projekt zaliczeniowy Eksploracja Danych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt zaliczeniowy Eksploracja Danych"

Transkrypt

1 Ostaszewski Paweł [55566] Piła, projekt zaliczeniowy Eksploracja Danych 1. Obejrzyj histogramy dla wszystkich atrybutów, na podstawie wartości średniej i zakresu wartości oceń, dla których atrybutów należy zidentyfikować osobliwości. Przeprowadź usuwanie osobliwości. Które atrybuty wybrałaś(eś) do usuwania osobliwości? Jaką metodę oznaczania osobliwości wybrałaś(eś) dla każdego atrybutu? Dlaczego? 2. W bazie danych brakujące dane są oznaczone za pomocą znaku?. Znajdź atrybuty zawierające brakujące dane. Tam, gdzie to możliwe, zamień brakujące dane na wartość Not in universe, w przeciwnym przypadku zamień brakujące dane na dominującą wartość atrybutu. Które atrybuty zawierają brakujące wartości? Jeśli nie można było zamienić brakującej wartości na Not in universe, to jaka była dominująca wartość dla danego atrybutu? 3. Wybierz atrybuty numeryczne, które powinny być Twoim zdaniem znormalizowane. Przeprowadź normalizację atrybutów numerycznych. Które atrybuty numeryczne wybrałaś(eś) do normalizacji? Jaką metodą znormalizowałaś(eś) każdy z atrybutów? Dlaczego? 4. Wybierz atrybuty numeryczne, które powinny Twoim zdaniem podlegać dyskretyzacji. Dla każdego atrybutu wybierz najwłaściwszą Twoim zdaniem metodę dyskretyzacji i przedziały dyskretyzacji. Które atrybuty numeryczne wybrałaś(eś) do dyskretyzacji? Jaką metodę, liczbę przedziałów i granice przedziałów wybrałaś(eś) dla każdego atrybutu? Uzasadnij swój wybór. 5. Dokonaj dyskretyzacji atrybutu kategorycznego AMARITL (marital status) na dwie kategorie: osoby zamężne/żonate (3 wartości) i pozostałe (4 wartości) 1

2 Podaj kod perspektywy która umożliwia taką operację 6. Określ ważność atrybutów względem atrybutu decyzyjnego INCOME. W analizie pomiń atrybut MARSUPWT (instance weight) określający względną wagę instancji reprezentowanej przez dany wiersz. Podaj trzy najbardziej przydatne atrybuty do przewidywania wartości atrybutu decyzyjnego. Wytłumacz uzyskany wynik. Podaj trzy najmniej przydatne atrybuty do przewidywania wartości atrybutu decyzyjnego. Wytłumacz uzyskany wynik. 7. Wykorzystaj algorytm k-means do znalezienia najbardziej charakterystycznych skupień cech. Dobierz eksperymentalnie wartość parametru k w taki sposób, aby instancje rozkładały się w miarę równomiernie pośród znalezionych skupień. Podaj wybraną przez siebie wartość parametru k i rozkład instancji w ramach skupień. Wybierz jedno skupienie i starannie je przeanalizuj (obejrzyj histogramy rozkładów wartości poszczególnych atrybutów w skupieniu). Opisz językiem naturalnym instancje przypisane do danego skupienia. Jaka, Twoim zdaniem, grupa/warstwa społeczna jest opisana za pomocą wybranego skupienia? 8. Zbuduj naiwny klasyfikator Bayesa służący do przewidywania wartości atrybutu decyzyjnego INCOME na podstawie wartości pozostałych atrybutów. Wybierz atrybuty, które powinny być włączone do modelu (pozostawienie wszystkich atrybutów skutkuje zbudowaniem modelu niskiej jakości). Jako preferowaną wartość (positive) wybierz Zwróć uwagę, żeby przede wszystkim poprawnie przewidywać preferowaną wartość kosztem ogólnej dokładności modelu (przy sztywnym przewidywaniu klasy dokładność modelu wyniesie i tak 93%). Pamiętaj, żeby zbudowane modele testować z wykorzystaniem tabeli CENSUS_TEST! Które atrybuty weszły w skład modelu? Jak wygląda najlepsza znaleziona przez Ciebie macierz kosztów? Jakie parametry singleton_threshold i pairwise_threshold zostały wykorzystane przy budowie modelu? Jak wyglądała macierz pomyłek? 2

3 3 9. Zbuduj drzewo decyzyjne służące do przewidywania wartości atrybutu decyzyjnego INCOME. Jako preferowaną klasę wybierz Dobierz eksperymentalnie optymalne parametry klasyfikatora (głębokość drzewa, miarę jednorodności, rozmiary węzłów wewnętrznych i liści). Pamiętaj, żeby zbudowane modele testować z wykorzystaniem tabeli CENSUS_TEST. Najważniejszym kryterium jest poprawność przewidywania preferowanej klasy a nie ogólna poprawność klasyfikatora. Które atrybuty weszły w skład modelu? Jak wygląda najlepsza znaleziona przez Ciebie macierz kosztów? Jakie wartości parametrów zostały wykorzystane przy budowie modelu? Jak wyglądała macierz pomyłek? 10. Powiązania między krajem urodzenia ojca, matki i dziecka (atrybuty PEFNTVTY, PEMNTVTY, PENATVTY, odpowiednio) można przedstawić w postaci reguł asocjacyjnych. Stwórz model reprezentujący powiązania między tymi danymi, przykładowa reguła: MOTHER=Mexico FATHER=INDIA SELF=CANADA. Podaj kod polecenia SQL tworzącego perspektywę potrzebną do znalezienia reguł asocjacyjnych o podanym formacie Podaj 5 odkrytych reguł o najwyższym wsparciu i ufności Napisz program w PL/SQL odkrywający i wyświetlający powyższe reguły Napisz program w języku Java odkrywający i wyświetlający powyższe reguły

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46 Histogramy dla każdego z atrybutów zostały wygenerowane dla próbki rekordów. Po analizie wartości średnich, zakresu zmienności oraz współczynnika (variance) wytypowałem następujące atrybuty numeryczne do eliminacji osobliwości: wage per hour: 98% próbkowanych wartości należało to zakresu <0,940>, 2% do przedziału <940,1880>, atrybut przyjmuje wartości z zakresu do <0,9400>, a więc pozostałe pojedyncze rekordy zidentyfikowałem, jako osobliwości; capital gains: 99% wartości jest z zakresu (0,10000), 1% <10000,20000>, pozostałe wartości z zakresu <20000,99999> zidentyfikowałem jako osobliwości; Tożsamy tok myślenia wykorzystałem do nominowania pozostałych dwóch atrybutów: capital losses oraz dividends from stock. Metoda eliminacji osobliwości (Outlier Treatment), która została wybrana przeze mnie to odchylenie standardowe (Std. Deviation). Dla wartości, które odbiegają od trzy odchylenia standardowe od średniej zostaną przypisane wartości progowe. Metoda Std. Deviation została rekomendowana przez środowisko Oracle Data Miner. Po wyeliminowaniu osobliwości dla atrybutów numerycznych, należało zająć się brakującymi danymi dla atrybutów kategorycznych. Atrybuty, w których pojawiała się wartość? to: state of previous residence (GRINST) 708 rekordów migration code-change in msa (MIGMTR1) rekordów migration code-change in reg (MIGMTR3) rekordów

47 47 migration code-move within reg (MIGMTR4) rekordów migration prev res in sunbelt (MIGSUN) rekordów country of birth father (PEFNTVTY) 6713 rekordów country of birth mother (PEMNTVTY) 6119 rekordów country of birth self (PENATVTY) 3393 rekordów Wartości? dla atrybutów: GRINST, MIGMTR1, MIGMTR3, MIGMTR4, MIGSUN zostały zamienione na Not In universe, natomiast: PEFNTVTY, PEMNTVTY, PENATVTY na wartość United- States (wartość dominująca). Kolejnym krokiem była normalizacja wybranych atrybutów numerycznych. Atrybutem, który znormalizowałem jest wage per hour (AHRSPAY), ponieważ w moim odczuciu jest on istotny z punktu późniejszych zadań (wyznaczanie atrybutu INCOME), zakres zmienności jest duży ( przy wartości średniej 54,82), dodatkowo można by się pokusić o dyskretyzację tego atrybutu ponieważ w analizowanej próbce aż 98% przypadków należało do jednej klasy. Wydaję mi się, iż w tym kroku dodatkowo można było uwzględnić atrybuty: capital gains (CAPGAIN), capital losses (CAPLOS), dividends from stock (DIVVAL), ze względu na ich bardzo szeroki zakres zmienności, ale po analizie histogramu doszedłem do wniosku, iż lepszym rozwiązaniem będzie dyskretyzacja, znów ze względu na skupienia.

48 48 Kolejnym krokiem była dyskretyzacja wybranych atrybutów numerycznych. Po analizie histogramów, charakteru danych oraz celu eksploracji zdecydowałem, że dyskretyzacja obejmie atrybuty: age (AAGE), weeks worked in year (WKSWORK), capital gains (CAPGAIN), capital losses (CAPLOS), dividends from stock (DIVVAL). Dla atrybutu wiek ustalonych zostało 6 przedziałów - kierowałem się odczuciem, iż wybrane przeze mnie granice odpowiadają nijako etapom życia człowieka. Dla pozostałych atrybutów parametry dyskretyzacji były dobierane samodzielnie na podstawie analiz histogramów: - liczba przepracowanych tygodni w roku 3 - zyski kapitałowe 4 - straty kapitałowe 2 - zyski z gry na giełdzie 9

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54 Kod perspektywy dzięki, której atrybut kategoryczny AMARITL został dyskretyzowany na dwie kategorie: 1 osoby w związku małżeńskim, 0 osoby samotne: CREATE VIEW "SUM55566"."CENSUS_05_DISCRETIZE_AMARITL" AS SELECT "AAGE", "ACLSWKR", "ADTIND", "ADTOCC", "AHGA", "AHRSPAY", "AHSCOL", ( CASE WHEN "AMARITL" = 'Married-civilian spouse present' THEN 1 WHEN "AMARITL" = 'Married-spouse absent' THEN 1 WHEN "AMARITL" = 'Married-A F spouse present' THEN 1 WHEN "AMARITL" = 'Divorced' THEN 0 WHEN "AMARITL" = 'Widowed' THEN 0 WHEN "AMARITL" = 'Never married' THEN 0 WHEN "AMARITL" = 'Separated' THEN 0 END ) "AMARITL", "AMJIND", "AMJOCC", "ARACE", "AREORGN", "ASEX", "AUNMEM", "AUNTYPE", "AWKSTAT", "CAPGAIN", "CAPLOSS", "DIVVAL", "FEDTAX", "GRINREG", "GRINST", "HHDFMX", "HHDREL", "INCOME", "MARSUPWT", "MIGMTR1", "MIGMTR3", "MIGMTR4", "MIGSAME", "MIGSUN", "NOEMP", "PARENT", "PEFNTVTY", "PEMNTVTY", "PENATVTY", "PRCITSHP", "SEOTR", "VETQVA", "VETYN", "WKSWORK", "YEAR" FROM "SUM55566"."CENSUS"; Kolejnym krokiem było określenie ważności atrybutów względem atrybutu decyzyjnego INCOME. Zaprezentuje wyniki obserwacji dla danych źródłowych (A) oraz danych po eliminacji osobliwości, uzupełnieniu brakujących wartości, dyskretyzowanych oraz znormalizowanych (B).

55 (A) 55

56 (B) 56

57 57 Atrybuty, które w największym stopniu wpływają na wartość atrybutu INCOME w obu przypadkach to: education (AHGA) oraz major occupation code (AMJOCC). Znaleziona prawidłowość jest oczywista, ponieważ uzyskiwany dochód jest w rzeczy samej uzależniony od wykształcenia i etatu, na którym dana osoba jest zatrudniona. Następny sklasyfikowany atrybut to: (A) major industry code (AMJIND) i (B) weeks worked in year (WKSWORK) w przypadku analizy danych po wstępnych modyfikacjach. I tutaj również nie można polemizować nad prawdziwością takiego stwierdzenia, ponieważ te czynniki również w przeważającej większości warunkują wysokość zarobków. Uzyskane wyniki są zgodne z moimi oczekiwaniami. Atrybuty, które w mają najmniejszy wpływ na wartość atrybutu INCOME to w przypadku (A): state of previous residence (GRINST), capital losses (CAPLOS), wage per hour (AHRSPAY), capital gains (CAPGAIN), weeks worked in year (WKSWORK), year (YEAR), natomiast (B): divdends from stocks (DIVVAL), wage per hour (AHRSPAY), year (YEAR) oraz fill inc questionnaire for veteran's admin (VETQVA). Interpretacja tym razem nie jest dla mnie tak czytelna i oczywista. Jeżeli chodzi o atrybuty: year, state of previous residence oraz fill inc questionnaire for veteran's admin to faktycznie nie należy doszukiwać się bliższego związku: natomiast atrybuty: weeks worked in year czy też wage per hour są według mnie skorelowane z wartością zysku ponieważ stawka godzinowa i ilość przepracowanych tygodni w roku nijako wyznaczają zysk. Być może na otrzymany rezultat złożył się rozkład próbkowanych danych (zakres zmienności, ilość wartości unikalnych).

58 58 Kolejnym krokiem było wykorzystanie algorytmu k-means do znalezienia najbardziej charakterystycznych skupień cech.

59 59 Dla wartości parametru k = 6, instancje rozkładały się w miarę równomiernie pośród znalezionych skupień. Do szczegółowej analizy wybrałem skupisko o ID = 6. Po zapoznaniu się z histogramami mogę stwierdzić, iż zakwalifikowano przede wszystkim osoby, które: były w wieku do 15 roku życia nie dotyczą ich pojęcia: klasa pracownika (class of worker), kod branży (industry code), kod zawodu (occupation code) poziom wykształcenia opisany jest jako Children otrzymywały najniższą stawkę godzinową nigdy nie były w związku małżeńskim były białej rasy, płeć bez znaczenia (55% stanowią kobiety) w bardzo małym stopniu udział w ich zarobku stanowią dochody z tytułu lokat lub gry na giełdzie nie dotyczy ich zagadnienie konieczności płacenia podatków Pozostałe atrybuty jak i te, które właśnie opisałem wskazują ewidentnie na to, iż analizowane skupisko to DZIECI. Kolejnym zadaniem było zbudowanie naiwnego klasyfikatora Bayesa, dzięki któremu możliwe będzie przewidywanie wartości atrybutu decyzyjnego INCOME na podstawie wartości pozostałych atrybutów. Atrybuty, które weszły w skład modelu zostały dobrane doświadczalnie.

60 60

61 61

62 62

63 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych uczących przy generowaniu modelu: 63

64 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych testowych (bez uwzględnienia Cost Matrix) 64

65 65

66 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych testowych (z uwzględnieniem Cost Matrix) 66

67 67 Macierz kosztów zmodyfikowała rezultat predykcji, polepszając jakość dla preferowanej grupy, ale niestety zaniżyła ogólną jakość klasyfikatora.

68 68 Kolejnym zadaniem było zbudowanie drzewa decyzyjnego, dzięki któremu możliwe będzie przewidywanie wartości atrybutu decyzyjnego INCOME na podstawie wartości pozostałych atrybutów. Atrybuty, które weszły w skład modelu zostały dobrane doświadczalnie.

69 69

70 70

71 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych uczących przy generowaniu modelu: 71

72 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych testowych (Cost Matrix ustawienie 1) 72

73 73

74 Wyniki otrzymane (Test Matrix) dla danych testowych (Cost Matrix ustawienie 2) 74

75 75

76 76 W przypadku drzewa decyzyjnego zaobserwowałem podobna prawidłowość jak dla naiwnego klasyfikatora Bayesa, a mianowicie dokładność predykcji preferowanej grupy możemy dostrajać modyfikacjami w macierzy kosztów.

Data Mining w bazie Oracle 9i

Data Mining w bazie Oracle 9i VIII Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2002 Data Mining w bazie Oracle 9i Mariusz Byrski Biuro Matematyki Stosowanej S.C. mb@bms.krakow.pl Abstrakt Szukanie nieoczywistych zwi¹zków w danych jest

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH

WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH WYKORZYSTANIE MODELI SKORINGOWYCH I REGUŁ BIZNESOWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o. Modele skoringowe na trwałe wpisują się w kulturę organizacyjną coraz

Bardziej szczegółowo

Analiza i eksploracja danych biznesowych

Analiza i eksploracja danych biznesowych Analiza i eksploracja danych biznesowych Business Intelligence systemy wspomagania decyzji Dr inż. Marcin Blachnik Plan zajęć 1. Dane czym są i jak je reprezentować 2. Metody analizy statystycznej (małe

Bardziej szczegółowo

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych

InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Gracjan Wilczewski nr albumu: 158162 Praca magisterska na kierunku informatyka InTrees: Modularne podejście do Drzew Decyzyjnych Opiekun

Bardziej szczegółowo

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT

Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING, LTV, EVENT Praca statutowa nr 06.30.003.6 Warszawa, grudzień 2006 Modele eksploracji danych - CROSS-SELLING,

Bardziej szczegółowo

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych

Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych Autor: Danuta Mendrala, Marcin Szeliga ISBN: 978-83-246-2111-8 Format: 158x235, stron: 360 Business Intelligence Twoja recepta na sukces!

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM

ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM ANALIZA DANYCH I DATA MINING W CRM Grzegorz Migut 1 Wstęp Nieustanne zmiany na rynku, wzrost konkurencji spowodowały, że firmy, chcąc przetrwać na rynku, muszą przystąpić do zmiany strategii marketingowych.

Bardziej szczegółowo

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ

MODEL DATA MINING PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIENTÓW NA OFERTĘ MODEL DAA MIIG PRZEWIDUJĄCY ODPOWIEDŹ KLIEÓW A OFERĘ omasz Demski, StatSoft Polska Sp. z o.o. Jednym z najpopularniejszych zadań data mining jest przewidywanie, którzy klienci najchętniej odpowiedzą na

Bardziej szczegółowo

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp

Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Analiza wielokryterialna z wykorzystaniem wskaźników gospodarki magazynowej Wstęp Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie metod agregacji wskaźników gospodarki magazynowej jako element analizy ABC

Bardziej szczegółowo

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych

Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Oracle Data Mining odkrywanie wiedzy w dużych wolumenach danych Mikołaj Morzy Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej e-mail: Mikolaj.Morzy@cs.put.poznan.pl Abstrakt. Duże wolumeny danych zawierają

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU

WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU StatSoft Polska, tel. 2 428 43, 6 4 4 5, info@statsoft.pl, www.statsoft.pl WSPOMAGANIE KAMPANII SPRZEDAŻY KRZYŻOWEJ (CROSS-SELLING) NA PRZYKŁADZIE OFERTY BANKU Grzegorz Migut, StatSoft Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g

Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g Implementacja wybranych algorytmów eksploracji danych na Oracle 10g Sławomir Skowyra, Michał Rudowski Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, Politechnika Warszawska S.Skowyra@stud.elka.pw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego

Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej Praca dyplomowa Wybrane techniki przygotowywania rekomendacji dla użytkowników serwisu internetowego Artur Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY

Eksploracja danych TADEUSZ MORZY NAUKA 3/2007 83-104 TADEUSZ MORZY Eksploracja danych Intensywny rozwój technologii generowania, gromadzenia i przetwarzania danych z jednej strony, z drugiej, upowszechnienie systemów informatycznych,

Bardziej szczegółowo

Odkrywanie asocjacji

Odkrywanie asocjacji Odkrywanie asocjacji Wprowadzenie Sformułowanie problemu Typy reguł asocjacyjnych Odkrywanie asocjacji wykład 1 Wykład jest poświęcony wprowadzeniu i zaznajomieniu się z problemem odkrywania reguł asocjacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych

Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych Analiza wzorców nielegalnych zachowań w aukcjach internetowych Jakub Piasecki 1, Wojciech Roczniak 1, Anna Zygmunt 1, Jarosław Koźlak 1 Streszczenie: Transakcje internetowe stanowią coraz większą część

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5

Spis treści. 1.1 Problematyka... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy... 5 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Problematyka.......................... 4 1.2 Cele pracy i zakres pracy...................... 5 2 Analiza zagadnienia 7 2.1 Wprowadzenie.......................... 7 2.2 Eksploracja

Bardziej szczegółowo

red. naukowa Jarosław Protasiewicz

red. naukowa Jarosław Protasiewicz Procedury recenzowania i doboru recenzentów Tom drugi red. naukowa Jarosław Protasiewicz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 Procedury recenzowania

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego?

Hurtownie danych. Dlaczego? Wnioski z danych. Adam Pelikant. Dlaczego? Dlaczego? Hurtownie danych Człowiek, który potrafi czytać ale nie ma książek, nie ma przewagi nad tymi, którzy w ogóle nie umieją czytać Mark Twain - 1900 Adam Pelikant Człowiek który posiada dane ale

Bardziej szczegółowo

Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza. Wprowadzenie

Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza. Wprowadzenie Data Mining podstawy analizy danych Cześć pierwsza Wprowadzenie Usługa Data Mining w środowisku serwera SQL 2005 jest jednym z komponentów technologii business intelligence. Umożliwia ona budowę złożonych

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA

BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA BUDOWA MODELU SCORINGOWEGO DO E-POŻYCZKI Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI STATISTICA Kamila Karnowska i Katarzyna Cioch, SKOK im. Franciszka Stefczyka Wykorzystanie metod scoringowych do oceny punktowej klientów

Bardziej szczegółowo

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia

Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia NAUKA 3/2004 21-56 ROMAN SŁOWIŃSKI Techniczne systemy informatyki jako narzędzia odkrywania wiedzy i symulacji życia Informatyka jest nauką badającą procesy algorytmiczne, które opisują i przetwarzają

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

DYWERSYFIKACJA RYZYKA

DYWERSYFIKACJA RYZYKA WALDEMAR TARCZYŃSKI MAŁGORZATA ŁUNIEWSKA DYWERSYFIKACJA RYZYKA Na polskim rynku kapitałowym Wydawnictwo PLACET zaprasza Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. PLACET słowo niegdyś używane w naszym języku

Bardziej szczegółowo

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych

Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych bazach danych Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Baz danych Krzysztof Kosyl nr albumu: 187411 Praca magisterska na kierunku informatyka Przechowywanie danych hierarchicznych w relacyjnych

Bardziej szczegółowo

Data mining w wielkich złożonych systemach

Data mining w wielkich złożonych systemach Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa nr 06300018 Warszawa, grudzień 2008 Data mining w wielkich złożonych systemach Praca statutowa

Bardziej szczegółowo

OPTYMALNY DOBÓR PRODUKTÓW BANKOWYCH REALIZOWANY

OPTYMALNY DOBÓR PRODUKTÓW BANKOWYCH REALIZOWANY OPTYMALNY DOBÓR PRODUKTÓW BANKOWYCH REALIZOWANY ZA POMOCĄ SKORINGU MARKETINGOWEGO I FINANSOWEGO Krzysztof Fortuna LUKAS Bank S.A., Zespół Badań i Rozwoju Wprowadzenie Polska bankowość detaliczna w ciągu

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo