Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia 5.01.1999 r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia r. SPIS TREŚCI Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej. 1. Pojęcie gospodarki materiałowej. 2. Materiały. 3. Indeks materiałowy. 4. Organizacja gospodarki materiałowej. 5. Kontrola zużycia materiałów. 6. Normy materiałowe. 7. Zapasy materiałowe. 8. Likwidacja materiałów. Rozdział II - Magazyn 1. Pojęcie magazynu, warunki techniczne. Rozdział III - Organizacja pracy w magazynach. 1. Służba magazynowa - jej prawa i obowiązki. 2. Odpowiedzialność wspólna pracowników magazynowych. 3. Regulamin magazynowy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział IV - Sposób składowania i konserwacja materiałów. 1. Rozmieszczenie magazynów wg branż. 2. Sposób składowania i konserwacja materiałów. Rozdział V - Odbiór i przyjmowanie materiałów. 1. Ogólne zasady odbioru materiałów. 2. Zwroty materiałów do magazynu. 3. Depozyty. Rozdział VI - Odzyski materiałowe. Rozdział VII - Wydawanie materiałów z magazynu. 1. Ogólne zasady wydawania materiałów. 2. Sposób wydawania materiałów. 3. Gospodarka materiałami w magazynach podręcznych. Rozdział VIII - Ewidencja materiałów. 1. Zasady ewidencji. 2. Zakładanie i zamykanie kartotek magazynowych. 3. Wywieszki magazynowe. 4. Ewidencja opakowań. Rozdział IX - Dokumentacja obrotu magazynowego.

2 1. Znaczenie dokumentacji. 2. Rodzaj dokumentów obrotu magazynowego. 3. Dokumenty przychodu materiałowego. 4. Dokumenty rozchodu materiałów. 5. Oznakowanie magazynów. Rozdział X - Kontrola gospodarki magazynowej. 1. Kontrola magazynów bieżąca i okresowa. 2. Inwentaryzacja w magazynach centralnych. Rozdział XI - Korekty dokumentów i uwagi ogólne. Rozdział I. WYBRANE ZAGADNIENIA Z GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ - GOSPODARKA MAGAZYNOWA. 1. Pojęcie gospodarki materiałowej Gospodarką materiałową Uniwersytetu Śląskiego nazywamy wszystkie zagadnienia związane z planowaniem, nabywaniem, magazynowaniem i zużyciem materiałów oraz ich ewidencją i sprawozdawczością Jednym z zagadnień gospodarki materiałowej jest gospodarka magazynowa obejmująca zadania: sporządzenie "alarmów magazynowych" na materiały ciągłego zużycia do Działu Aparatury i Zaopatrzenia, przyjmowanie, magazynowanie i konserwacja materiałów, wydawanie materiałów z magazynów centralnych i magazynów podręcznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, zużycie materiałów, gospodarka opakowaniami W zakresie gospodarki materiałowej powinna być prowadzona odpowiednia ewidencja, sprawozdawczość i analiza umożliwiająca kontrolę prawidłowości funkcjonowania tej gospodarki oraz ocenę jej rezultatów. 2. Materiały Materiałami w rozumieniu niniejszej instrukcji są w szczególności wyroby, które: a. Ulegają w całości zużyciu w toku prowadzenia badań lub prac naukowych albo w czasie prowadzenia ćwiczeń lub szkolenia, Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju chemikalia, szkło i inne artykuły zużywane w pracowniach, b. Zużywa administracja do konserwacji i remontów oraz do należytego utrzymania pomieszczeń i urządzeń. Do tej grupy zalicza się również artykuły do utrzymania czystości, c. Zużywa się w toku wykonywania czynności administracyjno- biurowych. Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju materiały piśmienne, materiały kreślarskie, druki, książki kancelaryjne, dyskietki, tonery, itp., d. Stanowią części maszyn i urządzeń. Do tej grupy zalicza się części zapasowe do samochodów oraz do maszyn i urządzeń czynnych w Uniwersytecie Śląskim. e. Stanowią opakowania trwałe. Do tej grupy zalicza się beczki metalowe, drewniane, plastikowe, balony, skrzynie i inne, które jako opakowania są sprzedawane lub wypożyczane przez dostawcę. 3. Indeks materiałowy Pod pojęciem "indeks materiałowy" należy rozumieć szczegółowy wykaz materiałów używanych w Uniwersytecie Śląskim, sklasyfikowanych odpowiednio dla potrzeb gospodarki i ewidencji na podstawie "Systematycznego Wykazu Wyrobów".

3 W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U , z późn. zm.) W okresie od 1 lipca 1997 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się równolegle z Systematycznym Wykazem Wyrobów (SWW) Każdy rodzaj materiału ewidencjonowany w magazynie Uniwersytetu należy oznaczyć odrębnym symbolem 3.3. Symbol jest stałym oznaczeniem materiału, wiążącym wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni uczestniczące w obrocie materiałowym lub w ewidencjonowaniu materiałów. Ma on na celu ograniczenie pomyłek, jakie mogą powstawać przy odczytywaniu nazewnictwa, zastępowanie nazw długich i skomplikowanych krótkim oznaczeniem. W razie gdy w magazynie składowane są 2 materiały o tej samej nazwie i o tych samych cechach, ale o innej wartości (cenie), jednej jednostki miary- można każdemu z tych materiałów nadać odrębne symbole lub można nadać jeden indeks uśredniając cenę. Przypadki takie dotyczą tylko tych materiałów, których ceny mieszczą się w % odchylenia uzgodnionym z Kwesturą U. Śl Symbole (PKWiU) nadają: a. Dział Gospodarki Materiałowej - dla wszystkich materiałów składowanych i ewidencjonowanych w magazynach centralnych podległych Działowi - magazyny podręczne stosują klasyfikację nadaną przez Dział Gospodarki Materiałowej. b. Dział Wydawnictw - dla wszystkich wydań książek i skryptów, w magazynie Wydawnictw. 4. Organizacja gospodarki magazynowej Komórką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialną za gospodarkę magazynową jest Dział Gospodarki Materiałowej. Bezpośredni nadzór nad tym działem sprawuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych Dział Gospodarki Materiałowej jest działem powołanym do magazynowania zakupionego materiału i jego rozchodu zgodnie z zamówieniami oraz rozdzielnikiem sporządzonym przez Dział Aparatury i Zaopatrzenia Dział Gospodarki Materiałowej powinien czuwać nad prawidłowym i terminowym zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w materiały potrzebne do remontów, konserwacji pomieszczeń i urządzeń oraz do pozostałej działalności administracyjno- gospodarczej Dział Gospodarki Materiałowej powinien przechowywać w magazynach centralnych takie ilości zapasów materiałowych, które wystarczyłyby na normalne potrzeby Uniwersytetu w okresie pomiędzy jedną a drugą dostawą materiałową. 5. Kontrola zużycia materiałów Kontroli zużycia podlegają materiały wydawane okresowo lub w większej ilości oraz materiały wydawane do konserwacji. W szczególności kontroli zużycia podlegają materiały wydawane: a. SSAG - do utrzymywania porządku w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego, b. Pracownikom powołanym do wykonywania konserwacji pomieszczeń, urządzeń i instalacji Kontrole te mają na celu zbadać: czy ilość pobierana z magazynu nie jest zawyżona w stosunku do potrzeb, czy materiały zużytkowano prawidłowo, czy w magazynach podręcznych nie ma zapasów nieprawidłowych, czy ilości pobierane są potrzebne w niezmienionej ilości przez cały rok (ferie letnie, zimowe). O wynikach kontroli informowany jest Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych w okresach półrocznych. 6. Normy materiałowe Pod pojęciem normy materiałowej należy rozumieć tę ilość materiału jaka jest bezwzględnie potrzebna do wykonania ściśle określonej czynności czy produktu Normowaniu powinny podlegać środki czystości zużytkowane w administracji i laboratoriach dla utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Uniwersytetu

4 Śląskiego, a także niektóre materiały biurowe. Nie podlegają normowaniu materiały zużywane do prac naukowych lub badawczych oraz użytkowane w toku szkolenia i prowadzenia ćwiczeń Wielkość ustalonej normy na środki czystości powinna zależeć od: a. rodzaju pomieszczenia (sala wykładowa, laboratorium, korytarz itd.), b. stopnia zatrudnienia (ile osób średnio przebywa w danym pomieszczeniu), c. rodzaju i stanu wyposażenia pomieszczenia (np. podłoga parkietowa, posadzka, wykładzina akrylowa itp.), d. rodzaju mebli i urządzeń w pomieszczeniach (komputery, drukarki, ilość biurek, szaf itp.), e. rodzaju i jakości używanego środka do utrzymywania czystości (np. lepszy środek używany w mniejszej ilości może dawać lepsze efekty od tańszego, którego trzeba użyć więcej) Wielkość normy zużycia materiałów biurowych zależy od charakteru działalności biurowo- administracyjnej Wielkość norm na środki czystości i materiały biurowe ustalane są indywidualnie dla każdego obiektu Uniwersytetu Śląskiego i komórek organizacyjnych, ze względu na różnorodność potrzeb Dział Gospodarki Materiałowej w uzgodnieniu z administracjami obiektów oraz odpowiednimi komórkami organizacyjnymi sporządza normy na obowiązującym w U. Śl. druku i przekazuje do akceptacji Dyrektorowi Administracyjnemu. Druki norm mogą ulegać zmianie Zatwierdzona norma stanowi limit, do wysokości której Dział Gospodarki Materiałowej może zlecić magazynierowi wydanie materiału Dyrektor Administracyjny lub jego zastępcy mogą wyrazić zgodę na zwiększenie norm stałych, pobranie dodatkowych jednorazowych ilości lub zmianę asortymentu na pisemny wniosek zainteresowanego, w którym musi być przedstawione uzasadnienie konieczności przeprowadzenia zmian. 7. Zapasy materiałowe. W zależności od charakteru zużycia materiały zużywane w Uniwersytecie Śląskim można podzielić na dwie grupy: materiały o jednorazowym (sporadycznym) zużyciu, materiały o ciągłym zużyciu. Do pierwszej grupy zaliczamy materiały zużywane głównie do określonych prac naukowo- badawczych, czy też do określonych zajęć naukowo- dydaktycznych. Te materiały winny być zakupywane w określonych ilościach, tylko na podstawie odpowiednio wcześniej, złożonych zapotrzebowań przez zainteresowane jednostki organizacyjne Uniwersytetu do Sekcji Dostaw i Działu Aparatury i Zaopatrzenia. Do drugiej grupy zaliczamy materiały zużywane w określonych ilościach w ciągu całego roku, jak np. środki czystości, materiały biurowe czy materiały budowlane. Zaopatrzenie w te materiały winno mieć charakter ciągły. Dla utrzymania rytmiczności procesu naukowo - dydaktycznego i administracyjno - gospodarczego Dział Gospodarki Materiałowej stwarza zapas materiałów o ciągłym charakterze zużycia na podstawie tzw. "Alarmów magazynowych" składanych przez magazyny centralne Uniwersytetu Śląskiego do Działu Aparatury i Zaopatrzenia. (Wzór "Alarmu magazynowego"- załącznik nr 1). Zapasem magazynowym nazywamy ilość materiału, który znajduje się w magazynie w określonym czasie. Suma zapasów poszczególnych materiałów na dany dzień tworzy zapas materiałów. Zapasy materiałowe dzieli się na: zapasy prawidłowe, zapasy nieprawidłowe Zapasy prawidłowe. Pod pojęciem zapasu prawidłowego należy rozumieć taką ilość materiałów, jaka jest niezbędna dla zachowania ciągłości procesu naukowo - dydaktycznego i administracyjno - gospodarczego i jaka powinna zawsze znajdować się w magazynie -

5 zapas nie powinien być mniejszy niż 50% jednorazowego zakupu zatwierdzonego przez Dyrektora Administracyjnego Zapasy nieprawidłowe. Pod pojęciem zapasu nieprawidłowego należy rozumieć materiał będący na stanie magazynowym w nadmiernej ilości bądź zbędny, który nie będzie wykorzystany w działalności U. Śl Pod pojęciem nadmiernego zapasu należy rozumieć tę ilość materiału znajdującego się w magazynie, która przekracza wielkość jaka potrzebna jest do działalności. Zjawisko zapasów nadmiernych - nadmiernych punktu gospodarności jest zjawiskiem szkodliwym, ponieważ: a. powoduje zamrażanie środków finansowych, b. dopuszcza możliwość zniszczenia lub zepsucia się części tych zapasów, c. zwiększa koszty magazynowania Dział Gospodarki Materiałowej czuwa nad niedopuszczeniem do powstania w magazynach centralnych i podręcznych nadmiernych zapasów poprzez systematyczne kontrole oraz podejmuje kroki w kierunku likwidacji zapasów nadmiernych Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej składa Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych sprawozdanie w okresach półrocznych o nadmiernych i zbędnych zapasach materiałowych i o podejmowanych przez niego środkach dla likwidacji tychże zapasów Pod pojęciem "zapasy zbędne" należy rozumieć te materiały znajdujące się w magazynach centralnych lub podręcznych, które: a. nie są przydatne w Uniwersytecie Śląskim, b. na skutek postępu i zaistniałych zmian stały się materiałami przestarzałymi nie nadającymi się do użytkowania, c. na skutek korozji, zawilgocenia lub uszkodzenia stały się materiałami nie nadającymi się do użytkowania Decyzję w sprawie sposobu likwidacji materiałów zbędnych na wniosek Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej podejmuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych. 8. Likwidacja materiałów. Materiały zniszczone, zepsute oraz nie nadające się w ogóle do użytkowania podlegają likwidacji. Podstawą likwidacji jest protokół zniszczenia wystawiany przez Dział Gospodarki Materiałowej zatwierdzony przez Kwestora Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektora Administracyjnego, w którym powinien znajdować się dokładny opis stopnia zniszczenia materiałów poddanych likwidacji. W składzie Komisji sporządzającej protokół musi znajdować się osoba mająca uprawnienia i rozeznanie w likwidowanych materiałach. Podstawą rozchodu skasowanych materiałów jest protokół likwidacji dołączony do dokumentów rozchodowych (Rw). Rozdział II. MAGAZYNY 1. Pojęcie magazynu, warunki techniczne Pod pojęciem "magazynu" należy rozumieć jedno lub kilka pomieszczeń względnie składowisk przystosowanych do przechowywania materiałów objętych wspólną ewidencją księgową i podległych jednemu kierownikowi odpowiedzialnemu za ich stan i ilość W Uniwersytecie Śląskim magazyny dzielimy na: magazyny centralne, magazyny podręczne Magazyny centralne obejmują zasięgiem swojej działalności cały Uniwersytet. Z

6 magazynu wydawane są wszystkie materiały do magazynów podręcznych i do bezpośredniego zużycia Magazyny podręczne obejmują swoim zasięgiem działania tylko daną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu (wydział, instytut, zakład). Przechowuje się w nich materiały do czasu wydania ich do bezpośredniego zużycia Magazyny centralne muszą być wyposażone w takie urządzenia do przechowywania materiałów, aby nie uległy one uszkodzeniu oraz aby wszystkie czynności magazynowe mogły być wykonywane sprawnie: a. regały magazynowe, b. odpowiednie urządzenia transportowe (wózki), c. narzędzia pomocnicze - przymiary, wagi, d. narzędzia do utrzymywania czystości np. miotły, szczotki itp Wszystkie przyrządy miernicze winny być systematycznie konserwowane. Wagi muszą być legalizowane przez Urząd Miar i Wag, który stwierdza legalizację przez odpowiednie ocechowanie, wyznaczając termin ważności legalizacji Pomieszczenia magazynowe winny być oświetlone przede wszystkim światłem dziennym. Wobec braku światła dziennego zastosować światło elektryczne jarzeniowe. Należy pamiętać o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej po zamknięciu magazynu. Jako rezerwę na wypadek wyłączenia energii elektrycznej lub uszkodzenia instalacji, magazyn powinien posiadać niezbędną ilość bateryjnych latarek Ogrzewanie centralne jest najodpowiedniejsze dla potrzeb i warunków gospodarki magazynowej z uwagi na łatwość regulowania temperatury i ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe W magazynach centralnych musi być odpowiednia wentylacja, a w szczególności w tych, w których znajdują się takie materiały jak: lakiery, proszki, benzyna, rozpuszczalniki, kleje, mydła Każdy magazyn musi być zabezpieczony przed pożarem. Zabezpieczenie przed pożarem polega na: a. właściwym rozmieszczeniu i odpowiedniej konstrukcji zabudowań magazynowych, b. umiejętnym przechowywaniu materiałów łatwopalnych, c. fachowym obchodzeniu się z tymi materiałami, d. należytym wyposażeniu magazynu w sprzęt p.poż., e. przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej Sprzęt p. poż. centralnych magazynach centralnych musi znajdować się w miejscu oznaczonym i łatwo dostępnym Wszelkie przebudowy i remonty w magazynach centralnych muszą być zgodne z wymogami Instrukcji BHP i p. poż W każdym magazynie centralnym w widocznym miejscu powinna znajdować się Instrukcja BHP i p. poż Pracownicy Działu Gospodarki Materiałowej przechodzą szkolenie z zakresu bhp i p. poż. 1. pracownicy na stanowiskach robotniczych w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2. szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat Zabezpieczenie przed kradzieżą: Magazyny centralne oraz podręczne muszą być zabezpieczone przed kradzieżą w sposób następujący: a. zamontować solidne, najlepiej metalowe drzwi z wystarczającą ilością trwałych zamknięć, b. jeżeli zachodzi potrzeba dodatkowo zamontować kratę, c. okna powinny być okratowane, d. zachować odległość bezpieczną regałów od okien, e. zwrócić uwagę portierów budynków, w którym znajduje się magazyn na częste

7 doglądanie pomieszczeń, zwłaszcza w porze nocnej - dotyczy to również pracowników ochrony, f. osoby obce lub pobierające materiał nie mają wstępu do pomieszczeń magazynowych - w każdym magazynie jest oddzielne pomieszczenie dla klientów Wstęp do magazynów dozwolony jest wyłącznie: personelowi magazynu, przełożonym magazynów, organom kontrolnym na podstawie odpowiedniej legitymacji, osobom pobierającym lub zdającym materiał ( w pomieszczeniu wymienionym w punkcie 1.8. lit. f.) Po zakończeniu pracy magazynier zamyka pomieszczenia magazynowe i plombuje je. Klucze z magazynu znajdują się w zaplombowanym woreczku z adresem i nazwiskiem Kierownika Magazynu. Woreczek zdaje się na portierni budynku Rektoratu, gdzie odnotowany jest fakt pobrania i zdania kluczy (dzień, godzina) Zapasowe (opisane) klucze ze wszystkich magazynów centralnych znajdują się w kasecie metalowej w Dziale Gospodarki Materiałowej, a od magazynów podręcznych zaplombowane u kierownika obiektu W przypadkach losowych jak powódź, pożar itp. może nastąpić otwarcie magazynu i zdjęcie plomb bez udziału osoby odpowiedzialnej materialnie, jednakże przy zachowaniu pewnych zasad: a. Zdjęcia plomb i otwarcia magazynu może dokonać wyłącznie Komisja złożona: z pracownika, któremu powierzono usunięcie wypadku losowego, przedstawiciela Dyrekcji oraz przedstawiciela Działu Gospodarki Materiałowej, b. z faktu powyższego należy spisać protokół, w treści którego należy podać dokładną przyczynę otwarcia magazynów, wymienić czynność dokonaną w magazynie, podać nazwę i ilość pobranych materiałów oraz nazwiska i stanowiska osób biorących udział w otwarciu magazynu, które wspólnie protokół podpisują, c. oryginał protokołu otrzymuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych, kopie - osoby podpisujące protokół, kierownik magazynu, Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej W wypadku kradzieży materiałów należy powiadomić Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej w celu wszczęcia dochodzenia i powiadomienia właściwych władz Pracownicy zatrudnieni w magazynach muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne, do których zaliczają się: oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, jak również wydzielone miejsce do higieny osobistej: umywalka z ciepłą wodą, woda pitna, podręczne apteczki, szafy na odzież osobistą i roboczą. Rozdział III. ORGANIZACJA PRACY W MAGAZYNIE. 1. Służba magazynowa - jej prawa i obowiązki. Służba magazynowa obejmuje następujące stanowiska służbowe: Kierownik magazynu centralnego, referent, st. Referent, samodzielny referent, starszy magazynier, specjalista, służby pomocnicze - robotnik do prac ciężkich.

8 1.1. Do zakresu kierownika magazynu należy: 1. przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i protokołu zdawczo - odbiorczego; deklaracja odpowiedzialności materialnej ma być włączona do akt osobowych 2. przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia, 3. rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą, stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, 4. wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych, 5. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań, itp., 6. przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych, 7. kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, 8. składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, 9. rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji, 10. zarządzanie personelem magazynowym, bezpośrednie organizowanie i nadzorowanie prac oraz dyscypliny, wydawanie opinii o pracownikach magazynowych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę w magazynie, 11. systematyczne instruowanie personelu magazynowego o sposobach prawidłowego wykonywania powierzonych im czynności, ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, 12. uświadomienie pracownikom celowości posługiwania się sprzętem ochrony osobistej oraz pouczanie o sposobach stosowania i konserwacji tego sprzętu, 13. przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz wykonywanie zarządzeń i poleceń kierownictwa Do zakresu czynności referenta, starszego referenta, st. magazyniera, samodzielnego referenta, specjalisty w magazynie centralnym należy: 1. kompletowanie dokumentów obrotu materiałowego dotyczącego przychodu i rozchodu oraz sprawdzanie ich pod względem formalno - rachunkowym, 2. bieżące księgowanie w kartotece przychodów i rozchodów materiałów oraz wykazywanie aktualnych stanów zapasów, 3. kontrolowanie stanu zapasów oraz sygnalizowanie komórce nadzorującej pracę magazynu o występowaniu zapasów nadmiernych lub zbyt małych, 4. sporządzanie według ustalonego wzoru sprawozdań i wykazów dotyczących ruchu oraz stanu zapasów materiałowych, 5. analizowanie stanu zapasów i wykonywanie na podstawie prowadzonej ewidencji zestawień materiałów, które nie wykazują ruchu (niechodliwych), 6. doręczanie zaewidencjonowanych dokumentów odpowiednim komórkom U. Śl., zgodnie z ustalonymi schematami obiegu, 7. miesięczne uzgadnianie stanów magazynowych z tabulogramem sporządzanym przez Dział Gospodarki Materiałowej oraz przeprowadzanie ewentualnych korekt Służba pomocnicza - robotnik do prac ciężkich. Do obowiązków robotnika magazynowego należy przede wszystkim: 1. Załadunek i rozładunek materiałów. 2. Układanie materiałów w wyznaczonych miejscach wg rodzajów, gatunków, wymiarów. 3. Utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach

9 magazynowych. Robotnik do prac ciężkich powinien znać nazwy przechowywanych materiałów, miejsc składowania, sposobów obchodzenia się z materiałami łatwymi do uszkodzenia, niebezpiecznymi. Szkolenia pracowników Działu Gospodarki Materiałowej przeprowadzane są przez Inspektorat BHP i p. poż., 1) szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2) szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat. 2. Odpowiedzialność wspólna pracowników magazynu. Pracownicy magazynowi mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkami wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej zawarta przez pracowników z pracodawcą. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn (Dz. U. 96 nr 143 poz tekst jednolity) - w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. nr 35 poz. 191) w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. W umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej strony ustalają okres, w ciągu którego, nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną, zwany dalej "okresem ustalonym w umowie". W razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad okres ustalony w umowie, należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu okresu, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Regulamin magazynowy. W każdym magazynie centralnym winien znajdować się regulamin magazynowy zatwierdzony przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. Regulamin powinien zawierać: nazwę magazynu, adres, telefon, określenie głównych zadań magazynu, określenie godzin otwarcia magazynu, ustalenie zasad współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Śląskiego, ustalenie zasad BHP i p. poż. Regulaminy winny znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym wszystkim zainteresowanym pracownikom. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kierownik magazynu przy współudziale Inspektora BHP i p. poż. winien troszczyć się o bezpieczeństwo zatrudnionych w pomieszczeniach magazynowych pracowników. Szkolenie pracowników Działu Gospodarki Materiałowej: 1. zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2. szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat kończy się ono egzaminem ze znajomości przepisów BHP i p. poż., przeprowadzanych przez organizatora kursu. Kierownik magazynu musi szczególnie zadbać o: sposób składowania przedmiotów ciężkich - zabezpieczyć materiał (ułożony w

10 stosy) przed obsunięciem czy zawaleniem, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy półkami, stosami i regałami, przestrzeganie norm ciężaru dopuszczalnych dla kobiet i mężczyzn przy przeładunku ręcznym, pracownicy magazynowi muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej - zgodnie z Zarządzeniem nr 4/98 z zał. nr 1 z dn oraz z zał. nr 2 z dn r. Rozdział IV. SPOSÓB SKŁADOWANIA I KONSERWACJA MATERIAŁÓW. Oznaczenie miejsca magazynu winno być widoczne i dokładne. Nazwa magazynu i adres winien być wpisany na szyldzie i umieszczony na danym obiekcie sposób wyraźny i łatwo dostrzegalny. 1. Rozmieszczenia materiałów wg branż. Racjonalne zaplanowanie miejsc składowania powinno zapewnić jak największą oszczędność miejsca, przejrzystość składowania, łatwy dostęp do materiałów, swobodne ich składowanie wg kolejności przychodu, sprzyjające warunki do utrzymywania niezmiennej jakości i winno z góry wykluczyć możliwość składowania materiałów jednakowego asortymentu w kilku miejscach. Dążyć należy do zmagazynowania możliwie największej ilości materiałów w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. W przypadku gdy brak jest dostatecznej przestrzeni w takich pomieszczeniach, można również magazynować materiały w pomieszczeniach takich jak szopy czy wiaty, jednak wyłącznie wtedy, gdy to nie grozi uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą materiału. 2. Sposób składowania i konserwacja poszczególnych materiałów. W magazynach centralnych Uniwersytetu Śląskiego materiały winny być składowane przede wszystkim w regałach (metalowych lub drewnianych) z półkami dostosowanymi do potrzeb. Umieszcza się na nich materiały drobne, lekkie lub gabarytowo małe. W magazynach materiałów biurowych, artykułów technicznych i materiałów budowlanych oraz części samochodowych, oprócz regałów, winny znajdować się drewniane podesty, na których składuje się materiały ciężkie (np. pompy), duże gabarytowo (np. papier toaletowy) lub gdy dostarczono je w dużej ilości (np. świetlówki). Podesty z materiałami muszą być tak ułożone, aby był swobodny dostęp zarówno dla obsługi jak i wózka transportowego (magazynowanie materiałów pod względem wybuchu i pożaru, zał. nr 13). W magazynie metali kolorowych magazynuje się grube blachy w przegrodach na stojąco celem łatwiejszego ich wysuwania. Pręty, ceowniki, teowniki, rury umieszczone są w specjalnie skonstruowanych do ich magazynowania przegrodach metalowych. W magazynie tym winien być zamontowany wciągnik elektryczny, pomocny przy przenoszeniu materiałów ciężkich. Wszystkie materiały w magazynach mają swoją wywieszkę z dokładna nazwą, wymiarami danego produktu, indeksem oraz ceną. Magazynier ma obowiązek dbać o materiał składowany w pomieszczeniach magazynowych, i tak: składować materiał zgodnie ze szczegółowymi przepisami, przeprowadzać często przeglądy celem wyodrębnienia materiału, który należy oczyścić i zakonserwować (natłuścić), zabezpieczyć materiały przed wilgocią, kurzem, niską temperaturą oraz wstrząsami (np. przyrządy precyzyjne), wszystkie materiały w opakowaniach zamkniętych (sprawdzić szczelność zamknięć) chronić przed działaniem promieni słonecznych i układać na stojąco

