I. Wyjaśnienie treści SIWZ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. Wyjaśnienie treści SIWZ:"

Transkrypt

1 Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów Znak pisma: KIZ CS/5 UNP: Warszawa, dnia 23 maja 2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dot. postępowania nr KIZ/2017/WNP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadań inwestycyjnych pn. Przebudowa dworców kolejowych: Kraków Swoszowice, Radymno, Rzeszów Główny. WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Zamawiający, działając na art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz ze zm.), poniżej przesyła treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz zmianą treści SIWZ: I. Wyjaśnienie treści SIWZ: Pytanie nr 1: W treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Zadania nr 1: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice" oraz Zadania nr 2: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Radymno", wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. W zakresie tego warunku Wykonawca musi między innymi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (...) co najmniej 2 - Projektantów branży telekomunikacyjnej posiadających uprawnienia do projektowania w telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub zostały wydane na ; przy czym każda z wymienionych osób powinna minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku Rozporządzenia w sprawie warunków równej min. 300 m2 Wnoszę o zmianę tego warunku poprzez: - ograniczenie ilości projektantów branży telekomunikacyjnej do jednej posiadającej uprawnienia do telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub przepisów prawa; przy czym osoba ta powinna

2 minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej (bez określania wielkości) lub - ograniczenie wymaganych uprawnień branży telekomunikacyjnej z bez ograniczeń" do w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", które są wystarczające do sporządzenia przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla: Zadania nr 1: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice, Zadania nr 2: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Radymno, określonego w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. b), dot. zdolności zawodowej Wykonawcy. Pytanie nr 2: W treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Zadania nr 3: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy skierują do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. W zakresie tego warunku Wykonawca musi między innymi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w (...) co najmniej 2 - Projektantów branży telekomunikacyjnej posiadających uprawnienia do telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub ; przy czym każda z wymienionych osób powinna minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku Rozporządzenia w sprawie warunków równej min m2 Wnoszę o zmianę tego warunku poprzez - ograniczenie ilości projektantów branży telekomunikacyjnej do jednej posiadającej uprawnienia do telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub przepisów prawa; przy czym osoba ta powinna minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej (bez określania wielkości) lub 2

3 - ograniczenie wymaganych uprawnień branży telekomunikacyjnej z bez ograniczeń" do w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą", które są wystarczające do sporządzenia przedmiotu zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla Zadania nr 3 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny), określonego w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. b), dot. zdolności zawodowej Wykonawcy. Pytanie nr 3: W treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dla Zadania nr 3: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny wskazano, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy m.in. wykażą, że: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, o wartości nie mniejszej niż zł brutto każde w tym minimum 1 dokumentację projektową spełniającą ww. wymagania dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru ustawą o ochronie zabytków, o powierzchni użytkowej min m2. Wnoszę o ograniczenie tego warunku alternatywnie: - poprzez podanie łącznej wartości usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto przy czym jedna o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto, lub - poprzez podanie wymaganej wartości każdej z usług nie mniejszej niż ,00 zł brutto przy czym powierzchnia użytkowa obiektów w ramach jednej usługi nie powinna być mniejsza niż m2, a łącznie dla trzech usług powinna wynosić co najmniej m2 łącznie. Uzasadnienie: obecna sytuacja rynkowa i ceny usług są na tyle dynamiczne i zmienne, że warunek wartości usługi ogranicza konkurencję w sposób uniemożliwiający udział w postępowaniu podmiotom posiadającym doświadczenie przy obiektach porównywalnych lub bardziej złożonych, czy też większych niż przedmiot zamówienia, jednak o wartości niższej. Aktualnie określona w SIWZ sytuacja ta jest niekorzystna dla Zamawiającego, a jej zmiana przyczyni się do poprawy konkurencyjności ofert. Odpowiedź: 3

4 Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu dla Zadania nr 3 (Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny), określonego w Rozdziale IX ust. 3 pkt 3) lit. a), dot. zdolności technicznej Wykonawcy. Pytanie nr 4: W nawiązaniu do UWAG SZCZEGÓŁOWYCH, pkt. e. Prosimy o sprecyzowanie treści Opisu Przedmiotu Zamówienia zakresu robót możliwych zmian, które należy przewidzieć na etapie wyceny, bądź rezygnację z zastrzeżenia dotyczącego możliwych zmian zakresu projektowego, gdyż zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, każde publiczne zamówienie powinno precyzyjnie określać zakres zamówienia, tak aby wszyscy Oferenci i zainteresowani zamówieniem, mogli w sposób rzetelny i jednoznaczny sformułować swoje propozycje cenowe, w celu spełnienia zasady równego traktowania oferentów Odpowiedź: Zgodnie z pkt 5 Uwagi szczegółowe Zamawiający dopuszcza możliwość zmian ( ) w zakresie do +/- 15% wielkości referencyjnych wynikających z ustaleń, uzgodnień w trakcie procesu projektowego. Pytanie nr 5: W nawiązaniu do Nadzorów Autorskich prosimy o szczegółowe określenie liczby pobytów wyrażonych w dniach, które muszą być odbyte w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Bez szczegółowych danych nt. temat, Oferencie ni są w stanie w rzetelny sposób sporządzić oferty cenowej Odpowiedź: Zamawiający wskazał we wzorze umowy 5 ust. 14, że Wykonawca w okresie realizacji Umowy zobowiązuje się do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych( ) w terminach określonych przez Zamawiającego w formie pisemnej lub mailowej, jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Wykonawcy na min. 2 dni przed planowanym dniem spotkania w formie pisemnej lub mailowej. W 2 ust 2. Zamawiający wskazuje, że liczba pobytów Wykonawcy (projektanta(-ów)) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego (Gdańsk/Warszawa) będzie wynikać z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego określonych pisemnie lub w formie mailowej każdorazowo przez Zamawiającego. Dodatkowo w 4 ust. 1. Zamawiający określa przewidywany okres realizacji robót budowlanych - 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych. Ponadto Zamawiający zaznacza, iż liczba nadzorów autorskich będzie ściśle powiązana z poziomem uszczegółowienia poszczególnych części przekazanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Pytanie nr 6: W nawiązaniu do inwentaryzacji przyrodniczo- chipterologiczno- ornitologicznej. Czy dostępne są zalecenia oraz wskazania RDOŚ, według których postępować należy w przypadku 4

5 inwentaryzacji i nadzorów faunistycznych oraz chipterologicznych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie, gdzie znajdują się ww. dokumenty? Odpowiedź: Zamawiający nie posiada zaleceń ani wskazań RDOŚ. Wykonawca będzie zobowiązany do wystąpienia o wszystkie niezbędne uzgodnienia/decyzje/i inne dokumenty potrzebne do należytego wykonania przedmiotu umowy. II. Zmiana treści SIWZ: 1. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IX ust. 3 pkt 3) lit. b) SIWZ, dla: Zadania nr 1: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Kraków Swoszowice Zadania nr 2: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Radymno : BYŁO: a) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm., dalej: Pb ), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w architektonicznej - co najmniej 2 architektonicznej bez ograniczeń lub projektowych branży architektonicznej, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 300 m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży architektonicznej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z 5

6 2. Projektant w konstrukcyjnobudowlanej - co najmniej 2 konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub - powierzchni użytkowej min. 300 m 2. projektowych branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 300 m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku powierzchni użytkowej min. 300 m Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - co najmniej 2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub projektowych branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków 6

7 4. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz nych co najmniej 2 5. Projektant branży telekomunikacyjn ej co najmniej 2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczn ych bez ograniczeń lub odpowiadające im telekomunikacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnyc h bez ograniczeń lub odpowiadające im min. 300 m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z powierzchni użytkowej min. 300 m 2. projektowych branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 300 m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku lub ewidencji zabytków, zgodnie z powierzchni użytkowej min. 300 m 2. minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej równej min. 300 m 2 7

8 6. Projektant w drogowej co najmniej 2 drogowej bez ograniczeń lub przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej. JEST: b) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 ze zm., dalej: Pb ), uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w : L.p. Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w architektonicznej - co najmniej 1 osoba architektonicznej bez ograniczeń lub Wykazana osoba powinna wykazać się doświadczeniem własnym projektowych branży architektonicznej, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min. 300 m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży architektonicznej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej 8

9 zgodnie z powierzchni użytkowej min. 300 m Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IX ust. 3 pkt 3) lit. b) SIWZ, dla zadania nr 3 - Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny : BYŁO: b) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach: lp Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w architektonicznej - co najmniej 2 architektonicznej bez ograniczeń lub projektowych branży architektonicznej, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z min m 2 każdy, w tym co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży architektonicznej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z powierzchni użytkowej min m 2. 9

10 2. Projektant w konstrukcyjnobudowlanej - co najmniej 2 konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub projektowych branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków min m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży konstrukcyjnobudowlanej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku powierzchni użytkowej min m Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych co najmniej 2 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub projektowych branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków 10

11 4. Projektant branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycz nych co najmniej 2 5. Projektant branży telekomunikacyjn ej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetyczn ych bez ograniczeń lub odpowiadające im telekomunikacyjnej technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, o powierzchni użytkowej min m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z powierzchni użytkowej min m 2. projektowych branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z min m 2 każdy, w tym minimum 1 dokumentacji projektowej branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku powierzchni użytkowej min m 2. 11

12 co najmniej 2 6. Projektant w drogowej co najmniej 2 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnyc h bez ograniczeń lub odpowiadające im drogowej bez ograniczeń lub minimum 1 dokumentacji projektowej w branży telekomunikacyjnej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku definicją zawartą w 3 pkt 6 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, o powierzchni użytkowej równej min m 2 przy realizacji minimum 1 dokumentacji projektowej tj. projektem budowlanym i wykonawczym obejmującym drogę publiczną oraz projekty organizacji ruchu wraz z przystankami komunikacji miejskiej. Wymagane powierzchnie dotyczą każdego z budynków wchodzących w skład dokumentacji odrębnie. Zamawiający nie akceptuje sumowania powierzchni różnych obiektów w obrębie jednej dokumentacji dot. wszystkich zadań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami 12

13 odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego personelu) o najwyższej wartości oraz powierzchni użytkowej, spośród wartości i powierzchni wykonanych zamówień, powierzchni użytkowej i ilości personelu - określonych dla zadania, o które się ubiegają. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie więcej niż jednego zadania o które Wykonawca się ubiega. JEST: b) skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają niżej wymienione kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie - odpowiednie do pełnionej funkcji. Wykonawca musi wskazać, iż kieruje do realizacji zamówienia posiadające zgodnie z przepisami ustawy Pb, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w : lp Funkcja Rodzaj uprawnień / wykształcenie Doświadczenie 1. Projektant w architektonicznej - co najmniej 1 osoba architektonicznej bez ograniczeń lub Wykazana osoba powinna wykazać się doświadczeniem własnym projektowych branży architektonicznej, wnętrz i zagospodarowania terenu tj. projektów budowlanych i wykonawczych dla budynków użyteczności publicznej zgodnie z 13

14 min m 2 każdy, w tym co najmniej 1 dokumentacji projektowej branży architektonicznej tj. projektem budowlanym i wykonawczym dla budynku użyteczności publicznej zgodnie z powierzchni użytkowej min m 2. Wymagane powierzchnie dotyczą każdego z budynków wchodzących w skład dokumentacji odrębnie. Zamawiający nie akceptuje sumowania powierzchni różnych obiektów w obrębie jednej dokumentacji dot. wszystkich zadań. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Pb, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a) ustawy Pb, oraz zgodnie z odrębnymi przepisami - wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zgodnie z art. 12a ustawy Pb, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia, która jest obywatelem państw członkowski Unii Europejskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta lub inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w przepisie art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz ze zm.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ww. warunki mogą spełnić łącznie. Wykonawcy składający ofertę na więcej niż jedno zadanie częściowe powinni wykazać się spełnianiem warunków udziału w postępowaniu (dot. zarówno doświadczenia jak posiadania odpowiedniego personelu) o najwyższej wartości oraz powierzchni 14

15 użytkowej, spośród wartości i powierzchni wykonanych zamówień, powierzchni użytkowej i ilości personelu - określonych dla zadania, o które się ubiegają. Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania tych samych osób posiadających wymagane doświadczenie i zgodne z przepisami ustawy Pb uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ach określonych powyżej, na potrzeby wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie więcej niż jednego zadania o które Wykonawca się ubiega. 3. Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozdziału IX ust. 3 pkt 3) lit. a) SIWZ dla zadania nr 3 - Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny : BYŁO: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, dla Zadania nr 3: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 technicznych, o wartości nie mniejszej niż zł brutto każde w tym minimum 1 dokumentację projektową spełniającą ww. wymagania dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru lub ewidencji zabytków zgodnie z powierzchni użytkowej min m 2. Jeżeli wartość wykonanych usług została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku. JEST: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, dla Zadania nr 3: Usługa projektowa, dokumentacja projektowa, przedprojektowa i okołoprojektowa dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dworca kolejowego Rzeszów Główny, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał minimum trzy odrębne zamówienia (umowy) na dokumentację projektową, tj. projekty budowlane i wykonawcze w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie 15

16 instalacji i sieci wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci elektrycznych oraz instalacyjnej w zakresie instalacji i sieci teletechnicznych, w budynkach użyteczności publicznej, zgodnie z definicją zawartą w 3 pkt 6 technicznych, o wartości nie mniejszej niż: zł brutto (minimum jedna dokumentacja); zł brutto (minimum dwie dokumentacje); w tym minimum 1 dokumentację projektową spełniającą ww. wymagania, o wartości nie mniejszej niż zł brutto, dla budynku użyteczności publicznej wpisanego do rejestru ustawą o ochronie zabytków, o powierzchni użytkowej tego budynku min m 2. Jeżeli wartość wykonanych usług została wyrażona w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy jej wartość według średniego kursu walut NBP, ogłoszonego dla danej waluty z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, zastosowanie znajdzie kurs średni walut NBP ogłoszony dla danej waluty w najbliższym dniu poprzedzającym dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Podana kwota wykonanego zamówienia powinna stanowić równowartość w złotych kwoty wymaganej w powyższym warunku. 4. Zamawiający dokonuje zmiany treści 5 ust. 22 wzoru umowy (Załącznik nr 3a do SIWZ): BYŁO: 22. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. JEST: 22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji Umowy odpowiedni personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami prawa, gwarantujący należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. 5. Zamawiający dokonuje zmiany treści 5 ust. 22 wzoru umowy (Załącznik nr 3b do SIWZ): BYŁO: 22. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. JEST: 22. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić do realizacji Umowy odpowiedni personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje zawodowe zgodne z przepisami prawa, gwarantujący należyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się na każde żądanie Zamawiającego przedstawić do wglądu dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, które będą wykonywały Przedmiot Umowy. III. W związku z zakresem zmian wprowadzonych w SIWZ dot. warunków udziału w postępowaniu Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej tekst jednolity SIWZ uwzględniający wprowadzone zmiany. 16

17 Miejsce i termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. /-/ Szymon Nowak Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego podpis na oryginale 17

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE NR 1 I ZMIANA NR 1 TREŚCI SIWZ Biuro Zamówień i Przetargów tel.: +48 (22) 474 91 41 fax. +48 22 474 91 77 e-mail: przetargi@pkp.pl Znak pisma: KIZ02.21.63.2017.IK/3 UNP: 2017-0228312 Warszawa, dnia 23.05.2017 r. Wszyscy Wykonawcy Dotyczy

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Sprostowanie 1 / 6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:199128-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-199128

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Page 1 of 9 Ogłoszenie nr 360442-2016 z dnia 2016-12-06 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 354604-2016 Data:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków:

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr z dnia Otrębusy. Termin składania ofert/wniosków: Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 369964-2016 z dnia 19-12-2016 - Otrębusy Termin składania ofert/wniosków: 28-12-2016 Ogłoszenie nr 371909-2016 z dnia 2016-12-21 r. Otrębusy: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie 1 z 8 18.01.2017 10:03 Ogłoszenie nr 9834-2017 z dnia 2017-01-18 r. Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Strona 1 z 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: opracowanie dokumentacji przedprojektowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz projektów

Bardziej szczegółowo

Biuro Zamówień i Przetargów Fax: Wszyscy Wykonawcy

Biuro Zamówień i Przetargów Fax: Wszyscy Wykonawcy Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrala ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa Biuro Zamówień i Przetargów Fax: +48 22 47 49 177 e-mail: przetargi@pkp.pl Wszyscy Wykonawcy Warszawa, 06.12.2016 r. Nr pisma:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 166139-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest wykonanie demontażu istniejących oraz dostawa, montaż i

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:306555-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 170-306555

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145308-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 075-145308

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166003-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 085-166003

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Remont budynku nr 15 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w obiekcie przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 109755-2015; data zamieszczenia: 23.07.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Przebudowa dworca kolejowego Olsztyn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.men.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl Warszawa: Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla budowy przepompowni,

Bardziej szczegółowo

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

- 204598-2014; 17.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Warszawa: Świadczenie usługi wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja garderób artystów Teatru Wielkiego - Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 204598-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania: KIZ/2017/WNP-004919/3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa. Warszawa: Opracowanie ekspertyzy budowlano-konstrukcyjnej dla realizacji zadania Przebudowa dworca kolejowego Gdańsk Główny. Numer ogłoszenia: 34163-2014; data zamieszczenia: 20.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych Kraków: Remont Oddziału Klinicznego Endokrynologii na

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 7 2014-01-15 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie nr: KPDA/2014-0067554 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA I ADRES: Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna, ul. Szczęśliwicka 62 00-973 Warszawa I. 2) ADRES STRONY INTERNETOWEJ:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87,

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Muzyczna im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, ul. Św. Marcin 87, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.amuz.edu.pl Poznań: Remont pomieszczeń w budynku Akademii Muzycznej w Poznaniu, ul. Święty Marcin

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 15 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:285610-2017:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 139-285610

Bardziej szczegółowo

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S

Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161446-2016:text:pl:html Polska-Kamionka: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2016/S 090-161446

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. 1 z 8 2014-05-30 14:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatrwielki.pl. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji (przebudowy) systemu nawiewno - wywiewnego widowni Sali Moniuszki wraz z modernizacją central wentylacyjnych obsługujących salę prób orkiestry

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: akwenczerwonak.pl/o-firmie.html Czerwonak: Usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie

Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego przebudowy budynku: Zadanie 1: Sobieskiego 33 w Płazie Zadanie 2: Sobieskiego 31 w Płazie Data publikacji 2015-05-12 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Prokuratura Okręgowa w Opolu, ul. Reymonta 24, Opole, woj. opolskie, tel , faks Opole: Remont budynku przy ul. Kościuszki 8 dla potrzeb Prokuratury Rejonowej w Strzelcach Opolskich Numer ogłoszenia: 14888-2016; data zamieszczenia: 22.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.bydgoszcz.pl Bydgoszcz: Modernizacja Apteki Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o., ul. Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar, kosztorys robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) wraz z uzyskaniem prawomocnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanowykonawczej, projektowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: (zakładka Kancelaria PAN)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  (zakładka Kancelaria PAN) Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.pl (zakładka Kancelaria PAN) Warszawa: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ochota, ul. Grójecka 17A, Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.urzadochota.waw.pl/page/101,zamowienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie prac projektowych w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprawowaniu nadzoru autorskiego przy realizacji zadania Budowa nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RZP-II-WI/18/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy RZP-II-WI/18/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy[-ów]) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA. My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ Gorzów Wielkopolski: Wykonanie dokumentacji projektowej

Bardziej szczegółowo

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew Numer ogłoszenia: 87261-2015; data zamieszczenia: 15.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 1 z 5 2015-06-15 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa wodociągu w miejscowości Karszew

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Współczesny, ul. Wały Chrobrego 3, Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wspolczesny.szczecin.pl/bip/index.php Szczecin: Budowa hali magazynowej na terenie dziedzińca

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr KIZ/2016/WNP

Postępowanie nr KIZ/2016/WNP Nr postępowania: KIZ/2016/WNP-005588 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwoty określonej

Bardziej szczegółowo

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 500026012-N-2017 z dnia 08-09-2017 r. Zakopane: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 583002-N-2017 Data: 04/09/2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wfos.krakow.pl Kraków: Wykonanie dokumentacji wielobranżowej projektowokosztorysowej na budowę

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej euro

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej euro WZP 271.2.65.2015.DR Płock, dnia 12 czerwca 2015 r. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym o wartości poniżej 30 000 euro ZAMAWIAJĄCY- Gmina-Miasto Płock z siedzibą Stary Rynek 1, 09-400 Płock zaprasza do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl 1 z 5 2016-02-10 14:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Tomaszów Lubelski: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 12635-2017 z dnia 23-01-2017 - Tomaszów Lubelski Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji pr ojektowej,

Bardziej szczegółowo

ZZM NP MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r.

ZZM NP MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r. ZZM.891.17.NP.271.1.2.MG Kraków, dnia 27 stycznia 2016 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: PKPSA NO_DOC_EXT: 2016-141977 SOFTWARE VERSION: 9.2.1 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@pkp.pl

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES:

ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA Realizację zadania.: Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu data zamieszczenia: 06.12.2013 ZAMAWIAJĄCY NAZWA

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy RZP-II-WI/11/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ

Nr sprawy RZP-II-WI/11/DZP-1/2015 Załącznik Nr 4 do SIWZ (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy[-ów]) WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA. My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz: (pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy (siedziba

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawa: Kompleksowa modernizacja Pracowni Krawieckiej Męskiej w budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie Numer ogłoszenia: 138657-2014; data zamieszczenia: 27.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, ul. Niska 2 H/2, Kielce, woj. 1 z 7 2011-10-31 10:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.canea.com.pl; bip.sejmik.kielce.pl/zamowienia-publiczne--,417.html; Kielce:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O

Ogłoszenie nr z dnia r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O Ogłoszenie nr 93527-2017 z dnia 2017-06-06 r. Rzeszów: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 519187-N-2017 Data: 26/05/2017

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.12tol.wp.mil.pl Warszawa: Nadzór inwestorski w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 42577-2015 z dnia 2015-03-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Malbork 1. Ogólny zakres przedmiotu zamówienia: Ogólne informacje na temat istniejącego obiektu budowlanego

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378503-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 209-378503 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Wykonanie dokumentacji projektowej pomieszczeń po byłych traktach operacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. budowy zespołu szkolno-przedszkolnego u zbiegu ulic Cyklamenów i Skalnicowej w

Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. budowy zespołu szkolno-przedszkolnego u zbiegu ulic Cyklamenów i Skalnicowej w Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wawer.warszawa.pl Warszawa: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Wykonanie przebudowy dworca kolejowego Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania

Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Warszawa: Wykonanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla zrealizowania Przebudowy budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową Numer ogłoszenia: 122149-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl 1 z 6 2015-10-06 13:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kmpsp.poznan.pl Poznań: Sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-02-04 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubuskie.pl Zielona Góra: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , , faks Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.itb.pl Warszawa: Przebudowa hali OTWR na terenie ITB ul. Ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:198657-2017:text:pl:html -: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 2017/S 100-198657 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Czerwionka-Leszczyny: Opracowanie koncepcji wraz z wykonaniem wstępnego studium wykonalności dla przedsięwzięcia o nazwie Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:395066-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 217-395066 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.piw.gov.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.piw.gov.pl/bip/ Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: wroc.piw.gov.pl/bip/ Wrocław: Zaprojektowanie i wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: PL CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: PKPSA NO_DOC_EXT: 2016-150201 SOFTWARE VERSION: 9.3.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: przetargi@pkp.pl

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Skarbu Państwa. Warszawa: Opracowanie dokumentacji przedprojektowej w zakresie studium historyczno-konserwatorskiego oraz sporządzenie programu i przeprowadzenie badań konserwatorskich i architektonicznych dla realizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.osw.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na wykonanie pełnobranżowego projektu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kiepura.pl/bip Sosnowiec: ROBOTY BUDOWLANE OBEJMUJĄCE: WYKONANIE REMONTU SALI ALTERNATYWNEJ -

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.erzeszow.pl Rzeszów: Poprawa rzeszowskiej infrastruktury rowerowej - budowa bezpiecznych przejazdów

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:52863-2015:text:pl:html Polska-Sosnowiec: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

Bardziej szczegółowo

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA Kraków, dn. 12.08.2009r. Uczestnicy postępowania na: Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji istniejącego obiektu typu Lipsk, w Krakowie- Nowej Hucie, ul. Osieckiego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-07-19 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: Remont drogi wojewódzkiej nr 201 w m. Czarne Numer

Bardziej szczegółowo

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591

PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 1/10 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:311591-2012:text:pl:html PL-Bydgoszcz: Usługi nadzoru budowlanego 2012/S 190-311591 Tramwaj Fordon Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:428500-2016:text:pl:html -Białystok: Usługi projektowania architektonicznego 2016/S 235-428500 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zs2rypin.pl/ Rypin: Budowa budynku szkolnych warsztatów kształcenia zawodowego przy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa: Budowa zespołu budynków drewnianych oraz hangaru żelbetowego wraz z infrastrukturą otaczająca na terenie Cypla Czerniakowskiego w Warszawie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

O F E R T A W Y K O N A W C Y

O F E R T A W Y K O N A W C Y _ O F E R T A W Y K O N A W C Y Do Burmistrza Krotoszyna Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 1. Oferujemy realizację w/w zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie... zł /bez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pkpsa.pl/pkpsa/przetarg/przetargi.html Warszawa: Zarządzanie i pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-05-30 13:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw-gdansk.pl Gdańsk: PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 501 WRAZ Z BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/135/2014 01.10.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/budowlane

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED:

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156325-2012:text:pl:html PL-Wrocław: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa boiska do piłki nożnej we wnętrzu międzyblokowym w rejonie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zzk.wroc.pl Wrocław: Usługa opracowania świadectw charakterystyki energetycznej lokali i budynków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2016-07-06 12:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Sporządzenie dokumentacji projektowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeum.walbrzych.pl/zamówienia-publiczne Wałbrzych: Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.nbp.pl/ Lublin: O/O Lublin - prace remontowe w wytypowanych pomieszczeniach.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 5 2014-09-16 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Budowa Przedszkola przy ul. Okulickiego 2a we Wrocławiu wraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie

Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie Strona 1 z 5 Warszawa: prace budowlane polegające na przebudowie istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego na budynek biurowy oraz budowie budynku biurowolaboratoryjnego wraz z łącznikiem - etap

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uskom.eu Kożuchów: Rewitalizacja wieży ciśnień wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2015-03-30 12:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Opracowanie dokumentacji projektowej na: 1) przebudowę

Bardziej szczegółowo