7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne,"

Transkrypt

1 1. Komunikowanie się (werbalna- słowna) i pozawerbalna. Sposoby podejmowani wspólnych decyzji (konsensus, głosowane, decyzja lidera, ewentualnie kompromis); sposoby rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, proces sądowy, głosowanie). Asertywność. 2. Życie społeczne. Zbiorowość (zbiór osób przebywających jakiś czas ze sobą, np. pasażerowie autobusu, klienci w sklepie, może między nimi dochodzić do relacji, więzi), grupa (zbiór, co najmniej 3 osób, wspólne cele, więzi, normy), społeczność (zbiorowość, którą łączą silniejsze więzi), wspólnota (społeczność jeszcze silniejszych więziach, np. parafia), rodzina (mała grupa społeczna, pierwotna i podstawowa), grupa rówieśnicza (koledzy, przyjaciele, itp.) małe grupy. Normy współżycia między ludźmi (wzajemność, odpowiedzialność, zaufanie). Społeczność szkolna (dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy szkoły), samorząd uczniowski (szkolny czy klasowy reprezentacja uczniów przed dyrektorem czy nauczycielami), prawa ucznia. Role społeczne i oczekiwania (rola uczeń, syn, kolega, itd. Od ucznia oczekuje się spełniania obowiązków i odpowiedniego zachowania,; od syna posłuszeństwa, zaufania, pomocy, itd. Podziały w grupie ( my i oni ), sposoby przeciwstawienia się nietolerancji (dyskusja, zrozumienie, otwartość, tolerancja, itp.). 3. Współczesne społeczeństwo polskie warstwy społeczne (warstwa część klasy społecznej, różniąca się odmiennością interesów, poziomem wykształcenia, kwalifikacji, itd., np. robotnicy, inteligencja). Klasa społeczna podział społeczeństwa ze względu na stan majątkowy wyższa, średnia i niższa); grupy zawodowe (osoby wykonujące konkretny zawód, np. policjanci, lekarze), style życia, problemy życiowe (bezrobocie, ubóstwo, używki) i perspektywy młodych Polaków (edukacja, dobra praca). 4. Być obywatelem (obywatelstwo prawna więź osoby z państwem). Prawo ziemi (masz obywatelstwo państwa, w którym się urodziłeś, np. w USA), prawo krwi (obywatelstwo otrzymujesz po rodzicach, np. w Polsce, nadanie obywatelstwa (w Polsce nadaje je prezydent). Prawa (osobiste, polityczne, ekonomiczno-społeczne) i obowiązki (obrona ojczyzny, płacenie podatków, przestrzeganie prawa, ochrona środowiska i troska o dobro wspólne) polskiego obywatela. Cechy dobrego obywatela (historycznie i współcześnie), postawy (patriotyzm, tolerancja, troska o dobro wspólne, itp.) i cnoty obywatelskie (sprawiedliwość, uczciwość, gotowość do poświęceń, aktywność, itp.). 5. Udział obywateli w życiu publicznym. Podmioty życia publicznego - obywatele, zrzeszenia, media, politycy, partie, władza i instytucje publiczne, biznes, itp.) ich współdziałanie i konkurencja w życiu publicznym. Zasady etyczne i skutki ich łamania w życiu publicznym. Przykłady działania organizacji pozarządowych i społecznych ich znaczenie dla obywateli. Wpływ obywateli na decyzje władz. 6. Środki masowego przekazu. Funkcje (informacyjna, kontrolna, opiniotwórcza, kulturalna, edukacyjna, integracyjna, rozrywkowa) i znaczenie mediów w życiu (wypełniają misję zaspokajają potrzeby społeczeństwa, dostarczają informacji). Prasa, radio, Internet, TV charakterystyka. Informacja (o faktach), a komentarz (interpretacja faktu). Krytyczny odbiór reklam (media, a więc i zawarte w nich reklamy mogą manipulować odbiorcą). Sondaże opinii publicznej (informują nas o opinii publicznej, badania prowadzone są np. przez OBOP, CBOP, itp.) i ich odczytanie oraz interpretacja. Znaczenie opinii publicznej (poglądy znacznej części społeczeństwa). 7. BARDZO WAŻNE! Wybory. Zasady demokratycznych wyborów (przymiotniki wyborcze: wybory są równe, tajne, bezpośrednie i powszechne. Mogą być proporcjonalne lub większościowe. Zasady inaczej ordynacja wyborcza.) W Polsce wybieramy Prezydenta państwa (co 5 lat, najbliższe w 2015 r.), posłów i senatorów czyli wybory parlamentarne co 4 lata, najbliższe w 2015 r., wybory samorządowe w gminach, powiatach i województwach co 4 lata; najbliższe w 2014 r.; wybory do Parlamentu Europejskiego co 5 lat, najbliższe w 2014 r.) Oprócz ww. wyborów organizowane są referenda (przejaw demokracji bezpośredniej) - w sprawie wejścia Polski do UE w 2003 r. oraz w sprawie konstytucji w 1997 r. Analiza ulotek, haseł i spotów wyborczych. Obywatele mają czynne i bierne prawo wyborcze; czynne - gdy wybierają, bierne - gdy sami są wybierani.

2 8. Naród (wspólnota ludzi, którą łączy tożsamość narodowa oraz świadomość odrębności wobec innych narodów, wspólnota dziejów, język, kultura i tradycja), mniejszości narodowe (mniejszość w danym państwie ma swoje państwo, np. Białorusini, Ukraińcy, Niemcy, Ormianie ich kraj to Armenia). Co to znaczy być Polakiem? Obywatelstwo i narodowość. Czynniki jednoczące naród. Mniejszości narodowe i etniczne (mniejszość etniczna nie ma swojego państwa, np. Romowie, Karaimi, Łemkowie, Tatarzy); migranci, uchodźcy i ich prawa; Polonia Polacy i ich potomkowie mieszkający poza Polską). Repatriacja powrót do ojczyzny osób, które musiały ją opuścić lub zostały z niej wysiedlone. 9. BARDZO WAŻNE! Patriotyzm dzisiaj: więź człowieka z ojczyzną; stereotypy (uproszczone schematy myślenia o kimś lub o czymś), przykłady patriotyzmu (obrona ojczyzny, spełnianie obowiązków), nacjonalizmu (nacjonalista uważa interesy swojego narodu za ważniejsze od innych narodów; - naziści w III Rzeszy), szowinizmu (wrogość i nienawiść wobec innych narodów, próby usunięcia obcych z państwa), kosmopolityzmu ( tam ojczyzna, gdzie jest mi dobrze ); Holocaust lub Shoah zaplanowana zbrodnia przeciwko narodowi żydowskiemu w czasie II wojny. Masowa zagłada w obozach koncentracyjnych śmierć ok. 5-6 milionów osób. Patriotyzm, nacjonalizm, szowinizm to postawy wobec narodu, tylko pierwsza jest pozytywna. Istnieje jeszcze rasizm, czyli brak poszanowania praw ludzi innej rasy (osób o innym kolorze skóry). 1. Państwo i władza demokratyczna: Cechy państwa (suwerenność, terytorium, obywatele, władza, prawo, aparat przymusu) i funkcje państwa (wewnętrzne i zewnętrzne; po co jest państwo?); pozycja obywatela w demokracji, autorytaryzmie (ograniczone prawa lub ich brak oraz wiele obowiązków na rzecz państwa) totalitaryzmie (ograniczone prawa lub ich brak, zwalczanie - nawet fizyczne - przeciwników władzy, wiele obowiązków na rzecz państwa); zasady: większości (większość decyduje, ale szanuje prawa mniejszości, a mniejszość musi się podporządkować), pluralizmu (pluralis liczny, mnogi; prawo do wielości różnorodności poglądów, postaw, partii, itd.), poszanowania praw mniejszości (np. mniejszości religijnej, narodowej, etnicznej, rasowej, itd.); demokracje tradycyjne: antyczna, europejska, amerykańska, polska; demokracja bezpośrednia (w konkretnym momencie coś zmieniamy referendum, wybieramy nowych posłów) lub przedstawicielska (decydują za nas wybrani nasi przedstawiciele np. w sejmie); demokracja większościowa (większość decyduje, większość głosów daje kandydatowi prawo do władzy) i konstytucyjna lub parlamentarna (państwo i władz funkcjonuje wg zasad wynikających z konstytucji). Prawa człowieka (3 generacje praw- osobiste, polityczne, społeczno-ekonomiczne). Zalety i wady demokracji. 2. Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna: Konstytucja w państwie (obecna konstytucja obowiązuje od 1997 r. podpisał ją prezydent Kwaśniewski 2 kwietnia 1997 r.); zasady ustroju Polski -> suwerenność narodu (naród Polacy jest ważniejszy niż władza (suweren), ponieważ naród wybiera do władzy swoich przedstawicieli), podział władzy (władza ustawodawcza sejm i senat, władza wykonawcza prezydent oraz rząd (Rada Ministrów z premierem) oraz władza sądownicza (sądy powszechne, Trybunały), rządy prawa (praworządność, wszyscy działają na podstawie prawa), pluralizm (mnogość: poglądów, tytułów prasowych, partii politycznych, itd.). Prawa i wolności zapisane konstytucji (rozdział II konstytucji) dla przypomnienia System wyborczy i partyjny: zasady wyborów prezydenckich (5-cioprzymiotnikowe, co 5 lat) i parlamentarnych (pięcioprzymiotnikowe, co 4 lata); system dwupartyjny (dwie partie w państwie -> USA) a wielopartyjny (wiele partii, np.. w Polsce); partie polityczne obecne w Sejmie (PO, PiS, PSL, SLD, Solidarna Polska, Twój Ruch, inne); koalicja rządząca (PO oraz PSL) a opozycja (głównie PiS). 4. Władza ustawodawcza w Polsce: Zadania parlamentu (funkcje: ustawodawcza, ustrojodawcza, kreacyjna, kontrolna) i zasady funkcjonowania parlamentu (obrady na sesjach, Prezydium ustala porządek obrad;

3 parlamentarzyści pracują w komisjach, klubach i kołach); zasady tworzenia ustaw inicjatywa ustawodawcza (w tym ludowa), 3 czytania projektów ustaw, Senat może je poprawić, przyjąć lub odrzucić; prezydent ma prawo veta lub może ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego; po podpisaniu- ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw; obrady parlamentu ->jawność obrad, głosowanie; 5. Władza wykonawcza: zadania Prezydenta RP szczegółowo- zadania rządu i sposób jego powoływania; premier, minister, administracja rządowa, służba cywilna szczegółowo Władza sądownicza: organy władzy sądowniczej (Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy administracyjne oraz sądy wojskowe; Trybunał Stanu, Trybunał Konstytucyjny); niezawisłość sędziowska (sędzia podlega w sowich decyzjach ustawom i konstytucji) i dwuinstancyjność sądów (można odwołać się od orzeczenia sądu I instancji do sądu II instancji); Trybunał Stanu (sądzi polityków za naruszenie konstytucji lub ustawy) i Trybunał Konstytucyjny (orzeka o zgodności ustaw z konstytucją). 7. BARDZO WAŻNE! Samorządy i ich znaczenie: jak działa samorząd lokalny; zasady: decentralizacja (władza państwowa jest zdecentralizowana tzn. centrum rząd podzielił się władzą z niższymi jednostkami administracyjnymi pomocniczość -> to, co można zrobić w gminie czy powiecie - tego nie robi państwo; państwo może wyręczyć te jednostki (pomóc), tylko wówczas, gdy same sobie nie dadzą rady. Gmina jako wspólnota mieszkańców: zadania samorządu gminnego (zadania własne, np. budowa drogi osiedlowej; zadania zlecone przez państwo, np. sprawy meldunkowe, wydanie dowodu osobistego); wybory władz gminnych (co 4 lata w wyborach samorządowych wybieramy przedstawicieli do rady gmin, powiatów czy sejmiku wojewódzkiego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)., budżet gminy; podanie, druk urzędowy, urząd gminy. Samorząd powiatowy i wojewódzki: sposób wybierania tych samorządów i ich zadania; samorząd wojewódzki a wojewoda. Rada powiatu wybrana w wyborach samorządowych wybiera i odwołuje zarząd powiatu (organ wykonawczy) oraz starostę który jest przewodniczącym zarządu (wyborcy -> rada powiatu -> starosta i zarząd powiatu). Samorząd wojewódzki to sejmik województwa - tworzą go radni wybrani w wyborach bezpośrednich co 4 lata; jest to organ stanowiący odpowiada za politykę regonu. Sejmikiem kieruje przewodniczący. Zarząd województwa, na czele z marszałkiem województwa jest organem wykonawczym wybranym przez sejmik województwa (wyborcy -> sejmik województwa -> marszałek województwa oraz zarząd województwa). 8. Relacje Polski z innymi państwami: polska polityka zagraniczna wobec UE, USA i sąsiadów; obronność Polski, udział w NATO, ambasady i konsulaty. W NATO (Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego) jesteśmy od 12 marca 1999 r. NATO jest sojuszem polityczno- wojskowym, liczy 28 państw. Sekretarzem Generalnym NATO jest Anders Fogh Rasmussen. NATO prowadzi operacje pokojowe (misje), np. KFOR, ISAF. 9. BARDZO WAŻNE! Integracja europejska: cele (współpraca gospodarcza, wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo, wspólny wymiar sprawiedliwości i zwalczanie przestępczości międzynarodowej) i etapy integracji (traktat paryski z 1951/52 EWWiS; traktaty rzymskie 1957/58 EWG, Euratom; traktat z Maastricht podpisany 7 lutego 1992 r. powstanie Unii Europejskiej; ustalenie unijnego obywatelstwa; traktat z Nicei reformował Unię przed przyjęciem kolejnych państw; wszedł życie w 2003 r.; traktat z Lizbony reforma instytucji unijnych z 2007 r. ); Instytucje UE: Rada Europejska - z siedzibą w Brukseli tworzą ją przywódcy (np. prezydenci) państw członkowskich, którzy spotkają się 4 razy w roku na tzw. szczytach unijnych. Ustalają priorytety (najważniejsze zadania) Unii. Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Herman Van Rompuy. Rada Unii Europejskiej - (RUE) wraz z PE współtworzy prawo i budżet unijny. Składa się z ministrów poszczególnych państw członkowskich, którzy oprócz działań wspólnych z PE, koordynują politykę unijną w poszczególnych dziedzinach. RUE podpisuje umowy z krajami spoza UE; koordynuje współpracę w zakresie

4 sądownictwa i policji. Ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu. Każdy kraj przewodniczy RUE przez pół roku. Polska przewodniczyła w RUE w II połowie 2011 r. Parlament Europejski - instytucja współodpowiedzialna za ustanawianie prawa w Unii, złożona z europarlamentarzystów (eurodeputowanych) wybranych w każdym kraju na 5 lat. (2009, 2014, itd.). Wraz z RUE dyskutuje o budżecie unijnym i wspólnie go przyjmują. Obecny budżet jest na lata Komisja Europejska - składa się z 28 komisarzy; z Polski Janusz Lewandowski. Obecnym przewodniczącym KE jest José Manuel Barroso (od 2010 r. rozpoczął drugą kadencję; został wybrany przez Radę Europejską). KE reprezentuje Unię, chroni jej interesy i wdraża politykę unijną (zarządza budżetem, egzekwuje prawo). Ma siedzibę w Brukseli i Luksemburgu. Kadencja 5 lat. KE odpowiada przed Parlamentem. Komisarze decydują kolegialnie. Budżet Unii budżet obecny jest opracowany na lata (na 6 lat), członkowie UE (mapa z podręcznika): 1. RFN, Włochy, Francja, Luksemburg, Belgia, Holandia; 2. Dania, Wielka Brytania, Irlandia; 3. Grecja; 4. Hiszpania, Portugalia; 5. Austria, Finlandia, Szwecja; 6. W 2004 r. 10 państw w tym Polska; 7. Bułgaria, Rumunia; 8. Chorwacja (od 2013 r.) -28 państw (numery oznaczają kolejność rozszerzania się wspólnoty). 10. Polska w UE: Etapy zjednoczenia z Unią: układ o stowarzyszeniu, wniosek o członkostwo, negocjacje, traktat akcesyjny (podpisany w Atenach 16 kwietnia 2003 r.), referendum unijne z 7 oraz 8 czerwca 2003 r. (za Unią; 77,45%), przystąpienie do Unii 1 maja 2004 r. Od 21 grudnia 2007 r. jesteśmy w strefie Schengen czyli w grupie państw, między którymi nie ma kontroli na granicach. Prawa (swoboda poruszania się po UE, prawo do głosowania i kandydowania w wyborach do PE) i obowiązki obywatela UE (przestrzeganie prawa); wykorzystanie środków unijnych Polska otrzymuje fundusze z Unii w ramach funduszy strukturalnych oraz spójności; uczniowie korzystają z wymian międzynarodowych (Comenius, Erasmus+),. Prawo w Unii - prawo pierwotne traktaty założycielskie i akcesyjne; prawo wtórne przepisy instytucji unijnych oraz porozumienia międzynarodowe. Zasady unijne: zasada prymatu (pierwszeństwa) prawa wspólnotowego nad prawem krajowym; zasada pomocniczości (subsydiarności; patrz pkt. 7.); zasada solidarności; zasada jednolitości prawo wspólnotowe obowiązuje jednakowo we wszystkich krajach członkowskich. 11. Współpraca i konflikty międzynarodowe: ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzona w 1945 r. w San Francisco, by bronić pokoju na świecie. Przeprowadza operacje pokojowe, np. w byłej Jugosławii. Ma siedzibę w Nowym Jorku. Jej organy to: Zgromadzenie Ogólne wszystkich państw, Rada Bezpieczeństwa decyduje o użyciu wojska, składa się z 5 stałych członków (Rosja, USA, Chiny Wielka Brytania, Francja), którzy muszą jednogłośnie podjąć decyzje o użyciu siły oraz 10 kadencyjnych członków, oraz Sekretariat Generalny na czele Sekretarzem Generalnym ONZ obecnie jest nim Ban Ki-moon z Korei Płd.. Z ONZ współpracują wyspecjalizowane organizacje, np. UNICEFF, WHO. Mapa najważniejszych konfliktów międzynarodowych podręcznik. 12. Problemy współczesnego świata: globalna Północ (bogate kraje, z półkuli północnej) i globalne Południe (biedne kraje, tzw. trzeciego świata ) ich sytuacja i współzależność; pomoc humanitarna; globalizacja integracja gospodarcza, kulturalna, społeczna czy polityczna na skalę światową. i jej ocena w sferze kultury, gospodarki, polityki; imigranci uchodźcy (za ochronę uchodźców odpowiada agenda ONZ UNHCR) we współczesnym świecie; terroryzm i próby jego zwalczania. 13. Praca i przedsiębiorczość: praca i przedsiębiorczość jako sposób zaspokajania potrzeb ekonomicznych; cechy i umiejętności człowieka przedsiębiorczego, zasady organizacji pracy (cel, planowanie, podział zadań, harmonogram, ocena efektów). 14. Gospodarka rynkowa (najprościej mamy prawo założyć własną, inną niż państwowa, działalność gospodarczą, tworzyć nowe miejsca pracy, jesteśmy wówczas jednym z podmiotów gospodarczych z własnym majątkiem - firmą): podmioty gospodarcze (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, państwo) i związki między nimi; racjonalne i nieracjonalne gospodarowanie (zasady racjonalnego gospodarowania - minimalizacja kosztów,

5 maksymalizacja efektów); cechy gospodarki wolnorynkowej (własność prywatna środków produkcji, swoboda gospodarowania, konkurencja, dążenie do zysku, przedsiębiorczość); prawo podaży i popytu (podaż ilość towaru w określonym czasie, po określonej cenie; popyt chęć zakupu towaru/usługi w określonym czasie po określonej cenie) jako regulator rynku; analiza rynku (zbadanie co może być na rynku w danym czasie z korzyścią sprzedane zainwestowane) wybranego produktu lub usługi. 15. Gospodarstwo domowe mieszkańcy każdego domu czy mieszkania, którzy dla siebie zarabiają pieniądze i je wydają: jak funkcjonuje, jakie ma dochody i wydatki; budżet gospodarstwa domowego; prawa konsumenta np. do zwrotu towaru, jego wymiany bądź naprawy pomagają konsumentom - rzecznicy praw konsumenta w miastach czy powiatach, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta - UOKiK czy Federacja Konsumentów); sposób dochodzenia praw konsumenckich. 16. Pieniądz i banki: funkcje i formy pieniądza w gospodarce wolnorynkowej; bank centralny (NBP, np. emituje pieniądze, czy obsługuje budżet państwa) i banki komercyjne; Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie handluje papierami wartościowymi - akcjami, obligacjami; oferty bankowe (konta, lokaty, kredyty, fundusze inwestycyjne); oszczędzanie i inwestowanie. 17. Gospodarka w skali pastwa: produkt krajowy brutto (PKB) od jego wysokości zależny nasza składka do UE; wzrost gospodarczy; inflacja (spadek wartości pieniądza); recesja (zastój czy spadek w gospodarce); interpretacja danych statystycznych; dochody i wydatki państwa; budżet państwa; podatki w Polsce: PIT od osób fizycznych od każdego pracującego; stawki podatkowe 18% lub 32%:, VAT podatek pośredni od towarów i usług:, CIT podatek dochodowy od osób prawnych np. firm. 18. Przedsiębiorstwo i działalność gospodarcza: prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej (wymaga złożenia wniosku w gminie o zgodę na prowadzenie działalności, czasem wymaga koncesji); działalność przedsiębiorstwa; przychód, koszty, dochód i zysk przedsiębiorstwa; działania marketingowe (produkt, cena, miejsce, promocja); prawa i obowiązki pracownika wynikają z Kodeksu Pracy, ubezpieczenia społeczne (składki na nie są wpłacane do ZUS-u) i zdrowotne (wpłacane do NFZ-u). 19. Wybór szkoły i zawodu: dalsza edukacja w oparciu o własne preferencje i predyspozycje; zatrudnienie na lokalnym, regionalnym i krajowym rynku pracy; urzędy pracy, życiorys (CV), list motywacyjny; przyczyny bezrobocia i jego skutki. 20. Etyka w życiu gospodarczym: zasady etyczne pracowników i pracodawców; szara strefa (praca na czarno, bez płacenia podatków i udokumentowania dochodów) i jej ocena; korupcja (jest nielegalna i karalna) oraz ocena jej skutków.

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Opracowała mgr Marzena Kukuła ROZDZIAŁ VII. USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE Ocena celująca Wiedza i umiejętności ucznia wykraczają poza program

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS),

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z nową podstawą kształcenia ogólnego klasa II A. Wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III. Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Lucyna Kubińska WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KL.III Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej Lucyna Kubińska ROZDZIAŁ: USTRÓJ DEMOKRATYCZNY W POLSCE 1. Uczeń wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP

W centrum uwagi Roczny plan pracy. Liczb a godzi n lekcyj nych. Punkt z NPP W centrum uwagi Roczny plan pracy Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia Klasa II I. Społeczeństwo socjologia formy życia społecznego normy

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d

Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Wiedza o społeczeństwie, zakres rozszerzony Plan dydaktyczny, klasa 2d Jednostka tematyczna 1. Życie zbiorowe i jego reguły 2. Socjalizacja i kontrola społeczna Zagadnienia I. Społeczeństwo socjologia

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. a) ołówkiem nie wystawiam

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 2a i 2b Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa

Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa POLSKIE PRAWO KONSTYTUCYJNE Red.: Dariusz Górecki Wykaz skrótów Wstęp Rozdział 1 Nazwa i przedmiot prawa konstytucyjnego 1.Nazwa 2.Przedmiot prawa konstytucyjnego i jego miejsce w systemie prawa Rozdział

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie poziom rozszerzony na rok szkolny 2015/2016 dla klasy II a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 3 Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna

Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III. Ambasada, konsulat. Zimna wojna Rozkład programu treści nauczania z wiedzy o społeczeństwie klasa III L.p. Temat i treści Pojęcia, terminy 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie się z wymaganiami edukacyjnymi. O czym będziemy się uczyć

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie

Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Paweł Włoczewski Rozkład materiału nauczania Wiedza o Społeczeństwie Zakres podstawowy w klasie I PROGRAM NOWA ERA Mariusz Menz W centrum uwagi Podręcznik: Arkadiusz Janicki, W centrum uwagi. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie III Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Uczeń wyjaśnia, w jaki sposób powołani są prezydent i premier.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach. Klasa II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasach II i III gimnazjum im. Stefana kard. Wyszyńskiego w Sułkowicach Klasa II Ocena Osiągnięcia ucznia: celujący wykazuje się wiedzą i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy.

Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. WYMAGANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA ROZDZIAŁÓW W KLASIE TRZECIEJ Rozdział Temat lekcji l.godz. Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Parlament, prezydent, rząd i sądy. Prezydent i rząd, czyli

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów

Liczba. Jednostka tematyczna. Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO 1. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów Jednostka tematyczna Zagadnienia Klasa III I. PRAWO. Lekcja organizacyjna Ustalenie kontraktu, omówienie kryteriów 2//4/5. Prawo cywilne i rodzinne oceniania, wymagań programowych. Zapoznanie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony

Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Wiedza o społeczeństwie zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS semestr trzeci( klasa II) Dział I. Społeczeństwo 1. Życie zbiorowe i jego reguły socjologia formy życia społecznego normy społeczne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie

Bardziej szczegółowo

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza.

Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. Demokracja ma swój początek w Starożytnej Grecji. Słowo pochodzi z języka greckiego od słów demos, co znaczy lud oraz kratos władza. W znaczący wkład w jej rozwój ma także kultura Starożytnego Rzymu oraz

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE

Parlament Europejski. Rola i funkcje w UE Parlament Europejski Rola i funkcje w UE Instytucje UE Parlament Europejski Rada Europejska Rada Komisja Europejska Trybunał Sprawiedliwości UE Europejski Bank Centralny Trybunał Obrachunkowy Ogólny zakres

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania MAJ 2012 2 Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie Zadanie 1. (0 1) Obszar standardów

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum)

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE (gimnazjum) Cele ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat Życia publicznego; wyraża własne zdanie w wybranych sprawach publicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wiedza o społeczeństwie zawiera również elementy wychowawcze, w tym wymagania dotyczące postaw i przekonań. Chodzi np. o pogłębianie świadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych według nowej podstawy programowej Przedmiot: PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka Krzysztof Makara WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Spis treści: I. Ogólne założenia programu II. Cele edukacyjne: 1. Cele ogólne 2. Cele szczegółowe: kształcenia

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE GIMNAZJALNA OLIMPIADA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Edycja I [rok szkolny 2015/2016] 14 stycznia 2016 r. TEST ELIMINACJI SZKOLNYCH z kluczem odpowiedzi Organizator Olimpiady: Fundacja Promocji i Akredytacji

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby

Zakres wymagań Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń: I. Człowiek i społeczeństwo. potrafi opisać człowieka ze względu na jego specyficzne cechy ipotrzeby Plan wynikowy Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek ijego najważniejsze umiejętności Wymagania podstawowe. Uczeń: sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w klasie II gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie w klasie II gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych

Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Tabela 3. Porównanie systemów politycznych Charakterystyka ustroju System polityczny charakter głowy państwa republika republika republika republika monarchia parlamentarna budowa terytorialna państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas I. /nowa podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra,

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą

Bardziej szczegółowo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo

Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo Pytania na egzamin magisterski dla kierunku prawo 1. Pojęcie zasady naczelnej konstytucji 2. Zasada zwierzchnictwa Narodu 3. Formy realizacji zasady zwierzchnictwa Narodu 4. Zasada demokratycznego państwa

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury Etap I - szkolny 1. Życie społeczne. Uczeń: podaje przykłady zbiorowości, grup, społeczności i wspólnot; charakteryzuje rodzinę i grupę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Flaga Unii Europejskiej

Flaga Unii Europejskiej Temat 10: PROCESY INTEGRACYJNE W EUROPIE. 1. Procesy integracyjne. 2. Kalendarium integracji europejskiej. 3. Filary współpracy Unii Europejskiej. 4. Organy Unii Europejskiej. Flaga Unii Europejskiej Integracja

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Zaznacz państwa członkowskie starej Unii Europejskiej, które nie wprowadziły dotąd

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum. im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE

RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE RADA EUROPY STRAŻNIK PRAW CZŁOWIEKA W SKRÓCIE Państwa niebędące członkami Rady Europy (Białoruś) PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE SIEDZIBA GŁÓWNA I BIURA BUDŻET Albania, Andora, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia,

Bardziej szczegółowo

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie,

Dział I Ustrój demokratyczny w Polsce -wyjaśnia, co to znaczy, że konstytucja jest najwyższym aktem prawnym w państwie, PLAN WYNIKOWY ORAZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Drugi rok nauczania GIMNAZJUM Podręcznik A Pacewicz, T Merta KOSS Podręcznik i ćwiczenia Część II Temat

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Program nauczania dla gimnazjum Elżbieta Dobrzycka, Krzysztof Makara Realizowany w Gimnazjum Specjalnym nr 19 W Zespole Szkół nr 6 w Bytomiu Wymiar godzin: 65 Program został dostosowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY. KLASA I LO i II T D WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZAKRES PODSTAWOWY WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH KLASA I LO i II T O codziennym W dopuszcz dostateczny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych. Poziom podstawowy. XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klas pierwszych Poziom podstawowy XXXV LO im. Bolesława Prusa w Warszawie Wymagania ogólne I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Wiedza o społeczeństwie Samorząd to prawo jakiejś grupy osób do samodzielnego i niezależnego decydowania o swoich sprawach. Natomiast z prawno administracyjnego punktu widzenia samorząd oznacza powierzenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Młody obywatel w urzędzie Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne. 2. Udział w wyborach.

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Umiejętności. Wymagania ogólne: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Wymagania szczegółowe z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy pierwszej LO- zakres podstawowy, przygotowane w oparciu o materiały wydawnictwa Nowa Era Temat lekcji 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Rozdział IV: Mój udział w życiu gospodarczym Temat lekcji 1. Po co ludziom

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - -

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - - Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część druga. I.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014

PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO POWTÓRZENIE PRZED EGZAMINEM GIMNAZJALNYM 2014 PAŃSTWO to suwerenna organizacja polityczna, obejmująca swym działaniem ludność określonego terytorium. PAŃSTWO Cechy państwa: - własne terytorium

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units SYLABUS KIERUNEK STUDIÓW PRAWO, TRYB STACJONARNY STOPIEŃ EDUKACJI: STUDIA MAGISTERSKIE Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l Nazwa przedmiotu ( course title) PRAWO

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA

Klasa III. Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna GOSPODARKA WOLNORYNKOWA Klasa III GOSPODARKA WOLNORYNKOWA wyjaśnić, skąd wynika rzadkość dóbr i jak wpływa na działalność gospodarczą ludzi wymienić i zilustrować czynniki wytwórcze wykorzystywane przy produkcji różnych dóbr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD

UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD UCHWAŁA KRAJOWEJ KONWENCJI SLD z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Statutu SLD 1 Działając na podstawie art. 23 pkt. b) Statutu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Krajowa Konwencja uchwala następujące

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie

Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Kalendarz Maturzysty 2011/12 Wiedza o społeczeństwie Michał Krzywicki Drogi Maturzysto, Oddajemy Ci do rąk profesjonalny Kalendarz Maturzysty z WOSu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ Wymagania edukacyjne- wiedza o społeczeństwie Klasa 1 Rozdział 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do podręcznika BliŜej świata dla klasy II i III gimnazjum Opracowanie: Piotr Kopka. Część pierwsza (materiał dla klasy II gimnazjum)

Plan wynikowy do podręcznika BliŜej świata dla klasy II i III gimnazjum Opracowanie: Piotr Kopka. Część pierwsza (materiał dla klasy II gimnazjum) Plan wynikowy do podręcznika BliŜej świata dla klasy II i III gimnazjum Opracowanie: Piotr Kopka Według podstawy programowej na dwuletni cykl zajęć przewidziane jest 60 godzin dydaktycznych. Część pierwsza

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi

Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Plan wynikowy z wiedzy o społeczeństwie - zakres podstawowy W centrum uwagi Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie

Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel. Uczeń: - wyjaśnia znaczenie Wiedza o społeczeństwie Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Temat lekcji Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Obywatelstwo polskie i unijne 2. Proces

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża własne zdanie

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2013 wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy przykładowe odpowiedzi:

Egzamin maturalny 2013 wiedza o społeczeństwie poziom podstawowy przykładowe odpowiedzi: podstawowy przykładowe odpowiedzi: Zad. 1 A P B F C P Zad. 2 A 1 oraz 3 B Partia Republikańska Zad. 3 A autorytarny B totalitarny C demokratyczny Zad. 4 A Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Sojusz Lewicy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca

Bardziej szczegółowo

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Prawo jest na naszej stronie! www.profinfo.pl www.wolterskluwer.pl codzienne aktualizacje pełna oferta zapowiedzi wydawnicze rabaty na zamówienia zbiorcze do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne

Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca. Rozdział I: Obywatel Uczeń: 1. Obywatelstwo polskie i unijne Przedmiotowy system oceniania z Wiedzy o Społeczeństwie w XIII Liceum Ogólnokształcącym Wymagania na poszczególne oceny zgodny z programem nauczania przedmiotu. Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO

Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Wiedza o społeczeństwie zakres podstawowy klasa I LO Przedmiotowy system oceniania z wymaganiami na poszczególne oceny Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Mniejszości narodowe i etniczne na Mazowszu

Mniejszości narodowe i etniczne na Mazowszu Mniejszości narodowe i etniczne na Mazowszu - Działania Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Warszawa, dnia 11 czerwca 2013 r. Przestawione dane dotyczą społeczności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE

PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE PARLAMENT EUROPEJSKI: PROCEDURY WYBORCZE Procedury odnoszące się do wyborów do Parlamentu Europejskiego reguluje zarówno prawodawstwo europejskie, które definiuje zasady wspólne dla wszystkich państw członkowskich,

Bardziej szczegółowo