UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 31 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XL/243/2013 RADY POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z późn. zm.), uchwala się, co nastepuje: 1. Przyjmuje się Powiatowy Program działań profilaktycznych w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sandomierzu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 1

2 POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W ZAKRESIE PROMOWANIA I WDROŻENIA PRAWIDŁOWYCH METOD WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO DZIECI W RODZINACH ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE Sandomierz 2013r. Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 2

3 Spis treści Wstęp I. Założenia teoretyczne programu II. Adresaci programu III. Cele programu IV. Zadania Programu V. Realizatorzy Programu...8 VI. Czas i miejsce realizacji Programu...8 VII. Źródła finansowania Programu...8 VIII. Zakładane rezultaty Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 3

4 WSTĘP W dobie naszego społeczeństwa nadal wiele dzieci cierpi z powodu niewłaściwego zachowania innych osób, między innymi rodziców i opiekunów. Dzieci krzywdzone doznają poczucia bezsilności i nie potrafią same bronić się. Zasadniczym i najistotniejszym środowiskiem wychowawczym człowieka jest środowisko rodzinne, w którym dziecko rozwija się fizycznie i psychicznie. Rodzina uczy złożoności ludzkiego życia poprzez codzienne styczności wszystkich podmiotów do nich należących. Tworzą się w niej określone normy, regulujące zachowanie jej członków oraz role i pozycje wytwarzające wzajemne wymagania i oczekiwania. To właśnie w rodzinie dziecko w bezpośrednich kontaktach zdobywa pierwsze doświadczenia, doznaje pierwszych odczuć emocjonalnych, przyswaja wartości, normy, zasady postępowania, uczy się współdziałania i realizowania indywidualnych potrzeb. Dziecko przede wszystkim oczekuje od rodziców mądrej pomocy, poważnego traktowania i takiej atmosfery, która pozwoli rozwijać mu się bez jakichkolwiek zakłóceń. Dlatego należy poczynić wszelkie starania, aby dzieci były wychowywane w domach, gdzie panuje miłość i życzliwość. 3 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 4

5 I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU Nadrzędnym założeniem programu będą działania profilaktyczne mające na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, w szczególności w zakresie promowania oraz wdrażania prawidłowych postaw, metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Dzieci wychowując się w rodzinie gdzie panuje przemoc doznają niszczących doświadczeń. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 roku wyraża przekonanie, że rodzina jako podstawowa komórka społeczeństwa oraz naturalne środowisko rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, powinna być otoczona niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie. Uznaje, że dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju swej osobowości powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości i zrozumienia. Jednocześnie ma na uwadze, że dziecko ze względu na swoją niedojrzałość fizyczną oraz umysłową wymaga szczególnej opieki i troski. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka a organy władzy publicznej zobowiązane są do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją, oraz że dziecko pozbawione opieki rodzicielskiej ma prawo do opieki i pomocy władz publicznych. Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku wskazuje, że pomoc społeczna jest tą dziedziną polityki społecznej państwa, której celem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, czyniąc jednocześnie odpowiedzialnymi za organizację pomocy społecznej organy administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku zawiera preambułę, dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia w trosce o ich harmonijny rozwój i przyszłą samodzielność życiową dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju i dobra wszystkich jej członków, a szczególnie dzieci, w przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami oraz wskazuje obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo wychowawczych. 4 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 5

6 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada na samorząd powiatowy między innymi obowiązek opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych, w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, realizując zadania z zakresu pomocy społecznej, między innymi oferuje pomoc ofiarom przemocy w zróżnicowanym zakresie, począwszy od pomocy doradczej i informacyjnej, po pomoc socjalną, prawną i psychologiczną. Dotychczasowe kierunki działań na podstawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie sandomierskim na lata odnoszą się przede wszystkim do udzielania pomocy i wspierania ofiar przemocy w rodzinie. Działania pomocowe podejmowane są głównie w sytuacji wystąpienia ostrego kryzysu w rodzinie. Zakres i forma udzielanej pomocy skupia się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Aby nie doprowadzać do konieczności podejmowania interwencji w sytuacjach wystąpienia przemocy w rodzinie i aby niwelować tego skutki, należy zintensyfikować podejmowanie działań o charakterze profilaktycznym. W związku z powyższym wynika potrzeba skonstruowania i wdrożenia w życie programu profilaktycznego, którego celem będzie udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. II. ADRESACI PROGRAMU Wychowanie dzieci we współczesnym świecie jest bardzo trudnym zadaniem, do którego tak naprawdę nikt nie przygotowuje młodych ludzi mających pełnić bardzo odpowiedzialną funkcję funkcję rodziców. Źródłem na temat wychowania dziecka są zazwyczaj własne doświadczenia wyniesione z domu rodzinnego, które nie zawsze są najlepszym i adekwatnym przykładem. Aby dzieci żyły w atmosferze miłości i akceptacji, potrzebna jest współpraca wielu osób, w tym grup społecznych i instytucji wspierających rodziny i dzieci, chroniąc je przed negatywnymi zachowaniami rodziców i opiekunów. W związku z tym niniejszy program adresowany jest do: - rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie, - dzieci wychowujących się w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, - dzieci będących ofiarami przemocy w rodzinie, - przedstawicieli instytucji i służb wspierających dziecko i rodzinę, - społeczności lokalnej. 5 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 6

7 III. CELE PROGRAMU Celem głównym Programu jest zapewnienie dzieciom w rodzinach zagrożonych przemocą bezpiecznego środowiska rozwoju poprzez promocję i wdrażanie prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci zagrożonych przemocą w rodzinie. Cele szczegółowe Programu: 1) zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i płynących zagrożeń, 2) poznanie świata uczuć oraz wzrost poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży, 3) propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i wzorców rodzicielskich, 4) podniesienie standardu usług świadczonych przez instytucje pomagające dziecku i rodzinie. IV. ZADANIA PROGRAMU Lp. Cel Sposób realizacji Spodziewane efekty Planowany termin do realizacji 1. Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie i płynących zagrożeń Spotkania profilaktyczno - informacyjne dla dzieci i młodzieży pod hasłem,,radzenie sobie w sytuacjach, kiedy występuje przemoc - uświadomienie czym jest przemoc i jaki wpływ wywiera na życie w rodzinie przez dostarczenie wiedzy na temat przemocy, - charakterystyka przemocy, -wyrabianie zachowań obronnych, kiedy doznajemy przemocy, - czym jest przemoc, a czym agresja. 2014r r. 6 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 7

8 2. Poznanie świata uczuć oraz wzrost poczucia własnej wartości wśród dzieci i młodzieży Spotkania profilaktyczno - informacyjne dla dzieci i młodzieży pod hasłami: 1),,Moi bliscy, 2),,Poznawanie i nazywanie uczuć, 3),,Wyrabianie nawyku asertywnych zachowań wobec innych - budowanie więzi z grupą, - ustalanie i przestrzeganie reguł, - ukazywanie pozytywnych cech osobowości, - uświadomienie co to są uczucia i jakie są rodzaje uczuć - uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć w różnych sytuacjach życiowych, - budowanie poczucia bezpieczeństwa, otwartości i szczerości, - nauka asertywności - poznanie siebie jako osoby (moje prawa, potrzeby, granice, umiejętności), - umiejętność podejmowania decyzji. 2014r r. 3. Propagowanie prawidłowych metod wychowawczych i wzorców rodzicielskich zapewnienie dostępności do specjalistycznych form pomocy i poradnictwa, w tym pomocy psychologicznej, prawnej, pedagogicznej, socjalnej dla rodzin wymagających wsparcia w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczej. wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi. 2014r r. 4. Podniesienie standardu usług świadczonych przez instytucje pomagające dziecku i rodzinie doskonalenie zawodowe osób działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. rzetelna diagnoza i pomoc rodzinom zagrożonym przemocą domową 2014r r. 7 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 8

9 V. REALIZATORZY PROGRAMU Realizatorem Programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu, we współpracy z instytucjami działającymi na terenie Powiatu Sandomierskiego, w szczególności: - placówki oświatowe, - Komenda Powiatowa Policji, - Ośrodki Pomocy Społecznej, - organizacje pozarządowe, - placówki służby zdrowia, - osobami fizycznymi i podmiotami gospodarczymi realizującymi zadania w dziedzinie przemocy i uzależnień. VI. CZAS I MIEJSCE REALIZACJI PROGRAMU Program działań profilaktycznych realizowany będzie w latach na terenie Powiatu Sandomierskiego VII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROGRAMU Środki własne powiatu sandomierskiego oraz dotacje celowe środki pozabudżetowe pozyskiwane z innych źródeł. 8 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 9

10 VIII. ZAKŁADANE REZULTATY Działania w ramach programu będą się skupiać na budowaniu lokalnego systemu pomocy dziecku i rodzinie, poprzez zapewnienie dzieciom z rodzin zagrożonych przemocą godnego poziomu życia i rozwoju przez realizację założonych celów i osiąganie następujących rezultatów: - nabywanie umiejętności wyrażania uczuć oraz radzenie sobie z nimi, - kształtowanie postawy poczucia własnej wartości, umacnianie wiary we własne siły, - podnoszenie poziomu wiedzy na temat zjawiska przemocy i podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zapobiegania przemocy, - wzmocnienie rodziny w radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi i wypełnianiu roli rodzica, - podniesienie jakości usług świadczonych osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w rodzinie. 9 Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 10

11 UZASADNIENIE Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz z późn. zm.), do zadań własnych powiatu należy w szczególności opracowanie i realizacja programów służących dzałaniom profilaktycznym mającym na celu udzieleniespecjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrozenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. Przyjęcie powyższego dokumentu zawarte jest w działaniach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Sandomierskim na lata r. Celem głównym Programu jest zmniejszenieskali przemocy w rodzinie w Powiecie Sandomierskim poprzez podejmowaniedziałań profilaktycznych w rodzinach z "grupy ryzyka". W celu osiągnięcia celów, w realizację Programu włączone będą instytucje wspierające swoimi działaniami dzieci i rodziny zagrożone przemocą domową. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. Id: 8956A75F-37D4-4B53-9CED-B159F9EA6ACC. Podpisany Strona 1

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY. na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE Załącznik nr 1 do uchwały Nr Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia.. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY na lata 2012-2014 DLA GMINY KĘDZIERZYN-KOŹLE I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM. Łobez, maj 2012 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIECIE ŁOBESKIM NA LATA 2012-2020 Łobez, maj 2012 r. Zleceniodawca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łobzie ul. Bema 27 73-150 Łobez tel. (91) 397 68

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI WARTO BYĆ, WARTO ŻYĆ I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie W I Liceum Ogólnokształcącym obowiązuje Program Profilaktyki Warto żyć, warto być, zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie Strzyżów 2009 r. 1 Spis treści I. Uzasadnienie programu...3 II. Założenia programowe...4

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 Załącznik do: Uchwały Nr XXXVII/239/06 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dnia 20 września 2006 roku STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY DĄBROWA ZIELONA NA LATA 2006-2013 SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU

PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 PRAWO DO EDUKACJI DZIECI O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH RAPORT Z MONITORINGU Warszawa 2010 Sponsor:

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPÓŁ SZKÓŁ SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM NR 4 W PRZYDONICY SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Żyć zdrowo i bezpiecznie ZGODNY Z PROGRAMEM WYCHOWAWCZYM SZKOŁY Przydonica 2013/2014 1 WSTĘP Uncja profilaktyki

Bardziej szczegółowo

korekcyjno-edukacyjne.

korekcyjno-edukacyjne. Dz.U.05.180.1493 zm. Dz.U.09.206.1589 Dz.U.10.28.146 Dz.U.10.125.842 USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) Uznając, że przemoc w rodzinie

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr IX/23/2011 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 18.03.2011 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE NA LATA 2011 2015 PRZEMOC W

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI

PROGRAM PROFILAKTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu na r. szk. 2014/2015 Program profilaktyki Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE WARSZAWA 2006 Spis treści Wstęp.. 3 I. Cele Programu.5 II. ZałoŜenia Programu...5 III. Działania uprzedzające 8 1. Strategie diagnozujące 8 2. Strategie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Jestem Kibicem przez duże K

Jestem Kibicem przez duże K Partnerzy programu: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Państwowa Agencja Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w

chronić małe dzieci Jak przed krzywdzeniem www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w Jak chronić małe dzieci przed krzywdzeniem p o r a d n i k dl a pr o f e s j o n a l i s t ó w pracujących z rodzinamiz małymi dziećmi www.fdn.pl www.dobryrodzic.pl Copyright 2010 Fundacja Dzieci Niczyje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XXI/345/2012 Rady Miejskiej Leszna z dnia 09 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego mieszkańców Leszna na lata 2012-2015 Program Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska

PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny. Karolina Borkowska PRAWO DZIECKA do wypowiedzi w sprawach rozpoznawanych przez sąd rodzinny Karolina Borkowska Karolina Borkowska, absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka trzeciego miejsca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo