Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia 5.01.1999 r. SPIS TREŚCI. Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 Rektora z dnia r. SPIS TREŚCI Rozdział I - Wybrane zagadnienia z gospodarki materiałowej. 1. Pojęcie gospodarki materiałowej. 2. Materiały. 3. Indeks materiałowy. 4. Organizacja gospodarki materiałowej. 5. Kontrola zużycia materiałów. 6. Normy materiałowe. 7. Zapasy materiałowe. 8. Likwidacja materiałów. Rozdział II - Magazyn 1. Pojęcie magazynu, warunki techniczne. Rozdział III - Organizacja pracy w magazynach. 1. Służba magazynowa - jej prawa i obowiązki. 2. Odpowiedzialność wspólna pracowników magazynowych. 3. Regulamin magazynowy. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Rozdział IV - Sposób składowania i konserwacja materiałów. 1. Rozmieszczenie magazynów wg branż. 2. Sposób składowania i konserwacja materiałów. Rozdział V - Odbiór i przyjmowanie materiałów. 1. Ogólne zasady odbioru materiałów. 2. Zwroty materiałów do magazynu. 3. Depozyty. Rozdział VI - Odzyski materiałowe. Rozdział VII - Wydawanie materiałów z magazynu. 1. Ogólne zasady wydawania materiałów. 2. Sposób wydawania materiałów. 3. Gospodarka materiałami w magazynach podręcznych. Rozdział VIII - Ewidencja materiałów. 1. Zasady ewidencji. 2. Zakładanie i zamykanie kartotek magazynowych. 3. Wywieszki magazynowe. 4. Ewidencja opakowań. Rozdział IX - Dokumentacja obrotu magazynowego.

2 1. Znaczenie dokumentacji. 2. Rodzaj dokumentów obrotu magazynowego. 3. Dokumenty przychodu materiałowego. 4. Dokumenty rozchodu materiałów. 5. Oznakowanie magazynów. Rozdział X - Kontrola gospodarki magazynowej. 1. Kontrola magazynów bieżąca i okresowa. 2. Inwentaryzacja w magazynach centralnych. Rozdział XI - Korekty dokumentów i uwagi ogólne. Rozdział I. WYBRANE ZAGADNIENIA Z GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ - GOSPODARKA MAGAZYNOWA. 1. Pojęcie gospodarki materiałowej Gospodarką materiałową Uniwersytetu Śląskiego nazywamy wszystkie zagadnienia związane z planowaniem, nabywaniem, magazynowaniem i zużyciem materiałów oraz ich ewidencją i sprawozdawczością Jednym z zagadnień gospodarki materiałowej jest gospodarka magazynowa obejmująca zadania: sporządzenie "alarmów magazynowych" na materiały ciągłego zużycia do Działu Aparatury i Zaopatrzenia, przyjmowanie, magazynowanie i konserwacja materiałów, wydawanie materiałów z magazynów centralnych i magazynów podręcznych dla wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni, zużycie materiałów, gospodarka opakowaniami W zakresie gospodarki materiałowej powinna być prowadzona odpowiednia ewidencja, sprawozdawczość i analiza umożliwiająca kontrolę prawidłowości funkcjonowania tej gospodarki oraz ocenę jej rezultatów. 2. Materiały Materiałami w rozumieniu niniejszej instrukcji są w szczególności wyroby, które: a. Ulegają w całości zużyciu w toku prowadzenia badań lub prac naukowych albo w czasie prowadzenia ćwiczeń lub szkolenia, Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju chemikalia, szkło i inne artykuły zużywane w pracowniach, b. Zużywa administracja do konserwacji i remontów oraz do należytego utrzymania pomieszczeń i urządzeń. Do tej grupy zalicza się również artykuły do utrzymania czystości, c. Zużywa się w toku wykonywania czynności administracyjno- biurowych. Do tej grupy zalicza się wszelkiego rodzaju materiały piśmienne, materiały kreślarskie, druki, książki kancelaryjne, dyskietki, tonery, itp., d. Stanowią części maszyn i urządzeń. Do tej grupy zalicza się części zapasowe do samochodów oraz do maszyn i urządzeń czynnych w Uniwersytecie Śląskim. e. Stanowią opakowania trwałe. Do tej grupy zalicza się beczki metalowe, drewniane, plastikowe, balony, skrzynie i inne, które jako opakowania są sprzedawane lub wypożyczane przez dostawcę. 3. Indeks materiałowy Pod pojęciem "indeks materiałowy" należy rozumieć szczegółowy wykaz materiałów używanych w Uniwersytecie Śląskim, sklasyfikowanych odpowiednio dla potrzeb gospodarki i ewidencji na podstawie "Systematycznego Wykazu Wyrobów".

3 W myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 października 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U , z późn. zm.) W okresie od 1 lipca 1997 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) stosuje się równolegle z Systematycznym Wykazem Wyrobów (SWW) Każdy rodzaj materiału ewidencjonowany w magazynie Uniwersytetu należy oznaczyć odrębnym symbolem 3.3. Symbol jest stałym oznaczeniem materiału, wiążącym wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni uczestniczące w obrocie materiałowym lub w ewidencjonowaniu materiałów. Ma on na celu ograniczenie pomyłek, jakie mogą powstawać przy odczytywaniu nazewnictwa, zastępowanie nazw długich i skomplikowanych krótkim oznaczeniem. W razie gdy w magazynie składowane są 2 materiały o tej samej nazwie i o tych samych cechach, ale o innej wartości (cenie), jednej jednostki miary- można każdemu z tych materiałów nadać odrębne symbole lub można nadać jeden indeks uśredniając cenę. Przypadki takie dotyczą tylko tych materiałów, których ceny mieszczą się w % odchylenia uzgodnionym z Kwesturą U. Śl Symbole (PKWiU) nadają: a. Dział Gospodarki Materiałowej - dla wszystkich materiałów składowanych i ewidencjonowanych w magazynach centralnych podległych Działowi - magazyny podręczne stosują klasyfikację nadaną przez Dział Gospodarki Materiałowej. b. Dział Wydawnictw - dla wszystkich wydań książek i skryptów, w magazynie Wydawnictw. 4. Organizacja gospodarki magazynowej Komórką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego odpowiedzialną za gospodarkę magazynową jest Dział Gospodarki Materiałowej. Bezpośredni nadzór nad tym działem sprawuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych Dział Gospodarki Materiałowej jest działem powołanym do magazynowania zakupionego materiału i jego rozchodu zgodnie z zamówieniami oraz rozdzielnikiem sporządzonym przez Dział Aparatury i Zaopatrzenia Dział Gospodarki Materiałowej powinien czuwać nad prawidłowym i terminowym zaopatrywaniem jednostek organizacyjnych Uniwersytetu w materiały potrzebne do remontów, konserwacji pomieszczeń i urządzeń oraz do pozostałej działalności administracyjno- gospodarczej Dział Gospodarki Materiałowej powinien przechowywać w magazynach centralnych takie ilości zapasów materiałowych, które wystarczyłyby na normalne potrzeby Uniwersytetu w okresie pomiędzy jedną a drugą dostawą materiałową. 5. Kontrola zużycia materiałów Kontroli zużycia podlegają materiały wydawane okresowo lub w większej ilości oraz materiały wydawane do konserwacji. W szczególności kontroli zużycia podlegają materiały wydawane: a. SSAG - do utrzymywania porządku w pomieszczeniach Uniwersytetu Śląskiego, b. Pracownikom powołanym do wykonywania konserwacji pomieszczeń, urządzeń i instalacji Kontrole te mają na celu zbadać: czy ilość pobierana z magazynu nie jest zawyżona w stosunku do potrzeb, czy materiały zużytkowano prawidłowo, czy w magazynach podręcznych nie ma zapasów nieprawidłowych, czy ilości pobierane są potrzebne w niezmienionej ilości przez cały rok (ferie letnie, zimowe). O wynikach kontroli informowany jest Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych w okresach półrocznych. 6. Normy materiałowe Pod pojęciem normy materiałowej należy rozumieć tę ilość materiału jaka jest bezwzględnie potrzebna do wykonania ściśle określonej czynności czy produktu Normowaniu powinny podlegać środki czystości zużytkowane w administracji i laboratoriach dla utrzymania porządku i czystości w pomieszczeniach Uniwersytetu

4 Śląskiego, a także niektóre materiały biurowe. Nie podlegają normowaniu materiały zużywane do prac naukowych lub badawczych oraz użytkowane w toku szkolenia i prowadzenia ćwiczeń Wielkość ustalonej normy na środki czystości powinna zależeć od: a. rodzaju pomieszczenia (sala wykładowa, laboratorium, korytarz itd.), b. stopnia zatrudnienia (ile osób średnio przebywa w danym pomieszczeniu), c. rodzaju i stanu wyposażenia pomieszczenia (np. podłoga parkietowa, posadzka, wykładzina akrylowa itp.), d. rodzaju mebli i urządzeń w pomieszczeniach (komputery, drukarki, ilość biurek, szaf itp.), e. rodzaju i jakości używanego środka do utrzymywania czystości (np. lepszy środek używany w mniejszej ilości może dawać lepsze efekty od tańszego, którego trzeba użyć więcej) Wielkość normy zużycia materiałów biurowych zależy od charakteru działalności biurowo- administracyjnej Wielkość norm na środki czystości i materiały biurowe ustalane są indywidualnie dla każdego obiektu Uniwersytetu Śląskiego i komórek organizacyjnych, ze względu na różnorodność potrzeb Dział Gospodarki Materiałowej w uzgodnieniu z administracjami obiektów oraz odpowiednimi komórkami organizacyjnymi sporządza normy na obowiązującym w U. Śl. druku i przekazuje do akceptacji Dyrektorowi Administracyjnemu. Druki norm mogą ulegać zmianie Zatwierdzona norma stanowi limit, do wysokości której Dział Gospodarki Materiałowej może zlecić magazynierowi wydanie materiału Dyrektor Administracyjny lub jego zastępcy mogą wyrazić zgodę na zwiększenie norm stałych, pobranie dodatkowych jednorazowych ilości lub zmianę asortymentu na pisemny wniosek zainteresowanego, w którym musi być przedstawione uzasadnienie konieczności przeprowadzenia zmian. 7. Zapasy materiałowe. W zależności od charakteru zużycia materiały zużywane w Uniwersytecie Śląskim można podzielić na dwie grupy: materiały o jednorazowym (sporadycznym) zużyciu, materiały o ciągłym zużyciu. Do pierwszej grupy zaliczamy materiały zużywane głównie do określonych prac naukowo- badawczych, czy też do określonych zajęć naukowo- dydaktycznych. Te materiały winny być zakupywane w określonych ilościach, tylko na podstawie odpowiednio wcześniej, złożonych zapotrzebowań przez zainteresowane jednostki organizacyjne Uniwersytetu do Sekcji Dostaw i Działu Aparatury i Zaopatrzenia. Do drugiej grupy zaliczamy materiały zużywane w określonych ilościach w ciągu całego roku, jak np. środki czystości, materiały biurowe czy materiały budowlane. Zaopatrzenie w te materiały winno mieć charakter ciągły. Dla utrzymania rytmiczności procesu naukowo - dydaktycznego i administracyjno - gospodarczego Dział Gospodarki Materiałowej stwarza zapas materiałów o ciągłym charakterze zużycia na podstawie tzw. "Alarmów magazynowych" składanych przez magazyny centralne Uniwersytetu Śląskiego do Działu Aparatury i Zaopatrzenia. (Wzór "Alarmu magazynowego"- załącznik nr 1). Zapasem magazynowym nazywamy ilość materiału, który znajduje się w magazynie w określonym czasie. Suma zapasów poszczególnych materiałów na dany dzień tworzy zapas materiałów. Zapasy materiałowe dzieli się na: zapasy prawidłowe, zapasy nieprawidłowe Zapasy prawidłowe. Pod pojęciem zapasu prawidłowego należy rozumieć taką ilość materiałów, jaka jest niezbędna dla zachowania ciągłości procesu naukowo - dydaktycznego i administracyjno - gospodarczego i jaka powinna zawsze znajdować się w magazynie -

5 zapas nie powinien być mniejszy niż 50% jednorazowego zakupu zatwierdzonego przez Dyrektora Administracyjnego Zapasy nieprawidłowe. Pod pojęciem zapasu nieprawidłowego należy rozumieć materiał będący na stanie magazynowym w nadmiernej ilości bądź zbędny, który nie będzie wykorzystany w działalności U. Śl Pod pojęciem nadmiernego zapasu należy rozumieć tę ilość materiału znajdującego się w magazynie, która przekracza wielkość jaka potrzebna jest do działalności. Zjawisko zapasów nadmiernych - nadmiernych punktu gospodarności jest zjawiskiem szkodliwym, ponieważ: a. powoduje zamrażanie środków finansowych, b. dopuszcza możliwość zniszczenia lub zepsucia się części tych zapasów, c. zwiększa koszty magazynowania Dział Gospodarki Materiałowej czuwa nad niedopuszczeniem do powstania w magazynach centralnych i podręcznych nadmiernych zapasów poprzez systematyczne kontrole oraz podejmuje kroki w kierunku likwidacji zapasów nadmiernych Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej składa Zastępcy Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych sprawozdanie w okresach półrocznych o nadmiernych i zbędnych zapasach materiałowych i o podejmowanych przez niego środkach dla likwidacji tychże zapasów Pod pojęciem "zapasy zbędne" należy rozumieć te materiały znajdujące się w magazynach centralnych lub podręcznych, które: a. nie są przydatne w Uniwersytecie Śląskim, b. na skutek postępu i zaistniałych zmian stały się materiałami przestarzałymi nie nadającymi się do użytkowania, c. na skutek korozji, zawilgocenia lub uszkodzenia stały się materiałami nie nadającymi się do użytkowania Decyzję w sprawie sposobu likwidacji materiałów zbędnych na wniosek Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej podejmuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych. 8. Likwidacja materiałów. Materiały zniszczone, zepsute oraz nie nadające się w ogóle do użytkowania podlegają likwidacji. Podstawą likwidacji jest protokół zniszczenia wystawiany przez Dział Gospodarki Materiałowej zatwierdzony przez Kwestora Uniwersytetu Śląskiego oraz Dyrektora Administracyjnego, w którym powinien znajdować się dokładny opis stopnia zniszczenia materiałów poddanych likwidacji. W składzie Komisji sporządzającej protokół musi znajdować się osoba mająca uprawnienia i rozeznanie w likwidowanych materiałach. Podstawą rozchodu skasowanych materiałów jest protokół likwidacji dołączony do dokumentów rozchodowych (Rw). Rozdział II. MAGAZYNY 1. Pojęcie magazynu, warunki techniczne Pod pojęciem "magazynu" należy rozumieć jedno lub kilka pomieszczeń względnie składowisk przystosowanych do przechowywania materiałów objętych wspólną ewidencją księgową i podległych jednemu kierownikowi odpowiedzialnemu za ich stan i ilość W Uniwersytecie Śląskim magazyny dzielimy na: magazyny centralne, magazyny podręczne Magazyny centralne obejmują zasięgiem swojej działalności cały Uniwersytet. Z

6 magazynu wydawane są wszystkie materiały do magazynów podręcznych i do bezpośredniego zużycia Magazyny podręczne obejmują swoim zasięgiem działania tylko daną jednostkę organizacyjną Uniwersytetu (wydział, instytut, zakład). Przechowuje się w nich materiały do czasu wydania ich do bezpośredniego zużycia Magazyny centralne muszą być wyposażone w takie urządzenia do przechowywania materiałów, aby nie uległy one uszkodzeniu oraz aby wszystkie czynności magazynowe mogły być wykonywane sprawnie: a. regały magazynowe, b. odpowiednie urządzenia transportowe (wózki), c. narzędzia pomocnicze - przymiary, wagi, d. narzędzia do utrzymywania czystości np. miotły, szczotki itp Wszystkie przyrządy miernicze winny być systematycznie konserwowane. Wagi muszą być legalizowane przez Urząd Miar i Wag, który stwierdza legalizację przez odpowiednie ocechowanie, wyznaczając termin ważności legalizacji Pomieszczenia magazynowe winny być oświetlone przede wszystkim światłem dziennym. Wobec braku światła dziennego zastosować światło elektryczne jarzeniowe. Należy pamiętać o wyłączeniu dopływu energii elektrycznej po zamknięciu magazynu. Jako rezerwę na wypadek wyłączenia energii elektrycznej lub uszkodzenia instalacji, magazyn powinien posiadać niezbędną ilość bateryjnych latarek Ogrzewanie centralne jest najodpowiedniejsze dla potrzeb i warunków gospodarki magazynowej z uwagi na łatwość regulowania temperatury i ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe W magazynach centralnych musi być odpowiednia wentylacja, a w szczególności w tych, w których znajdują się takie materiały jak: lakiery, proszki, benzyna, rozpuszczalniki, kleje, mydła Każdy magazyn musi być zabezpieczony przed pożarem. Zabezpieczenie przed pożarem polega na: a. właściwym rozmieszczeniu i odpowiedniej konstrukcji zabudowań magazynowych, b. umiejętnym przechowywaniu materiałów łatwopalnych, c. fachowym obchodzeniu się z tymi materiałami, d. należytym wyposażeniu magazynu w sprzęt p.poż., e. przestrzeganiu przepisów ochrony przeciwpożarowej Sprzęt p. poż. centralnych magazynach centralnych musi znajdować się w miejscu oznaczonym i łatwo dostępnym Wszelkie przebudowy i remonty w magazynach centralnych muszą być zgodne z wymogami Instrukcji BHP i p. poż W każdym magazynie centralnym w widocznym miejscu powinna znajdować się Instrukcja BHP i p. poż Pracownicy Działu Gospodarki Materiałowej przechodzą szkolenie z zakresu bhp i p. poż. 1. pracownicy na stanowiskach robotniczych w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2. szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 6 lat Zabezpieczenie przed kradzieżą: Magazyny centralne oraz podręczne muszą być zabezpieczone przed kradzieżą w sposób następujący: a. zamontować solidne, najlepiej metalowe drzwi z wystarczającą ilością trwałych zamknięć, b. jeżeli zachodzi potrzeba dodatkowo zamontować kratę, c. okna powinny być okratowane, d. zachować odległość bezpieczną regałów od okien, e. zwrócić uwagę portierów budynków, w którym znajduje się magazyn na częste

7 doglądanie pomieszczeń, zwłaszcza w porze nocnej - dotyczy to również pracowników ochrony, f. osoby obce lub pobierające materiał nie mają wstępu do pomieszczeń magazynowych - w każdym magazynie jest oddzielne pomieszczenie dla klientów Wstęp do magazynów dozwolony jest wyłącznie: personelowi magazynu, przełożonym magazynów, organom kontrolnym na podstawie odpowiedniej legitymacji, osobom pobierającym lub zdającym materiał ( w pomieszczeniu wymienionym w punkcie 1.8. lit. f.) Po zakończeniu pracy magazynier zamyka pomieszczenia magazynowe i plombuje je. Klucze z magazynu znajdują się w zaplombowanym woreczku z adresem i nazwiskiem Kierownika Magazynu. Woreczek zdaje się na portierni budynku Rektoratu, gdzie odnotowany jest fakt pobrania i zdania kluczy (dzień, godzina) Zapasowe (opisane) klucze ze wszystkich magazynów centralnych znajdują się w kasecie metalowej w Dziale Gospodarki Materiałowej, a od magazynów podręcznych zaplombowane u kierownika obiektu W przypadkach losowych jak powódź, pożar itp. może nastąpić otwarcie magazynu i zdjęcie plomb bez udziału osoby odpowiedzialnej materialnie, jednakże przy zachowaniu pewnych zasad: a. Zdjęcia plomb i otwarcia magazynu może dokonać wyłącznie Komisja złożona: z pracownika, któremu powierzono usunięcie wypadku losowego, przedstawiciela Dyrekcji oraz przedstawiciela Działu Gospodarki Materiałowej, b. z faktu powyższego należy spisać protokół, w treści którego należy podać dokładną przyczynę otwarcia magazynów, wymienić czynność dokonaną w magazynie, podać nazwę i ilość pobranych materiałów oraz nazwiska i stanowiska osób biorących udział w otwarciu magazynu, które wspólnie protokół podpisują, c. oryginał protokołu otrzymuje Zastępca Dyrektora Administracyjnego ds. Technicznych, kopie - osoby podpisujące protokół, kierownik magazynu, Kierownik Działu Gospodarki Materiałowej W wypadku kradzieży materiałów należy powiadomić Kierownika Działu Gospodarki Materiałowej w celu wszczęcia dochodzenia i powiadomienia właściwych władz Pracownicy zatrudnieni w magazynach muszą mieć zapewnione odpowiednie warunki higieniczno - sanitarne, do których zaliczają się: oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, jak również wydzielone miejsce do higieny osobistej: umywalka z ciepłą wodą, woda pitna, podręczne apteczki, szafy na odzież osobistą i roboczą. Rozdział III. ORGANIZACJA PRACY W MAGAZYNIE. 1. Służba magazynowa - jej prawa i obowiązki. Służba magazynowa obejmuje następujące stanowiska służbowe: Kierownik magazynu centralnego, referent, st. Referent, samodzielny referent, starszy magazynier, specjalista, służby pomocnicze - robotnik do prac ciężkich.

8 1.1. Do zakresu kierownika magazynu należy: 1. przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzone materiały i pomieszczenia magazynowe na podstawie spisu inwentaryzacyjnego i protokołu zdawczo - odbiorczego; deklaracja odpowiedzialności materialnej ma być włączona do akt osobowych 2. przyjmowanie materiałów dostarczonych do magazynu, ustalenie ilości przyjmowanych materiałów, czuwanie nad ich odbiorem technicznym (jakościowym), sporządzanie prawidłowej dokumentacji na podstawie sprawdzonych dowodów dostawy i podpisywanie dowodów przyjęcia, 3. rozmieszczenie i ułożenie przyjętych materiałów w magazynie, zabezpieczenie ich przed ubytkami, zniszczeniem i kradzieżą, stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych, utrzymywanie porządku i czystości w magazynie, 4. wydawanie materiałów na podstawie prawidłowych, sprawdzonych dokumentów rozchodowych, 5. prowadzenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, ewidencji ruchu i stanów zapasów (ilościowej ewidencji magazynowej) oraz innych wymaganych ewidencji, rejestrów, wykazów, sprawozdań, itp., 6. przestrzeganie zasad obiegu dokumentacji i porządku w przechowywaniu dokumentów magazynowych, 7. kontrolowanie zgodności rzeczywistego stanu zapasów ze stanem ewidencyjnym, 8. składanie pisemnych wyjaśnień w sprawie różnic inwentaryzacyjnych, 9. rozliczanie się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji, 10. zarządzanie personelem magazynowym, bezpośrednie organizowanie i nadzorowanie prac oraz dyscypliny, wydawanie opinii o pracownikach magazynowych, dbałość o bezpieczeństwo i higienę w magazynie, 11. systematyczne instruowanie personelu magazynowego o sposobach prawidłowego wykonywania powierzonych im czynności, ze szczególnym uwzględnieniem prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia, 12. uświadomienie pracownikom celowości posługiwania się sprzętem ochrony osobistej oraz pouczanie o sposobach stosowania i konserwacji tego sprzętu, 13. przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz wykonywanie zarządzeń i poleceń kierownictwa Do zakresu czynności referenta, starszego referenta, st. magazyniera, samodzielnego referenta, specjalisty w magazynie centralnym należy: 1. kompletowanie dokumentów obrotu materiałowego dotyczącego przychodu i rozchodu oraz sprawdzanie ich pod względem formalno - rachunkowym, 2. bieżące księgowanie w kartotece przychodów i rozchodów materiałów oraz wykazywanie aktualnych stanów zapasów, 3. kontrolowanie stanu zapasów oraz sygnalizowanie komórce nadzorującej pracę magazynu o występowaniu zapasów nadmiernych lub zbyt małych, 4. sporządzanie według ustalonego wzoru sprawozdań i wykazów dotyczących ruchu oraz stanu zapasów materiałowych, 5. analizowanie stanu zapasów i wykonywanie na podstawie prowadzonej ewidencji zestawień materiałów, które nie wykazują ruchu (niechodliwych), 6. doręczanie zaewidencjonowanych dokumentów odpowiednim komórkom U. Śl., zgodnie z ustalonymi schematami obiegu, 7. miesięczne uzgadnianie stanów magazynowych z tabulogramem sporządzanym przez Dział Gospodarki Materiałowej oraz przeprowadzanie ewentualnych korekt Służba pomocnicza - robotnik do prac ciężkich. Do obowiązków robotnika magazynowego należy przede wszystkim: 1. Załadunek i rozładunek materiałów. 2. Układanie materiałów w wyznaczonych miejscach wg rodzajów, gatunków, wymiarów. 3. Utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach

9 magazynowych. Robotnik do prac ciężkich powinien znać nazwy przechowywanych materiałów, miejsc składowania, sposobów obchodzenia się z materiałami łatwymi do uszkodzenia, niebezpiecznymi. Szkolenia pracowników Działu Gospodarki Materiałowej przeprowadzane są przez Inspektorat BHP i p. poż., 1) szkolenie pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2) szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat. 2. Odpowiedzialność wspólna pracowników magazynu. Pracownicy magazynowi mogą przyjąć wspólną odpowiedzialność materialną za mienie powierzone im łącznie z obowiązkami wyliczenia się. Podstawą łącznego powierzenia mienia jest umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej zawarta przez pracowników z pracodawcą. Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dn (Dz. U. 96 nr 143 poz tekst jednolity) - w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie, Rozporządzenie Rady Ministrów z dn r. (Dz. U. nr 35 poz. 191) w sprawie warunków odpowiedzialności materialnej pracowników za szkodę w powierzonym mieniu. W umowie o wspólnej odpowiedzialności materialnej strony ustalają okres, w ciągu którego, nieobecność pracownika w pracy nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno tego pracownika jak i pozostałych pracowników ponoszących wspólną odpowiedzialność materialną, zwany dalej "okresem ustalonym w umowie". W razie przedłużenia się nieobecności pracownika ponad okres ustalony w umowie, należy niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia upływu okresu, przystąpić do przeprowadzenia inwentaryzacji. 3. Regulamin magazynowy. W każdym magazynie centralnym winien znajdować się regulamin magazynowy zatwierdzony przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. Regulamin powinien zawierać: nazwę magazynu, adres, telefon, określenie głównych zadań magazynu, określenie godzin otwarcia magazynu, ustalenie zasad współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Uniwersytetu Śląskiego, ustalenie zasad BHP i p. poż. Regulaminy winny znajdować się w miejscu widocznym i dostępnym wszystkim zainteresowanym pracownikom. 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kierownik magazynu przy współudziale Inspektora BHP i p. poż. winien troszczyć się o bezpieczeństwo zatrudnionych w pomieszczeniach magazynowych pracowników. Szkolenie pracowników Działu Gospodarki Materiałowej: 1. zatrudnionych na stanowiskach robotniczych powinno być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, gdzie występuje duże zagrożenie dla zdrowia i zagrożenie wypadkowe, nie rzadziej niż raz w roku, 2. szkolenie innych pracowników, poza robotnikami, powinno być przeprowadzone nie rzadziej niż raz na 6 lat kończy się ono egzaminem ze znajomości przepisów BHP i p. poż., przeprowadzanych przez organizatora kursu. Kierownik magazynu musi szczególnie zadbać o: sposób składowania przedmiotów ciężkich - zabezpieczyć materiał (ułożony w

10 stosy) przed obsunięciem czy zawaleniem, zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy półkami, stosami i regałami, przestrzeganie norm ciężaru dopuszczalnych dla kobiet i mężczyzn przy przeładunku ręcznym, pracownicy magazynowi muszą być zaopatrzeni w środki ochrony indywidualnej - zgodnie z Zarządzeniem nr 4/98 z zał. nr 1 z dn oraz z zał. nr 2 z dn r. Rozdział IV. SPOSÓB SKŁADOWANIA I KONSERWACJA MATERIAŁÓW. Oznaczenie miejsca magazynu winno być widoczne i dokładne. Nazwa magazynu i adres winien być wpisany na szyldzie i umieszczony na danym obiekcie sposób wyraźny i łatwo dostrzegalny. 1. Rozmieszczenia materiałów wg branż. Racjonalne zaplanowanie miejsc składowania powinno zapewnić jak największą oszczędność miejsca, przejrzystość składowania, łatwy dostęp do materiałów, swobodne ich składowanie wg kolejności przychodu, sprzyjające warunki do utrzymywania niezmiennej jakości i winno z góry wykluczyć możliwość składowania materiałów jednakowego asortymentu w kilku miejscach. Dążyć należy do zmagazynowania możliwie największej ilości materiałów w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. W przypadku gdy brak jest dostatecznej przestrzeni w takich pomieszczeniach, można również magazynować materiały w pomieszczeniach takich jak szopy czy wiaty, jednak wyłącznie wtedy, gdy to nie grozi uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą materiału. 2. Sposób składowania i konserwacja poszczególnych materiałów. W magazynach centralnych Uniwersytetu Śląskiego materiały winny być składowane przede wszystkim w regałach (metalowych lub drewnianych) z półkami dostosowanymi do potrzeb. Umieszcza się na nich materiały drobne, lekkie lub gabarytowo małe. W magazynach materiałów biurowych, artykułów technicznych i materiałów budowlanych oraz części samochodowych, oprócz regałów, winny znajdować się drewniane podesty, na których składuje się materiały ciężkie (np. pompy), duże gabarytowo (np. papier toaletowy) lub gdy dostarczono je w dużej ilości (np. świetlówki). Podesty z materiałami muszą być tak ułożone, aby był swobodny dostęp zarówno dla obsługi jak i wózka transportowego (magazynowanie materiałów pod względem wybuchu i pożaru, zał. nr 13). W magazynie metali kolorowych magazynuje się grube blachy w przegrodach na stojąco celem łatwiejszego ich wysuwania. Pręty, ceowniki, teowniki, rury umieszczone są w specjalnie skonstruowanych do ich magazynowania przegrodach metalowych. W magazynie tym winien być zamontowany wciągnik elektryczny, pomocny przy przenoszeniu materiałów ciężkich. Wszystkie materiały w magazynach mają swoją wywieszkę z dokładna nazwą, wymiarami danego produktu, indeksem oraz ceną. Magazynier ma obowiązek dbać o materiał składowany w pomieszczeniach magazynowych, i tak: składować materiał zgodnie ze szczegółowymi przepisami, przeprowadzać często przeglądy celem wyodrębnienia materiału, który należy oczyścić i zakonserwować (natłuścić), zabezpieczyć materiały przed wilgocią, kurzem, niską temperaturą oraz wstrząsami (np. przyrządy precyzyjne), wszystkie materiały w opakowaniach zamkniętych (sprawdzić szczelność zamknięć) chronić przed działaniem promieni słonecznych i układać na stojąco

11 w jednej warstwie., pod wiata można składować materiały takie jak: papa, lepik, smoła, materiały izolacyjne, ale w porze letniej należy je zabezpieczyć przed działaniem słońca. Konserwację materiałów należy przeprowadzać systematycznie, w regularnych, z góry ustalonych odstępach czasu, zależnie od warunków składowania. Do typowych zabiegów konserwacyjnych należą: ochrona przed korozją i pleśnią, wietrzenie, usuwanie kurzu i brudu, suszenie, ogrzewanie, smarowanie, przekładanie, przesypywanie, dezynfekcja pomieszczeń i odzieży, deratyzacja itp. Do najczęściej spotykanych szkodników należy zaliczyć mole, szczury, myszy. Podstawowym warunkiem zabezpieczenia materiałów przed szkodnikami jest utrzymanie bezwzględnej czystości, wietrzenie pomieszczeń ora stosowanie odpowiednich środków chemicznych. Rozdział V. ODBIÓR PRZYJMOWANIE MATERIAŁÓW. 1. Ogólne zasady odbioru materiałów. Wszystkie materiały oraz części zamienne do urządzeń dostarczone do magazynu centralnego muszą być sprawdzone pod względem ilościowym i jakościowym. Odbiór materiałów powinien być dokonywany na podstawie dowodu dostawy (faktury, rachunku). W tym celu dział zamawiający ma obowiązek dostarczenie magazynowi wszelkich dokumentów, o których wyżej mowa. Wszelkie materiały dostarczone do magazynu bez dowodu dostawy, jeżeli objęte są zamówieniami, powinny być odebrane i przyjęte jako depozyt. Odbiór materiałów nasuwających wątpliwości co do ich jakości, wymagających fachowej ekspertyzy powinien być dokonywany komisyjnie przez Komisję odbioru powołaną na tę okoliczność przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych towaru lub niezgodności wykonania dostawy z warunkami umowy należy sporządzić protokół, z którego 1 egzemplarz otrzymuje Kierownik magazynu, drugi egzemplarz - Dział Aparatury i Zaopatrzenia celem dokonania reklamacji, a materiał zakwestionowany należy przyjąć oddzielnie jako depozyt. Prawo dysponowania zakwestionowanym materiałem posiada wyłącznie komórka zamawiająca. Kierownik magazynu obowiązany jest zażądać przeprowadzenia komisyjnego odbioru jakościowego dostawy również w każdym innym przypadku, gdy zachodzi wątpliwość czy dokonanie odbioru we własnym zakresie jest wystarczające. 2. Zwroty materiałów do magazynu. Zwroty materiałów do magazynu centralnego z jednostek organizacyjnych U.Ś. obejmują tylko wyroby nowe oraz opakowania. W przypadku wątpliwości co do jakości zwracanego materiału Dyrektor Administracyjny lub jego zastępcy powołują Komisję Kwalifikacyjną. Komisja kwalifikacyjna sporządza protokół, który powinien zawierać: ilość i rodzaj materiału, określenie jego wartości w % do wartości aktualnej, uzasadnienie wartości, dane i podpisy wszystkich członków Komisji, datę i miejsce sporządzenia protokołu. Protokół musi być zatwierdzony przez Dyrektora Administracyjnego lub jego zastępców. Na podstawie tegoż protokołu Kierownik magazynu przyjmuje zwrot materiału. 3. Depozyty. Do magazynu mogą być przyjęte na przechowanie materiały jako depozyty, nie objęte ewidencją księgową. Do tego rodzaju depozytów zaliczyć należy w szczególności: a. materiały i części zamienne do maszyn i urządzeń, b. materiały i urządzenia przyjęte do magazynu na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy stronami (Uniwersytetem Śląskim a innym podmiotem), c. materiały dostarczone bez dowodów dostawy,

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi

Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi Uchwała Głównej Kwatery ZHP nr 64/2003 z dnia 5 czerwca 2003 r. dotycząca zatwierdzenia Instrukcji o gospodarowaniu składnikami rzeczowymi 1 Na podstawie 64 pkt 9 Statutu ZHP Główna Kwatera ZHP zatwierdza

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR,{ b/09

ZARZADZENIE NR,{ b/09 ] ZARZADZENIE NR,{ b/09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia G lh1 &,\ o..- 2009 r. w sprawie Instrukcji gospodarki majatkiem trwalym, gospodarki magazynowej i zasad odpowiedzialnosci za powierzone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1

Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej. Im-1 Załącznik do zarządzenia Nr 33/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 03.10.2014 r. Instrukcja o prowadzeniu gospodarki materiałowej i magazynowej Im-1 Warszawa, 2014 rok Tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 128/07

ZARZĄDZENIE NR 128/07 ZARZĄDZENIE NR 128/07 Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Na

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE NR A 2 /09

ZARZADZENIE NR A 2 /09 ZARZADZENIE NR A 2 /09 Dyrektora Sadu Okregowego w Warszawie z dnia ) ~ l)'y1o..~'cv 2009 r. w sprawie Instrukcji obiegu dowodów finansowo-ksiegowych i procedury ich kontroli w Sadzie Okregowym w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R.0210.13.15 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Radomiu. 1 Zakres i podstawy prawne instrukcji Załącznik do Zarządzenia nr 2814/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku

ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 20 grudnia 2013 roku ZARZĄDZENIE Nr 22/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej na Politechnice Śląskiej. Działając na podstawie art. 66 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr -59- Poz. 8 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 8 nr 86 z dnia sierpnia 005 r. w sprawie form i metod

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej.

Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej. Zarządzenie Nr 1 /2013 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Siedlcach z dnia 02.01.2013 r w sprawie wprowadzenia instrukcji magazynowej. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania.

Załącznik nr 1 Wykaz stanowisk upoważnionych do dokonywania kontroli dokumentów oraz zatwierdzania. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH W WOJEWODZKIM ZARZĄDZIE MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W WARSZAWIE Spis treści ROZDZIAŁ I. ZASADY OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ II. KONTROLA PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego Tom Modernizacja systemu sterowania transportu i załadunku osadu odwodnionego na stacji pras wraz z układem synoptyki w centralnej dyspozytorni w oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

I n s t r u k c j a w sprawie obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych) w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora Generalnego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn

PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ. KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn PROJEKT REGIONALNE CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ PROJEKT REGIONALNE PROJEKT REGIONALNE CENTRUM CENTRUM EKONOMII EKONOMII SPOŁECZNEJ SPOŁECZNEJ KSI GOWOÂå SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ biuletyn BIULETYN wspó finansowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W OBIEKCIE SIEDZIBY DELEGATURY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO WE WROCŁAWIU Lokalizacja robót: WROCŁAW ul. Rodakowskiego 6 Inwestor: Centralne

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r.

Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji Nr 11 323 KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r. Komendy Głównej Policji Nr 11 323 Poz. 53 DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa dnia 28 sierpnia 2009 r., Nr 11,, TRESC: Poz. : D E C Y Z J E K O M E N D A N T A G Ł Ó W N E G O P O L I C

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik do Uchwały Nr 69/VII/2009 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 6 czerwca 2009 r. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Instrukcji Niniejsza Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Załącznik do uchwały nr 1500/2008 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 8 kwietnia 2008 r. Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych Działając na podstawie: ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE ST B 00 Zamawiający : Gdańska Galeria Miejska, 80-831 Gdańsk, ul. Piwna 27/29 Przedmiot zamówienia : REMONTU I MODERNIZACJI LOKALU UŻYTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna

Zakłady Chemiczne Police SA. Obsługa Techniczna Aktualizacja nr /data E/14.11.2013 Strona / stron 1/ 20 Karta zmian nr 8 Spis treści: 1. Cel...2 2. Przedmiot...2 3. Zakres...2 4. Odpowiedzialność...2 5. Opis postępowania...3 5.1 Ogólne zasady eksploatacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Załącznik do zarządzenia nr R/0210/ /11 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWOKSIĘGOWYCH W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy

z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy Załącznik do Zarządzenia Nr 0152/ 14 /08 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 maja 2008 r. INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA Urzędu Gminy w Nędzy 1 (Cel i istota inwentaryzacji) 1. Inwentaryzację przeprowadza się na mocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo