Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word"

Transkrypt

1 Zakres tematyczny programu Microsoft Office Word 1

2 Rozdział 1. Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy szkolenia poznają podstawowe elementy programu Microsoft Office Word oraz zasady pracy w nim obowiązujące. Po ukończeniu rozdziału kaŝdy z uczestników będzie potrafił bez problemów poruszać się w obszarze programu. Wymagania wstępne: Brak. Czas trwania: 1,5 godz. 1) Zastosowanie programu Microsoft Word a) Do czego słuŝy Word? b) Prezentacja moŝliwości edytora 2) Rozpoczęcie i zakończenie pracy z edytorem tekstu 3) Środowisko pracy a) Podstawowe pojęcia b) Opis interfejsu 4) Tworzenie, zapisywanie i zamykanie dokumentów a) Tworzenie nowego dokumentu b) Zapisywanie dokumentu c) Zamykanie dokumentu 5) Otwieranie i przeglądanie istniejących dokumentów a) Otwieranie jednego i kilku dokumentów b) Poruszanie się między otwartymi dokumentami 6) Wybór odpowiedniego widoku do pracy a) Zmiana widoku dokumentu b) Zmiana skali powiększenia 7) Wykorzystanie funkcji Pomoc Rozdział 2. Praca z tekstem Opis: Po ukończeniu tego rozdziału kaŝdy z uczestników będzie potrafił wprowadzać i edytować dane, sprawnie poruszać się w obrębie tekstu oraz kontrolować jego poprawność. Wymagania wstępne: Rozdział 1 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 3,5 godz. 1) Wprowadzanie danych a) Wpisywanie tekstu b) Wstawianie znaków specjalnych i symboli 2) Zaznaczanie tekstu 3) Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie fragmentów tekstu a) Kopiowanie i wklejanie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma dokumentami b) Przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma dokumentami c) Usuwanie tekstu 4) Edycja danych a) Wstawianie nowych znaków i słów b) Zastępowanie istniejących znaków i słów c) Cofanie i ponawianie poleceń 5) Znajdowanie i zastępowanie tekstu a) Szukanie słów 2

3 b) Zamiana słów 6) Sprawdzanie poprawności pisowni a) Sprawdzanie pisowni i gramatyki b) Opcje Autokorekty c) Znajdowanie najbardziej pasujących słów Rozdział 3. Zmiana wyglądu tekstu i akapitu Opis: W tym rozdziale uczestnicy nauczą się dowolnie zmieniać wygląd i parametry wprowadzonego tekstu oraz układać informacje w przejrzyste listy. Wymagania wstępne: Rozdziały 1 i 2 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 3 godz. 1) Formatowanie tekstu a) Ustawienia czcionki b) Ustawienia wielkości liter w tekście c) Dzielenie wyrazów d) Kopiowanie formatowania 2) Formatowanie akapitu a) Znaki formatowania b) Przyciski formatowania akapitu c) Wcięcia akapitu d) Odstępy między wierszami i akapitami e) Wyrównanie tekstu f) Obramowanie akapitu g) Podziały wiersza i strony 3) Tabulatory 4) Tworzenie i modyfikowanie list a) Punktory i numeracja b) Zmiana znaków wypunktowania 5) Określanie wyglądu znaku i akapitu za pomocą stylu a) Styl znaku i akapitu b) Tworzenie nowego stylu c) Modyfikowanie istniejącego stylu d) Usuwanie stylu Rozdział 4. Prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach Opis: Po ukończeniu tego rozdziału uczestnicy szkolenia będą potrafili samodzielnie przygotować tabelę, prezentującą w przejrzysty i atrakcyjny sposób zgromadzone dane oraz dzielić tekst na kolumny. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2 i 3 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2,5 godz. 1) Tworzenie i modyfikowanie tabeli a) Tworzenie tabeli b) Wprowadzanie i edycja tekstu 3

4 c) Zaznaczanie poszczególnych elementów tabeli d) Dodawanie i usuwanie wierszy, kolumn i komórek e) Zmiana parametrów całości lub części tabeli f) Sortowanie tabeli g) Wybór stylu obramowania h) Wprowadzanie cieniowania komórek tabeli i) Powtarzanie nagłówka tabeli na kolejnych stronach j) Dodawanie i zmienianie podpisów tabeli k) Autoformatowanie tabeli 2) Operacje na danych w tabelach 3) Wstawianie tekstu przed tabelą 4) Formatowanie tekstu w kolumnach a) Wstawianie kolumn typu gazetowego b) Ustawienia parametrów kolumn c) Tworzenie nagłówka przechodzącego przez kolumny Rozdział 5. Wykorzystanie elementów graficznych w dokumencie Opis: Rozdział ten zawiera informacje na temat sposobów uatrakcyjniania wyglądu dokumentu poprzez zastosowanie róŝnorodnych elementów graficznych. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2 i 3 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 3 godz. 1) Tworzenie diagramów 2) Wstawianie i modyfikowanie rysunków i obrazów a) Wstawianie obrazu z pliku b) Rysowanie i modyfikowanie kształtów c) Wstawianie obiektów Clipart d) Tworzenie i dostosowywanie obiektów WordArt 3) Wstawianie i edycja wykresów a) Wstawianie wykresu b) Zmiana wyglądu wykresu c) Importowanie danych do wykresu 4) Wstawianie pola tekstowego 5) PołoŜenie rysunku względem otaczającego go tekstu 6) Zaznaczanie elementów graficznych 7) Przenoszenie i obracanie obiektów 8) Zmiana rozmiaru wykresów, rysunków i obrazów 9) Wstawianie podpisu rysunków 10) Usuwanie grafiki Rozdział 6. Ustawienia i wydruk dokumentu Opis: Uczestnicy szkolenia nauczą się zmieniać ustawienia i układ dokumentu oraz dostosowywać jego wygląd przez wydrukiem, a następnie drukować dokument zgodnie z własnymi potrzebami. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2, 3 i 5 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2,5 godz. 4

5 1) Zmiana wyglądu dokumentu a) Określanie wyglądu dokumentu przy pomocy szablonu b) Zmiana tła dokumentu c) Zmiana motywu dokumentu 2) Ustawienia dokumentu a) Nagłówek i stopka b) Numeracja stron c) Data i godzina d) Wyświetlanie planu dokumentu e) Ustawienia strony 3) Podział treści dokumentu a) Na poszczególne strony b) Na sekcje 4) Drukowanie dokumentu a) Podgląd wydruku dokumentu b) Wydruk dokumentu Rozdział 7. Współpraca Opis: Uczestnicy szkolenia poznają narzędzia słuŝące do pracy w grupie nad jednym lub wieloma dokumentami w sieci. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2, 3, 4, 5 i 6 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2 godz. 1) Śledzenie zmian w dokumencie a) Śledzenie zmian podczas edytowania b) Wyłączanie opcji śledzenia zmian c) Zmienianie wyglądu prześledzonych zmian 2) Wstawianie i wyświetlanie komentarzy a) Wstawianie komentarzy b) Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy c) Usuwanie komentarza d) Zmienianie wyglądu prześledzonych komentarzy 3) Zabezpieczanie dokumentu a) Zabezpieczanie dokumentu hasłem b) Zabezpieczanie przed edycją i zmianami formatowania c) Dołączanie podpisu cyfrowego 4) Usuwanie informacji osobistych lub ukrytych 5) Wysyłanie dokumentu do przeglądu pocztą elektroniczną 6) Porównywanie i scalanie dokumentów Rozdział 8. Tworzenie dokumentów WWW Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy nauczą się tworzyć i modyfikować proste strony WWW oraz konwertować dokumenty do formatu XML. Wymagania wstępne: Opis wymagań wstępnych np. Rozdziały 1, 2, 3 i 4 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2,5 godz. 5

6 1) Tworzenie i modyfikowanie dokumentów WWW a) Podgląd wyglądu dokumentu Worda jako strony internetowej b) Konwersja istniejącego dokumentu Worda na stronę WWW c) Tworzenie strony WWW na podstawie szablonu strony sieci Web 2) Hiperłącza a) Wstawianie łącza b) Określenie sposobu wyświetlania strony połączonej linkiem c) Modyfikowanie hiperłącza 3) Tworzenie dokumentów XML a) Dołączanie schematu XML do dokumentu b) Oznaczanie elementów w celu utworzenia struktury c) Konwersja dokumentu do formatu XML Rozdział 9. Wykorzystanie formularzy Opis: Po ukończeniu tej części kursu kaŝdy uczestnik będzie potrafił stworzyć własny formularz i przygotować go do uŝycia w praktyce. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2, 3, 4, 5 i 6 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2 godz. 1) Tworzenie formularza a) Wpisywanie informacji niezmiennych b) Wstawianie i określanie właściwości róŝnych typów pól formularza 2) Modyfikowanie formularza a) Zmiana domyślnego formatowania formularza b) Wstawianie elementów graficznych c) Zmienianie właściwości pól 3) Zabezpieczanie formularza 4) UŜycie formularzy a) Testowanie przygotowanego formularza b) Wydruk i rozsyłanie formularzy Rozdział 10. Korespondencja seryjna i etykiety adresowe Opis: W tym rozdziale uczestnicy szkolenia poznają sposoby na szybkie przygotowanie wielu podobnych dokumentów dla róŝnych adresatów. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2, 3, 4, 5 i 6 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 3 godz. 1) Zastosowanie korespondencji seryjnej 2) Określanie i wyświetlanie listu a) Rozpoczynanie od dokumentu aktualnie uŝywanego b) Rozpoczynanie od szablonu c) Rozpoczynanie od dowolnego istniejącego dokumentu 3) Określanie danych zmiennych korespondencji seryjnej a) Tworzenie lub lokalizowanie źródła danych zmiennych b) Wybór adresatów 6

7 4) Redagowanie listu a) Pisanie treści niezmiennej b) Wstawianie pól korespondencji seryjnej 5) Przeglądanie i dostosowywanie listów a) Przeglądanie poszczególnych listów b) Dokonywanie końcowych ustawień listy odbiorców 6) Scalanie listów a) Personalizowanie poszczególnych listów b) Drukowanie listów c) Zapisywanie scalonych listów 7) Przygotowanie i wydruk pojedynczych etykiet adresowych oraz kopert na listy a) Dołączanie informacji do kopert lub etykiet b) Dostosowywanie kopert i etykiet c) Drukowanie lub zapisywanie kopert i etykiet Rozdział 11. Zarządzanie długimi dokumentami Opis: Rozdział ten zawiera informacje na temat sprawnego poruszania się i dostępu do informacji w długich dokumentach oraz organizowaniu ich treści w sposób czytelny i przejrzysty. Wymagania wstępne: Rozdziały 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 4 godz. 1) Wstawianie zakładek i odsyłaczy a) UŜycie zakładek b) UŜycie odsyłaczy 2) Wstawianie automatycznego numerowania 3) Wstawianie przypisów dolnych i końcowych a) Dodawanie przypisów dolnych lub przypisów końcowych b) Zmienianie połoŝenia przypisów c) Wyświetlanie i drukowanie przypisów d) Konwertowanie przypisów dolnych na końcowe i odwrotnie e) Numerowanie przypisów 4) Tworzenie i modyfikowanie spisów a) Tworzenie spisu treści b) Tworzenie spisu ilustracji c) Zmienianie wyglądu spisów d) Aktualizacja spisów e) Usuwanie spisów 5) Generowanie i edycja indeksu a) Oznaczanie haseł indeksu b) Wstawianie indeksu c) Zmiana wyglądu indeksu d) Usuwanie indeksu 6) Zarządzanie dokumentami głównymi i podrzędnymi a) Tworzenie dokumentu głównego i dokumentu podrzędnego b) Edytowanie dokumentów głównych i podrzędnych c) Zabezpieczanie udostępnionych dokumentów głównych 7) Podsumowanie dokumentu a) Właściwości dokumentu b) Statystyka tekstu 7

8 c) Autopodsumowanie dokumentu Rozdział 12. Dostosowywanie programu do własnych potrzeb Opis: Podczas realizacji tego rozdziału uczestnicy kursu poznają metody zwiększania efektywności pracy w programie, poprzez dostosowywanie jego elementów do własnych potrzeb oraz automatyzację pracy. Wymagania wstępne: Rozdział 1, 2, 3 lub równowaŝny poziom wiedzy. Czas trwania: 2,5 godz. 1) Dostosowanie menu a) Usuwanie nieuŝywanych poleceń b) Dodawanie poleceń c) Tworzenie nowego menu 2) Dostosowanie pasków narzędzi a) PołoŜenie paska narzędzi b) Ustawienia przycisków c) Tworzenie własnego paska narzędzi 3) Zmiana ustawień dokumentów a) Zmiana domyślnej lokalizacji szablonów b) Zmiana domyślnych ustawień czcionki c) Dodawanie własnego słownika 4) Tworzenie i edytowanie makr a) Rejestrowanie makra b) Uruchamianie makra c) Edytowanie makra d) Kopiowanie makr do innego dokumentu lub szablonu e) Usuwanie makra 8

9 Proponowane szkolenia Microsoft Office Word Podstawy pracy z tekstem Nazwa rozdziału Wprowadzenie do pracy z programem Microsoft Word Praca z tekstem Zmiana wyglądu tekstu i akapitu Prezentowanie informacji w tabelach i kolumnach Wykorzystanie elementów graficznych w dokumencie Ustawienia i wydruk dokumentu Microsoft Office Word Zaawansowana praca z tekstem Nazwa rozdziału Współpraca Tworzenie dokumentów WWW Wykorzystanie formularzy Korespondencja seryjna i etykiety adresowe Zarządzanie długimi dokumentami Dostosowywanie programu do własnych potrzeb Czas trwania 1,5 godz. 3,5 godz. 3 godz. 2,5 godz. 3 godz. 2,5 godz. Czas trwania 2 godz. 2,5 godz. 2 godz. 3 godz. 4 godz. 2,5 godz. Microsoft Office Word Podstawy pracy z tekstem Czas trwania: 16 godz. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla osób przygotowujących róŝnego typu dokumenty, uŝywających komputera podczas codziennej pracy biurowej. Kurs ten polecamy równieŝ zwykłym uŝytkownikom komputera. Charakterystyka kursu: Uczestnicy kursu poznają podstawowe zagadnienia związane z pracą z tekstem przy uŝyciu programu Word i nauczą się efektywnie tworzyć i modyfikować róŝnego rodzaju dokumenty z wykorzystaniem wykresów, tabeli i elementów graficznych. Microsoft Office Word Zaawansowana praca z tekstem Czas trwania: 16 godz. Dla kogo: Szkolenie jest przeznaczone dla osób tworzących profesjonalne dokumenty, wykorzystujących edytor tekstów w pracy zawodowej. Kurs skierowany jest równieŝ do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu pracy z programem Word. Charakterystyka kursu: Podczas kursu słuchacze nauczą się efektywnie współpracować w programie, tworzyć proste strony WWW, formularze, zarządzać dokumentami, przygotowywać korespondencję seryjną oraz usprawniać pracę w programie Word. 9

Program kursu komputerowego ECDL Start

Program kursu komputerowego ECDL Start . Moduł 3 Przetwarzanie tekstów (2 godzin) Program kursu komputerowego ECDL Start Lp. Nazwa bloku Skrócona treść kolejnych zajęć Praca zaplikacją Pierwsze kroki Podstawowe operacje Uzyskiwane umiejętności

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Handlowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu Word:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy podstawowy (I stopnia). 1. Ilość osób 9. 2. Ilość godzin 51 godzin dydaktycznych (w tym 1 godzina na egzamin wewnętrzny). Do łącznej liczby

Bardziej szczegółowo

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS

Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Program modułów pakietu Microsoft Office 2007 zawartych na Platformie e-learning SITOS Podstawy technologii informatycznych Sprzęt Podstawy Wydajność Pamięć operacyjna i przechowywanie danych Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Excel 2010 PL. Biblia.

Excel 2010 PL. Biblia. Excel 2010 PL. Biblia. Autor: John Walkenbach Twoje kompletne źródło wiedzy o Excelu 2010! Przedstaw dane za pomocą wykresów Dokonaj szczegółowej analizy trendów Ujarzmij formuły, funkcje, tabele, arkusze

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Kadrowo - Płacowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 1 do umowy nr. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności obejmującego trening komputerowy (zadanie nr 3), w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 I. Kurs komputerowy 1. Ilość osób 9 2. Ilość godzin 40 3. Termin realizacji : sierpień 2012r 4. Zakres szkolenia: Część I: Program kursu Windows Poziom: podstawowy

Bardziej szczegółowo

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl

AKRO SOFT Dariusz Kordulasiński Ul. Kołłątaja 2a 87-100 Toruń Tel./fax 056 622 70 43 e-mail szkolenia@akrosoft.pl www.akrosoft.pl Program szkolenia o profilu Finansowo - Księgowym w ramach Projektu: Program Symfonia drogą do sukcesu zawodowego osób pracujących województwa kujawsko pomorskiego I. Program Word 2007 (8h) 1. Interfejs

Bardziej szczegółowo

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy

Blok 4. Obsługa edytora tekstów Word - podstawy Program merytoryczny szkolenia składa się niżej wymienionych bloków. Blok 1. Umiejętności podstawowe sprawdzenie poziomu sprawności i wiedzy z zakresu podstaw użytkowania komputera oraz posługiwania się

Bardziej szczegółowo

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik

Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Word 2007. Nieoficjalny podrêcznik Autor: Chris Grover T³umaczenie: Julia Szajkowska, Ireneusz Jakóbik ISBN: 978-83-246-1027-3 Tytu³ orygina³u: Word 2007: The Missing Manual Format: B5, stron: 544 Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Excel 2013 PL. Biblia

Excel 2013 PL. Biblia Excel 2013 PL. Biblia Autor: John Walkenbach Excel to najpopularniejszy arkusz kalkulacyjny na rynku, ceniony przez studentów, księgowych i analityków. Program oferuje użytkownikom tysiące zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z Informatyki dla I klasy LO. Podstawowe pojęcia informatyki. Komputer jako narzędzie. Ocena dopuszczająca

Kryteria oceniania z Informatyki dla I klasy LO. Podstawowe pojęcia informatyki. Komputer jako narzędzie. Ocena dopuszczająca Kryteria oceniania z Informatyki dla I klasy LO Podstawowe pojęcia informatyki. Komputer jako narzędzie. Ocena dopuszczająca zdefiniowanie informatyki jako dziedziny wiedzy wymienienie nośników informacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna

Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 - Grafika menedżerska i prezentacyjna 6.1. Używanie aplikacji 6.1.1. Praca z Prezentacjami 6.1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia prezentacji. Otwieranie, zamykanie prezentacji. Wybranie

Bardziej szczegółowo

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word

Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010. 1. MS Word Praktyczny kurs biurowy - MS OFFICE 2010 1. MS Word Podstawowe informacje o aplikacji MS Word - interfejs - wspólne elementy z programem PowerPoint i Excel: wstąŝka, zakładki, grupy i przyciski, - pasek

Bardziej szczegółowo

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h

Kurs Komputerowy. Program Kursu. Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut. Microsoft Word Zaawansowany. Microsoft Excel Podstawowy 10 h Kurs Komputerowy Nazwa Stopień Długośd Kursu 1h=60minut Microsoft Word Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft Excel Podstawowy 10 h Zaawansowany 10 h Microsoft PowerPoint Całośd 10 h Microsoft Outlook

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+

PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ PROGRAM SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO W RAMACH PROJEKTU NOWE HORYZONTY SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA OSÓB 50+ LICZBA GODZIN DYDAKTYCZNYCH: 80 MODUŁ: UŻYTKOWANIE KOMPUTERÓW System Operacyjny w tym: pierwsze kroki

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia w wymiarze 2 godzin dydaktycznych w trzyletnim cyklu nauczania Ewa Gurbiel, Grażyna Hardt Olejniczak, Ewa Kołczyk, Helena Krupicka, Maciej M. Sysło Informatyka. Podręcznik dla ucznia gimnazjum numer dopuszczenia 33/07; program nauczania:dkw 404 80/99 Plan wynikowy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: Formuła szkolenia: Opis szkolenia: 120 godzin dydaktycznych (45 min.) konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem)

PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA. (zwany dalej Programem) PROGRAM SZKOLENIA WRAZ Z HARMONOGRAMEM CZASOWO-MERYTORYCZNYM SZKOLENIA (zwany dalej Programem) Nazwa szkolenia: Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Czas trwania i sposób organizacji

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core)

EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) PROGRAM SZKOLENIA: EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH (ECDL Core) Czas trwania: 120 godzin dydaktycznych (45 min.), Formuła szkolenia: konwencjonalna stacjonarne zajęcia szkoleniowe Opis

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA. Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 6 1. Praca z aplikacją 1.1. Tworzymy prezentację dobry początek Programy przeznaczone do tworzenia prezentacji multimedialnych wykorzystują

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA ECDL

PROGRAM NAUCZANIA ECDL PROGRAM NAUCZANIA ECDL Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych jest certyfikatem, który poświadcza, że jego posiadacz zdał pomyślnie jeden teoretyczny egzamin sprawdzający wiedzę w zakresie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk

PowerPoint 2010 PL. Seria praktyk Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna program PowerPoint

Prezentacja multimedialna program PowerPoint 5 Prezentacja multimedialna program PowerPoint Prezentacja multimedialna to pokaz lub wykład prowadzony z użyciem komputerowo opracowanych elementów multimedialnych, takich jak rysunki, zdjęcia, dźwięk,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum

Wymagania edukacyjne. Zasady oceniania INFORMATYKA. gimnazjum Wymagania edukacyjne Zasady oceniania INFORMATYKA gimnazjum 1 1. Podstawa programowa przedmiotu informatyka w Gimnazjum. Cele edukacyjne Przygotowanie do aktywnego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Informatyka klasa pierwsza gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Obszar zagadnień dydaktycznych Rozpoczęcie pracy z komputerem. Pomoc i Leksykon Poszukiwanie informacji sieć Internet Komputerowe pisanie

Bardziej szczegółowo