tel fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83"

Transkrypt

1 Znak:/POKL/2015, r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykładowcy kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) Moduł II- 2 godz.. EDUKACJA W CUKRZYCY MODUŁ III -20 godz. warsztaty/ćwiczenia OBSZARY EDUKACJI ZDROWOTNEJ W CUKRZYCY w ramach realizowanego projektu Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej. Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przyjętym przez Zamawiającego opracowanym w celu realizacji zasady konkurencyjności. Dokumenty dotyczące postępowania zostały upublicznione na stronie internetowej i W załączeniu przesyłam opis przedmiotu zamówienia przygotowany dla niniejszego postępowania, formularz ofertowy i wzór umowy. Proszę o przygotowanie i złoŝenie oferty na załączonym formularzu ofertowym do dnia roku, do godz.8,00 osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 lub drogą mailową na adres: (liczy się data wpływu do siedziby OIPiP). Maria Teresa Ziółkowska Wiceprzewodnicząca OIPiP podpis Zamawiającego

2 Projekt: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej. Wykładowcy kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) Moduł II- 2 godz.. EDUKACJA W CUKRZYCY MODUŁ III -20 godz. warsztaty/ćwiczenia OBSZARY EDUKACJI ZDROWOTNEJ W CUKRZYCY Zadanie realizowane ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. I. DANE INFORMACYJNE: ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ZADANIA : Pełnienie funkcji wykładowcy kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV usługi szkolenia w dziedzinie zdrowia i pierwszej pomocy 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - obowiązki wykładowcy kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) 1) opracowanie wykładu (w tym prezentacji) na podstawie programu (dokument w załączeniu), 2) opracowanie materiałów dydaktycznych dla uczestników kursu, 3) prowadzenie dziennika waz z listą obecności, 4) zaprojektowanie, w odniesieniu do poszczególnych modułów, środków dydaktycznych oraz formy zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem form aktywizujących, 5) opracowanie 5 pytań na egzamin końcowy 3. REALIZACJA UMOWY, ZOBOWIĄZANIA STRON Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres od r. do roku III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. Warunki udziału Wiedza i doświadczenie Wykonawca musi posiadać: 1) tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej pięcioletni staŝ pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu,

3 2) posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej pięcioletni staŝ pracy w zawodzie, w dziedzinie będącej przedmiotem kursu i jest aktualnie zatrudniona w tej dziedzinie 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku W celu wykazania spełniania ww. warunków naleŝy przedłoŝyć: 1) Oświadczenie o posiadaniu tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa oraz co najmniej pięcioletniego staŝu pracy w zawodzie w dziedzinie pielęgniarstwa będącej przedmiotem kursu, lub 2) Oświadczenie o posiadaniu tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz co najmniej pięcioletni staŝ pracy w zawodzie, w dziedzinie będącej przedmiotem kursu oraz aktualne zatrudnienie w tej dziedzinie. IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1) Zamawiający zaleca złoŝenie ofert na formularzu oferty przetargowej (wzór w załączeniu). 2) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3) Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. VI. KRYTERIA OCENY OFERT: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu: Kryterium: cena zamówienia oczekiwane wynagrodzenie (brutto) - 100% Sposób oceny ofert: cena brutto najniŝsza X c = x 100 pkt cena brutto oferty badanej *W załączeniu program kursu MODUŁ II EDUKACJA W CUKRZYCY Cel modułu Pielęgniarka, połoŝna zaplanuje działania edukacyjne wobec pacjenta z cukrzycą zgodnie z załoŝeniami dydaktyki medycznej. Wykaz umiejętności wynikowych W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, połoŝna powinna: scharakteryzować zasady dydaktyki w odniesieniu do zdrowia jednostki/grupy, określić cele strategiczne i szczegółowe dla obszarów edukacji zdrowotnej, omówić podział taksonomiczny celów, scharakteryzować zasady kształcenia scharakteryzować metody dydaktyczne,

4 wskazać zastosowanie poszczególnych rodzajów środków dydaktycznych z uwzględnieniem celów i adresatów edukacji, omówić proces zapamiętywania i przyswajania wiedzy, wskazać sposoby i narzędzia oceny wiedzy adresatów edukacji zdrowotnej, scharakteryzować modele edukacji zdrowotnej, analizować wpływ osobowości pacjentów na odbiór działań edukacyjnych, zindywidualizować działania edukacyjne w zaleŝności od cech osobowości pacjenta, omówić zasady organizacji procesu kształcenia, omówić korzyści wynikające z edukacji terapeutycznej pacjenta z cukrzycą, uzasadnić potrzebę powołania zespołu edukacyjnego w leczeniu pacjenta z cukrzycą, omówić zakres współpracy poszczególnych członków zespołu edukacyjnego, określić uwarunkowania edukacji terapeutycznej, róŝnicować rodzaje i zastosowanie edukacji formalnej i nieformalnej, opisać działania edukacyjne w placówkach ochrony zdrowia, opisać rolę i zadania członków zespołu terapeutycznego wskazać cele edukacji w cukrzycy w stosunku do dzieci, młodzieŝy, osób dorosłych, rodzin i opiekunów, omówić rolę pielęgniarki, połoŝnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych u pacjentów z cukrzycą, przedstawić znaczenie poszczególnych etapów edukacji terapeutycznej w kształtowaniu zdrowotnych zachowań pacjentów, wskazać metody, formy i środki dydaktyczne stosowane w edukacji pacjentów, określić cele priorytetowe edukacji zdrowotnej wśród grup ryzyka zachorowalności na cukrzycę, ocenić moŝliwości zastosowania poszczególnych modeli edukacji zdrowotnej w kształtowaniu postaw prozdrowotnych u chorych na cukrzycę i ich rodzin, wskazać działania zwiększające efektywność procesu nauczania pacjentów chorych na cukrzycę, opisać metody kontroli skuteczności edukacji ocenić skuteczność prowadzonych działań edukacyjnych. Treści nauczania I. Dydaktyka medyczna: 1. zasady dydaktyki zasady dydaktyki w odniesieniu do zdrowia jednostki, grupy zasady dydaktyki w odniesieniu do wieku odbiorcy 2. cele kształcenia taksonomia, dobór, ocena; a. Cele kształcenia - właściwości: dostrzegalne wykonalne logiczne rzeczowe i precyzyjne wymierne b. Podział celów potencjalne aktualne ogólne

5 pośrednie szczegółowe strategiczne c. Cele kształcenia - właściwości: dostrzegalne wykonalne logiczne rzeczowe i precyzyjne wymierne d. Treści kształcenia definicja wymagania dotyczące treści kształcenia społeczne, zawodowe naukowe psychologiczne dydaktyczne konieczność zachowania korelacji wewnątrzprzedmiotowej i międzyprzedmiotowej wymaganie łączenia teorii z praktyka konieczność strukturalizacji wiedzy konieczność egzemplastycznego układania treści pedagogiczne e. Zasady kształcenia zasada efektywności zasada operatywności zasada poglądowości zasada przystępności zasada systematyczności zasada świadomego i aktywnego uczestnictwa uczniów w procesie kształcenia zasada trwałości wiedzy zasada wiązania teorii z praktyką 3. metody dydaktyczne (rodzaje, korzyści/wady): i. definicja metody kształcenia ii. rodzaje metod kształcenia Metody podające: wykład informacyjny: słuŝy do przekazywania informacji w sposób usystematyzowany; pogadanka: rozmowa nauczyciela z uczniem w toku której nauczyciel przedstawia określone treści, stawia pytania a uczniowie odpowiadają; opowiadanie: polega na przedstawieniu tematu o określonej akcji i w czasie; powinno być realizowane Ŝywo i barwnie; opis; prelekcja; anegdota;

6 odczyt; objaśnienie lub wyjaśnienie. Metody problemowe: wykład problemowy; wykład konwersatoryjny; klasyczna metoda problemowa; Metody aktywizujące: metoda przypadków; metoda sytuacyjna; inscenizacja; gry dydaktyczne: sumulacyjne; decyzyjne; psychologiczne; seminarium; dyskusja dydaktyczna: związana z wykładem; okrągłego stołu; wielokrotna; burza mózgów; panelowa; metaplan. Metody eksponujące: film; sztuka teatralna; ekspozycja; pokaz połączony z przeŝyciem. Metody programowane: z uŝyciem komputera; z uŝyciem maszyny dydaktycznej; z uŝyciem podręcznika programowanego. Metody praktyczne: pokaz; ćwiczenia przedmiotowe; ćwiczenia laboratoryjne; ćwiczenia produkcyjne; metoda projektów; metoda tekstu przewodniego; seminarium; symulacja. b. środki dydaktyczne: i. rodzaje wzrokowe: tablica szkolna przeźrocza

7 film rysunki fotografie ilustracje z czasopism, folderów itp. słuchowe: nagrania magnetofonowe, płytowe audycje radiowe wzrokowo słuchowe: programy telewizyjne multimedialne programy komputerowe automatyzujące: maszyny dydaktyczne komputery fantomy i modele (np. do wykonywania iniekcji, resuscytacji). ii. dobór i zastosowanie poszczególnych rodzajów środków dydaktycznych w odniesieniu do celów i adresatów edukacji zdrowotnej c. organizacja procesu kształcenia sale dydaktyczne, wyposaŝenie : środki dydaktyczne, meble, oświetlenie, zaplecze socjalne i sanitarne czas zajęć, plan nauczania, program edukacyjny dobór realizatorów treści nauczania d. ewaluacja osiągnięć dydaktycznych i. czynniki wpływające na wyniki kształcenia. ii. etapy ewaluacji diagnostyczna - wstępną, na wejściu, formatywna -w trakcie, sumatywna -na wyjściu, II. Proces nauczania/uczenia się. zasady organizacji procesu kształcenia proces zapamiętywania i przyswajania wiedzy III. Edukacja zdrowotna: 1. cele, funkcje, znaczenie: wpływ edukacji na jakość Ŝycia pacjenta, ograniczenie hospitalizacji do minimum, ograniczenie ostrych i późnych powikłań w przebiegu cukrzycy, obniŝenie kosztów leczenia, wypracowanie najbardziej korzystnych metod uczenia się samokontroli; 2. modele autorytatywny uczestniczący promujący 3. formy edukacja indywidualna, grupowa 4. adresaci cechy osobowości odbiorców edukacji zdrowotnej - wpływ na podejmowane działania edukacyjne

8 IV. Projekt Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej realizowany przez 5. efektywność edukacji; sposoby i narzędzia oceny wiedzy adresatów edukacji zdrowotnej narzędzia i metody sprawdzania wyników edukacji zdrowotnej: dobór metod ewaluacji, testy, ankiety, skala postaw (Likerta). - czynniki wpływające na skuteczność edukacji płeć chorego, zdolności percepcyjne wiedza na temat cukrzycy, stan zdrowia status społeczny, materialny treści, metody, formy, czas edukacji zdrowotnej predyspozycje edukatora do uczenia i uczenia się stosowane materiały dydaktyczne 1. edukacja formalna i nieformalna działania edukacyjne w placówkach ochrony zdrowia, Szpital promujący zdrowie Gabinet Promocji Zdrowia Koordynator Promocji Zdrowia Edukator Promotor zdrowia: cechy, umiejętności, kwalifikacje i kompetencje, rola i zadania pielęgniarki w promocji zdrowia. przekazy medialne Zespół edukacyjny w cukrzycy: cel powołania; skład zespołu edukacyjnego; rola i zadania członków zespołu edukacyjnego w cukrzycy; komunikacja w zespole edukacyjnym. 1) Skład zespołu terapeutycznego lekarz specjalista diabetologiczna pielęgniarka ze staŝem w diabetologii dietetyk psycholog pracownik socjalny rehabilitant 2) Rola i zadania członków zespołu terapeutycznego 3) Komunikowanie interpersonalne członków zespołu terapeutycznego 4) Współpraca zespołu terapeutycznego z pacjentem i jego rodziną V. Etapy edukacji terapeutycznej w cukrzycy: postawienie diagnozy terapeutycznej; określenie indywidualnych celów edukacji w zaleŝności od sprawności intelektualnej chorego i jego rodziny, moŝliwości ekonomicznych, wydolności opiekuńczej rodziny; dobór metod, środków i form edukacji; realizacja; ocena efektywności nauczania.

9 fazy edukacji wobec osoby dorosłej i dziecka heteroedukacja pośrednia upodmiotowienie dziecka autoedukacja heteroedukacja odwrócona VI. Edukacja osób z cukrzycą i ich rodzin: 1. formy indywidualna, grupowa, 2. metody: asymilacji wiedzy - podające pogadanka, dyskusja, wykład, samodzielnego dochodzenia do wiedzy klasyczna metoda problemowa, metoda przypadków, metoda sytuacyjna, burza mózgów, gry dydaktyczne, zabawy inscenizacyjne, gry symulacyjne, praktyczne pokaz ćwiczenia 3. środki dydaktyczne: dla osoby dorosłej ksiąŝki, broszury informacyjne, zestawy sprzętu do podawania insuliny, pielęgnacji ciała, udzielania pierwszej pomocy dla dziecka: ksiąŝeczki do kolorowania, zabawka np. miś do podawania insuliny, komiksy, gry dydaktyczne, bajki terapeutyczne, rebusy, krzyŝówki, karty pracy, zestawy sprzętu do podawania insuliny, pielęgnacji ciała, udzielania pierwszej pomocy technologie informatyczne programy komputerowe do glukometrów, programy komputerowe do pomp insulinowych;

10 4. zastosowanie modeli edukacji zdrowotnej w edukacji pacjentów z cukrzycą i ich rodzin; 5. uwarunkowania edukacji terapeutycznej w leczeniu osób z cukrzycą biologiczne, psychologiczne, ekonomiczne, społeczno-kulturowe 2. metody kontroli skuteczności edukacji rozmowa, kwestionariusze, testy, mapy skojarzeń, ocena zachowań i postaw pacjenta WSKAZÓWKI METODYCZNE 3. Czas realizacji: 10 godz. zajęcia teoretyczne, ćwiczenia edukacji w cukrzycy 20 godz. 4. Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, seminarium, studium przypadku, pokaz 5. Środki dydaktyczne: sprzęt audiowizualny, komputer, rzutnik multimedialny, ekran, plansze, schematy, wzory : procedur, instrukcji, standardów opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, wzory środków dydaktycznych 6. Wykładowcy: lekarz specjalista : diabetolog lub endokrynolog, pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa, lub specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa : diabetologicznego, staŝ pracy min. 5 lat 7. Sposób zaliczenia: test MODUŁ III OBSZARY EDUKACJI ZDROWOTNEJ W CUKRZYCY Cel modułu Pielęgniarka, połoŝna: - przeprowadzi edukację wobec pacjenta chorego na cukrzycę oraz jego rodziny/osób z jego otoczenia, - przygotuje pacjenta do prowadzenia samokontroli i samoopieki. Wykaz umiejętności wynikowych W wyniku realizacji treści nauczania pielęgniarka, połoŝna powinna: omówić podstawowe zasady diety uwzględniając skład posiłków, indeks i ładunek glikemiczny, wymienniki węglowodanowe, białkowo-tłuszczowe oraz kaloryczność posiłków, określić zasady udzielania porad Ŝywieniowych dostosowanych do moŝliwości i potrzeb pacjenta, opisać zasady monitorowania leczenia Ŝywieniowego, scharakteryzować róŝne modele insulinoterapii przy pomocy penów i osobistej pompy insulinowej,

11 scharakteryzować zalecenia epidemiologiczne w zakresie samokontroli glikemii oraz insulinoterapii, omówić zasady ustalania zapotrzebowania na insulinę bazalną i okołoposiłkową w funkcjonalnej insulinoterapii, scharakteryzować doustne preparaty hipoglikemizujące, opisać zasady edukacji pacjenta jak postępować w czasie nieplanowanego i długotrwałego wysiłku fizycznego, opisać zasady edukacji chorego/rodziny (opiekunów) oznaczania stęŝenia glukozy we krwi, ciał ketonowych we krwi i w moczu, opisać zasady przygotowania i motywowania pacjenta z cukrzycą i jego rodziny do skutecznej samokontroli i samoopieki, na podstawie dzienniczka samokontroli rozpoznawać problemy zdrowotne pacjenta scharakteryzować objawy śpiączki hipoglikemicznej i ketonowej, scharakteryzować procedury udzielania pierwszej pomocy pacjentowi w stanie hipoglikemii i hiperglikemii, opisać zasady nauczania chorego/opiekunów rozpoznawania objawów i stanów zagroŝenia Ŝycia występujących w cukrzycy i postępowania w przypadku ich wystąpienia, róŝnicować ostre, późne i przewlekłe powikłania cukrzycy, opisać metody edukacji pacjenta w zaleŝności od wystąpienia przewlekłych i późnych powikłań, opisać metody edukowania chorego w zakresie zapobiegania przewlekłym powikłaniom w cukrzycy, opisać metody profilaktyki schorzeń stóp i paznokci, scharakteryzować zasady przygotowania pacjenta do samodzielnej pielęgnacji stóp w warunkach domowych, omówić czynniki wpływające na chwiejny przebieg cukrzycy, określić naleŝną masę ciała i zaproponować metody jej osiągnięcia, przedstawić konsekwencje zdrowotne otyłości oraz korzyści wynikające z normalizacji masy ciała, omówić zasady postępowania wobec osoby z cukrzycą i towarzyszącą chorobą autoimmunologiczną i infekcyjną, omówić zasady opieki okołooperacyjnej u chorych z cukrzycą, omówić zasady edukacji pacjenta w zakresie stosowania diety oraz aktywności fizycznej, ze względu na zmiany spowodowane zabiegiem operacyjnym, omówić problemy pacjenta z cukrzycą związane ze szczepieniami ochronnymi, uzaleŝnieniami, postępowaniem w czasie podróŝy, interpretować testy diagnostyczne i przesiewowe w kierunku rozpoznania cukrzycy u kobiet cięŝarnych, planować edukację kobiety cięŝarnej z cukrzycą przedciąŝową oraz z cukrzycą ciąŝową, omówić metody planowania rodziny dla kobiet z cukrzycą w okresie przedkoncepcyjnym, wymienić placówki zajmujące się opieką diabetologiczną nad kobietą cięŝarną z cukrzycą, dokonać analizy potrzeb edukacyjno-zdrowotnych w odniesieniu do osób starszych z cukrzycą z uwzględnieniem poziomu intelektualnego, warunków ekonomicznych, stylu Ŝycia i metod leczenia, scharakteryzować zasady komunikowania się z osobą chorą i jego opiekunami w momencie rozpoznania cukrzycy oraz w trakcie jej trwania, wymienić czynniki motywujące pacjenta do radzenia sobie z chorobą, wymienić moŝliwe problemy psychologiczne osób z cukrzycą

12 określić zasady wspomagania rodziny chorego we wszystkich działaniach związanych z samoopieką i samokontrolą w cukrzycy, omówić aspekty prawne dotyczące pacjentów chorych na cukrzycę oraz ich opiekunów, określić zasady współpracy z samorządami lokalnymi, organizacjami społecznymi, grupami wsparcia i samopomocy. Treści nauczania I. Leczenie cukrzycy: 1. leczenie dietą a. aktualne rekomendacje Ŝywieniowe dla dzieci i dorosłych z cukrzycą wg zaleceń towarzystw naukowych: Polskiego, Europejskiego i Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego PTD, EASD i ADA, b. systemy wymienników: kaloryczny, talerzowy, c. Wymienniki pokarmowe: węglowodanowe białkowe tłuszczowe białkowo tłuszczowe - tabela indeksów glikemicznych - indywidualny plan Ŝywienia d. zapotrzebowanie kaloryczne, Ocena zapotrzebowania energetycznego białka tłuszczów węglowodanów Indeks i ładunek glikemiczny, Obliczanie wartości odŝywczych składników pokarmowych w zaleŝności od wieku, stanu zdrowia białka tłuszcze węglowodany woda składniki mineralne i pierwiastki śladowe witaminy Ŝywienie pozajelitowe i dojelitowe w warunkach szpitalnych i domowych; wskazania stosowane preparaty sprzęt medyczny procedura podawania preparatu drogą pozajelitową 2. Dieta jako integralna część terapii zasady leczenia diabetycznego w terapii cukrzycowej cele terapeutyczne diety cukrzycowej charakterystyka leczenia Ŝywieniowego 3. Planowanie diety z uwzględnieniem: - zapotrzebowania energetycznego

13 - zróŝnicowania składników odŝywczych - rozkładu posiłków w zaleŝności od sposobu leczenia - naleŝnej masy ciała - aktywności fizycznej - sytuacji szczególnych - preferencji smakowych i kulturowych - rola dietetyka w planowaniu diety cukrzycowej - zasady opracowywania jadłospisu dla cukrzyka - zasada 7U wg profesora Stanisława Bergera 4. Techniki kulinarne i ich wpływ na wartość odŝywczą posiłków - gotowanie w wodzie - gotowanie na parze - pieczenie w folii i pergaminie - przyrządzanie potraw z rusztu, grila 5. Dieta chorego na cukrzycę w przypadku chorób współistniejących - celiakii - choroby zakaźnej - zaburzeń łaknienia - nadciśnienia tętniczego - choroby wrzodowej - hypolipidemii - zatruć pokarmowych - uszkodzenia miąŝszu nerek - dny moczanowej - choroby wątroby - w okresie ciąŝy II. Leczenie insuliną 1. Leczenie insuliną rodzaje, sposoby, powikłania insulinoterapii a) rola insuliny w organizmie b) preparaty insulinowe - insuliny krótko działające - insuliny o przedłuŝonym czasie działania - mieszanki insulin c) analogi insulin ludzkich analogi krótko (szybko) działające insuliny o przedłuŝonym czasie działania, bez szczytowe mieszanki analogowe d) korzyści ze stosowania analogów e) rodzaje insulinoterapii f) przechowywanie insuliny g) drogi podawania insuliny h) powikłania insulinoterapii 2) Technika podawania insuliny obsługa strzykawki, pena, pompy insulinowej rodzaje insuliny obliczanie dawki przechowywanie insuliny 3) Prawidłowe wstrzykiwanie leku

14 miejsce wstrzykiwania dezynfekcja skóry higiena skóry pielęgnacja miejsca wkłucia 3) Umiejętność modyfikacji dawek leku w zaleŝności od wyników pomiarów glukozy we krwi, odŝywiania, aktywności fizycznej 5) Samodzielne badanie glukozy we krwi, glukozy i acetonu w moczu obsługa glukometru stosowanie testów paskowych obsługa programu komputerowego sprzęŝonego z glukometrem 6) Interpretacja wyników i analiza popełnionych błędów metody insulinoterapii, pielęgnacja miejsc wkłucia, powikłania w miejscach wkłuć, technika i obsługa pompy insulinowej, postępowanie z odpadami medycznymi; III. Doustne leki przeciwcukrzycowe, agoniści receptora GLP-1 inhibitory DPP-IV; pochodne sulfonylomocznika I, II,III generacji bigwanidy pochodne kwasu benzoesowego tiazolidynodienony Leczenie skojarzone w cukrzycy wskazania w doustnej politerapii korzyści politerapii zasady kojarzenia leków doustnych błędy w kojarzeniu leków p. cukrzycowych Ocena skuteczności leczenia a) ocena aspektów leczenia analiza zachowania masy ciała ocena częstości występowania chorób układu sercowo naczyniowego: nadciśnienie tętnicze choroba niedokrwienna serca przebyty zawał serca przebyty udar mózgu - analiza najczęściej stosowanych doustnych leków przeciwcukrzycowych w praktyce lekarskiej b) parametry wartości glikemii: na czczo i dobowej 4. Leczenie wysiłkiem fizycznym: zmiany w planie posiłków i w dawkowaniu insuliny w zaleŝności od podjętego wysiłku fizycznego, znaczenie badań poziomu cukru we krwi przed i po wysiłku fizycznym, niepoŝądane następstwa treningu fizycznego,

15 przeciwwskazania do stosowania treningu fizycznego u chorych na cukrzycę. sport u chorych na cukrzycę zawodowa praca fizyczna u chorych na cukrzycę II. Samokontrola: sposoby prowadzenia zeszytu samokontroli; pomiar poziomu glikemii na glukometrze; systemy ciągłego monitorowania glikemii (technika obsługi systemów i zakładania sensorów, odczyt zapisu i jego interpretacja); zasady pomiaru glikozurii, ketonurii za pomocą suchych pasków testowych; wartość hemoglobiny glikowanej definicja, interpretacja, rekomendacje; inne parametry do monitorowania wyrównania metabolicznego np. fruktozamina; wykonywanie pomiaru glikemii w sytuacjach szczególnych (podróŝ, wysiłek fizyczny); odczyty i zapisy komputerowe glikemii oraz ich analiza; interpretacja parametrów wyrównania metabolicznego cukrzycy i wyników samokontroli. III. Ostre powikłania cukrzycy: 1. stany bezpośredniego zagroŝenia Ŝycia u pacjenta z nowo rozpoznaną cukrzycyą postępowanie terapeutyczne; hipoglikemia przyczyny, objawy i zapobieganie; udzielanie pierwszej pomocy i prawidłowe postępowanie w stanie hipoglikemii; hiperglikemia: przyczyny, objawy i zapobieganie; kwasica i śpiączka mleczanowa nieketonowa śpiączka hipermolarna pielęgnowanie pacjenta w kwasicy i śpiączce ketonowej. IV. Przewlekłe, późne powikłania cukrzycy: 1. diagnostyka, prewencja i leczenie późnych powikłań; powikłania mikronaczyniowe (nefropatia, retinopatia, neuropatia) przyczyny, objawy, zapobieganie; powikłania makronaczyniowe : udar mózgu, zawał mięśnia sercowego, choroba miaŝdŝycowa tętnic obwodowych przyczyny, objawy, zapobieganie; zespół stopy cukrzycowej; etiopatogeneza, diagnostyka i postępowanie w nadciśnieniu tętniczym u osób z cukrzycą; 2. edukacja zdrowotna pacjenta w zakresie przewlekłych, późnych powikłań cukrzycy. 3. diagnoza, problemy zdrowotne, planowanie opieki, realizacja planu opieki, ocena działań pielęgniarskich wobec pacjenta z: retinopatią nefropatią stopą cukrzycową kardiomiopatią encefalopatią osteopatią zmianami na skórze i błonach śluzowych paradontozą neuropatią V. Otyłość i nadwaga:

16 kryteria rozpoznawania nadwagi i otyłości masa ciała wskaźnik BMI WHR rozmieszczenie tkanki tłuszczowej; strategie leczenia otyłości dieta, leki hamujące łaknienie, psychoterapia, leczenie chirurgiczne problemy zdrowotne pacjenta z otyłością edukacja zdrowotna wobec chorego z otyłością w przebiegu cukrzycy VI. Cukrzyca typu 1 a choroby współistniejące choroby autoimmunologiczne i infekcyjne : etiopatogeneza, diagnostyka leczenie. 2) ZakaŜenia w cukrzycy podział etiologiczny: bakteryjne wirusowe grzybicze zakaŝenia układu: moczowego oddechowego wątroby pokarmowego skóry, błon śluzowych choroby współistniejące zaburzenia wydzielania potu świąd skóry pokrzywka zaburzenia widzenia impotencja zapalenie dróg rodnych depresja inne VII. Problemy i sytuacje szczególne dotyczące cukrzycy: 1. przygotowanie pacjenta do zabiegów chirurgicznych i opieka pooperacyjna; a. Zasady przygotowania chorego do operacji w zaleŝności od zastosowanego leczenia cukrzycy - wyrównanie metaboliczne - wybór placówki medycznej, terminu przyjęcia do szpitala - badania laboratoryjne wykonane przed operacją - badania radiologiczne, Ekg wykonane przed operacji - określenie czynników ryzyka związanych ze stanem zdrowia i zabiegiem operacyjnym - standard przeprowadzenia insulinoterapii: przed planowanym zabiegiem operacyjnym

17 przed zabiegiem operacyjnym w trybie pilnym b. Pielęgnowanie pacjenta w zaleŝności od jego stanu w okresie przedoperacyjnym i pooperacyjnym róŝnicowanie powikłań i zakaŝeń miejscowych i ogólnych zapobieganie powikłaniom i zakaŝeniom odŝywianie dojelitowe dziecka i osoby dorosłej w zaleŝności od rodzaju zabiegu operacyjnego odŝywianie pozajelitowe dziecka i osoby dorosłej w zaleŝności od rodzaju zabiegu operacyjnego - przygotowanie fizyczne i psychiczne do zabiegu dziecka i osoby dorosłej - monitorowanie parametrów stanu ogólnego dziecka i osoby dorosłej - leczenie rany pooperacyjnej - powikłania w leczeniu ran pooperacyjnych - zapobieganie powikłaniom w leczeniu ran pooperacyjnych - edukacja pacjenta w zakresie diety oraz aktywności fizycznej w okresie okołooperacyjnym - zadania poszczególnych członków zespołu terapeutycznego w opiece nad pacjentem w okresie okołooperacyjnym 2. schorzenia infekcyjne objawy, diagnostyka, leczenie, opieka nad pacjentem 3. szczepienia ochronne obowiązkowe, zalecane 4. uŝywki i uzaleŝnienia wpływ alkoholu na przebieg cukrzycy wpływ środków psychoaktywnych na przebieg cukrzycy 5. zachowania w podróŝy w przypadku hipoglikemii w przypadku hyperglikemii VIII. Cukrzyca a ciąŝa: 1. Czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy ciąŝowej a) definicja i klasyfikacja cukrzycy w ciąŝy cukrzyca ciąŝowa (GDM) cukrzyca przedciąŝowa (PGDM) manifestacja kliniczna cukrzycy w ciąŝy fizjologia ciąŝy a gospodarka węglowodanowa bariera łoŝyskowa diabetogenne działanie ciąŝy hiperglikemia jako ryzyko dla matki i dziecka 2. metody planowania rodziny kryteria idealnego wyrównania cukrzycy na 3 6 miesięcy przed prokreacją przeciwwskazania do zajścia w ciąŝę eliminacja ognisk zakaŝenia badania dla kobiet planujących ciąŝę rozpoznanie, ocena i leczenie przewlekłych powikłań cukrzycy styl Ŝycia

18 3. Przygotowanie kobiety z cukrzycą do ciąŝy, planowanie poczęcia, program opieki nad cięŝarną, opieka okołoporodowa częstość wizyt lekarskich kryteria wyrównania glikemii wskaźniki długofalowego wyrównania cukrzycy: hemoglobina glikowana, fruktozamina specjalistyczne badania diagnostyczne wpływ ciąŝy na przebieg ciąŝy, stan płodu wpływ ciąŝy (w poszczególnych trymestrach) na przebieg ciąŝy monitorowanie stanu wewnątrzmacicznego dziecka: metody biofizyczne metody biochemiczne liczenie ruchów dziecka rozwiązanie ciąŝy d) opieka nad cięŝarną chorą na cukrzycę rozpoznaną w przebiegu ciąŝy czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy ciąŝowej 4. interpretacja testów diagnostycznych i przesiewowych w kierunku rozpoznania cukrzycy u kobiet cięŝarnych; test przesiewowy test diagnostyczny 5. nadzór nad kobietą w ciąŝy powikłanej cukrzycą i jej dzieckiem; 6. powikłania dla matki 7. powikłania dla płodu 8. zapobieganie powikłaniom czynniki ryzyka wystąpienia cukrzycy ciąŝowej klasyfikacja cukrzycy ciąŝowej GDM 1 GDM 2 istota cukrzycy ciąŝowej zasady postępowania w przypadku rozpoznania cukrzycy ciąŝowej 9. interdyscyplinarna opieka nad cięŝarną 10. monitorowanie stanu płodu rediagnostyka cukrzycy ciąŝowej po urodzeniu dziecka planowanie opieki nad kobietą z cukrzycą ciąŝową 11. postępowanie terapeutyczne. interdyscyplinarna opieka nad kobietą w ciąŝy monitorowanie stanu zdrowia kobiety edukacja kobiety w ciąŝy chorej na cukrzycę dieta insulinoterapia samokontrola IX. Cukrzyca u osób w wieku podeszłym odmienność objawów cukrzycy w starszym wieku nakładanie się objawów chorób współistniejących rozpoznanie, leczenie farmakologiczne,

19 odŝywianie, pomiar poziomu glukozy, ostre powikłania późne następstwa cukrzycy. odrębności opieki nad pacjentem z cukrzycą w podeszłym wieku X. Psychologiczny i społeczny aspekt cukrzycy u dorosłych i u dzieci: a. dynamika procesu radzenia sobie z diagnozą cukrzycy; b. obciąŝenia psychiczne związane z codzienną samokontrolą w cukrzycy; c. procesy motywacyjne w prowadzeniu i utrzymaniu samokontroli; d. zaburzenia emocjonalne u pacjenta chorego na cukrzycę: e. bulimia, f. anorexia nervosa, g. stany depresyjne; h. sposoby radzenia sobie z cukrzycą, rola wsparcia psychologicznego i socjalnego; i. Problemy psychologiczne, rodzinne, społeczne chorych na cukrzycę Problemy psychologiczne akceptacja choroby, frustracja, niechęć do chorego zmęczenie ciągłą samokontrolą obawa przed pogorszeniem stanu zdrowia dyscyplina w utrzymaniu stylu Ŝycia akceptacja Ŝyciowych niepowodzeń utrata swobody i niezaleŝności ograniczenie Ŝycia towarzyskiego Problemy rodzinne niezdolność do wykonywania obowiązków domowych zmiana roli w rodzinie zmiana własnych zainteresowań pogorszenie sytuacji finansowej rodziny Problemy społeczne niezdolność do wykonywania obowiązków zawodowych udział w Ŝyciu społecznym sport a cukrzyca studia a cukrzyca słuŝba wojskowa a cukrzyca j. jakość Ŝycia osób chorych na cukrzycę pojęcie jakości Ŝycia, wskaźniki jakości Ŝycia, działania poprawiające jakość Ŝycia czynniki obiektywne zewnętrzne środowiskowe mające wpływ na jakość Ŝycia dziecka czynniki subiektywne: emocje, nastrój, samopoczucie mające wpływ na jakość Ŝycia dziecka identyfikacja negatywnych czynników jakości Ŝycia dziecka w cukrzycy typu I identyfikacja negatywnych czynników jakości Ŝycia dziecka w cukrzycy typu II

20 WSKAZÓWKI METODYCZNE 1. Czas realizacji: 30 godz. zajęcia teoretyczne ćwiczenia edukacji w cukrzycy 20 godz. 2. Forma zajęć: wykład, ćwiczenia, seminarium, studium przypadku, pokaz 3. Środki dydaktyczne: sprzęt audiowizualny, komputer, rzutnik multimedialny, ekran, plansze, schematy, wzory : procedur, instrukcji, standardów opieki lekarskiej, pielęgniarskiej 4. Wykładowcy: lekarz specjalista : diabetolog lub endokrynolog, pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa, lub specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa : diabetologicznego, jm. nr VIII wykładowca lekarz specjalista ginekolog, połoŝna z tytułem magistra połoŝnictwa 5. Sposób zaliczenia: test WYKAZ LITERATURY 1. Charońska E.: Zarys wybranych problemów edukacji zdrowotnej. CEM, Warszawa Ciechaniewicz W.: Pedagogika. Podręcznik dla szkół medycznych. PZWL, Warszawa Kupisiewicz C.: Dydaktyka ogólna. Graf-Punkt, Warszawa Niemierko B.: Pomiar wyników kształcenia. WSiP, Warszawa Półturzycki J.: Dydaktyka dorosłych. WSiP, Warszawa Wasyluk J.: Podstawy dydaktyki medycznej. CMKP, Warszawa Arends R. I.: Uczymy się nauczać. WSiP, Warszawa Gozdek N.: Problemy zdrowia w wybranych relacjach. Auxilium, Warszawa Kruszewski K. (red.): Sztuka nauczania. PWN, Warszawa Wrońska I., Kulik T.: Z drowie w medycynie i naukach społecznych. KUL, Lublin Wojnarowska Barbara, Kowalewska Anna Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania PWN Ciborowska H., Rudnicka A.: Dietetyka. śywienie zdrowego i chorego człowieka. PZWL, Warszawa Cukrzyca u kobiet w ciąŝy wytyczne postępowania. Pismo Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Diabetologia Praktyczna. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2008, T.9, Suplement A 14. Grzeszczak W.: Farmakoterapia w cukrzycy. Via Medica, Gdańsk Hanas R.: Cukrzyca typu 1 u dzieci, młodzieŝy i dorosłych. Dia Pol Spółka z o.o., Bydgoszcz Karnafel W.: Stopa cukrzycowa. Przewodnik Lekarza Praktyka. Czelej, Lublin Otto-Buczkowska E. (red.): Cukrzyca typu 1. Cornetis, Wrocław Sieradzki J. (red.): Cukrzyca. Tom I, II. Via Medica, Gdańsk Tatoń J., Czech A., Bernas M.: Diabetologia kliniczna. PZWL, Warszawa Tatoń J., Czech A., Idaszak D.: śywienie w cukrzycy. PZWL, Warszawa Janeczko-Sosnowska E.: Cukrzyca typu 1. Przewodnik Lekarza Praktyka. Czelej, Lublin Kapała W.: Pielęgniarstwo w chirurgii. Czelej, Lublin Karnafel W.: Cukrzyca typu 2. Przewodnik Lekarza Praktyka. Czelej, Lublin Karski J.: Promocja zdrowia. Sammedia, Warszawa Sieradzki J., Koblik T.: Zespół stopy cukrzycowej. Via Medica, Gdańsk Strojek K.: Cukrzyca. Praktyka Lekarza Rodzinnego. PZWL, Warszawa 2008

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 Znak:./POKL/2015, 20.01.2015r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia opiekuna zajęć praktycznych kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Rodzaj kształcenia ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Kurs specjalistyczny jest to rodzaj kształcenia, który zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 Znak:./POKL/2015, 21.01.2015r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia opiekuna zajęć praktycznych kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 Znak:/POKL/2015, 21.01.2015r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykładowcy kursu specjalistycznego Edukator w cukrzycy (Nr 02/11) w ramach

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH

CENTRUM KSZTA CENIA PODYPLOMOWEGO PIEL GNIAREK I PO O NYCH RAMOWY PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO EDUKATOR W CUKRZYCY (Nr 02/11) Program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych Warszawa 2011 2 2 AUTORZY WSPÓŁPRACUJĄCY Z CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO PIELĘGNIAREK

Bardziej szczegółowo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo

Zmiany endokrynne, cukrzyca i inne choroby metaboliczne w starszym wieku Pielęgniarstwo Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Nazwa modułu (przedmiotu) Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Forma studiów Semestr studiów Tryb zaliczenia przedmiotu Formy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UM w Poznaniu 1. Adres jednostki: Adres: Szpital im. Fr. Raszei, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 13.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - diabetologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-D Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 Znak: /POKL/2014, 30.10.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia Wykładowcy kursu dokształcającego Pielęgnowanie pacjenta z deficytem samoopieki

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 18.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., w celu wyłonienia wykładowcy, prowadzi postępowanie pn. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla

Bardziej szczegółowo

K.4.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU Forma studiów

K.4.3. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY DLA KIERUNKU Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K... PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU FAKULTATYWNY

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich

WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich WZÓR UMOWY O DZIEŁO Z WYKONAWCĄ nr.. z przekazaniem praw autorskich Załącznik nr 6 Dotyczy projektu Budujemy drogi specjalistyczne szkolenia dla branży budowlanej współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM

SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM SÓL I ŚWIATŁO W PIELEGNIARSTWIE DIABETOLOGICZNYM Alicja Szewczyk Klinika Endokrynologii i Diabetologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka Polska Federacja Edukacji w Diabetologii Światło poranka https://pl.wikipedia.org/wiki/światło

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE 1. Ramowe treści kształcenia PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ŻYWIENIE KLINICZNE L.p. DATA TEMAT ZAJĘĆ LICZBA GODZIN: FORMA ZALI- CZENIA PUNKTY ECTS 1. 2. 22.09.2012 23.09.2012 20.10.2012 21.10.2012 Żywienie

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 Znak: 1942/POKl/2014, 22.09.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., w celu wyłonienia wykładowcy, prowadzi postępowanie pn. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Bardziej szczegółowo

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83

tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83 , 21.03.2014r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., w celu wyłonienia wykładowcy, prowadzi postępowanie pn. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej dla

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne.

WIEDZA. K_W01 Zna definicje, cele i metody żywienia klinicznego oraz sposoby oceny odżywienia w oparciu o metody kliniczne. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Żywienie kliniczne Typ studiów: doskonalące Symbol Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych WIEDZA K_W01 Zna definicje,

Bardziej szczegółowo

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych

Prowadzi poradnictwo w zakresie samoopieki pacjentów w chorobach wewnętrznych Praktyka zawodowa z Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne Studia stacjonarne Autor programu: dr Stanisława Talaga Liczba godzin : 160 godz.;4 tygodnie Czas realizacji; II rok ;semestr IV Miejsce

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych.

KOMUNIKAT. Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. KOMUNIKAT Od 24.08.2015 r. obowiązują nowe szczegółowe programy kształcenia podyplomowego pielęgniarek i połoŝnych. W programach zlikwidowano blok ogólnozawodowy. Program kształcenia określa czas trwania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA

PROJEKT: PROFESJONALNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM - WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA UMOWA Zawarta w dniu... w..., między: Firmą ITO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa, NIP 521-321-08-47, Regon 017393897, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia. UMOWA Nr.../EFS/12 zawarta dnia... 2012 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy:

UMOWA Nr.../EFS/13. zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: UMOWA Nr.../EFS/13 zawarta dnia... 2013 roku pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sernikach reprezentowanym przez Kierownika -... zwanym dalej "Zamawiającym (Nr REGON.., NIP...) a reprezentowanym przez.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie Instytut Nauk o Zdrowiu Kierunek - Pielęgniarstwo Nazwa przedmiotu: Kierunek: Specjalność: Dietetyka Pielęgniarstwo Wymiar godzin: 45godzin Wykłady: 15godzin, Samokształcenie: 30godzin, Europejski System Transferu Punktów Karta opisu przedmiotu Kod: Rok

Bardziej szczegółowo

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą. Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Szkoła przyjazna dziecku z cukrzycą Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Uniwersytet Medyczny w Łodzi Dzieci chorują głównie na cukrzycę typu 1 Cukrzyca typu 1 - jest chorobą charakteryzującą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Podstawy Systemu Zarządzania Jakością ISO i dokumentowanie na terenie miasta Puławy zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K.

5. Województwo, w którym mieści się Pani/Pana główne miejsce pracy: G. mazowieckie. H. opolskie. I. podkarpackie. J. podlaskie. K. G. G. Page 1 D. D. D. Page 2 METRYCZKA Jeżeli Pani/Pan zatrudniona/y jest u więcej niż jednego pracodawcy proszę o udzielnie odpowiedzi w całej ankiecie zgodnie z głównym miejscem pracy (powyżej 50% czasu

Bardziej szczegółowo

poprzez kształtowanie zachowań i nawyków sprzyjających zdrowiu oraz profilaktyka zaburzeń odżywiania.

poprzez kształtowanie zachowań i nawyków sprzyjających zdrowiu oraz profilaktyka zaburzeń odżywiania. Warunki szczegółowe konkursu ofert na przeprowadzenie edukacji zdrowotnej w ramach programu pn. Zdrowy styl życia i przeciwdziałanie otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej. Program należy realizować w

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej Projekt realizowane jest w ramach przyznanych środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 Załącznik nr 10 do zapytania ofertowego na stanowisko specjalisty zamówień publicznych w trybie rozpoznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2014 ds. zawarta w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Rola położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą, położnicą z cukrzycą Leokadia Jędrzejewska Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego Kraków 20 21 maja 2011r. Grażyna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS x 8 x

SYLABUS x 8 x SYLABUS Nazwa przedmiotu/modułu Wydział Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Forma studiów Język przedmiotu Reumatologia Lekarski I Lekarski Jednolite magisterskie 5-letnie Stacjonarne polski Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia

Opis modułu kształcenia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Instytut Pielęgniarstwa Opis modułu kształcenia Nazwa modułu (przedmiotu) Dydaktyka medyczna Kod podmiotu IP NS4/DM Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego nr 03/AE/2013 Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu zarządzania projektami w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Bardziej szczegółowo

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA

David Levy. P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA David Levy m d P raktyczna OPIEKA DIABETOLOGICZNA Redakcja naukowa tłumaczenia prof. dr hab. n. med. W ALDEM AR KARNAFEL Z języka angielskiego tłumaczyła dr

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Zdrowia obowiązuje w roku akademickim 01/013 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr.

WZÓR. UMOWA ZLECENIE nr. Załącznik nr 4 Wydminy, dnia.2013 r. WZÓR UMOWA ZLECENIE nr. Zawarta w dniu 2013 roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 6A,, w imieniu którego działa:..

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Pozyskiwanie dotacji na rozwój przedsiębiorstwa na terenie miasta Zamość, zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 68 Rektora UJ z 18 czerwca 2015 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Język kształcenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. na przeprowadzenie..

Umowa nr.. na przeprowadzenie.. Załącznik nr 4 do SIWZ Projekt umowy Umowa nr.. na przeprowadzenie.. zawarta w dniu.., pomiędzy: 1. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kikole, ul. Plac Kościuszki 7a, 87-620 Kikół, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Informatyka w biznesie na terenie miasta Puław, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Informatyka w biznesie na terenie miasta Puław, zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Informatyka w biznesie na terenie miasta Puław, zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy

Hiperglikemia. Schemat postępowania w cukrzycy Hiperglikemia Schemat postępowania w cukrzycy Postępowanie w przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu glukozy we krwi, czyli hiperglikemii Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy) we krwi stanowi

Bardziej szczegółowo

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze

Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu. Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Znaczenie wczesnego wykrywania cukrzycy oraz właściwej kontroli jej przebiegu Krzysztof Strojek Śląskie Centrum Chorób Serca Zabrze Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz

UMOWA Nr ZP.272.46.2011... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz UMOWA Nr ZP.272.46.2011.... w ramach projektu Wszechstronny rozwój dziecka drogą do sukcesu Gminy Tłuszcz W dniu.. pomiędzy: Zespołem Obsługi Placówek Oświatowych z siedzibą w Tłuszczu, ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1

UMOWA Nr IGM-ZP.273...2014.AW1 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ramach projektu współfinansowanego z

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa:

UMOWA nr POKL.RS... Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: UMOWA nr POKL.RS... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Gminą Wydminy/Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wydminach, ul. 40-lecia PRL 4, w imieniu którego działa: Artur Grygiencza Kierownik Gminnego Ośrodka

Bardziej szczegółowo

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą

Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę, 2013 Aneks 2 Postępowanie orzecznicze wobec kierowców z zaburzeniami tolerancji węglowodanów i cukrzycą Opracowano we współpracy z dr.

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Nazwa przedmiotu HIGIENA Z ELEMENTAMI DIETETYKI. 2. Numer kodowy BIO03c. 3. Język, w którym prowadzone są zajęcia polski Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE

WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYDZIAŁ ZDROWIA PUBLICZNEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA KIERUNEK DIETETYKA ROK III SEMESTR ZIMOWY ROK AKADEMICKI 2016/2017 ŻYWIENIE KLINICZNE WYKŁADY: Sala wykładowa - Budynek WZP SUM w Bytomiu, ul. Piekarska

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013

UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego na specjalistę ds. zamówień publicznych w trybie rozeznania cenowego -wzór umowy UMOWA ZLECENIE NR OPS-POKL.042...2013 zawarta w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12

Człowiek najlepsza - inwestycja. Kapitał ludzki firmy SKRAW-MECH Sp. z o.o. najlepsza inwestycja! WND-POKL.08.01.01-04-067/12 ZAŁĄCZNIK NR DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr /POKL/2012 -WZÓR- UMOWA nr.. zawarta w Bydgoszczy dnia.. między Bydgoskim Domem Technika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: 85-030 Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii

Klinika Diabetologii i Otyłości Wieku Rozwojowego, II Katedra Pediatrii PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Postępy w terapii cukrzycy typu 1 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności

Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności Załącznik Nr 6 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej zgodnie z zasadą konkurencyjności realizowana w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE NZ.1.11. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Nefrologia 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.

UMOWA ZLECENIE Nr. oraz w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. UMOWA ZLECENIE Nr Załącznik Nr 2 zawarta w Miejscu Piastowym w dniu r. pomiędzy: MICHALICKIM ZESPOŁEM SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH im. Ks. Br. Markiewicza, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38 430 Miejsce Piastowe

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA

KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informujemy, że dział Szkoleń Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2013/2014

Sylabus na rok 2013/2014 Sylabus na rok 2013/2014 (1) Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne (2) Nazwa jednostki Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego prowadzącej przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA

Załącznik Nr 7 Wzór PCPR.2110.96.2014 UMOWA PCPR.2110.96.2014 UMOWA Załącznik Nr 7 Wzór W dniu.. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim/Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu, reprezentowanym przez: Teresę Sienkiewicz - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regulamin zajęć wyrównawczych z matematyki i fizyki, realizowanych w ramach projektu Techne -budowa nowoczesnych maszyn, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-180/12-00.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty.

FORMULARZ OFERTOWY. Powyższe ceny zawierają całkowity koszt, jaki ponosi Zamawiający z tytułu realizacji umowy, w przypadku wyboru niniejszej oferty. Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTOWY Pełna nazwa Wykonawcy Adres Numer telefonu Numer faksu Adres E-mail Strona internetowa Numer REGON Numer NIP 1. W związku z ubieganiem się o realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 8 do Zapytania ofertowego Umowa na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu Podstawy Systemu Zarządzania Jakością ISO i dokumentowanie na terenie miasta Chełm zgodnie z zasadą konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia

1. Nazwa jednostki. Kod przedmiotu. 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: pierwszy stopień. 5. Poziom kształcenia 1. Nazwa jednostki Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych 2. Kierunek Pielęgniarstwo POMOSTOWE Kod przedmiotu 3. Imię i nazwisko osoby /osób prowadzącej moduł 4. Nazwa modułu: 5. Poziom kształcenia 6. Forma

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr..

UMOWA SZKOLENIOWA nr.. BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr.. Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo specjalistyczne - Hematologia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anna Stefanowicz Przewodnicząca Zespołu; Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Gdański Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii

Śląskie Centrum Chorób Serca. Cukrzyca. Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Śląskie Centrum Chorób Serca Cukrzyca Krzysztof Strojek Konsultant Krajowy w dziedzinie diabetologii Warszawa 26.11.2014 Czynniki ryzyka rozwoju i powikłania cukrzycy Nadwaga i otyłość Retinopatia Neuropatia

Bardziej szczegółowo

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ BEZ ZLECENIA LEKARSKIEGO 6 Pielęgniarka, aby wykonać większość świadczeń, do których jest uprawniona, musi otrzymać zlecenie wystawione przez lekarza i odnotowane

Bardziej szczegółowo

K.2.8. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów

K.2.8. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny Forma studiów Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE K.2.8. PROFIL KSZTAŁCENIA praktyczny TYP PRZEDMIOTU obligatoryjny

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - kardiologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-K Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek

Bardziej szczegółowo

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS zgodnie z zasadą konkurencyjności. Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 08/AE/2013 Umowa na wynajem sali konferencyjnej wraz z cateringiem w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności. realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego

Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Zakres kompetencji pielęgniarki diabetologicznej i możliwości kształcenia podyplomowego Beata Cholewka Dyrektor Departament Pielęgniarek i Położnych, Ministerstwo Zdrowia Kraków, 20 maja 2011 r. 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1

PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 PROGRAM PRZYGOTOWANY PRZEZ ZESPÓŁ PROGRAMOWY W SKŁADZIE 1 1. dr n. med. Anna Stefanowicz Przewodnicząca Zespołu; Pracownia Pielęgniarstwa Pediatrycznego, Zakład Pielęgniarstwa Ogólnego, Katedra Pielęgniarstwa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13

UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 Strona1 UMOWA SZKOLENIOWA W PROJEKCIE Nowe umiejętności nowe możliwości nr POKL.09.06.02-18-051/13 zawarta w Obornikach w dniu...roku, pomiędzy: Agatą Melara prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie.

Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. Organizacja opieki i edukacji diabetologicznej nad pacjentem z cukrzycą w lecznictwie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Badanie ogólnopolskie. - 1 - Szanowna Pani, Szanowny Panie, Polska Federacja Edukacji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne.

Warunkiem podjęcia praktyki jest pozytywny wynik zaliczenia ( semestr 2) /egzaminu (semestr 3) z przedmiotu Interna i pielęgniarstwo internistyczne. Program praktyki z Interny i pielęgniarstwa internistycznego w Karkonoskiej Państwowej Szkole WyŜszej w Jeleniej Górze dla studentów studiów stacjonarnych I i II roku 2 i 3 sem. Kierunek: pielęgniarstwo

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr /2015

UMOWA ZLECENIE Nr /2015 Załącznik nr do Szczegółowych Warunków Konkursu UMOWA ZLECENIE Nr /05 zawarta w dniu...pomiędzy niżej wymienionymi stronami: Wrocławskim Centrum Zdrowia Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.,

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., . Szczuczyn, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/2014 Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii.

Pielęgniarstwo Pierwszego stopnia Praktyczny. Znajomość zagadnień z zakresu anatomii, fizjologii, psychologii, farmakologii. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17

Spis treści. Część I. Istota choroby... 23. Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Spis treści Do Czytelników Pacjentów i Innych Użytkowników Poradnika... 17 Część I Istota choroby... 23 Spotkanie 1. Przemiana materii i rola insuliny w jej regulacji... 25 Składniki organizmu i pożywienia...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy:

Załącznik nr 5. UMOWA Nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA Nr zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Naczelną Izbą Lekarską, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, NIP: 522-000-23-28, REGON: 001410326, reprezentowaną przez Pana Macieja Hamankiewicza,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu.

Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu. Informujemy, że Ośrodek Szkolenia Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu organizuje kursy w ramach szkolenia podyplomowego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy.../teo/auipe/2012 Umowa na przeprowadzenie szkolenia z zakresu równościowego zarządzania projektem dla zespołu realizującego projekt szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu

Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Medycyna rodzinna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medycyna rodzinna Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-MRodz Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz rekrutacyjny

Kwestionariusz rekrutacyjny Kwestionariusz rekrutacyjny.././.* Proszę o zakwalifikowanie mnie do udziału w projekcie Profesjonalista rynku gastronomicznego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych. Informujemy, że Ośrodek Kształcenia Kadr Medycznych Świętokrzyskiej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach organizuje

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr...

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA nr... BPZ.506.50.2012.EW WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA nr... Zawarta we Wrocławiu w dniu... pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, reprezentowanym przez... działającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek, obowiązujący w Dolnośląskim Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych we Wrocławiu sp. z o.o. I.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : FAKULTET DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA PRZY ŁÓŻKU CHOREGO 2. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 2 KARTA KURSU Nazwa Podstawy zdrowego żywienia Nazwa w j. ang. Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Mgr inż. Ewelina Trojanowska Zespół dydaktyczny Mgr inż. Ewelina Trojanowska Opis kursu (cele kształcenia)

Bardziej szczegółowo

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru?

Hiperglikemia. Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? Hiperglikemia Jak postępować przy wysokich poziomach cukru? POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA WYSOKIEGO POZIOMU GLUKOZY WE KRWI, CZYLI HIPERGLIKEMII Codzienne monitorowanie poziomu cukru (glukozy)

Bardziej szczegółowo