PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE DZIAŁ OCENA OCENA OCENA OCENA OCENA Ocena CELUJĄCA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA niedostateczna Podstawowe Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie umiejętności wymagania na ocenę - określić, z jakich źródeł informacji - określić, z jakich źródeł informacji - określić, z jakich źródeł - określić, z jakich źródeł opanował obywatelskie bardzo dobrą, a ponadto: korzystać w konkretnym momencie, korzystać w konkretnym momencie, informacji korzystać informacji korzystać wymagań - bierze udział - poszukiwać informacji - poszukiwać informacji w konkretnym momencie, w konkretnym momencie, przewidzianych w konkursach wiedzy w alternatywnych źródłach, w alternatywnych źródłach, - poszukiwać informacji - wskazać opinie i fakty na ocenę o społeczeństwie, - wskazać opinie i fakty - wskazać opinie i fakty w alternatywnych źródłach, w wypowiedziach dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę w wypowiedziach dotyczących życia w wypowiedziach dotyczących życia - wskazać opinie i fakty w dotyczących życia Braki w zakresie z zakresu zagadnień publicznego, publicznego, wypowiedziach dotyczących publicznego, wiedzy politycznych, społecznych - wysłuchać opinii rozmówcy - wysłuchać opinii rozmówcy i streścić życia publicznego, - omówić zasady współpracy i umiejętności i gospodarczych w Polsce i streścić jej najważniejsze wątki, jej najważniejsze wątki, - wysłuchać opinii rozmówcy w grupie (zilustrować to uniemożliwiają i na świecie, - sformułować własną opinię - sformułować własna opinię i streścić jej najważniejsze przykładami), kontynuowanie - prezentuje aktywną w wybranej sprawie i poprzeć ją w wybranej sprawie i poprzeć ją wątki, - wymienić rodzaje grup i ról nauki w klasie postawę na zajęciach argumentami, argumentami, - omówić zasady współpracy grupowych programowo i przyjmuje rolę lidera, - efektywnie komunikować się, zadawać - efektywnie komunikować się, zadawać w grupie (zilustrować to - opisać podstawowe wyższej. - twórczo rozwiązuje trafne i jasne pytania dotyczące trafne i jasne pytania dotyczące przykładami), sposoby podejmowania problemy i stosuje wiedzę omawianego zagadnienia, omawianego zagadnienia, - wskazać na przykładach decyzji. z innych przedmiotów - wziąć konstruktywny udział w dyskusji - przedstawić zasady wspólnego z życia, literatury i filmu, jakie w praktyce, i zebraniu (klasowym, szkolnym), działania w realizacji projektu mogą być grupy i role grupowe, - dostrzega w otaczającym - przedstawić zasady wspólnego uczniowskiego - wskazać związane z życiem go świecie zależności działania i zastosować je w realizacji - omówić zasady współpracy w grupie publicznym sytuacje o charakterze przyczynowo projektu uczniowskiego, (zilustrować to przykładami), wymagające podjęcia decyzji, skutkowym, - omówić zasady współpracy w grupie - rozpoznać potrzeby i interesy określić różne warianty - wyciąga wnioski i określić, od czego zależy dobra jednostek i grup, rozwiązania oraz ocenić ich 1

2 i formułuje trafne opinie. atmosfera podczas współpracy - wskazać na przykładach z życia, wady i zalety, (zilustrować to przykładami), literatury i filmu, jakie mogą być grupy - opisać i zastosować - rozpoznać potrzeby i interesy i role grupowe, podstawowe sposoby jednostek i grup, - przedstawić kilka najważniejszych podejmowania decyzji - wskazać na przykładach z życia, zasad pozyskiwania sojuszników do w sprawach dotyczących grupy literatury i filmu, jakie mogą być grupy realizacji własnych przedsięwzięć, (na lekcji lub w realnej sytuacji). i role grupowe, - wskazać związane z życiem - przedstawić kilka najważniejszych publicznym sytuacje wymagające zasad pozyskiwania sojuszników do podjęcia decyzji, określić różne realizacji własnych przedsięwzięć, warianty rozwiązania oraz ocenić ich - zdystansować się od grupy lub wady i zalety, przeciwstawić się jej w sytuacji, w której - opisać i zastosować podstawowe nie chce zaaprobować konkretnych sposoby podejmowania decyzji zachowań lub decyzji, w sprawach dotyczących grupy (na - wskazać związane z życiem lekcji lub w realnej sytuacji), publicznym sytuacje wymagające - rozpoznać stanowiska stron konfliktu podjęcia decyzji, określić różne i wskazać możliwe sposoby jego warianty rozwiązania oraz ocenić ich rozwiązania. wady i zalety, - opisać i zastosować podstawowe sposoby podejmowania decyzji w sprawach dotyczących grupy (na lekcji lub w realnej sytuacji), - rozpoznać stanowiska stron konfliktu i wskazać możliwe sposoby jego rozwiązania, - zastosować wybrany sposób rozwiązywania konfliktu (na lekcji lub w realnej sytuacji). Człowiek Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie 2

3 w wymagania na ocenę - wyjaśnić, jaka rolę odgrywają - wyjaśnić, jaka rolę odgrywają - wyjaśnić, jaka rolę odgrywają - podać przykłady opanował społeczeństwie bardzo dobrą, a ponadto: w ludzkim życiu więzi społeczne, w ludzkim życiu więzi społeczne, w ludzkim życiu więzi zbiorowości, grup, wymagań - bierze udział - podać przykłady zbiorowości, grup, - podać przykłady zbiorowości, grup, społeczne, społeczności i wspólnot, przewidzianych w konkursach wiedzy społeczności i wspólnot, społeczności i wspólnot, - podać przykłady zbiorowości, - wymienić rodzaje i źródła na ocenę o społeczeństwie, - wyjaśnić na przykładach, jak tworzą - podać możliwe sposoby grup, społeczności i wspólnot, norm oraz zilustrować je dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę się podziały na swoich i obcych, przeciwstawiania się nietolerancji, - rozpoznać role społeczne, przykładami, Braki w zakresie z zakresu zagadnień - podać możliwe sposoby - rozpoznać role społeczne, w których w których występuje oraz - wyjaśnić, dlaczego życie wiedzy politycznych, społecznych przeciwstawiania się nietolerancji, występuje oraz określić na wybranych określić na wybranych społeczne nie mogłoby się i umiejętności i gospodarczych w Polsce - rozpoznać role społeczne, w których przykładach związane z nimi przykładach związane z nimi toczyć bez poczucia uniemożliwiają i na świecie, występuje oraz określić na wybranych oczekiwania, oczekiwania, odpowiedzialności kontynuowanie - prezentuje aktywną przykładach związane z nimi - wymienić rodzaje i źródła norm oraz - wymienić rodzaje i źródła norm i wywiązywania się nauki w klasie postawę na zajęciach oczekiwania, zilustrować je przykładami, oraz zilustrować je przykładami, z obowiązków przez programowo i przyjmuje rolę lidera, - scharakteryzować na przykładach - rozpoznać sytuacje łamania norm - rozpoznać sytuacje łamania poszczególnych obywateli, wyższej. - twórczo rozwiązuje rodzinę i grupę rówieśniczą jako małe i przewidzieć skutki takiego norm i przewidzieć skutki - wyjaśnić, na czym polega problemy i stosuje wiedzę grupy, postępowania, takiego postępowania, przestrzeganie praw ucznia, z innych przedmiotów - wymienić rodzaje i źródła norm oraz - wyjaśnić, dlaczego życie społeczne - wyjaśnić, dlaczego życie - scharakteryzować wybrane w praktyce, zilustrować je przykładami, nie mogłoby się toczyć bez poczucia społeczne nie mogłoby się warstwy społeczne, grupy - dostrzega w otaczającym - rozpoznać sytuacje łamania norm odpowiedzialności i wywiązywania się toczyć bez poczucia zawodowe i style życia. go świecie zależności i przewidzieć skutki takiego z obowiązków przez poszczególnych odpowiedzialności o charakterze przyczynowo postępowania, obywateli, i wywiązywania się skutkowym, - wyjaśnić znaczenie wzajemności - scharakteryzować życie społeczności z obowiązków przez - wyciąga wnioski i zaufania w relacjach międzyludzkich, szkolnej oraz wyjaśnić, na czym polega poszczególnych obywateli, i formułuje trafne opinie. - wyjaśnić, dlaczego życie społeczne przestrzeganie praw ucznia, - scharakteryzować życie nie mogłoby się toczyć bez poczucia - przedstawić cele i kompetencje społeczności szkolnej oraz odpowiedzialności i wywiązywania się Samorządu Uczniowskiego oraz wyjaśnić, na czym polega z obowiązków przez poszczególnych odnieść je do działania samorządu przestrzeganie praw ucznia, obywateli, w szkole, - przedstawić cele - wskazać w życiu szkoły decyzje, które - scharakteryzować wybrane warstwy i kompetencje Samorządu mogą podejmować sami uczniowie, społeczne, grupy zawodowe i style Uczniowskiego oraz odnieść je oraz te, które muszą być podejmowane życia, do działania samorządu w przez dyrektora, radę pedagogiczną - rozpoznać i zaprezentować problemy szkole, oraz poszczególnych nauczycieli, dotyczące młodych ludzi w ich - scharakteryzować wybrane 3

4 - scharakteryzować życie społeczności środowisku lokalnym i wskazać możliwe warstwy społeczne, grupy szkolnej oraz wyjaśnić, na czym polega rozwiązania. zawodowe i style życia. przestrzeganie praw ucznia, - wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim - przedstawić cele i kompetencje stopniu wydarzenia, decyzje polityczne Samorządu Uczniowskiego oraz i procesy społeczne dotyczą interesów odnieść je do działania samorządu jednostek i grup. w szkole, - wyjaśnij, w jaki sposób w jego szkole wybiera się władze samorządu oraz ocenić, na ile wybory są autentyczne i demokratyczne, - scharakteryzować wybrane warstwy społeczne, grupy zawodowe i style życia, - samodzielnie wyszukiwać i interpretować informacje dotyczące perspektyw życiowych młodych Polaków (na podstawie samodzielnie zebranych informacji), - rozpoznać i zaprezentować problemy dotyczące młodych ludzi w ich środowisku lokalnym i wskazać możliwe rozwiązania. - wyjaśnić, w jaki sposób i w jakim stopniu wydarzenia, decyzje polityczne i procesy społeczne dotyczą interesów jednostek i grup. Samorząd Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie lokalny wymagania na ocenę - uzasadnić potrzebę samorządności w - uzasadnić potrzebę samorządności w - wyjaśnić, co to jest samorząd - wyjaśnić, co to jest opanował bardzo dobrą, a ponadto: państwie podać państwie podać terytorialny, samorząd terytorialny, wymagań - bierze udział przykłady działania samorządów przykłady działania samorządów - wyjaśnić, na czym polega - podać podstawowe przewidzianych 4

5 w konkursach wiedzy zawodowych i samorządów zawodowych i samorządów zasad decentralizacji, informacje o swoim na ocenę o społeczeństwie, mieszkańców, mieszkańców, - podać podstawowe informacje sąsiedztwie (środowisku dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę - wyjaśnić, co to jest samorząd - wyjaśnić, co to jest samorząd o swoim sąsiedztwie lokalnym, wsi, osiedlu), Braki w zakresie z zakresu zagadnień terytorialny, terytorialny, (środowisku lokalnym, wsi, - przygotować plakat wiedzy politycznych, społecznych - wyjaśnić, co to jest zasada - wyjaśnić, co to jest zasada osiedlu) i zlokalizować je na promującą gminę, okolicę lub i umiejętności i gospodarczych, w Polsce pomocniczości, i podać przykład jej pomocniczości, mapie, region, uniemożliwiają i na świecie, zastosowania, - wyjaśnić, na czym polega zasad - opisać cechy szczególne - wymienić kilka przykładów kontynuowanie - prezentuje aktywną - wyjaśnić w odniesieniu do przykładu decentralizacji, swojego regionu, jego walory zadań realizowanych przez nauki w klasie postawę na zajęciach z życia własnego regionu i swojej - podać podstawowe informacje i problemy, wymienić władze własnej gminy, programowo i przyjmuje rolę lidera, miejscowości na czym polega zasad o swoim sąsiedztwie (środowisku najważniejsze wydarzenia - opisać sposób wyższej. - twórczo rozwiązuje decentralizacji, lokalnym, wsi, osiedlu) i zlokalizować je i znane postaci z jego dziejów, przeprowadzenia wyborów do problemy i stosuje wiedzy - podać podstawowe informacje na mapie, - przygotować plakat promującą rad gmin i powiatów oraz z innych przedmiotów o swoim sąsiedztwie (środowisku - opisać cechy szczególne swojego gminę, okolicę lub region, sejmiku samorządowego, w praktyce, lokalnym, wsi, osiedlu) i zlokalizować je regionu, jego walory i problemy, - podać przykłady - wyjaśnić, co to jest budżet - dostrzega w otaczającym na mapie, wymienić najważniejsze wydarzenia ponadgminnych władz gminy, oraz podać przykłady go świecie zależności - opisać cechy szczególne swojego i znane postaci z jego dziejów, samorządowych oraz wyjaśnić, dochodów i wydatków. o charakterze przyczynowo regionu, jego walory i problemy, - znać najważniejsze wydarzenia jak są wybierane, skutkowym, wymienić najważniejsze wydarzenia z życia samorządu lokalnego we - wymienić kilka przykładów - wyciąga wnioski i znane postaci z jego dziejów, własnej gminie, zadań realizowanych przez i formułuje trafne opinie. - znać najważniejsze wydarzenia - przygotować plakat, folder czy stronę władze własnej gminy, z życia samorządu lokalnego we internetową promującą gminę, okolicę - opisać sposób własnej gminie, lub region, przeprowadzenia wyborów do - przygotować plakat, folder czy stronę - podać przykłady ponadgminnych rad gmin i powiatów oraz internetową promującą gminę, okolicę władz samorządowych oraz wyjaśnić, sejmiku samorządowego, lub region, jak są wybierane, - podać sposoby wpływania - podać przykłady ponadgminnych - scharakteryzować kompetencje rady obywateli na decyzje władz władz samorządowych oraz wyjaśnić, gminy, podać, czym zajmuje się zarząd samorządowych różnych jak są wybierane, gminy i kto go powołuje, szczebli, - porównać na wybranym przykładzie - wymienić kilka przykładów zadań - wyjaśnić, co to jest budżet zakres działania samorządu realizowanych przez władze własnej gminy, oraz podać przykłady wojewódzkiego i wojewody, gminy, dochodów i wydatków. - scharakteryzować kompetencje rady - podać, gdzie mieszczą się urzędy 5

6 gminy, podać, czym zajmuje się zarząd gminy i kto go powołuje, - wymienić kilka przykładów zadań realizowanych przez władze własnej gminy, - podać, gdzie mieszczą się urzędy gminy i powiatu oraz wymienić przykłady spraw, które można tam załatwić, - nawiązać kontakt z lokalnymi instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi oraz podjąć współpracę z jedną z nich (w miarę swoich możliwości), - napisać krótki list w wybranej sprawie publicznej, - wypełnić proste formularze urzędowe, - opisać sposób przeprowadzenia wyborów do rad gmin i powiatów oraz sejmiku samorządowego, - podać sposoby wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych różnych szczebli, - wyjaśnić, co to jest budżet gminy, oraz podać przykłady dochodów i wydatków, - opisać, jak są podejmowane decyzje w sprawie budżetu. - wymienić sposoby radzenia sobie władz samorządu gminnego, powiatowego i wojewódzkiego z problemami społecznymi i ekonomicznymi, gminy i powiatu oraz wymienić przykłady spraw, które można tam załatwić, - opisać sposób przeprowadzenia wyborów do rad gmin i powiatów oraz sejmiku samorządowego, - podać sposoby wpływania obywateli na decyzje władz samorządowych różnych szczebli, - wyjaśnić, co to jest budżet gminy, oraz podać przykłady dochodów i wydatków, - opisać, jak są podejmowane decyzje w sprawie budżetu. - określić, jakie zadania dotyczące prowadzenia szkół mają władze samorządowe i wskazać przykłady związków łączących szkołę i społeczność lokalną. 6

7 - określić, jakie zadania dotyczące prowadzenia szkół mają władze samorządowe i wskazać przykłady związków łączących szkołę i społeczność lokalną. Zasady Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie demokracji wymagania na ocenę - wytłumaczyć, czym jest państwo - wytłumaczyć, czym jest państwo - wytłumaczyć, czym jest - wytłumaczyć, czym jest opanował bardzo dobrą, a ponadto: i jakie są jego główne funkcje, i jakie są jego główne funkcje, państwo i jakie są jego główne państwo i jakie są jego wymagań - bierze udział - wyjaśnić, czym jest władza - wskazać różnice w sytuacji obywatela funkcje, główne funkcje, przewidzianych w konkursach wiedzy państwowa, w ustroju - wskazać różnice w sytuacji - wyjaśnić pojęcie na ocenę o społeczeństwie, - wskazać różnice w sytuacji obywatela autorytarnym i totalitarnym, obywatela w ustroju totalitaryzmu i autorytaryzmu, dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę w ustroju - wskazać różnice między monarchią, autorytarnym - wymienić kilka państw Braki w zakresie z zakresu zagadnień autorytarnym i totalitarnym, demokracją i dyktaturą, i totalitarnym, o ustroju wiedzy politycznych, społecznych - wskazać różnice między monarchią, - scharakteryzować państwo totalitarne, - wyjaśnić różnice między - podać przykłady republik i umiejętności i gospodarczych w Polsce demokracją i dyktaturą, - wyjaśnić różnice między gospodarką gospodarką scentralizowana, i monarchii, uniemożliwiają i na świecie, - scharakteryzować państwo totalitarne scentralizowana, a wolnorynkową, a wolnorynkową, - przedstawić najważniejsze kontynuowanie - prezentuje aktywną odwołując się do przykładów - przedstawić najważniejsze sposoby - wymienić kilka państw sposoby rozumienia pojęcia nauki w klasie postawę na zajęciach historycznych, rozumienia pojęcia demokracja, o ustroju demokracja, programowo i przyjmuje rolę lidera, - wyjaśnić różnice miedzy gospodarka - wymienić kilka państw o ustroju - podać przykłady republik - wyjaśnić znaczenie praw wyższej. - twórczo rozwiązuje scentralizowana, a wolnorynkową, i monarchii, człowieka we współczesnej problemy i stosuje wiedzę - przedstawić najważniejsze sposoby - podać przykłady republik i monarchii, - wskazać i omówić różnice demokracji, z innych przedmiotów rozumienia pojęcia demokracja, - wskazać i omówić różnice między między demokracją - wyjaśnić, czym się różnią w praktyce, - wymienić kilka państw o ustroju demokracją bezpośrednią bezpośrednią i jaką rolę odgrywają w życiu - dostrzega w otaczającym i przedstawicielską oraz większościową i przedstawicielską oraz publicznym kompromis go świecie zależności - podać przykłady republik i monarchii, (wyborczą) i konstytucyjną (liberalną), większościową (wyborczą) i konsensus, o charakterze przyczynowo - wskazać i omówić różnice między - wyjaśnić zasadę poszanowania praw i konstytucyjną (liberalną), - wskazać zalety oraz skutkowym, demokracją bezpośrednią mniejszości w państwie - wyjaśnić zasadę słabości ustroju - wyciąga wnioski i przedstawicielską oraz większościową poszanowania praw mniejszości demokratycznego. i formułuje trafne opinie. (wyborczą) i konstytucyjną (liberalną), - wyjaśnić znaczenie praw człowieka w państwie - wytłumaczyć, dlaczego i w jaki sposób we współczesnej demokracji, - wyjaśnić znaczenie praw władza większości we współczesnych - opisać, jak narodziła się i zmieniała człowieka we współczesnej 7

8 państwach demokratycznych jest ograniczona, - wyjaśnić zasady: większości, pluralizmu i poszanowania praw mniejszości w państwie - wyjaśnić znaczenie praw człowieka we współczesnej demokracji, - opisać, jak narodziła się i zmieniała demokracja w ciągu wieków, - wskazać najważniejsze tradycje demokratyczne (antyczną, europejską, amerykańską, polską), - podać kilka przykładów demokratycznych zasad znanych z historii Polski, - wyjaśnić, czym się różnią i jaką rolę odgrywają w życiu publicznym kompromis i konsensus, - wyjaśnić, na czym mógłby polegać kompromis w konkretnych sytuacjach konfliktowych, - wymienić najważniejsze wartości demokratyczne i wskazać przykłady konfliktów tych wartości, - wyjaśnić, jakimi wartościami kierują się uczestnicy życia publicznego w swoim postępowaniu, - sformułować i zestawić argumenty za ograniczeniem wolności słowa i przecie niemu, - wskazać i zilustrować przykładami demokracja w ciągu wieków, - wskazać najważniejsze tradycje demokratyczne (antyczną, europejską, amerykańską, polską), - wyjaśnić, czym się różnią i jaką rolę odgrywają w życiu publicznym kompromis i konsensus, - wyjaśnić, na czym mógłby polegać kompromis w konkretnych sytuacjach konfliktowych, - wymienić najważniejsze wartości demokratyczne i wskazać przykłady konfliktów tych wartości, - wskazać i zilustrować przykładami zalety oraz słabości ustroju demokratycznego, - wskazać na przykładzie Polski przykłady łamania zasad demokracji. demokracji, - wyjaśnić, czym się różnią i jaką rolę odgrywają w życiu publicznym kompromis i konsensus, - wymienić najważniejsze wartości demokratyczne i wskazać przykłady konfliktów tych wartości, - wskazać i zilustrować przykładami zalety oraz słabości ustroju demokratycznego. 8

9 zalety oraz słabości ustroju demokratycznego, - wskazać na przykładzie Polski przykłady łamania zasad demokracji. Aktywność Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie obywatelska wymagania na ocenę - wyjaśnić, jak w sensie formalnym - wyjaśnić, jak w sensie formalnym - wyjaśnić, jak w sensie - wyjaśnić, jak w sensie opanował bardzo dobrą, a ponadto: stajemy się obywatelami (prawo ziemi, stajemy się obywatelami (prawo ziemi, formalnym stajemy się formalnym stajemy się wymagań - bierze udział prawo krwi, nadanie obywatelstwa), prawo krwi, nadanie obywatelstwa), obywatelami (prawo ziemi, obywatelami (prawo ziemi, przewidzianych w konkursach wiedzy - podać przykłady uprawnień - przedstawić cechy dobrego obywatela prawo krwi, nadanie prawo krwi, nadanie na ocenę o społeczeństwie, i obowiązków wynikających oraz wskazać na przykładzie obywatelstwa), obywatelstwa), dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę z obywatelstwa polskiego, konkretnych, postaci (historycznych lub - przedstawić cechy dobrego - przedstawić cechy dobrego Braki w zakresie z zakresu zagadnień - przedstawić cechy dobrego obywatela współczesnych) znaczenie postaw obywatela oraz wskazać na obywatela wiedzy politycznych, społecznych oraz wskazać na przykładzie i cnót obywatelskich, przykładzie konkretnych, postaci - wymienić i umiejętności i gospodarczych w Polsce konkretnych, postaci (historycznych lub - wymienić podmioty życia publicznego (historycznych lub i scharakteryzować formy uniemożliwiają i na świecie, współczesnych) znaczenie postaw (np. obywatele, zrzeszenia, media, współczesnych) znaczenie uczestniczenia obywateli kontynuowanie - prezentuje aktywną i cnót obywatelskich, partie polityczne, politycy, władza, postaw i cnót obywatelskich, w życiu publicznym oraz nauki w klasie postawę na zajęciach - wymienić podmioty życia publicznego instytucje publiczne, biznes itp.) oraz - wymienić i scharakteryzować wywierania wpływu na programowo i przyjmuje rolę lidera, (np. obywatele, zrzeszenia, media, wskazać na przykładzie, jak ze sobą formy uczestniczenia obywateli decyzje władz, wyższej. - twórczo rozwiązuje partie polityczne, politycy, władza, współpracują i konkurują w życiu w życiu publicznym, - wyjaśnić, co to jest problemy i stosuje wiedzy instytucje publiczne, biznes itp.) oraz publicznym, - wyjaśnić na przykładach, jak stowarzyszenie oraz kto i po z innych przedmiotów wskazać na przykładzie, jak ze sobą - wymienić i scharakteryzować formy obywatele mogą wywierać co może je założyć, w praktyce, współpracują i konkurują w życiu uczestniczenia obywateli w życiu wpływ na decyzje władz (na - wymienić najważniejsze - dostrzega w otaczającym publicznym, publicznym, poziomie lokalnym, krajowym, związki zawodowe działające go świecie zależności - wymienić i scharakteryzować formy - wyjaśnić na przykładach, jak europejskim i globalnym), w Polsce, o charakterze przyczynowo uczestniczenia obywateli w życiu obywatele mogą wywierać wpływ na - wyjaśnić, co to jest - scharakteryzować cele skutkowym, publicznym, decyzje władz (na poziomie lokalnym, stowarzyszenie oraz kto i po co i formy działania związków - wyciąga wnioski - wyjaśnić na przykładach, jak krajowym, europejskim i globalnym), może je założyć, zawodowych, i formułuje trafne opinie. obywatele mogą wywierać wpływ na - wyjaśnić, co to jest stowarzyszenie - wymienić najważniejsze - wyjaśnić, dlaczego decyzje władz (na poziomie lokalnym, oraz kto i po co może je założyć, związki zawodowe działające w obywatele powinni krajowym, europejskim i globalnym), - wymienić najważniejsze związki Polsce, uczestniczyć w wyborach 9

10 - wyjaśnić, co to jest stowarzyszenie zawodowe działające w Polsce, - scharakteryzować cele i formy - przedstawić rolę środków oraz kto i po co może je założyć, - scharakteryzować cele i formy działania związków masowego przekazu - podać przykłady organizacji działania związków zawodowych, zawodowych, w państwie pozarządowych i społecznych - wyjaśnić, dlaczego obywatele powinni - wyjaśnić, dlaczego obywatele - odróżnić komentarz od (lokalnych i ogólnopolskich) oraz uczestniczyć w wyborach lokalnych, powinni uczestniczyć informacji, wyjaśnić ich znaczenie dla obywateli, krajowych i europejskich, w wyborach lokalnych, - scharakteryzować specyfikę - wymienić najważniejsze związki - wymienić zasady demokratycznych krajowych i europejskich, przekazu zawartego zawodowe działające w Polsce, wyborów i stosować je w głosowaniu - wymienić zasady w reklamie oraz dokonać jego - opracować projekt uczniowski w szkole, demokratycznych wyborów analizy. dotyczący rozwiązania jednego - opisać, jaką funkcję pełni kampania i stosować je w głosowaniu z problemów społeczności szkolnej lub wyborcza i podać przykłady działań w szkole, lokalnej i w miarę możliwości go komitetów wyborczych, - wyjaśnić, co to jest opinia scharakteryzować, - krytycznie analizować ulotki, hasła publiczna i określić, jaką rolę - scharakteryzować cele i formy reklamowe i spoty wyborcze, odgrywa w państwie działania związków zawodowych, - wyjaśnić, co to jest opinia publiczna - wyjaśnić, dlaczego obywatele powinni i określić, jaką rolę odgrywa w państwie - przedstawić rolę środków uczestniczyć w wyborach lokalnych, masowego przekazu w państwie krajowych i europejskich, - opisać sposoby badania opinii - wymienić zasady demokratycznych publicznej oraz krytycznego - odróżnić komentarz od wyborów i stosować je w głosowaniu wykorzystywania wyników badań, informacji, w szkole, - odczytać i interpretować wyniki - wyszukać i porównać - opisać, jaką funkcję pełni kampania wybranego sondażu opinii publicznej, konkretne informacje wyborcza i podać przykłady działań - przedstawić rolę środków masowego przedstawiane w różnych komitetów wyborczych, przekazu w państwie mediach, - krytycznie analizować ulotki, hasła - odróżnić komentarz od informacji, - scharakteryzować specyfikę reklamowe i spoty wyborcze, - wyszukać i porównać konkretne przekazu zawartego w reklamie - wyjaśnić, co to jest opinia publiczna informacje przedstawiane w różnych oraz dokonać jego krytycznej i określić (na przykładzie) jaką rolę mediach, analizy. odgrywa w państwie - scharakteryzować specyfikę przekazu - opisać sposoby badania opinii zawartego w reklamie oraz dokonać publicznej oraz krytycznego jego krytycznej analizy. wykorzystywania wyników badań, 10

11 - odczytać i interpretować wyniki wybranego sondażu opinii publicznej, - przedstawić rolę środków masowego przekazu w państwie - wyjaśnić, skąd się bierze selektywność i stronniczość przekazu oraz jak się przed nią bronić, - odróżnić komentarz od informacji, - wyszukać i porównać konkretne informacje przedstawiane w różnych mediach, - scharakteryzować specyfikę przekazu zawartego w reklamie oraz dokonać jego krytycznej analizy. - wyjaśnić, dlaczego obywatelskie działania na rzecz dobra wspólnego mają zasadnicze znaczenie dla demokracji. Naród Uczeń opanował wszystkie Uczeń nie i patriotyzm wymagania na ocenę - wyjaśnić, co dla niego znaczy być - wyjaśnić, co dla niego znaczy być - wyjaśnić, co to znaczy być - wskazać różnice między opanował bardzo dobrą, a ponadto: Polakiem (lub członkiem innej Polakiem (lub członkiem innej Polakiem (lub członkiem innej obywatelstwem lub wymagań - bierze udział wspólnoty narodowej), wspólnoty narodowej), wspólnoty narodowej), narodowością, przewidzianych w konkursach wiedzy - wskazać różnice między - wskazać różnice między - wskazać różnice między - wymienić mniejszości na ocenę o społeczeństwie, obywatelstwem lub narodowością, obywatelstwem lub narodowością, obywatelstwem lub narodowe, grupy etniczne lub dopuszczającą. - ma rozległą wiedzę - wyjaśnić, czym jest naród, a czym - wymienić mniejszości narodowe, narodowością, grupy imigrantów żyjące Braki w zakresie z zakresu zagadnień społeczeństwo i określić, jakie są grupy etniczne lub grupy imigrantów - wymienić mniejszości obecnie w Polsce, wiedzy politycznych, społecznych podobieństwa i różnice między tymi żyjące obecnie w Polsce, narodowe, grupy etniczne lub - wymienić prawa i umiejętności i gospodarczych w Polsce pojęciami, - wymienić prawa przysługujące grupy imigrantów żyjące przysługujące mniejszościom uniemożliwiają i na świecie, - wskazać na przykładach mniejszościom narodowym, obecnie w Polsce, narodowym, kontynuowanie - prezentuje aktywną wielonarodową tradycję Polski, - scharakteryzować i zaprezentować - wymienić prawa przysługujące - wyjaśnić na przykładach, nauki w klasie 11

12 postawę na zajęciach - wymienić mniejszości narodowe, wybraną grupę etniczną (jej język, mniejszościom narodowym, czym jest patriotyzm; programowo i przyjmuje rolę lidera, grupy etniczne lub grupy imigrantów kulturę, historię), - wyjaśnić, co to jest Polonia, porównać patriotyzm wyższej. - twórczo rozwiązuje żyjące obecnie w Polsce, - wyjaśnić, co to jest Polonia, oraz oraz wskazać miejsca jej z nacjonalizmem problemy i stosuje wiedzę - wymienić prawa przysługujące wskazać miejsca jej największych największych skupisk na i szowinizmem, z innych przedmiotów mniejszościom narodowym, skupisk na świecie, świecie, - wyjaśnić, w jaki sposób w praktyce, - na podstawie samodzielnie zebranych - porównać znaczenie dla ludzi wielkiej - wyjaśnić na przykładach, czym stereotypy i uprzedzenia - dostrzega w otaczającym informacji scharakteryzować i małej ojczyzny, jest patriotyzm; porównać utrudniają relacje między go świecie zależności i zaprezentować wybraną grupę - wyjaśnić na przykładach, czym jest patriotyzm z nacjonalizmem narodami. o charakterze przyczynowo etniczną (jej język, kulturę, historię), patriotyzm; porównać patriotyzm i szowinizmem, skutkowym, - wyjaśnić, co to jest Polonia, oraz z nacjonalizmem i szowinizmem, - podać przykłady postawy - wyciąga wnioski wskazać miejsca jej największych - podać przykłady postawy patriotycznej patriotycznej we współczesnym i formułuje trafne opinie. skupisk na świecie, we współczesnym świecie, świecie, - wymienić przykłady podtrzymywania - wskazać na przykładzie Holocaustu - wskazać na przykładzie przez środowiska polonijne więzi i innych zbrodni przeciwko ludzkości Holocaustu - konsekwencje z ojczyzną, konsekwencje skrajnego nacjonalizmu, skrajnego nacjonalizmu, - porównać na podstawie więzi - wskazać na przykładach - wyjaśnić, w jaki sposób odczuwanych przez siebie znaczenie (współczesnych i historycznych) stereotypy i uprzedzenia dla ludzi wielkiej i małej ojczyzny, i wyjaśnić, w jaki sposób stereotypy utrudniają relacje między - wyjaśnić na przykładach, czym jest i uprzedzenia utrudniają relacje między narodami. patriotyzm; porównać patriotyzm narodami. z nacjonalizmem i szowinizmem, - podać przykłady postawy patriotycznej we współczesnym świecie, - wskazać na przykładzie Holocaustu i innych zbrodni przeciwko ludzkości konsekwencje skrajnego nacjonalizmu, - wskazać na przykładach (współczesnych i historycznych) i wyjaśnić, w jaki sposób stereotypy i uprzedzenia utrudniają relacje między narodami. 12

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE

Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej WYMAGANIA EDUKACYJNE ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015

KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 KRYTERIA OCEN i ZASADY PRACY NA LEKCJACH WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DLA KLASY 1b i 1c Publicznego Gimnazjum nr 2 w Przegini rok szkolny 2014/2015 mgr Agnieszka Żurek KRYTERIA OCEN Ocenę celującą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z WOS-u W UJĘCIU OPERAYJNO CZYNNOŚCIOWYM KL. II Dział I: PODSTAWOWE OBYWATELSKIE a) uczeń pamięta: - z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; - zasady

Bardziej szczegółowo

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne,

omawia zasady komunikowania się i współpracy w grupie, - charakteryzuje rodzinę i grupę rówieśniczą, jako małe grupy społeczne, Dział I. Podstawowe umiejętności obywatelskie. Ocena dopuszczająca - zna pojęcia: społeczeństwo, wspólnota, zbiorowość, więzi i role społeczne, obywatel, obywatelstwo, grupa społeczna, potrzeba, wolontariat,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS. Część pierwsza Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie zintegrowany z serią KOSS Część pierwsza Przykładowe wymagania na oceny z zakresu podstawowego (na ocenę dopuszczająca i dostateczną) oraz z zakresu ponadpodstawowego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II. Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Semestr I Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje na tematy związane z życiem publicznym. Wyjaśnia, co to jest samorząd szkolny.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa II

Wymagania edukacyjne klasa II Wymagania edukacyjne klasa II I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM ROK NAUKI I I. Przedmiotem oceny są: - wiadomości i umiejętności, - zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). II. Sposoby

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie

Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie Przedmiotowe Zasady Oceniania na lekcjach wiedzy o społeczeństwie 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko

Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013. Piotr Szlachetko Wymagania na poszczególne oceny WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2012/2013 Piotr Szlachetko UWAGA! Podczas zajęć KOSS nie będę oceniał poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Kryteria oceniania z wiedzy o społeczeństwie w klasie II Opracowała Jolanta Łukaszewska Semestr I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Wymienia główne źródła, z których można czerpać informacje

Bardziej szczegółowo

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE :

WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : WOS WYMAGANIA EDUKACYJNE : ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE określić, z jakich źródeł informacji w konkretnych sytuacjach należy korzystać; wskazać opinie i fakty w wypowiedziach dotyczących

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III Przedmiotowy system oceniania i wymagania edukacyjne zgodne z nową podstawą programową WYMAGANIA EDUKACYJNE : Uczeń powinien umieć: określić, z jakich źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16

KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY II GIMNAZJUM Z WOS u KOSS autorzy; Alicja Pacewicz, Tomasz Merta, Sylwia Żmijewska- Kwiręg Rok szkolny 2015/16 ROZDZIAŁ I: PODSTAWOWE UMIEJETNOŚCI OBYWATELSKIE określa, z

Bardziej szczegółowo

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest

Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża. własne zdanie w wy branych sprawach publicznych i uzasadnia je; jest Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE III etap edukacyjny I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia publicznego; wyraża

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko

Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014. Piotr Szlachetko Rozkład materiału WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II 2013/2014 Piotr Szlachetko Wolne miejsce na odwrocie to miejsce na notatki. Plan może ulec zmianie ze względu na potrzeby szkoły. 1. Wystawianie ocen:

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II - III 1. Podstawowe umiejętności obywatelskie. 1.1. Dopuszczający: 1. wymienić najważniejsze cechy dobrego obywatela, - wyjaśnić, jaką rolę odgrywają w ludzkim życiu więzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o:

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie zostały opracowane w oparciu o: - program nauczania zgodny z z nową podstawą programową - obowiązujące Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI OBYWATELSKIE Podstawowe umiejętności w grupie. Uczeń: 1. omawia i stosuje zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS KLASA I Dział: CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE nie potrafi sformułować jasnej na tematy poruszane na jego postawa na jest bierna, ale wykazuje chęć do współpracy wymienia rodzaje grup

Bardziej szczegółowo

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji;

2. wymienia i stosuje podstawowe sposoby podejmowania wspólnych decyzji; Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ (KOSS), zgodnego z podstawą kształcenia ogólnego określonej w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych

Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych Załącznik nr 1 Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych PODSTAWOWE UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE : WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM DO PROGRAMU NAUCZANIA KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ Wymagania edukacyjne- wiedza o społeczeństwie Klasa 1 Rozdział 1 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć,

4) Być obywatelem. a)wyjaśnia, jak człowiek staje się obywatelem przy użyciu edytora grafiki tworzy kompozycje z figur, fragmentów rysunków i zdjęć, KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa Rok szkolny Imię i nazwisko nauczyciela Treści nauczania gimnazjum Wiedza o społeczeństwie Miesiąc realizacji tematyki uwzględniającej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE GIMNAZJUM NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak 1. Ucznia ocenia nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, wspólnie z uczniami.

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim.

Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Wymagania edukacyjne dla przedmiotu WOS z wykładowym językiem angielskim. Na ocenę bardzo dobrą : 2. Uczeń potrafi określić swoją tożsamość oraz opisać swój styl życia. 3. Rozpoznaje własne potrzeby i

Bardziej szczegółowo

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II

PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna PSO z przedmiotu wiedza o społeczeństwie kl. II pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć

Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć I. Standardy osiągnięć ucznia: Klasa II -Wymagania na poszczególne oceny Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 19 IM. BOLESŁAWA PRUSA W WARSZAWIE W części pierwszej wymienione są wymagania zgodnie z układem treści podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska

Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska Wymagania edukacyjne z przedmiotu WOS dla klasy II gimnazjum Rok szkolny 2017/18 Nauczyciel: mgr Ewa Żychlińska A. Oczekiwane wyniki nauczania - wiadomości i umiejętności, które powinni opanować uczniowie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z wiedzy o społeczeństwie kl. II Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć, nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego kształcenia, nie potrafi wykonać prostego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

PROGRAM INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum nr 1 im. Zbigniewa Gęsickiego Juno w Piastowie 05-820 Piastów, ul. Pułaskiego 6/8 e-mail: g1piast@wp.pl Tel.\ faks: 22 7234748 Dyrektor: mgr Wanda Wojtczuk Certyfikaty: Szkoła z klasą, Szkoła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: odpowiednio motywowany przez nauczyciela, wykonuje proste polecenia, potrafi odtworzyć w sposób niepełny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W ŻYCIU GOSPODARCZYM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE zgodnie z WSO ZS w Augustowie 1. Ustala się następujące kryteria na poszczególne stopnie: MODUŁ WYCHOWANIE OBYWATELSKIE I WYCHOWANIE DO AKTYWNEGO

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) WYMAGANIA EDUKACYJNE Klasa II Gimnazjum Wiedza o Społeczeństwie (WoS) Przedmiot wiedza o społeczeństwie realizowany jest w klasie II gimnazjum w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Uczniowie w klasie II gimnazjum

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/

Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ Plan wynikowy z wymaganiami na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla klas II i III /stara podstawa programowa/ wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna wymagania ponadpodstawowe:

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie Plan wynikowy 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości człowieka I. Człowiek i

Bardziej szczegółowo

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których

Wymagania według podstawy programowej. występuje, oraz związane z nimi oczekiwania. w grupie 2.4) rozpoznaje role społeczne, w których Plan wynikowy I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności, potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych JA I MOJE OTOCZENIE, NARÓD

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Gimnazjum Nr 4 w Krakowie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wymagania edukacyjne Obszary aktywności: 1. Kartkówki, prezentacje, projekty Bardzo istotne jest realizowanie przez uczniów projektów edukacyjnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca

- zna zasady oceniania na lekcjach wos-u, PSO, forma pracy, metoda nauczyciela. - zna wymagania edukacyjne na poszczególne pracy, praca 1. Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi i przedmiotowym systemem oceniania. ROCZNY PLAN DYDAKTYCZNY (zgodny z nową podstawą programową) WOS wg programu KOSS Klasa I gimnazjum Rok szkolny 2010/2011 TEMAT

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS CZĘŚĆ I Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: wymienia osiągnięcia cywilizacyjne ludzi na

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Kamilla Jaśnikowska-Toboła Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy 2 Zakres wymagań I. Człowiek i społeczeństwo 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I

PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I PLAN WYNIKOWY CZĘŚĆ I Jednostka lekcyjna 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze umiejętności sporządza spis swoich uzdolnień i umiejętności potrafi określić najważniejsze elementy osobowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. I III G DO PROGRAMU WCZORAJ I DZIŚ WYDAWNICWO NOWA ERA I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO PODRĘCZNIKA DZIŚ I JUTRO WYD. NOWA ERA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR1 W SIEDLCACH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO PODRĘCZNIKA DZIŚ I JUTRO WYD. NOWA ERA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR1 W SIEDLCACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE DO PODRĘCZNIKA DZIŚ I JUTRO WYD. NOWA ERA W PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR1 W SIEDLCACH I OBSZARY OCENIANIA: 1. Wiadomości ( stopień rozumienia i zapamiętania

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Temat lekcji Człowiek jako istota społeczna WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PLAN WYNIKOWY dla klasy II gimnazjum Liczba godzin Podstawowe umiejętności + wiedza (na ocenę dopuszczającą i dostateczną). Uczeń: Człowiek

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Klasy II i III Przedstawione niżej wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie podstawy programowej. Ogólne wymagania edukacyjne Ogólne kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej

Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Wymagania na oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie drugiej i trzeciej w Publicznym Gimnazjum w Albigowej Programu nauczania z wiedzy o społeczeństwie: Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I.

WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. Ocena celująca: WYMAGANIA EDUKACUJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA I. uczeń charakteryzuje się bogatą, znacznie wykraczającą poza wymagania programowe, wiedzą związaną z tematyką przedmiotu, korzysta

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Przedmiotowy System Oceniania z wiedzy o społeczeństwie został opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy.

Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Tematy i zagadnienia programu nauczania wiedzy o społeczeństwie w klasie IV TE1, IV TE2, IV TK1, IV TK2, IV TR, IV TI zakres podstawowy. Moduł dział - temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1. -

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa klasy IV-VI I. Cele nauczania historii i społeczeństwa 1. Zainteresowanie uczniów przeszłością, otaczającym światem w jego społecznym, geograficznymprzyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu

Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu Publiczne Gimnazjum Nr 5 im. Jacka Malczewskiego w Radomiu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Wiedza o społeczeństwie rok szkolny 2015/2016 opracowała: I. Podstawa prawna opracowania Przedmiotowego Systemu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wymagania edukacyjne Wiedza o społeczeństwie III etap edukacyjny Wiedza o społeczeństwie zawiera również elementy wychowawcze, w tym wymagania dotyczące postaw i przekonań. Chodzi np. o pogłębianie świadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE WOS II GIMNAZJUM Przedmiotem oceny są: wiadomości i umiejętności, zaangażowanie w proces nauczania-uczenia się (aktywność). Narzędzia pomiaru osiągnięć uczniów: prace kontrolne (sprawdziany,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY WOS -klasa druga gimnazjum Ocena niedostateczna pomimo pomocy nauczyciela nie potrafi się wypowiedzieć nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie II (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra Ocena dostateczna

Ocena dobra Ocena dostateczna Ocena opanowanej wiedzy i umiejętności z historii w klasach I-III gimnazjum. Ogólne wymagania na poszczególne oceny. Szczegółowe wymagania są przedstawione w kryteriach oceniania dla poszczególnych klas

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego z Wiedzy o Społeczeństwie w kl. I I) Cele kształcenia wymagania ogólne. 1.Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie II i III wg programu WSiP Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Oto jest człowiek człowiek i jego najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w

Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w Przedmiotowy system oceniania w Szkole Podstawowej historia / opracowany na podstawie Programów nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo w klasach IV VI :,,Wehikuł czasu,,,historia wokół nas / Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV

Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV Wymagania na poszczególne oceny w klasie IV 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w programie nauczania, wykazywał lekceważący stosunek do przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach

Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. w Krążkowach Wymagania edukacyjne WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Gimnazjum. im. ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Podstawa prawna Rozporządzenie MEN Statut Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: przy pomocy nauczyciela jest w stanie wykonać proste polecenia ma braki w opanowaniu wiedzy i umiejętności, które są konieczne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów:

Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: Przedmiotowy system oceniania z historii i społeczeństwa. Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów: niezapowiedziane kartkówki (trzy ostatnie lekcje, kartkówek nie poprawiamy), sprawdziany po

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Moduł: Wychowanie obywatelskie Ocena niedostateczna nie opanował wiedzy i umiejętności w zakresie wymagań koniecznych niezbędnych do dalszego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne:

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI. I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KL. IV - VI I. CELE KSZTAŁCENIA wymagania ogólne: 1. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego

Bardziej szczegółowo

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS

FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS FORMY KOTROLI ORAZ METODY OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W POPIELAWACH NA LEKCJACH WOS Oceniając ucznia należy brać pod uwagę różne aspekty, należy uwzględniać cztery główne elementy: merytoryczne

Bardziej szczegółowo

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza

WSO - przedmiot WOS. -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie podlega ocenie i jest realizowany w ciągu II półrocza WSO - przedmiot WOS Przedmiot Wiedza o społeczeństwie składa się z trzech modułów -Wychowanie obywatelskie -Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym -Wychowanie do życia w rodzinie, który nie

Bardziej szczegółowo

Autorka programu mgr Anna Lipska Recenzentka: mgr Beata Ćmiel

Autorka programu mgr Anna Lipska Recenzentka: mgr Beata Ćmiel Szkoła musi być narodowa! Szkoła musi dać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny, kultury domowej, rodzinnej i narodowej. Musi wychowywać w tym duchu... prymas Polski Kardynał Stefan Wyszyński Program

Bardziej szczegółowo

Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum

Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum Edukacja globalna w podstawie programowej kształcenia ogólnego w gimnazjum Aleksandra Piszel, Anna Paluszek, Paulina Szczygieł, Jędrzej Witkowski Podstawa programowa kształcenia ogólnego uchwalona rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO OPARTEGO NA PODRĘCZNIKU Lecha M. Nijakowskiego, Podstawy socjologii i psychologii społecznej, Difin, Warszawa 2009.

PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO OPARTEGO NA PODRĘCZNIKU Lecha M. Nijakowskiego, Podstawy socjologii i psychologii społecznej, Difin, Warszawa 2009. PROPOZYCJA PLANU WYNIKOWEGO OPARTEGO NA PODRĘCZNIKU Lecha M. Nijakowskiego, Podstawy socjologii i psychologii społecznej, Difin, Warszawa 2009. Uwaga: Plan wynikowy został przygotowany do działów programowych.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 W BYDGOSZCZY. Dziś i jutro (Nowa Era)

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 W BYDGOSZCZY. Dziś i jutro (Nowa Era) PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W GIMNAZJUM NR 1 W BYDGOSZCZY Dziś i jutro (Nowa Era) PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA PZO: 1. Rozporządzenia MEN z dnia z dnia 10 czerwca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Przedmiotowy system oceniania w klasach I III Gimnazjum nr 4 opracowany przez mgr Marka Kanię I. Cele ogólne Program ma wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności obywatelskie, a

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM Im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM Im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PUBLICZNE GIMNAZJUM Im. WŁADYSŁAWA II JAGIEŁŁY W CHOSZCZNIE I. PODSTAWOWE ZASADY NAUCZANIA WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W PUBLICZNYM GIMNAZJUM im. WŁADYSŁAWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum.

Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. Przedmiotowy system oceniania z historii dla uczniów Gimnazjum. 1. Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) zgodnego z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie część I Ocena niedostateczna wystawiana jest wtedy, kiedy uczeń mimo pomocy ze strony nauczyciela, nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA dla klas IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi i Liceum Sportowego im. J. Kusocińskiego w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 IM. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W CHEŁMIE CHEŁM 2013 Opracował zespół

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Przedmiotowy System Oceniania HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO 1. Cele oceniania dokonanie diagnozy wiedzy i umiejętności uczniów pogłębienie wiedzy o uczniach oraz dostosowanie nauczania do ich potrzeb i możliwości,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości

Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości Przedmiotowy system oceniania z podstaw przedsiębiorczości 1. Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi: Dokonać trafnej samooceny oraz autoprezentacji. Zastosować w praktyce podstawowe zasady pracy

Bardziej szczegółowo

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Klasa V Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella wymagania edukacyjne ;rok szkolny 2015/2016 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Człowiek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I. Przedmiotem oceny są: wiedza i umiejętności oraz wykorzystywanie własnych możliwości; wiadomości i umiejętności ucznia wynikające z podstawy programowej nauczania

Bardziej szczegółowo

- definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. - wyjaśnid pojęcia : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel

- definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel. - wyjaśnid pojęcia : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel Załącznik nr 1 Konspekt debaty klasowej nt. Rola paostwa prawa w życiu obywateli I Cele : a. ogólne : - definiowanie pojęd : paostwo, prawo, społeczeostwo, obywatel - kształtowanie postaw patriotycznych

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa

Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa Wiedza o społeczeństwie Szkoła podstawowa Podstawowe założenia, filozofia zmiany i kierunki działania Autorzy: Piotr Załęski, Barbara Freier-Pniok, Janusz Korzeniowski, Łukasz Zamęcki Założenia realizacji

Bardziej szczegółowo