DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA"

Transkrypt

1 DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH PRZEZ IPC INSTYTUT BADAWCZY WE WROCŁAWIU SZCZECIN 2012

2 Spis treści WPROWADZENIE I METODOLOGIA. 4 I. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEśY Aktywność fizyczna OdŜywianie Samoocena poziomu stresu śycie osobiste Otoczenie społeczne Samoocena stanu zdrowia Czynniki ryzyka. 41 II. WYNKKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD STUDENTÓW Charakterystyka grupy badanej Aktywność fizyczna OdŜywianie Aktywność zawodowa i stres śycie osobiste Poziom zaufania społecznego Samoocena stanu zdrowia Czynniki ryzyka III. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH Struktura i charakterystyka grupy badanej Aktywność fizyczna OdŜywianie i dieta Aktywność zawodowa śycie osobiste Zaufanie społeczne Samoocena stanu zdrowia IV. PODSUMOWANIE WYNIKÓW BADAŃ 139 2

3 4.1 Wnioski z badań przeprowadzonych wśród dzieci i młodzieŝy Wnioski z badań przeprowadzonych wśród studentów Wnioski z badań przeprowadzonych wśród dorosłych. 141 V. PROPOZYCJE INTEREWNCJI ZDROWOTNYCH SKIEROWANYCH DO MIESZKAŃCÓW SZCZECINA Kierowane do dzieci i młodzieŝy Kierowane do studentów Kierowane do grupy dorosłych. 146 VI. SPIS TABEL I WYKRESÓW

4 WPROWADZENIE I METODOLOGIA Badanie stanu zdrowia oraz określanie potrzeb zdrowotnych ludności stanowi punkt wyjścia dla realizacji zadań statutowych podmiotów mających na celu ochronę i promocję zdrowia. Trafna diagnoza, następnie podjęcie właściwych i skutecznych interwencji jest podstawą do osiągania korzyści zarówno w skali globalnej jaki i w wymiarze indywidualnym. Niniejsze badanie miało na celu rozpoznanie stanu zdrowia mieszkańców Szczecina oraz ocenę ich potrzeb zdrowotnych. Głównymi przyczynami zachorowalności i umieralności ludności w województwie zachodniopomorskim (podobnie jak i w całej Polsce) są choroby układu krąŝenia, choroby nowotworowe, a takŝe wypadki, zatrucia i urazy. Podstawowy wskaźnik zgonów ogółem na tysiąc mieszkańców, w roku 2009, w M. Szczecinie wynosił 10,7 a dla męŝczyzn aŝ 12,0. Natomiast średnio dla województwa równał się on 9,7 i 10,9 wśród męŝczyzn. WyróŜniony wskaźnik umieralności tylko z powodu chorób układu krąŝenia wynosił średnio 47 zgonów na 10 tys. mieszkańców Szczecina i pomimo wdroŝenia programów profilaktycznych nie ulega on oczekiwanym zmianom. Dla porównania, wskaźnik ten dla województwa wynosił 42,8/10 tys.. RównieŜ wyŝszy, w odniesieniu do średnich wskazań województwa, a takŝe kraju, był w Szczecinie wskaźnik umieralności z powodu chorób nowotworowych 284,1. Dla porównania - w województwie wynosił on 245,5 (na 100 tys. ludności). Dominującą przyczyną zgonów wśród kobiet województwa zachodniopomorskiego jest rak oskrzeli i płuc, nowotwór piersi, jelita grubego i szyjki macicy. U męŝczyzn zgony te spowodowane są rakiem płuc, Ŝołądka, jelita grubego i prostaty 1. PowaŜnym, współczesnym problemem zdrowotnym występującym takŝe wśród mieszkańców Szczecina jest takŝe zjawisko epidemii nadwagi i otyłości oraz cukrzycy typu 2. A są to schorzenia spowodowane głównie złą dietą oraz brakiem aktywności fizycznej. Wskaźniki zapadalności na te choroby w 2010 r. tylko nieznacznie zmieniły się 1 Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok 4

5 w porównaniu z danymi z 2009 r. w kaŝdej z wymienionych grup schorzeń, co ilustruje poniŝsza tabela: Tabela 1. Osoby dorosłe leczone z powodu chorób cywilizacyjnych (wskaźnik na 10 tys. mieszkańców) Kategoria 2009 rok 2010 rok Choroby układu krąŝenia 1 920, ,3 Nowotwory 145,1 142,5 Cukrzyca 460,5 459,8 Źródło : Szczecin - Raport o stanie miasta. Szczecin 2010 rok Niewątpliwy wpływ na poprawę zdrowotności społeczeństw mają przemiany ekonomiczne i społeczne, rozwój promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, zwłaszcza rozpowszechnienie aktywnego wypoczynku, prozdrowotnego sposobu odŝywiania i unikanie nałogów. Ponadto, na poprawę zdrowia wpływa nowoczesny rozwój profilaktyki w szczególności w odniesieniu do ograniczania występowania chorób serca i nowotworów poprzez powiększanie zakresu objęcia populacji tzw. wczesną diagnostyką 2. Na przełomie października i listopada 2011 roku na zlecenie Urzędu Miasta Szczecin zrealizowane zostało badanie dotyczące skali zagroŝeń i problemów zdrowotnych wśród mieszkańców Szczecina. Zastosowano standaryzowane narzędzie badawcze kwestionariusz ankiety audytoryjnej, które pozwoliło na uzyskanie danych, mogących być podstawą dla ponownych diagnoz w kolejnych latach. Badanie to umoŝliwi równieŝ bieŝące monitorowanie trendów oraz efektywności realizowanych programów promocji zdrowia i działań prewencyjnych. Diagnoza dotycząca oceny zdrowotności i potrzeb zdrowotnych mieszkańców Szczecina objęła kilka aspektów, związanych ze zdrowiem, które przedstawione są poniŝej. Aktywność fizyczna: - sposób i formy spędzania czasu wolnego; - rodzaj i miejsce uprawianych sportów; 2 Informator statystyczny ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok 5

6 - czas przeznaczony na aktywność fizyczną w ciągu tygodnia; - dostępność obiektów sportowych; Nawyki Ŝywieniowe: - ilość i rodzaj spoŝywanych posiłków i napojów; - stosunek do fast-foodów i częstość ich spoŝywania; - ilość i rodzaj poszczególnych produktów Ŝywieniowych w diecie; Zdrowie: - subiektywna ocena stanu zdrowia; - występujące schorzenia (w tym psychiczne); - ocena masy ciała; - realizacja badań profilaktycznych i szczepień ochronnych; - stosowanie leków i suplementów diety; - częstotliwość porad lekarskich; - wydatki z budŝetu domowego na zdrowie; - ocena dostępność do świadczeń zdrowotnych; Środowisko domowe/nauki/pracy: - kontakty z rodziną, przyjaciółmi i znajomymi; - naraŝenie na stres; - obecność czynników ryzyka. Badanie przeprowadzone w grupie dzieci i młodzieŝy zostało zrealizowane w następujących placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa nr 71, Szkoła Podstawowa nr 23, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 8, Gimnazjum nr 29. Badanie ze studentami zrealizowane zostało na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (transport, energetyka) oraz Uniwersytecie Szczecińskim (filologia rosyjska, politologia, biologia, matematyka, historia, teologia, ekonomia). Grupa dorosłych dobrana została według grup wiekowych 5 stanowili respondenci w wieku produkcyjnym (męŝczyźni w wieku lat, kobiety lat). Pozostali, będący w wieku poprodukcyjnym, to męŝczyźni, którzy ukończyli 65 r.ŝ i kobiety, które ukończyły 60 r.ŝ. 6

7 Tabela 2. Wielkość prób badawczych GRUPY BADANE n uczniowie szkół podstawowych klas uczniowie szkół podstawowych klas uczniowie szkół gimnazjalnych 193 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 191 studenci 195 Dorośli w wieku produkcyjnym 196 Dorośli w wieku poprodukcyjni 195 RAZEM 1354 Do oceny zjawisk mających wpływ na zdrowie oraz stopnia ich nasilenia zastosowano metody badawcze ilościowe i jakościowe jako najbardziej klarowne w przypadku postawionych problemów dających się przełoŝyć na wskazane kategorie odpowiedzi. Wybór metod oraz specyfika badanej populacji wymogła teŝ zastosowanie określonego narzędzia badawczego: zamkniętego kwestionariusza wywiadu (ankiety) przeprowadzonego metodą audytoryjną. Zaletą wybranego instrumentu była moŝliwość indywidualnego, anonimowego udzielenia odpowiedzi w warunkach umoŝliwiających skupienie i komfort psychiczny, który z załoŝenia uznano za istotny w badaniu tej właśnie tematyki. Z racji róŝnej problematyki oraz zdolności percepcji w róŝnych grupach wiekowych zastosowano zróŝnicowane kwestionariusze wywiadu. 7

8 I. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZOWE WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEśY 1.1 Aktywność fizyczna Istnieje związek pomiędzy podejmowanymi formami spędzania wolnego czasu przez młodzieŝ, a ich skłonnością ą do zachowań ryzykownych, takich jak: łamanie prawa, sięganie po środki psychoaktywne, skłonność do uŝywania przemocy. Dlatego skuteczność programów profilaktycznych wiąŝe się nie tylko z edukacją, ale równieŝ z aktywizacją młodzieŝy w czasie wolnym. Poznając rzeczywiste, podejmowane przez szczecińską młodzieŝ formy aktywności, poznaje się pośrednio ryzyko wystąpienia tych negatywnych zjawisk oraz ich poziom nasilenia. Wykres 1. Podejmowanie aktywności fizycznej Inne Nie podejmowałem aktywności fizycznej 3,1% 2,5% Sporty grupowe 42,8% Aerobik, fitness, siłownia 21,2% Chodzenie po górach 5,1% Jazda na rowerze 36, Pływanie 24,9% Bieganie 42,1% Spacery, wycieczki piesze 57,4% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Najczęściej ciej wymieniane formy aktywności ruchowej badanych uczniów szczecińskich szkół to spacery i wycieczki piesze (57,4%), sporty grupowe (42,8%) oraz bieganie (42,1%). Niewątpliwie znaczna część uprawianych sportów nie wymaga dostępu do odpowiedniej infrastruktury, takiej jak sale sportowe, czy boiska. Niektóre jednak z nich, np. aerobik, fitness czy siłownia, a takŝe niektóre sporty grupowe wymagają dostępu do specjalistycznych urządzeń oraz odpowiednich sal. Oznacza to, Ŝe co najmniej 21,2 % badanych miała dostęp 8

9 do obiektów sportowych. JednakŜe przy załoŝeniu, Ŝe e do uprawiania sportów grupowych trzeba takŝe mieć dostęp do obiektów sportowych (zarówno na powietrzu, jak i zadaszonych), moŝna uznać, Ŝe 42% młodzieŝy miała dostęp do hal i boisk sportowych. Wykres 2. Podejmowanie aktywności fizycznej a płeć badanych Inne Nie podejmowałem aktywności fizycznej Sporty grupowe Aerobik, fitness, siłownia Chodzenie po górach Jazda na rowerze Pływanie Bieganie Spacery, wycieczki piesze 3,3% 2,9% 3,1% 1,6% 5, 5,2% 41,5% 44,3% 23,1% 17,3% 34,2% 37,8% 23, 27,4% 39,8% 45, 45,9% 64,6% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Dziewczęta Chłopcy Z powyŝszego wykresu wynika, Ŝe dziewczęta częściej ciej od chłopców preferowały spacery oraz wycieczki piesze (64,6% wobec 45,9%). Pozostałe formy aktywności fizycznej były podejmowane w obu badanych grupach w zbliŝonych odsetkach, a przy załoŝonym błędzie statystycznym nie stwierdzono między istotnych róŝnic. 9

10 Wykres 3. Częstotliwość korzystania z placówek sportowych 43,4% 22,9% 15,7% 18, Raz lub kilka razy w tygodniu Raz lub kilka razy w miesiącu Przynajmniej raz w roku Nigdy 43,4% badanych uczniów deklarowała, Ŝe korzystała z placówek sportowych raz lub kilka razy w tygodniu. Natomiast 22,9% respondentów raz lub kilka razy w miesiącu. Jak widać, przynajmniej w sferze deklaracji, częstotliwość korzystania, a co za tym idzie dostęp, do infrastruktury sportowej był na dość wysokim poziomie. Przy załoŝeniu, Ŝe jedna wizyta w placówce sportowej to przynajmniej jedna godzina, to najaktywniejsi badani uczniowie spędzali kilka godzin tygodniowo w obiektach i placówkach sportowych. Wykres 4. Częstotliwość korzystania z placówek sportowych (dekompozycja na płeć) Dziewczęta 36,2% 25,2% 19,2% 19,4% Chłopcy 54,5% 18,6% 10,7% 16,2% Raz lub kilka razy w tygodniu Raz lub kilka razy w miesiącu Przynajmniej raz w roku Nigdy Badanie wskazało, Ŝe to chłopcy duŝo częściej od dziewcząt korzystali z placówek sportowych znajdujących się na terenie Szczecina. AŜ 54,5% z nich zadeklarowało, Ŝe korzystało z obiektów sportowych raz lub kilka razy w tygodniu (wobec 36,2% dziewcząt). 10

11 Wykres 5. Spędzanie czasu wolnego wśród młodzieŝy obu płci Gram na automatach 0,2% 0,4% 0,6% 15,5% 83,3% Korzystam z Internetu 11,2% 1,4% 1, 6,2% 80,2% Chodzę ze znajomymi do centrów handlowych, parków 2,7% 13, 7,6% 40,1% 36,6% Chodzę w godzinach wieczornych do dyskoteki, kawiarni itp. 1,9% 14,9% 36,5% 27,1% 19,6% Czytam książki dla przyjemności 9,4% 12,4% 27,2% 27,2% 23,8% Oglądam telewizję 4,5% 2, 4,3% 27,1% 62,1% Chodzę na zajęcia sportowe 16,3% 9,8% 21, 9,4% 43,5% Gram w gry komputerowe 16, 22,3% 19,1% 30,6% 12, 0, 20, 40, 60, 80, 100, Praktycznie każdego dnia Kilka razy w roku Raz w tygodniu lub częściej Nigdy Raz lub dwa razy w miesiącu Badanie unaoczniło jak duŝo czasu badani spędzali oglądając telewizję lub korzystając z Internetu. AŜ Ŝ 62,1% uczniów codziennie oglądało telewizję, a 80,2% codziennie korzystało z Internetu. Pozytywnie zaskakuje stosunkowo niski odsetek uczniów, którzy deklarowaliby spędzanie czasu poprzez częste granie w gry komputerowe. 11

12 Wykres 6. Spędzanie czasu wolnego (odpowiedzi chłopców) Gram na automatach Korzystam z Internetu Chodzę ze znajomymi do centrów handlowych, parków Chodzę w godzinach wieczornych do dyskoteki, kawiarni itp. Czytam książki dla przyjemności Oglądam telewizję Chodzę na zajęcia sportowe Gram w gry komputerowe 0, 0, 1,8% 19,5% 9,6% 1,3% 0, 11,4% 5,6% 31,5% 30,2% 21, 11,7% 3,1% 18,4% 35, 20,2% 23,3% 6,1% 11,7% 3,7% 0, 8, 22,7% 25,8% 33,7% 25,2% 27, 36,8% 12,3% 15,3% 8,6% 25, 28,6% 16,1% 17,9% 12,4% 63,1% 78,7% 77,7% 0, 20, 40, 60, 80, Praktycznie każdego dnia Kilka razy w roku Raz w tygodniu lub częściej Nigdy Raz lub dwa razy w miesiącu Chłopcy najczęściej ciej spędzali czas wolny na oglądaniu telewizji, uczestnictwie w zajęciach sportowych oraz korzystaniu z Internetu. Najrzadziej 78,7 % wskazywane było przez nich spędzanie wolnego czasu grając na automatach. 12

13 Wykres 7. Spędzanie czasu wolnego (odpowiedzi dziewcząt) Gram na automatach 0,4% 0,6% 0, 13,2% 85,8% Korzystam z Internetu 11,9% 1,6% 1,6% 3,1% 81,8% Chodzę ze znajomymi do centrów handlowych, parków 1,3% 8,9% 5, 44, 40,8% Chodzę w godzinach wieczornych do dyskoteki, kawiarni itp. 1,3% 13,5% 17,2% 37,9% 30,1% Czytam książki dla przyjemności 10,9% 12,8% 30,2% 27,4% 18,7% Oglądam telewizję 5, 3,1% 2,2% 28,5% 61,2% Chodzę na zajęcia sportowe 10,9% 8,5% 10, 24,5% 46,1% Gram w gry komputerowe 11,1% 19,2% 20,8% 11,7% 37,2% 0, 20, 40, 60, 80, 100, Praktycznie każdego dnia Kilka razy w roku Raz w tygodniu lub częściej Nigdy Raz lub dwa razy w miesiącu Podobnie jak chłopcy, takŝe dziewczęta duŝo czasu poświęcały na korzystanie z Internetu oraz oglądanie telewizji. Jednak częściej niŝ chłopcy deklarowały, Ŝe czytają ksiąŝki (równieŝ rzadziej zgłaszały, Ŝe e nie czytają w ogóle). Dziewczęta takŝe, zdecydowanie częściej (44 %) od chłopców (31,5 %) deklarowały spędzanie wolnego czasu w galeriach handlowych. 13

14 1.2 OdŜywianie Wykres 8. Liczba posiłków spoŝywanych w ciągu dnia 6,2% 6,6% 15,4% Jeden posiłek 27,2% Dwa posiłki Trzy posiłki Cztery posiłki Powyżej czterech posiłków dziennie 44,6% Dla prawidłowego rozwoju i wzrostu dzieci i młodzieŝy niezbędne jest zdrowe oraz regularne odŝywianie. Badanaa młodzieŝ deklarowała, Ŝe zjadała najczęściej 3 lub 4 główne posiłki dziennie. Na podkreślenie zasługuje jednakŝe fakt, Ŝe 15,4 % z badanej grupy spoŝywało tylko dwa posiłki a 6,6 % tylko jeden. Wykres 9. Liczba posiłków spoŝywanych w ciągu dnia a płeć badanych Dziewczęta 7,9% 19,1% 43,1% 25,5% 4,4% Chłopcy 4,4% 9,9% 47,6% 29,9% 8,2% Jeden posiłek Dwa posiłki Trzy posiłki Cztery posiłki Powyżej czterech posiłków dziennie 14

15 Zdecydowana większość badanych dzieci i młodzieŝy (ok. 45 %) spoŝywało 3 posiłki dziennie. Chłopcy nieco częściej niŝ dziewczęta deklarowali, Ŝe jedli trzy lub cztery posiłki dziennie. Dziewczęta z kolei częściej zgłaszały, Ŝe jadły tylko dwa posiłki dziennie. Wykres 10. Podjadanie między posiłkami 12,8% Tak Nie 87,2% AŜ 87,2% badanych uczniów przyznało się do tego, Ŝe e podjada między głównymi posiłkami. Wykres 11. Podjadanie między posiłkami a płeć badanych Dziewczęta 87,4% 12,6% Tak Chłopcy 87,1% 12,9% Nie Nie stwierdzono istotnych róŝnic między odpowiedziami chłopców i dziewcząt. 15

16 Wykres12. Rodzaje podjadanego jedzenia Inne 10,5% Słone przekąski (paluszki, chipsy itp.) 32,7% Chipsy 26,3% Słodycze 55, Owoce, warzywa 65,2% 0, 20, 40, 60, 80, Badani wskazywali, Ŝe podjadanymi produktami spoŝywczymi były głównie owoce i warzywa. Deklarację taką ą złoŝyło aŝ 65,2% badanych, którzy wcześniej wskazali, Ŝe podjadali między posiłkami. Z kolei 55% przyznało, Ŝe sięgało raczej po słodycze. Innym, częstym artykułem spoŝywczym, które podjadali ankietowani były słone przekąski (32,7%) oraz chipsy (26,3%). Spora grupa przyznała się, Ŝe często sięga po fast-foody (kategoria inne). MłodzieŜ nie róŝnicowała jednak Ŝywności typu fast-food a innym jedzeniem, ale wskazywała je jako formę ę przekąski. Ten sposób postrzegania tego typu Ŝywności przyczynia się do spoŝywania zbyt duŝej ilości kalorii. Wykres 13. Rodzaje podjadanego jedzenia a płeć badanych Inne 7,2% 15,7% Słone przekąski (paluszki, chipsy itp.) 35,7% 27,5% Chipsy Słodycze 28,9% 23,4% 56,3% 53,5% Dziewczęta Chłopcy Owoce, warzywa 67,5% 62,8% -10, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 16

17 RóŜnice w odpowiedziach były stosunkowo niewielkie, ale widoczne jest, Ŝe dziewczęta częściej sięgały po róŝnego rodzaju słone przekąski, chipsy ale takŝe po owoce i warzywa. Wykres 14. Preferowane napoje Napoje energetyczne 9,6% Napoje gazowane, słodzone 29,5% Woda mineralna Soki Herbata 44,5% 44,3% 47, Kawa Mleko 16,9% 19,1% 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, Najchętniej spoŝywanymiymi przez dzieci i młodzieŝ napojami były soki (47%), woda mineralna (44,5%) oraz herbata (44,3%). Niestety uwypukliło się niepokojące zjawisko sięgania przez dzieci i młodzieŝ po napoje gazowane, słodzone, kawę i napoje energetyczne, które nie są zalecane w diecie. Mleko natomiast spoŝywał co piąty uczeń, który brał udział w badaniu. 17

18 Wykres 15. Preferowane napoje a płeć badanych Napoje energetyczne Napoje gazowane, słodzone Woda mineralna Soki Herbata Kawa Mleko 8,5% 10,4% 11,4% 26,3% 20, 18,8% 19,5% 34,2% 47,1% 39,7% 47,5% 45,6% 45,2% 42, Dziewczęta Chłopcy 0, 10, 20, 30, 40, 50, Generalnie, zarówno wśród chłopców jak i dziewczynek nie stwierdzono zbyt wielkich róŝnic co do wyboru napojów. Dziewczęta nieco częściej ciej wybierały kawę oraz wodę mineralną, natomiast chłopcy bardziej preferowali słodzone napoje gazowane i energetyczne. Odpowiedzi dotyczące spoŝywania mleka były podobne w obu grupach. Wykres 16. SpoŜywanie śniadań 4,7% tak, zawsze (7 dni w tygodniu) 21, 12,3% 54,5% tak, codziennie od poniedziałku do piątku czasami, kilka razy w ciągu tygodnia rzadko, najczęściej w weekendy 7,5% nigdy nie jadam śniadao 18

19 Niezwykle waŝne w prawidłowym Ŝywieniu jest zjadanie śniadania jako pierwszego posiłku. Tylko połowa dzieci i młodzieŝy tj. 54,5% zjadało je codziennie. Co czwarte dziecko przyznało, Ŝe nie zjadało śniadania nigdy albo tylko w weekendy. Wykres 17. SpoŜywanie śniadań a płeć badanych Dziewczęta 50,1% 6,2% 13,2% 24,8% 5,7% Chłopcy 59,3% 8,8% 11,5% 15,6% 4,8% tak, zawsze (7 dni w tygodniu) czasami, kilka razy w ciągu tygodnia nigdy nie jadam śniadao tak, codziennie od poniedziałku do piątku rzadko, najczęściej w weekendy Jak wynika z powyŝszego wykresu chłopcy częściej niŝ dziewczynki deklarowały codzienne spoŝywanie śniadań. Dziewczęta z kolei znacznie częściej ciej niŝ chłopcy zjadały śniadania tylko w weekendy. Wykres 18. Miejsce spoŝywania śniadania 0,3% 0,5% 18,1% Dom W drodze do szkoły W szkole 81,1% W barze, restauracji itp. 19

20 Zdecydowanie najczęstszym miejscem spoŝywania śniadania był dom (81,1%). Drugim pod względem popularności miejscem, gdzie dzieci i młodzieŝ Ŝ zjada śniadanie była szkoła. Wykres 19. Miejsce spoŝywania śniadania a płeć badanych Chłopcy 84,9% 0, 15,1% Dziewczęta 78,9% 0,9% 20,2% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Dom W drodze do szkoły W szkole W barze, restauracji itp. Chłopcy nieco częściej niŝ dziewczęta deklarowali, Ŝe spoŝywali była to róŝnica sześciu punktów procentowych. śniadania w domu, Wykres 20. Składniki śniadania Inne Tylko piję mleko Tylko piję kawę/herbatę Owoce Słodycze Sałatki owocowe Sałatki warzywne 5,4% 1,2% 5,7% 5,4% 2,3% 1,9% 1,5% Kanapki 61,9% Płatki z mlekiem 42,2% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 20

21 Głównym składnikiem śniadania były kanapki (61,9%) oraz płatki z mlekiem (42,2%). Pozostałe produkty wskazywane były rzadko. Wykres 21. Składniki śniadania a płeć badanych Inne Tylko piję mleko Tylko piję kawę/herbatę Owoce Słodycze Sałatki owocowe Sałatki warzywne Kanapki Płatki z mlekiem 4, 6,8% 1,8% 0,4% 6,2% 5, 4,7% 6,4% 2,2% 1,4% 2,4% 1,1% 1,6% 1,4% 39,8% 46,1% 55, 66,7% Dziewczęta Chłopcy 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, Generalnie widoczne było równieŝ to, Ŝe dziewczęta częściej ciej niŝ chłopcy jadły kanapki, natomiast chłopcy z kolei częściej preferowali płatki z mlekiem. Wykres 22. SpoŜywanie ciepłych posiłków 14,3% 3,7% Tak, zawsze (7 dni w tygodniu) 4,5% Tak, codziennie od poniedziałku do piątku Czasami, kilka razy w ciągu tygodnia Rzadko, najczęściej w weekendy 77,5% 21

22 Większość badanych uczniów spoŝywało codziennie ciepły posiłek (77,5%). 14,3% spoŝywało go kilka razy w tygodniu, natomiast 3,7% rzadko, najczęściej w weekendy. Co piąty badany spoŝywał ciepły posiłek czasami lub rzadko. Wykres 23. SpoŜywanie ciepłego posiłku a płeć badanych Nigdy 0, 0, Rzadko, najczęściej w weekendy 4,9% 1,7% Czasami, kilka razy w ciągu tygodniu Tak, codziennie od poniedziałku do piątku 15,5% 11,7% 4,9% 4, Dziewczęta Chłopcy Tak, zawsze 74,7% 82,6% 0, 20, 40, 60, 80, 100, Chłopcy częściej niŝ Ŝ dziewczęta deklarowali, Ŝe spoŝywali gorące posiłki codziennie. Z kolei dziewczęta częściej ciej niŝ chłopcy spoŝywały ciepłe posiłki tylko kilka razy w tygodniu. 22

23 Wykres 24. Częstotliwość spoŝywanych produktów Słodycze Nabiał, sery Masło, margaryna Mięso wieprzowe i wołowe Drób Ryby Pieczywo z mąki z pełnego przemiału lub inne produkty zbożowe bogate w błonnik Owoce Surowe lub gotowane warzywa 21,7% 28,1% 12, 31,6% 5,4% 1,2% 18,4% 27,6% 33,5% 11,2% 7,1% 2,2% 24,9% 12,7% 4,5% 7,6% 6,9% 2,6% 8,4% 32,7% 26,8% 19, 10,5% 5, 16,2% 35,7% 22,8% 7,3% 13, 2,2% 1,3% 9, 24,6% 16,8% 21,6% 34,5% 6,3% 24,1% 5,5% 8, 18,9% 34,6% 31,1% 7,1% 6,4% 1,9% 5,7% 16,5% 35,5% 17,9% 13,8% 10,8% 43,4% 46,1% 0, 10, 20, 30, 40, 50, Kilka razy dziennie Raz w tygodniu Prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Rzadziej niż raz w tygodniu Nigdy Badani wskazali na duŝą częstotliwość spoŝycia tłuszczy i węglowodanów wskazując na spoŝywanie masła, margaryny, pieczywa i słodyczy. Owoce oraz nabiał spoŝywany był w granicach 18% populacji. Mały odsetek wśród badanych zadeklarował jedzenie ryb i warzyw. 23

24 Wykres 25. Częstotliwość spoŝywanych produktów (odpowiedzi chłopców) Słodycze Nabiał, sery Masło, margaryna Mięso wieprzowe i wołowe Drób Ryby Pieczywo z mąki z pełnego przemiału lub inne produkty zbożowe bogate w błonnik Owoce Surowe lub gotowane warzywa 19,1% 24,9% 9,8% 9,8% 1,4% 35, 19,8% 32,7% 25,9% 11,8% 7,1% 2,7% 26,7% 12,8% 4, 39,7% 7,1% 9,7% 2,6% 13,5% 13,9% 6,8% 27,4% 35,8% 7,1% 19,5% 20,2% 12,5% 7,7% 33, 3,1% 2,7% 8,4% 30, 37, 18,8% 21,7% 31, 26,2% 5,8% 5,8% 9,5% 16,5% 36,7% 30,6% 8,8% 6,1% 1,3% 3,7% 14,8% 17,2% 15,2% 12,1% 37, 0, 10, 20, 30, 40, Kilka razy dziennie Raz w tygodniu Prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Rzadziej niż raz w tygodniu Nigdy Chłopcy rzadziej niŝ Ŝ dziewczęta sięgali po słodycze, natomiast częściej z kolei jedli mięso wieprzowe i wołowe oraz pieczywo, choć nie były to róŝnice istotne statystycznie. 24

25 Wykres 26. Częstotliwość spoŝywanych produktów (odpowiedzi dziewcząt) Słodycze Nabiał, sery Masło, margaryna Mięso wieprzowe i wołowe Drób Ryby Pieczywo z mąki z pełnego przemiału lub inne produkty zbożowe bogate w błonnik Owoce Surowe lub gotowane warzywa 23,2% 30,5% 29,4 13,2% 2,6% 1,1% 17,3% 33,9% 29,0 10,9% 7,2% 1,7% 23,9% 45,6% 12,6 4,9% 7,9% 5,1% 2,6% 5,2% 12,9% 3,7% 14,3% 13, 7,2% 31,0 25,8% 22,6% 37,1 24,7% 1,8% 0,4% 9,2 21,1% 52,2% 15,3% 21,6% 36,9% 22,4 6,6% 5,5% 7, 20,4% 33,3% 31,1 6, 6,8% 2,4% 6,8% 17,5% 34,3 18,8% 12,4% 10,2% 0, 10, 20, 30, 40, 50, Kilka razy dziennie Raz w tygodniu Prawie codziennie Kilka razy w tygodniu Rzadziej niż raz w tygodniu Nigdy Porównanie nawyków Ŝywieniowych nie wykazało zbyt wielkich płciami. Dieta chłopców i dziewcząt była bardzo zbliŝona. róŝnic miedzy obu 25

26 Wykres 27. Częstotliwość zjadania słodyczy Słodycze 1,2% 5,4% 12, 31,6% 28,1% 21,7% Nigdy Rzadziej niż raz w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w tygodniu Prawie codziennie Kilka razy dziennie Częstotliwość spoŝywania słodyczy wśród badanej młodzieŝy była dość wysoka, aŝ 28,1% badanych deklarowało zjadanie słodyczy przynajmniej raz dziennie, a 31,6% ankietowanych czyniło to kilka razy w tygodniu. Wykres 28. Częstotliwość zjadania słodyczy a płeć badanych 1,1% Dziewczęta 2,6% 13,2% 29,4% 30,5% 23,2% 1,4% Chłopcy 9,8% 9,8% 35, 24,9% 19,1% Nigdy Rzadziej niż raz w tygodniu Raz w tygodniu Kilka razy w tygodniu Prawie codziennie Kilka razy dziennie Chłopcy sięgali po słodycze nieco rzadziej niŝ dziewczęta, jednakŝe takŝe oni konsumowali je zdecydowanie za często. 26

27 1.3 Samoocena poziomu stresu Wykres 29. Radzenie sobie ze stresem 10,1% 4,6% 17, 11, zdecydowanie tak raczej tak nie mam zdania raczej nie zdecydowanie nie 57,3% 74,3% badanych stwierdziło, Ŝe radziło sobie ze stresem. 14,7% ankietowanych natomiast - deklarowało, Ŝe miało problemy w sytuacjach stresujących odpowiedzi raczej nie i zdecydowanie nie. Wykres 30. Radzenie sobie ze stresem a płeć badanych Dziewczęta 13,3% 57, 11,6% 12,3% 5,8% Chłopcy 22,6% 58,5% 10,5% 5,6% 2,8% zdecydowanie tak raczej tak nie mam zdania raczej nie zdecydowanie nie To chłopcy częściej niŝ Ŝ dziewczęta deklarowali, Ŝe radzili sobie ze stresem. Łącznie 70,3% dziewcząt potrafiło radzić sobie ze stresem, natomiast w przypadku chłopców ten odsetek wynosił 81,1%. 27

28 1.4 śycie osobiste Wykres 31. Poziom wykształcenia ojca/ojczyma 17% 7% 18% 58% gimnazjalne lub niższe Średnie Wyższe nie wiem 58% badanych przyznało, Ŝe ich ojciec/ojczym posiadał wykształcenie średnie. 18% zadeklarowało wykształcenie wyŝsze, a aŝ 17% nie wiedziało, jakie wykształcenie posiadał ich ojciec. Wykres 32. Poziom wykształcenia matki/macochy 1 6% 32% 52% gimnazjalne lub niższe Średnie Wyższe nie wiem 28

29 52% badanych przyznało, Ŝe ich matki/macochy miały najczęściej wykształcenie średnie. 32% matek - według badanych - posiadało wykształcenie wyŝsze. 1 badanych uczniów nie wiedziało jaki wykształcenie miała ich matka (macocha). Wykres 33. Osoby mieszkające z respondentami Inne niespokrewnione osoby Inny krewny/i Dziadkowie Siostra/y Brat/cia Macocha Matka Ojczym Ojciec Mieszkam sam 2, 5,2% 2,2% 1,3% 17, 14,4% 36,8% 44,7% 68,4% 91,9% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, Badani uczniowie najczęściej zamieszkiwali ze swoimi matkami (91,9%). Co ciekawe, odsetek osób, które zadeklarowały, Ŝe mieszkali ze swoim ojcem wynosi 68,4%, a z ojczymem 14,4%. Sporo osób mieszkało ze swoim rodzeństwem (bracia 44,7%, siostry 36,8%). Niewielki odsetek dzieci i młodzieŝy 1,3 % - wskazało odpowiedź mieszkam sam co jest dość wątpliwe z uwagi na to, Ŝe była to grupa niepełnoletnia. 29

30 1.5 Otoczenie społeczne Wykres 34. Ocena relacji rodzinnych w skali 1-6 2,4% 3,3% Przyjaciele 1,1% 5,8% 29,6% 57,8% Dziadek 13, 7,1% 10,5% 18,4% 24,4% 26,6% Babcia 10,1% 4,7% 15, 18, 24,4% 27,8% Ojciec (ojczym) 20, 7,7% 10,5% 19,6% 26,2% 16, Matka (macocha) 9,7% 4,3% 5,6% 14,8% 29, 36,6% Badani bardzo dobrze ocenili swoje relacje z przyjaciółmi oraz matkami. TakŜe ich relacje z dziadkami i babciami były na dość wysokim poziomie. Najsłabiej w tym zestawieniu (co nie oznacza jako złe) wyglądały relacje z ojcami. Nie powinno to jednak dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, Ŝe e z ojcami mieszka około 7 na 10 badanych. Oznacza to, Ŝe są to prawdopodobnie rodziny niepełne (rozwody, praca poza miejscem zamieszkania), co ma niebagatelny wpływ na więzi z ojcem. 30

31 Wykres 35. Ocena relacji a płeć badanych Matka (macocha) Ojciec (ojczym) Babcia Dziadek Przyjaciele Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 2,7% 3,9% 29,9% 5,6% 1,3% 3,6% 2,2% 30,2% 0,7% 2,2% 23,1% 22,2% 21,4% 11,1% 8,1% 14,1% 32,4% 28,1% 13,2% 9,6% 5,3% 11,4% 26,5% 23,6% 18,8% 16, 5,2% 10,1% 30,1% 24,8% 17,3% 13,5% 3,8% 10,5% 13,4% 25,5% 20,5% 10,1% 8,4% 22,1% 21,5% 27,4% 18,5% 11,9% 6,7% 14, 37,3% 28,9% 13,6% 5,6% 3,3% 11,3% 36,1% 29,7% 18,1% 5,1% 4,3% 6,7% 56,6% 61,1% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Najlepsze relacje miała badana młodzieŝ z przyjaciółmi, następnie matkami. Chłopcy lepiej niŝ dziewczęta ocenili swoje relacje z dziadkami oraz z ojcami. W pozostałych przypadkach oceny relacji z poszczególnymi osobami były do siebie zbliŝone. 31

32 Wykres 36. Stosunek do własnej osoby Często uważam, że jestem beznadziejny 7,3% 25,4% 49, 18,3% Mam pozytywny stosunek do siebie 24,5% 55,7% 16,9% 2,9% Chciałbym miec więcej szacunku do siebie 9,2% 43, 35,6% 12,2% Jestem tak samo wartościową osobą jak inne 32,9% 52,3% 12,1% 2,7% Czasami czuję się bezużyteczny 11,2% 40,8% 38,6% 9,4% Czuję, że nie mam wielu powodów do dumy 7,6% 29,4% 51,4% 11,6% Jestem w stanie robid podobne rzeczy jak inne osoby 23,2% 53, 21,6% 2,2% Czuję, że mam kilka dobrych cech 32,5% 59, 7,6% 0,9% Czasami myślę, ze jestem do niczego 11,2% 48,8% 28,7% 11,3% Jestem z siebie zadowolony 15,3% 62, 22,4% 0,3% Całkowicie się zgadzam Zgadzam się Nie zgadzam się Całkowicie się nie zgadzam Większość badanych miało pozytywny stosunek do własnej osoby. Ankietowani uwaŝali, Ŝe byli takimi samymi wartościowymi osobami jak inne, czuli teŝ, Ŝe mają kilka dobrych cech oraz były z siebie zadowolone. Na uwagę zasługuje jednak fakt, Ŝe prawie połowa badanych czuła się ę bezuŝytecznie, 27% wskazało, Ŝe e nie ma powodów do dumy, a aŝ 59%, Ŝe są do niczego 32

33 Wykres 37. Stosunek do własnej osoby a płeć badanych Często uważam, że jestem beznadziejny Mam pozytywny stosunek do siebie Chciałbym miec więcej szacunku do siebie Jestem tak samo wartościową osobą jak inne Czasami czuję się bezużyteczny Czuję, że nie mam wielu powodów do dumy Jestem w stanie robid podobne rzeczy jak inne osoby Czuję, że mam kilka dobrych cech Czasami myślę, ze jestem do niczego Jestem z siebie zadowolony Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy Dziewczęta Chłopcy 14,2% 6,9% 26,1% 52,8% 27,2% 8,6% 22,1% 42,1% 2,9% 18,2% 20,8% 58,1% 2,9% 12,9% 32,8% 51,4% 11,7% 8, 34,3% 46, 13,1% 12,3% 35,5% 39,1% 2,3% 13,4% 31,8% 52,5% 3,5% 9,9% 35,2% 51,4% 8,3% 12,6% 36,4% 42,7% 11,6% 8,7% 34,8% 44,9% 11,2% 8,3% 31, 49,5% 12,2% 6,4% 25, 56,4% 1,6% 21,5% 22,8% 54,1% 3,5% 22,9% 23,6% 50, 1,4% 7,9% 32, 58,7% 0, 7,1% 34,3% 58,6% 8,9% 11,8% 28,2% 51,1% 16,1% 10,6% 31, 42,3% 0,3% 14,9% 23,2% 61,6% 0, 19, 16,2% 64,8% 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, Całkowicie się nie zgadzam Nie zgadzam się Zgadzam się Całkowicie się zgadzam 33

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA

DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA DIAGNOZA STANU ZDROWIA I POTRZEB ZDROWOTNYCH MIESZKAŃCÓW SZCZECINA PROJEKT ZREALIZOWANY NA ZLECENIE URZĘDU MIASTA W SZCZECINIE OPRACOWANIE: DR N. ZDR. MARIA JASIŃSKA NA PODSTAWIE BADAŃ PRZEPROWADZONYCH

Bardziej szczegółowo

Celem badania jest opisanie nawyków żywieniowych uczniów szkół w Sieradzu.

Celem badania jest opisanie nawyków żywieniowych uczniów szkół w Sieradzu. Spis treści Wstęp... 3 Cel badania... 3 Wykorzystana metoda i technika badawcza... 3 Struktura społeczno- demograficzna badanych... 4 Prezentacja wyników badań... 8 Body Mass Index...20 Wnioski końcowe...22

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników badań

Analiza wyników badań Analiza wyników badań WSTĘP Aktywność fizyczna należy do jednej z podstawowych potrzeb człowieka w każdym okresie życia. Szczególnie istotna jest w trakcie rozwoju dziecka, ponieważ jest jednym z niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż

Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Jak dbać o swoją kondycję fizyczną, jak żyć i odżywiać się zdrowo? Sondaż Sprawozdanie z zadania numer 2 SP2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Sobótce W dn. 5 listopada 2014 r. w kl. III VI (75 uczniów) przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole i jego ocena

Program Owoce w szkole i jego ocena Program Owoce w szkole i jego ocena Warszawa, marzec 2012 Od roku szkolnego 2009/2010 Agencja Rynku Rolnego administruje programem Wspólnej Polityki Rolnej Owoce w szkole Obecnie trwa trzeci rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna

Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wywiad żywieniowy (część 1) Część ogólna Wybrane odpowiedzi proszę podkreślić. IMIĘ I NAZWISKO:... 1. Data wypełniania formularza - 2. Płeć A. kobieta B. mężczyzna 3. Wiek - 4. Wzrost - Aktualna masa ciała

Bardziej szczegółowo

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego:

... data* DANE OSOBOWE. ... Telefon: * ... Imię i nazwisko: * ... Płeć: * ... Preferowane godziny kontaktu telefonicznego: DANE OSOBOWE........................ data*.................................................. Imię i nazwisko: *............................................... Telefon: *..................................................

Bardziej szczegółowo

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie?

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie? Ankietowanymi byli uczniowie dwóch klas piątych oraz dwóch klas szóstych. Łącznie w ankiecie wzięło udział 67 osób. Jak oceniasz swój stan zdrowia? Zły; ; % Dobry; ; 6% Bardzo dobry; 0; 7% Wszystkie dzieci

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA

ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANALIZA ANKIET SATYSFAKCJI KLIENTA OCENIAJĄCYCH JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA ORAZ STOPIEŃ ZADOWOLENIA Z

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE

ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE ZDROWE ODŻYWIANIE = ZDROWE ŻYCIE RACJONALNIE = ZDROWO Zdrowa dieta jest jednym z najważniejszych elementów umożliwiających optymalny wzrost, rozwój i zdrowie. Ma przez to wpływ na fizyczną i umysłową

Bardziej szczegółowo

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA

RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA RODZICE, PRACOWNICY SZKOŁY ANKIETA Szkoła nasza włączyła się do ruchu szkół promujących zdrowie. Rozpoczynając tę pracę chcemy zapytać pracowników o sprawy dotyczące ich zdrowia, samopoczucia i stylu życia.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE

ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE ZASADY PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA W OKRESIE SZKOLNYM Opracowała: Iwona Konowalska Prawidłowe żywienie powinno stanowić bardzo istotny element promocji zdrowia. Tworząc szkolne programy prozdrowotne należy koncentrować

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością dr n. hum. Izabela Tabak Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Dlaczego warto zajmować się

Bardziej szczegółowo

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne

Aktywność fizyczna Polaków w wieku lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne Aktywność fizyczna Polaków w wieku 20-65 lat - kluby fitness i sportowe, siłownie, zorganizowane zajęcia fizyczne wyniki badania sondażowego Katowice, sierpień 2017 r. WSTĘP Metodologia badawcza: badanie

Bardziej szczegółowo

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia

03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia 03 października 2013 roku przeprowadzono w szkole ankietę diagnozującą ewentualne problemy naszych uczniów, dotyczące zdrowego stylu życia Badaniem objęto 88 ankietowanych, a pytania dotyczyły używek,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska.

RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP. Katarzyna Szady. Sylwia Tłuczkiewicz. Marta Sławińska. RAPORT Z BADANIA ANKIETOWEGO NA TEMAT WPŁYWU CENY CZEKOLADY NA JEJ ZAKUP Katarzyna Szady Sylwia Tłuczkiewicz Marta Sławińska Karolina Sugier Badanie koordynował: Dr Marek Angowski Lublin 2012 I. Metodologia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM

WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM . WYNIKI ANKIET I TESTÓW KLAUDIA KRZYŻAŃSKA, KL.IIIF GIMNAZJUM NR14 BYTOM TESTY TESTY ROZWIĄZAŁO 140 UCZNIÓW 1.Co dostarcza organizmowi najwięcej energii? A)WĘGLOWODANY, TŁUSZCZE I BIAŁKA B)MAGNEZ,POTAS

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy

Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy Sklepik wzorowy smaczny i zdrowy To NASZ Zielony sklepik w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zielonkach! ZIELONKI = Zielony Sklepik = zdrowe i smaczne jedzenie Mamy coś do powiedzenia o piramidzie zdrowego

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014

Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok szkolny 2013/2014 Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów oraz kształtowania ich postaw prozdrowotnych. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoły Podstawowej nr 9 im M. Kopernika w Tarnowskich Górach rok

Bardziej szczegółowo

1. NajwaŜniejsze wyniki badania

1. NajwaŜniejsze wyniki badania 1. NajwaŜniejsze wyniki badania 31 Przedstawione w raporcie wyniki pochodzą z ankiety przeprowadzonej wśród dwóch grup młodzieŝy: uczniów trzeciej klasy gimnazjum i uczniów drugiej klasy szkoły ponadgimnazjalnej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SZKOŁA AKTYWNY UCZEŃ WYDANIE SPECJALNE

AKTYWNA SZKOŁA AKTYWNY UCZEŃ WYDANIE SPECJALNE Jak wiecie, w tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w konkursie Aktywna szkoła aktywny uczeń. W tym specjalnym wydaniu gazety szkolnej przedstawiamy wyniki sondażu na temat Jak żyć i odżywiać się

Bardziej szczegółowo

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski

ESPAD. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA ALKOHOLU I NARKOTYKÓW. Janusz Sierosławski Janusz Sierosławski Instytut Psychiatrii i Neurologii MŁODZIEś A SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2015 r. EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOŁACH NA TEMAT UśYWANIA U

Bardziej szczegółowo

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu

kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Program Owoce w szkole skutecznym narzędziem kształtującym zdrowe nawyki żywieniowe dzieci Wyniki oceny programu Warszawa, 2012 OCENA SKUTECZNOŚCI PROGRAMU I. Podstawa prawna Przeprowadzanie regularnej

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI

WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI WSKAZÓWKI PRAWIDŁOWEGO śywienia DLA DZIECI Kiedy rośniesz i rozwijasz się, Twój organizm potrzebuje szczególnie duŝo róŝnych składników odŝywczych. Od tego co wybierasz do jedzenia zaleŝy, czy Twój organizm

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009 Z REALIZACJI,,PROGRAMU PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY BOBOLICE W LATACH 2009-2013 1. Podniesienie świadomości społeczności lokalnej w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana konsultacja z zakresu medycyny żywienia kwestionariusz dietetyczny

Zaawansowana konsultacja z zakresu medycyny żywienia kwestionariusz dietetyczny Zaawansowana konsultacja z zakresu medycyny żywienia kwestionariusz dietetyczny Instrukcje: Proszę opisać w poniższym kwestionariuszu Pana/Pani przeciętną dietę. Proszę opisać 2 przykładowe dni tygodnia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ PACJENTA

KWESTIONARIUSZ PACJENTA IMIĘ I NAZWISKO. DATA URODZENIA... WAGA WZROST TEL... MAIL... RODZAJ WYKONYWANEJ PRACY... Powodem Twojego zgłoszenia jest: dieta trening O której przeważnie wstajesz pon- pt: Przed 6:00 7:00 8:00 O której

Bardziej szczegółowo

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl

tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl tel. (87) 610 27 47 e-mail: ppp_elk@o2.pl www.ppp.elk.edu.pl ZDROWIE jest jedną z najważniejszych wartości w Życiu człowieka. TROSKA O NIE to najlepsza inwestycja na jaką możemy i powinniśmy sobie pozwolić.

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Jasińska LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY T. XXXII 2013

Małgorzata Jasińska LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY T. XXXII 2013 LUBELSKI ROCZNIK PEDAGOGICZNY T. XXXII 2013 Nawyki żywieniowe młodzieży gimnazjalnej ze środowiska miejskiego i wiejskiego Abstrakt: Racjonalne żywienie to jeden z ważniejszych czynników warunkujących

Bardziej szczegółowo

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014

Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Monitoring lokalny West Pomerania Szczecin 2014 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Wydział Współpracy Społecznej ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin www.wws.wzp.pl Do zadań Samorządu Województwa

Bardziej szczegółowo

Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań HBSC. (Health Behaviour in School-aged Children)

Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań HBSC. (Health Behaviour in School-aged Children) Zachowania żywieniowe i aktywność fizyczna młodzieży w świetle badań HBSC (Health Behaviour in School-aged Children) Cyklicznie powtarzane międzynarodowe badania ankietowe nad zachowaniami zdrowotnymi

Bardziej szczegółowo

Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku

Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku Audyt końcowy, który został przeprowadzony wśród rodziców dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola i Żłobka Ekoludki w Ełku Ankietę przeprowadzono w miesiącu czerwiec we wszystkich grupach wiekowych

Bardziej szczegółowo

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r

ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r ZALECENIA ŻYWIENIOWE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Gimnazjum nr 1 w Piastowie Lidia Kaczor, 2011r PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE - definicja Prawidłowe odżywianie to nie tylko dostarczenie organizmowi energii, ale także

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum

Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Scenariusz zajęć edukacja zdrowotna - gimnazjum Autor: mgr Beata Draczko Temat lekcji: Wiem, co jem. Zasady racjonalnego odżywiania się człowieka. Cel ogólny: - zapoznanie uczniów z zasadami racjonalnego

Bardziej szczegółowo

1.Odżywiam się zdrowo

1.Odżywiam się zdrowo Opracowane wyników ankiety przeprowadzonej w ramach Programu Trzymaj Formę Ankietowanych 195 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Termin wypełniania ankiety od 8.10 do 17.10.2013 roku 1.Odżywiam

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD

STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD 2013 STRESZCZENIE MARKET RESEARCH WORLD S t r o n a 2 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Efektywność kampanii społecznych dotyczących

Efektywność kampanii społecznych dotyczących Efektywność kampanii społecznych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS Joanna Głogowska Oddział Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opolu Opole, 7 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży NAWYKI ŻYWIENIOWE 1. Jak często zwykle zjadasz śniadanie (pierwszy posiłek) tzn. coś więcej niż szklankę mleka, herbaty lub innego napoju?

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują,

Wyniki badań przeprowadzonych przez Centrum Onkologii w Warszawie wskazują, CEL STRATEGICZNY PROGRAMU NA ROK 2014: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu

ANKIETA. Imię i nazwisko. Data urodzenia Masa ciała Wzrost. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia Masa ciała Wzrost.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3. Wykres nr 1: Rodzaje świadczonych usług 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% usługi opiekuńcze

Załącznik Nr 3. Wykres nr 1: Rodzaje świadczonych usług 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% usługi opiekuńcze Załącznik Nr 3 Wyniki badań dotyczących realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w gminie Gostyń

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko: Pytania podstawowe. Twoja ankieta dostępna także na Maja Lewandowska. 1. Jaki jest Twój adres ?

Imię i nazwisko: Pytania podstawowe. Twoja ankieta dostępna także na  Maja Lewandowska. 1. Jaki jest Twój adres  ? Imię i nazwisko: Pytania podstawowe 1. Jaki jest Twój adres email? 2. Ile masz lat? 3. Jaka jest Twoja płeć? Kobieta Mężczyzna 4. Ile ważysz? 5. Ile masz wzrostu? 6. Jak określisz swój archetyp? Uczeń/student

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla

ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla ZDROWIE Zasady zdrowego stylu życia NA TALERZU Poradnik dla Ucznia Rodzica Nauczyciela Zdrowie człowieka to fundament, na którym opiera się całe jego szczęście i wszystkie umiejętności. Benjamin Disraeli

Bardziej szczegółowo

Kieszonkowe na widelcu

Kieszonkowe na widelcu Informacja o badaniu Niedawno rozpoczął się nowy rok szkolny, a dzieci i młodzież ruszyli z plecakami na zajęcia, by pilnie się uczyć i zapracować na swoje kieszonkowe. Czy dawanie kieszonkowego jest popularną

Bardziej szczegółowo

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW

PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW PRAWIDŁOWE ODŻYWIANIE NASTOLATKÓW Młody organizm, aby mógł prawidłowo się rozwijać potrzebuje wielu różnorodnych składników odżywczych, które powinny być nieodłączną częścią diety każdego dojrzewającego

Bardziej szczegółowo

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf Ankieta I Drogi Uczestniku! Witamy i cieszymy, że przyszedłeś na zajęcia w ramach Programu Kumulacja Aktywności. Chcemy aby program był powtarzany co roku dlatego ważne jest abyśmy dokładnie przeanalizowali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH

Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Warszawa, Maj 2014 PŁEĆ A PODEJMOWANIE DECYZJI INWESTYCYJNYCH Informacja o badaniu Badanie na temat preferencji Polaków dotyczących płci osób odpowiedzialnych za zarządzanie finansami oraz ryzyka inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie

Główny Urząd Statystyczny. Urzędu Statystycznego w Krakowie Główny Urząd Statystyczny Ośrodek Statystyki Zdrowia Urzędu Statystycznego w Krakowie Stan zdrowia, warunki życia i rozwoju dzieci i młodzieży w Polsce Warszawa, 02.06.2008 r. Populacja dzieci i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Rola poszczególnych składników pokarmowych

Rola poszczególnych składników pokarmowych Zdrowy styl życia Rola poszczególnych składników pokarmowych 1. Białka Pełnią w organizmie funkcję budulcową. Są składnikiem wszystkich tkanek oraz kości. 2. Tłuszcze Pełnią w organizmie funkcję energetyczną.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW

Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Warszawa, sierpień 2012 BS/107/2012 POSTAWY WOBEC PALENIA PAPIEROSÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TEMAT OPIEKUNÓW RODZINNYCH

BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TEMAT OPIEKUNÓW RODZINNYCH BADANIE OPINII PUBLICZNEJ NA TEMAT OPIEKUNÓW RODZINNYCH RAPORT Z BADANIA Gdańsk, 09.03.2017r. GRUPA BADANA GRUPA BADANA PŁEĆ WIEK WYKSZTAŁCENIE DOŚWIADCZENIE/WYKSZTAŁCENIE ZWIĄZANE Z OPIEKĄ 3 GRUPA BADANA

Bardziej szczegółowo

(Nie)przychodzi Polka do lekarza

(Nie)przychodzi Polka do lekarza ()przychodzi Polka do lekarza Wyniki badania Kontakt: Aneta Jaworska Tel. +48 +48 (22) 592 63 00 e-mail: aneta.jaworska@grupaiqs.pl Z badania omnibusowego IQS96, przeprowadzonego przez instytut badawczy

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu

PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu PROJEKT GIB8! OCENA SYTUACJI W POLSCE Zespół Szkół Zawodowych nr we Wrocławiu Wyniki ankiet PRZEPROWADZONE ANKIETY LICZBA ANKIETOWANYCH: 76 osób ANKIETY DLA NAUCZYCIELI/INSTRUKTORÓW Liczba ankietowanych:

Bardziej szczegółowo

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1

pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności 2% 1 Zdrowy styl życia Strona 1 1. Jaką najważniejszą rolę pełni odżywianie? pomaga w nawiązaniu i utrzymaniu więzi towarzyskich 2% 1 dostarcza niezbędnych składników odżywczyc 97% 62 przynosi wiele przyjemności

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś

Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Zadbaj o swoje zdrowie już dziś Jurata Jurkun Specjalista ds. odżywiania i kontroli wagi Centrum Zdrowego Odżywiania i Kontroli Wagi w Suwałkach Zmiany cywilizacyjne Zmiany cywilizacyjne Transport Zbiory

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA

Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje. przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Raport z badania Woda butelkowana - zwyczaje przeprowadzone dla Krajowa Izba Gospodarcza Przemysł Rozlewniczy przez PBS DGA Sopot, maj 00 Charakterystyka badania Projekt: Zleceniodawca: Wykonawca: Woda

Bardziej szczegółowo

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat

Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat WOJEWODA MAZOWIECKI URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE INFORMACJA PRASOWA, 25 września 2013 r. Statystyczny portret Mazowsza - jak zmieniliśmy się przez ostatnich 10 lat Mniejsze bezrobocie i krótszy czas

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia raka szyjki

Epidemiologia raka szyjki Epidemiologia raka szyjki W 2004 roku na raka szyjki macicy (kanału łączącego trzon macicy z pochwą) zachorowało blisko 3 500 Polek, a prawie 2 000 zmarło z jego powodu. Wśród wszystkich zachorowań kobiet

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko

Ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko Ocena stanu aktywności fizycznej mieszkańców Gminy Olecko Raport z badań przeprowadzonych na potrzeby opracowania dokumentu Strategia Upowszechniania Kultury Fizycznej w Gminie Olecko na lata 2014 2020

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA

DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ DIAGNOZA PROBLEMU UŻYWANIA I POSTAW WOBEC ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH ORAZ INNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY W MIEŚCIE BIELSKO BIAŁA PROJEKT ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU

Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Warszawa, styczeń 2012 BS/8/2012 ROLA DZIADKÓW W NASZYM ŻYCIU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT)

ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Autor: EDYTA LENDZION Opiekun badań: dr Beata Trzpil-Zwierzyk ZACHOROWANIA DZIECI NA CUKRZYCĘ W WIEKU SZKOLNYM (7-12 LAT) Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2014 roku w poradni diabetologicznej w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie NR 114/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 114/2016 ISSN 2353-5822 Wydatki gospodarstw domowych na leki i leczenie Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów

Bardziej szczegółowo

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX

śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Raport Pepsi MAX śycie NA MAKSA W OPINII POLAKÓW RAPORT PEPSI MAX Co dla Polaków oznacza maksyma Ŝycie na MAXa? Większość kojarzy ją z intensywnością i tempem Ŝycia oraz wielością doznań. Dla jednych związana

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010

... Dzienniczek Badań. Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... Dzienniczek Badań Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej Warszawa Bemowo 2010 ... lekarz prowadzący imię nazwisko wiek adres MASA CIAŁ A Masę ciała można ocenić na podstawie wskaźnika BMI

Bardziej szczegółowo

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim

Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Problem uzaleŝnień w województwie zachodniopomorskim Dźwirzyno 11-12 grudnia 2014 Monitorowanie definicja Systematyczna, zazwyczaj naukowa, ale zawsze kontynuowana obserwacja wybranych aspektów rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe

Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania podstawowe Zajęcia żywieniowe Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: wymienia zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć żywieniowych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy

ANKIETA. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy. Email do wysłania diety i/lub kontaktu. Podpis: ... Rodzaj wykonywanej pracy ANKIETA Proszę o rzetelne, zgodne ze stanem faktycznym wypełnienie ankiety, gdyż jest to niezbędne do opracowania dobrze dopasowanego planu dietetycznego. Imię i nazwisko.. Data urodzenia.. Tel. Kontaktowy

Bardziej szczegółowo

na kierunku: Kosmetologia

na kierunku: Kosmetologia Oszacowanie rozpowszechnienia zjawiska palenia oraz wiedzy i stopnia świadomości na temat szkodliwości palenia program prozdrowotny prowadzony w latach akademickich 2006/07 i 2007/08 Streszczenie na kierunku:

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci

Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci Podsumowanie ankiety dotyczącej wychowania zdrowotnego i kształtowania sprawności fizycznej dzieci Szanowni Rodzice bardzo dziękujemy wszystkim z Państwa, którzy chcieli się podzielić swoimi spostrzeżeniami,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Pięć czynności nauczyciel wykonuje codziennie i te zajmują mu w typowym tygodniu 34 godz. 35 min. Tak twierdzą nauczyciele. Nie dotyczy to okresów nietypowych w

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VI edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym zrealizowanego w roku szkolnym 2013/2014 1 Wnioski Celem badania ewaluacyjnego jest

Bardziej szczegółowo

Talerz zdrowia skuteczne

Talerz zdrowia skuteczne Talerz zdrowia skuteczne narzędzie zdrowego odżywiania PSSE Chełm Kierownik Sekcji OZiPZ Alicja Bork PRAWIDŁOWE ŻYWIENIE Gwarancją właściwego rozwoju fizycznego, sprawności umysłu oraz dobrego zdrowia

Bardziej szczegółowo

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka to standardy określające takie ilości energii i składników odŝywczych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, uznaje się za wystarczające dla zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!!

Produkty Mleczne Tłuszcze Mięso, ryby, jaja Piramida żywienia Czego powinniśmy unikać Napoje gazowane, Chipsy Słodycze, Fast Foody PAMIĘTAJ!! Zdrowy tryb życia Co robić żeby zdrowo żyć? Co otrzymujemy dzięki zdrowemu stylowi życia? Jak wygląda plan zdrowego żywienia? Chcesz być szczupła? Zdrowe odżywianie Węglowodany Warzywa i owoce Produkty

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe

Usługi kulturalne w dzielnicy Praga Południe Usługi kulturalne w dzielnicy Raport z badania ilościowego Warszawa, kwiecień 2014 Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o źródle danych Cel: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim

Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Rozdział 1. Analiza demograficznych uwarunkowań edukacji w Konstantynowie Łódzkim Sytuacja demograficzna w kraju jest jednym z istotnych czynników, który rzutuje na zmiany w systemie oświaty. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA

MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA MAGDALENA KRZYSZKA studentka WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I PROMOCJI ZDROWIA UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZDROWY STYL ŻYCIA Na czym polega zdrowy styl życia? ZDROWY STYL ŻYCIA Prawidłowe odżywianie Aktywność

Bardziej szczegółowo