tel fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "tel. 095-729-67-84 fax. 095-729-67-83"

Transkrypt

1 , r. Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., prowadzi postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy na dostawę 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia projektu: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej Zadanie realizowane jest ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień przyjętym przez Zamawiającego opracowanym w celu realizacji zasady konkurencyjności. W załączeniu przesyłam opis przedmiotu zamówienia przygotowany dla niniejszego postępowania oraz formularz ofertowy. W/w dokumenty zostały upublicznione na stronie internetowej Proszę o przygotowanie i złoŝenie oferty na załączonym formularzu ofertowym do dnia roku, do godz. 8,00 w formie pisemnej do siedziby Okręgowej Izby Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2 lub drogą mailową na adres: (liczy się data wpływu do siedziby OIPiP). Maria Teresa Ziółkowska Wiceprzewodnicząca OIPIP Podpis Zamawiającego

2 FORMULARZ OFERTY Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP WYKONAWCA 1. Nazwa/Imię i nazwisko: NIP/Seria i nr dowodu osobistego: Wydanego przez: Miejscowość: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Kod pocztowy: Tel.: Fax: Projekt: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej. Zadanie realizowane ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Dotyczy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia. KaŜdy komplet składa się z USB- PENDRIVE, długopisu, notesu. 1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia:

3 Cena za 1 komplet wyprawki dla uczestnika szkolenia (brutto) Wartość zamówienia tj. 120 kompletów wyprawki uczestnika szkolenia (brutto) Słownie złotych:. Słownie złotych:.. Oświadczam ponadto, iŝ: w przypadku wyboru niniejszej oferty zobowiązuję się do dostarczenia przedmiotu zamówienia w terminach: I dostawa najpóźniej do r.- 25 szt. kompletów II dostawa do r.- 20 szt. kompletów III dostawa do r.- 25 szt. kompletów IV dostawa styczeń 2015r szt. kompletów V dostawa marzec 2015r Zaoferowany przedmiot dostawy jest wolny od wad i usterek; 2. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie w terminach określonych przez zamawiającego. 3. Przesłany projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania niniejszej oferty do zawarcia umowy na zasadach określonych w umowie, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 4. uwaŝam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 20 dni licząc od dnia, w którym upływa składanie ofert; 5. do oferty załączam oświadczenia: a) oświadczenie o spełnianiu warunków na podstawie art. 22.ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). b) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.). c) oświadczenie o niepowiązaniu osobowym lub kapitałowym z zamawiającym...., dnia... Miejscowość, data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŝnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

4 Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP WYKONAWCA 1. Nazwa/Imię i nazwisko: Seria i nr dowodu osobistego: Wydanego przez: Miejscowość: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Kod pocztowy: OŚWIADCZENIE W związku z art. 44 ustawy oświadczam, Ŝe spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej...., dnia... Miejscowość, data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŝnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

5 Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP WYKONAWCA 1. Nazwa/Imię i nazwisko: Seria i nr dowodu osobistego: Wydanego przez: Miejscowość: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Kod pocztowy: OŚWIADCZENIE Oświadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.)...., dnia... Miejscowość, data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŝnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

6 Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP WYKONAWCA 1. Nazwa/Imię i nazwisko: Seria i nr dowodu osobistego: Wydanego przez: Miejscowość: Adres pocztowy (ulica, nr domu i lokalu): Kod pocztowy: OŚWIADCZENIE Oświadczam, Ŝe nie jestem powiązana/y osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upowaŝnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małŝeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dnia... Miejscowość, data... Czytelny podpis lub podpis i pieczątka osoby (osób) upowaŝnionej do występowania w imieniu Wykonawcy

7 Projekt: Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej. Zadanie realizowane ze środków finansowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie. Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. I. DANE INFORMACYJNE: Nazwa: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. Adres: ul. Obrońców Pokoju 60/ NIP II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. NAZWA ZADANIA : Przedmiotem zamówienia jest dostawa 120 kompletów wyprawki dla uczestnika szkolenia. KaŜdy komplet składa się z USB- PENDRIVE, długopisu, notesu. 2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wspólny Słownik Zamówień (CPV): CPV główne CPV uzupełniające Specyfikacja USB- PENDRIVE szt. 120; MINIMUM 4 GB Notatnik szt. 120; format A4 w kratkę, minimum 50kartek Długopis- szt. 120; pstrykany, z zapinką, metalowa końcówka z uchwytem gumkowym. 3. REALIZACJA UMOWY Umowa pomiędzy stronami zostanie zawarta na okres od r. do roku. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy sukcesywnie wg potrzeb zamawiającego określonych w poniŝszym harmonogramie: I dostawa najpóźniej do r.- 25 szt. kompletów

8 II dostawa do r.- 20 szt. kompletów III dostawa do r.- 25 szt. kompletów IV dostawa styczeń 2015r szt. kompletów V dostawa marzec 2015r.-25 kompletów Wykonawca ma dostarczyć przedmiot zamówienia bez wad, usterek. III. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: Wykonawca jest związany ofertą przez okres 20 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY 1) Zamawiający zaleca złoŝenie ofert na formularzu oferty przetargowej (wzór w załączeniu). 2) KaŜdy Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. 3) Oferta oraz załączniki winny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 4) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. 5) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. V. KRYTERIA OCENY OFERT: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium o następującym znaczeniu: Kryterium 1: cena zamówienia oczekiwane wynagrodzenie (brutto) % Sposób oceny ofert: cena brutto najniŝsza Xc = x 100pkt cena brutto oferty badanej

9 UMOWA NR /. Projekt Zawarta w dniu. w Gorzowie Wlkp. pomiędzy Okręgową Izbą Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp. ul Obrońców Pokoju 60/1-2, zwanym Zamawiającym reprezentowaną przez..- Przewodniczącą OIPiP, a z siedzibą w... przy ul, zarejestrowanym w Wydziale.. Krajowego Rejestru Sądowego w.. pod nr, NIP..., Regon... lub (imię).... (nazwisko).. zam. (adres miejsca zamieszkania)..., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (imię).... (nazwisko).... (nazwa handlowa).... z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej), wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, zwanym w treści umowy Wykonawcą, z drugiej strony, o następującej treści: 1 Zgodnie z zasadą konkurencyjności w POKL oraz na podstawie oferty Wykonawcy złoŝonej w dniu.. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaŝy oraz sukcesywnej dostawy wyprawki dla uczestników kursów organizowanych w ramach projektu Konkurencyjny mikroprzedsiębiorca w branŝy medycznej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie Wspieranie kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania i sukcesywnego dostarczania w okresie od. do. wyprawki składającej się z USB PENDRIVE, notesu i długopisu, na podstawie zamówień składanych telefonicznie określających kaŝdorazowo ilość oraz proponowany termin dostawy. 2. Wykonawca będzie określał dokładny termin dostawy z tym, Ŝe termin ten nie moŝe być dłuŝszy niŝ 5 dni roboczych, licząc od dnia zgłoszenia zamówienia. 3. Wykonawca będzie dostarczał asortyment własnym transportem, na własny koszt i własne ryzyko do siedziby Zamawiającego. 4. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 5. Zamawiający będzie kaŝdorazowo sprawdzał zgodność dostawy pod względem ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. 6. Odbiór przedmiotu umowy następować będzie na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór uwaŝa się za dokonany, jeŝeli protokół odbioru będzie podpisany przez obie strony bez uwag. 7. JeŜeli w trakcie odbioru stwierdzona zostanie niezgodność ilości lub jakości, Zamawiający moŝe odmówić odbioru przedmiotu umowy a Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni roboczych dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.

10 8. W przypadku ujawnienia wad jakościowych po przyjęciu towaru, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany towaru na wolny od wad, na własny koszt w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wad Wynagrodzenie za przedmiot umowy zgodnie z ofertą wynosi. zł brutto, (słownie:.... ), za jeden komplet wyprawki dla uczestnika kursu Zamawiający moŝe odstąpić od umowy bez prawa Wykonawcy do odszkodowania, jeŝeli Wykonawca nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie określonym w 2 ust Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy stało się zbędne lub niemoŝliwe. Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie. W przypadku odstąpienia od umowy z powyŝszych powodów Wykonawca moŝe Ŝądać jedynie wynagrodzenia za część umowy wykonaną do dnia odstąpienia od umowy Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury, po wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich jego obowiązków względem Zamawiającego, wynikających z niniejszej umowy. 2. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury na adres: Okręgowa Izba Pielęgniarek i PołoŜnych w Gorzowie Wlkp., ul. Obrońców Pokoju 60/1-2, Gorzów Wlkp., NIP przelewem na rachunek bankowy wskazany w treści faktury. 3. Termin zapłaty będzie uzaleŝniony od terminu przekazania środków finansowych przez Instytucję Pośredniczącą i Wykonawca nie będzie wnosił Ŝadnych roszczeń w zakresie wypłaty odsetek Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŝności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Postępowania Cywilnego. 3. Wszelkie spory majątkowe związane z realizacją niniejszej umowy zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu miejscowego właściwego dla Zamawiającego 7 1. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach. WYKONAWCA......

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt Fundamenty efektywności współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający NIP 5213554877 REGON 142211994 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Założenia Zgodnie z Zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 Jasło, dnia 02.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/KL41 dotyczące zamówienia usług księgowych w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013 roku Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń Zapytanie ofertowe nr 5/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej

Bardziej szczegółowo

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego

Projekt Kompetencje i przejrzystość JST kluczem do rozwoju lokalnego Zapytanie ofertowe na usługę szkoleniową dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego z zakresu: 1.Wybrane zagadnienia z PZP (podstawowy/zaawansowany) 2.Archiwizacja dokumentów 3. Zarządzanie projektem

Bardziej szczegółowo

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION

NA PRZEPROWADZENIE AKREDYTOWANEGO SZKOLENIA PRINCE2 WRAZ Z EGZAMINEM PRINCE2 FOUNDATION (pieczęć nagłówkowa Zamawiającego) Stróże, 17. 02. 2014r.. (miejscowość i data) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/AFE/2014 z dnia 17. 02. 2014r. upublicznione dnia 17. 02. 2014r. na stronach internetowych: www.fpon.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok

Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok Strona1 ZAMAWIAJĄCY: Biatel Bit S.A. Aleja Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa Oddział w Białymstoku ul. Ciołkowskiego 2/2A 15-245 Białystok ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 24.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zapytanie ofertowe ogłoszone w związku z realizacją projektu pt. Staże i szkolenia certyfikowane dla studentów Informatyki oraz Zarządzania WSISiZ oraz w oparciu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 Kraków, 19.04.2013 Pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Numer postępowania: 17/ZO/DOT.SZKOLENIE/2013 1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców dostaw towarów i usług z zastosowaniem zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej na terenie miasta Zamość z zakresu Marketing i sprzedaŝ w ramach projektu Akademia kreatywnych kobiet zgodnie z zasadą konkurencyjności. Identyfikator:

Bardziej szczegółowo

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe

Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 80500000-9 usługi szkoleniowe Zapytanie ofertowe na wybór wykonawcy, do przeprowadzenia 4 dniowych zajęć warsztatowych z zakresu umiejętności komunikacji i współpracy z pacjentem, na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

POKL.08.01.02-30-101/12

POKL.08.01.02-30-101/12 Poznań, 11 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/VI/ZNL/2015 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Księgowość + kadry i płace wraz z komputerową obsługą programów: Optima, Symfonia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.01.2014, l.dz. 01/01/2014/POKL na realizację usług szkoleniowych oznaczone we wspólnym słowniku CPV jako: - 80500000-9 - Usługi szkoleniowe Zamawiający: MAG DYSTRYBUCJA sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapytanie ofertowe Strona1 Zapytanie ofertowe Kurs/szkolenie - Auditor wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bydgoszcz, dnia 13 listopada 2013 roku Strona2 UŻYTE W ZAPYTANIU OFERTOWYM TERMINY Zamawiający - CIECH

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poznań, dnia 10.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3 dot. zorganizowania i realizacji szkolenia zawodowego pt. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator w ramach projektu pt. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL Nr FAE/14/pokl/2015 Przemyśl dnia 28 kwietnia 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkolenia zawodowego: SQL w MySQL w trybie zgodnym z zasadą konkurencyjności dla potrzeb projektu FANINA w restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie ofertowe nr 05/AE/2013 na przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu szkoleń branżowych informatycznych w ramach projektu Akademia EDUBAZUS" zgodnie z zasadą konkurencyjności 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ Altkom Akademia S.A. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa Rzeszów, dn. 20.04.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR RZEMOB/ZK/01/2015/IJ W związku z decyzją w zakresie przyznania dofinansowania projektowi szkoleniowemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP Kielce, 19.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 07/2014/16 na przeprowadzenie kursu: Obsługa techniczna i montaż stoiska z elementami BHP w ramach Projektu Targi przyszłością regionu współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY

Projekt pn. Wiedza kluczem do sukcesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty 30 000 euro Przyrów, dnia 23.09.2014 FORMULARZ OFERTY Na wykonanie przeprowadzenie zajęć z robotyki

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych

Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych Zaproszenie do składania ofert na realizację usług szkoleniowych świadczonych w Projekcie Akademia Rozwoju Volkswagen Bank Polska S.A. współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu biura projektu z dnia 9 października 2013 r. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70220000-9 Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 1. NAZWA I ADRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo