REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A."

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A. 1 Przedmiot regulaminu Niniejszy regulamin zawiera opis projektu, a także określa kryteria kwalifikacyjne oraz zasady najmu lokali mieszkalnych w związku z projektem POLSKIEGO BUDOWNICTWA CZYNSZOWEGO S.A. (zwanego dalej PBC ) 2 Opis projektu PBC formuła wynajem wykup 1. Formuła wynajem wykup stanowi nową formę nabycia prawa własności do lokalu. Projekt PBC opiera się na długoterminowym najmie z opcją wykupu mieszkania. Lokale znajdujące się w ofercie PBC są przeznaczone na wynajem na maksymalnie 6 lat, z możliwością ich wykupu już po 4 roku najmu, ale nie później niż przed upływem pełnego 6 roku. 2. Projekt PBC to rozwiązanie, które stanowi połączenie tego co ludziom potrzeba, czyli lokali na wynajem oraz tego czego pragną mieszkań na własność. Skala inwestycji oraz pionierska formuła przyczynią się przede wszystkim do zwiększenia dostępności lokali. Co więcej, dzięki mechanizmowi pomniejszania ceny sprzedaży mieszkania Klienci PBC zyskują bonifikatę na kupno lokalu i nie potrzebują zaciągać kredytów hipotecznych, aby móc zamieszkać we własnym mieszkaniu. 3. Dzięki opracowanym rozwiązaniom systemowym Klient PBC zyskuje swobodę wyboru lokalizacji i lokalu. Samodzielnie dokonuje wyboru standardu mieszkania, ponieważ lokale PBC przygotowywane są w dwóch modelach wykończenia standardowym i indywidualnym. Ponadto Klient otrzymuje możliwość zamiany mieszkania na inny lokal w zasobie PBC, w jednym z miast objętych inwestycją. Dzięki temu zachowuje on pełną mobilność i swobodę migracji. Osoby uczestniczące w 1

2 projekcie mogą również podnajmować lokal, a także scedować prawa do mieszkania na spokrewnionych pierwszego i drugiego stopnia. Projekt PBC to prosta droga do własnego mieszkania. Co więcej, Klienci mogą również zbyć prawa do najmowanego lokalu w trakcie trwania umowy najmu na inny podmiot trzeci do tego celu została stworzona dedykowana platforma nazywana Giełda PBC. 3 Zasady uczestnictwa w projekcie PBC oraz etapy realizacji projektu I. Etap I podstawą do ubiegania się o najem lokalu w ramach Projektu PBC jest założenie przez osobę zainteresowaną bezpłatnego Indywidualnego Konta Klienta, na stronie 1. Indywidualne Konto Klienta (IKK) stanowi oficjalne potwierdzenie przystąpienia do Projektu PBC. Po zarejestrowaniu się na stronie zostaje utworzone Indywidulane Konto Klienta, które jest narzędziem wspomagającym zawieranie umów oraz stanowi kanał komunikacyjny pomiędzy Spółką a Klientem. 2. Utworzenie konta IKK obejmuje dwa etapy: a) Klient podaje podstawowe dane osobowe b) w celu dokończenia rejestracji należy uzupełnić formularz o adres zamieszkania oraz numer PESEL. II. Etap II - wybór miasta, w którym chce się wynająć lokal. W tym celu Klient podpisuje Umowę Rezerwacyjną, która stanowi swego rodzaju weryfikację Klienta. Jest to jedyny sposób weryfikacji Klienta, ponieważ PBC nie sprawdza źródeł dochodu, nie wymaga oceny zdolności kredytowej, zaświadczenia z Krajowego Rejestru Dłużników ani posiadania umowy o pracę na czas określony. 1. Umowa Rezerwacyjna (UR) to umowa, która jest zawierana na okres 24 miesięcy. Na tym etapie Klient dokonuje rezerwacji konkretnej lokalizacji, w postaci wyboru miasta, w którym w przyszłości będzie chciał ewentualnie wynająć lokal. W chwili podpisania umowy rezerwacyjnej uiszcza także opłatę rezerwacyjną w wysokości zł, z czego 5700 zł 2

3 trafia na oprocentowany rachunek powierniczy banku, a pozostałe 300 zł pobierane jest tytułem opłaty manipulacyjnej. 2. Należy podkreślić, iż w każdym momencie niniejszego etapu Klient może odstąpić od umowy, a cała wpłacona kwota łącznie z odsetkami oraz opłatą manipulacyjną zostanie mu zwrócona. III. Etap III - obejmuje wybór mieszkania, czyli podpisanie Umowy Przedwstępnej Najmu. 1. Umowa Przedwstępna Najmu (UPN) zawierana jest w chwili wyboru konkretnego lokalu. Najemca, który uiścił na rachunek powierniczy kwotę rezerwacyjną w wysokości 6000 zł, na etapie podpisania Umowy Przedwstępnej Najmu wyraża zgodę na przekształcenie kwoty w zadatek, w celu zabezpieczenia zawarcia Umowy Najmu. 2. W chwili podpisania umowy znana jest Najemcy wysokość czynszu oraz cena wybranego lokalu, która w chwili kupna nieruchomości zostanie pomniejszona o równowartość, regularnie płaconego czynszu z okresu najmu. Klient otrzymuje także gwarancję kupna mieszkania. 3. Wysokość czynszu, jak i cen sprzedaży mieszkania, określonych w Umowie Przedwstępnej Najmu (UPN) jest stała i obowiązująca przez cały okres trwania umowy najmu. 4. Czynsz obejmuje opłatę stałą przeznaczoną na poczet ceny zakupu oraz koszty utrzymania lokalu. 5. Koszty utrzymania lokalu to wydatki ustalone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: - podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, anteny zbiorcze, zieleń, koszty konserwacji, utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów oraz inne o ile wynikają z umowy. IV. Etap IV - najem mieszkania. 1. Umowa najmu (UN) jest to klasyczna umowa, która uprawnia do korzystania z lokalu. Zanim dojdzie do jej podpisania, Klient dokonuje odbioru protokolarnego zarezerwowanego wcześniej mieszkania. Umowa 3

4 najmu zostaje zawarta na okres 6 lat. Na tym etapie Klient uiszcza kaucję stanowiącą 12-krotność wysokości czynszu, w której poczet zaliczona zostanie kwota stanowiąca zadatek w UPN. Od chwili zawarcia umowy Klient może wprowadzić się do mieszkania, płacąc comiesięczny czynsz. 2. W odrębnym regulaminie, dołączonym do UN zostały przedstawione zasady i metody dokonywania wymiany mieszkania na inny lokal w systemie, a także zasady sprzedaży praw i dokonywania cesji praw. V. Etap V - nabycie praw własności do mieszkania. 1. Umowa sprzedaży (US) umowa ta kończy okres najmu. W momencie jej zawarcia Klient nabywa prawa własności do lokalu i staje się jego prawowitym właścicielem. 2. Zawarcie umowy sprzedaży jest możliwe już po 4 roku najmu, ale przed upływem pełnego 6 roku. 4 Wysokość opłat 1. Wysokość czynszu zależna jest od jego wartości rynkowej w danym mieście. Wartość czynszu zostanie określona w Umowie Przedwstępnej Najmu (UPN). 2. Cena mieszkania znana jest najemcy już od chwili podpisania Umowy Przedwstępnej Najmu (UPN) i zostanie pomniejszona o równowartość skumulowanego, regularnie płaconego czynszu z okresu najmu, pomniejszonego o koszty utrzymania lokalu. 3. Wysokość czynszu, jak i cen sprzedaży mieszkania, określonych w Umowie Przedwstępnej Najmu (UPN) jest stała i obowiązująca przez cały okres trwania umowy. 4. Czynsz obejmuje opłatę stałą przeznaczoną na poczet ceny zakupu oraz koszty utrzymania lokalu. 5. Koszty utrzymania lokalu to wydatki ustalone proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu w stosunku do powierzchni użytkowej wszystkich lokali w danym budynku, obciążające właściciela, obejmujące: - podatek od nieruchomości, ubezpieczenie nieruchomości, koszty zarządzania nieruchomością, koszty utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, anteny zbiorcze, zieleń, koszty 4

5 konserwacji, utrzymanie należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów oraz inne o ile wynikają z umowy. 5 Model pierwszeństwa 1. Opracowany przez Spółkę Model Pierwszeństwa PBC służy rezerwacji mieszkań. Bazuje on na systemie naliczania punktów za każdą godzinę uczestnictwa w projekcie. Klient zdobywa 1 punkt za każdą godzinę od momentu pełnego założenia Indywidualnego Konta Klienta (IKK), czyli uzupełnienia wszystkich wymaganych danych. Następnie od momentu przystąpienia do procedury zawarcia Umowy Rezerwacyjnej (UR) otrzymuje 3 punkty. Liczba punktów jest istotna w chwili wyboru mieszkania, w szczególności gdy lokalem zainteresowana jest więcej niż jedna osoba. W takiej sytuacji, o tym kto wynajmie dany lokal decyduje suma zebranych punktów. Pierwszeństwo wyboru mieszkania mają osoby z największą liczbą punktów. 2. Proces rezerwacji i wyboru mieszkań trwa 30 dni. Klientowi, który wybrał lokal i zawarł Umowę Przedwstępną Najmu wciąż przyznawane są punkty za IKK, które będą się liczyły w przypadku chęci najmu kolejnego lokalu. Jeśli Klient nie dokonał wyboru mieszkania to punkty zarówno za IKK jak i UR są dalej gromadzone. Przykład: Jeżeli Klient założył IKK , następnie wyraził chęć zawarcia UR , a od istnieje możliwość rezerwacji lokali w danej lokalizacji, to liczba punktów jaką będzie dysponował w dniu startu rezerwacji jest następująca: za IKK dni pkt. za UR dni 2160 pkt. Zgromadzona liczba punktów wynosi więc 3624 pkt. 5

6 6 Postanowienia końcowe 1. O zmianach niniejszego Regulaminu PBC zawiadomi Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Powiadomienie może dla swej skuteczności nastąpić w dowolnej formie (pismo ogólne, bezpośrednia informacja na piśmie, informacja drogą elektroniczną, informacja na stronie internetowej). 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 6

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY. Brodnica, grudzień 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH I HIPOTECZNYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BRODNICY Brodnica, grudzień 2013 r. 1. Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Regulamin udzielania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A.

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl 1 Spis Treści ROZDZIAŁ I... 3 Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 7 Zasady udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR

UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR 6251892105 UMOWA LEASINGU OPERACYJNEGO NR zawarta w oddziale Katowice, dnia 2006-04-26, pomiędzy Europejskim Funduszem Leasingowym SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Jak skredytować budowę domu?

Jak skredytować budowę domu? Jak skredytować budowę domu? W ABC kredytów mieszkaniowych staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na podstawowe pytania, nurtujące większość z nas w sytuacji ubiegania się o kredyt. Zasygnalizowaliśmy podstawowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

KHP_0209. www.bankmillennium.pl

KHP_0209. www.bankmillennium.pl KHP_0209 www.bankmillennium.pl 0 801 331 331 Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ` Załącznik do Uchwały Nr 51/27/AB/DMP/2013 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 24 września 2013 roku REGULAMIN KREDYTOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa, 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Strzałkowo, czerwiec 2015r.

Strzałkowo, czerwiec 2015r. Przyjęto Uchwałą nr 71/2015 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 10.06.2015r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 11.06.2015r. Traci moc Uchwała nr 126/2014 z dnia 29.12.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014

Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Regulamin udzielania Kredytu samochodowego dla Firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 11 marca 2014 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Przeznaczenie i warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez HSBC Bank Polska Spółka Akcyjna

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez HSBC Bank Polska Spółka Akcyjna Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez HSBC Bank Polska Spółka Akcyjna Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych przez HSBC Bank Polska Spółka Akcyjna obowiązuje od 14

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Funduszu FAQ

Przewodnik po Funduszu FAQ Przewodnik po Funduszu FAQ Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna

Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Załącznik 4 do ZW A/300/12 Regulamin Kredytu Mieszkaniowego w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Spis treści: Rozdział 1 Postanowienia ogólne Rozdział 2 Osoby uprawnione do otrzymania Kredytu Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych

USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU DOPŁAT Mieszkanie dla Młodych Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin udzielania Kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ

Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Mam kredyt hipoteczny PORADNIK DLA KLIENTÓW BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ Serdecznie dziękujemy za skorzystanie z usług Banku Millennium i wybór naszego kredytu. Jesteśmy przekonani, że umożliwi on realizację

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

strona 1 Ogólne warunku umowy leasingu (OWUL) BZ WBK Leasing S.A. BZ WBK Lease S.A. Definicje Terminy użyte w umowie leasingu (UL) oraz niniejszych ogólnych warunkach umowy leasingu (OWUL) jak również

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR...

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... RAMOWA UMOWA POŻYCZKI gotówkowej odnawialnej udzielanej za pośrednictwem serwisu Kaska.pl NR... zawarta w Sopocie w dniu... pomiędzy: Online Investments & Loans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo