ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ"

Transkrypt

1 ZASPOKAJANIE POTRZEB BIOPSYCHICZNYCH DZIECKA PRZEZ WSPÓŁCZESNĄ RODZINĘ Rodzina jest środowiskiem wychowawczym, w którym tkwią największe możliwości wszechstronnego rozwoju człowieka. Istotnym zadaniem rodziców jest zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. To rodzina zapewnia dziecku optymalne warunki rozwoju. Matka, ojciec, dziadkowie troszczą się o jego rozwój od pierwszych chwil jego życia, a nawet jeszcze wcześniej, zanim pojawi się na świecie. Robią wszystko by rosło i rozwijało się jak najlepiej, ponieważ je kochają. Miłość to bardzo ważny warunek właściwego rozwoju. Sama miłość jednak nie wystarczy by właściwie kierować rozwojem dziecka. Ważne jest takie organizowanie jego życia, otoczenia, aby sprzyjało to realizacji wszystkich potrzeb i możliwości dziecka, aby ukształtować osobowość spójną i dojrzałą. Wiele warunków i czynników musi złożyć się na to, by rozwój dziecka przebiegał harmonijnie, by był wszechstronny, obejmował wszystkie procesy psychofizyczne, i wszystkie elementy składające się na prawidłowo ukształtowaną osobowość. Prawidłowy rozwój jest istotny tak z punktu widzenia dobra samego dziecka jak i społeczeństwa, którego jest członkiem. Dziecku przychodzącemu na świat rodzice i najbliższe otoczenie od początku życia wyznaczają określoną pozycję przez warunki, jakie mu stwarzają, przez to, jak się do niego ustosunkowują i jak zaspokajają jego potrzeby.

2 Podstawową potrzebą jest potrzeba miłości, ciepła i życzliwości. Zaspokajanie tej potrzeby stymulują osiągnięcia rozwojowe. Dziecko ma zapewnione poczucie miłości i jest chronione od lęków, rozwija się szybciej i lepiej w zakresie sprawności umysłu, sprawności fizycznej i kontaktów społecznych. Dziecko przez kontakt z dorosłymi pobudzane jest do aktywności, co sprzyja kształceniu funkcji poznawczych. Systematyczny kontakt z rodzicami wpływa na kształtowanie się u niego pozytywnego obrazu samego siebie oraz obrazu świata. Zaspokojenie potrzeby samo urzeczywistnienia polega na zwracaniu uwagi na przejawianą przez dziecko aktywność i umożliwieniu mu tego, czego rzeczywiście w tej chwili potrzebuje. Nie należy hamować przejawów jego samodzielności. Z potrzebą samo urzeczywistnienia łączy się potrzeba szacunku dla rozwijającej się odrębnej jednostki, wysiłków i osiągnięć na miarę wieku rozwojowego. Rodzice zaspokajają potrzebę nie krytykują i nie poniżają swojego dziecka. Zaspokojenie potrzeby szacunku prowadzi do wytworzenia u dziecka poczucia własnej wartości oraz wiary we własne siły i pewności siebie. Rodzina, jej istnienie i ciągłość sprawiają, że realizowana jest w niej najważniejsza z potrzeb, potrzeba bezpieczeństwa. Małe dziecko czuje się bezpiecznie tylko w domu. Jeśli rodzina we właściwy sposób zaspokaja tę potrzebę, to dziecko nie przejawia postaw lękowych także w innych środowiskach. Dom rodzinny jakby uzbraja, wyposaża w ufność wobec ludzi. Poczucie bezpieczeństwa stanowi warunek rozwoju wszelkich potrzeb psychicznych, emocjonalnych, społecznych, umożliwia prawidłowy rozwój dziecka we wszystkich dziedzinach

3 (A. Filipczuk, 1981, s.73-91). Dla rozwoju dziecka, dla wszechstronnego przygotowania go do życia, konieczne są różnego rodzaju aktywności, dostarczające różnorodnych doświadczeń, rozwijające nie tylko intelekt, lecz także uczucia, postawy społeczne, umiejętność działania. Aktywność dzieci obejmująca czynności życia codziennego, zaspokajania potrzeb własnych i najbliższego otoczenia przyczyniają się do rozwoju właściwości pozaintelektualnych, dostarczają dzieciom licznych doświadczeń o charakterze praktycznym, stawiają je w różnorodnych sytuacjach społecznych, dzięki czemu wzbogacają się ich przeżycia uczuciowe, uczą wyrażać lub opanować emocje, pomagają zdobywać doświadczenia, umiejętności współdziałania i dostrzegania potrzeb innych ludzi. Natomiast ograniczenie aktywności dziecka w zakresie czynności życia codziennego, udziału w życiu rodziny opóźnia proces dojrzewania społecznego, nie przyczynia się do powstawania i rozwoju poczucia odpowiedzialności za siebie za własne postępowanie oraz samodzielnego działania (tamże, s ). Rodzina w sposób najpełniejszy zaspokaja także inne potrzeby psychiczne dziecka, m.in. potrzebę więzi emocjonalnej. Z więzią emocjonalną, z miłością rodziców łączy się poczucie odpowiedzialności za rozwój dziecka. Matka i ojciec czują się odpowiedzialni za jego teraźniejszość i przyszłość. Inwestują w nie wszystkie swoje uczucia, całe poczucie odpowiedzialności. Z jego rozwojem, pomyślnością, przyszłością wiążą często wszystkie swoje aspiracje życiowe. Żadne środowisko, żadna instytucja nie może dorównać rodzinie ani jej zastąpić, ani wyręczyć.

4 Zdaniem M. Winiarskiego (2000, s ) potrzeby dziecka można podzielić na egzystencjalne, psychiczne (emocjonalne) i afiliacyjne (społeczne). Do grupy potrzeb egzystencjalnych zaliczamy potrzeby biologiczne, organiczne, fizjologiczne, a także materialne, bytowe. Stanowią one potrzeby fundamentalne takie jak powietrze, pokarm, woda, światło, sen, ruch, odpoczynek, ubranie, przestrzeń, zdrowie. Potrzeby te traktuje się jako bezwzględnie konieczne, bez zaspokojenia, których nie jest możliwe życie ludzkie. Do grupy potrzeb psychicznych należą: bezpieczeństwa, miłości, rozrywki, aktywności, twórczości i osiągnięć, poznawania i przeżywania piękna. Odpowiednie zaspokojenie tych potrzeb ma ogromne znaczenie w osiąganiu sukcesów i wielostronnego rozwoju dziecka. Do potrzeb afiliacyjnych (społecznych) zaliczamy potrzeby: przynależności, kontaktów społecznych-przyjaźń rówieśnicza, współdziałania, uznania, bycia zauważanym, sensu i wartości. Racjonalne zaspokojenie tych potrzeb w znacznym stopniu przesądza o socjalizacji dziecka i młodzieży. Pomaga w przyswajaniu określonych cech, umiejętności niezbędnych do sprawnego funkcjonowania w różnych grupach społecznych. Wyodrębnione grupy potrzeb stanowią swoiste syndromy potrzeb, dotyczy to głównie potrzeb psychicznych i afilicyjnych. Dlatego działania ukierunkowane na realizację tych potrzeb zazwyczaj nie odnoszą się do jednej (pojedynczej) potrzeby, ale kilku zbliżonych do siebie pod względem charakteru.

5 Na przykład zaspakajanie u dzieci potrzeby miłości rodzicielskiej wiąże się w sposób bezpośredni lub pośredni z realizacją potrzeby bezpieczeństwa, aktywności, pozytywnych przeżyć i innych potrzeb. Znajomość potrzeb i świadomość ich realizowania jest wyrażeniem zainteresowania rodziców swoim dzieckiem, jego rozwojem. Wydarzenia z okresu dzieciństwa mogą wywierać znaczący, mniej lub bardziej trwały, wpływ na jego funkcjonowanie w życiu dorosłym we wszystkich sferach aktywności emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Dziecko uczy się wzorców zachowań społecznych, wzorców postaw rodzicielskich, komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów, a także kształtuje się jego obraz wobec siebie. Wobec ogromnego znaczenia tego etapu w życiu człowieka ważne jest, aby przebiegał on prawidłowo, w sposób optymalny zaspokajający potrzeby rozwojowe dziecka. Można powiedzieć, że ważne jest, aby dzieciństwo było dzieciństwem szczęśliwym. Szczęśliwe dzieciństwo daje gwarancje szczęśliwej dorosłości. Dzieci doświadczające pozytywnej relacji między rodzicami, które odczuwają miłość, bezpieczeństwo, szacunek, kształtują w sobie pozytywne opinie na temat relacji z innymi ludźmi. Mając zaufanie do swoich rodziców, uczą się ufności do innych ludzi. Uczą się spostrzegać świat jako bezpieczny i przyjazny. W relacjach społecznych nie boją się bliskości z innymi, odkrycia swojego prawdziwego oblicza, odrzucenia, zranienia, wykorzystania.

6 Małżonkowie zadowoleni ze swojego małżeństwa najczęściej przejawiają wysoki poziom kompetencji wychowawczych i są dobrymi rodzicami. Dobry rodzic według D. Winnicotta (D. Karnas Biela, 2001, s ) nie musi być rodzicem idealnym. Najlepszy rodzic to zwyczajny, normalny, dobry rodzic. Rodzic powinien wierzyć, że jest dostatecznie dobry, aby dać życie zdrowej, normalnej istocie ludzkiej i powinien mieć zaufanie do samego siebie, jako opiekuna dziecka. Być zwyczajnym, dobrym rodzicem oznacza również, że rodzic nie oczekuje, aby dzieci go uwielbiały, ale może być nawet nienawidzony. Oddziaływanie rodziny, jej ogromna rola w rozwoju biopsychicznym dziecka jest bardzo ważna. Żadne środowisko, żadna instytucja nie może jej dorównać, nie może jej zastąpić ani wyręczyć. Konieczne jest, aby rozwój dziecka, jego wychowanie przebiegało w atmosferze miłości i zrozumienia. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dziecko, za jego wychowanie w każdym przypadku (H. Filipczuk, 1981, s.77). Są rodziny, które na przykład nie mogą, czy też nie chcą, w pełni zrozumieć znaczenia swego oddziaływania we wczesnym okresie życia dziecka. Wprawdzie nie zaniedbują go w sposób rażący, lecz ograniczają się do zabiegów pielęgnacyjnych, nie poświęcając swego czasu, nie nawiązując kontaktów. Są rodzice, którzy nie zapewniają dziecku poczucia bezpieczeństwa, zaburzają je poprzez niespokojną atmosferę, konflikty, kłótnie, alkoholizm, awantury. Są rodziny, które swe dzieci odrzucają i porzucają i trzeba

7 im wtedy dzieci odebrać, bo nie tylko nie stwarzają im warunków do prawidłowego rozwoju, ale zagrażają ich bezpieczeństwu. Takie drastyczne wypadki zdarzają się coraz częściej. Sądy interweniują o ograniczenie lub odebranie władzy i opieki rodzicielskiej. Rodzina, jako pierwsze środowisko wychowawcze, jest najważniejszą grupą, która ma wpływ na dziecko od momentu narodzenia. Rodzina zaspokaja podstawowe biologiczne i psychiczne potrzeby dziecka, przekazuje dorobek kulturowy społeczeństwa, dostarcza modeli osobowych, zapoznaje z systemem wartości i norm społecznych. Przystosowanie społeczne dziecka, umiejętność nawiązywania kontaktów i współżycia z otoczeniem wiąże się nierozerwalnie z jego wyobrażeniem o społecznie afirmowanych wartościach. I właśnie dom stanowi centrum nauczania wartości etycznych danej kultury. Zaspokajanie potrzeb należy do fundamentalnych zadań rodziny. Obojętność uczuciowa, lekceważenie, złe traktowanie stwarzają u dziecka poczucie niepewności, zagrożenia, sprzyjają kształtowaniu się postaw agresywnych, nieprzystosowaniu społecznemu. Potrzeba poczucia bezpieczeństwa to nie tylko więź psychiczna z matką czy ojcem, to także przeświadczenie, że wspólnota rodzinna jest związkiem trwałym. Rozpadający się dom, rodzina ulegająca z różnych przyczyn dezorganizacji podważają wiarę w trwałość i sens wszelkich innych wartości, rodzą postawy buntu i negacji (H. Izdebska, 2001, s.36-37).

8 Człowiek, któremu rodzina zapewniła szczęśliwe dzieciństwo, uzyskał bezpieczny i stabilny start w dorosłe życie oraz możliwość pełnej samorealizacji w przyszłości. Wynosi on z domu rodzinnego adekwatne wzorce postaw rodzicielskich, nabywa zdolność kochania, doceniania innych, bycia w zgodzie z samym sobą, zdolność do utrzymywania intymnych lub bliskich kontaktów z innymi ludźmi, zdolność do ufania im i zdolność nieprzymuszonej pracy dla dobra ogółu (B. Lachowska, 2001, s.274). Jako najistotniejsze cechy zdrowych wzorów sprawowania opieki rodzicielskiej, zapewniających dziecku szczęśliwe dzieciństwo, można uznać następujące zasady: - rodzice opiekują się dziećmi, a nie odwrotnie; - potrzeby emocjonalne dziecka są zaspokajane; - dziecko zawsze jest kochane; - błędy popełniane przez dziecko zawsze są wybaczane; - każdy członek rodziny jest tak samo ceniony jako osoba, granice prywatności dziecka są szanowane; - rodzice są przewodnikami i nauczycielami dziecka, - nie jest tak, że dziecko wychowuje się samo; - w rodzinie obowiązują rozsądne ograniczenia i zależności, a rodzice w wypełnianiu swojej funkcji są efektywni i kompetentni; - wymagania stawiane dziecku są dostosowywane do jego wieku; - rodzice zaspokajają zarówno potrzebę zależności jak i potrzebę autonomii dziecka;

9 - życie w rodzinie jest zorganizowane i planowane, dzięki czemu przyszłość może być przewidywalna; - problemy są dostrzegane, a członkowie rodziny w sposób uczciwy dążą do ich rozwiązania, rodzina ma zdolność do przeciwstawiania się kryzysom; - komunikacja w rodzinie jest jasna i zrozumiał, a jeśli taka nie jest może być zakwestionowana; - w rodzinie panuje atmosfera radości i życzliwości; - rodzice dbają o własny rozwój i o własne wzrastanie. Szczęśliwe dzieciństwo daje gwarancję szczęśliwej dorosłości. Brak w pełni szczęśliwego dzieciństwa nie przekreśla jednak szansy na szczęście w przyszłości. Wielu badaczy uważa, że niektóre osoby pomimo negatywnych doświadczeń w okresie dzieciństwa, mają pozytywnie ukształtowany obraz siebie i funkcjonują adekwatnie do swoich możliwości (tamże, s.274). LITERATURA 1. Filipczuk H., Rodzina a rozwój psychiczny dziecka. Warszawa Izdebska H., Rodzina i jej funkcja wychowawcza. [w:] Encyklopedia pedagogiczna. Red. W. Pomykało. Warszawa Kornas-Biela D., Oblicza dzieciństwa. Lublin Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny. Toruń Lachowska B., Szczęśliwe dzieciństwo-uwarunkowania rodzinne.[w:] Oblicza dzieciństwa,red. D. Kornas-Biela.

10 Lublin Rembowski J., Rodzina w świetle psychologii. Warszawa Tyszka Z., (red.), Współczesne rodziny polskie. Ich stan i kierunek przemian. Poznań Tyszka Z., Życie rodzinne uwarunkowania makro i mikrostrukturalne. Poznań Winiarski M., Rodzina szkoła -środowisko lokalne. Warszawa 2000.

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA.

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. ZAŁĄCZNIK nr 1 OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA. Wstęp Cały proces wychowania służy przygotowaniu do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody,

Bardziej szczegółowo

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej

Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej prof. UKSW. dr hab. Maria Ryś Instytut Psychologii UKSW Miłość jako psychologiczna podstawa wspólnoty małżeńskiej Małżeństwo jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, m.in.: psychologii, socjologii,

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM ROZWÓJ DZIECKA W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM SPIS TREŚCI I. Czynniki rozwoju w młodszym wieku szkolnym II. Rozwój procesów poznawczych 1. Spostrzeganie 2. Uwaga 5. Pamięć 4. Mowa 5. Myślenie III. Rozwój uczuciowy

Bardziej szczegółowo

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci

Pomoc w samorozwoju osobowo±ci UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Fizyki Jadwiga Krajewska Pomoc w samorozwoju osobowo±ci skrypt dla studentów Nauczycielskiego Kolegium Fizyki Wydanie II WARSZAWA 2002 r. 2 Spis treści Wstęp 5 1 Chcę wzrastać

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE.

PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. PRZEDMIOT EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ: PROCES UCZENIA. UCZENIE SIĘ UCZNIÓW W KLASIE. Propozycje obszarów ewaluacji: 1. Działania nauczycieli w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem (planowanie, realizacja,

Bardziej szczegółowo

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój dziecka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wiek przedszkolny. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 2 Joanna Matejczuk Rozwój dziecka Wiek przedszkolny wiek: 2/3 5/6 lat

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Rozwój zdolności twórczych

Rozwój zdolności twórczych Opracowanie: Katarzyna Gumowska psycholog Iwona Drzewiecka - pedagog 1 Rozwój zdolności twórczych Zdolność do działalności twórczej i innowacyjnej jest naturalną cechą człowieka. Harmonia wewnętrzna, zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE

WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE WARTOŚĆ DZIECKA W RODZINIE OPRACOWANIE ANNA BOŁDYS KS. HENRYK FOIK SPIS TREŚCI Wstęp 3 I. Wartość dziecka w rodzinie na przestrzeni wieków 3 II. Wartość dziecka w Piśmie Św. 4 III. Wartość dziecka w życiu

Bardziej szczegółowo

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP

Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Jacek Bliźniak PROBLEM TYPOWOŚCI I NIETYPOWOŚCI ROZWOJU PSYCHOSPOŁECZNEGO DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO 1. WSTĘP Niepełnosprawność należy rozumieć, jako ograniczenie możliwości jednostki w zakresie: Fizycznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10

MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE ZAŁĄCZNIK NR 10 ZAŁĄCZNIK NR 10 MATERIAŁ SZKOLENIOWY PRACA Z OSOBĄ CHORUJĄCĄ PSYCHICZNIE 1 Wstęp W centrum naszego zainteresowania znalazł się młody człowiek z poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Kto to jest młody człowiek

Bardziej szczegółowo

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego

mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego mgr Iwona Rzańska nauczyciel mianowany Szkoły Podstawowej nr 3 w Rogoźnie Porozumiewanie się jako niezbędny warunek życia ludzkiego Na temat porozumiewania pisze się ostatnio bardzo wiele. Różne pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów radzenia sobie. w sytuacji kryzysu małżeńskiego. Artykuł publikowany w: Kosek-Nita B., Raś D.: Resocjalizacja, diagnoza, wychowanie. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 1999; s. 76-96. Małgorzata Wolska Terapia małżeńska jako jeden ze sposobów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz

GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku. Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz GDY RODZICE SIĘ ROZSTAJĄ Jak pomóc dziecku Barbara Jakubowska Joanna Markiewicz ROZWÓD I JEGO SKUTKI DLA RODZINY Rozwód jest traumatycznym przeżyciem dla całej rodziny. Zajmuje drugie miejsce, po śmierci

Bardziej szczegółowo

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ

SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ 1 SOCJOTERAPIA JAKO PROCES I METODA PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ISTOTA SOCJOTERAPII. Socjoterapia od niedawna znalazła miejsce w ofercie pomocy psychologicznej młodzieży. Do pojęć wchodzących w zakres

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie)

Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli w zmieniającym się świecie) TOMASZ JURCZYK JAKUB KOŁODZIEJCZYK ELŻBIETA KOMARNICKA TADEUSZ POLAŃSKI JADWIGA ROMANIUK JACEK STAROMŁYŃSKI IRENA WOJTANOWICZ-STADLER Proces edukacyjny i jego realizatorzy (czyli o współdziałaniu nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska

Rozwój nastolatka. Niezbędnik Dobrego Nauczyciela. Wczesna faza dorastania. Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Niezbędnik Dobrego Nauczyciela Redakcja: prof. dr hab. Anna Izabela Brzezińska Seria I Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania TOM 5 Konrad Piotrowski, Beata Ziółkowska, Julita Wojciechowska Rozwój nastolatka

Bardziej szczegółowo

Anna Bakuła. Rozwój psychiczny w okresie adolescencji. 1. Omówienie okresów w rozwoju psychicznym dzieci

Anna Bakuła. Rozwój psychiczny w okresie adolescencji. 1. Omówienie okresów w rozwoju psychicznym dzieci Anna Bakuła Rozwój psychiczny w okresie adolescencji 1. Omówienie okresów w rozwoju psychicznym dzieci - okres przedszkolny 3-7 lat. Przemiany w sferze społecznej, emocjonalnej i poznawczej. Aktywność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi

Rozdział 5. Zarządzanie kompetencjami pracowników jako jeden z elementów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej, (Red.) W. Harasim, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Jadwiga Dudzińska-Głaz Wyższa Szkoła Zarządzania

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię

Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Nie jestem inny... mam tylko hemofilię Poradnik dla nauczycieli i personelu szkolnego Polskie Stowarzyszenie Chorych na Hemofilię Członek Światowej Federacji ds. Hemofilii Polskie Stowarzyszenie Chorych

Bardziej szczegółowo