11 w jednej warstwie., pod wiata można składować materiały takie jak: papa, lepik, smoła, materiały izolacyjne, ale w porze letniej należy je zabezpieczyć przed działaniem słońca. Konserwację materiałów należy przeprowadzać systematycznie, w regularnych, z góry ustalonych odstępach czasu, zależnie od warunków składowania. Do typowych zabiegów konserwacyjnych należą: ochrona przed korozją i pleśnią, wietrzenie, usuwanie kurzu i brudu, suszenie, ogrzewanie, smarowanie, przekładanie, przesypywanie, dezynfekcja pomieszczeń i odzieży, deratyzacja itp. Do najczęściej spotykanych szkodników należy zaliczyć mole, szczury, myszy. Podstawowym warunkiem zabezpieczenia materiałów przed szkodnikami jest utrzymanie bezwzględnej czystości, wietrzenie pomieszczeń ora stosowanie odpowiednich środków chemicznych. Rozdział V. ODBIÓR PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW. 1. Ogólne zasady odbioru materiałów. Wszystkie materiały oraz części zamienne do urządzeń dostarczone do magazynu centralnego muszą być sprawdzone pod względem ilościowym i jakościowym. Odbiór materiałów powinien być dokonywany na podstawie dowodu dostawy (faktury, rachunku). W tym celu dział zamawiający ma obowiązek dostarczenie magazynowi wszelkich dokumentów, o których wyżej mowa. Wszelkie materiały dostarczone do magazynu bez dowodu dostawy, jeżeli objęte są zamówieniami, powinny być odebrane i przyjęte jako depozyt. Odbiór materiałów nasuwających wątpliwości co do ich jakości, wymagających fachowej ekspertyzy powinien być dokonywany komisyjnie przez Komisję odbioru powołaną na tę okoliczność przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niezgodności wykonania dostawy z warunkami umowy należy sporządzić protokół, z którego 1 egzemplarz otrzymuje Kierownik magazynu, drugi egzemplarz - Dział Aparatury i Zaopatrzenia celem dokonania reklamacji, a materiał zakwestionowany należy przyjąć oddzielnie jako depozyt. Prawo dysponowania zakwestionowanym materiałem posiada wyłącznie komórka zamawiająca. Kierownik magazynu obowiązany jest zażądać przeprowadzenia komisyjnego odbioru jakościowego dostawy również w każdym innym przypadku, gdy zachodzi wątpliwość czy dokonanie odbioru we własnym zakresie jest wystarczające. 2. Zwroty materiałów do magazynu. Zwroty materiałów do magazynu centralnego z jednostek organizacyjnych U.Ś. obejmują tylko wyroby nowe oraz opakowania. W przypadku wątpliwości co do jakości zwracanego materiału Dyrektor Administracyjny lub jego zastępcy powołują Komisję Kwalifikacyjną. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać: ilość i rodzaj materiału, określenie jego wartości w % do wartości aktualnej, uzasadnienie wartości, dane i podpisy wszystkich członków Komisji, datę i miejsce sporządzenia protokołu. Protokół musi być zatwierdzony przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. Na podstawie tegoż protokołu Kierownik magazynu przyjmuje zwrot materiału. 3. Depozyty. Do magazynu mogą być przyjęte na przechowanie materiały jako depozyty, nie objęte ewidencją księgową. Do tego rodzaju depozytów zaliczyć należy w szczególności: a. materiały i części zamienne do maszyn i urządzeń, b. materiały i urządzenia przyjęte do magazynu na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy stronami (Uniwersytetem Śląskim a innym podmiotem), c. materiały dostarczone bez dowodów dostawy,

12 d. materiały, które będą podlegały reklamacji. Przyjmowanie materiałów do depozytu następuje na podstawie decyzji Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej, na polecenie Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. Przy depozytach należy stosować kartoteki magazynowe depozytowe z osobną numeracją lub książki depozytowe (Zał. nr 2). Rozdział VI. ODZYSKI MATERIAŁOWE. 1. Odzyski materiałowe są to materiały, które w wyniku demontażu, remontu odzyskane zostały do ponownego zużycia w produkcji, względnie do wykorzystania jako odpady użytkowe. Dział Gospodarki Materiałowej pomaga w zagospodarowaniu tych materiałów poprzez rozesłanie do wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni wykazów ze szczegółowym opisem materiałów do ewentualnego zagospodarowania. W przypadku nie zagospodarowania przedmiotowych materiałów przez jednostki organizacyjne Uczelni, na wniosek Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej - Dyrektor Administracyjny lub jego zastępca powołuje Komisję Kwalifikacyjną do wyceny i oceny (z podaniem % zużycia) materiałów z demontażu w celu przeznaczenia ich do sprzedaży. Decyzję o przeznaczeniu materiałów z demontażu do sprzedaży podejmuje Dyrektor Administracyjny lub jego zastępca po otrzymaniu stosownego wniosku Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej i powołaniu Komisji Kwalifikacyjnej. Sprzedaż przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna pod przewodnictwem Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej lub upoważnionego przez niego pracownika. Dział Gospodarki Materiałowej po wydaniu decyzji o sprzedaży i powołaniu Komisji przez Dyrektora Administracyjnego, zawiadamia wszystkie jednostki organizacyjne o organizowaniu sprzedaży materiałów z demontażu. Ogłoszenie o sprzedaży powinno znajdować się przez 14 dni w widocznym miejscu z informacją: a. nazwa jednostki organizacyjnej, adres, telefon, b. nazwa materiału, jego ewentualne wymiary, c. cena materiału, d. % podatku VAT, e. data i godzina sprzedaży, f. skład osobowy Komisji przeprowadzającej sprzedaż. Jeżeli jedna osoba zgłosi ofertę nabycia materiału, sprzedający sprzedaje go za cenę określoną w ogłoszeniu, o którym mowa powyżej. W przypadku zgłoszenia oferty zakupu materiałów, przez co najmniej dwóch oferentów, sprzedający przeprowadza licytację, w wyniku której sprzedaje materiał oferentowi, który zaofiarował najwyższą cenę. Komisja przeprowadzająca sprzedaż sporządza wymagane dokumenty: imienny wykaz osób, ich numeru dowodu osobistego, podpis oraz ilość zakupionego materiału i jego wartość, protokół zawierający dane o składzie Komisji, sprzedanej ilości ogółem oraz wartości, podpisy członków komisji, zbiorczy rachunek uproszczony na sprzedane materiały. Komplety powyższych dokumentów powinny otrzymać: Księgowość U.Ś., Dział Gospodarki Materiałowej oraz 1 egzemplarz pozostaje w aktach danej jednostki organizacyjnej. Rozdział VII

13 WYDAWANIE MATERIAŁÓW Z MAGAZYNU. 1. Ogólne zasady wydawania materiałów z magazynów centralnych. Wydawanie materiałów z magazynu może nastąpić wyłącznie na podstawie dokumentów rozchodowych zatwierdzanych przez upoważnione do tego osoby, z dyspozycją Działu Gospodarki Materiałowej. Dział Gospodarki Materiałowej sprawdza, czy osoba zatwierdzająca jest upoważniona przez Rektora, Dyrektora Administracyjnego czy kierownika danej jednostki organizacyjnej do podpisywania dokumentów. Spis osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów znajduje się w Dziale Gospodarki Materiałowej. Materiał z magazynów centralnych wydawany jest natychmiast jeżeli magazyn stwierdzi prawidłowość dokumentów. Dokumenty rozchodowe na wydanie materiałów na zewnątrz Uczelni wymagają akceptacji Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców oraz Kwestora lub jego zastępców. 2. Sposób wydawania materiałów z magazynów centralnych. Po otrzymaniu dokumentów rozchodowych magazynier sprawdza, czy są one prawidłowo wypełnione, podaje symbol indeksu materiałowego i przygotowuje materiał do wydania. Wobec braku żądanych materiałów, magazynier zwraca dokumenty z adnotacją "brak". Jeśli w magazynie występuje brak jednej lub dwóch pozycji wykazanych w dokumencie rozchodowym wielopozycyjnym, wówczas magazynier stawia kreskę w miejscu ilości wydanej. Magazynier jest zobowiązany do dokładnego przeważenia, zmierzenia lub przeliczenia materiału przed jego wydaniem w obecności osoby pobierającej. Osoba pobierająca materiał winna czytelnie pokwitować jego odbiór na dokumencie rozchodowym. Przy wydawaniu materiału dla innych podmiotów gospodarczych bądź osób trzecich należy żądać upoważnienia wystawionego przez zamawiającego. Upoważnienia należy przechowywać w magazynie centralnym w osobnym segregatorze. Dokument wydania musi być podpisany przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców oraz Kwestora Uniwersytetu Śląskiego lub jego zastępców - odbiór podpisuje osoba upoważniona. Przechowywanie materiałów w magazynie po potwierdzeniu odbioru przez odbiorcę jest niedopuszczalne. Jeżeli w uzasadnionych przypadkach materiał po potwierdzeniu odbioru musi być nadal przechowywany w magazynie, to rejestruje się go w ewidencji depozytów. 3. Gospodarka materiałami w magazynach podręcznych. W magazynach podręcznych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni powinny być przechowywane tylko nieznaczne ilości materiałów o wyraźnym przeznaczeniu, pobranych z magazynu centralnego na podstawie dokumentu wydania. Dokument powinien być zarejestrowany wg kolejności w danej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego. Jest on jednocześnie dokumentem przychodowym w magazynie podręcznym. Wszystkie kopie dokumentów rozchodowych z podpisem Kierownika magazynu centralnego powinny być przechowywane w danej jednostce organizacyjnej. W magazynach podręcznych powinna być prowadzona podwójna ewidencja (kartoteka-wywieszka, zeszyt-wywieszka) przychodów i rozchodów. Odbiór materiałów z magazynów podręcznych powinien być pokwitowany czytelnym podpisem. Ilość materiałów znajdująca się w magazynie podręcznym powinna być zgodna z kartoteką i wywieszką. Wywieszka powinna znajdować się przy materiale ( z nazwą materiału, ilością, odnotowanymi dokumentami przychodowymi i rozchodowymi). Kartoteki i wywieszki powinny być czytelne. Wszelkie poprawki powinny być naniesione prawidłowo tzn. poprzez przekreślenie złej ilości (jeden raz), wpisanie prawidłowej, zaparafowanie i wpisanie daty. Obiekty, które nie posiadają magazynów podręcznych, a odbiór materiałów jest rozchodowany bez konieczności magazynowania, powinny na kopiach dokumentów rozchodowych opisać cel pobrania materiału lub dla kogo został pobrany np. piasek- 100 kg do uzupełnienia na okres zimowy, śrubokręt- p. X- konserwator do prac

14 bieżących, żarówki- do wymiany budynek X- I piętro, cement- budynek X- do naprawy schodów, papier ksero- np. Instytut Socjologii. Pobierający materiał winien na dokumencie rozchodowym złożyć swój czytelny podpis. Dział Gospodarki Materiałowej przeprowadza kontrole w magazynach podręcznych składając sprawozdania Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych w sprawozdaniach półrocznych. Dział Gospodarki Materiałowej przeprowadzając kontrolę magazynów podręcznych szczególnie zwraca uwagę na ilość zapasów w nich zgromadzonych oraz ruchy w danych materiałach. W razie stwierdzenia przez Komisję kontrolującą zapasów nadmiernych i zbędnych jednostka organizacyjna ma obowiązek zgłosić ten fakt na piśmie do Działu Gospodarki Materiałowej podając dokładnie nazwę materiału oraz ilość w celu ich upłynnienia. Za prowadzenie magazynów podręcznych w danym obiekcie Uniwersytetu Śląskiego jest odpowiedzialny kierownik administracyjny oraz osoba prowadząca magazyn. Rozdział VIII. EWIDENCJA MATERIAŁÓW. 1. Zasady ewidencji Wszystkie materiały i opakowania przechowywane w magazynach i wiatach podlegają ewidencjonowaniu Ewidencję ilościową prowadzi magazynier w formie kartotekowej, w której powinny być wydzielone : kartoteki na materiały, kartoteki opakowań, (Wzór kartoteki- Zał. nr 3) W magazynie nie może być przechowywany żaden materiał, opakowanie czy surowiec wtórny nie zaewidencjonowany w kartotece materiałowej ilościowej, prowadzonej przez magazyniera Podstawą zapisu w kartotekach magazynowych ilościowych są tylko dokumenty wymienione w rozdziale IX Instrukcji. Przeprowadzanie jakichkolwiek zmian lub dokonywanie zapisów w kartotece, na które nie został wystawiony właściwy dokument obrotu jest niedozwolone Magazynier obowiązany jest na każdej kartotece ilościowej wpisać: a. nazwę materiału, typ i jego symbol, b. nanieść właściwy symbol PKWiU, c. właściwą dla każdego materiału jednostkę miary, d. cenę jednostkową, e. na bieżąco i bez zwłoki wszelkie przychody i rozchody materiału na podstawie właściwych dokumentów. 2. Zakładanie i zamykanie kartotek magazynowych Kartoteki magazynowe zakłada magazynier na podstawie dowodu przyjęcia Kartoteki magazynowe zamyka się: a. Na ostatni dzień każdego roku kalendarzowego, b. w razie zmiany na stanowisku kierownika lub osoby odpowiedzialnej materialnie, c. na dzień rozpoczęcia inwentaryzacji. Zamknięcie zapisów ewidencyjnych w kartotece magazynowej przeprowadza się w ten sposób, że ostatni zapis w kartotece należy podkreślić i wprowadzić uzgodniony stan magazynowy z arkusza spisu z natury. 3. Wywieszki. W celu łatwiejszego rozpoznania materiałów, jak również w celu uniknięcia omyłek przy wydawaniu materiałów, zaleca się stosowanie wywieszek magazynowych. (Zał. nr 4). Wywieszkę umieszcza się w sposób widoczny przy tym materiale, którego ona

15 dotyczy. Wywieszka powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. dokładną nazwę materiału b. symbol PKWiU, c. jednostkę miary, d. cenę jednostkową. 4. Ewidencja opakowań. Ewidencję opakowań trwałych w magazynie prowadzi się na kartotekach magazynowych ilościowych w sposób ustalony dla materiałów. Pod pojęciem "opakowania trwałe" należy rozumieć takie opakowania jak: beczki metalowe, pojemniki plastikowe, balony itp., które zostały zakupione, które otrzymano od dostawcy odpłatnie i podlegają zwrotowi. Nie podlegają ewidencji opakowania otrzymywane od dostawcy nieodpłatnie. Opakowanie podlegające zwrotowi należy ewidencjonować na oddzielnych kartotekach magazynowych. Magazynier zobowiązany jest czuwać nad terminowym zwrotem opakowań. Rozdział IX. DOKUMENTACJA OBROTU MAGAZYNOWEGO. 1. Znaczenie dokumentacji. Jednym z istotnych warunków zapewniających prawidłową gospodarkę materiałami jest stosowanie odpowiedniej dokumentacji ich obrotem. Zadaniem dokumentacji jest właściwe przedstawienie poszczególnych rodzajów i faz tych obrotów oraz dostarczenie odpowiednich materiałów informacyjnych, koniecznych do prowadzenia prawidłowej ewidencji. Do wykonania tego zadania konieczne jest zachowanie następujących zasad: ścisłe określenie pojęcia "materiały", prowadzenie pełnej i prawidłowo sporządzonej dokumentacji obrotu materiałowego, dostosowanej do systemu komputerowego GMX, ustalenie osób materialnie odpowiedzialnych za stan ilościowy materiałów, ustalenie osób upoważnionych do dysponowania materiałami, uregulowanie obiegu i terminów spływu dokumentacji obrotu materiałowego, znakowanie dokumentacji. 2. Każda operacja gospodarcza, w wyniku której następuje przychód względnie rozchód materiałów, wymaga udokumentowania odpowiednimi dokumentami. Dokumentami obrotu materiałowego są: faktura lub rachunek (Zał. nr 5 i 6), dokument przyjęcia do magazynu - Pz (Zał. nr 7), dokument wydania - Rw (Zał. nr 8 i 9), dokument zwrotu do magazynu - Zw (Zał. nr 10), dokument wydania materiału na zewnątrz - Zw (Zał.nr 11), dokument przesunięcia materiału- Mm (Zał. nr 12). Ponadto w magazynie musi być prowadzona kartoteka magazynowa, która powinna zawierać co najmniej następujące informacje: a. Nazwa materiału, b. Symbol PKWiU, c. Cena jednostkowa, d. Jednostka miary (Zał. nr 3). Dla stworzenia magazynierowi- osobie materialnie odpowiedzialnej za magazynwarunków sprawowania kontroli nad powierzonym jego pieczy materiałem, prowadzona musi być "wywieszka magazynowa" (Zał. nr 4). 3. Dokumenty przychodu materiałów. Przychód materiałów do magazynu potwierdzony odpowiednimi dokumentami, następuje w drodze: zakupu materiałów - Pz,

16 niedpłatnego przyjęcia- Pz, przychód z nadwyżek magazynowych na podstawie protokołu różnic inwentaryzacyjnych lub weryfikacyjnych - Zw, zwrot niewykorzystanych materiałów - Zw, zwrot z przerobu materiałów - Zw, przesunięcie materiału - Mm Dokument "Pz" - zakup materiałów: Dokument ten w 3 egzemplarzach wystawia kierownik magazynu bądź pracownik, któremu zlecono wystawienie dokumentów. Dokument wystawiany jest na podstawie faktury bądź rachunku uproszczonego najpóźniej w drugim dniu po otrzymaniu materiałów. Wszystkie wystawione dokumenty "Pz" trafiają w pierwszej kolejności do Działu Gospodarki Materiałowej celem naniesienia symboli PKWiU oraz zarejestrowania ich, a także wprowadzenia ilości otrzymywanych materiałów do systemu komputerowego GMX. Magazyn, po otrzymaniu z Działu Gospodarki Materiałowej dokumentu "Pz", otwiera kartoteki magazynowe i wywieszki na nowe materiały wpisując podane indeksy oraz wszystkie dane. Oryginał dokumentu "Pz" składany jest do Działu Księgowości Majątkowej, drugi egzemplarz(kopia) dołączony do faktury, trzeci egzemplarz pozostaje w aktach magazynowych. Wypełniając druk "Pz" należy zwrócić uwagę czy ujęto wszystkie dane potrzebne do zarejestrowania dokumentu, tzn.: pieczątka i numer magazynu, numer dokumentu magazynowego, dokładny adres dostawcy - jego NIP lub Regon, numer faktury VAT lub rachunku uproszczonego - data, forma płatności (przelew, gotówka), dokładna nazwa materiału, ilość otrzymana, podany przez dostawcę % podatku VAT inny niż 22%, data wystawienia dokumentu, podpis osoby wystawiającej, Kierownika magazynu oraz Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej jako zatwierdzającego Nieodpłatne przyjęcia z zewnątrz. Podstawą przyjęcia materiałów przekazanych do U.Ś. nieodpłatnie jest protokół lub dokument Pz z nieodpłatnego przekazania z jednostki przekazującej, po stwierdzeniu przez Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej możliwości zagospodarowania przekazanych materiałów. Na materiały przekazane nieodpłatnie wystawiany jest dokument "Pz" z adnotacją "nieodpłatne przyjęcia" w 3 egzemplarzach - oryginał dla Działu Księgowości Majątkowej, drugi egzemplarz dla magazynu, trzeci dla Działu Aparatury Naukowej i Zaopatrzenia. Obieg i rozliczenia dokumentu "Pz" - nieodpłatne przekazanie jak w rozdz. X, pkt Dokument "Zw" zwrot materiałów. Udokumentowanie zwrotu materiału do magazynu następuje na podstawie dokumentu "Zw" - zwrot materiałów. Dokumenty "Zw" wystawione w 3 egzemplarzach składane są przez jednostki organizacyjne zwracające materiał, do Działu Gospodarki Materiałowej celem naniesienia symboli PKWiU (jeżeli magazynier nie posiada na stanie danego materiału) oraz ceny. Dokument "Zw" otrzymuje magazyn i na tej podstawie otwiera nową kartotekę oraz wywieszkę. Jeżeli materiał jest w magazynie wprowadza się tylko przychód. Oryginał dokumentu "Zw" oddawany jest do Działu Księgowości Majątkowej celem opisania - wydział, rodzaj materiału, zlecenia i działalności. Dział Gospodarki Materiałowej, po otrzymaniu z Działu Księgowości Majątkowej opisanych dokumentów, wprowadza je do systemu komputerowego GMX. Pierwsza kopia dokumentu "Zw" jest dla jednostki zwracającej materiał, druga kopia

17 przeznaczona jest dla magazynu. Zwrot materiałów do magazynu może nastąpić w przypadku, gdy: materiał został pobrany z magazynu w ilości przekraczającej potrzeby, w toku zużycia materiałów okazało się, że materiał jest niewłaściwy, osiągnięto oszczędności, wskutek czego część materiałów nie została zużyta, materiał jako zapas nieprawidłowy, wykryto w trakcie kontroli magazynów podręcznych. Dokument "Zw" powinien zawierać następujące dane: pieczątka jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Śląskiego zwracającej towar, numer magazynu przyjmującego materiał, numer kolejny dokumentu "Zw", nazwa materiału i jednostka miary, ilość materiału, indeks materiałowy, cena materiału, podpis osoby wystawiającej i zatwierdzającej "Zw", Kierownika magazynu i Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej, data dokumentu "Zw" Przemieszczenie materiałów pomiędzy magazynami centralnymi następuje na podstawie dokumentów "Mm" - przesunięcie międzymagazynowe. Dokument ten sporządzany jest w 3 egzemplarzach przez magazyn przekazujący, podpisany przez Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej (który jest dysponentem materiałów), Kierownika magazynu zdającego i Kierownika magazynu przyjmującego materiał. Oryginał składany jest w Dziale Księgowości Majątkowej, pierwszą kopię otrzymuje magazyn wydający, kopia przeznaczona jest dla magazynu przyjmującego materiał. Na dokumencie "Mm" muszą się znaleźć dane, które nanosi magazyn przekazujący materiał, i tak: symbol magazynu zdającego materiał, symbol magazynu przyjmującego materiał, dokładna nazwa materiału, ilość materiału, symbol PKWiU, jednostka miary i cena, data wystawienia dokumentu. Prawidłowo wypełniony dokument "Mm" złożony przez magazyn przekazujący do Działu Gospodarki Materiałowej jest zarejestrowany w systemie komputerowym GMX bez potrzeby opisywania przez Dział Księgowości Majątkowej. 4. Dokumenty rozchodu materiału. Wydanie materiałów z magazynu może nastąpić jedynie na podstawie odpowiednio sporządzonego dokumentu rozchodowego. Obowiązują następujące dokumenty rozchodu materiałów: Rw - rozchód wewnętrzny (Zał. nr 8 i 9), Rw- rozchód wewnętrzny (Zał. nr 8 i 9) niedobór na podstawie protokołu różnic inwentaryzacyjnych lub weryfikacyjnych, Wz- rozchód zewnętrzny (Zał. nr 11), Mm- przesunięcie materiału (Zał. nr 12). 4.l. Dokument "Rw" stanowi podstawę do wydania materiałów z magazynu na potrzeby wewnętrzne jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego. Dokument ten wystawia jednostka organizacyjna pobierająca materiał, w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem - oryginał dla Działu Księgowości Majątkowej, pierwsza kopia dla magazynu wydającego oraz kopia dla osoby pobierającej materiały. Dokument "Rw" musi zawierać następujące dane: nazwę materiału, ilość, jednostkę miary, nazwę pobierającej jednostki organizacyjnej (pieczęć),

18 oryginalny podpis osoby zatwierdzającej, źródło finansowania. Dokumenty "Rw" zatwierdza osoba upoważniona w danej jednostce organizacyjnej do zatwierdzania dokumentów. Wzory podpisów osób upoważnionych znajdują się w Dziale Gospodarki Materiałowej (Zał. nr 14). Ustala się następujący obieg dokumentów "Rw": wypełniony dokument "Rw" składa się w Dziale Gospodarki Materiałowej celem sprawdzenia prawidłowości wypełnienia i podpisania przez Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej jako dysponenta, na podstawie dokumentu "Rw" magazyn wydaje materiał, potwierdzenie odbioru materiału przez musi być podpisane czytelnie, magazyn centralny nie może wydać większej ilości materiału od żądanej i zatwierdzonej na dokumencie "Rw". Otrzymując prawidłowo wypełniony druk "Rw" magazyn obowiązany jest do uzupełnienia następujących danych: data wydania, numer magazynu, numer bieżący dowodu, indeks, jednostka miary, ilość wydana, podpis osoby wydającej materiał. Dokumenty "Rw" - poukładane w kolejności chronologicznej magazyn zobowiązany jest przekazać do Działu Księgowości Majątkowej (raz w tygodniu przy dużej ilości dokumentów lub dekadowo). Termin rozliczania dokumentów upływa z końcem każdego miesiąca. Dział Księgowości Majątkowej po otrzymaniu dokumentów "Rw" opisuje je wg wydziałów (Od), rodzaju materiałów (StKo), zlecenia (Zlec), działalności (kier-1-rodzaj działalności) i zwraca do Działu Gospodarki Materiałowej celem wprowadzenia danych do systemu komputerowego GMX. Po wprowadzeniu danych do systemu komputerowego GMX przez Dział Gospodarki Materiałowej oryginały dokumentów przekazywane są do Działu Księgowości Majątkowej. Z uwagi na różne źródła finansowania stawia się dodatkowe wymogi przy wypełnieniu dokumentów "Rw", które muszą być dodatkowo uzupełnione podpisem Kierownika Działu lub pracownika upoważnionego przez Kierownika Działu. Dział Nauczania: 1. druki dot. przebiegu studiów (poza książeczkami zdrowia studenta), 2. druki ścisłego zarachowania tj. legitymacje, indeksy studenckie, dyplomy, świadectwa studiów podyplomowych - magazyn wydaje osobom upoważnionym przez Dział Nauczania (wykaz osób znajduje się w magazynie) Dział Nauki: 1. dyplomy doktoranckie, 2. dyplomy doktora habilitowanego, 3. indeksy i legitymacje doktorantów. Dział ds. Studenckich: 1. książeczki zdrowia studenta Dział Księgowości Głównej i Kosztów: 1. badania własne, statutowe, granty indywidualne KBN. Nie ma obowiązku uzgadniania z Działem Gospodarki Materiałowej takich materiałów, jak: odzież robocza (prowadzone w poszczególnych obiektach kartoteki osobiste), części samochodowe (jedynym dysponentem jest Dział Transportu), metale kolorowe (dysponentem jest: z-ca Dyrektora Adm. ds. Technicznych lub inna osoba upoważniona przez Zastępcę Dyrektora) Dowód "Wz" służy do udokumentowania:

19 rozchodu materiału przeznaczonego do sprzedaży, rozchodu materiału wydanego dla celów remontowych wykonawcom z zewnątrz, rozchodu materiałów podlegających przerobowi we własnych jednostkach organizacyjnych, nieodpłatnego przekazania. Dokument "Wz" sprzedaży materiału i sprzedaży materiałów nadmiernych i zbędnych należy sporządzić jak następuje: na podstawie złożonego przez pracownika U.Ś. lub inne podmioty gospodarcze zapotrzebowania zatwierdzonego przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców i Kwestora sporządza się druk "Wz" na ilość podaną we wniosku, zapotrzebowaniu. Dokument "Wz" powinien zawierać: dokładna nazwę jednostki wraz z adresem lub nazwisko i imię wraz z adresem osoby zamawiającej, nr magazynu, nazwę materiału, indeks, jednostkę miary, cenę, ilość podaną w zapotrzebowaniu, ilość wydaną przez magazyn, datę wystawienia dokumentu, datę zarejestrowania w Dziale Gospodarki Materiałowej, podpisy: Działu Gospodarki Materiałowej, Kwestora, Dyrektora Administracyjnego, osoby wydającej, osoby pobierającej wraz z numerem dowodu osobistego. Dokumenty "Wz" sporządzane są w 4 egzemplarzach, z przeznaczeniem oryginał dla Działu Księgowości Majątkowej, pierwsza kopia dla odbiorcy, druga kopia dla magazynu, trzecia kopia wraz z zamówieniem dla Działu Gospodarki Materiałowej. Na podstawie prawidłowo wypełnionego dokumentu "Wz" magazyn centralny wydaje materiał. Oryginały dokumentów "Wz" magazyn przekazuje do Księgowości Majątkowej, która po ponownym sprawdzeniu kieruje je do Działu Gospodarki Materiałowej celem wprowadzenia do systemu komputerowego GMX. Po wprowadzeniu do GMX dokumenty przekazywane są z powrotem do Działu Księgowości Majątkowej. Materiały pobierane na "Wz" - rozliczenie" wystawia Dział Techniczny w 6-ciu egzemplarzach na podstawie zamówień złożonych przez wykonawców. Na dokumencie tym oprócz wszystkich danych wypisanych jak wyżej znajduje się jeszcze opis robót wykonywanych na określonym obiekcie z podaniem nazwiska inspektora nadzorującego oraz numer umowy. Dokumenty te są przekazywane dla poszczególnych komórek: oryginał - Dział Księgowości Majątkowej, dwie kopie - Dział Techniczny, dwie kopie - Magazyn centralny (z czego jedna kopia wraz z zapotrzebowaniem przekazywana jest do Działu Gospodarki Materiałowej), jedna kopia - dla wykonawcy Darowizna na rzecz jednostek obcych. W przypadku przekazania materiałów na rzecz jednostek obcych, obowiązują następujące zasady: podanie z danej jednostki obcej powinno być pozytywnie zatwierdzone przez kierownika jednostki. Podanie opiniuje również Dział Gospodarki Materiałowej. "Nabycie lub zbycie przez uczelnię mienia o wartości przewyższającej stukrotność minimalnej wartości środka trwałego, jak też przyjęcie darowizny, spadku lub zapisu

20 przekraczającego tę wartość wymaga zgody senatu". Kierownik magazynu sporządza dokument "Wz" (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 4.2.) z zaznaczeniem "Darowizna", magazyn na podstawie "Wz" sporządza rachunek uproszczony (zgodnie z rozdziałem IX pkt. 4.4.), odbiór materiału osoba upoważniona potwierdza własnoręcznym podpisem Faktury i rachunki uproszczone. Faktury i rachunki uproszczone wystawiane są do dokumentu rozchodowego "Wz" - sprzedaż oraz darowizna (Zał. nr 5 i 6). Dane zawarte na dokumentach WZ muszą być odzwierciedlone na rachunku uproszczonym, który zawiera: dokładny adres Uniwersytetu Śląskiego (NIP), dokładna nazwę jednostki pobierającej lub nazwisko i imię z adresem, (NIP), datę wystawienia rachunku uproszczonego lub faktury VAT, liczbę porządkową materiału, nazwę materiału z podanym symbolem PKWiU w przypadku, gdy stawka VAT jest inna niż 22% jednostkę miary, ilość, cenę netto, wartość netto, % podatku VAT - jego wartość, wartość towaru wraz z podatkiem - brutto, sposób zapłaty np. wpłata do kasy Uczelni, przelew lub darowizna, numer faktury VAT lub rachunku uproszczonego nadany przez Dział Księgowości Głównej, podpis Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców, Kwestora lub jego zastępców oraz podpis osoby pobierającej materiał. Faktury VAT lub rachunki uproszczone sporządza się w 5 egzemplarzach, z czego: 1. oryginał - dla pobierającego, 2. dwie kopie - pozostają w Dziale Księgowości Głównej, 3. jedna kopia - w magazynie centralnym, 4. jedna kopia - w Dziale Gospodarki Materiałowej. 5. Oznakowanie magazynów w systemie komputerowym GMX Magazyn Artykułów Różnych - Katowice, ul. Bankowa 11, 03-3 Magazyn Artykułów Technicznych - Katowice, ul. Bankowa 14, 06-6 Magazyn Środków Czystości (włączony do magazynu 03-3) - Katowice, ul. Bankowa 14, 04-1 Magazyn Materiałów Budowlanych - Katowice, ul. Szkolna 7, 05-8 Magazyn Metali Kolorowych - Katowice, ul. Uniwersytecka 4, 07-4 Magazyn Części Samochodowych (włączony do magazynu 04-1) - Katowice, ul. Szkolna 7 Powyższe magazyny podlegają Działowi Gospodarki Materiałowej. 201 Magazyn opału - Wydział Techniki, Sosnowiec, ul. Żeromskiego Magazyn opału - Wydział Filologii, Sosnowiec, ul. Pułaskiego Magazyn Wydawnictw - Katowice, ul. Bankowa 11a. Rozdział X. KONTROLA GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ. 1. Kontrola magazynowa bieżąca i okresowa. Warunkiem prawidłowego funkcjonowania magazynów jest dokonywanie kontroli całokształtu gospodarki magazynowej Kontrolę wewnętrzną powinni przeprowadzać: a. sam magazynier - kontroluje własną działalność, przede wszystkim przez

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów

INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów INSTRUKCJA w sprawie gospodarki magazynowej w Urzędzie Gminy Mściwojów Grudzień 2006 r. Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Mściwojów Nr 3/F/06 z dnia 12.12.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie gospodarki

Bardziej szczegółowo

W SPRAWIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

W SPRAWIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Załącznik nr 6 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH Grębocice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 352/2011

Zarządzenie Nr 352/2011 Zarządzenie Nr 352/2011 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia Instrukcji gospodarki magazynowej w Urzędzie Miasta Płocka Na podstawie art. 3 pkt 19, art. 4 ust. 3 pkt 6

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBANIU z dnia 10 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBANIU z dnia 10 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 10/2016 DYREKTORA ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W LUBANIU z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie :wprowadzenia Instrukcji magazynowej w Żłobku Miejskim w Lubaniu Na podstawie art.53 Ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A

I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r. I N S T R U K C J A M A G A Z Y N O W A Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarki magazynowej

Instrukcja gospodarki magazynowej Załącznik Nr 2 Do Zarządzenia Rektora UKSW Nr 5/2013 z dnia 3 stycznia 2013 r. Instrukcja gospodarki magazynowej I. Magazyn i jego wyposażenie 1. Przez magazyn rozumie się jedno lub kilka pomieszczeń składowania,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ CENTRUM WODNEGO LAGUNA

INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ CENTRUM WODNEGO LAGUNA INSTRUKCJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ CENTRUM WODNEGO LAGUNA 1. PODSTAWY PRAWNE Centrum Wodne Laguna zwane dalej CW Laguna prowadzi gospodarkę magazynową oraz jej kontrole na podstawie : 1. ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy:

4. 1. Do obowiązków pracownika, o którym mowa w 1 ust. 4, należy: w Dusznikach-Zdroju Zarządzenie Nr 10/2016 Dyrektora w Dusznikach-Zdroju z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji gospodarowania drukami ścisłego zarachowania Na podstawie: 1. Art. 10

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-93/13 Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A G O S P O D A R K I M A G A Z Y N O W E J

I N S T R U K C J A G O S P O D A R K I M A G A Z Y N O W E J I N S T R U K C J A Załącznik do Zarządzenia Nr 576/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2015 r. G O S P O D A R K I M A G A Z Y N O W E J w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 Podstawa prawna i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej.

Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej. Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 25/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23 maja 2012 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część ogólna 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu INSTRUKCJA w sprawie w Publiczne Szkole Podstawowej nr 9 w Kędzierzynie-Koźlu 1 1. Druki są to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 468/06 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 28.06.2006 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Urząd Miejski w Wałbrzychu czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku

Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku Zarządzenie Nr 351/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 października 2015 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora nr 1/2010 z dnia 04 stycznia 2010 r. Instrukcja gospodarki magazynowej w Zespole Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Rozdział I. Podstawowe zasady funkcjonowania magazynu.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH KANDYTY 2010 Załącznik do Zarządzenia Nr 77/2010 Dyrektora Zespołu Szkół w Kandytach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 7/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Miejskim Ośrodku Pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 14 marca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 14 marca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.28.2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki magazynowej Urzędu Gminy Dobromierz Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku

Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku Zarządzenie Nr 17/K/2010 Burmistrza Głuszycy z dnia 20 kwietnia 2010 roku W sprawie: wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Głuszycy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU INSTRUKCJA MAGAZYNOWA

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU INSTRUKCJA MAGAZYNOWA Załącznik do zarządzenia Kanclerza nr 27/15 z dnia 19 listopada 2015 roku UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU INSTRUKCJA MAGAZYNOWA POZNAŃ 2015 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna

Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. Część I - Ogólna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu z dnia 9 grudnia 2013 roku Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Część I - Ogólna 1 1. Druki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3 / 09 Dyrektora PCPR z dnia 29 stycznia 2009r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków 1 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W LUBANIU ZAŁĄCZNIK 1 DO ZARZĄDZENIA NR 14/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W LUBANIU Z DNIA 21.12.16 INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 IM. KAWALERÓW ORDERU

Bardziej szczegółowo

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie

w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie INSTRUKCJA W SPRAWIE EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Chwaszczynie 1. 1. Druki są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach

INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Dobczycach WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOB CZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. Drukami ścisłego zarachowania są następujące formularze objęte kontrolą zużycia:

1. Drukami ścisłego zarachowania są następujące formularze objęte kontrolą zużycia: Załącznik do Zarządzenia nr 9 Rektora PK z dnia 17 marca 2014 r. ZASADY GOSPODAROWANIA DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA NA POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Drukami ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania ZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 31 art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl WY JESTEŚCIE MOJĄ NADZIEJĄ GIM NAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁ A II W DOBCZYC ACH ul. Parkowa 4, 32-410 Dobczyce, tel./fax 012 271 11 93, e-mail: gimdobczyce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MAGAZYNOWA

GOSPODARKA MAGAZYNOWA Projekt A 0211d2 Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Witold Zych GOSPODARKA MAGAZYNOWA Szkolenie dla społeczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2012 Wójta Gminy Skąpe z dnia 17 października 2012 roku Instrukcja w sprawie zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to

Bardziej szczegółowo

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH

NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH NSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. nr 76 poz.694 z późniejszymi zmianami) 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania

z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania DOP-0212-61/14 Poznań, 5 czerwca 2014 roku Zarządzenie nr 61/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 5 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania z przebiegiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. Zarządzenie Nr 11/2013 Dyrektora Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Gardnie Wielkiej z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie instrukcji określającej ewidencję i kontrolę druków ścisłego zarachowania w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku INSTRUKCJA EWIDENCJI I KONTROLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA - Osiek 2009 - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03/09 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 0sieku

Bardziej szczegółowo

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA. 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 31/2007 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 maja 2007 r. ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA 1 Postanowienia ogólne 1. Likwidacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr 147/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1. W Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie, prowadzi się ewidencję w Księdze druków

1. W Szkole Podstawowej nr 56 w Lublinie, prowadzi się ewidencję w Księdze druków Za łąc zn ik nr 1 do zarząd zen ia nr 23/201 6 D yr ek tora M łod zi eżo wego O środ k a Socjot erapii w Lu b linie Z dnia 17.05.20 1 6 r. INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016

Dokumentacja. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Dokumentacja prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2015/2016 Dokumentacja organizacyjna Dokumentacja organizacyjna def. Zestaw dokumentów formalizujących tryb pracy magazynu. Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin

Instrukcja dotycząca zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Lublin Załącznik do Zarządzenia nr 41/6/2012 Prezydenta Miasta z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowymi drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta. Instrukcja dotycząca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A Załącznik nr 4 do Zarządzenia 1/2011 Dyrektora ZEASiP w Grębocicach I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA W ZESPOLE EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNYM SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W GRĘBOCICACH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2016 r. Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Nadarzyn 1 1. Druki ścisłego zarachowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r

Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r Załącznik do Zarządzenia Nr R-0121-4/2005 Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie z dnia 15 lutego 2005 r ZASADY POSTĘPOWANIA ZE ZBĘDNYMI RUCHOMYMI SKŁADNIKAMI MAJĄTKOWYMI ORAZ ZASADY LIKWIDACJI SKŁADNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz U z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) ZARZĄDZENIE NR 501/A/2006 PREZYDENTA MIASTA SŁUPSKA z dnia 20 czerwca 2006r w sprawie obrotu drukami ścisłego zarachowania Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 maja 2016 roku

Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 maja 2016 roku Zarządzenie nr 126/2016 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 11 maja 2016 roku w sprawie gospodarki magazynowej w zakresie materiałów biurowych i środków czystości oraz sprzętu obrony cywilnej w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 120/ 25 /2011 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 10.10.2011r. w sprawie : wprowadzenia zasad gospodarki drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bojszowy Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r.

Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. Zarządzenie nr 120/ 58 /2012 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 31.12.2012r. w sprawie : wprowadzenia zasad gospodarowania drukami ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy Bojszowy Na podstawie art.10 ust.1 i 2

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 48.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r.

Zarządzenie Nr 48.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r. Zarządzenie Nr 48.2011 Starosty Opatowskiego z dnia 30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 31 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 31 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 86/2016 WÓJTA GMINY STEGNA z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy w Stegnie. Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej

Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Załącznik nr 3 do zarządzenia rektora PG nr 34/2009 9 listopada 2009 r. Organizacja i zakres działania Działu Zasobów Archiwalnych Politechniki Gdańskiej Rozdział I - Organizacja i zakres działania Działu

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie nr 81/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji w zakresie odpowiedzialności materialnej za zasoby majątkowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

INSTRUKCJA. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania INSTRUKCJA w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Objaśnienia 1 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze i pokwitowania powszechnego użytku, w zakresie, których obowiązuje specjalna

Bardziej szczegółowo

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD

REKTOR dr hab. inŝ. Zygmunt Bąk, prof. AJD Zarządzenie Nr R-0161/8/2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza z dnia 20 stycznia 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr R-0161/54/2010 z dnia 24 września 2010 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA

INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 12/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia 06 lutego 2012 roku INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji oraz rozliczeń jej wyników według ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE

INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli Zarządczej INSTRUKCJA KONTROLI WEWNĘTRZNEJ, OBIEGU DOKUMENTACJI DOWODÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ W TUCHLINIE Strona1 Opracowano na podstawie: ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. w sprawie: "ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej"

INSTRUKCJA. w sprawie: ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania. w Urzędzie Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej Załącznik do Zarządzenia 20812010 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dnia 31 grudnia 2010 roku INSTRUKCJA w sprawie: "ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta

Bardziej szczegółowo

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania

Wójta Gminy Lipnik. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku. ruchomego w Urzędzie Gminy w Lipniku. oraz regulaminu jej działania Wójt Gminy Lipnik woj. swiętckrzvskie 27-5. '>0 lipnik Zarządzenie Nr 1~/2012 Wójta Gminy Lipnik z dnia DA. O G 2012 roku w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 115. Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 115 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 30.10 2006 r. w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta i Gminy Mirsk Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 30

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R A C H O W A N I A

I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R A C H O W A N I A załącznik do Zarządzenia nr 51/2010/2011 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 z dnia 04-07-2011 I N S T R U K C J A E W I D E N C J I I K O N T R O L I D R U K Ó W ŚCISŁEGO Z A R

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2005 Dyrektora NKJO Kaliszu z dnia 29.12.2005 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NAUCZYCIELSKIEGO KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH w KALISZU I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA 1. Nauczycielskie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 23 /2005

Zarządzenie nr 23 /2005 Zarządzenie nr 23 /2005 z dnia 30 marca 2005 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie zasad i sposobu postępowania w Uniwersytecie Śląskim z alkoholem etylowym, objętym szczególnym nadzorem podatkowym.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia

ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia ZARZĄDZENIE Nr 126 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 13.11.2012 w sprawie powołania komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Gminy Mirsk. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa

Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa Zarządzenie Nr 95/2015 z dnia 04 wrzesień 2015 Burmistrza Mieroszowa w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Na podstawie art. 31 i art.60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2014 Prezydenta Miasta Konina z dnia 30 stycznia 2014 r. Regulamin kontroli dotacji udzielanych przez Miasto Konin organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy

Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Zasady funkcjonowania kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz wykonywania tej kontroli w jednostkach organizacyjnych Gminy Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego 1. Kontrola wewnętrzna ma na celu: 1

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM.

ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. ZAKRES ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACOWNIKÓW EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNYCH W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W TANOWIE PRACOWNIK NA STANOWISKU GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie

Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Nr KEI.0913-4/ 07 Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Mszanie Jednostka kontrolowana: Urząd Gminy w Mszanie: 1. Referat Finansów i Podatków Adres jednostki: 44-325 Mszana

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY GOSPODAROWANIA MIENIEM w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

PROCEDURY GOSPODAROWANIA MIENIEM w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 1. Przychód i rozchód składników majątkowych Zakup środków trwałych Środki trwałe o wartości powyżej 3500 kierownik gospodarczy wpisuje do ewidencji: Środki trwałe i wartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 68 /2004

Zarządzenie nr 68 /2004 Zarządzenie nr 68 /2004 z dnia 16 listopada 2004 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie unieszkodliwienia zlikwidowanego sprzętu komputerowego z wyposażeniem. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r.

Zarządzenie Nr 22/2015. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. Zarządzenie Nr 22/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi z dnia 15 października 2015r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 120 / 29/11 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie Instrukcji w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miasta Tychy Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI

INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy w Słaboszowie Nr Or.0050.62.2012 INSTRUKCJA W SPRAWIE INWENTARYZACJI I. ZASADY OGÓLNE Inwentaryzacja jest to zespół czynności, których celem jest ustalenie rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016

KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 Kwestura Wrocław, 09.12.2016 KOMUNIKAT KWESTORA NR 7 /2016 dotyczy terminów rozliczeń oraz dostarczania dokumentacji finansowo-księgowej W związku z koniecznością ujęcia w sprawozdaniu finansowym za rok

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA

I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA I N S T R U K C J A EWIDENCJI I KONTORLI DRUKÓW ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA Do użytku wewnętrznego - 2- Część I Ogólna 1. Druki ścisłego zarachowania są to formularze powszechnego użytku, w zakresie których

Bardziej szczegółowo

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych

Organizacja i dokumentacja inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się przez 5 lat w siedzibie jednostki, w oryginalnej postaci, w ustalonym porządku, dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych. Inwentaryzacja to ogół

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r.

Burmistrza Ornety. z 06 września 2016 r. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.98.2016 Burmistrza Ornety z 06 września 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego w Ornecie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku 75.0200.130.2016 Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 3 stycznia 2017 roku w sprawie: zmian w Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 1/K/06 Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym 1 Uniwersytet Gdański dostarcza pracownikom uczelni

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański.

INWENTARYZACJA. Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. INWENTARYZACJA Przygotował: -Andrzej Sagan. -Marcin Furmański. 1.Definicja i rola w rachunkowości: INWENTARYZACJA - to ogół czynności mających na celu ustalenie rzeczywistego stanu składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia.

1. Wprowadza się Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina stanowiącą załącznik do niniejszego Zarządzenia. REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 04/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 27 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18 Wójta Gminy Raczki z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu użytkowania i wykonywania obsługi

Bardziej szczegółowo

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki

kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki MATERIAŁY TOWARY Materiały kontrolowane przez jednostkę rzeczowe zasoby majątkowe, które powinny w przyszłości spowodować wpływ korzyści do jednostki zużywają się jednorazowo w danym cyklu produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

Kierownik. Szczegółowy zakres obowiązków

Kierownik. Szczegółowy zakres obowiązków Szczegółowy zakres obowiązków 1. Podlega służbowo organizatorowi, który także sprawuje nadzór nad całością funkcjonowania placówki 2. Kierownik współpracuje z organizatorem w należytym przygotowaniu placówki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACYJNA

PROCEDURA ORGANIZACYJNA Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy LAB/LAM PROCEDURA ORGANIZACYJNA WYDANIE 7 SYMBOL: PORG-14 EGZEMPLARZ NR: 2 STRONA/STRON: 1/6 DATA WDROśENIA: 25.10.1993 OSTATNIA ZMIANA: 31.01.2008

Bardziej szczegółowo