Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Concordia Wielkopolska TUW - Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych"

Transkrypt

1 Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń Concordia Wielkopolska TUW Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia mieszkań, domów jednorodzinnych i domków letniskowych OWU z dn. 28 czerwca 2001 ze zm. (Uchwała Zarządu) owu przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Concordia Wielkopolska TUW zmiany z dnia 19 grudnia 2003 r. przyjęte uchwała Rady Nadzorczej Concordia Wielkopolska TUW Część pierwsza (I) Przedmiot i zakres ubezpieczenia (1) Przedmiot ubezpieczenia: - mieszkania, domy jednorodzinne, domki letniskowe, będące w posiadaniu ubezpieczającego na podstawie tytułu prawnego, tj.: prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu, decyzji administracyjnej, umowy najmu, lub innej umowy cywilno prawnej. Zgodnie z definicja zawartą w słowniczku pojęć owu: Mieszkanie to lokal mieszkalny usytuowany w budynku wielomieszkaniowym Dom jednorodzinny to dom jednorodzinny lub samodzielna część domu bliźniaczego albo szeregowego usytuowany na działce nie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego ( 5 ust. 2,3 owu) Zakres ubezpieczenia: - mienie od ognia i innych zdarzeń losowych, - mienie od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji, - szyby i inne przedmioty szklane, ceramiczne, kamienne i z tworzyw sztucznych od stłuczenia Strona 1 z 15

2 - odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym W zależności od przedmiotu ubezpieczenia oraz tytułu prawnego, zakres ubezpieczenia jest następujący: 1. Mieszkanie, dom jednorodzinny, domek letniskowy, zajmowane przez ubezpieczającego na podstawie prawa własności, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, ubezpieczyć można od: - ognia i innych zdarzeń losowych. Dotyczy to: murów mieszkania, stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych oraz pomieszczeń gospodarczych ( 7 ust 1, pkt. 1) - od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu, dewastacji dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego i ruchomości domowych ( 7 ust 1. pkt 2) - stłuczenia szyb i innych przedmiotów szklanych, ceramicznych kamiennych i z tworzyw sztucznych ( 7 ust. 1 pkt 3) - OC w życiu prywatnym ( 7 ust. 1 pkt 4) Mieszkanie, dom jednorodzinny, domek letniskowy, zajmowane przez ubezpieczającego na podstawie decyzji administracyjnej, umowy najmu, dzierżawy, spółdzielczego prawa do lokalu (itp.), ubezpieczyć można od: - ognia i innych zdarzeń losowych Dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych ( 7 ust. 2 pkt 1) - kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji Dotyczy to: stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, ruchomości domowych ( 7 ust 2 pkt 2owu) - stłuczenia szyb, przedmiotów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych ( 7 ust 2 pkt 3owu) - OC w życiu prywatnym( 7 ust 2 pkt 4owu) Strona 2 z 15

3 Zgodnie z definicją zawartą w słowniczku pojęć owu: Ruchomości domowe przechowywane w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, to: - meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz książki, odzież i inne przedmioty osobistego użytku; - sprzęt audiowizualny, wraz z antena satelitarną, sprzęt radiowo muzyczny, fotograficzny i komputerowy wraz z licencjonowanym oprogramowaniem, instrumenty muzyczne; - gotówka i inne środki płatnicze krajowe i zagraniczne; - dzieła sztuki, biżuteria, wyroby z metali szlachetnych, monet złote i srebrne, znaczki filatelistyczne; - sprzęt turystyczny i sportowy, broń myśliwska i sportowa, rowery, wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego oraz części do motorowerów, motocykli i samochodów; - rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wypożyczone przez organizację sportową, społeczną klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane; - psy, koty, ryby w akwariach oraz inne zwierzęta, z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych oraz zwierząt tropikalnych; - narzędzia i sprzęt ogrodniczy; - urządzenia warsztatów chałupniczych pod warunkiem ich wyszczególnienia i dokładnego ich opisu we wniosku ubezpieczeniowym ( 5 ust 4 pkt a i owu) Stałe elementy mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, to: meble wbudowane, antresole, drzwi i okna wraz z zamkniętymi i urządzeniami zabezpieczającymi w tym rolety zewnętrzne, kuchenki gazowe, elektryczne, piece i kominki, elementy urządzeń wodno kanalizacyjnych, ogrzewczych, elektrycznych, gazowych, instalacja i urządzenia klimatyzacyjne, powłoki malarskie i wykładziny sufitów, ścian oraz podłóg, a także urządzenia sygnalizacji alarmowej ( 5 ust 5 owu) Pomieszczenia gospodarcze w mieszkaniu, domu jednorodzinnym, to: - piwnice, strychy, suszarnie, pralnie- zlokalizowane w tym samym budynku co ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny; - komórki, pomieszczenia gospodarcze znajdujące się na tej samej posesji, co ubezpieczone mieszkanie, dom jednorodzinny; - garaże bez względu na miejsce ich lokalizacji, użytkowane na podstawie odpowiedniego tytułu prawnego; Budowle małej architektury ogrodzenie domu jednorodzinnego wraz z bramą i furtką, studnie, baseny, oczka wodne, chodniki, śmietniki ( 5 ust 6 pkt a d owu) Strona 3 z 15

4 Ruchomości domowe przechowywane w domku letniskowym, to: - meble, sprzęt zmechanizowany, dywany, urządzenia domowe, przedmioty i zapasy gospodarstwa domowego oraz książki, odzież i inne przedmioty osobistego użytku; - sprzęt turystyczny i sportowy, broń myśliwska i sportowa, rowery, wózki inwalidzkie bez napędu mechanicznego; - rzeczy ruchome czasowo znajdujące się w posiadaniu ubezpieczającego, jeżeli zostały wyposażone przez organizację sportową, społeczną, klub lub inną jednostkę organizacyjną, o ile wypożyczenie zostało udokumentowane; - narzędzia i sprzęt ogrodniczy; - psy, koty, inne zwierzęta z wyjątkiem zwierząt utrzymywanych w celach hodowlanych i handlowych oraz zwierząt tropikalnych ( 5 ust 8 pkt a e owu) Pomieszczenia gospodarcze w domku letniskowym, to: - piwnice i strychy zlokalizowane w tym samym budynku co ubezpieczony domek letniskowy; - komórki i pomieszczenia gospodarcze, garaż znajdujące sie na tej samej posesji, co ubezpieczony domek letniskowy; - budowle małej architektury ogrodzenie domku letniskowego wraz z bramą i furtką, studnie, baseny, oczka wodne, chodniki, śmietniki, itp. ( 5 ust 9 pkt a c owu) Biorąc pod uwagę zakres ubezpieczenia, należy znać np. takie definicje: Pożar, to- działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile; Wybuch, to nagła zmiana układu stanu równowagi związaną z gwałtownym wyzwoleniem się gazu, pyłu, pary lub cieczy (...) ( 5 ust 11 owu); Huragan, to działanie wiatru o prędkości przekraczającej 24,5 m/s ( 5 ust 13 owu); Zalanie to - zalanie wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych, z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ogrzewczej, zraszaczowej lub tryskaczowej. Pod warunkiem, że zalanie nastąpiło w wyniku awarii ww. Urządzeń albo urządzeń gospodarstwa domowego lub pozostawania otwartych kranów, lub w wyniku zalania przez osoby trzecie (także podczas prowadzenia akcji ratowniczej) ( 5 ust 15 owu); Kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczeń po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otworzenia wejścia przy użyciu narzędzi bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia ( 5 ust 22 owu); Rabunek zabór mienia dokonany: - przy użyciu lub groźnie natychmiastowego użycia gwałtu na ubezpieczającym albo osobach z nim zamieszkujących lub doprowadzenia do stanu nieprzytomności lub bezbronności; - przy zastosowaniu przemocy fizycznej lub groźby, poprzez doprowadzenie do miejsca objętego ubezpieczeniem osoby posiadającej klucze i zmuszenie jej do otworzenia drzwi albo samodzielne ich otwarcie zrabowanymi kluczami; - z użyciem podstępu wobec osób małoletnich, niedołężnych, będących w podeszłym wieku lub nie w pełni sprawnych, jeżeli sprawca został zatrzymany i skazany prawomocnym wyrokiem sądu, lub sam fakt podstępu jest bezsporny w świetle Strona 4 z 15

5 przedstawionych domowych ( 5 ust 23 owu); Uregulowania szczegółowe: 1. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zakres ubezpieczenia: - pożar, wybuch, huragan, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, uderzenie pojazdu w budynek, deszcz nawalny, grad, powódź, zalanie, lawina, obsunięcie ziemi II. Wyłączenia odpowiedzialności: Wyłączenia odpowiedzialności (2) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody i zdarzenia: - nie przekraczające 20% kwoty najniższego wynagrodzenia określonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującym w dniu powstania szkody; - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - powstałych wskutek systematycznego zawilgacania lub zalania wodą z powodu nieszczelności wodno kanalizacyjnej (...), złego stanu dachu, niezabezpieczenia otworów dachowych, balkonów, okien (...) - powstałe wskutek przenikania wód gruntowych lub przemarzania stałych elementów budynku oraz wskutek wydostania się wody z urządzeń wodno kanalizacyjnych i ogrzewczych w wyniku uszkodzenia rur spowodowanych zamarznięciem wody; - powstałe w wyniku zalani domków letniskowych położonych na terenach zalewowych; - powstałe wskutek działania prądu elektrycznego (w tym z powodu przerw w dostawie lub zasilania prądem); - w urządzeniach, instalacjach, aparatach elektrycznych i energetycznych w wyniku działania prądu elektrycznego (z wyłączeniem szkód powstałych na skutek uderzenia pioruna); - spowodowane wskutek trwałego oddziaływania dymu; - powstałe wskutek oddziaływania drgań i wibracji; - w biżuterii dziełach sztuki, wyrobach z metali szlachetnych (...), które zaginęły podczas prowadzenia akcji ratowniczej; - w dokumentach, rękopisach oraz czekach i wekslach; - w platynie, złocie, srebrze w złomie oraz sztabach (...), nie stanowiących wyrobu użytkowego; - w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe lub produkcyjno usługowe;; Strona 5 z 15

6 - w sprzęcie audiowizualnym (...), dziełach sztuki, biżuterii (...), jeżeli przedmioty te znajdują się poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, lub gdy mieszkanie, dom jednorodzinny nie był zamieszkany nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; - w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, tarasie; - w broni myśliwskiej lub sportowej, jeżeli ubezpieczający nie uzyskał stosownego pozwolenia na jej posiadanie; - powstałe w sprzęcie audiowizualnym, radiowo muzycznym (...), o wartości jednostkowej powyżej zł, jeżeli ubezpieczający nie może przedłożyć ubezpieczycielowi oryginalnych dokumentów potwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - w postaci utwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów ubezpieczającego. ( 30 ust 1 pkt 1-22 owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, wandalizmu, rabunku, dewastacji: - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - wyrządzone przez ubezpieczającego osobom bliskim lub przez osobę bliską ubezpieczającemu; - w przedmiotach przyjętych przez ubezpieczającego do używania przechowywania lub naprawy; - w dokumentach, rękopisach oraz czekach i wekslach; - w platynie, złocie, srebrze w złomie oraz sztabach (...), nie stanowiących wyrobu użytkowego; - w przedmiotach, których ilość wskazuje na przeznaczenie handlowe lub produkcyjno usługowe; - w sprzęcie audiowizualnym (...), dziełach sztuki, biżuterii (...), jeżeli przedmioty te znajdują się poza domem jednorodzinnym lub mieszkaniem, lub gdy mieszkanie, dom jednorodzinny nie był zamieszkany nieprzerwanie dłużej niż 3 miesiące; - w ruchomościach domowych znajdujących się na balkonie, tarasie; - w broni myśliwskiej lub sportowej, jeżeli ubezpieczający nie uzyskał stosownego pozwolenia na jej posiadanie; - powstałe w sprzęcie audiowizualnym, radiowo muzycznym (...), o wartości jednostkowej powyżej zł, jeżeli ubezpieczający nie może przedłożyć ubezpieczycielowi oryginalnych dokumentów potwierdzających nabycie i pochodzenie mienia; - powstałe wskutek kradzieży mienia z włamaniem, rabunku, wandalizmu lub dewastacji, jeżeli nie zostały spełnione warunki dotyczące właściwego zabezpieczenia drzwi, otworów (zgodnie z wymogami wskazanymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia); - powstałe wskutek kradzieży (...), gdy stwierdzono że do mieszkania, domu jednorodzinnego lub domku letniskowego włamano się przy użyciu klucza dopasowanego lub podrobionego; Strona 6 z 15

7 - w postaci utraconych zysków oraz poniesionych strat wynikających ze zobowiązań i umów ubezpieczającego ( 41 ust 1 pkt owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów (...) od stłuczenia): - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa lub pod wpływem alkoholu czy środków odurzających przez ubezpieczającego lub osoby z które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność - powstałe wskutek działań wojennych, rozruchów społecznych, strajków, aktów terroryzmu, wprowadzenia stanu wojennego; - wynikające z zanieczyszczenia środowiska naturalnego, działania energii jądrowej lub promieniowania radioaktywnego; - powstałe w szyldach, reklamach, tablicach świetlnych znajdujących się poza ubezpieczonym lokalem; - powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia, zmiany barwy lub naturalnego odpryśnięcia kawałków ubezpieczanych przedmiotów - wynikłe ze złego montażu lub niewłaściwej technologii wykonawstwa; - spowodowane wadą konstrukcji lub rozbiórka budynku, budowli lub w trakcie budowy budynku, budowli; - powstałe podczas wymiany wymontowywania ubezpieczonego przedmiotu/elementu, w czasie prac remontowych lub podczas zmiany wystroju w miejscu ubezpieczenia. - powstałe w wyniku pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, huraganu, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu mechanicznego w budynek, zalania, powodzi, lawiny, osunięcia się ziemi, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji. ( 53 ust 1 pkt 1-9 owu) Wyłączenia odpowiedzialności w przypadku ubezpieczenia OC w życiu prywatnym: - nie przekraczające 20% kwoty najniższego wynagrodzenia określonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, obowiązującym w dniu powstania szkody, z wyłączeniem szkód powstałych na osobie; - wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez ubezpieczającego lub osoby z które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (...); - wyrządzone osobom bliskim oraz osobom, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność; związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub wykonywaniem pracy zawodowej; wyrządzone przez pomoc domową czynnościami nie mieszczącymi się w zakresie obowiązków wynikających z umowy o pracę; - związane z wyczynowym uprawianiem sportów lub myślistwem; - w zakresie podlegającym ubezpieczeniom obowiązkowym; - powstałe w mieniu wskutek powolnego działania czynnika termicznego, biologicznego lub innego czynnika podobnie działającego, w szczególności temperatury, gazów, pyłu sadzy dymu (...); Strona 7 z 15

8 - polegające na uszkodzeniu mieszkania lub innych pomieszczeń oraz ruchomości domowych podnajętych przez ubezpieczającego wobec właściciela; - polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie gotówki i innych środków płatniczych, biżuterii, papierów wartościowych (...), należących do osób trzecich; - powstałe w następstwie działań wojennych (...); - powstałe wskutek oddziaływania energii jądrowej i skażenia radioaktywnego; - wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, o których ubezpieczający wiedział lub wiedzieć powinien; (...) ( 59 ust 1 pkt owu) Sposób zawierania umowy ubezpieczenia (3) Warunki zawarcia umowy: 1. Złożenie pisemnego wniosku przez ubezpieczającego 2. Wniosek powinien zawierać informacje niezbędne dla oceny ryzyka i określenia należnej składki. 3. Zawarcie umowy może być uzależnione od wyników analizy ryzyka dokonanej przez ubezpieczyciela. 4. Jeżeli wniosek zostanie sporządzony wadliwie lub nie zawiera wszystkich danych, ubezpieczyciel wzywa ubezpieczającego do uzupełnienia lub złożenia nowego wniosku. ( 10 owu) Czas trwania umowy ubezpieczenia: 1. Umowa krótkoterminowa zawarta na okres 12 miesięcy ( 11 ust 1 pkt 1 owu) 2. Umowa wieloletnia zawarta na okres co najmniej 2 lat - umowa wieloletnia ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne 12 miesięcy, jeżeli ubezpieczający nie wypowiedział pisemnie klauzuli automatycznego przedłużenia umowy ubezpieczenia. Okres wypowiedzenia 14 dni przed zakończeniem okresu trwania bieżącej umowy ubezpieczenia ( 11 ust. 1 pkt 2 oraz 11 ust 2 owu) Zawarcie umowy: 1. Stwierdzone zostaje dokumentem ubezpieczenia polisa 2. Umowa jest zawarta z chwilą wydania ubezpieczającemu polisy ( 11 ust 3, 4 owu) Strona 8 z 15

9 Zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń (4) Powstanie odpowiedzialności: 1. Dzień następny po dniu zawarcia umowy, nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki bądź raty składki. 2. Istnieje możliwość indywidualnego umownego terminu rozpoczęcia odpowiedzialności ( 14 owu) Czas trwania odpowiedzialności: 1. Odpowiedzialność kończy się: - z upływem terminu określonego w umowie ubezpieczenia; - z upływem terminu płatności kolejnej raty składki określonej w umowie ( w przypadku, gdy kolejna rata składki nie została opłacona lub gdy rata została opłacona po terminie wyznaczonym w umowie ubezpieczenia); - w razie wyczerpania sumy ubezpieczenia; - z datą rozwiązania umowy wskutek odstąpienia lub wypowiedzenia; - z chwilą zbycia ubezpieczonego mienia ruchomego ( 15 ust 1 okt 1-5 owu) Tryb, warunki, sposób oraz przesłanki i terminy wypowiedzenia umowy przez ubezpieczającego/ubezpieczonego i zakład ubezpieczeń (5) Odstąpienie od umowy: 1. Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie: - 30 dni, jeżeli umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy; - 7 dnia, jeżeli ubezpieczający jest przedsiębiorcą ( 16 ust 1 owu) 2. Odstąpienie od umowy nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. (16 ust 2 owu) 3. Ubezpieczyciel ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli: stwierdzone zostanie, że ubezpieczający podał we wniosku ubezpieczeniowym informacje niezgodne ze stanem faktycznym ( 16 ust 3 owu) Suma ubezpieczenia i warunki jej zmiany (6) Strona 9 z 15

10 1. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadać aktualnej (w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia) cenie rynkowej ubezpieczanych mieszkań, domów jednorodzinnych, domków letniskowych, ruchomości domowych i stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego oraz pomieszczeń gospodarczych. 2. Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający oddzielnie w odniesieniu do: - domu jednorodzinnego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, garażem, małą architekturą od ognia i innych zdarzeń losowych; - mieszkania wraz z garażem i pomieszczeniami gospodarczymi od ognia i innych zdarzeń losowych; - domku letniskowego wraz z pomieszczeniami gospodarczymi, małą architekturą od ognia i innych zdarzeń losowych; - stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego, jeżeli nie zostały ubezpieczone nieruchomości, o których mowa powyżej; - stałych elementów mieszkania, domu jednorodzinnego, domku letniskowego oraz pomieszczeń gospodarczych od kradzieży z włamaniem, rabunku wandalizmu, i dewastacji; - ruchomości domowych od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu; - szyb i innych przedmiotów szklanych, ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia; - odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, z tym, że minimalna suma ubezpieczenia wynosi zł, z maksymalna suma ubezpieczenia wynosi zł. 3. Górna granicę odpowiedzialności stanowią sumy ubezpieczenia wskazane w pkt. 1,2 4. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela ustala się w zależności od przedmiotu ubezpieczenia: - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych 10% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - środki płatnicze krajowe i zagraniczne 5% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - urządzenia warsztatów chałupniczych 30% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych - dzieła sztuki, biżuterii, wyroby z metali szlachetnych, monety złote i srebrne 20% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - pozostałe mienie domowe 100% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ( 9 ust 1 owu) 5. Górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody w ruchomościach domowych przechowywanych w domkach letniskowych: - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych w okresie od 1 kwietnia do 31 października 50% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; - pozostałe mienie domowe w okresie od 1 kwietnia do 31 października 100% sumy ubezpieczenia; - ruchomości domowe przechowywane w pomieszczeniach w okresie od 1 listopada do 31 marca 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych; Strona 10 z 15

11 - pozostałe mienie domowe przechowywane w pomieszczeniach gospodarczych w okresie od 1 listopada do 31 marca 25% sumy ubezpieczenia ruchomości domowych ( 9 ust 2 owu) Suma ubezpieczenia ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowanie ( 8 ust 5 owu) Zmiana wysokości sumy ubezpieczenia może nastąpić na pisemny wniosek ubezpieczającego w przypadku zwiększenia lub zmniejszenia sumy ubezpieczenia w wyniku wypłaty odszkodowania. ( 8 ust 6 owu). Ochrona ubezpieczeniowa w wyniku zmiany wysokości sumy ubezpieczenia, rozpoczyna się po upływie 7 dni od daty zawarcia dodatkowej umowy i opłacenia składki. Ubezpieczyciel moze wprowadzić ograniczenia w ustalaniu wysokości sumy ubezpieczenia lub odroczyć akceptację sumy ubezpieczenia jeżeli takie postępowanie wynika z zasad asekuracji przyjętych w towarzystwie. O finalizacji umowy ubezpieczyciel informuje ubezpieczającego (w przypadku odroczenia akceptacji sumy ubezpieczenia). ( 8 ust 7 owu) Sposób ustalania i opłacania składki ubezpieczeniowej (przy ubezpieczeniach majątkowych) (7a) 1. Ustalana jest zgodnie z obowiązującą taryfą w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia (jej przedłużenia lub rozszerzenia zakresu ochrony). 2. Składka ustalana jest zgodnie z indywidualną oceną ryzyka. 3. Zniżki i zwyżki składki określane są każdorazowo w dokumencie ubezpieczenia (po dokonaniu oceny ryzyka) (( 13 ust 1 owu) 4. Indywidualne ustalenie składki: - na mocy porozumienia stron; - uwzględnienie okoliczności wpływających na wielkość ryzyka ( 13 ust 4 owu) 5. Składka ustalana jest na cały okres odpowiedzialności 6. Składka może być opłacana jednorazowo lub w dwóch ratach 7. Wysokość składki, sposób i termin jej zapłaty określane są w polisie 8. W przypadku ratalnego sposobu opłacania składki, z momentem wypłaty odszkodowania stają się natychmiast wymagalne raty składki, które nie zostały jeszcze zapłacone. Strona 11 z 15

12 9. Z wypłaconego odszkodowania ubezpieczyciel może potrącić należności z tytułu niezapłaconych jeszcze rat składki, przypadających za okres do końca trwania umowy ubezpieczenia ( 13 ust 5 8 owu) Umowa wieloletnia: 1. Składka naliczana jest corocznie na podstawie zaktualizowanego wniosku. W tym przypadku, ubezpieczający ma obowiązek złożyć zaktualizowany wniosek na miesiąc przed datą rozpoczęcia następnego okresu odpowiedzialności. 2.W przypadku niedotrzymania przez ubezpieczającego terminu doręczenia zaktualizowanego wniosku, ubezpieczyciel określa wysokość składki za ubezpieczenie na podstawie sum ubezpieczenia z poprzedniego okresu umowy. ( 13 ust 2,3 owu) Zwrot składki ubezpieczeniowej: 1. Za niewykorzystany okres ubezpieczenia ubezpieczyciel dokonuje zwrotu składki w przypadku rozwiązania umowy ubezpieczenia przed upływem określonego w polisie końcowego terminu. 2. Podstawą zwrotu składki jest przedłożenie ubezpieczycielowi oryginału polisy i pisemnego zwrotu składki 3. Termin od którego przysługuje zwrot składki data otrzymania pisemnego zwrotu składki 4. Składkę do zwrotu ustala się proporcjonalnie do wykorzystanego okresu ubezpieczenia. 5. Rozpoczęty miesiąc polisowy uważa się za wykorzystany. 6. Dokonując zwrotu składki ubezpieczyciel potrąca 15% składki podlegającej zwrotowi tytułem poniesionych kosztów manipulacyjnych. 7. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia nastąpiło zdarzenie, w związku, z którym ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania lub wypłacił odszkodowanie. ( 17 ust 1 3 owu) Sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowania lub świadczenia (8) Wysokość szkody: 1. Ustala się wg kosztów naprawy, nie może przekroczyć rynkowej wartości przedmiotu ubezpieczenia wg cen aktualnych w dniu ustalania odszkodowania. Wartość ta nie może być większa niż suma ubezpieczenia, na jaką zawarto umowę ubezpieczenia.( 19 ust 1 Strona 12 z 15

13 owu) 2. Wysokość szkody pomniejsza się o wartość pozostałości, które mogą być przeznaczone do dalszego użytku lub odsprzedaży. ( 20 owu) 3. Przy ustalaniu wysokości szkody nie uwzględnia się : - kosztów wynikających z braku części zamiennych lub materiałów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejącego przed szkodą; - wartości naukowej, kolekcjonerskiej, zabytkowej, artystycznej, lub wynikającej z osobistych upodobań ( 21 owu) 4. W przypadku zbiegu odszkodowań z tego samego zdarzenia (z tytułu dwóc lub więcej umów ubezpieczenia) odszkodowanie wypłacane jest do wysokości poniesionej szkody, w granicach sumy ubezpieczenia, z uwzględnieniem odszkodowań juz wypłaconych lub wymagalnych z innych umów ubezpieczenia. ( 24 owu) Ogólne warunki ubezpieczenia zawierają szczegółowe postanowienia dotyczące zasad ustalania wysokości szkody: dla ubezpieczenia mieszkań od ognia i innych zdarzeń losowych dla ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem, rabunku, wandalizmu i dewastacji dla ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów ceramicznych, kamiennych i z tworzyw sztucznych od stłuczenia Dla ustalenia wysokości szkody: 1. Rachunki dotyczące kosztów naprawy podlegają weryfikacji przez ubezpieczyciela 2. ubezpieczyciel ma prawo do oględzin mienia po dokonanej naprawie lub wymianie (przed wypłatą odszkodowania) 3. Koszty związane z ustaleniem wysokości szkody, każda ze stron umowy ubezpieczenia ponosi we własnym zakresie. ( 19 ust 2 4 owu) Termin wypłaty odszkodowania: 1. Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie: - 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o szkodzie; - jeżeli ww. 30-dniowym terminie nie jest możliwe wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności lub wysokości odszkodowania, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w terminie 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. - bezsporną część odszkodowania wypłaca się w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie; - termin wypłaty odszkodowania ulega przedłużeniu, jeżeli ubezpieczający nie złożył ubezpieczycielowi (w terminie 14 dni od otrzymania informacji od ubezpieczyciela o otrzymaniu zawiadomienia o szkodzie)dokumentów uzasadniających roszczenia - w przypadku późniejszego dostarczenia dokumentacji uzasadniającej roszczenia, odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od otrzymania tych dokumentów ( 22 owu) Strona 13 z 15

14 Inne postanowienia dotyczące wypłaty odszkodowania: 1. Przy wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, obowiązek zachowania należytej staranności ciąży na ubezpieczycielu.( 22 ust 4 owu) 2. Jeżeli w przewidzianym w owu lub umowie terminie ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, powinien zawiadomić pisemnie osobę zgłaszająca roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części. Ponadto wypłaca bezsporną część odszkodowania. ( 23 ust 2 owu) 3. Jeżeli odszkodowanie nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, ubezpieczyciel zawiadamia o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem. Wówczas wskazuje na okoliczności oraz podstawę prawną uzasadniającą całkowitą lub częściową odmowę wypłaty odszkodowania. Informacja ta powinna zawierać pouczenie o możliwości dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.( 23 ust 3 owu) 4. Ubezpieczyciel ma obowiązek udostępnić ubezpieczającemu i ubezpieczonemu, informacje i dokumenty, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności gwarancyjnej ubezpieczyciela i wysokości odszkodowania. Ubezpieczający i ubezpieczony mają prawo wglądu do akt szkodowych i sporządzania na swój koszt odpisów lub kserokopii dokumentów akt szkodowych. ( 23 ust 4 owu) 5. Jeżeli ubezpieczający lub inna osoba uprawniona do odbioru świadczenia nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej ubezpieczyciela (co do wysokości przyznanego odszkodowania albo co do odmowy zaspokojenia roszczeń) może w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zarząd ubezpieczyciela za pośrednictwem jednostki terenowej ubezpieczyciela. ( 25 ust 1 owu) 6. Zarząd ubezpieczyciela jest zobowiązany rozpatrzyć sprawę i zawiadomić ubezpieczajacego lub inną osobę uprawnioną o wyniku w terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku. ( 25 ust. 2 owu) Sposób i tryb dochodzenia roszczeń z umowy ubezpieczenia (9) W przypadku, gdy ubezpieczający lub inna osoba uprawniona do odbioru świadczenia nie zgadza się z ustaleniami jednostki organizacyjnej towarzystwa, może w terminie 30 dni od daty zawiadomienia w tej sprawie zgłosić na piśmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez zarząd towarzystwa ( 25 ust 1 owu) Owu przewidują dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. ( 25 ust 4 owu) Pytania do agenta ubezpieczeniowego (pytania które warto zadać agentowi na etapie akwizycji) (10) 1. Jakie są podstawy dla ustalenia cen rynkowych ubezpieczanych mieszkań, domów jednorodzinnych, domów letniskowych i innych przedmiotów ubezpieczenia? 2. Jakie są zasady reasekuracji Concordii, z powodu których ubezpieczyciel może wprowadzać ograniczenia w ustalaniu wysokości sumy Strona 14 z 15

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym, zwane dalej OWU, mają zastosowanie do stosunków umownych ubezpieczenia powstałych między TUZ Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych KOD: C-MD-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domowy Spokój TU Europa S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu KRS 0000002736, NIP 895-10-07-276

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Dom w InterRisk

Bezpieczny Dom w InterRisk OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bezpieczny Dom w InterRisk POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia Bezpieczny Dom w InterRisk, zwane dalej owu, mają zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne

OWU. Filar & Bezpieczny dom. Ogólne warunki ubezpieczenia mienia ze składką płatną miesięcznie. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 42 63 44 700, fax 42 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W PAKIECIE CONCORDIA AGRO 2z16 DZIAŁ I ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczą ogólne warunki ubezpieczenia) 1 1.

