7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne,"

Transkrypt

1 1. Komunikowanie się (werbalna- słowna) i pozawerbalna. Sposoby podejmowani wspólnych decyzji (konsensus, głosowane, decyzja lidera, ewentualnie kompromis); sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, proces sądowy, głosowanie). Asertywność. 2. Życie społeczne. Zbiorowość (zbiór osób przebywających jakiś czas ze sobą, np. pasażerowie autobusu, klienci w sklepie, może między nimi dochodzić do relacji, więzi), grupa (zbiór, co najmniej 3 osób, wspólne cele, więzi, normy), społeczność (zbiorowość, którą łączą silniejsze więzi), wspólnota (społeczność jeszcze silniejszych więziach, np. parafia), rodzina (mała grupa społeczna, pierwotna i podstawowa), grupa rówieśnicza (koledzy, przyjaciele, itp.) małe grupy. Normy współżycia między ludźmi (wzajemność, odpowiedzialność, zaufanie). Społeczność szkolna (dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły), samorząd uczniowski (szkolny czy klasowy reprezentacja uczniów przed dyrektorem czy nauczycielami), prawa ucznia. Role społeczne i oczekiwania (rola uczeń, syn, kolega, itd. Od ucznia oczekuje się spełniania obowiązków i odpowiedniego zachowania,; od syna posłuszeństwa, zaufania, pomocy, itd. Podziały w grupie ( my i oni ), sposoby przeciwstawienia się nietolerancji (dyskusja, zrozumienie, otwartość, tolerancja, itp.). 3. Współczesne społeczeństwo polskie warstwy społeczne (warstwa część klasy społecznej, różniąca się odmiennością interesów, poziomem wykształcenia, kwalifikacji, itd., np. robotnicy, inteligencja). Klasa społeczna podział społeczeństwa ze względu na stan majątkowy wyższa, średnia i niższa); grupy zawodowe (osoby wykonujące konkretny zawód, np. policjanci, lekarze), style życia, problemy życiowe (bezrobocie, ubóstwo, używki) i perspektywy młodych Polaków (edukacja, dobra praca). 4. Być obywatelem (obywatelstwo prawna więź osoby z państwem). Prawo ziemi (masz obywatelstwo państwa, w którym się urodziłeś, np. w USA), prawo krwi (obywatelstwo otrzymujesz po rodzicach, np. w Polsce, nadanie obywatelstwa (w Polsce nadaje je prezydent). Prawa (osobiste, polityczne, ekonomiczno-społeczne) i obowiązki (obrona ojczyzny, płacenie podatków, przestrzeganie prawa, ochrona środowiska i troska o dobro wspólne) polskiego obywatela. Cechy dobrego obywatela (historycznie i współcześnie), postawy (patriotyzm, tolerancja, troska o dobro wspólne, itp.) i cnoty obywatelskie (sprawiedliwość, uczciwość, gotowość do poświęceń, aktywność, itp.). 5. Udział obywateli w życiu publicznym. Podmioty życia publicznego - obywatele, zrzeszenia, media, politycy, partie, władza i instytucje publiczne, biznes, itp.) ich współdziałanie i konkurencja w życiu publicznym. Zasady etyczne i skutki ich łamania w życiu publicznym. Przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych ich znaczenie dla obywateli. Wpływ obywateli na decyzje władz. 6. Środki masowego przekazu. Funkcje (informacyjna, kontrolna, opiniotwórcza, kulturalna, edukacyjna, integracyjna, rozrywkowa) i znaczenie mediów w życiu (wypełniają misję zaspokajają potrzeby społeczeństwa, dostarczają informacji). Prasa, radio, Internet, TV charakterystyka. Informacja (o faktach), a komentarz (interpretacja faktu). Krytyczny odbiór reklam (media, a więc i zawarte w nich reklamy mogą manipulować odbiorcą). Sondaże opinii publicznej (informują nas o opinii publicznej, badania prowadzone są np. przez OBOP, CBOP, itp.) i ich odczytanie oraz interpretacja. Znaczenie opinii publicznej (poglądy znacznej części społeczeństwa). 7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne, bezpośrednie i powszechne. Mogą być proporcjonalne lub większościowe. Zasady inaczej ordynacja wyborcza.) W Polsce wybieramy Prezydenta państwa (co 5 lat, najbliższe w 2015 r.), posłów i senatorów czyli wybory parlamentarne co 4 lata, najbliższe w 2015 r., wybory samorządowe w gminach, powiatach i województwach co 4 lata; najbliższe w 2014 r.; wybory do Parlamentu Europejskiego co 5 lat, najbliższe w 2014 r.) Oprócz ww. wyborów organizowane są referenda (przejaw demokracji bezpośredniej) - w sprawie wejścia Polski do UE w 2003 r. oraz w sprawie konstytucji w 1997 r. Analiza ulotek, haseł i spotów wyborczych. Obywatele mają czynne i bierne prawo wyborcze; czynne - gdy wybierają, bierne - gdy sami są wybierani.

2 8. Naród (wspólnota ludzi, którą łączy tożsamość narodowa oraz świadomość odrębności wobec innych narodów, wspólnota dziejów, język, kultura i tradycja), mniejszości narodowe (mniejszość w danym państwie ma swoje państwo, np. Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Ormianie ich kraj to Armenia). Co to znaczy być Polakiem? Obywatelstwo i narodowość. Czynniki jednoczące naród. Mniejszości narodowe i etniczne (mniejszość etniczna nie ma swojego państwa, np. Romowie, Karaimi, Łemkowie, Tatarzy); migranci, uchodźcy i ich prawa; Polonia Polacy i ich potomkowie mieszkający poza Polską). Repatriacja powrót do ojczyzny osób, które musiały ją opuścić lub zostały z niej wysiedlone. 9. BARDZO WAŻNE! Patriotyzm dzisiaj: więź człowieka z ojczyzną; stereotypy (uproszczone schematy myślenia o kimś lub o czymś), przykłady patriotyzmu (obrona ojczyzny, spełnianie obowiązków), nacjonalizmu (nacjonalista uważa interesy swojego narodu za ważniejsze od innych narodów; - naziści w III Rzeszy), szowinizmu (wrogość i nienawiść wobec innych narodów, próby usunięcia obcych z państwa), kosmopolityzmu ( tam ojczyzna, gdzie jest mi dobrze ); Holocaust lub Shoah zaplanowana zbrodnia przeciwko narodowi żydowskiemu w czasie II wojny. Masowa zagłada w obozach koncentracyjnych śmierć ok. 5-6 milionów osób. Patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm to postawy wobec narodu, tylko pierwsza jest pozytywna. Istnieje jeszcze rasizm, czyli brak poszanowania praw ludzi innej rasy (osób o innym kolorze skóry). 1. Państwo i władza demokratyczna: Cechy państwa (suwerenność, terytorium, obywatele, władza, prawo, aparat przymusu) i funkcje państwa (wewnętrzne i zewnętrzne; po co jest państwo?); pozycja obywatela w demokracji, autorytaryzmie (ograniczone prawa lub ich brak oraz wiele obowiązków na rzecz państwa) totalitaryzmie (ograniczone prawa lub ich brak, zwalczanie - nawet fizyczne - przeciwników władzy, wiele obowiązków na rzecz państwa); zasady: większości (większość decyduje, ale szanuje prawa mniejszości, a mniejszość musi się podporządkować), pluralizmu (pluralis liczny, mnogi; prawo do wielości różnorodności poglądów, postaw, partii, itd.), poszanowania praw mniejszości (np. mniejszości religijnej, narodowej, etnicznej, rasowej, itd.); demokracje tradycyjne: antyczna, europejska, amerykańska, polska; demokracja bezpośrednia (w konkretnym momencie coś zmieniamy referendum, wybieramy nowych posłów) lub przedstawicielska (decydują za nas wybrani nasi przedstawiciele np. w sejmie); demokracja większościowa (większość decyduje, większość głosów daje kandydatowi prawo do władzy) i konstytucyjna lub parlamentarna (państwo i władz funkcjonuje wg zasad wynikających z konstytucji). Prawa człowieka (3 generacje praw- osobiste, polityczne, społeczno-ekonomiczne). Zalety i wady demokracji. 2. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna: Konstytucja w państwie (obecna konstytucja obowiązuje od 1997 r. podpisał ją prezydent Kwaśniewski 2 kwietnia 1997 r.); zasady ustroju Polski -> suwerenność narodu (naród Polacy jest ważniejszy niż władza (suweren), ponieważ naród wybiera do władzy swoich przedstawicieli), podział władzy (władza ustawodawcza sejm i senat, władza wykonawcza prezydent oraz rząd (Rada Ministrów z premierem) oraz władza sądownicza (sądy powszechne, Trybunały), rządy prawa (praworządność, wszyscy działają na podstawie prawa), pluralizm (mnogość: poglądów, tytułów prasowych, partii politycznych, itd.). Prawa i wolności zapisane konstytucji (rozdział II konstytucji) dla przypomnienia System wyborczy i partyjny: zasady wyborów prezydenckich (5-cioprzymiotnikowe, co 5 lat) i parlamentarnych (pięcioprzymiotnikowe, co 4 lata); system dwupartyjny (dwie partie w państwie -> USA) a wielopartyjny (wiele partii, np.. w Polsce); partie polityczne obecne w Sejmie (PO, PiS, PSL, SLD, Solidarna Polska, Twój Ruch, inne); koalicja rządząca (PO oraz PSL) a opozycja (głównie PiS). 4. Władza ustawodawcza w Polsce: Zadania parlamentu (funkcje: ustawodawcza, ustrojodawcza, kreacyjna, kontrolna) i zasady funkcjonowania parlamentu (obrady na sesjach, Prezydium ustala porządek obrad;

3 parlamentarzyści pracują w komisjach, klubach i kołach); zasady tworzenia ustaw inicjatywa ustawodawcza (w tym ludowa), 3 czytania projektów ustaw, Senat może je poprawić, przyjąć lub odrzucić; prezydent ma prawo veta lub może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego; po podpisaniu- ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw; obrady parlamentu ->jawność obrad, głosowanie; 5. Władza wykonawcza: zadania Prezydenta RP szczegółowo- zadania rządu i sposób jego powoływania; premier, minister, administracja rządowa, służba cywilna szczegółowo Władza sądownicza: organy władzy sądowniczej (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe; Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny); niezawisłość sędziowska (sędzia podlega w sowich decyzjach ustawom i konstytucji) i dwuinstancyjność sądów (można odwołać się od orzeczenia sądu I instancji do sądu II instancji); Trybunał Stanu (sądzi polityków za naruszenie konstytucji lub ustawy) i Trybunał Konstytucyjny (orzeka o zgodności ustaw z konstytucją). 7. BARDZO WAŻNE! Samorządy i ich znaczenie: jak działa samorząd lokalny; zasady: decentralizacja (władza państwowa jest zdecentralizowana tzn. centrum rząd podzielił się władzą z niższymi jednostkami administracyjnymi pomocniczość -> to, co można zrobić w gminie czy powiecie - tego nie robi państwo; państwo może wyręczyć te jednostki (pomóc), tylko wówczas, gdy same sobie nie dadzą rady. Gmina jako wspólnota mieszkańców: zadania samorządu gminnego (zadania własne, np. budowa drogi osiedlowej; zadania zlecone przez państwo, np. sprawy meldunkowe, wydanie dowodu osobistego); wybory władz gminnych (co 4 lata w wyborach samorządowych wybieramy przedstawicieli do rady gmin, powiatów czy sejmiku wojewódzkiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)., budżet gminy; podanie, druk urzędowy, urząd gminy. Samorząd powiatowy i wojewódzki: sposób wybierania tych samorządów i ich zadania; samorząd wojewódzki a wojewoda. Rada powiatu wybrana w wyborach samorządowych wybiera i odwołuje zarząd powiatu (organ wykonawczy) oraz starostę który jest przewodniczącym zarządu (wyborcy -> rada powiatu -> starosta i zarząd powiatu). Samorząd wojewódzki to sejmik województwa - tworzą go radni wybrani w wyborach bezpośrednich co 4 lata; jest to organ stanowiący odpowiada za politykę regonu. Sejmikiem kieruje przewodniczący. Zarząd województwa, na czele z marszałkiem województwa jest organem wykonawczym wybranym przez sejmik województwa (wyborcy -> sejmik województwa -> marszałek województwa oraz zarząd województwa). 8. Relacje Polski z innymi państwami: polska polityka zagraniczna wobec UE, USA i sąsiadów; obronność Polski, udział w NATO, ambasady i konsulaty. W NATO (Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego) jesteśmy od 12 marca 1999 r. NATO jest sojuszem polityczno- wojskowym, liczy 28 państw. Sekretarzem Generalnym NATO jest Anders Fogh Rasmussen. NATO prowadzi operacje pokojowe (misje), np. KFOR, ISAF. 9. BARDZO WAŻNE! Integracja europejska: cele (współpraca gospodarcza, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, wspólny wymiar sprawiedliwości i zwalczanie przestępczości międzynarodowej) i etapy integracji (traktat paryski z 1951/52 EWWiS; traktaty rzymskie 1957/58 EWG, Euratom; traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992 r. powstanie Unii Europejskiej; ustalenie unijnego obywatelstwa; traktat z Nicei reformował Unię przed przyjęciem kolejnych państw; wszedł życie w 2003 r.; traktat z Lizbony reforma instytucji unijnych z 2007 r. ); Instytucje UE: Rada Europejska - z siedzibą w Brukseli tworzą ją przywódcy (np. prezydenci) państw członkowskich, którzy spotkają się 4 razy w roku na tzw. szczytach unijnych. Ustalają priorytety (najważniejsze zadania) Unii. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Herman Van Rompuy. Rada Unii Europejskiej - (RUE) wraz z PE współtworzy prawo i budżet unijny. Składa się z ministrów poszczególnych państw członkowskich, którzy oprócz działań wspólnych z PE, koordynują politykę unijną w poszczególnych dziedzinach. RUE podpisuje umowy z krajami spoza UE; koordynuje współpracę w zakresie

4 sądownictwa i policji. Ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu. Każdy kraj przewodniczy RUE przez pół roku. Polska przewodniczyła w RUE w II połowie 2011 r. Parlament Europejski - instytucja współodpowiedzialna za ustanawianie prawa w Unii, złożona z europarlamentarzystów (eurodeputowanych) wybranych w każdym kraju na 5 lat. (2009, 2014, itd.). Wraz z RUE dyskutuje o budżecie unijnym i wspólnie go przyjmują. Obecny budżet jest na lata Komisja Europejska - składa się z 28 komisarzy; z Polski Janusz Lewandowski. Obecnym przewodniczącym KE jest José Manuel Barroso (od 2010 r. rozpoczął drugą kadencję; został wybrany przez Radę Europejską). KE reprezentuje Unię, chroni jej interesy i wdraża politykę unijną (zarządza budżetem, egzekwuje prawo). Ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu. Kadencja 5 lat. KE odpowiada przed Parlamentem. Komisarze decydują kolegialnie. Budżet Unii budżet obecny jest opracowany na lata (na 6 lat), członkowie UE (mapa z podręcznika): 1. RFN, Włochy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia; 2. Dania, Wielka Brytania, Irlandia; 3. Grecja; 4. Hiszpania, Portugalia; 5. Austria, Finlandia, Szwecja; 6. W 2004 r. 10 państw w tym Polska; 7. Bułgaria, Rumunia; 8. Chorwacja (od 2013 r.) -28 państw (numery oznaczają kolejność rozszerzania się wspólnoty). 10. Polska w UE: Etapy zjednoczenia z Unią: układ o stowarzyszeniu, wniosek o członkostwo, negocjacje, traktat akcesyjny (podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r.), referendum unijne z 7 oraz 8 czerwca 2003 r. (za Unią; 77,45%), przystąpienie do Unii 1 maja 2004 r. Od 21 grudnia 2007 r. jesteśmy w strefie Schengen czyli w grupie państw, między którymi nie ma kontroli na granicach. Prawa (swoboda poruszania się po UE, prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE) i obowiązki obywatela UE (przestrzeganie prawa); wykorzystanie środków unijnych Polska otrzymuje fundusze z Unii w ramach funduszy strukturalnych oraz spójności; uczniowie korzystają z wymian międzynarodowych (Comenius, Erasmus+),. Prawo w Unii - prawo pierwotne traktaty założycielskie i akcesyjne; prawo wtórne przepisy instytucji unijnych oraz porozumienia międzynarodowe. Zasady unijne: zasada prymatu (pierwszeństwa) prawa wspólnotowego nad prawem krajowym; zasada pomocniczości (subsydiarności; patrz pkt. 7.); zasada solidarności; zasada jednolitości prawo wspólnotowe obowiązuje jednakowo we wszystkich krajach członkowskich. 11. Współpraca i konflikty międzynarodowe: ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzona w 1945 r. w San Francisco, by bronić pokoju na świecie. Przeprowadza operacje pokojowe, np. w byłej Jugosławii. Ma siedzibę w Nowym Jorku. Jej organy to: Zgromadzenie Ogólne wszystkich państw, Rada Bezpieczeństwa decyduje o użyciu wojska, składa się z 5 stałych członków (Rosja, USA, Chiny Wielka Brytania, Francja), którzy muszą jednogłośnie podjąć decyzje o użyciu siły oraz 10 kadencyjnych członków, oraz Sekretariat Generalny na czele Sekretarzem Generalnym ONZ obecnie jest nim Ban Ki-moon z Korei Płd.. Z ONZ współpracują wyspecjalizowane organizacje, np. UNICEFF, WHO. Mapa najważniejszych konfliktów międzynarodowych podręcznik. 12. Problemy współczesnego świata: globalna Północ (bogate kraje, z półkuli północnej) i globalne Południe (biedne kraje, tzw. trzeciego świata ) ich sytuacja i współzależność; pomoc humanitarna; globalizacja integracja gospodarcza, kulturalna, społeczna czy polityczna na skalę światową. i jej ocena w sferze kultury, gospodarki, polityki; imigranci uchodźcy (za ochronę uchodźców odpowiada agenda ONZ UNHCR) we współczesnym świecie; terroryzm i próby jego zwalczania. 13. Praca i przedsiębiorczość: praca i przedsiębiorczość jako sposób zaspokajania potrzeb ekonomicznych; cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego, zasady organizacji pracy (cel, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). 14. Gospodarka rynkowa (najprościej mamy prawo założyć własną, inną niż państwowa, działalność gospodarczą, tworzyć nowe miejsca pracy, jesteśmy wówczas jednym z podmiotów gospodarczych z własnym majątkiem - firmą): podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi; racjonalne i nieracjonalne gospodarowanie (zasady racjonalnego gospodarowania - minimalizacja kosztów,

5 maksymalizacja efektów); cechy gospodarki wolnorynkowej (własność prywatna środków produkcji, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); prawo podaży i popytu (podaż ilość towaru w określonym czasie, po określonej cenie; popyt chęć zakupu towaru/usługi w określonym czasie po określonej cenie) jako regulator rynku; analiza rynku (zbadanie co może być na rynku w danym czasie z korzyścią sprzedane zainwestowane) wybranego produktu lub usługi. 15. Gospodarstwo domowe mieszkańcy każdego domu czy mieszkania, którzy dla siebie zarabiają pieniądze i je wydają: jak funkcjonuje, jakie ma dochody i wydatki; budżet gospodarstwa domowego; prawa konsumenta np. do zwrotu towaru, jego wymiany bądź naprawy pomagają konsumentom - rzecznicy praw konsumenta w miastach czy powiatach, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - UOKiK czy Federacja Konsumentów); sposób dochodzenia praw konsumenckich. 16. Pieniądz i banki: funkcje i formy pieniądza w gospodarce wolnorynkowej; bank centralny (NBP, np. emituje pieniądze, czy obsługuje budżet państwa) i banki komercyjne; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie handluje papierami wartościowymi - akcjami, obligacjami; oferty bankowe (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); oszczędzanie i inwestowanie. 17. Gospodarka w skali pastwa: produkt krajowy brutto (PKB) od jego wysokości zależny nasza składka do UE; wzrost gospodarczy; inflacja (spadek wartości pieniądza); recesja (zastój czy spadek w gospodarce); interpretacja danych statystycznych; dochody i wydatki państwa; budżet państwa; podatki w Polsce: PIT od osób fizycznych od każdego pracującego; stawki podatkowe 18% lub 32%:, VAT podatek pośredni od towarów i usług:, CIT podatek dochodowy od osób prawnych np. firm. 18. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza: prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej (wymaga złożenia wniosku w gminie o zgodę na prowadzenie działalności, czasem wymaga koncesji); działalność przedsiębiorstwa; przychód, koszty, dochód i zysk przedsiębiorstwa; działania marketingowe (produkt, cena, miejsce, promocja); prawa i obowiązki pracownika wynikają z Kodeksu Pracy, ubezpieczenia społeczne (składki na nie są wpłacane do ZUS-u) i zdrowotne (wpłacane do NFZ-u). 19. Wybór szkoły i zawodu: dalsza edukacja w oparciu o własne preferencje i predyspozycje; zatrudnienie na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy; urzędy pracy, życiorys (CV), list motywacyjny; przyczyny bezrobocia i jego skutki. 20. Etyka w życiu gospodarczym: zasady etyczne pracowników i pracodawców; szara strefa (praca na czarno, bez płacenia podatków i udokumentowania dochodów) i jej ocena; korupcja (jest nielegalna i karalna) oraz ocena jej skutków.

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

wyjaśnia, co to znaczy, że

wyjaśnia, co to znaczy, że Zajęcia WOS u klasa IIIA i B Gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Ewa Żychlińska Dział VII: Ustrój demokratyczny w Polsce Lp. Temat zajęć Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Lucyna Kubińska ROZDZIAŁ: USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE 1. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata

Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata Poziom Ocena K K+P K+P+R K+P+R+D K+P+R+D+W Temat lekcji i liczba godzin lekcyjnych Realizowane zagadnienia z podstawy programowej MEN Wymagania z WOS klasa III gimnazjum Bliżej świata dopuszczająca dostateczna

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III L.p. Temat i treści Pojęcia, terminy 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi. O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt

Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt Podręczniki uczelniane nr 125 Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl Wydział Prawa i Administracji 105 (125) Jerzy Buczkowski (red.) Łukasz Buczkowski Krzysztof Eckhardt PRAWO KONSTYTUCYJNE

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W

POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE W ZARYSIE. PODRĘCZNIK DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW NIEPRAWNICZYCH W RED.: DARIUSZ GÓRECKI Wykaz skrótów Przedmowa Rozdział pierwszy Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy trzeciej gimnazjum z przedmiotu wiedza o społeczeostwie na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga CELUJĄCY: Uczeo wykazuje się wiedzą i umiejętnościami na stopieo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY

WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY WYMAGANIA NA EGZAMIN POPRAWKOWY 1. Obywatelstwo polskie i unijne - wyjaśnia znaczenie terminów: obywatelstwo, społeczeństwo obywatelskie, - wymienia dwa podstawowe sposoby nabywania obywatelstwa (prawo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa II Ocena Osiągnięcia ucznia: celujący wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE- Zakres na testy przyrostu kompetencji dla klas II Klasa II I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego socjologia reguły formy życia społecznego normy społeczne instytucje społeczne

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ

KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ KONSTYTUCYJNY SYSTEM ORGANÓW PAŃSTWOWYCH RED. EWA GDULEWICZ PRZEDMOWA ROZDZIAŁ I. ZMIANY USTROJU POLITYCZNEGO POLSKI W LATACH 1944-1997 1. Pojęcie ustroju politycznego i jego periodyzacja 2. Okres Krajowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1

Spis treści. Wprowadzenie. Część I. Prawoznawstwo 1 Wprowadzenie XI Część I. Prawoznawstwo 1 Tabl. 1. Pojęcie państwo 3 Tabl. 2. Cechy państwa 4 Tabl. 3. Teorie powstania państwa 5 Tabl. 4. Funkcje państwa 6 Tabl. 5. Typ i forma państwa 7 Tabl. 6. Aparat

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Przedstawione niżej wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie podstawy programowej. Ogólne wymagania edukacyjne Ogólne kryteria

Bardziej szczegółowo

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp

USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka. Wykaz skrótów Wstęp USTRÓJ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO. Autorzy: Zbigniew Bukowski, Tomasz Jędrzejewski, Piotr Rączka Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ I Prawne pojęcie samorządu i samorządu 1. Decentralizacja 2. Samorząd A. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH

ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH ROZKŁAD MATERIAŁU Z WOS-u DLA KLAS DRUGICH Rok szk. 2015/2016 5 godzin tygodniowo SEMESTR I Profil rozszerzony WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK I. SPOŁECZEŃSTWO. /37 godz./ 1. Życie zbiorowe i jego reguły. (Czym jest

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26

SPIS TREŚCI. Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Uwagi wprowadzające... 26 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... XI Wykaz podstawowej literatury... XV Przedmowa... XVII Rozdział I. Aksjologiczne fundamenty Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej... 1 1. Uwagi wprowadzające... 2 2. Zasada

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych

W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy. Liczba. ych W centrum uwagi. Część 2 Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wiedza o społeczeństwie zawiera również elementy wychowawcze, w tym wymagania dotyczące postaw i przekonań. Chodzi np. o pogłębianie świadomości

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej

Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju Rzeczypospolitej Podstawowe zasady ustroju w systematyce Konstytucji RP Pierwszy rozdział Konstytucji RP, zatytułowany Rzeczpospolita, określa podstawowe zasady ustroju RP. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Droga Polski do Unii Europejskiej

Droga Polski do Unii Europejskiej Prof. dr hab. Stanisław Biernat Unia Europejska i prawo unijne po Traktacie z Lizbony -zagadnienia wprowadzające STUDIA PODYPLOMOWE 7 listopada 2015 r. Droga Polski do Unii Europejskiej 1991 Podpisanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza.

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) Cele ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat Życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby Plan wynikowy Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek ijego najważniejsze umiejętności Wymagania podstawowe. Uczeń: sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2016/2017 dla klasy III a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 30 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba

Bardziej szczegółowo

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak

PRAWO. SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak PRAWO KONSTYTUCYJNE SEMESTR ZIMOWY 2015/2016 mgr Anna Kuchciak KREACYJNA WYRAŻANIA WOLI WYBORCÓW LEGITYMUJĄCA POWSZECHNE LOKALNE F U N K C J E W Y B O R Ó W W Y B O R Y KONTROLNA INTEGRACYJNA PONOWNE UZUPEŁNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r...

Spis treści. Rozdział czwarty Zasady ustroju politycznego Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r... Spis treści Rozdział pierwszy Ustrój polityczny państwa pojęcie i istota... 11 1. Pojęcie ustroju politycznego... 12 2. Ewolucja ustroju politycznego Polski... 14 Rozdział drugi Konstytucyjne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w klasie II gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie w klasie II gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne założenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI II I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). III.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [rok szkolny 2015/2016] 14 stycznia 2016 r. TEST ELIMINACJI SZKOLNYCH z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą

Bardziej szczegółowo

Samorząd. Istota samorządu i jego rodzaje

Samorząd. Istota samorządu i jego rodzaje Samorząd Istota samorządu i jego rodzaje Samorząd ZASADY OGÓLNE DOTYCZĄCE SAMORZĄDU Pomocniczość Państwo powinno wykonywać tylko te zadania, których nie mogą wykonać samodzielnie obywatele. Jeżeli już

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I - szkolny 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum. im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg)

KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. (wyciąg) W trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o Jej losie,

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................. 15 Od Autora...................................................... 19 ROZDZIAŁ I. Pojęcie i przedmiot

Bardziej szczegółowo

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH

MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH MODELE USTROJOWE PAŃSTW DEMOKRATYCZNYCH S. PREZYDENCKI Ogólna charakterystyka: Rozdzielczość i względna równość kompetencji władzy ustawodawczej i wykonawczej Władza wykonawcza prezydent Władza ustawodawcza

Bardziej szczegółowo

Informacje dla ucznia

Informacje dla ucznia WYPEŁNIA UCZEŃ Imię:... Nazwisko:... Klasa:... Czas pracy: 30 minut Liczba punktów do uzyskania: 68 TEST Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KONKURSIE gminnym GMINAzjum 2015 Gminy Jaworze dla uczniów klas III

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie,

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie, PLAN WYNIKOWY ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Drugi rok nauczania GIMNAZJUM Podręcznik A Pacewicz, T Merta KOSS Podręcznik i ćwiczenia Część II Temat

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa);

1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa); Podstawa programowa 4. Być obywatelem. Uczeń: 1) wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem w sensie formalnym (prawo ziemi, prawo krwi, nadanie obywatelstwa); 2) podaje przykłady uprawnień i obowiązków

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Realizowany w Gimnazjum Specjalnym nr 19 W Zespole Szkół nr 6 w Bytomiu Wymiar godzin: 65 Program został dostosowany

Bardziej szczegółowo