Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/ GALILEO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/ GALILEO"

Transkrypt

1 Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/ GALILEO Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1

2 Informacje ogólne Potrzeba matk wynalazku Historia powstania Architektura systemu Segment satelitarny Segment naziemny Segment uytkownika Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(2) Pierwszym systemem nawigacji satelitarnej był amerykaski system Transit SATNAV, który powstał na przełomie lat pidziesitych i szedziesitych. Beneficjentem tego systemu była US NAvy, a system miał słuy do wyznaczania pozycji obserwowanych na jednostkach nawodnych i podwodnych. W Zwizku Radzieckim zbudowano jego odpowiednik, czyli system Cykada. W 1973 r. rozpoczto projekt, dziki któremu powstał system GPS. W projekcie tym brały udział wszystkie rodzaje sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych, słuba kartograficzna oraz firmy prywatne. Pierwszy satelita systemu został umieszczony na orbicie w styczniu 1978 r. Decyzj Kongresu USA, dopuszczono GPS do zastosowa cywilnych i jest on powszechnie stosowany na całym wiecie. Obecnie system jest zarzdzany przez połczone biuro Navstar GPS JPO. W jego skład wchodz przedstawiciele wszystkich piciu rodzajów Sił Zbrojnych USA, NATO, słub kartograficznych USA oraz Australii. System GPS tworz trzy główne segmenty: Segment satelitarny Segment naziemny Segment uytkownika 2

3 Segment satelitarny Zespół satelitów Tory orbitalne Widoczno satelitów Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(3) GPS Navstar oparty jest na zespole satelitów, krcych na orbitach km nad Ziemi. Komponent kosmiczny tworz 24 satelity operacyjne i 3 rezerwowe, cho planuje si rozszerzy ich liczb do 30. Wyróniamy 6 torów orbitalnych, rozłoonych wzdłu koła wielkiego co 60 długoci geograficznej. Tory te s nachylone pod ktem 55 stopni do równika, a na kadym z nich znajduj si 4 satelity. W kadym punkcie na Ziemi jest widocznych jednoczenie minimum 5 satelitów z prawdopodobiestwem (co najmniej 5 stopni ponad horyzontem). Ze wzgldu na ułoenie torów orbitalnych liczba widocznych satelitów zaley od szerokoci geograficznej obserwatora. Trzy satelity potrzebne s do wyznaczenia pozycji w układzie dwuwymiarowym, cztery do wyznaczenia pozycji w układzie 3D. Okres obiegu Ziemi przez satelit wynosi 11 godzin i 57 min. Stosowane pocztkowo satelity Block I zostały ju wycofane z uytku. Obecnie uywane s satelity Block II/IIA, powoli nastpuje wymiana na satelity IIR i przyszłociowe Block III. 3

4 Satelita Navstar System wprowadzania na orbit System kontroli wysokoci i prdkoci System ledzenia i kontroli System nawigacyjny System wykrywania wybuchów jdrowych NUDET System kontroli termicznej Blok Zasilania Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(4) Satelita Navstar składa si z dziewiciu podstawowych systemów: System wprowadzania na orbit rakieta nona wprowadza satelit na orbit parkingow, w odpowiednim czasie zostaje skierowany na orbit robocz. System kontroli wysokoci i prdkoci jest odpowiedzialny za ułoenie korpusu satelity w odpowiednim połoeniu wzgldem Ziemi i Słoca. Odpowiada za właciwe ukierunkowanie anten oraz ustawienie paneli słonecznych. System nawigacyjny - odpowiada za podstawowe funkcje satelity Navstar, tj. generowanie depesz nawigacyjnych. Jego zadaniem jest równie utrzymanie czasu, do czego słu cztery atomowe wzorce czasu: dwa rubidowe i dwa cezowe, wzajemnie si synchronizujce. System ledzenia i kontroli jest odpowiedzialny za aktywn lokalizacj satelitów, zdalne sterowanie z Ziemi oraz automatyczn kontrol wewntrznych systemów satelity. W skład tego podsystemu wchodz równie podzespoły telemetryczne. System wykrywania wybuchów jdrowych - słuy do wykrywania podstawowych zjawisk towarzyszcych wybuchom jdrowym. Słu do tego detektor impulsu elektromagnetycznego radiometr optyczny i wykrywacz promieniowania X. System kontroli termicznej - izoluje systemy satelity, by umoliwi im prac w ekstremalnych warunkach panujcych w kosmosie. Blok Zasilania s to baterie słoneczne oraz akumulatory, które zapewniaj zasilanie satelity w cieniu Ziemi. 4

