Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych"

Transkrypt

1 Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca 2001 ze zm. (Uchwała Zarządu) owu przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Concordia Wielkopolska TUW zmiany z dnia 19 grudnia 2003 r. przyjęte uchwała Rady Nadzorczej Concordia Wielkopolska TUW Część pierwsza (I) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia: - mieszkania, domy jednorodzinne, domki letniskowe, będące w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, tj.: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej, umowy najmu, lub innej umowy cywilno prawnej. Zgodnie z definicja zawartą w słowniczku pojęć owu: Mieszkanie to lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielomieszkaniowym Dom jednorodzinny to dom jednorodzinny lub samodzielna część domu bliźniaczego albo szeregowego usytuowany na działce nie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego ( 5 ust. 2,3 owu) Zakres ubezpieczenia: - mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, - mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji, - szyby i inne przedmioty szklane, ceramiczne, kamienne i z tworzyw sztucznych od stłuczenia Strona 1 z 15

2 - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym W zależności od przedmiotu ubezpieczenia oraz tytułu prawnego, zakres ubezpieczenia jest następujący: 1. Mieszkanie, dom jednorodzinny, domek letniskowy, zajmowane przez ubezpieczającego na podstawie prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ubezpieczyć można od: - ognia i innych zdarzeń losowych. Dotyczy to: murów mieszkania, stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych oraz pomieszczeń gospodarczych ( 7 ust 1, pkt. 1) - od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego i ruchomości domowych ( 7 ust 1. pkt 2) - stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, ceramicznych kamiennych i z tworzyw sztucznych ( 7 ust. 1 pkt 3) - OC w życiu prywatnym ( 7 ust. 1 pkt 4) Mieszkanie, dom jednorodzinny, domek letniskowy, zajmowane przez ubezpieczającego na podstawie decyzji administracyjnej, umowy najmu, dzierżawy, spółdzielczego prawa do lokalu (itp.), ubezpieczyć można od: - ognia i innych zdarzeń losowych Dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych ( 7 ust. 2 pkt 1) - kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji Dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych ( 7 ust 2 pkt 2owu) - stłuczenia szyb, przedmiotów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych ( 7 ust 2 pkt 3owu) - OC w życiu prywatnym( 7 ust 2 pkt 4owu) Strona 2 z 15

3 Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku pojęć owu: Ruchomości domowe przechowywane w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, to: - meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz książki, odzież i inne przedmioty osobistego użytku; - sprzęt audiowizualny, wraz z antena satelitarną, sprzęt radiowo muzyczny, fotograficzny i komputerowy wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, instrumenty muzyczne; - gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne; - dzieła sztuki, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych, monet złote i srebrne, znaczki filatelistyczne; - sprzęt turystyczny i sportowy, broń myśliwska i sportowa, rowery, wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego oraz części do motorowerów, motocykli i samochodów; - rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane; - psy, koty, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych oraz zwierząt tropikalnych; - narzędzia i sprzęt ogrodniczy; - urządzenia warsztatów chałupniczych pod warunkiem ich wyszczególnienia i dokładnego ich opisu we wniosku ubezpieczeniowym ( 5 ust 4 pkt a i owu) Stałe elementy mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, to: meble wbudowane, antresole, drzwi i okna wraz z zamkniętymi i urządzeniami zabezpieczającymi w tym rolety zewnętrzne, kuchenki gazowe, elektryczne, piece i kominki, elementy urządzeń wodno kanalizacyjnych, ogrzewczych, elektrycznych, gazowych, instalacja i urządzenia klimatyzacyjne, powłoki malarskie i wykładziny sufitów, ścian oraz podłóg, a także urządzenia sygnalizacji alarmowej ( 5 ust 5 owu) Pomieszczenia gospodarcze w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, to: - piwnice, strychy, suszarnie, pralnie- zlokalizowane w tym samym budynku co ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny; - komórki, pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na tej samej posesji, co ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny; - garaże bez względu na miejsce ich lokalizacji, użytkowane na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; Budowle małej architektury ogrodzenie domu jednorodzinnego wraz z bramą i furtką, studnie, baseny, oczka wodne, chodniki, śmietniki ( 5 ust 6 pkt a d owu) Strona 3 z 15

4 Ruchomości domowe przechowywane w domku letniskowym, to: - meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz książki, odzież i inne przedmioty osobistego użytku; - sprzęt turystyczny i sportowy, broń myśliwska i sportowa, rowery, wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego; - rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wyposażone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane; - narzędzia i sprzęt ogrodniczy; - psy, koty, inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych oraz zwierząt tropikalnych ( 5 ust 8 pkt a e owu) Pomieszczenia gospodarcze w domku letniskowym, to: - piwnice i strychy zlokalizowane w tym samym budynku co ubezpieczony domek letniskowy; - komórki i pomieszczenia gospodarcze, garaż znajdujące sie na tej samej posesji, co ubezpieczony domek letniskowy; - budowle małej architektury ogrodzenie domku letniskowego wraz z bramą i furtką, studnie, baseny, oczka wodne, chodniki, śmietniki, itp. ( 5 ust 9 pkt a c owu) Biorąc pod uwagę zakres ubezpieczenia, należy znać np. takie definicje: Pożar, to- działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile; Wybuch, to nagła zmiana układu stanu równowagi związaną z gwałtownym wyzwoleniem się gazu, pyłu, pary lub cieczy (...) ( 5 ust 11 owu); Huragan, to działanie wiatru o prędkości przekraczającej 24,5 m/s ( 5 ust 13 owu); Zalanie to - zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej. Pod warunkiem, że zalanie nastąpiło w wyniku awarii ww. Urządzeń albo urządzeń gospodarstwa domowego lub pozostawania otwartych kranów, lub w wyniku zalania przez osoby trzecie (także podczas prowadzenia akcji ratowniczej) ( 5 ust 15 owu); Kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzenia wejścia przy użyciu narzędzi bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia ( 5 ust 22 owu); Rabunek zabór mienia dokonany: - przy użyciu lub groźnie natychmiastowego użycia gwałtu na ubezpieczającym albo osobach z nim zamieszkujących lub doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności; - przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby, poprzez doprowadzenie do miejsca objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otworzenia drzwi albo samodzielne ich otwarcie zrabowanymi kluczami; - z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu, lub sam fakt podstępu jest bezsporny w świetle Strona 4 z 15

5 przedstawionych domowych ( 5 ust 23 owu); Uregulowania szczegółowe: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres ubezpieczenia: - pożar, wybuch, huragan, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w budynek, deszcz nawalny, grad, powódź, zalanie, lawina, obsunięcie ziemi II. Wyłączenia odpowiedzialności: Wyłączenia odpowiedzialności (2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia: - nie przekraczające 20% kwoty najniższego wynagrodzenia określonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującym w dniu powstania szkody; - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - powstałych wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu nieszczelności wodno kanalizacyjnej (...), złego stanu dachu, niezabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, okien (...) - powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku oraz wskutek wydostania się wody z urządzeń wodno kanalizacyjnych i ogrzewczych w wyniku uszkodzenia rur spowodowanych zamarznięciem wody; - powstałe w wyniku zalani domków letniskowych położonych na terenach zalewowych; - powstałe wskutek działania prądu elektrycznego (w tym z powodu przerw w dostawie lub zasilania prądem); - w urządzeniach, instalacjach, aparatach elektrycznych i energetycznych w wyniku działania prądu elektrycznego (z wyłączeniem szkód powstałych na skutek uderzenia pioruna); - spowodowane wskutek trwałego oddziaływania dymu; - powstałe wskutek oddziaływania drgań i wibracji; - w biżuterii dziełach sztuki, wyrobach z metali szlachetnych (...), które zaginęły podczas prowadzenia akcji ratowniczej; - w dokumentach, rękopisach oraz czekach i wekslach; - w platynie, złocie, srebrze w złomie oraz sztabach (...), nie stanowiących wyrobu użytkowego; - w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe lub produkcyjno usługowe;; Strona 5 z 15

6 - w sprzęcie audiowizualnym (...), dziełach sztuki, biżuterii (...), jeżeli przedmioty te znajdują się poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, lub gdy mieszkanie, dom jednorodzinny nie był zamieszkany nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; - w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, tarasie; - w broni myśliwskiej lub sportowej, jeżeli ubezpieczający nie uzyskał stosownego pozwolenia na jej posiadanie; - powstałe w sprzęcie audiowizualnym, radiowo muzycznym (...), o wartości jednostkowej powyżej zł, jeżeli ubezpieczający nie może przedłożyć ubezpieczycielowi oryginalnych dokumentów potwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - w postaci utwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów ubezpieczającego. ( 30 ust 1 pkt 1-22 owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, wandalizmu, rabunku, dewastacji: - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - wyrządzone przez ubezpieczającego osobom bliskim lub przez osobę bliską ubezpieczającemu; - w przedmiotach przyjętych przez ubezpieczającego do używania przechowywania lub naprawy; - w dokumentach, rękopisach oraz czekach i wekslach; - w platynie, złocie, srebrze w złomie oraz sztabach (...), nie stanowiących wyrobu użytkowego; - w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe lub produkcyjno usługowe; - w sprzęcie audiowizualnym (...), dziełach sztuki, biżuterii (...), jeżeli przedmioty te znajdują się poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, lub gdy mieszkanie, dom jednorodzinny nie był zamieszkany nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; - w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, tarasie; - w broni myśliwskiej lub sportowej, jeżeli ubezpieczający nie uzyskał stosownego pozwolenia na jej posiadanie; - powstałe w sprzęcie audiowizualnym, radiowo muzycznym (...), o wartości jednostkowej powyżej zł, jeżeli ubezpieczający nie może przedłożyć ubezpieczycielowi oryginalnych dokumentów potwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - powstałe wskutek kradzieży mienia z włamaniem, rabunku, wandalizmu lub dewastacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki dotyczące właściwego zabezpieczenia drzwi, otworów (zgodnie z wymogami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia); - powstałe wskutek kradzieży (...), gdy stwierdzono że do mieszkania, domu jednorodzinnego lub domku letniskowego włamano się przy użyciu klucza dopasowanego lub podrobionego; Strona 6 z 15

7 - w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów ubezpieczającego ( 41 ust 1 pkt owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów (...) od stłuczenia): - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby z które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - powstałe w szyldach, reklamach, tablicach świetlnych znajdujących się poza ubezpieczonym lokalem; - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy lub naturalnego odpryśnięcia kawałków ubezpieczanych przedmiotów - wynikłe ze złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa; - spowodowane wadą konstrukcji lub rozbiórka budynku, budowli lub w trakcie budowy budynku, budowli; - powstałe podczas wymiany wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu/elementu, w czasie prac remontowych lub podczas zmiany wystroju w miejscu ubezpieczenia. - powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego w budynek, zalania, powodzi, lawiny, osunięcia się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji. ( 53 ust 1 pkt 1-9 owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia OC w życiu prywatnym: - nie przekraczające 20% kwoty najniższego wynagrodzenia określonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującym w dniu powstania szkody, z wyłączeniem szkód powstałych na osobie; - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby z które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (...); - wyrządzone osobom bliskim oraz osobom, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem pracy zawodowej; wyrządzone przez pomoc domową czynnościami nie mieszczącymi się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę; - związane z wyczynowym uprawianiem sportów lub myślistwem; - w zakresie podlegającym ubezpieczeniom obowiązkowym; - powstałe w mieniu wskutek powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie działającego, w szczególności temperatury, gazów, pyłu sadzy dymu (...); Strona 7 z 15

8 - polegające na uszkodzeniu mieszkania lub innych pomieszczeń oraz ruchomości domowych podnajętych przez ubezpieczającego wobec właściciela; - polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki i innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościowych (...), należących do osób trzecich; - powstałe w następstwie działań wojennych (...); - powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej i skażenia radioaktywnego; - wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których ubezpieczający wiedział lub wiedzieć powinien; (...) ( 59 ust 1 pkt owu) Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3) Warunki zawarcia umowy: 1. Złożenie pisemnego wniosku przez ubezpieczającego 2. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne dla oceny ryzyka i określenia należnej składki. 3. Zawarcie umowy może być uzależnione od wyników analizy ryzyka dokonanej przez ubezpieczyciela. 4. Jeżeli wniosek zostanie sporządzony wadliwie lub nie zawiera wszystkich danych, ubezpieczyciel wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia lub złożenia nowego wniosku. ( 10 owu) Czas trwania umowy ubezpieczenia: 1. Umowa krótkoterminowa zawarta na okres 12 miesięcy ( 11 ust 1 pkt 1 owu) 2. Umowa wieloletnia zawarta na okres co najmniej 2 lat - umowa wieloletnia ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, jeżeli ubezpieczający nie wypowiedział pisemnie klauzuli automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia. Okres wypowiedzenia 14 dni przed zakończeniem okresu trwania bieżącej umowy ubezpieczenia ( 11 ust. 1 pkt 2 oraz 11 ust 2 owu) Zawarcie umowy: 1. Stwierdzone zostaje dokumentem ubezpieczenia polisa 2. Umowa jest zawarta z chwilą wydania ubezpieczającemu polisy ( 11 ust 3, 4 owu) Strona 8 z 15

9 Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4) Powstanie odpowiedzialności: 1. Dzień następny po dniu zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki bądź raty składki. 2. Istnieje możliwość indywidualnego umownego terminu rozpoczęcia odpowiedzialności ( 14 owu) Czas trwania odpowiedzialności: 1. Odpowiedzialność kończy się: - z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia; - z upływem terminu płatności kolejnej raty składki określonej w umowie ( w przypadku, gdy kolejna rata składki nie została opłacona lub gdy rata została opłacona po terminie wyznaczonym w umowie ubezpieczenia); - w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia; - z datą rozwiązania umowy wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia; - z chwilą zbycia ubezpieczonego mienia ruchomego ( 15 ust 1 okt 1-5 owu) Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5) Odstąpienie od umowy: 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie: - 30 dni, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; - 7 dnia, jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą ( 16 ust 1 owu) 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. (16 ust 2 owu) 3. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: stwierdzone zostanie, że ubezpieczający podał we wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne ze stanem faktycznym ( 16 ust 3 owu) Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6) Strona 9 z 15

10 1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać aktualnej (w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia) cenie rynkowej ubezpieczanych mieszkań, domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego oraz pomieszczeń gospodarczych. 2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie w odniesieniu do: - domu jednorodzinnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, garażem, małą architekturą od ognia i innych zdarzeń losowych; - mieszkania wraz z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi od ognia i innych zdarzeń losowych; - domku letniskowego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, małą architekturą od ognia i innych zdarzeń losowych; - stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, jeżeli nie zostały ubezpieczone nieruchomości, o których mowa powyżej; - stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego oraz pomieszczeń gospodarczych od kradzieży z włamaniem, rabunku wandalizmu, i dewastacji; - ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu; - szyb i innych przedmiotów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia; - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z tym, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi zł, z maksymalna suma ubezpieczenia wynosi zł. 3. Górna granicę odpowiedzialności stanowią sumy ubezpieczenia wskazane w pkt. 1,2 4. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela ustala się w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - środki płatnicze krajowe i zagraniczne 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - urządzenia warsztatów chałupniczych 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - dzieła sztuki, biżuterii, wyroby z metali szlachetnych, monety złote i srebrne 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - pozostałe mienie domowe 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ( 9 ust 1 owu) 5. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w ruchomościach domowych przechowywanych w domkach letniskowych: - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych w okresie od 1 kwietnia do 31 października 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - pozostałe mienie domowe w okresie od 1 kwietnia do 31 października 100% sumy ubezpieczenia; - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach w okresie od 1 listopada do 31 marca 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; Strona 10 z 15

11 - pozostałe mienie domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych w okresie od 1 listopada do 31 marca 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ( 9 ust 2 owu) Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie ( 8 ust 5 owu) Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia może nastąpić na pisemny wniosek ubezpieczającego w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania. ( 8 ust 6 owu). Ochrona ubezpieczeniowa w wyniku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia, rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy i opłacenia składki. Ubezpieczyciel moze wprowadzić ograniczenia w ustalaniu wysokości sumy ubezpieczenia lub odroczyć akceptację sumy ubezpieczenia jeżeli takie postępowanie wynika z zasad asekuracji przyjętych w towarzystwie. O finalizacji umowy ubezpieczyciel informuje ubezpieczającego (w przypadku odroczenia akceptacji sumy ubezpieczenia). ( 8 ust 7 owu) Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a) 1. Ustalana jest zgodnie z obowiązującą taryfą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (jej przedłużenia lub rozszerzenia zakresu ochrony). 2. Składka ustalana jest zgodnie z indywidualną oceną ryzyka. 3. Zniżki i zwyżki składki określane są każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia (po dokonaniu oceny ryzyka) (( 13 ust 1 owu) 4. Indywidualne ustalenie składki: - na mocy porozumienia stron; - uwzględnienie okoliczności wpływających na wielkość ryzyka ( 13 ust 4 owu) 5. Składka ustalana jest na cały okres odpowiedzialności 6. Składka może być opłacana jednorazowo lub w dwóch ratach 7. Wysokość składki, sposób i termin jej zapłaty określane są w polisie 8. W przypadku ratalnego sposobu opłacania składki, z momentem wypłaty odszkodowania stają się natychmiast wymagalne raty składki, które nie zostały jeszcze zapłacone. Strona 11 z 15

12 9. Z wypłaconego odszkodowania ubezpieczyciel może potrącić należności z tytułu niezapłaconych jeszcze rat składki, przypadających za okres do końca trwania umowy ubezpieczenia ( 13 ust 5 8 owu) Umowa wieloletnia: 1. Składka naliczana jest corocznie na podstawie zaktualizowanego wniosku. W tym przypadku, ubezpieczający ma obowiązek złożyć zaktualizowany wniosek na miesiąc przed datą rozpoczęcia następnego okresu odpowiedzialności. 2.W przypadku niedotrzymania przez ubezpieczającego terminu doręczenia zaktualizowanego wniosku, ubezpieczyciel określa wysokość składki za ubezpieczenie na podstawie sum ubezpieczenia z poprzedniego okresu umowy. ( 13 ust 2,3 owu) Zwrot składki ubezpieczeniowej: 1. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem określonego w polisie końcowego terminu. 2. Podstawą zwrotu składki jest przedłożenie ubezpieczycielowi oryginału polisy i pisemnego zwrotu składki 3. Termin od którego przysługuje zwrot składki data otrzymania pisemnego zwrotu składki 4. Składkę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ubezpieczenia. 5. Rozpoczęty miesiąc polisowy uważa się za wykorzystany. 6. Dokonując zwrotu składki ubezpieczyciel potrąca 15% składki podlegającej zwrotowi tytułem poniesionych kosztów manipulacyjnych. 7. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło zdarzenie, w związku, z którym ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania lub wypłacił odszkodowanie. ( 17 ust 1 3 owu) Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8) Wysokość szkody: 1. Ustala się wg kosztów naprawy, nie może przekroczyć rynkowej wartości przedmiotu ubezpieczenia wg cen aktualnych w dniu ustalania odszkodowania. Wartość ta nie może być większa niż suma ubezpieczenia, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia.( 19 ust 1 Strona 12 z 15

13 owu) 2. Wysokość szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub odsprzedaży. ( 20 owu) 3. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się : - kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą; - wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, lub wynikającej z osobistych upodobań ( 21 owu) 4. W przypadku zbiegu odszkodowań z tego samego zdarzenia (z tytułu dwóc lub więcej umów ubezpieczenia) odszkodowanie wypłacane jest do wysokości poniesionej szkody, w granicach sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem odszkodowań juz wypłaconych lub wymagalnych z innych umów ubezpieczenia. ( 24 owu) Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące zasad ustalania wysokości szkody: dla ubezpieczenia mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia Dla ustalenia wysokości szkody: 1. Rachunki dotyczące kosztów naprawy podlegają weryfikacji przez ubezpieczyciela 2. ubezpieczyciel ma prawo do oględzin mienia po dokonanej naprawie lub wymianie (przed wypłatą odszkodowania) 3. Koszty związane z ustaleniem wysokości szkody, każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi we własnym zakresie. ( 19 ust 2 4 owu) Termin wypłaty odszkodowania: 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie: - 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; - jeżeli ww. 30-dniowym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. - bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie; - termin wypłaty odszkodowania ulega przedłużeniu, jeżeli ubezpieczający nie złożył ubezpieczycielowi (w terminie 14 dni od otrzymania informacji od ubezpieczyciela o otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie)dokumentów uzasadniających roszczenia - w przypadku późniejszego dostarczenia dokumentacji uzasadniającej roszczenia, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od otrzymania tych dokumentów ( 22 owu) Strona 13 z 15

14 Inne postanowienia dotyczące wypłaty odszkodowania: 1. Przy wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, obowiązek zachowania należytej staranności ciąży na ubezpieczycielu.( 22 ust 4 owu) 2. Jeżeli w przewidzianym w owu lub umowie terminie ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, powinien zawiadomić pisemnie osobę zgłaszająca roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. Ponadto wypłaca bezsporną część odszkodowania. ( 23 ust 2 owu) 3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ubezpieczyciel zawiadamia o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem. Wówczas wskazuje na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.( 23 ust 3 owu) 4. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić ubezpieczającemu i ubezpieczonemu, informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. Ubezpieczający i ubezpieczony mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych. ( 23 ust 4 owu) 5. Jeżeli ubezpieczający lub inna osoba uprawniona do odbioru świadczenia nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej ubezpieczyciela (co do wysokości przyznanego odszkodowania albo co do odmowy zaspokojenia roszczeń) może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zarząd ubezpieczyciela za pośrednictwem jednostki terenowej ubezpieczyciela. ( 25 ust 1 owu) 6. Zarząd ubezpieczyciela jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić ubezpieczajacego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. ( 25 ust. 2 owu) Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9) W przypadku, gdy ubezpieczający lub inna osoba uprawniona do odbioru świadczenia nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej towarzystwa, może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zarząd towarzystwa ( 25 ust 1 owu) Owu przewidują dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. ( 25 ust 4 owu) Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10) 1. Jakie są podstawy dla ustalenia cen rynkowych ubezpieczanych mieszkań, domów jednorodzinnych, domów letniskowych i innych przedmiotów ubezpieczenia? 2. Jakie są zasady reasekuracji Concordii, z powodu których ubezpieczyciel może wprowadzać ograniczenia w ustalaniu wysokości sumy Strona 14 z 15

15 ubezpieczenia? 3. Co należy rozumieć przez istotne informacje dla oceny ubezpieczanego ryzyka? 4. czy (i jakie) są konsekwencje zawarcia umowy ubezpieczenia, pomimo nie udzielenia odpowiedzi przez ubezpieczajacego na poszczególne pytania ubezpieczyciela? 5. Jaka jest procedura zwiększenia składki ubezpieczeniowej przez ubezpieczyciela, w przypadku gdy ubezpieczajacy nie podał wszystkich danych co do istotnych okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia wywołującego szkodę. Jak ocenić okoliczności zwiększające ryzyko? 6. Czy taryfikator składek ubezpieczeniowych może zostać załączony do owu? 7. W przypadku określania w sposób indywidualny wysokości składki, kto odpowiada za ustalenie wysokości składki? Jak wysokość składki ustalonej indywidualnie ma związek z sumą ubezpieczenia? 8. Co to są koszty manipulacyjne, o które potrąca się składkę w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem terminu końcowego umowy? 9. W przypadku wystąpienia szkody oraz naprawy uszkodzonego przedmiotu ubezpieczenia, co stanowi podstawę weryfikacji kosztów naprawy przez ubezpieczyciela? Strona 15 z 15

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia TUW TUZ OWU domów jednorodzinnych i mieszkań OWU z 30 grudnia 2003 (Uchwala Zarządu) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia - domy jednorodzinne,

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

DOMKI LETNISKOWE. Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym DOMKI LETNISKOWE Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym Izabella Skrzypczyk Menadżer Sprzedaży PD Opole Ergo Hestia Telefon: +48 508 045 767 izabella.skrzypczyk@ergohestia.pl 1 Stanowisko Ergo Hestii

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych kamiennych i tworzyw sztucznych

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych kamiennych i tworzyw sztucznych Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych TUZ ul. Karolkowa 49, 01-203 Warszawa, tel. (0 22) 534 56 00, faks: (0 22) 534 56 15; www.tuz.pl S¹d Rejonowy dla m. st. Warszawy w W-wie XII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Tryg Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Budynków, Budowli i Lokali Mieszkalnych od Ognia i Innych Żywiołów OWU z dn. 1 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb

Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb Program ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych ze składką płatną miesięcznie dedykowany specjalnie dla Funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych oraz emerytowanych pracowników i funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych LOCUM REZYDENCJA nr 25 Commercial Union Polska Towarzystwo ubezpieczeń Ogólnych S.A. wchodzące w życie z dniem 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym

zdarzeń powstałe wskutek Kradzieży z włamaniem, Rabunku oraz Dewastacji Odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym LOCUM PRODUKT W PIGUŁCE 1. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte mogą być: Nieruchomość czyli Budynek wraz ze Stałymi elementami budynku, Budowlami i Pomieszczeniami gospodarczymi, dla

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Ogólne warunki ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia

Podstawowe dane dotyczące ubezpieczenia KARTA PRODUKTU dla ubezpieczenia NIERUCHOMOŚCI stanowiącego zabezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych dla kredytobiorców Banku Pocztowego S.A Karta Produktu zawiera wybrane informacje o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych

Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych Warunki Szczególne Ubezpieczenia wspólnot mieszkaniowych SPIS TREŚCI Zasady ogólne... 3 Definicje... 3 POSTANOWIENIA ODMIENNE OD OKREŚLONYCH W OWU HDI FIRMA... 4 Ubezpieczenie mienia... 4 Ryzyka dodatkowe

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SZYB, ELEMENTÓW SZKLANYCH, CERAMICZNYCH, KAMIENNYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ogólne warunki ubezpieczenia szyb, elementów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl

Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH. www.hdi-asekuracja.pl Warunki Szczególne Ubezpieczenia WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH www.hdi-asekuracja.pl Warunki szczególne ubezpieczenia Wspólnot Mieszkaniowych SPIS TREŚCI 1 Zasady ogólne 3 2 Definicje 5 POSTANOWIENIA ODMIENNE

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK PRZYJĘTYCH PRZEZ POCZTĘ POLSKĄ S.A. DO DORĘCZENIA W RAMACH ŚWIADCZENIA USŁUGI POCZTEX W OBROCIE KRAJOWYM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ.

Wyżej wymienione mienie winno zostać ubezpieczone w systemie sum stałych według załącznika numer 2 do SIWZ. Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres zamówienia: I Ubezpieczenie budynków Wspólnot Mieszkaniowych od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej Zakres chronionych ryzyk ubezpieczenie od ognia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Energetyką Cieplną SP. z o.o w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2 wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

POSTANOWIENIA WSTĘPNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK UTRATY DOKUMENTÓW, TABLIC REJESTRACYJNYCH, KLUCZYKÓW DO POJAZDU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM LEASINGU DLA LEASINGOBIORCÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU LEASINGOWEGO SA POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Strona 1 z 6 Wrocław, 02.07.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w Rabce-Zdroju Sp. z o.o. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 120/2014/N/Rabka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY PUBLICZNYCH ZA RAŻĄCE NARUSZENIA PRAWA (kod produktu 13 60 00) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM

TARYFA SKŁADEK. Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM TARYFA SKŁADEK Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych za ubezpieczenie BEZPIECZNY DOM Postanowienia ogólne 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Pocztowe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejsza umowa obowiązuje w okresie 01 maja 2017 r kwietnia 2018 r. INFORMACJA o warunkach grupowego ubezpieczenia pracowników - członków związków zrzeszonych w Federacji Związków Zawodowych Pracowników Automatyki i Telekomunikacji PKP. Polisa nr 414-17-430-05930749 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

I N A NS O W A E DO F

I N A NS O W A E DO F DO F I N A NS O W A NI KompleksowA OCHRONA gospodarstwa rolnego E DŻE T T U PA Ń S Oferta dla Rolnika W A Z BU AGRO DOM OCHRONA DOMU ROLNIKA OD WSZYSTKICH RYZYK Prowadzisz gospodarstwo rolne? Zajmujesz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA BIZNESOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14

ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B. Nr sprawy 122-9/14 ROZDZIAŁ V Istotne dla Stron Postanowienia Umowy - Umowa Generalna na Zadanie A+B Nr sprawy 122-9/14 UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... Zawarta w dniu... w... przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia

Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo Kredytowych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych z dnia 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA

DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA nr sprawy WP.3211.46.2014 DRUK NR 4 UMOWA GENERALNA UMOWA GENERALNA NR.../.../.../... DRUK NR 4_Formularz 4.1 Zawarta w dniu... w pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu Ul. Oleska 127; 45-231 Opole

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu C AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Nazwa produktu pozycji taryfy

Nazwa produktu pozycji taryfy PEŁNOMOCNICTWO Akwizycyjne typu D AGENT Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, ul. Hestii 1, 81-7 Sopot, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW WYMIANY ZABEZPIECZEŃ DRZWI ZEWNĘTRZNYCH KOD: I-WZD-01/13 Spis treści Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.4.2015 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII

OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII OFERTA UZUPEŁNIAJĄCA UBEZPIECZENIE NADWYŻKOWE KANCELARII DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ UBEZPIECZENIA MIENIA TYCH KANCELARII 1 1. PZU SA oferuje każdemu podmiotowi uprawnionemu do wykonywania czynności doradztwa

Bardziej szczegółowo

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA

KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA KODEKS CYWILNY z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA Tytuł XXVII. UMOWA UBEZPIECZENIA Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 805. 1. Przez umowę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r. Ogólne warunki ubezpieczenia HDI Dom - HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń SA z dn. 1 marca 2008 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

Ogólne warunki ubezpieczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 4 Wyłączenia odpowiedzialności... 4 Umowa ubezpieczenia... 5 Sposób zawierania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II

Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego, a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II a ubezpieczenie usług agroturystycznych w gospodarstwie rolnym część II Spis treści: Część I Pojęcie gospodarstwa agroturystycznego Status prawny i definicja gospodarstwa rolnego Pojęcie działalności i

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM ustalone uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A.

KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. KARTA PRODUKTU UBEZPIECZENIA BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH ORAZ UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ DLA KREDYTOBIORCÓW Karta Produktu przygotowana przez PZU SA jest materiałem informacyjnym, przedstawia kluczowe informacje

Bardziej szczegółowo

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający

1 - 2 karta płatnicza kradzież okres trwania umowy ubezpieczenia osoby bliskie osoba trzecia PIN rachunek rabunek transakcja 1) 2) Ubezpieczający WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART PŁATNICZYCH WYDANYCH PRZEZ BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE NIEUPOWAŻNIONEGO UŻYCIA KARTY I RABUNKU GOTÓWKI W KRAJU I ZA GRANICĄ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia

wyburzania, + ubezpieczenie z tytułu prowadzenia ZAKRES UBEZPIECZENIA PZU S.A. mienia od ognia i innych żywiołów obowiązkowe w pakiecie ( podstawowe), dostępne jest też dodatkowe 1 mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r.

Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r. Ogólne warunki ubezpieczenia TUiR Warta S.A. Warta Dom obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli

Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Porównanie zakresu ubezpieczenia OC za produkt u przykładowych ubezpieczycieli Zakres ubezpieczenia PTU S.A. 1 PZU S.A. 2 Commercial Union 3 Hestia 4 Przedmiot ochrony Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe,

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 :

Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 Niwiska, dnia 03. 07. 2013 r. Wyjaśnienia na zapytania do przetargu 2 : Dotyczy: przetarg nieograniczony : Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Niwiska wraz z

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Warszawa, 5 lutego 2014 r. I. Tryb udzielenia zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/ZWS/ZO/I/2014 Zamówienie poniżej 14 tys. EUR, nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oparte jest na zasadach

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości

Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Warunki Grupowego Ubezpieczenia dla Klientów Getin Noble Bank S.A. Program Ochronny od Upadłości Spis treści Definicje 1 Przedmiot ubezpieczenia 2 Okres ubezpieczenia (odpowiedzialności) 2 Składka ubezpieczeniowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej funkcjonariuszy publicznych opis warunków ubezpieczenia oferowanych przez STU ERGO HESTIA S.A. Definicje 1. za Ustawę uważa się Ustawę z dnia 20 stycznia 2011 o

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA

ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ZMIANY W OGÓLNYCH WARUNKACH KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA PZU PROFESJONALISTA ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/430/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. W ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEGO UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKOW ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego

Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego Wyciąg z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Mienia Ruchomego ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/146/2015 z dnia 25 maja 2015 r. ROZDZIAŁ 2 DEFINICJE 2 W rozumieniu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA)

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA (STU ERGO Hestia SA) Karta Produktu Ubezpieczenia Nieruchomości, Hybrydowych Urządzeń Grzewczych i Instalacji Fotowoltaicznych dla Kredytobiorców Banku Ochrony Środowiska S.A. Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZESYŁEK NADANYCH PRZEZ KLIENTA INDYWIDUALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji

Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Zawiadomienie o zapytaniach do treści specyfikacji Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r.

ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. ZP Mikołajki Pomorskie, 24.09.2014 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej ubezpieczenia mienia i Odpowiedzialności Gminy Mikołajki Pomorskie Zamawiający

Bardziej szczegółowo