Bardziej szczegółowo

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne

OWU. Dom & Szczęście. Ubezpieczenie DOM Plus. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi RS 0000001201, NIP 7270126358 apitał zakładowy i wpłacon

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 3 Rozdział II Ubezpieczenie domu, nieruchomość w budowie i mieszkania 5 Rozdział III Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ DOM obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 01/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA LOKALI I DOMÓW MIESZKALNYCH KLIENTÓW BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. (tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksami nr 2-4 do Umowy Generalnej Ubezpieczenia z dnia 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET

UBEZPIECZENIE DOM PAKIET UBEZPIECZENIE DOM PAKIET OWU Nr PL - 2 DP Zatwierdzone Uchwałą Zarządu BTA Insurance Company SE Nr LV1_0002/02-03-03-2015-9 z dnia 27.01.2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zasady ogólne 1.1.1. Ogólne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI, NIERUCHOMOŚCI W BUDOWIE, RUCHOMOŚCI DOMOWYCH ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Strona 1 z 8 Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik nr 1 do Zrzeszeniowej umowy ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej z dnia 9.08. 2007

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA SIEDZIBA: 02-793 Warszawa, ul. H. Raabego 13 Regon 012114579, NIP 5261033426, www.tuw.pl, e-mail:tuw@tuw.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNA RODZINA Spis treści Postanowienia ogólne 1 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DLA GOSPODARSTW ROLNYCH BEZPIECZNA ZAGRODA SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE...................... 1 Przedmiot umowy ubezpieczenia..................... 2 Definicje...........................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 (postanowienia ogólne) 1 (postanowienia ogólne) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW JEDNORODZINNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19044) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Zakres ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7 Zawarcie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Domów Jednorodzinnych w Trakcie Budowy KOD: C-DB-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH

OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA SUPEROCHRONA DOMÓW I LOKALI MIESZKALNYCH dla kredytobiorców kredytów hipotecznych i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez PKO BP SA ustalone uchwałą

Bardziej szczegółowo

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego;

brać pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego; OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA RODZINA II (19034) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Rodzina ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BEZPIECZNY DOM I. POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA "BEZPIECZNY DOM" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia "Bezpieczny Dom" zwane dalej OWU, mają zastosowanie do umów ubezpieczenia mienia od ognia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GOSPODARSTWA ROLNEGO (21021) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 Definicje 3 Przedmiot ubezpieczenia 6 Wyłączenia generalne 6 Suma ubezpieczenia 7 Składka ubezpieczeniowa 7

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia SPÓŁDZIELNI I WSPÓLNOT MIESZ- KANIOWYCH, zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA MÓJ DOM (19050) SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 17 Definicje 17 Przedmiot ubezpieczenia 20 Zakres ubezpieczenia 20 Wyłączenia odpowiedzialności 21 Koszty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A.

Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. Warunki Ubezpieczenia dla Abonentów Multimedia Polska S.A. albo Multimedia Polska-Południe S.A. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Na podstawie niniejszych warunków ubezpieczenia udzielana jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczny Dom Komfort SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I - POSTANOWIENIA OGÓLNE str 1 Ustalenia wstępne str 1 Definicje str 1 ROZDZIAŁ II - PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA str 3 Przedmiot ubezpieczenia str 3 Miejsce ubezpieczenia str

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT)

WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) WARUNKI UBEZPIECZENIA PROGRAMU UBEZPIECZENIOWEGO KOMFORT (zwane dalej: WU KOMFORT) POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejsze Warunki ubezpieczenia Programu Ubezpieczeniowego KOMFORT (dalej: WU KOMFORT) regulują

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY

SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY SZCZEGÓLNE WARUNKI PAKIETU UBEZPIECZEŃ DLA WĘDKARZY NA RYBY 1 (postanowienia ogólne) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych szczególnych warunków ubezpieczenia, zwanych dalej SWU, Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15

Aegon dla Domu. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 Aegon dla Domu OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Aegon dla Domu 2.15 N Sam najlepiej wiesz, jak wiele osiągnąłeś już w swoim życiu... Twoje cztery kąty, Twoje w nich rzeczy Ile kosztowało Cię to trudu, pieniędzy

Bardziej szczegółowo