5 Segment kontroli GPS 5 stacji monitorujcych zadania stacji monitorujcej kontrola stanu technicznego satelitów badanie warunków panujcych w przestrzeni kosmicznej korekcja lotu satelitów Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(5) Segment kontroli sustemu GPS składa si z 5 stacji monitorujcych: Hawaii, Kwajalein, Wyspa Wniebowstpienia, Cape Canaveral, Diego Garcia Główne Centrum kontroli (MCS - Master Control Station) znajduje si w Schiever Air Force Base. Zadania stacji monitorujcych skupiaj si na kontroli technicznej satelitów i warunkach ich pracy a take na korekcji torów lotu. 5

6 Segment kontroli GPS almanach i wyznaczanie efemeryd poprawki zegara Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(6) Znajdujce si tam stacje odbieraj sygnały z satelitów i jeli pojawi si taka potrzeba, dokonywana jest zdalna korekta. Odbywa si to przez wyliczenie dla kadego z satelitów poprawek korekcyjnych, zwanych efemerydami i wysłanie ich do satelitów. Wyznaczana i wysyłana jest równie korekta zegara dla kadego satelity. Wysłane sygnały korekcyjne s przez satelity uwzgldniane w wysyłanych przez nie depeszach nawigacyjnych. Stacje monitorujce kontroluj stan techniczny satelitów, pozycj oraz ich parametry ruchu. Maksymalna liczba ledzonych przez kad stacj satelitów to 11. Raz do roku satelita jest nieaktywny przez 12 godzin, gdy podlega korekcji połoenia. 6

7 Segment uytkownika Harcerze Turyci Uytkownicy mobilni Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(7) Odbiorniki GPS s dzi uywane powszechnie przez miliony uytkowników na całym wiecie. Poniej przedstawiono kilka wybranych zastosowa: Harcerze powoli odchodz w zapomnienie tradycyjne metody wyznaczania swojego połoenia przez znajdujcych si w terenie skautów. Miast wyznacza lokalizacj i kierunki w oparciu o połoenie słoca, konstelacje gwiezdne, fazy ksiyca, mech na drzewach i mrowiska coraz czciej stosuj tanie i powszechnie dostpne odbiorniki GPS Turyci podróe i górskie wdrówki s znacznie przyjemniejsze, kiedy nie musimy traci czasu na lokalizowanie atrakcji na mapach bd szukanie drogi w przypadku zagubienia. Dodatkowe wyposaenie odbiornika w kompas elektroniczny i barometr, wskazujcy wysoko nad poziomem morza oraz zmiany cinienia zwizane z pogorszeniem pogody s mile widzianymi dodatkami. Uytkownicy mobilni ludzie posiadajcy laptopy, tablety i urzdzenia PDA mog w pełni korzysta z odbiorników GPS, dziki rónorakim interfejsom posiadanym przez te ostatnie. Nale do nich RS-232, USB, MMC, BT, CF, PCMCIA 7

8 Segment uytkownika Geodeci Zwierzta Kierowcy Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(8) Geodeci zastosowanie technologii GPS jst bardzo pomocne w pracy geodetów, umoliwiajc im wykonywanie dokładnych pomiarów w terenie (nawet z dokładnoci do kilku milimetrów). W tworzeniu map, wyznaczanie granic i podziałów działek, mierzeniu wielkoci i powierzchni pól uprawnych precyzyjny sprzt GPS korzystajcy z poprawek rónicowych stanowi doskonałe wsparcie Zwierzta trudno nazwa zwierzta uytkownikami mobilnymi, ale technologia GPS jest czsto uywana do monitorowania ich połoenia. Dotyczy to zarówno zwierzt gospodarskich (w Australii w ten sposób powszechnie monitoruje si krowy) ale przede wszystkim zagroonych wymarciem lub poddawanych badaniom naukowym gatunkom dzikich zwierzt Kierowcy mnogo systemów nawigacji samochodowej mówi sama za siebie. Stosowane s zarówno przez zawodowych kierowców, przedstawicieli handlowych jak i indywidualnych uytkowników. Umoliwiaj one pozycjonowanie pojazdu, wybór optymalnej trasy, nawigacj pomidzy dwoma lokacjami i szereg innych funkcjonalnoci. 8

9 Segment uytkownika Rybacy/wdkarze eglarze/marynarze Sportowcy Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(9) Rybacy/wdkarze coraz powszechniejsze jest stosowanie odbiorników GPS przez rybaków i wdkarzy. Uywane s zwłaszcza odbiorniki zintegrowane z echosondami, co pozwala na pomiary batymetryczne oraz wykrywanie wikszych ryb lub całych ławic. Moliwe jest zapamitanie w odbiorniku miejsca, gdzie połowy s due (MARK WAYPOINT) i ewentualny powrót do tego miejsca w przyszłoci. eglarze/marynarze nawigacja satelitarna znacznie uprociła prac nawigatora lub oficera wachtowego. Mimo, e z programu wyszych uczelni morskich nie zniknła nawigacja zliczeniowa, terestryczna czy astronawigacja to w codziennej pracy na morzu nawiguj oni głównie wg wskaza GPS oraz pozycji na morskiej mapie cyfrowej (np. standard ECDIS). Systemy satelitarne s ju na wikszoci jednostek pływajcych, niejednokrotnie w liczbie kilku sztuk Sportowcy miniaturyzacja odbiorników GPS spowodowała, e s doskonałym narzdziem w rekach sportowców, umoliwiajc im planowanie, przeprowadzanie oraz archiwizacj parametrów treningów. Pozwalaj na dokładn analiz czasów, przebytych odległoci oraz rednich i chwilowych prdkoci na treningu. 9

10 Odbiornik GPS Podstawowe funkcje odbiornika GPS to: Odbiór sygnału nadawanego przez satelity NAVSTAR, Zidentyfikowanie satelity nadajcego sygnał, Obliczenie czasu przebiegu sygnału od satelity do odbiornika, Wyliczenie, prezentacja bd wysłanie na odpowiedni interfejs pozycji i innych danych nawigacyjnych. Zegar kwarcowy i jego funkcja Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(10) Podstawowe parametry odbiornika GPS to: Dokładno wyznaczania pozycji, prdkoci i czasu Czas akwizycji - czas upływajcy od momentu włczenia odbiornika do pierwszego wyznaczenia pozycji. Po zaniku sygnału z satelitów do chwili ponownego uzyskania pozycji upływa czas reakwizycji Liczba ledzonych satelitów Maksymalna prdko i przyspieszenie, przy których odbiornik ledzi sygnał Czuło odbiornika Odporno na sygnały zakłócajce. Odporno na warunki rodowiskowe Jednym z waniejszych elementów odbiornika jest zegar kwarcowy. Stanowi on wzorzec czasu i czstotliwoci. 10

11 GLONASS GLONASS rosyjski odpowiednik amerykaskiego GPS Dwa kanały: Precyzyjny - zastosowania wojskowe Standardowy dla uytkowników cywilnych Inne układy odniesienia: WGS 84 dla systemu GPS PZ 90 dla systemu GLONASS Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(11) Rosyjskim odpowiednikiem amerykaskiego systemu GPS jest GLONASS, czyli GLobal Navigation Satellite System albo z rosyjskiego Globalnaja Nawigacjonnaja Satelitarnaja Sistemma. Formalnie system ruszył operacyjnie w 1993 r. Działanie systemu rosyjskiego jest bardzo podobne do swego odpowiednika, podobnie jak GPS wiadczy dwa poziomy usług: Precyzyjny uywany głównie przez armi rosyjsk, uycie wymaga zezwolenia Ministerstwa Obrony Rosji Standardowy mniej dokładny przeznaczony do uytku cywilnego. Rónice pomidzy dwoma systemami dotycz równie układu odniesienia. System amerykaski działa w oparciu o układ WGS-84, w rosyjskim uywany jest PZ 90. Inny jest te wzorzec czasu, gdy GPS uywa uniwersalnego czasu UTC, w GLONASS uywany jest rosyjski pastwowy wzorzec czasu, tzw. Etalon UTC. Satelity amerykaskie nadaj w oparciu o technik CDMA, rosyjskie FDMA. 11

12 Segment kosmiczny systemu GLONASS Konstelacja satelitów GLONASS Plany orbitalne Rozbudowa komponentu kosmicznego Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(12) Pierwszy satelita Glonass został wyniesiony w kosmos w 1982 roku. Docelowa konstelacja 24 satelitów GLONASS jest rozmieszczona na trzech planach (płaszczyznach) orbitalnych. Na kadym z nich znajduje si 8 satelitów. Obecnie aktywnych jest 10 satelitów i system nie jest w pełni operacyjny, gdy nie zapewnia permanentnego pokrycia w kadym punkcie globu. Na domiar złego wiele satelitów nadaje si do wymiany, koczy si bowiem ich czas przebywania w kosmosie. Aktualnie uywane s dwa typy satelitów Glonass, w tym nowe Glonass-M, w których poza przedłuonym do lat 7 okresem pracy operacyjnej dodano cywilne moduły komunikacyjne, umoliwiajce powszechne ich wykorzystywanie. Równie przyszłociowe satelity Glonass- K bd posiadały tak funkcjonalno. Bd one testowane od 2007 roku. 12

13 Segment kontroli systemu GLONASS Rozmieszczenie stacji kontrolnych Zadania stacji Badania nad dostpnoci satelitów Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(13) Segment kontrolny jest funkcjonalnie zbliony do GPS, z tym, e znajduje si w całoci na terytorium dawnego Zwizku Sowieckiego. Główna stacja kontrolna jest w Golicyno koło Moskwy. Stacje monitorujce znajduj si w St. Petersburgu, Ternopolu, Jenisiejsku i Komsomolsku nad Amurem. Zadania stacji s bardzo podobne do odpowiedniczek systemu GPS i skupiaj si na kontroli pracy systemu, pozycjonowaniu satelitów oraz wysyłaniu do satelitów wyliczonych poprawek Rosja planuje przeznaczy znaczne rodki na zwikszenie liczby satelitów oraz infrastruktur, mylc o komercyjnym wykorzystaniu systemu GLONASS i zaoferowaniu go zagranicznym klientom. 13

14 GPS vs. GLONASS!"# $%& # '()* #!+,!! '",+ '-%&%./# '-%&%./# '-%&",./# Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(14) 0! 1#.!!!" #!" $%&'& $%&'&/ 2,!%&+!!# %('& %('& )*+,-&. )*+,-&. Porównujc parametry systemów GPS i GLONASS zauwaamy: Identyczn liczb satelitów - 24 (Rosjanie na chwil obecn nie osigaj tego poziomu, amerykanie planuj jej zwikszenie do 30) Plany orbitalne 6x4 satelity w GPS i 3x8 w GLONASS Inklinacja toru wiksza w przypadku satelitów rosyjskich Wysoko orbit amerykaskie satelity znajduj si nad rosyjskimi Czas okrenia Ziemi wikszy w przypadku amerykaskich z powodu wikszej wysokoci orbit Inny układ odniesienia w GPS WGS-84, w GLONASS PZ 90 Metoda kodowania w GPS CDMA, w GLONASS FDMA (std kady satelita nadaje na innej czstotliwoci) Oba systemy wiadcz serwis dokładny (pasmo P) oraz cywilny (C/A) Amerykaski system (po wyłczeniu 1 maja 2000 roku błdu SA) jest dokładniejszy 14

15 Wyznaczanie pozycji Pseudoodległo wyznaczana jest podstawie wzoru: gdzie: (x, y, z) - pozycja odbiornika (xi, yi, zi) - pozycja i-tego satelity c prdkowiatła w próni cdtci- całkowity czas przebiegu sygnału od i-tego satelity Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(15) Aby wyznaczy pozycj odbiornik GPS musi: odebra sygnały z satelitów (minimum 3) dla kadego satelity, na podstawie informacji z depeszy nawigacyjnej, wyznaczy lokalizacj satelity w chwili nadania depeszy dla kadego satelity, na podstawie informacji z depeszy nawigacyjnej, wyznaczy czas przebiegu sygnału od satelity do odbiornika, dla kadego satelity wyliczona zostaje pseudoodległo Wyznaczona warto nazywa si pseudoodległoci, gdy jest obarczony ronymi błdami, które zostan omówione póniej 15

16 Usługi PPS i SPS System GPS przewiduje dwa poziomy dokładnoci systemu: PPS (Precise Positioning System) - Dokładny System Nawigacji SPS (Standard Positioning System) - Standardowy System Nawigacji. Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(16) W systemie GPS wyrónia si dwie podstawowe usługi PPS usługa pozycjonowania, okrelania prdkoci oraz transferu czasu.. Wykorzystuje czstotliwoci L1 i L2 i pocztkowo, poprzez dodatkowe kodowanie sygnału P, była dostpna jedynie dla celów wojskowych. Dokładnoci dla tej usługi wynosz odpowiednio: 10 m przy pomiarach dwuwymiarowych 27.7 m przy pomiarach trójwymiarowych 100 ns dokładno pomiaru czasu. Wykorzystuje t usług głównie armia amerykaska, NATO, autoryzowani uytkownicy cywilni i wyselekcjonowane agencje. SPS usługa pozycjonowania. Wykorzystuje czstotliwo L1. Dokładnoci dla tego serwisu wynosz odpowiednio: 15 m przy pomiarach dwuwymiarowych 156 m przy pomiarach trójwymiarowych 340 ns dokładno pomiaru czasu. Usługa jest wykorzystywana powszechnie przez uytkowników na całym wiecie bez opłat 16

17 Transfer czasu Doskonałe ródło dokładnego czasu Zastosowania Serwery komunikacyjne Sieci komputerowe Inne Transfer czasu Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(17) System GPS oferuje równie transfer czasu. Pozwala to, przy wykorzystaniu tanich odbiorników GPS, na przesyłanie i synchronizacj czasu na całym wiecie. Jest to jedyna alternatywa dla drogich zegarów atomowych. Transfer czasu stosuje si w wielu dziedzinach ycia, np. do synchronizacji serwerów komunikacyjnych. 17

18 Ograniczenia systemu GPS Tylko do zastosowa na zewntrz budynków Brak sygnału w tunelach i na parkingach podziemnych Problemy w lesie (mokre licie) Kaniony miejskie Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(18) System GPS ma jednak pewne ograniczenia, zwłaszcza, jeli stanowi jedyne ródło informacji pozycyjnej. Jednym z wystpujcych zjawisk jest zanik sygnału z satelitów midzy wysokimi budynkami, co w literaturze nosi miano problemu kanionów miejskich (ang. urban canyons). Stało si to przyczyn prac nad zintegrowanymi systemami nawigacyjnymi, gdzie połczono odbiornik satelitarny z platform inercyjn, bd zastosowano urzdzenia do nawigacji zliczeniowej. Czsto w celu poprawienia dokładnoci stosuje si zaawansowane metody obliczeniowe, w tym sieci neuronowe lub logik rozmyt. 18

19 Map matching Ograniczenia systemu GPS Pozycja wyznaczona przez algorytm MAP MATCHING Pozycja z GPS Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(19) Błd systemu GPS powoduje z kolei wyznaczanie pozycji pojazdów poza ulicami, co wymusiło stosowanie metod dopasowania do mapy (ang. map matching). Pozycja jest bowiem czsto wyznaczana jako długo i szeroko geograficzna, lub czsto jako współrzdne kartezjaskie, co jest zupełnie nieuyteczne w miejskiej sieci 19

20 Standard NMEA Standard NMEA 183 Ustawienia portu szeregowego Protokół komunikacyjny Przykładowa sekwencja $GPRMC,183729,A, ,N, ,W,000.0,360.0,080301,015.5,E*6F $GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V*71 $GPGGA,183730, ,N, ,W,1,05,1.6,646.4,M,-24.1,M,,*75 $GPGSA,A,3,02,,,07,,09,24,26,,,,,1.6,1.6,1.0*3D $GPGSV,2,1,08,02,43,088,38,04,42,145,00,05,11,291,00,07,60,043,35*71 $GPGSV,2,2,08,08,02,145,00,09,46,303,47,24,16,178,32,26,18,231,43*77 $PGRME,22.0,M,52.9,M,51.0,M*14 $GPGLL, ,N, ,W,183730,A*33 Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(20) Standard komunikacyjny zaproponowany przez NMEA jest zgodny ze standardem RS-232. Do podłczenia odbiornika do komputera mona zatem uy portu COM, USB, CF, PCMCIA a nawet bezprzewodowe złcze szeregowe w technologii Bluetooth. Ustawienia portu s nastpujce: prdko 4800 bodów (mona spotka urzdzenia pracujce z niestandardow prdkoci 9600 bodów) 8 bitów danych 1 bit stopu brak kontroli parzystoci brak sterowania przepływem Odbiorniki GPS wysyłaj komunikaty co 2 sekundy. 20

21 Standard Garmin Garmin Ustawienia portu Format wiadomoci Komendy Przykładowe polecenia 10 0A F wylij almanach 10 0A F wylij trasy 10 0A ED wylij punkty Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(21) GARMIN Standard komunikacyjny zaproponowany przez firm GARMIN obsługiwany przez wikszo urzdze produkowanych przez t firm. Ustawienia portu s nastpujce: prdko 9600 bodów 8 bitów danych 1 bit stopu brak kontroli parzystoci brak sterowania przepływem Wszystkie wiadomoci zaczynaj si od znaku 10 (hex), a koczy si par 10 i 03 i zawiera, obok okrelonych danych, sum kontroln. 21

22 Błdy pomiaru pozycji Błdy naturalne Opónienie jonosferyczne Opónienie troposferyczne Błdy sztuczne Błd efemeryd Błd zegara satelity Odbiór sygnałów odbitych Błdy odbiornika Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(22) Błdy GPS dziki si na techniczne i naturalne. Błdami naturalnymi s: Opónienie jonosferyczne - błd ten jest spowodowany opónieniem w propagacji fal radiowych przy przejciu przez jonosfer. Szacuje si go, w zalenoci od pory dnia na 20 metrów w dzie i 3-5 metrów w nocy. Opónienie troposferyczne błd spowodowany zmianami temperatury, cinienia i wilgotnoci w dolnych warstwach atmosfery. Szacuje si, e nie przekracza 3 metrów. Błdami sztucznymi s: Błd efemeryd spowodowany jest rónic w połoeniu satelity pomidzy danymi wyliczonymi a pozycj rzeczywist. Błd zegara satelity spowodowany rónic pomidzy wskazaniem zegara satelity a globalnym czasem GPS. Błd wielodrogowoci spowodowany dotarciem do anteny sygnałów odbitych od obiektów j otaczajcych. Błdy odbiornika - wystpujce w odbiorniku GPS. Ich powodem mog by: szum, dokładno oprogramowania zakłócenia lokalne (nadajniki radiowe, komórki i inne) 22

23 Błdy pomiaru pozycji ródło błdu Wpływ [m] Błd efemeryd 2.1 Błd zegara 2.1 Opónienie jonosferyczne 4.0 Opónienie troposferyczne 0.7 Odbicia 1.4 Błd odbiornika 0.5 Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(23) Powysza tabela podsumowuje wszystkie błdy systemu GPS. Nie uwzgldnia błdu SA, bowiem został on wyłczony na polecenie prezydenta Clintona 1 maja 2000 roku. 23

24 GPS rónicowy - DGPS Potrzeba poprawy dokładnoci systemu GPS Zasada wyznaczania i wykorzystania poprawek rónicowych GPS DGPS Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(24) Dla wielu zastosowa dokładno cywilnej wersji GPS nie jest wystarczajca. Precyzyjne pomiary geodezyjne, wsparcie dla niewidomych, nawigacja przybrzena czy wspomaganie ldowa i kołowania samolotów wymagaj wikszej dokładnoci ni 15 metrów. Stosuje si wtedy rónicowy GPS, czyli DGPS, wykorzystujcy poprawki rónicowe do sygnałów nadawanych przez satelity GPS. Podstaw działania systemu DGPS jest fakt znacznej korelacji błdów na duym obszarze. W miejscu o znanych współrzdnych buduje si zatem stacj referencyjn, która wyposaona jest w dobrej klasy odbiornik GPS. Wyznacza on pozycj na podstawie sygnałów wysyłanych przez satelity Navstar i porównujc j ze znanym, swoim połoeniem wylicza poprawk referencyjn i wysyła j rónymi mediami do odbiorników GPS w terenie. Te uwzgldniaj poprawk w swoich obliczeniach i wyznaczaj dokładn pozycj 24

25 GPS rónicowy - DGPS Stacja referencyjna posiada nastpujce wyposaenie: odbiornik GPS z opcj DGPS oraz ewentualnie RTK anten typu choke-ring, radiowy układ transmisyjny (UKF, GSM) opcjonalnie - komuter przyłczony do sieci miejskiej lub Internetu Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(25) Odbiorniki stosowane w stacjach referencyjnych potrafi czsto przetwarza sygnały standardowe (SPS) jak i PPS, kodowane P1 i P2 Moliwe jest równie dokonanie pomiarów fazowych na czstotliwociach L1 oraz L2. W Polsce pracuje kilka stacji referencyjnych. Jednymi z najbardziej znanych s Dziwnów i Rozewie, wiadczce serwis DGPS dla jednostek morskich nawigujcych w pobliu polskich wybrzey. Inne polskie stacje DGPS to: JOSE -Instytut Geodezji Wyszej i Astronomii Geodezyjnej Politechniki Warszawskiej/ Obserwatorium Astronomiczno-Geodezyjne w Józefosławiu Borowa Góra k/warszawy - Zakład Astronomii Geodezyjnej i Geodezji Satelitarnej IGIK Lamkówko - Uniwersytet Warmisko-Mazurski, Instytut Geodezji, Obserwatorium Satelitarne w Lamkówku Jako stacje rónicowe mona te wykorzystywa satelity geostacjonarne. Europejski projekt GNSS-2 przewiduje wykorzystanie w tym celu 4 do 6 satelitów geostacjonarnych, znajdujcych si nad równikiem. 25

26 Poprawki rónicowe Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(26) W Europie znajduje si wiele stacji referencyjnych, znaczna ich cz zlokalizowana jest na wybrzeu wiadczc usługi dla jednostek morskich. Ciekaw inicjatyw jest równie projekt Eurofix. Do wysyłania poprawek rónicowych wykorzystano nieuywan infrastruktur systemu nawigacyjnego LORAN, znajdujc si na niemieckiej wyspie Sylt. Dla zobrazowania działania stacji mona poda przykład, e w czasie pomiarów w miejscowoci East Ridge połoonej 728 km od wyspy Sylt dostpno sygnału wynosiła 99 %, a dokładno zmierzonej pozycji DGPS była rzdu 2m. 26

27 Poprawki rónicowe Amerykaski system WAAS Wide Area Augmentation System System EGNOS Euro Geostationary Navigation Overlay Service Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(27) Inne rozwizania problemu dostarczenia poprawek rónicowych to: WAAS - obejmuje zasigiem Ameryk Północn i Atlantyk. Jego działanie opiera si o kilkadziesit stacji monitorujcych. S one rozmieszczone na wszystkich kontynentach, na bieco wyznaczajc poprawki rónicowe, nastpnie zostaj one przesłane do głównego orodka WAAS Master Station, skd po odpowiedniej obróbce przesyłane s do satelitów geostacjonarnych. Nastpnie s transmitowane na czstotliwoci L1 (zgodnej z GPS) w kierunku Ziemi Odbiorniki wyposaone w funkcj WAAS/EGNOS/MSAS potrafi uwzgldni te poprawki pod warunkiem przebywania w zasigu satelitów geostacjonarnych. EGNOS i MSAS jest to europejski odpowiednik WAAS. Aktualnie jest poddawany wszechstronnym testom. Przewiduje si jego współprac z satelitami GPS i z nowopowstajcym system Galileo. Z kolei MSAS jest japoskim systemem o zasigu azjatyckim. 27

28 Przyszło systemów satelitarnych Europejski system GALILEO Zaangaowane podmioty Załoenia i architektura systemu Rozwój i stan obecny Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(28) W kocu 1999 Niemcy, Francja, Włochy i Wielka Brytania podpisały porozumienie w sprawie budowy nowego, satelitarnego systemu nawigacyjnego. Program Galileo finansowany jest przez Uni Europejsk i Agencj Kosmiczn ESA. Mimo e Galileo ma by cywilnym systemem, niezalenym od wojskowych Navstar i Glonass, segment satelitarny systemu realizowany jest przy współpracy USA i Rosji Co ciekawe, ju na wstpie załoono istnienie w systemie satelitów nawigacyjnych i geostacjonarnych satelitów rónicowych. Segment satelitarny systemu Galileo ma stanowi 30 satelitów, z czego 27 bd stanowi satelity operacyjne, oraz 3 zapasowe aktywne. Bd kry na trzech planach orbitalnych o inklinacji 56 i wysokoci kilometrów. Satelity bd transmitowały nastpujce informacje: dane pozycyjne dokładny czas informacje o wiarygodnoci tych danych dane o ewentualnych awariach systemu System zostanie uruchomiony w 2008 roku, obecnie z kosmodromu Bajkonur wystrzeliwane s pierwsze satelity. 28

29 Przyszło systemów satelitarnych Chiski system BEIDOU Historia powstania Załoenia i architektura systemu Rozwój i stan obecny Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(29) W latach osiemdziesitych Chiczycy umiecili w kosmosie złoony z dwóch satelitów DFH- 2/2A system Twinsat. Sukces tych prób spowodował rozpoczcie programu Beidou (Wielka Niedwiedzica). Jest bardzo mało informacji na temat tego systemu, ale wiadomo, e słuy nie tylko do nawigacji, ale take do wiadczenia usług telekomunikacyjnych oraz monitoringu pogody. Docelowo tworzy go maj 4 satelity (Beidou 1A, 1B, 1C i 1D) wynoszone w przestrze kosmiczn przez rakiety none Długi Marsz 3A. Na rynku pojawiły si ju odbiorniki systemu Beidou, w tym wersje OEM. 29

30 Dzikuj za uwag Systemy nawigacji satelitarnej GPS/GLONASS/GALILEO(30) 30

Satelitarne Systemy Nawigacyjne

Satelitarne Systemy Nawigacyjne Satelitarne Systemy Nawigacyjne Wprowadzenie 1. Historia 2. System satelitarny GPS Navstar a) segment satelitarny b) segment kontroli c) segment uŝytkownika 3. Błędy GPS 4. Technologia pomiarów DGPS 5.

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojcia i definicje

Podstawowe pojcia i definicje Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009

ADMINISTRACJA 1 nawi nr 1 (19) MarZEC 2009 ADMINISTRACJA 1 2 SPRZĘT Rys. AB dobry interes Ubiegły rok przyniósł przełom w zakresie stosowania technologii GNSS w polskiej geodezji. Wprawdzie ze sporym opóźnieniem, ale uruchomiona została sieć ASG-EUPOS.

Bardziej szczegółowo

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian

System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian System nawigacji satelitarnej oparty na systemie Symbian praca dyplomowa magisterska Promotor: Dr inż. Michał Morawski Dyplomant: Zbigniew Tokarczyk nr albumu 110469 Łódź, luty 2009 r. 1 Spis treści 1.Wstęp...3

Bardziej szczegółowo

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne

Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Anna Bazylewicz Galileo aspekty naukowe, strategiczne i techniczne Wstęp Nawigacja satelitarna to rodzaj radionawigacji, w której do określenia współrzędnych uŝytkownika zarówno przemieszczającego się

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program podstawowy

GEOMATYKA program podstawowy GEOMATYKA program podstawowy 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu W celu ujednolicenia wyników pomiarów geodezyjnych, a co za tym idzie umożliwienia tworzenia

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO

WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI OBSZAROWEJ NA PRZEPUSTOWOŚĆ PORTU LOTNICZEGO PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 80 Transport 2011 Marek Malarski Politechnika Warszawska Wydział Transportu Krzysztof Banaszek Polska Agencja Żeglugi Powietrznej WPŁYW PRECYZYJNEJ NAWIGACJI

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu źródło: http://www.esa.int/our_activities/observing_the_earth/goce Satelita GOCE Orbita:

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011

ZESTAWIENIE. nawi nr 1 (21) MarZEC 2011 ZESTAWIENIE 1 2 GLONASS w GRZE Zapowiadane rok temu na łamach NAWI rychłe osiągnięcie pełnej operacyjności systemu GLONASS przesunęło się najpierw na marzec, a teraz już na połowę bieżącego roku. System

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA

Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA Wybrane zagadnienia z urządzania lasu moduł: GEOMATYKA 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p.

Bardziej szczegółowo

W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji

W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji W ojsko we C entr um No rma lizacji, Jakości i Kodyfika cji OD REDAKTORA NACZELNEGO Wydawca: OpenSky Systems and Services Sp. z o.o ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. (022) 630 99 07; faks (022) 630

Bardziej szczegółowo

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych

Praca semestralna. Podstawy systemów operacyjnych 1 Spis treci Praca semestralna Podstawy systemów operacyjnych 1. Wprowadzenie 1. Architektura współczesnych komputerów - maszyna von Neumanna 2. Definicja systemu operacyjnego 3. Struktura systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11

Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ryszard Szpunar Stosowanie technologii GPS w pomiarach geodezyjnych 311[10].Z1.11 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zakład Systemów Radiowych (Z-1)

Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Zakład Systemów Radiowych (Z-1) Badania nad synchronizacją czasu i częstotliwości w systemach telekomunikacyjnych, prace badawcze na rzecz wykorzystania dla telekomunikacji i teleinformatyki w Polsce systemu

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.)

1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) 1.Protokoły w systemach ATE - warstwowy model komunikacyjny (rysunek) (Paweł Szy.) Kontroler Urzdzenie Aplikacja pomiarowa Aplikacja Akcje urzdzenia Rozkazy SCPI Komunikaty SCPI Analiza polece SCPI I generacja

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością

Zestaw GPS RTK Green Label Zacznij z łatwością z wysoką jakością - Markowy zestaw GPS RTK dla każdego - Idealny dla rozpoczynających działalność - Pełny zestaw GPS RTK w cenie tachimetru - Otwarta platforma Windows CE - Możliwość rozbudowy w przyszłości grafit-werbeagentur.de

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow

Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow mgr Violetta Drozdowska Badanie zmiennoci widm fluorescencyjnych powierzchniowych wód morskich metod lidarow Rozprawa doktorska Instytut Oceanologii PAN, w Sopocie Promotor: dr hab. Tadeusz Król Sopot

Bardziej szczegółowo

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA

TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA TAKSOMETR FISKALNY INNOVA TAXI 2 INSTRUKCJA OBSŁUGI UYTKOWNIKA Warszawa, wrzesie 2003 INNOVA S. A., ul. Łopuszaska 117/123, 02-474 Warszawa, tel.: (022) 578-10-80 do 83, fax.: (022) 578-10-84 http: www.innova-sa.pl,

Bardziej szczegółowo

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Nowe sfery bezpieczeństwa międzynarodowego 121 Joanna Kwiecień Szymon Chojnowski NOWE SFERY BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO Wprowadzenie Poniższe opracowanie przedstawia problematykę komunikowania i mediów

Bardziej szczegółowo