Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL Henryk Maciejewski 1 Plan System SAS - wprowadzenie SAS: moduły i aplikacje Środowisko SAS Organizacja danych w środowisku SAS Programowanie w SAS 4GL język do przetwarzania danych 2

2 System SAS - wprowadzenie Historycznie SAS = Statistical Analysis System Obecnie, (a) system do budowania rozwiązań DSS (moduły do pobierania danych, analiz, raportowania), (b) specjalizowane rozwiązania DSS Moduły np. Base SAS core (język, procedury) STAT procedury analizy statystycznej ACCESS pobieranie danych ze źródeł zewn. GRAPH AF, webaf budowa aplikacji EIS... OR, QC, ETS,... Procedury: operations research, quality control, time series forecasting, itd. Enterprise Miner Data Warehouse Administrator 3 System SAS - wprowadzenie Rozwiązania biznesowe dla wspomagania decyzji (decision support) w środowiskach z duŝymi zasobami danych np. Data warehousing Data mining IT resources management Human resources management Financial management Web portal usage analysis Data analysis in pharmaceutical industry CRM, SRM (=Supplier RM), etc. 4

3 Środowisko programowania MVA (MultiVendor Architecture): programy przenośne: VMS, CMS, OS/390, Unix, Windows, OS/2 Organizacja danych w środowisku SAS Pliki SAS (SAS files) Np., SAS data sets, views, MDDBs Umieszczane w bibliotekach SAS (SAS libraries) referencja (LIBREF) do folderu, kartoteki itp. systemu operacyjnego np. LIBNAME fhh c:\data\fhh ; 5 Środowisko programowania - biblioteki Biblioteki tworzone automatycznie SASHELP SASUSER WORK -- SAS system files -- user profile files -- biblioteka tymczasowa kasowana po zamknięciu systemu SAS, pozostałe są permanentne Nazwy plików SAS kwalifikowane: libraryname.filename, np. fhh.abc abc -- plik w bibliotece fhh -- plik w bibliotece WORK 6

4 Środowisko programowania zbiory danych Zbiory danych SAS - typy: DATA tablica fizycznie przechowująca dane VIEW nie zawiera fizycznie danych, a jedynie kod ( query ) realizujący dostęp do danych. VIEW widziane jest przez identycznie jak DATA set (na ogół) Konwencja nazw Wiersze to obserwacje Kolumny to zmienne (variables) Zbiory danych (data set) składają się z: deskryptora - atrybuty zbioru i zmiennych danych 7 Środowisko programowania zbiory danych Wyświetlamy deskryptor DATA set: PROC CONTENTS DATA=fhh.abc; RUN; -----Alphabetic List of Variables and Attributes----- # Variable Type Len Pos Format Informat Label ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 1 sex Char 2 16 $3. $3. sex 4 teach_duration Num teach_duration 2 teacher_code Num teacher_code 3 titel_code Char $12. $12. titel_code Typy zmiennych w SAS character numeric Atrybuty zmiennych Length - długości zmiennych: numeric: 3-8, character (MS Windows) Format - jak drukować wartość zmiennej Informat - jak konwertować input string do wartości zmiennej Label - opis zmiennej 8

5 Środowisko programowania zbiory danych Drukuj wartości zapisane w DATA set: PROC PRINT DATA=fhh.abc; RUN; Obs sex teacher_code titel_code teach_duration 1 M M M 3. 4 M M M W M Missing value Wskazuje Ŝe w danej obserwacji nie ma wartości zmiennej missing numeric values reprezentowane przez. (kropka) missing character values reprezentowane przez puste miejsce 9 Plan System SAS - wprowadzenie SAS: moduły i aplikacje Środowisko SAS Organizacja danych w środowisku SAS Programowanie w SAS 4GL język do przetwarzania danych 10

6 Programowanie w SAS SAS 4GL język umoŝliwiający realizację: Dostępu do danych ( retrieval from external sources ) Przetwarzanie danych ( cleaning, transforming, combining ) Analizę danych Raportowanie Inne języki programowania w środowisku SAS SCL (object oriented SAS Component Lang.) SAS macro language 11 Przykład pierwszy program data abc; teachers=283; students=853; all=teachers+students; s_per_t=students/teachers; DATA STEP Utwórz data set abc Utwórz zmienne w abc Wykonaj data step proc print data=abc; PROC STEP Drukuj data set abc Data Set WORK.ABC Obs teachers students all s_per_t

7 Przetwarzanie w SAS SAS Data Set Raport Raw data file DBMS tables (e.g.,.mdb)... DATA Step PROC Step... DATA Step... External file SAS Data Set Remote access (ftp, TCP/IP socket, etc.) Program w SAS SAS Log 13 DATA Step, PROC Step DATA Step Wczytuje dane wejściowe Np. data sets, Pliki, itd. Przetwarza (modyfikuje) dane Produkuje dane wyjściowe Np. data sets, Pliki Raporty PROC Step Analiza danych w data setach, Tworzenie raportów (tekstowe, graficzne) 14

8 Algorytm DATA Step data students; input name $ sex $ note1 note2; avg=mean(note1,note2); datalines; Anna F 4 5 Ian M 3. Eva F 1 4 ; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Algorytm DATA Step - podumowanie Główna pętla DATA step: data step czyta jedną obserwację, Dane umieszczane w PDV = Program Data Vector; PDV inicjownany wartościami missing na początku kaŝdej iteracji Wykonywanie poleceń (statements) zapisanych w DATA step na danej obserwacji, Zapis obserwacji do wynikowego data set (implicit OUTPUT) UWAGA: Implicit OUTPUT nie działa jeśli jawnie uŝyjemy polecenia OUTPUT w DATA step Informacja wejściowa dla DATA step-u: SET statement pobieraj dane z data set-u INPUT statement pobieraj po linii danych z pliku zewn. (podanego w poleceniu INFILE) 16

9 Programowanie w data step Idiomy programisty Wybór obserwacji z data set Wybór zmiennych Tworzenie nowych / modyfikacja zmiennych OUTPUT statement tworzenie wielu zbiorów Łączenie data set-ów ( stacking, merging ) BY-group processing Czytanie/pisanie plików zewnętrznych 17 Wybór obserwacji data male; if sex= F then delete; Wyślij na wyjście wybrane obserwacje UŜywając subsetting IF: usuń obserwacje jest wyraŝenie if jest prawdą; data male; if sex= M ; lub: data male; where sex= M ; przetwarzaj dalej obserwację jeśli warunek jest prawdą; UŜywając WHERE (statement lub data set option) WHERE statement data male; set students (where=(sex= M )); WHERE data set option 18

10 Wybór obserwacji data male; if sex= F then delete; data male; if sex= M ; lub: data male; where sex= M ; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name sex note1 note2 avg 1 Ian M 3. 3 data male; set students (where=(sex= M )); 19 Wybór zmiennych data avg_only; drop sex note1 note2; Wyślij na wy tylko wybrane zmienne UŜywając DROP, KEEP statements DROP statement data avg_only; keep name avg; lub: data avg_only; set students (drop= sex note1 note2); KEEP statement UŜywając DROP, KEEP data set options DROP data set option data avg_only; set students (keep= name avg); KEEP data set option 20

11 Wybór zmiennych data avg_only; drop sex note1 note2; data avg_only; keep name avg; lub: data avg_only; set students (drop= sex note1 note2); Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name avg 1 Anna Ian Eva 1.5 data avg_only; set students (keep= name avg); 21 Tworzenie nowych zmiennych data pass (drop= sex note1 note2 avg); if avg < 2 then result='passed'; else result='failed'; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name result 1 Anna failed 2 Ian failed 3 Eva passed 22

12 Tworzenie nowych zmiennych Uwaga nie rób tak: data pass; set students (drop= sex note1 note2 avg); if avg < 2 then result='passed'; else result='failed'; UWAGA: w tym przykładzie sex, note1,2 i avg nie są wczytywane ze zbioru we, stąd wartość avg jest niezainicjowana (czyli missing) Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name avg result 1 Anna. passed 2 Ian. passed 3 Eva. passed 23 OUTPUT Statement data males females; if sex='f' then output females; if sex='m' then output males; drop sex; Zapisuje bieŝącą obserwację do wyjściowego data set UŜyteczna przy tworzeniu kilku zbiorów z jednego data set-u UWAGA: jeśli OUTPUT jest jawnie uŝyty w DATA step, implicit OUTPUT nie działa (p. algorytm DATA step) Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F females males 1 Anna 1 Ian 2 Eva 24

13 OUTPUT Generacja danych data generator; do x=1 to 100; y=rannor(-1); output; end; UWAGA: nie ma instrukcji specyfikującej dane wejściowe (np. SET albo INPUT), więc będzie wykonana tylko jedna iteracja głównej pętli DATA steo-u (DATA step main loop) Wynik: 100 wartości losowych z rozkładu N(0,1) Obs x y Łączenie data set-ów (instrukcja SET) data all; set males females; data all2; set males(in=m) females(in=f); if m then sex= M ; if f then sex= F ; Łącznie data set-ów (stacking): przetwarzaj obserwacje z pierwszego data set, potem drugiego itd.. Z którego zbioru we pochodzi dana obserwacja? zrób tak: males(in=m) tworzy automatic variable m (m=1 dla obserwacji ze zbioru males; m=0 poza tym) UWAGA: zmienne automatyczne (tu: m i f) nie są zapisywane do wyjściowego zbioru danych Obs name note1 note2 avg sex 1 Ian M 2 Anna F 3 Eva F 26

14 Łączenie data set-ów (MERGE) data lib; input name date yymmdd10. title $20. ; datalines; Anna 2000/12/14 Hamlet Anna 2000/12/14 SAS Programming Witek 2001/07/12 XML ; proc sort data=students out=students_sort; by name; data st_books; merge students_sort lib; by name; keep name sex title; Operacja match-merging data set-ów: Data set STUDENTS: Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Data set LIB: Obs name date title 1 Anna Hamlet 2 Anna SAS Programming 3 Witek XML Wynikowy data set: Obs name sex title 1 Anna F Hamlet 2 Anna F SAS Programming 3 Eva F 4 Ian M 5 Witek XML 27 BY-group Processing w DATA Step data best_note worst_note; set exam; by st_code; if first.st_code then output best_note; if last.st_code then output worst_note; keep st_code sem note; BY-group jest podzbiorem obserwacji z ustaloną wartością zmiennej podanej w poleceniu BY (zbioór musi być posortowany po tej zmiennej) UŜycie polecenia BY w DATA step tworzy zmienne automatyczne, np. FIRST.st_code LAST.st_code ustawione przez DATA step na 1 tylko dla pierwszej (ostatniej) obserwacji w grupie BY-group Data set EXAM: st_code sem note 1 WS96/ WS96/ WS95/ WS99/ WS00/ WS99/ WS99/ BY-group BY-group 28

15 Zmienne automatyczne Np. kontrola błędów na wejściu: data results err_log; infile C:\temp\results.txt ; input name $ jump date yymmdd8.; if _error_ then output err_log; else output results; Tworzone przez DATA step; nie są częścią Program Data Vector; nie są zapisywane do wyjściowych data setów, np.: _N_ - numer iteracji DATA step-u _ERROR_ - ustawiany na 1 jeśli wystąpił błąd w przetwarzaniu dancych (input data error, math error, itd. ) FIRST.by_variable LAST. by_variable zobacz BY-group processing 29 Czytanie plików zewnętrznych data results err_log; infile C:\temp\results.txt ; input name $ 1-10 date yymmdd8.; if _error_ then output err_log; else output results; Polecenie INFILE podaj plik, z którego będą czytane dane (podajemy w postaci fizycznej ścieŝki lub FILEREF utworzony przez polecenie FILENAME, np. FILENAME fileref path ; Polecenie INPUT Czyta (co najmniej jedną) linię z pliku Konwertuj linię do wartości zmiennych wg: Specyfikacji zmiennych, np. name $ - character variable jump, date numeric variables Specyfikacji kolumn, np. name $ 1-10 zakres kolumny Informat-ów, np. date yymmdd. informat dla zmiennej date 30

16 Czytanie plików zewnętrznych data xy; input x y; datalines; ; data xy_ok; input x y datalines; ; Obs x y Obs x y Modyfikujemy zachowanie INPUT: INPUT var1 var2 var3 Ten INPUT nie zaczyna czytać nowej linii dopóki ma dane w buforze wejściowym, które moŝe konwertować na zmienne UWAGA: polecenie INFILE moŝe mieć opcje: INFILE spec_pliku <opcje>; np. DML=, ; separator tokenów w linii FIRSTOBS=3; zacznij czytać plik od 3 l. i wiele innych Zapis do plików zewnętrznych data _null_; *no data set; set fhh.exam; file 'c:\temp\exam.txt'; put student_code 1-4 ', ' note 3.1 ; Polecenie FILE podaj plik do którego będzie zapis danych Polecenie PUT zapisz jedną linię do pliku wyjściowego, uŝywając atrybutów FORMAT przypisanych zmiennym lub podanych w poleceniu PUT data _null_ - data step nie będzie tworzył wyjściowego data set-u 32

17 Jawne konwersja funkcje PUT i INPUT data a; t= ; n=put(t,8.1); n2=put(t, comma8.1); t2=input(n2,comma8.2); Zmienna_znakowa = PUT(zmienna, format); Zmienna numeryczna lub znakowa = INPUT(zmienna, informat); proc print; Obs t n n2 t , Instrukcja RETAIN data wzrosty_miesieczne; set gielda; *data kurs mies; BY mies; RETAIN pocz; IF FIRST.mies then pocz=kurs; IF LAST.mies then DO; Wzrost=kurs-pocz; Output; end; Składnia polecenia RETAIN: RETAIN var initial_val; Zmienna var nie będzie inicjowana na missing na początku kolejnych iteracji DATA step (wartość będzie zachowana z poprzedniej iteracji) RównieŜ: var+expression; Co jest równowaŝne: RETAIN var 0; var=sum(var,expression); 34

18 Perspektywy (VIEW) data pracv bledy(keep=id)/view=pracv; INFILE pracownicy.txt missover; INPUT nr data yymmdd8. nazwisko $ kwota; IF kwota=. then OUTPUT bledy; ELSE OUTPUT stview; VIEW utworzone za pomocą DATA stepu Nie zawiera danych a jedynie kod pozwalajścy na uzyskanie danych Jest zbiorem tylko do odczytu UWAGA!!! Zbiór bledy nie zostanie utworzony zaraz po wykonaniu programu, ale dopiero po pierwszym odwołaniu do perspektywy pracv, np. przez: proc print data=pracv; 35 Tablice (polecenie ARRAY) data a; INPUT skok1 skok2 skok3; ARRAY s(3) skok1 skok2 skok3; DO i=1 TO 6; IF s(i)=0 then s(i)=.; END; Tablica jest referencją do istniejących zmiennych, zgrupowanych pod wspólną nazwą Polecenie ARRAY nie tworzy nowych zmiennych) lub: ARRAY x(*) _NUMERIC_: Ale uwaga ten wariant tworzy zmienne tymczasowe: Wszystkie zmienne numeryczne w data stepie ARRAY y(100) _TEMPORARY_ (100*.); Zmienne te nie są zapisywane do zbioru wyjściowego Są automatycznie RETAINED 36

19 Język makr makrozmienne %LET swieta= 24dec2002'd; %LET zbior=klasa; TITLE Raport dla zbioru &zbior ; Ile_dni = &swieta today(); put Do Swiat zostało ile_dni dni; Makrozmienne: - przechowują jedynie teksty; - wartości makrozmiennych są ustalane przed kompilacją programu; - wartości są rozwijane w, nie są w - %LET w open source (poza definicją makroprogramu) tworzy globalną makrozmienną 37 Język makr makroprogramy %macro import(rawfile, ds); data &ds; infile &rawfile; input %do i=1 %to &N; input v&i %end; %mend import; W makroprogramach moŝemy uŝywać wyraŝeń i funkcji wykonywanych przez makroprocesor, np. - %if %then %else ; - %do %to %end; - %eval() - %sysevalf() %let rf= t.txt'; %import(&rf,t); 38

20 Interfejs makr i DATA step ZauwaŜ, Ŝe w poniŝszym (błędnym) kodzie makrozmienna foot nie chce zaleŝeć od wartości zmiennej w DATA stepie... data a;... if full then do; %let foot= pełne ; end; else do; %let foot= puste ; end; Wartości makrozmiennych są ustawiane przed kompilacją programu stąd kod obok jest błędny... proc print; footnote &foot ; /*zawsze będzie napis puste!!!*/ Wydrukuj ostatnio utworzony data set Interfejs makr i DATA step Teraz kod jest poprawny data a;... if full then do; call symput( foot, pełne ); end; else do; call symput( foot, puste ); end; proc print; footnote &foot ; /* napis zaleŝy od full */ SYMPUT / SYMGET interfejs pomiędzy językiem makr a DATA stepem SYMPUT ustawia wartość makrozmiennej w czasie wykonywania DATA stepu SYMGET pobiera wartość makrozmiennej, ustawionej przez SYMPUT CALL SYMPUT( total, total); CALL SYMPUT( POS left(_n_), pos); pos=symget( POS left(_n_)); 40

21 Interfejs makr i DATA step data _null_; if 0 then set history nobs=count; call symput('num', left(put(count,8.))); stop; data _null_; put "Ilosc obserwacji w zbiorze history = &num"; Przykład podaj ile jest obserwacji w data set Opcja nobs polecenia set ustawia w zmiennej count ilość obserwacji w zbiorze. Robi to w czasie kompilacji data stepu. Polecenie STOP w celu uniknięcia zapętlenia (jest polecenie SET, a nigdy nie będzie spełniony warunek końca danych) 41

Wprowadzenie do programowania w SAS-ie oraz estymacji rozkładów

Wprowadzenie do programowania w SAS-ie oraz estymacji rozkładów Wprowadzenie do programowania w SAS-ie oraz estymacji rozkładów Henryk.Maciejewski@pwr.wroc.pl 1 Plan Co to jest SAS System Moduły Środowisko Organizacja danych przetwarzanych w SAS Programowanie w języku

Bardziej szczegółowo

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1 SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 1 Zasady tworzenia programów każda instrukcja zakończona się średnikiem małe i duże litery nie są rozróżniane instrukcje mogą być kontynuowane w następnej linii

Bardziej szczegółowo

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 2

SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 2 SAS Podstawowe informacje przed ćwiczeniem 2 Wczytywanie i zapisywanie plików tekstowych przy pomocy PROC IMPORT PROC IMPORT DATAFILE="filename" TABLE="tablename" OUT=SAS data set < (SAS data

Bardziej szczegółowo

ZESTAW 1 SAS 4GL. Język stworzony na potrzeby przetwarzania dużych zbiorów danych. Składają się nań:

ZESTAW 1 SAS 4GL. Język stworzony na potrzeby przetwarzania dużych zbiorów danych. Składają się nań: ZESTAW 1 SAS 4GL Język stworzony na potrzeby przetwarzania dużych zbiorów danych. Składają się nań: Instrukcje Procedury Definicje zmiennych Opcje systemowe Stałe i znaki specjalne WAŻNE: Każda instrukcja

Bardziej szczegółowo

SAS 4GL Podsumowanie.

SAS 4GL Podsumowanie. SAS 4GL Podsumowanie. mariusz.dzieciatko@ SAS 4GL to język czwartej generacji, nieproceduralny, umożliwiający: Dostęp do danych Przetwarzanie danych (czyszczenie, transformacje, łączenie) Analizę danych

Bardziej szczegółowo

SAS Macro Language w pigułce

SAS Macro Language w pigułce SAS Macro Language w pigułce Wstęp DEFINICJA MAKR Język makr to język, który rozszerza możliwości standardowego 4GL. Dzięki umiejętności pisania makr, użytkownik może zautomatyzowad wiele procesów, uruchamiad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek

Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek Wprowadzenie do SAS Część II: Elementy języka SAS 4GL Rafał Latkowski Jak zacząć? 2 Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu Zaznaczyć blok (lub bez zaznaczania, gdy chcemy wykonać całą zawartość pliku).

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie danych. Biblioteka. Presentation title. Biblioteka:

Przetwarzanie danych. Biblioteka. Presentation title. Biblioteka: Przetwarzanie danych Biblioteka Biblioteka: wskazanie (referencja) na obszar dyskowy, ma którym znajdują się dane wykorzystywane przy pracy może wskazywać na obszar lokalny (aplikacja SAS i dane na jednym

Bardziej szczegółowo

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre)

Uwagi dotyczące notacji kodu! Moduły. Struktura modułu. Procedury. Opcje modułu (niektóre) Uwagi dotyczące notacji kodu! Wyrazy drukiem prostym -- słowami języka VBA. Wyrazy drukiem pochyłym -- inne fragmenty kodu. Wyrazy w [nawiasach kwadratowych] opcjonalne fragmenty kodu (mogą być, ale nie

Bardziej szczegółowo

SQL 4 Structured Query Lenguage

SQL 4 Structured Query Lenguage Wykład 5 SQL 4 Structured Query Lenguage Instrukcje sterowania danymi Bazy Danych - A. Dawid 2011 1 CREATE USER Tworzy nowego użytkownika Składnia CREATE USER specyfikacja użytkownika [, specyfikacja użytkownika]...

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

SAS 4GL ODS, przykładowe procedury.

SAS 4GL ODS, przykładowe procedury. SAS 4GL ODS, przykładowe procedury. mariusz.dzieciatko@ ODS Output Delivery System Page 1 Output Destination ods output output-object-name=data-set-name; kod programu ods output close; Przykładowe formaty:

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Zasady programowania Dokumentacja

Zasady programowania Dokumentacja Marcin Kędzierski gr. 14 Zasady programowania Dokumentacja Wstęp 1) Temat: Przeszukiwanie pliku za pomocą drzewa. 2) Założenia projektu: a) Program ma pobierać dane z pliku wskazanego przez użytkownika

Bardziej szczegółowo

SAS Access to Hadoop, SAS Data Loader for Hadoop Integracja środowisk SAS i Hadoop. Piotr Borowik

SAS Access to Hadoop, SAS Data Loader for Hadoop Integracja środowisk SAS i Hadoop. Piotr Borowik SAS Access to Hadoop, SAS Data Loader for Hadoop Integracja środowisk SAS i Hadoop Piotr Borowik Wyzwania związane z Big Data Top Hurdles with Big data Source: Gartner (Sep 2014), Big Data Investment Grows

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

PAKIETY STATYSTYCZNE 5. SAS wprowadzenie - środowisko Windows

PAKIETY STATYSTYCZNE 5. SAS wprowadzenie - środowisko Windows PAKIETY STATYSTYCZNE 1. Wykład wstępny 2. Statistica wprowadzenie 3. Statistica elementy analizy danych 4. Statistica wykresy 5. SAS wprowadzenie - środowisko Windows 6. SAS wprowadzenie - środowisko Linux

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SAS. Wprowadzenie. Historia SAS. Struktura SAS 8. Interfejs: SAS Explorer. Interfejs. Część I: Łagodny wstęp do SAS Rafał Latkowski

Wprowadzenie do SAS. Wprowadzenie. Historia SAS. Struktura SAS 8. Interfejs: SAS Explorer. Interfejs. Część I: Łagodny wstęp do SAS Rafał Latkowski Wprowadzenie do SAS Część I: Łagodny wstęp do SAS Rafał Latkowski Wprowadzenie 2 Historia SAS Struktura SAS 8 1976 BASE SAS 1980 SAS/GRAPH & SAS/ETS 1985 SAS/IML, BASE SAS for PC Raportowanie i grafika

Bardziej szczegółowo

Laboratorium 10 Temat: Zaawansowane jednostki testowe. Operacje na plikach. Funkcje.

Laboratorium 10 Temat: Zaawansowane jednostki testowe. Operacje na plikach. Funkcje. Laboratorium 10 Temat: Zaawansowane jednostki testowe. Operacje na plikach. Funkcje. 1. W języku VHDL zdefiniowano mechanizm odczytywania i zapisywania danych z i do plików. Pliki te mogą być wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych

Część 1: OLAP. Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Łukasz Przywarty 171018 Wrocław, 05.12.2012 r. Grupa: CZW/N 10:00-13:00 Raport z zajęć laboratoryjnych w ramach przedmiotu Hurtownie i eksploracja danych Część 1: OLAP Prowadzący: dr inż. Henryk Maciejewski

Bardziej szczegółowo

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN

DECLARE VARIABLE zmienna1 typ danych; BEGIN Procedury zapamiętane w Interbase - samodzielne programy napisane w specjalnym języku (właściwym dla serwera baz danych Interbase), który umożliwia tworzenie zapytań, pętli, instrukcji warunkowych itp.;

Bardziej szczegółowo

Co to jest Baza Danych

Co to jest Baza Danych Co to jest Baza Danych Wielki, zintegrowany, zbiór r informacji Stanowi model świata rzeczywistego jednostki Entities (e.g., studenci ci, kursy, wykładowcy adowcy) relacje Relationships (e.g., Sławski

Bardziej szczegółowo

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek].

Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. ABAP/4 Instrukcja IF Opis: Instrukcja warunkowa Składnia: IF [NOT] warunek [AND [NOT] warunek] [OR [NOT] warunek]. [ELSEIF warunek. ] [ELSE. ] ENDIF. gdzie: warunek dowolne wyrażenie logiczne o wartości

Bardziej szczegółowo

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML

Laboratorium nr 4. Temat: SQL część II. Polecenia DML Laboratorium nr 4 Temat: SQL część II Polecenia DML DML DML (Data Manipulation Language) słuŝy do wykonywania operacji na danych do ich umieszczania w bazie, kasowania, przeglądania, zmiany. NajwaŜniejsze

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE,

Programowanie w SQL. definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, Programowanie w SQL definicja bloku instrukcji BEGIN...END, warunkowe wykonanie instrukcji IF...ELSE, wyrażenie CASE, kontynuacja działania od instrukcji za podaną etykietą GOTO etykieta, wyjście bezwarunkowe

Bardziej szczegółowo

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe

Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe Podstawy programowania Wykład II PASCAL - podstawy składni i zmienne, - instrukcje wyboru, - iteracja, - liczby losowe 1 I. Składnia Składnia programu Program nazwa; Uses biblioteki; Var deklaracje zmiennych;

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania skrót z wykładów:

Podstawy programowania skrót z wykładów: Podstawy programowania skrót z wykładów: // komentarz jednowierszowy. /* */ komentarz wielowierszowy. # include dyrektywa preprocesora, załączająca biblioteki (pliki nagłówkowe). using namespace

Bardziej szczegółowo

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia

Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Wyzwalacz - procedura wyzwalana, składowana fizycznie w bazie, uruchamiana automatycznie po nastąpieniu określonego w definicji zdarzenia Składowe wyzwalacza ( ECA ): określenie zdarzenia ( Event ) określenie

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umoŝliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Database Connectivity

Database Connectivity Oprogramowanie Systemów Pomiarowych 15.01.2009 Database Connectivity Dr inŝ. Sebastian Budzan Zakład Pomiarów i Systemów Sterowania Tematyka Podstawy baz danych, Komunikacja, pojęcia: API, ODBC, DSN, Połączenie

Bardziej szczegółowo

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych

Języki programowania wysokiego poziomu. PHP cz.4. Bazy danych Języki programowania wysokiego poziomu PHP cz.4. Bazy danych PHP i bazy danych PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Plik Nowy Kod. lub naciskając ikonę Nowy kod (jak na rysunku) Tworzymy bibliotekę o nazwie lab wpisując instrukcję

Zadanie 1. Plik Nowy Kod. lub naciskając ikonę Nowy kod (jak na rysunku) Tworzymy bibliotekę o nazwie lab wpisując instrukcję Zadanie 1 Plik Nowy Kod lub naciskając ikonę Nowy kod (jak na rysunku) Tworzymy bibliotekę o nazwie lab wpisując instrukcję libname nazwa biblioteki lokalizacja na dysku ; np. libname lab 'N:\sas2007\';

Bardziej szczegółowo

Pobieranie argumentów wiersza polecenia

Pobieranie argumentów wiersza polecenia Pobieranie argumentów wiersza polecenia 2. Argumenty wiersza polecenia Lista argumentów Lista argumentów zawiera cały wiersz poleceń, łącznie z nazwą programu i wszystkimi dostarczonymi argumentami. Przykłady:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Funkcje dodatkowe dla Clarion Report Writer CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH S.A.

Biuletyn techniczny. Funkcje dodatkowe dla Clarion Report Writer CDN OPT!MA 11.0. Copyright 2006 COMARCH S.A. Biuletyn techniczny CDN OPT!MA 11.0 Funkcje dodatkowe dla Clarion Report Writer Copyright 2006 COMARCH S.A. Funkcje dodatkowe dla Clarion Report Writer (CRW) System CDN OPT!MA oferuje zbiór kilkunastu

Bardziej szczegółowo

Języki skryptowe w programie Plans

Języki skryptowe w programie Plans Języki skryptowe w programie Plans Warsztaty uŝytkowników programu PLANS Kościelisko 2010 Zalety skryptów Automatyzacja powtarzających się czynności Rozszerzenie moŝliwości programu Budowa własnych algorytmów

Bardziej szczegółowo

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc.

Zmienne powłoki. Wywołanie wartości następuje poprzez umieszczenie przed nazwą zmiennej znaku dolara ($ZMIENNA), np. ZMIENNA=wartosc. Zmienne powłoki Zmienne powłoki (shell variables) to tymczasowe zmienne, które mogą przechowywać wartości liczbowe lub ciągi znaków. Związane są z powłoką, Przypisania wartości do zmiennej następuje poprzez

Bardziej szczegółowo

Język programowania PASCAL

Język programowania PASCAL Język programowania PASCAL (wersja podstawowa - standard) Literatura: dowolny podręcznik do języka PASCAL (na laboratoriach Borland) Iglewski, Madey, Matwin PASCAL STANDARD, PASCAL 360 Marciniak TURBO

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL

Oracle11g: Wprowadzenie do SQL Oracle11g: Wprowadzenie do SQL OPIS: Kurs ten oferuje uczestnikom wprowadzenie do technologii bazy Oracle11g, koncepcji bazy relacyjnej i efektywnego języka programowania o nazwie SQL. Kurs dostarczy twórcom

Bardziej szczegółowo

BIOMETRIA 3. Wprowadzenie do pakietu SAS

BIOMETRIA 3. Wprowadzenie do pakietu SAS BIOMETRIA 1. Wykład wstępny 2. Opis danych przeznaczonych do analizy 3. Wprowadzenie do pakietu SAS 4. SAS Wykresy 5. SAS Test t 6. SAS Test c2 7. SAS Regresja liniowa 8. SAS Analiza wariancji 9. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7

Imię i Nazwisko Data Ocena. Laboratorium 7 Imię i Nazwisko Data Ocena Laboratorium 7 Celem tego ćwiczenia jest pokazanie, że w MoscowML można pisać aplikacje użytkowe, np. prosty interpreter języka SQL (MLSQL) Listy i krotki Różnica pomiędzy krotkami

Bardziej szczegółowo

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych

strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych z baz danych SQL SQL (ang. Structured Query Language): strukturalny język zapytań używany do tworzenia strukturalny język zapytań używany do tworzenia i modyfikowania baz danych oraz do umieszczania i pobierania danych

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy danych. Wykład IV SQL - wprowadzenie. Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy danych Wykład IV SQL - wprowadzenie Copyrights by Arkadiusz Rzucidło 1 Czym jest SQL Język zapytań deklaratywny dostęp do danych Składnia łatwa i naturalna Standardowe narzędzie dostępu do wielu różnych

Bardziej szczegółowo

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy.

PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. PoniŜej znajdują się pytania z egzaminów zawodowych teoretycznych. Jest to materiał poglądowy. 1. Instrukcję case t of... w przedstawionym fragmencie programu moŝna zastąpić: var t : integer; write( Podaj

Bardziej szczegółowo

Importowanie danych z Excela

Importowanie danych z Excela Karol Karasiewicz www.karasiewicz.azpl Importowanie danych z Excela Poradnik dla studentów kursu Zadanie Zbadano wiek, wzrost i wagę 1000 studentów trzech kierunków. Dane zapisane są w pliku BMI.XLS o

Bardziej szczegółowo

Zaawansowany kurs języka Python

Zaawansowany kurs języka Python Wykład 4. 23 października 2015 Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Plan wykładu 1 2 Pliki tekstowe Trwałość obiektów CSV Strumienie Protokół iteracyjny Producent Umiem dostarczać

Bardziej szczegółowo

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy

Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREœCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Smarty PHP. Leksykon kieszonkowy Autor: Daniel Bargie³ ISBN: 83-246-0676-9 Format: B6, stron: 112 TWÓJ KOSZYK

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka

Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka Wprowadzenie do programowania w języku Visual Basic. Podstawowe instrukcje języka 1. Kompilacja aplikacji konsolowych w środowisku programistycznym Microsoft Visual Basic. Odszukaj w menu startowym systemu

Bardziej szczegółowo

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2)

Kursor jawny. Rozdział 10a Kursory. Deklarowanie kursora (1) Deklarowanie kursora (2) Kursor jawny Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PL/SQL może zwrócić zero, jedną bądź wiele krotek. Aby efektywnie przetworzyć krotkizwrócone przez zapytanie korzystamy z kursorów. Kursor jest

Bardziej szczegółowo

Wykład II - Dane w Systemie SAS

Wykład II - Dane w Systemie SAS Przetwarzanie danych w SAS Wykład II - Dane w Systemie SAS Urszula Zwierz Przeglądarka VIEWTABLE Przeglądarka VIEWTABLE jest przeglądarką graficzną pozwalającą zarówno na wyświetlenie jak i na edycję danych.

Bardziej szczegółowo

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego

SKRYPTY. Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego 1 SKRYPTY Zadanie: Wyznaczyć wartość wyrażenia arytmetycznego z = 1 y + 1+ ( x + 2) 3 x 2 + x sin y y + 1 2 dla danych wartości x = 12.5 i y = 9.87. Zadanie to można rozwiązać: wpisując dane i wzór wyrażenia

Bardziej szczegółowo

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL

Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL Itzik Ben-Gan Microsoft SQL Server Podstawy T-SQL 2012 przełożył Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2012 Spis treści Przedmowa.... xiii Wprowadzenie... xv Podziękowania... xix 1 Podstawy zapytań i programowania

Bardziej szczegółowo

I.Wojnicki, Tech.Inter.

I.Wojnicki, Tech.Inter. Igor Wojnicki (AGH, KA) Frameworks 28 maja 2012 1 / 31 Frameworks oraz Serwery Aplikacji Igor Wojnicki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 28 maja 2012 Igor Wojnicki (AGH, KA) Frameworks

Bardziej szczegółowo

Administracja systemem Windows XP

Administracja systemem Windows XP Administracja systemem Windows XP sposoby konfigurowania usług, zarządzania procesami i zasadami bezpieczeństwa systemowego. Proces instalacji systemu Skróty klawiaturowe Polecenia konsoli tekstowej Nazwy

Bardziej szczegółowo

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści

Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, Spis treści Podstawy języka T-SQL : Microsoft SQL Server 2016 i Azure SQL Database / Itzik Ben-Gan. Warszawa, 2016 Spis treści Wprowadzenie Podziękowania xiii xvii 1 Podstawy zapytań i programowania T-SQL 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki

Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Elżbieta Kula - wprowadzenie do Turbo Pascala i algorytmiki Turbo Pascal jest językiem wysokiego poziomu, czyli nie jest rozumiany bezpośrednio dla komputera, ale jednocześnie jest wygodny dla programisty,

Bardziej szczegółowo

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL

Oracle10g: Programowanie w PL/SQL Oracle10g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Szkolenie dotyczy użytkowników Oracle8i, Oracle9i i Oracle10g. Ten kurs pozwala zrozumieć zalety tego potężnego narzędzia programowania do PL/SQL. Studenci uczą

Bardziej szczegółowo

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze

PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze 1 PHP: bloki kodu, tablice, obiekty i formularze SYSTEMY SIECIOWE Michał Simiński 2 Bloki kodu Blok if-else Switch Pętle Funkcje Blok if-else 3 W PHP blok if i blok if-else wyglądają tak samo i funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000

Administracja i programowanie pod Microsoft SQL Server 2000 Administracja i programowanie pod Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 3 Podstawy programowania w T-SQL Zmienne i operatory Instrukcje sterujące Komunikaty Format daty

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczanie dostępu do bibliotek w SAS 9.4

Zabezpieczanie dostępu do bibliotek w SAS 9.4 , SAS Institute Polska październik 2013 Szanowni Państwo! Niniejszy dokument stanowi omówienie działania mechanizmów zabezpieczania bibliotek dostępnych w SAS 9.4. W dokumencie tym opisane zostały metody

Bardziej szczegółowo

SAS Hash Tables w pigułce

SAS Hash Tables w pigułce , SAS Institute Polska czerwiec 2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Składnia Hash tables... 2 2.1. Deklaracja obiektu hash table... 2 2.2. Metody w hash table... 3 2.3. Atrybuty hash table... 4 3. Iteracyjny

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13

Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7. Pakiety. Zalety pakietów 2011-01-13 Plan wykładu BAZY DANYCH II WYKŁAD 7 Pakiety: specyfikacja, ciało, Wywoływanie elementów pakietów, Przeciążanie podprogramów z pakietów, Inicjowanie pakietów, Deklaracje uprzedzające, Funkcje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL

Relacyjne bazy danych. Podstawy SQL Relacyjne bazy danych Podstawy SQL Język SQL SQL (Structured Query Language) język umożliwiający dostęp i przetwarzanie danych w bazie danych na poziomie obiektów modelu relacyjnego tj. tabel i perspektyw.

Bardziej szczegółowo

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu

Programowanie strukturalne. Opis ogólny programu w Turbo Pascalu Programowanie strukturalne Opis ogólny programu w Turbo Pascalu STRUKTURA PROGRAMU W TURBO PASCALU Program nazwa; } nagłówek programu uses nazwy modułów; } blok deklaracji modułów const } blok deklaracji

Bardziej szczegółowo

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych

Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Systemy GIS Tworzenie zapytań w bazach danych Wykład nr 6 Analizy danych w systemach GIS Jak pytać bazę danych, żeby otrzymać sensowną odpowiedź......czyli podstawy języka SQL INSERT, SELECT, DROP, UPDATE

Bardziej szczegółowo

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze

w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze w PL/SQL bloki nazwane to: funkcje, procedury, pakiety, wyzwalacze Cechy bloków nazwanych: w postaci skompilowanej trwale przechowywane na serwerze wraz z danymi wykonywane na żądanie użytkownika lub w

Bardziej szczegółowo

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678');

UPDATE Studenci SET Rok = Rok + 1 WHERE Rodzaj_studiow =' INŻ_ST'; UPDATE Studenci SET Rok = Rok 1 WHERE Nr_albumu IN ( '111345','100678'); polecenie UPDATE służy do aktualizacji zawartości wierszy tabel lub perspektyw składnia: UPDATE { } SET { { = DEFAULT NULL}, {

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 1 Wprowadzenie Dostęp do bazy danych Program SQL*Plus Podstawy PL/SQL - 2 - Wprowadzenie Dlaczego warto uczyć się o Oracle u? Oracle

Bardziej szczegółowo

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1

Bazy Danych. Wykład VII Makropolecenia. Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Bazy Danych Wykład VII Makropolecenia Copyright by Arkadiusz Rzucidło 1 Wprowadzenie W ujęciu MS Access, makropolecenie jest prostym językiem programowania, który umożliwia automatyzację podstawowych zadań

Bardziej szczegółowo

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika

Programowanie w SQL procedury i funkcje. UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika Programowanie w SQL procedury i funkcje UWAGA: Proszę nie zapominać o prefiksowaniu nazw obiektów ciągiem [OLIMP\{nr indeksu}] Funkcje użytkownika 1. Funkcje o wartościach skalarnych ang. scalar valued

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL.

Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Prezentacja Danych i Multimedia II r Socjologia Ćwiczenia laboratoryjne nr 11 Bazy danych i SQL. Celem ćwiczeń jest poznanie zasad tworzenia baz danych i zastosowania komend SQL. Ćwiczenie I. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY

Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY Wprowadzenie do DML i DDL 1 Bazy Danych Wykład p.t. Instrukcje DML INSERT, UPDATE, DELETE. COPY Antoni Ligęza ligeza@agh.edu.pl http://galaxy.uci.agh.edu.pl/~ligeza Wykorzystano materiały: http: //www.postgresql.org/docs/8.3/interactive/index.html

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0

ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 ANALIZA DANYCH W STATA 8.0 1. Opis wyglądu programu Stata ZAJĘCIA 1 Menu i ikonki Okna: wpisywania poleceń (command) wynikowe (results) dotychczasowych poleceń (review) zmiennych (variables) viewer danych

Bardziej szczegółowo

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych:

PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: PHP może zostać rozszerzony o mechanizmy dostępu do różnych baz danych: MySQL moduł mysql albo jego nowsza wersja mysqli (moduł mysqli ma dwa interfejsy: proceduralny i obiektowy) PostgreSQL Oracle MS

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania

Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Politechnika Białostocka Wydział Informatyki mgr inż. Tomasz Łukaszuk Microsoft Visual SourceSafe uproszczona instrukcja użytkowania Wprowadzenie Microsoft Visual SourceSafe jest narzędziem pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Podstawy Programowania 2

Podstawy Programowania 2 Podstawy Programowania 2 Laboratorium 7 Instrukcja 6 Object Pascal Opracował: mgr inż. Leszek Ciopiński Wstęp: Programowanie obiektowe a programowanie strukturalne. W programowaniu strukturalnym, któremu

Bardziej szczegółowo

Programowanie RAD Delphi

Programowanie RAD Delphi Programowanie RAD Delphi Dr Sławomir Orłowski Zespół Fizyki Medycznej, Instytut Fizyki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Pokój: 202, tel. 611-32-46, e-mial: bigman@fizyka.umk.pl Delphi zasoby Aplikacje

Bardziej szczegółowo

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1

Procedury wyzwalane. (c) Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej 1 Procedury wyzwalane procedury wyzwalane, cel stosowania, typy wyzwalaczy, wyzwalacze na poleceniach DML i DDL, wyzwalacze typu INSTEAD OF, przykłady zastosowania, zarządzanie wyzwalaczami 1 Procedury wyzwalane

Bardziej szczegółowo

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie

Programowanie MSQL. show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie Programowanie MSQL show databases; - pokazanie jakie bazy danych są dostępne na koncie show databases; - wyświetlenie wszystkich baz danych na serwerze create database nazwa; - za nazwa wstawiamy wybraną

Bardziej szczegółowo

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu

Programowanie. Projektowanie funkcje programu tworzenie algorytmu i struktur danych. Programowanie implementacja algorytmu kompilacja programu Programowanie V Dariusz Skibicki Wydział Inżynierii Mechanicznej Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy dariusz.skibicki(at)utp.edu.pl Programowanie Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ;

Lekcja 1. Składnia języka zmienne i podstawowe instrukcje PHP. Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; Do wyświetlania tekstu służy instrukcja echo echo Hello world ; PHP język ze słabą kontrolą typów. W języku php w przeciwieństwie do c++ nie musimy podawać typu zmiennej podczas jej deklaracji. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio

Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Ćwiczenia 2 IBM DB2 Data Studio Temat: Aplikacje w Data Studio 1. Projekty Tworzenie procedur, UDF, trygerów zaczynamy od utworzenia projektu File -> New -> Project wybieramy Data Development Project.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych

Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych Ćwiczenie 2 Wczytywanie i zapisywanie do plików tekstowych 1. Wczytywanie z plików tekstowych. Wczytywanie z pliku tekstowego wymaga: a) skojarzenia zmiennej plikowej z plikiem procedura assignfile b)

Bardziej szczegółowo

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi

Delphi podstawy programowania. Środowisko Delphi Delphi podstawy programowania Środowisko Delphi Olsztyn 2004 Delphi Programowanie obiektowe - (object-oriented programming) jest to metodologia tworzeniu programów komputerowych definiująca je jako zbiór

Bardziej szczegółowo

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji

- język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji 6. Język SQL Język SQL (Structured Query Language): - język zapytań służący do zapisywania wyrażeń relacji, modyfikacji relacji, tworzenia relacji - stworzony w IBM w latach 70-tych DML (Data Manipulation

Bardziej szczegółowo

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora

Kursor. Rozdział 10a Kursory. Otwieranie kursora. Deklarowanie kursora Kursor Rozdział 10a Kursory Kursory i praca z kursorami, kursory jawne i niejawne, otwieranie kursora, pobieranie z kursora, zamykanie kursora, zmienne kursorowe, wyrażenie CURSOR Każde zapytanie SQL umieszczone

Bardziej szczegółowo

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych:

Pascal typy danych. Typy pascalowe. Zmienna i typ. Podział typów danych: Zmienna i typ Pascal typy danych Zmienna to obiekt, który może przybierać różne wartości. Typ zmiennej to zakres wartości, które może przybierać zmienna. Deklarujemy je w nagłówku poprzedzając słowem kluczowym

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz

Programowanie obiektowe. Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Programowanie obiektowe Literatura: Autor: dr inŝ. Zofia Kruczkiewicz Java P. L. Lemay, Naughton R. Cadenhead Java Podręcznik 2 dla kaŝdego Języka Programowania Java Linki Krzysztof Boone oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane

Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Język PL/SQL Procedury i funkcje składowane Podprogramy, procedury i funkcje składowane, typy argumentów, wywoływanie procedur i funkcji, poziomy czystości funkcji 1 Podprogramy Procedury (wykonują określone

Bardziej szczegółowo

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL

Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Pomoc stanowiskowa Potwierdzenie zamówienia za pomocą metody przesyłania plików PL Użyj tego działania portalu dostawcy do potwierdzenia zamówień poprzez przesłanie pliku w programie Excel. Step 1. Po

Bardziej szczegółowo

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/

Oracle PL/SQL. Paweł Rajba. pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Paweł Rajba pawel@ii.uni.wroc.pl http://www.kursy24.eu/ Zawartość modułu 6 Wprowadzenie Definiowanie wyzwalaczy DML Metadane wyzwalaczy Inne zagadnienia, tabele mutujące Wyzwalacze INSTEAD OF Wyzwalacze

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe i C++

Programowanie Obiektowe i C++ Programowanie Obiektowe i C++ Smalltalk Marcin Benke 15 stycznia 2007 Marcin Benke (MIMUW) Programowanie Obiektowe i C++ 15 stycznia 2007 1 / 26 Marcin Benke (MIMUW) Programowanie Obiektowe i C++ 15 stycznia

Bardziej szczegółowo

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery

XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery http://xqtav.sourceforge.net XQTav - reprezentacja diagramów przepływu prac w formacie SCUFL przy pomocy XQuery dr hab. Jerzy Tyszkiewicz dr Andrzej Kierzek mgr Jacek Sroka Grzegorz Kaczor praca mgr pod

Bardziej szczegółowo

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL

Oracle11g: Programowanie w PL/SQL Oracle11g: Programowanie w PL/SQL OPIS: Kurs pozwala zrozumieć zalety programowania w języku PL/SQL. Studenci uczą się tworzyć bloki kodu wykonywanego po stronie serwera, który może być współużytkowany

Bardziej szczegółowo

Generatory analizatorów

Generatory analizatorów Generatory analizatorów Generator analizatora leksykalnego flex ( http://www.gnu.org/software/flex/ ) Generator analizatora składniowego bison ( http://www.gnu.org/software/bison/ ) Idea ogólna Opis atomów

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych

Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Laboratorium Programowania Kart Elektronicznych Programowanie BasicCard Marek Gosławski Przygotowanie do zajęć dokumentacja ZeitControl BasicCard środowisko programistyczne karta BasicCard Potrzebne wiadomości

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Laboratorium 1. Wstęp do programowania w języku Java. Narzędzia 1. Aby móc tworzyć programy w języku Java, potrzebny jest zestaw narzędzi Java Development Kit, który można ściągnąć

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna systemu wydruków tekstowych w systemie GW-MAX

Dokumentacja techniczna systemu wydruków tekstowych w systemie GW-MAX Dokumentacja techniczna systemu wydruków tekstowych w systemie GW-MAX 1. Struktura definicji raportu 2. Język skryptowy 3. Makra 4. Funkcje 5. Formuły Ad 1. Definicja raportu zawiera się w zwykłym pliku

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server

Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server MS 20461 Tworzenie zapytań do Microsoft SQL Server Czas trwania: 5 dni (40 h) Poziom trudności: Średnio Zaawansowany Autoryzacja: Microsoft Opis: Szkolenie administratorów baz danych oraz programistów

Bardziej szczegółowo

Funkcje i instrukcje języka JavaScript

Funkcje i instrukcje języka JavaScript Funkcje i instrukcje języka JavaScript 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń : zna operatory i typy danych języka JavaScript, zna konstrukcję definicji funkcji, zna pętlę If i For, Do i While oraz podaje

Bardziej szczegółowo