łańcuchem, aby uniknąć opadania maszyny, Usztywnić dolne cięgła ciągnika, aby maszyna nie kołysała się na boki. Prędkość jazdy dostosować do warunków drogowych, nie przekraczać jednak 20km/h. Siewnik Poznaniak przekracza dopuszczalną w ruchu drogowym szerokość 3,0 m, w związku z tym zakaz jazdy po drogach publicznych z siewnikiem zawieszonym na ciągniku. Siewnik przewozić naleŝy po drogach publicznych innym środkiem transportu np. na przyczepie, przestrzegając przepisów ruchu drogowego. Jednak w razie konieczności przejazdu z siewnikiem zawieszonym na ciągniku po drodze publicznej naleŝy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządu dróg, w którym rozpoczyna się przejazd i przestrzegać warunków podanych w tym zezwoleniu. Dotyczy maszyn, które przekraczają szerokość transportową 3,0m Zgodnie z art. 50 ust. 8 pkt. 5 prawa o ruchu drogowym przejazd po drogach publicznych tylko pod warunkiem uzyskania zezwolenia od właściwego zarządu dróg w którym rozpoczyna się przejazd. Ciągnik musi być wyposaŝony w światło Ŝółte błyskające w przypadku zagregowania go z maszyną, której szerokość transportowa jest większa niŝ 3.0 m. Wszelkie zapytania - pomoc w zakresie eksploatacji i obsługi naleŝy kierować na adres producenta maszyny. 9

10 2. Dane techniczne. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK System wysiewu kołeczkowy Typ redlic stopkowe talerzowe stopkowe talerzowe stopkowe talerzowe Szerokość robocza 3.0 m 2.7 m 2.5 m Liczba aparatów wysiewających Rozstaw międzyrzędzi 11.1 cm 12 cm 10.8 cm 11.7 cm 10.8 cm 11,9 Rozstaw kół biegowych 3000 mm 2700mm 2500mm Średnica koła biegowego 576 mm 576 mm 576 mm Obwód koła biegowego 1646 mm 1646 mm 1646 mm Obsługa 1 osoba 1 osoba 1 osoba Wydajność teor. przy 8km/h 2.5 ha/h 2.3 ha/h 2.1 ha/h Pojemność skrzyni nasiennej 410 dm dm dm 3 Zapotrzebowanie mocy 60KM 45KM 45KM Ciśnienie w ogumieniu 0.22 MPa 0.22 MPa 0.22 MPa Max. prędkość robocza 10 km/h 10 km/h 10 km/h Max. prędkość transportowa 20 km/h 20 km/h 20 km/h Wymiary siewnika -szerokość 3200 mm 2900 mm 2700mm -wysokość 1210 mm 1210 mm 1210 mm -długość 1050 mm 1050 mm 1050 mm Masa siewnika 490 kg 630kg 450kg 580kg 420kg 10

11 3. Informacje ogólne. Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Siewnik Poznaniak o szerokości roboczej 3,0; 2,7; i 2.5m jest maszyną zawieszaną, przystosowaną do współpracy z ciągnikiem wyposaŝonym w II kategorię zawieszenia. Przeznaczony jest do rzędowego siewu nasion roślin kłosowych, strączkowych, oleistych, niektórych okopowych i innych, za pomocą kołeczkowych przyrządów wysiewających. Ilość wysiewu na 1 hektar reguluje się za pomocą dźwigni skrzynki przekładniowej bezstopniowej (rys. 4 poz. 1). Siewnik zboŝowy Poznaniak charakteryzuje się dokładnym wysiewem w kaŝdych warunkach glebowych. Siewnik jest maszyną zawieszaną, co umoŝliwia manewrowanie nią w polu oraz dogodny transport. MoŜliwość odejmowania redlic pozwala zmieniać szerokość międzyrzędzi. Siewnik jest wyposaŝony w ręczny lub hydrauliczny przerzutnik znaczników sterowany za pomocą dźwigni z kabiny ciągnika, po odchyleniu tylnej szyby. Przepisy postępowania gwarancyjnego są podane w karcie gwarancyjnej dołączonej do kaŝdego siewnika. WYKAZ STAŁEGO WYPOSAśENIA Instrukcja stanowi podstawowe wyposaŝenie maszyny. Wzornik 3037/ /00 1 szt. Korba 3043/ szt. Miernik 3043/ szt. Karta gwarancyjna Poznaniak 1 szt. Instrukcja obsługi Poznaniak 1 szt. 11

12 4. Budowa i zasada działania Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK Siewnik jest maszyną ciągnikową, jednotorową, o konstrukcji ramowej. Głównymi częściami roboczymi siewnika są przyrządy wysiewające i redlice. W kaŝdym przyrządzie wysiewającym znajduje się uniwersalne kółko wysiewające. Kółka są osadzone na wspólnym wałku wysiewającym wykonanym z pręta okrągłego. W siewniku zastosowano nowy uniwersalny zespół kółek wysiewających do siewu nasion zbóŝ i nasion drobnych, zamontowany na stałe. Eliminuje to pracochłonną operację demontaŝu wałka wysiewnego i wymiany kółek. Zespół składa się z następujących części: (rys. 1) - kółko wysiewające do nasion drobnych 1 (W) zamontowane jest na stałe na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŝna wysiewać nasiona drobne np: rzepak. - kółko wysiewające do nasion zbóŝ 2 zamontowane jest obrotowo na okrągłym wałku wysiewnym 7, kółkiem tym moŝna wysiewać nasiona zbóŝ oraz nasiona grube. Podczas wysiewu nasion zbóŝ obraca się razem z kółkiem 1 (W+S); - zabierak 3 słuŝy do sprzęgania kółek podczas wysiewu zbóŝ oraz do blokowania o ścianę aparatu wsiewającego kółka 2 podczas wysiewu nasion drobnych, - podkładka 4 zmniejsza opory tarcia podczas pracy tylko kółkiem 1 (W); - popychacz słuŝy do zmiany połoŝenia zabieraka w kółku wysiewającym 2; W celu rozłączenia obu kółek wysiewających naleŝy tak ustawić wałek wysiewny 7, by płaszcz aparatu wysiewającego nie przesłaniał otworu w kółku wysiewającym 1.Wałek wysiewający otrzymuje napęd pośrednio od prawego koła biegowego 1 /rys.3/.moment obrotowy z koła biegowego siewnika przez przekładnie łańcuchową 2 jest przenoszony na układ kół łańcuchowych 3 z mechanizmem zapadkowym, a następnie przekładnie łańcuchową 4 na bezstopniową skrzynkę przekładniową 5 o ciągłym przełoŝeniu, stąd na tuleję sprzęgającą na wałek wysiewny. Mieszadło otrzymuje moment obrotowy równieŝ z prawego koła biegowego przez przekładnię łańcuchową Rys. 1- Elementy składowe kółek wysiewając 1.- Kółko wysiewające do nasion drobnych; 2- Kółko wysiewające do nasion zbóŝ oraz grubych; 3.-Zabierak; 4.- Podkładka; 5- Popychacz; 7.- Wałek wysiewny;

13 Rys.2 1,2,3,4,5- Wgłębienia na zastawce Rys.3. Schemat przenoszenia napędu. 1.- koło biegowe, 2.- łańcuch 08B, 3.- układ kół łańcuchowych, 4.- łańcuch 08B, 5.- skrzynka przekładniowa bezstopniowa. Rys.4. Skrzynka przekładniowa z przekładnią boczną. 1.- dźwignia nastawna spawana, 2.- skala, 3- korba, 4,- łańcuch 08B 68 PS, 5.-łańcuch 10B98PS, 6- skrzynka przekładniowa bezstopniowa, 7. - korek wlewowy. Konstrukcja siewnika umoŝliwia zamknięcie dopływu nasion ze skrzyni nasiennej do poszczególnych aparatów wysiewających za pomocą zastawek 6 (rys.5). Daje to moŝliwość wykonania siewu mniejszą ilością redlić. Zastosowanie odchylnych den nastawnych oraz podsuwanych rynien pozwala na szybkiej łatwe opróŝnianie skrzyni nasiennej z pozostawionego ziarna. W celu usunięcia ze skrzyni pozostałych nasion naleŝy podsunąć rynny 3 pod aparaty wysiewające oraz za pomocą dźwigni den 5 (rys.5) opuścić dna nastawne 4 (rys. 10). Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi dokonuje się za pomocą wzornika rozstawienia redlić. Zbyteczne redlice wraz z przewodami naleŝy odjąć, a otwory wylotowe aparatów, od których odjęto przewody zamknąć za pomocą zastawki 6 (rys.5). 13

14 Rys.5 Układ wysiewający. 2-zatrzask rynny, 3- wieszak przewodów 5- dźwignia den, 6- zastawka. Ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej 1 (rys.4) i dźwigni den 5 (rys.5) dokonuje się na podstawie tabeli wysiewu. W celu wyregulowania ilości wysiewu nasion naleŝy ustawić dźwignię bezstopniowej skrzynki przekładniowej, dźwignię den oraz połoŝenie zastawki zgodne z tabelą wysiewu. Wgłębienia na zastawce oznaczone cyframi przedstawia rys.2. Do ustawienia skrzynki przekładniowej słuŝy dźwignia i skala o podziałce od 0 do 40. Skrzynka przekładniowa ustawiona jest na przełoŝenie umoŝliwiające ustawienie dźwigni na skali w zakresie od 1do 40 ( + 1 podziałka). W miarę zwiększania zakresu, następuje wzrost ilości wysiewu nasion. Zakres ten umoŝliwia wysiew nasion w ilościach zgodnych z wymaganiami agrotechnicznymi. W razie zerwania plomb na skrzynce przekładniowej i rozregulowania skrzynki ulegają zmianie ilości wysiewu nasion w stosunku do tabeli, a ponadto uŝytkownik traci prawo naprawy skrzynki w ramach gwarancji. Dane podane w tablicy wysiewu naleŝy traktować jako orientacyjne. W celu uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŝy przeprowadzić próbę kręconą, w sposób podany w rozdziale - Próba kręcona. Siewnik posiada redlice z dociskiem spręŝynowym (rys.6). Siła docisku redlicy regulowana jest centralnie za pomocą korby 1 ( w tym celu wykorzystano korbę do próby kręconej) poprzez śrubę 2 powodującą obrót belki red licowej 3. Obrót belki redlicowej zwiększa lub zmniejsza nacisk spręŝyny na redlicę. Wkręcona maksymalnie śruba, wywołuje maksymalny docisk redlicy. Siłę docisku moŝna zmieniać oddzielnie dla kaŝdej redlicy, przez przełoŝenie oka spręŝyny 4 na kolejny zaczep redlicy 5 14

15 Rys.6. Regulacja docisku redlic 1.- korba, 2.- śruba docisku, 3- obrotowa belka red licowa, 4- spręŝyna docisku, 5- zaczep spręŝyny redlicy, Rys.7. Stopka 1.- stopka, 2.- przetyczka Przy połoŝeniu spręŝyny 4 w zaczepie 5, w celu ułatwienia przepięcia naleŝy wykręcić śrubę docisku 2, za pomocą korby 1. Maksymalna siła oddziaływania/ czubka redlicy na podłoŝe wynosi ok. 65 N (6,5kG). Redlice są wyposaŝone w stopki zabezpieczające (rys.6), które zapobiegają zapychaniu się skrzydełek ziemią podczas opuszczania redlic. 15

16 Rys. 8. Redlica skrajna W celu ustawienia redlic skrajnych na Ŝądaną głębokość pracy, naleŝy podnieść siewnik do góry na hydraulice ciągnika, luzując śruby 1 rys. 8. Głębokość ustawiamy przesuwając redlice skrajną 2 w górę lub w dół - dolną krawędź talerza odnosimy do dolnej powierzchni bieŝnika koła roboczego. 5. Przygotowanie siewnika do pracy W celu prawidłowego przygotowania siewnika do pracy naleŝy wykonać kolejno następujące czynności: ustawić siewnik na Ŝądaną szerokość międzyrzędzi, sprawdzić sprawność działania mechanizmów ruchomych, ustawić wszystkie dźwignie wg orientacyjnej tabeli wysiewu, przeprowadzić próbę kręconą (w razie potrzeby), dokręcić wszystkie nakrętki, napełnić smarem wszystkie punkty smarowania wg tabeli 1, sprawdzić poziom oleju w skrzynce przekładniowej. Do odkręcenia poziomu oleju w skrzynce przekładniowej słuŝy miernik (3043/ ), który jest na wyposaŝeniu siewnika. Po odkręceniu korka wlewowego i włoŝeniu miernika do otworu, koniec spłaszczony miernika powinien zanurzyć się w oleju ustawić wysięg znaczników, zawiesić siewnik na ciągniku, napełnić skrzynię nasienną ziarnem. Po napełnieniu skrzyni nasionami pływak 1 wskaźnika (rys.9) powinien znajdować się na powierzchni nasion, wówczas pręt wskaźnika 2 na przedniej ścianie skrzyni nasiennej jest ustawiony poziomo. 16

17 Rys.9. Wskaźnik napełnienia skrzyni nasiennej 1.- pływak, 2.- pręt wskaźnika 5.1. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi. Ustawienie siewnika na typowe szerokości międzyrzędzi wykonuje się za pomocą miarki. Po wybraniu odpowiednich szerokości międzyrzędzi, wg, wykazu górnych odległości międzyrzędzi, przystępuje się do ustawienia redlic. W tym celu pod redlice, pomiędzy koła biegowe naleŝy włoŝyć miarkę. Następnie naleŝy odkręcić nakrętki na jarzmach kątowych, ustawić redlice tak, aby radełka redlić trafiły na odpowiedni wymiar na miarce. Po ustawieniu redlić nakrętki naleŝy mocno dokręcić. Redlice zbyteczne wraz z przewodami naleŝy zdjąć z siewnika, a do aparatów wysiewających z odczepionymi przewodami zamknąć dopływ ziarna za pomocą zastawki Próba kręcona Ze względu na to, Ŝe ziarno tego samego gatunku, ale róŝnej odmiany, nie jest jednakowe co do wielkości i cięŝaru, dane zawarte w tabeli naleŝy traktować jako orientacyjne. Dla uzyskania dokładnej, Ŝądanej ilości wysiewu na hektar naleŝy przeprowadzić bezwzględnie próbę kręconą. Kolejność wykonywania czynności przy nastawianiu dawki wysiewanego ziarna. Orientacyjne ilości nasion wysiewanych na hektar zostały ujęte w tabeli wysiewu. W celu ustawienia Ŝądanej dawki naleŝy przeprowadzić w następujące czynności: - odczytać wartość nastawy dźwigni skrzynki bezstopniowej w tabeli wysiewu, - zluzować nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŝenie dźwigni nastawnej, - ustawić Ŝądaną nastawę Przy zmianie nastawy w górę tzn. z wartości mniejszej na większą np. z 3 działek na 6 oraz w dół z nastawy większej na mniejszą (np. z 15 działek na 10) naleŝy dźwignie przesunąć do końca skali to znaczy do wartości max na skali i następnie powoli ustawić Ŝądaną wartość. 17

18 - dokręcić nakrętkę (rękojeść) śruby ustalającej połoŝenie dźwigni nastawnej, - sprawdzić ustawienie dźwigni den, połoŝenie zastawek oraz ustawienie zabieraków w kółkach wysiewających, - sprawdzenia ilości wysiewanego ziarna na hektar przeprowadzić po przez wykonanie próby kręconej. Rys. 10. Sprawdzanie den nastawnych 1- wzornik; 2- śruba; 4- dno nastawne a- końcówka wzornika; b- występ końcówki wzornika W tym celu naleŝy: ustawić skrzynkę przekładniową, dźwignię den i zastawki zgodnie z tabelą wysiewu znajdującą się w niniejszej instrukcji, oraz na siewniku, napełnić skrzynkę nasienną do połowy ziarnem, odbezpieczyć rynny, Odbezpieczyć i przesunąć trzymaki (z łącznikami górnymi gumowymi) do przodu siewnika (w kierunku ciągnika), podsunąć rynny pomiarowe (w prowadnicach) pod aparaty wysiewające i zabezpieczyć, załoŝyć korbę na wałek skrzynki przekładniowej /rys. 4/, pokręcić kilka razy korbą w celu wypełnienia ziarnem aparatów wysiewających, zdjąć rynny i wysypać ziarno do skrzyni nasiennej, po czym rynny załoŝyć ponownie, dokonać pomiaru, pokręcając korbą (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara) tyle razy, ile podaje tabela wysiewu dla danej szerokości międzyrzędzia, zwaŝyć wysiane ziarno, jeŝeli wysiane ziarno waŝy mniej lub więcej niŝ podaje tabela wysiewu, naleŝy zmienić ustawienie dźwigni skrzynki przekładniowej i przeprowadzić ponownie próbę, po uzyskaniu zadowalających wyników prób podsunąć trzymaki przewodów pod aparaty wysiewające, złoŝyć rynny pomiarowe na siewnik i zabezpieczyć. 18

19 Przy szerokości roboczej: 3.0m liczba obrotów korbą wynosi 1761 na hektar, 2.7m liczba obrotów korbą wynosi 1956 na hektar, 2,5m liczba obrotów korbą wynosi 2312 na hektar. Zakładając wysiew na 1 lub 2 ary, liczba obrotów korbą oraz ilość wysianych nasion będą odpowiednio 100 lub 50 razy mniejsze Przykład wyliczania poślizgów koła roboczego siewnika. Próbę naleŝy wykonać w ściśle określonych warunkach polowych tzn. na glebie takiej, na jakiej odbywa się siew (uprawa oraz wilgotność). 1. Zaznaczyć na prawym kole kredą, punk styku z glebą. 2. Zaznaczyć punkt startowy, poprzez wbicie palika lub ułoŝenie kamienia. 3. Przejechać siewnikiem odcinek równy n 1 = 10 obrotom koła, zwrócić uwagę, aby punkt zaznaczony kredą znalazł się w punkcie styku z podłoŝem, 4. Dokonać pomiaru odległości od punktu startowego do punku zatrzymania L 2 Przykład: Promień statyczny podawany przez producenta - koła R13 R s = 0,28 m Teoretyczny obwód L 1 = 1,76 m L 1 =2 x R s x 3,14 = 2 x 0,28 m x 3,14 = 1,76 m PowyŜsze wyliczenie moŝna zastąpić przez pomiar obwodu koła. Pomiaru obwodu moŝna dokonać za pomocą np. sznurka opasując koło na części bieŝnikowanej a następnie przykładając do miary odczytać wartość. Wartość ta obarczona jest błędami ugięcia opony w punkcie styku z glebą oraz zagłębienia opony w glebie. Obroty koła n 1 = 10 L t = L 1 * n 1 = 1,76 m * 10 = 17,6 m Teoretyczna droga L t = 17,6 m Odległość zmierzona od punktu startu do punktu zatrzymania L 2 = 21,0 m L t 100 L 1 17,6 100 = = 83,81% 21,0 19

20 Dzięki powyŝszej próbie stwierdziliśmy, Ŝe poślizg koła wynosi ,81 = 16,19 % W związku z wystąpieniem poślizgów, równieŝ dawka wysiewana na hektar będzie mniejsza o 16,19 % Z tabeli dobieramy Ŝądaną orientacyjną dawkę wysiewaną np. 212,4 kg/ha, co odpowiada nastawie 18. Nastawa Dawka kg/ha 106, ,9 170,6 190,7 212,4 232,1 253,4 273,9 297,3 Wiedząc, Ŝe poślizg wynosi 16,19% wyliczamy, o ile mniej zostanie wysianych nasion: 212,4 16, = 34,388kg / ha W celu przeprowadzenia korekty dawki naleŝy: 212,4 kg/ha + 34,4 kg/ha = 246,8 kg/ha a następnie w tabeli wybrać dawkę najbliŝszą do wyliczonej i ustawić nastawę. Zamiast 18 nastaw powinna być z zakresu tzn. około 21. PowyŜsze wyliczenie pozwala na uwzględnienie poślizgów koła biegowego i skorygowanie dawki wysiewnej Próba wysiewu nasion do rynien pomiarowych w polu. Na wyznaczonym uprzednio odcinku wykonanym przez 10 obrotów koła siewnika, który jest teoretycznie równy L t =17,6 m wyliczamy pow. pasa siewnego S p : Szerokość siewnika mierzona od redlicy skrajnej do redlicy skrajnej S s = 3m Szerokość międzyrzędzia np. pomiar pomiędzy redlicą krótką a długa lub odczyt z orientacyjnej tabeli wysiewu S m = 0,11 m Wiedząc, Ŝe: S p = L t * (S s + S m) = 17,6m * (3,0m + 0,11m) = 54,74 m 2 20

21 wyliczamy stały współczynnik dawki W d : Instrukcja obsługi i katalog części- POZNANIAK 1 ha = 100m * 100 m = m 2, W d 10000m = 54,74m NaleŜy dawkę podzielić przez współczynnik W d. Przykładowa dawka wynosi D = 212,4 kg/ha, 2 2 = 182,69 Dawka na 10 obrotów koła D 10obr tj. dla powierzchni pasa siewnego S p przy L t =176 m i szerokości siewnika S s + S m = 3,0m + 0,11m = 3,11m wynosi: D D = W 212,4kg / ha = 182,69 1,16 kg /10obr kola 10 obr =. d W celu sprawdzenia dawki wysiewanej na hektar naleŝy zwaŝyć dawkę, która została wysiana do rynien pomiarowych przy 10 obrotach koła D 10obr i pomnoŝyć przez współczynnik W d : D=D 10obr * W d Analogicznie naleŝy przeprowadzić wyliczenia w przypadku występowania poślizgów zmieniając wartość L t, a dla rozpatrywanego przykładu na L 2 = 21,0 m Sprawdzenie den nastawnych. KaŜde dno 4 (rys. 10) naciśnięte palcem i puszczone powinno wrócić do połoŝenia wyjściowego; w przypadku zatarcia moŝna wpuścić pomiędzy ścianki a dno kilka kropel oliwy. Następnie dźwignię 5 ( rys. 5) ustawić na pierwszy ząbek od góry i sprawdzić, czy wielkości szczeliny pomiędzy dnami a powierzchniami kółek wysiewających są jednakowe. Sprawdzenia prawidłowej wielkości szczeliny dokonuje się za pomocą wzornika 1 (rys. 10) w sposób następujący: - załoŝyć wzornik na cylindryczną powierzchnię kółka wysiewającego i wykonać nim ruch w dół, przy prawidłowo ustawionym dnie końcówka wzornika swobodnie zmieści się pomiędzy kółkiem a dnem spręŝystym, a przy dalszym ruchu występ 21

22 końcówki wzornika 6 powinien spowodować lekkie spręŝyste odchylenie dna. W przypadku róŝnych wielkości szczelin naleŝy przeprowadzić regulację. W tym celu naleŝy wkręcić lub wykręcić śrubę regulacyjną 2 (rys. 10) Obliczanie wysięgu znaczników. Aby wyregulować długość znaczników naleŝy wykręcić śrubę 1 /rys.10a/, wysunąć znacznik na wymaganą długość, następnie wkręcić. Sterowanie znacznikami odbywa się z kabiny ciągnika. Do sterowania znaczników wykorzystano siłowniki jednostronnego działania (nurniki). Sterując dźwignią hydrauliki zewnętrznej" powoduję się podnoszenie znaczników na przemian, opadanie i docisk do podłoŝa realizowany jest po przez spręŝynę. Do osoby przeprowadzającej transport naleŝy po wyłączeniu hydrauliki, podniesienie opuszczonego znacznika ręką w górę oraz przesuniecie zabezpieczenia przed opadnięciem. Znacznik naleŝy ustawić tak, aby odstępy między pasami siewnymi przy kolejnym przejeździe siewnika odpowiadały szerokości międzyrzędzi. Pasem siewnym S s nazywa się odległość między skrajnymi redlicami. Jest ona równa szerokości roboczej wysiewu, zmniejszonej o szerokość jednego międzyrzędzia. Wysięg znacznika prawego i lewego oblicza się ze wzoru: Rys. 10a Z = S s t 2 + d Gdzie: Z - wysięgnik znacznika lewego lub prawego mierzony od śladu skrajnej S s - odległość między skrajnymi redlicami (cm), t - rozstawienie kół przednich ciągnika mierzone od środka jednego koła do środka drugiego koła u ich podstawy (cm), d - szerokość międzyrzędzi (cm). S r - szerokość robocza siewnika(cm), Po ustawieniu znaczników na Ŝądany wysiew, śruby mocujące oś znacznika naleŝy dokręcić. 22

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/

ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ ZŁOŻENIE / oznaczenie zespołów/ Do rysunku nr.1 L.p. Nr rys lub normy Nazwa części (zespołu) Ilość Uwagi 1 3052/05-01-00-000 Rama 1 2 3052/02-03-00-000 Skrzynia nasienna lewa 1 3 3052/02-02-00-000 Skrzynia

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900

KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 KATALOG CZĘŚCI 3/550;D 3/550 ;D 3/900 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV

KATALOG CZĘŚCI Wydanie IV PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KOSIARKA ROTACYJNA Z-184 KATALOG CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia

KATALOG CZĘŚCI. SIM0002 Rama i skrzynia Rysunek A1 SIM0002 Rama i skrzynia 14 1 SI00386 Skrzynia SR300 29 204 PO8/O Podkładka płaska M08 ocynk 31 102 NS8/O Nakrętka samokontrująca M8 ocynk 38 237 P10/O Podkładka płaska M10 ocynk 39 11 S10x30/8,8/O

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154

Instrukcja obsługi KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części. Kosiarka bębnowa tylna Z 154 KATALOG CZĘŚCI Sposób zamawiania części UWAGA: W zamówieniu wysyłanym do producenta lub do punktu sprzedaŝy naleŝy kaŝdorazowo podać: dokładny adres zamawiającego, dokładny adres wysyłkowy (miejsce odbioru

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m

KOSIARKA ROTACYJNA DOLNONAPĘDOWA CZOŁOWA. Z108/7 2,5m Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części

KATALOG CZĘŚCI. Sposób zamawiania części Firma SaMASZ inŝ. Antoni stolarski Poland, 15-161 Białystok, ul. Trawiasta 30 Rok załoŝenia 1984 NIP PL-542-010-21-58 centrala +48 85 664 70 31 fax +48 85 664 70 41 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl

Bardziej szczegółowo

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY

PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY w Augustowie Sp. z o. o. 16-300 Augustów, ul. Tytoniowa 4 tel. 87 643-34-76 do 78 fax. 87 643-67-18 E-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl T-449 T-449/1 KATALOG CZĘŚCI PL

Bardziej szczegółowo

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA

SIPMA RN 1000 BORYNA SIPMA RN 1500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 8 74 45 07 www.sipma.pl Rozsiewacze nawozów SIPMA RN 000 BORYNA SIPMA RN 500 BORYNA SIPMA RN 2000 BORYNA KATALOG CZĘŚCI Wydanie I - 20 2 Sposób

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI. AGROHANDEL 99-300 KUTNO WOŹNIAKÓW 19 Tel.024 355 78 50 ; 024 243 77 46 Czynne : 8.00 do 17.00 sobota 8.00 do 14.00

KATALOG CZĘŚCI. AGROHANDEL 99-300 KUTNO WOŹNIAKÓW 19 Tel.024 355 78 50 ; 024 243 77 46 Czynne : 8.00 do 17.00 sobota 8.00 do 14.00 KATALOG CZĘŚCI MAZUR 4,5/855 i D4,5/855 W katalogu części na rysunkach przedstawiono kolejność montażu i demontażu poszczególnych części siewnika. W celu ustalenia numeru poszukiwanej części należy odczytać

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna praska ręczna

Hydrauliczna praska ręczna Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 17000 Hydrauliczna praska ręczna Instrukcja obsługi Cieszymy się z Państwa decyzji o zastosowaniu naszej hydraulicznej praski ręcznej w Waszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji

Instrukcja montażu i konserwacji SPORT GRUPA Sp. z o.o. ul. Dźwigowa 0-00 Mińsk Mazowiecki www.sportgrupa.pl info@sportgrupa.pl tel.+ 7 00 MacShot model 790 Instrukcja montażu i konserwacji Przed rozpoczęciem montażu zestawu MacShot model

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER

KATALOG CZĘŚCI WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1 DROMADER PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl WÓZEK SAMOZAŁADOWCZO-STERTUJĄCY T-150/1

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl ŁADOWACZ CZOŁOWY SIPMA LC 1500 HERKULES KATALOG CZĘŚCI Wydanie V 2011 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera

Bardziej szczegółowo

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI

SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI SIPMA S.A. ul. Budowlana 26 20-469 Lublin, Polska tel. (+48) 81 74 45 071 www.sipma.pl OWIJARKA BEL SIPMA OS 7521 KATALOG CZĘŚCI Wydanie III 2012 2 Sposób posługiwania się katalogiem Katalog zawiera tablice

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126

INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 # VHC125090126 INSTRUKCJA OBSŁUGI GILOTYNA TYP HC 125 Producent / Producer / Производитель Zakłady Metalowe ERKO R. Pętlak spółka jawna Bracia Pętlak ul. Ks. Jana Hanowskiego 7, 11-042 JONKOWO k/olsztyna tel./fax (+48)

Bardziej szczegółowo

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH

OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH OSTRZAŁKA DO PIŁ TARCZOWYCH JMY8-70 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści I. INFORMACJE WSTĘPNE... 2 II. DANE TECHNICZNE... 3 III. OBSŁUGA... 3 IV. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 V. SCHEMAT... 4 I. INFORMACJE WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

Ręczna praska hydrauliczna

Ręczna praska hydrauliczna Ręczna praska hydrauliczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12290 Do końcówek kabla zgodnie z DIN 46235 i końcówek rurowych Zakres zaciskania: 6-120 mm 2 Waga: 1,5 kg Długość: 210 mm 1. Funkcja / Obsługa

Bardziej szczegółowo

Rok wydania 2012. Nr publikacji 1.

Rok wydania 2012. Nr publikacji 1. Rok wydania 0. Nr publikacji. .... 5.. 7. 8. 9. 0.... 5. 7. 8. 9. 0..... 5.. 7 8 SPIS WYKAZÓW KATALOGOWYCH Oś koła kompletna... Dyszel kompletny... Korpus prasy kompletny (wersja z obwiązywaniem siatką)...

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL

LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH ZAMIATARKI M-SWEEPER 900/P/PL Numer części Opis 0101-1 Osłona narożna lewa 0101-2 Osłona narożna szczotki prawa 0101-3 Koło przednie z hamulcem 0101-4 Pokrywa przednia kompletna

Bardziej szczegółowo

Mechaniczna praska ręczna

Mechaniczna praska ręczna Mechaniczna praska ręczna Instrukcja obsługi Artykuł nr 11030 do końcówek kabla zgodnie z DIN 46234 Zakres zaciskania: 6-35 mm 2 Waga: 1,3 kg Długość: 300 mm Mechaniczna praska ręczna Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg

Wózki z podnoszoną platformą. TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Wózki z podnoszoną platformą TFE-111156, nośność 300 kg TFE-111158, nośność 500 kg TFE-111159, nośność 1000 kg TFE- 111157, nośność 350 kg Instrukcja obsługi i konserwacji TFE-111156/300 TFE-111158/500

Bardziej szczegółowo

-współpracujący z maszynami do uprawy pościerniskowej -napęd przenoszony od koła kopiującego. Instrukcja obsługi i katalog części

-współpracujący z maszynami do uprawy pościerniskowej -napęd przenoszony od koła kopiującego. Instrukcja obsługi i katalog części SIEWNIK POPLONU RZUTOWY ALFA 3,0/08 -współpracujący z maszynami do uprawy pościerniskowej -napęd przenoszony od koła kopiującego Instrukcja obsługi i katalog części 09 czerwca 2010 ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Bardziej szczegółowo

KATALOG CZĘŚCI PRASY ZWIJAJĄCE Z-279, Z-279/1

KATALOG CZĘŚCI PRASY ZWIJAJĄCE Z-279, Z-279/1 PRODUCENT MASZYN ROLNICZYCH SIPMA S.A. ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin tel. (+48-81) 744-50-71, 744-12-81 fax (+48-81) 744-09-64 www.sipma.pl, e-mail: info@sipma.pl KATALOG CZĘŚCI PRASY ZWIJAJĄCE Z-279,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS

Instrukcja obsługi klejarki taśmowej. HASHIMA model: HP-450C/CS Instrukcja obsługi klejarki taśmowej HASHIMA model: HP-450C/CS INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 1. Przed przystąpieniem do uŝytkowania urządzenia naleŝy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SIEWNIK RZĘDOWY POZNANIAK 2.5, 2.7, 3.0

SIEWNIK RZĘDOWY POZNANIAK 2.5, 2.7, 3.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI SIEWNIK RZĘDOWY POZNANIAK 2.5, 2.7, 3.0 Nr fabryczny: Data sprzedaży: Punkt sprzedaży: Obowiązuje od numeru: POZNANIAK 420/3 nr 7500 POZNANIAK 370/2,7 nr 1189 POZNANIAK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści

Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Instrukcja obsługi urządzenia HESTAL-LiftMaster 770 (Wykonanie od kwietnia 2006) Spis treści Strona wahliwe Informacje ogólne... 1 Opis techniczny... 1 Przepisy... 2 WaŜne informacje... 2 Podnoszenie i

Bardziej szczegółowo

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE

Technical Info. Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Technical Info www contitech de Porady montażowe dotyczące wymiany paska zębatego Na przykładzie silnika Opel 1,8i 16V C 18 XE Silnik 1,8i 16V C 18 XE w różnych wariantach pojemności montowany jest w dużych

Bardziej szczegółowo

Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POlWlERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2007

Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POlWlERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2007 Zawód: technik mechanizacji rolnictwa Symbol cyfrowy: 311 [22] Numer zadania: 2 311 [22]-02-072 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POlWlERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO

OPRÓśNIANIE, NAPEŁNIANIE I ODPOWIETRZANIE UKŁADU HAMULCOWEGO Przyrządy [1] Przyrząd do odpowietrzania typu (lub podobny) : LURO OpróŜnianie WAśNE: Przed wszelkimi operacjami podnoszenia pojazdu naleŝy zablokować zawieszenie pneumatyczne (na podnośniku pomostowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza

Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Instrukcja obsługi i konserwacji zraszacza Typ: ZN23-3D oraz ZN23-3W ZN40-3D oraz ZN40-3W ZN45-3D oraz ZN45-3W PERROT TD025_pl.doc Strona 1 / 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SIM0006 SP200 lewa strona przód

SIM0006 SP200 lewa strona przód Rysunek R1 SIM0006 SP200 lewa strona przód LISTA CZĘŚCI 1 1 SI01039 Aparat wysiewający kompletny 2 1 SI00009 Wentylator 3 2 SI00953 Łożysko mieszadła 4 2 EL00013 Smarowniczka Typ A DIN 71412 - AM 6 5 1

Bardziej szczegółowo

SIM0012 Piktogramy i kalkomania. Rysunek A1 LISTA CZĘŚCI NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY OPIS

SIM0012 Piktogramy i kalkomania. Rysunek A1 LISTA CZĘŚCI NR ILOŚĆ NUMER KATALOGOWY OPIS Rysunek A1 SIM0012 Piktogramy i kalkomania 1 1 SI00957 Naklejka SN300 2 1 SI00553 AGRO-MASZ dwie linie 3 4 SI00556 odblask 140x200 4 1 EW00060 Piktogram ostrzegawczy - Przeczytaj instrukcję 5 1 EW00061

Bardziej szczegółowo

Agregat uprawowy INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI. U767/5 4,5m KTM 0821-910-176-757 U767/6 4,0m KTM 0821-910-176-760 U767/7 3,0m KTM 0821-910-176-772

Agregat uprawowy INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI. U767/5 4,5m KTM 0821-910-176-757 U767/6 4,0m KTM 0821-910-176-760 U767/7 3,0m KTM 0821-910-176-772 INSTRUKCJA OBSŁUGI KATALOG CZĘŚCI Agregat uprawowy U767/5 4,5m KTM 0821-910-176-757 U767/6 4,0m KTM 0821-910-176-760 U767/7 3,0m KTM 0821-910-176-772 Nr fabryczny: Data sprzedaŝy: Punkt sprzedaŝy: Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU

INSTRUKCJA. PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L. Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR 4319. Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU PODPORA PNEUMATYCZNA typ P-62M i P-62L Do współpracy z wiertarką WUP-22 NR Wydanie 2015 KOPIA ORYGINAŁU MOJ SA ul Tokarska 6 ; 40-859 KATOWICE Tel +48 32 604 09 02 ; Fax +48 32 604 09 01 MOJ SA Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL

INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL INSTRUKCJA NAWIERCANIA RUROCIĄGÓW PRZY POMOCY PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE NR. KAT. 5800PL 1 SPIS TREŚCI: 1. PRZYRZĄDY DO NAWIERCANIA 2. INSTRUKCJA NAWIERCANIA ZA POMOCĄ PRZYRZĄDU DO NAWIERCANIA HAWLE

Bardziej szczegółowo

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu

KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu KD459.42/PL/01-06/2014 KD459.42 Zalecenia dotyczące montażu/demontażu CITROEN : FORD : MAZDA : MINI : PEUGEOT : SUZUKI : VOLVO : Berlingo (B9 et M59), C2, C3 (I, II et A51), C4, C5 (Fl et X7), Dispatch

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII

ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII ZESTAW DO PROSTOWANIA KAROSERII INSTRUKCJA OBSŁUGI 0-TONOWEGO URZĄDZENIA HYDRAULICZNEGO PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI POMPY. WYPRODUKOWANO W TAJWANIE

Bardziej szczegółowo

Hydrauliczna pompa noŝna

Hydrauliczna pompa noŝna Hydrauliczna pompa noŝna Instrukcja obsługi Artykuł nr 12121 Hydrauliczna pompa noŝna Instrukcja obsługi Cieszymy się, Ŝe zdecydowali się Państwo na nabycie naszej hydraulicznej pompy noŝnej 12121. Otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm

Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm Wózek wysokiego unoszenia z obrotnicą do beczek DS 500/1490 E111 162 nośność 500 kg, wysokość unoszenia 1490 mm 1. Zastosowanie Ręczny wózek wysokiego unoszenia do beczek przeznaczony jest do łatwego podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Dane techniczne. 3. WyposaŜenie. 4. Podstawowe zasady BHP. 5. Instalowanie urządzenia. 6. Obsługa urządzenia

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Dane techniczne. 3. WyposaŜenie. 4. Podstawowe zasady BHP. 5. Instalowanie urządzenia. 6. Obsługa urządzenia SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Dane techniczne 3. WyposaŜenie 4. Podstawowe zasady BHP 5. Instalowanie urządzenia 6. Obsługa urządzenia 7. Uwagi eksploatacyjne 8. Warunki gwarancji 9. Wykaz waŝniejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe

Temat ćwiczenia. Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiar hałasu zewnętrznego emitowanego przez pojazdy samochodowe POLSKA NORMA PN-92/S-04051 (zamiast PN-83/S-04051) Pojazdy samochodowe i motorowery

Bardziej szczegółowo

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800

POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 INSTRUKCJA OBSŁUGI H_800 H_800-A H_800-M H_800-AM POMPA HYDRAULICZNA TYP H_800 #VH800050913 Dziękujemy za zakup naszego urządzenia. Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji użytkowania oraz zaleceń eksploatacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW

INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW INFORMACJE DOTYCZĄCE REGAŁÓW 1. Szyny wykonane ze stali zimnowalcowanej, ocynkowanej. 2. Minimalne wymiary szyn: szerokość 70 mm, wysokość 15 mm; 3. Konstrukcja szyn i technologia ich ułoŝenia powinna

Bardziej szczegółowo

Maszyny do prac. w szkółkach leśnych

Maszyny do prac. w szkółkach leśnych Zakład Mechaniczny METALTECH sp. z o.o. ul. Orla 6, 78-650 Mirosławiec tel. 67 259 51 76, fax 67 259 50 35 poczta@metaltech.com.pl Maszyny do prac w szkółkach leśnych 1 Śladownik szkółkarski SL-1 PRZEZNACZENie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ:

Instrukcja obsługi BINDOWNICA RBX-100. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: Instrukcja obsługi 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: BINDOWNICA RBX-100 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH. serii MS, MC, MY, ML INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI SILNIKÓW ASYNCHRONICZNYCH serii MS, MC, MY, ML 1. Budowa 28 28 22 14 25 26 22 21 19 20 18 23 25 19 21 11 8 20 12 13 16 15 2 17 9 6 27 3 1 7 6 24 4 14 3 10 24 5 1. Korpus

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH INSTRUKCJA INSTALACJI BRAM WAHADŁOWYCH BW Wyd. lipiec 2009r INFORMACJE WSTĘPNE Wytwórca: Dostawca/serwis: Urządzenie: extruflex, 16 rue Baudin, 92300 Levallois-Perret, France Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ-220 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA

ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ-220 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ul. Stalowa 1, 85-453 Bydgoszcz, tel. (052) 581 77 77, fax (052) 581 89 99 RUSZTOWANIE JEZDNE RJ-220 INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA BYDGOSZCZ WYDANIE 10.2006r Opracował : Grzegorz Jaszak 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi Filtr do deszczówki Instrukcja instalacji i obsługi 1 Prosimy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję instalacji i obsługi filtra do deszczówki i przestrzegać podanych w niej wskazówek. Spis treści: Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1

Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA. Klasa 3TR. LP Moduł-dział-temat. Zakres treści. z. 1 Przedmiot: MECHANIZACJA ROLNICTWA LP Moduł-dział-temat. Zapoznanie się z PSO oraz zadania i zakres przedmiotu 2 Znaczenie mechanizacji w rolnictwie 3 Arkusze rysunkowe i podstawy pisma technicznego 4 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

NUMER KATALOGOWY OTELO

NUMER KATALOGOWY OTELO INSTRUKCJA OBSŁUGI CZUJNIK ZEGAROWY 3D NUMER KATALOGOWY OTELO 49 141 730 MARKA OTELO TYP 3D Czujnik 3D (trójwymiarowy) jest precyzyjnym przyrządem pomiarowym, przeznaczonym do stosowania na obrabiarkach,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone!

Instrukcja montażu i obsługi. Podnośnik dla niepełnosprawnych. Zmiany zastrzeżone! Instrukcja montażu i obsługi PL Podnośnik dla niepełnosprawnych Zmiany zastrzeżone! Winda dla niepełnosprawnych Instrukcja obsługi ZAKRES DOSTAWY Hydrauliczna winda dla osób niepełnosprawnych zapakowana

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012.

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 20/03/2015. Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited 2012. Producent Ford Model Focus Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 20/03/2015 Producent Ford Model Focus ('11) 1,6 TDCi Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V

ApricolorVARIA230V - ApricolorVARIA T - ApricolorVARIA24V ZASTOSOWANIE Siłownik do okien APRICOLOR VARIA przeznaczony jest do elektrycznego otwierania i zamykania okien uchylnych z zawiasami w górnej lub dolnej części okna, okien połaciowych i świetlików. Do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE

INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE INSTRUKCJA MONTAŻU ZESTAWU EBIKE Instrukcja zawiera informację dotyczące montażu napędu elektrycznego do roweru oraz jakie wymagania musi spełnić rower. Do zamontowania potrzebna jest podstawowa wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAMIATARKA 1600 Metal-Technik 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 58 tel. 86 473 01 13 1. WSTĘP Instrukcja obsługi stanowi podstawowe wyposażenie maszyny. Z niniejszą instrukcją obsługi powinien

Bardziej szczegółowo

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU

PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU PIŁA ELEKTRYCZNA DO METALU INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SPIS TREŚCI I. ZASTOSOWANIE... 2 II. WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE... 2 III. KONSTRUKCJA PIŁY... 3 IV. SMAROWANIE... 4 V. PRZEGLĄD I KONSERWACJA... 4 VI.

Bardziej szczegółowo

MICROSEM do siewników Monosem MS

MICROSEM do siewników Monosem MS MONOSEM, ref. 10640073 APLIKATOR DO ŚRODKÓW MIKROGRANULOWANYCH MICROSEM do siewników Monosem MS (wyposażenie opcjonalne siewników do wysiewu warzyw) Instrukcja montażu i obsługi w języku polskim Załącznik

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Producent Volkswagen Model Passat Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 11/02/2015 Ważna wskazówka IMPORTANT: Wszystkie czynności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZECINARKA DO NAWIERZCHNI ASPRO PRN500HA UWAGA! Nie pracuj maszyną dopóki nie przeczytasz ze zrozumieniem instrukcji obsługi. Zwród szczególną uwagę na rozdział Instrukcja bezpieczeostwa.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000

REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 REV. 2 / 08.11.2011 HPP/ab/JOL 70109PL INSTRUKCJA OBSŁUGI MIESZALNIK POZIOMY TYP H-1000 2 SPIS TREŚCI 1.0 OSTRZEŻENIA 1.1 Zasady bezpieczeństwa Strona 3 2.0 MONTAŻ 2.1 Posadzka/Montaż mieszalnika Strona

Bardziej szczegółowo

Atlas wielofunkcyjny Halley HomeGym 3.5. Instrukcja montażu i użytkowania. Dystrybucja w Polsce: markartur. Mełgiewska 30D.

Atlas wielofunkcyjny Halley HomeGym 3.5. Instrukcja montażu i użytkowania. Dystrybucja w Polsce: markartur. Mełgiewska 30D. Atlas wielofunkcyjny Halley HomeGym 3.5 Instrukcja montażu i użytkowania Dystrybucja w Polsce: markartur Mełgiewska 30D 20-234 Lublin Tel.: 081-745-09-10 Fax.: 081-745-09-11 e-mail: info@meteor.pl www.hurtowniasportowa.eu

Bardziej szczegółowo

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: 1 Układ kierowniczy Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek: Definicja: Układ kierowniczy to zbiór mechanizmów umożliwiających kierowanie pojazdem, a więc utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie:

Instrukcja montażu rolet zewnętrznych zwijanych w systemie: Instrukcja montażu rolet zewnętrznych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ŻURAW HYDRAULICZNY RĘCZNY PRZEWOŹNY-SKRĘTNY ZHS-500

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ŻURAW HYDRAULICZNY RĘCZNY PRZEWOŹNY-SKRĘTNY ZHS-500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA ŻURAW HYDRAULICZNY RĘCZNY PRZEWOŹNY-SKRĘTNY ZHS-500 Spis treści. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki

Bardziej szczegółowo

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna

Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych Bezpieczeństwo przede wszystkim! Sprawdzenie skutera przed jazdą Rozdział 1 Obsługa codzienna Podziękowania 8 O poradniku 9 Numery identyfikacyjne i zakup części zamiennych 9 Bezpieczeństwo przede wszystkim! 10 Sprawdzenie skutera przed jazdą 11 Sprawdzanie poziomu oleju silniki dwusuwowe 11 Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12.

PL 210299 B1. MICHALCZEWSKI LECH PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE PLEXIFORM, Bojano, PL 16.03.2009 BUP 06/09 30.12. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 210299 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383355 (51) Int.Cl. B65B 1/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 14.09.2007

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl

Instrukcja obsługi/dtr. Zaszywarka model GK9-2. www.zaszywarka.pl Instrukcja obsługi/dtr Zaszywarka model GK9-2 www.zaszywarka.pl I. Specyfikacje Dane techniczne: 1. Ścieg jedno-igłowy łańcuszkowy 2. Długość ściegu(stała w mm) 8 3. Prędkość obr. Silnika 8000 Obr/min

Bardziej szczegółowo

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300

Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Podnośnik beczek hydrauliczny PBH-300 Spis treści 1. Wstęp 2. Przeznaczenie 3. Opis techniczny 4. Dane techniczne 5. Przygotowanie żurawia do pracy 6. Warunki pracy 7. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla:

Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: TRW Automotive Aftermarket Instrukcja montażu kolumny kierowniczej dla: Vauxhall Corsa Mk III (D) PUBLICATION XZB1201PL NIEBEZPIECZEŃSTWO Możliwe przypadkowe wyzwolenie jednostki poduszki powietrznej!

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń

Centrum Kształcenia Ustawicznego. im. Stanisława Staszica w Koszalinie PRACA KONTROLNA. PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Koszalinie Jan Jucha Semestr 4 MUZ PRACA KONTROLNA PRZEDMIOT: Eksploatacja maszyn i urządzeń NAUCZYCIEL: W. Abramowski Temat: Opracować proces

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46

INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 INSTRUKCJA PRZEKŁADNI NGM50-28-230V, NGM70-56, NGM75-15, NGM75-23, NGM75-28, NGM80-46 Nassau Polska Sp. z o.o. ul. Trakt Lubelski 137 04-790 Warszawa Tel.: +48 22 673 02 57 Faks: +48 22 673 02 59 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M

Instrukcja obsługi. HyCLICK. Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów. ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M Instrukcja obsługi az HyCLICK Wstępny wybór przełączeń dla rozrzutników nawozów ZA-M i ZG-B ZG-B ZA-M MG3719 BAG0077.2 03.10 Printed in Germany pl Przed pierwszym uruchomieniem przeczytać i przestrzegać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYCINARKI AKUMULATOROWEJ DO TRAWY I KRZEWÓW GRIZZLY AGS 7,2 Lion-Set zestaw Dystrybutor w Polsce i Centralny Serwis: Biuro Handlowo- Usługowe A.Krysiak 62-081 Baranowo, ul. Rolna 6

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL.III TR Nr Pr 321 [05] T4,TU SP/MENiS 2005.02.03

NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL.III TR Nr Pr 321 [05] T4,TU SP/MENiS 2005.02.03 NAUCZYCIELSKI PLAN DYDAKTYCZNY PRZEDMIOT: MECHANIZACJA ROLNICTWA KL.III TR Nr Pr 321 [05] T4,TU SP/MENiS 2005.02.03 Moduł dział temat Zakres treści I. Istota mechanizacji i rolnictwa 1. Zapoznanie z PSO

Bardziej szczegółowo

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT

Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Montażownica osobowa Butler Kendo.30 LIGHT Maszyna BUTLER KENDO.30 LIGHT stanowi połączenie wydajności urządzenia AIKIDO z prostą obsługą i niską ceną. Podobnie do AIKIDO montażownica KENDO posiada opatentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczególne środki ostroŝności

Szczególne środki ostroŝności INSTRUKCJA MONTAśU Szczególne środki ostroŝności 1. Przed przystąpieniem do instalacji prosimy uwaŝnie przeczytać oraz zastosować się do niniejszej instrukcji. 2. Instalacja kabiny powinna być przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

Ceny od 01 styczeń 2015

Ceny od 01 styczeń 2015 Twój partner w rolnictwie i nie tylko Ceny od 01 styczeń 2015 URSUS C 330 Rama Oś przednia kompletna Półoś kompletna lewa Półoś kompletna prawa Listwa Pomost lewy Pomost prawy Listwa lewy Rama Widłak Oś

Bardziej szczegółowo

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ

SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ SPRZĘGŁO JEDNOKIERUNKOWE SJ z ramieniem blokującym Wydanie 2013 KOPIA ORYGINAŁU MOJ S.A. 40-859, ul. Tokarska 6 Tel.: 32 604 09 00, Fax : 32 604 09 01 e-mail: marketing@moj.com.pl ; www.moj.com.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Katalog części. KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z 010/1-1,85 m Z 010/1 H - 1,85 m

Katalog części. KOSIARKA BĘBNOWA TYLNA Z 010/1-1,85 m Z 010/1 H - 1,85 m R SAMASZ Sp. z o.o. Poland, 5- Białystok, ul.trawiasta 5 MASZYN Y ROLNICZE Rok założenia - 98 NIP 9-5-9-97 centrala +8 85 5 5 8 fax + 8 85 70 e-mail: samasz@samasz.pl www.samasz.pl Katalog części KOSIARKA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ŚCIĄGACZY HYDRAULICZNYCH

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ŚCIĄGACZY HYDRAULICZNYCH INSTRUKCJA EKSPLOATACJI ŚCIĄGACZY HYDRAULICZNYCH TIMKEN VHPT Maksymalna Model siła ściągająca (t) VHPT 4 4 VHPT 6 6 VHPT 8 8 VHPT 12 12 VHPT 20 20 VHPT 30 30 Przeczytaj uwaŝnie instrukcję przed uŝyciem

Bardziej szczegółowo

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10

POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 POMPA SMAROWNICZA TYP MPS 10 Zastosowanie Pompa jest przeznaczona do smarowania smarem plastycznym lub olejem maszyn i urządzeń wymagających ciągłego podawania środka smarującego w małych ilościach. Doprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY. Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi

Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY. Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi Załącznik do instrukcji obsługi siewników zbożowych SULKY Urządzenie elektroniczne SULKY MEDION Instrukcja obsługi PL Przed wszelkim użyciem, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wydanie PL:

Bardziej szczegółowo

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012

Rok produkcji Rejestracja. Tel. - służbowy Data 29/04/2015. Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited 2012 Producent Fiat Model Punto Rok produkcji Rejestracja Tel. - prywatny Stan licznika Tel. - komórkowy Numer zlecenia Tel. - służbowy Data 29/04/2015 Producent Fiat Model Punto (12-) 1,2 8V Autodata Limited

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi)

POMIAR I MONTAś ROLET Vegas Mix (z Ŝyłkami prowadzącymi) (z Ŝyłkami prowadzącymi) 1 POMIAR WG ZEWNĘTRZNYCH KRAWĘDZI LISTEW PRZYSZYBOWYCH WYMIARY PRODUKCYJNE Kaseta Rurka Belka Z plus 1 cm Z plus 0,6 cm Z plus 0,2 cm Pojemność kasety: do 145 cm tkaniny poliestrowej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II

GMINA SULMIERZYCE. Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia II Sulmierzyce dnia 12 lutego 2014r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.3.2014.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacja o częściach zamiennych

Informacja o częściach zamiennych Informacja o ach zamiennych WCIĄGARKI I PRZECIĄGARKI PNEUMATYCZNE Liftstar i Pullstar LS2-300R, LS2-600R, PS2-1000R, Zachować instrukcję MHD56283JC Edycja 5 (1) Maj 2009 Ingersoll-Rand Company Zezwalać

Bardziej szczegółowo

HYDRANT NADZIEMNY TYPU 87 (NIEŁAMLIWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

HYDRANT NADZIEMNY TYPU 87 (NIEŁAMLIWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI HYDRANT NADZIEMNY TYPU 87 (NIEŁAMLIWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI Tytuł: HYDRANT NADZIEMNY TYPU 87 NajwyŜsze ciśnienie robocze O PN 10-10 bar O PN 16-16 bar 1. INSTALACJA PRODUKTU Prawidłowe zainstalowanie produktu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo