Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL"

Transkrypt

1 Wprowadzenie do Systemu SAS i programowania w SAS 4GL Henryk Maciejewski 1 Plan System SAS - wprowadzenie SAS: moduły i aplikacje Środowisko SAS Organizacja danych w środowisku SAS Programowanie w SAS 4GL język do przetwarzania danych 2

2 System SAS - wprowadzenie Historycznie SAS = Statistical Analysis System Obecnie, (a) system do budowania rozwiązań DSS (moduły do pobierania danych, analiz, raportowania), (b) specjalizowane rozwiązania DSS Moduły np. Base SAS core (język, procedury) STAT procedury analizy statystycznej ACCESS pobieranie danych ze źródeł zewn. GRAPH AF, webaf budowa aplikacji EIS... OR, QC, ETS,... Procedury: operations research, quality control, time series forecasting, itd. Enterprise Miner Data Warehouse Administrator 3 System SAS - wprowadzenie Rozwiązania biznesowe dla wspomagania decyzji (decision support) w środowiskach z duŝymi zasobami danych np. Data warehousing Data mining IT resources management Human resources management Financial management Web portal usage analysis Data analysis in pharmaceutical industry CRM, SRM (=Supplier RM), etc. 4

3 Środowisko programowania MVA (MultiVendor Architecture): programy przenośne: VMS, CMS, OS/390, Unix, Windows, OS/2 Organizacja danych w środowisku SAS Pliki SAS (SAS files) Np., SAS data sets, views, MDDBs Umieszczane w bibliotekach SAS (SAS libraries) referencja (LIBREF) do folderu, kartoteki itp. systemu operacyjnego np. LIBNAME fhh c:\data\fhh ; 5 Środowisko programowania - biblioteki Biblioteki tworzone automatycznie SASHELP SASUSER WORK -- SAS system files -- user profile files -- biblioteka tymczasowa kasowana po zamknięciu systemu SAS, pozostałe są permanentne Nazwy plików SAS kwalifikowane: libraryname.filename, np. fhh.abc abc -- plik w bibliotece fhh -- plik w bibliotece WORK 6

4 Środowisko programowania zbiory danych Zbiory danych SAS - typy: DATA tablica fizycznie przechowująca dane VIEW nie zawiera fizycznie danych, a jedynie kod ( query ) realizujący dostęp do danych. VIEW widziane jest przez identycznie jak DATA set (na ogół) Konwencja nazw Wiersze to obserwacje Kolumny to zmienne (variables) Zbiory danych (data set) składają się z: deskryptora - atrybuty zbioru i zmiennych danych 7 Środowisko programowania zbiory danych Wyświetlamy deskryptor DATA set: PROC CONTENTS DATA=fhh.abc; RUN; -----Alphabetic List of Variables and Attributes----- # Variable Type Len Pos Format Informat Label ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ 1 sex Char 2 16 $3. $3. sex 4 teach_duration Num teach_duration 2 teacher_code Num teacher_code 3 titel_code Char $12. $12. titel_code Typy zmiennych w SAS character numeric Atrybuty zmiennych Length - długości zmiennych: numeric: 3-8, character (MS Windows) Format - jak drukować wartość zmiennej Informat - jak konwertować input string do wartości zmiennej Label - opis zmiennej 8

5 Środowisko programowania zbiory danych Drukuj wartości zapisane w DATA set: PROC PRINT DATA=fhh.abc; RUN; Obs sex teacher_code titel_code teach_duration 1 M M M 3. 4 M M M W M Missing value Wskazuje Ŝe w danej obserwacji nie ma wartości zmiennej missing numeric values reprezentowane przez. (kropka) missing character values reprezentowane przez puste miejsce 9 Plan System SAS - wprowadzenie SAS: moduły i aplikacje Środowisko SAS Organizacja danych w środowisku SAS Programowanie w SAS 4GL język do przetwarzania danych 10

6 Programowanie w SAS SAS 4GL język umoŝliwiający realizację: Dostępu do danych ( retrieval from external sources ) Przetwarzanie danych ( cleaning, transforming, combining ) Analizę danych Raportowanie Inne języki programowania w środowisku SAS SCL (object oriented SAS Component Lang.) SAS macro language 11 Przykład pierwszy program data abc; teachers=283; students=853; all=teachers+students; s_per_t=students/teachers; DATA STEP Utwórz data set abc Utwórz zmienne w abc Wykonaj data step proc print data=abc; PROC STEP Drukuj data set abc Data Set WORK.ABC Obs teachers students all s_per_t

7 Przetwarzanie w SAS SAS Data Set Raport Raw data file DBMS tables (e.g.,.mdb)... DATA Step PROC Step... DATA Step... External file SAS Data Set Remote access (ftp, TCP/IP socket, etc.) Program w SAS SAS Log 13 DATA Step, PROC Step DATA Step Wczytuje dane wejściowe Np. data sets, Pliki, itd. Przetwarza (modyfikuje) dane Produkuje dane wyjściowe Np. data sets, Pliki Raporty PROC Step Analiza danych w data setach, Tworzenie raportów (tekstowe, graficzne) 14

8 Algorytm DATA Step data students; input name $ sex $ note1 note2; avg=mean(note1,note2); datalines; Anna F 4 5 Ian M 3. Eva F 1 4 ; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Algorytm DATA Step - podumowanie Główna pętla DATA step: data step czyta jedną obserwację, Dane umieszczane w PDV = Program Data Vector; PDV inicjownany wartościami missing na początku kaŝdej iteracji Wykonywanie poleceń (statements) zapisanych w DATA step na danej obserwacji, Zapis obserwacji do wynikowego data set (implicit OUTPUT) UWAGA: Implicit OUTPUT nie działa jeśli jawnie uŝyjemy polecenia OUTPUT w DATA step Informacja wejściowa dla DATA step-u: SET statement pobieraj dane z data set-u INPUT statement pobieraj po linii danych z pliku zewn. (podanego w poleceniu INFILE) 16

9 Programowanie w data step Idiomy programisty Wybór obserwacji z data set Wybór zmiennych Tworzenie nowych / modyfikacja zmiennych OUTPUT statement tworzenie wielu zbiorów Łączenie data set-ów ( stacking, merging ) BY-group processing Czytanie/pisanie plików zewnętrznych 17 Wybór obserwacji data male; if sex= F then delete; Wyślij na wyjście wybrane obserwacje UŜywając subsetting IF: usuń obserwacje jest wyraŝenie if jest prawdą; data male; if sex= M ; lub: data male; where sex= M ; przetwarzaj dalej obserwację jeśli warunek jest prawdą; UŜywając WHERE (statement lub data set option) WHERE statement data male; set students (where=(sex= M )); WHERE data set option 18

10 Wybór obserwacji data male; if sex= F then delete; data male; if sex= M ; lub: data male; where sex= M ; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name sex note1 note2 avg 1 Ian M 3. 3 data male; set students (where=(sex= M )); 19 Wybór zmiennych data avg_only; drop sex note1 note2; Wyślij na wy tylko wybrane zmienne UŜywając DROP, KEEP statements DROP statement data avg_only; keep name avg; lub: data avg_only; set students (drop= sex note1 note2); KEEP statement UŜywając DROP, KEEP data set options DROP data set option data avg_only; set students (keep= name avg); KEEP data set option 20

11 Wybór zmiennych data avg_only; drop sex note1 note2; data avg_only; keep name avg; lub: data avg_only; set students (drop= sex note1 note2); Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name avg 1 Anna Ian Eva 1.5 data avg_only; set students (keep= name avg); 21 Tworzenie nowych zmiennych data pass (drop= sex note1 note2 avg); if avg < 2 then result='passed'; else result='failed'; Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name result 1 Anna failed 2 Ian failed 3 Eva passed 22

12 Tworzenie nowych zmiennych Uwaga nie rób tak: data pass; set students (drop= sex note1 note2 avg); if avg < 2 then result='passed'; else result='failed'; UWAGA: w tym przykładzie sex, note1,2 i avg nie są wczytywane ze zbioru we, stąd wartość avg jest niezainicjowana (czyli missing) Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Obs name avg result 1 Anna. passed 2 Ian. passed 3 Eva. passed 23 OUTPUT Statement data males females; if sex='f' then output females; if sex='m' then output males; drop sex; Zapisuje bieŝącą obserwację do wyjściowego data set UŜyteczna przy tworzeniu kilku zbiorów z jednego data set-u UWAGA: jeśli OUTPUT jest jawnie uŝyty w DATA step, implicit OUTPUT nie działa (p. algorytm DATA step) Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F females males 1 Anna 1 Ian 2 Eva 24

13 OUTPUT Generacja danych data generator; do x=1 to 100; y=rannor(-1); output; end; UWAGA: nie ma instrukcji specyfikującej dane wejściowe (np. SET albo INPUT), więc będzie wykonana tylko jedna iteracja głównej pętli DATA steo-u (DATA step main loop) Wynik: 100 wartości losowych z rozkładu N(0,1) Obs x y Łączenie data set-ów (instrukcja SET) data all; set males females; data all2; set males(in=m) females(in=f); if m then sex= M ; if f then sex= F ; Łącznie data set-ów (stacking): przetwarzaj obserwacje z pierwszego data set, potem drugiego itd.. Z którego zbioru we pochodzi dana obserwacja? zrób tak: males(in=m) tworzy automatic variable m (m=1 dla obserwacji ze zbioru males; m=0 poza tym) UWAGA: zmienne automatyczne (tu: m i f) nie są zapisywane do wyjściowego zbioru danych Obs name note1 note2 avg sex 1 Ian M 2 Anna F 3 Eva F 26

14 Łączenie data set-ów (MERGE) data lib; input name date yymmdd10. title $20. ; datalines; Anna 2000/12/14 Hamlet Anna 2000/12/14 SAS Programming Witek 2001/07/12 XML ; proc sort data=students out=students_sort; by name; data st_books; merge students_sort lib; by name; keep name sex title; Operacja match-merging data set-ów: Data set STUDENTS: Obs name sex note1 note2 avg 1 Anna F Ian M Eva F Data set LIB: Obs name date title 1 Anna Hamlet 2 Anna SAS Programming 3 Witek XML Wynikowy data set: Obs name sex title 1 Anna F Hamlet 2 Anna F SAS Programming 3 Eva F 4 Ian M 5 Witek XML 27 BY-group Processing w DATA Step data best_note worst_note; set exam; by st_code; if first.st_code then output best_note; if last.st_code then output worst_note; keep st_code sem note; BY-group jest podzbiorem obserwacji z ustaloną wartością zmiennej podanej w poleceniu BY (zbioór musi być posortowany po tej zmiennej) UŜycie polecenia BY w DATA step tworzy zmienne automatyczne, np. FIRST.st_code LAST.st_code ustawione przez DATA step na 1 tylko dla pierwszej (ostatniej) obserwacji w grupie BY-group Data set EXAM: st_code sem note 1 WS96/ WS96/ WS95/ WS99/ WS00/ WS99/ WS99/ BY-group BY-group 28

15 Zmienne automatyczne Np. kontrola błędów na wejściu: data results err_log; infile C:\temp\results.txt ; input name $ jump date yymmdd8.; if _error_ then output err_log; else output results; Tworzone przez DATA step; nie są częścią Program Data Vector; nie są zapisywane do wyjściowych data setów, np.: _N_ - numer iteracji DATA step-u _ERROR_ - ustawiany na 1 jeśli wystąpił błąd w przetwarzaniu dancych (input data error, math error, itd. ) FIRST.by_variable LAST. by_variable zobacz BY-group processing 29 Czytanie plików zewnętrznych data results err_log; infile C:\temp\results.txt ; input name $ 1-10 date yymmdd8.; if _error_ then output err_log; else output results; Polecenie INFILE podaj plik, z którego będą czytane dane (podajemy w postaci fizycznej ścieŝki lub FILEREF utworzony przez polecenie FILENAME, np. FILENAME fileref path ; Polecenie INPUT Czyta (co najmniej jedną) linię z pliku Konwertuj linię do wartości zmiennych wg: Specyfikacji zmiennych, np. name $ - character variable jump, date numeric variables Specyfikacji kolumn, np. name $ 1-10 zakres kolumny Informat-ów, np. date yymmdd. informat dla zmiennej date 30

16 Czytanie plików zewnętrznych data xy; input x y; datalines; ; data xy_ok; input x y datalines; ; Obs x y Obs x y Modyfikujemy zachowanie INPUT: INPUT var1 var2 var3 Ten INPUT nie zaczyna czytać nowej linii dopóki ma dane w buforze wejściowym, które moŝe konwertować na zmienne UWAGA: polecenie INFILE moŝe mieć opcje: INFILE spec_pliku <opcje>; np. DML=, ; separator tokenów w linii FIRSTOBS=3; zacznij czytać plik od 3 l. i wiele innych Zapis do plików zewnętrznych data _null_; *no data set; set fhh.exam; file 'c:\temp\exam.txt'; put student_code 1-4 ', ' note 3.1 ; Polecenie FILE podaj plik do którego będzie zapis danych Polecenie PUT zapisz jedną linię do pliku wyjściowego, uŝywając atrybutów FORMAT przypisanych zmiennym lub podanych w poleceniu PUT data _null_ - data step nie będzie tworzył wyjściowego data set-u 32

17 Jawne konwersja funkcje PUT i INPUT data a; t= ; n=put(t,8.1); n2=put(t, comma8.1); t2=input(n2,comma8.2); Zmienna_znakowa = PUT(zmienna, format); Zmienna numeryczna lub znakowa = INPUT(zmienna, informat); proc print; Obs t n n2 t , Instrukcja RETAIN data wzrosty_miesieczne; set gielda; *data kurs mies; BY mies; RETAIN pocz; IF FIRST.mies then pocz=kurs; IF LAST.mies then DO; Wzrost=kurs-pocz; Output; end; Składnia polecenia RETAIN: RETAIN var initial_val; Zmienna var nie będzie inicjowana na missing na początku kolejnych iteracji DATA step (wartość będzie zachowana z poprzedniej iteracji) RównieŜ: var+expression; Co jest równowaŝne: RETAIN var 0; var=sum(var,expression); 34

18 Perspektywy (VIEW) data pracv bledy(keep=id)/view=pracv; INFILE pracownicy.txt missover; INPUT nr data yymmdd8. nazwisko $ kwota; IF kwota=. then OUTPUT bledy; ELSE OUTPUT stview; VIEW utworzone za pomocą DATA stepu Nie zawiera danych a jedynie kod pozwalajścy na uzyskanie danych Jest zbiorem tylko do odczytu UWAGA!!! Zbiór bledy nie zostanie utworzony zaraz po wykonaniu programu, ale dopiero po pierwszym odwołaniu do perspektywy pracv, np. przez: proc print data=pracv; 35 Tablice (polecenie ARRAY) data a; INPUT skok1 skok2 skok3; ARRAY s(3) skok1 skok2 skok3; DO i=1 TO 6; IF s(i)=0 then s(i)=.; END; Tablica jest referencją do istniejących zmiennych, zgrupowanych pod wspólną nazwą Polecenie ARRAY nie tworzy nowych zmiennych) lub: ARRAY x(*) _NUMERIC_: Ale uwaga ten wariant tworzy zmienne tymczasowe: Wszystkie zmienne numeryczne w data stepie ARRAY y(100) _TEMPORARY_ (100*.); Zmienne te nie są zapisywane do zbioru wyjściowego Są automatycznie RETAINED 36

19 Język makr makrozmienne %LET swieta= 24dec2002'd; %LET zbior=klasa; TITLE Raport dla zbioru &zbior ; Ile_dni = &swieta today(); put Do Swiat zostało ile_dni dni; Makrozmienne: - przechowują jedynie teksty; - wartości makrozmiennych są ustalane przed kompilacją programu; - wartości są rozwijane w, nie są w - %LET w open source (poza definicją makroprogramu) tworzy globalną makrozmienną 37 Język makr makroprogramy %macro import(rawfile, ds); data &ds; infile &rawfile; input %do i=1 %to &N; input v&i %end; %mend import; W makroprogramach moŝemy uŝywać wyraŝeń i funkcji wykonywanych przez makroprocesor, np. - %if %then %else ; - %do %to %end; - %eval() - %sysevalf() %let rf= t.txt'; %import(&rf,t); 38

20 Interfejs makr i DATA step ZauwaŜ, Ŝe w poniŝszym (błędnym) kodzie makrozmienna foot nie chce zaleŝeć od wartości zmiennej w DATA stepie... data a;... if full then do; %let foot= pełne ; end; else do; %let foot= puste ; end; Wartości makrozmiennych są ustawiane przed kompilacją programu stąd kod obok jest błędny... proc print; footnote &foot ; /*zawsze będzie napis puste!!!*/ Wydrukuj ostatnio utworzony data set Interfejs makr i DATA step Teraz kod jest poprawny data a;... if full then do; call symput( foot, pełne ); end; else do; call symput( foot, puste ); end; proc print; footnote &foot ; /* napis zaleŝy od full */ SYMPUT / SYMGET interfejs pomiędzy językiem makr a DATA stepem SYMPUT ustawia wartość makrozmiennej w czasie wykonywania DATA stepu SYMGET pobiera wartość makrozmiennej, ustawionej przez SYMPUT CALL SYMPUT( total, total); CALL SYMPUT( POS left(_n_), pos); pos=symget( POS left(_n_)); 40

21 Interfejs makr i DATA step data _null_; if 0 then set history nobs=count; call symput('num', left(put(count,8.))); stop; data _null_; put "Ilosc obserwacji w zbiorze history = &num"; Przykład podaj ile jest obserwacji w data set Opcja nobs polecenia set ustawia w zmiennej count ilość obserwacji w zbiorze. Robi to w czasie kompilacji data stepu. Polecenie STOP w celu uniknięcia zapętlenia (jest polecenie SET, a nigdy nie będzie spełniony warunek końca danych) 41

SAS Macro Language w pigułce

SAS Macro Language w pigułce SAS Macro Language w pigułce Wstęp DEFINICJA MAKR Język makr to język, który rozszerza możliwości standardowego 4GL. Dzięki umiejętności pisania makr, użytkownik może zautomatyzowad wiele procesów, uruchamiad

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek

Wprowadzenie do SAS. Jak zacząć? Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu. Ćwiczenie 3. Definiowanie bibliotek Wprowadzenie do SAS Część II: Elementy języka SAS 4GL Rafał Latkowski Jak zacząć? 2 Enhanced Editor (1) Uruchamianie programu Zaznaczyć blok (lub bez zaznaczania, gdy chcemy wykonać całą zawartość pliku).

Bardziej szczegółowo

Hurtownie i eksploracja danych

Hurtownie i eksploracja danych Hurtownie i eksploracja danych Laboratorium Część 1: OLAP Cel Poznanie metod budowy środowiska OLAP umożliwiającego wielowymiarową analizę faktów w funkcji wymiarów. Opanowanie umiejętności wykorzystania

Bardziej szczegółowo

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0

Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 Wprowadzenie do VisualDSP++ 5.0 W tym rozdziale omówione zostaną poniŝsze tematy: Przegląd Ćwiczenie Pierwsze: Tworzenie i uruchamianie programu w C Ćwiczenie Drugie: Modyfikowanie programu w C w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA

INSTRUKCJA SZKOLENIOWA INSTRUKCJA SZKOLENIOWA OPROGRAMOWANIE EASY BUILDER 8000 DO WSPÓŁPRACY Z PANELAMI HMI WEINTEK MT8000 / MT6000 Oprogramowanie w wersji 4.4 lub wyższej Multiprojekt Kraków, III.2011 Rozdział 1 Transfer projektu...

Bardziej szczegółowo

Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010

Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010 Polonizacja Foundation SAS-a 9.2 na platformie Windows edycja grudzień 2010 Str. 2 Szanowni Państwo! Oddajemy do rąk Państwa kolejną wersję naszego dokumentu opisującego zagadnienia związane z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres

Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Zaczynamy ćwiczyć z DB2 Tworzymy procedurę, która wstawia do dwóch tabel: osoba i adres Autor: Artur Wroński, IBM artur.wronski@pl.ibm.com i przy okazji poznamy mechanizmy pozwalające na tworzenie optymalnych

Bardziej szczegółowo

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH

Damian Dziechciarz SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH INSTYTUT INśYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ POLITECHNIKA KRAKOWSKA im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI SQLITE JAKO ALTERNATYWA DLA SERWEROWYCH SYSTEMÓW BAZODANOWYCH praca magisterska studia dzienne kierunek studiów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze

Ćwiczenie 13 PL/SQL. Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Język PL/SQL procedury, funkcje, pakiety, wyzwalacze Ćwiczenie 13 PL/SQL Niniejsze ćwiczenie zaprezentuje składowane w bazie danych programy PL/SQL: procedury, funkcje, pakiety oraz

Bardziej szczegółowo

na MS SQLServer 2005 i 2008

na MS SQLServer 2005 i 2008 Wprowadzenie do programowania na MS SQLServer 2005 i 2008 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2000, Wydawnictwo RM, 2001 Kalen Delaney, Inside MS SQL Server 2005, The storage engine, Microsoft Press, 2007

Bardziej szczegółowo

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL;

Deklarowanie kursora. CURSOR nazwa [ ( param1 typ1 [,param2 typ2]... ) ] [RETURN typ zwracany] IS zapytanie SQL; Kursory Każde zapytanie SQL umieszczone w programie PLSQL jest wykonywane w tzw. obszarze roboczym lub inaczej obszarze kontekstu. PLSQL wykorzystuje ten obszar do przechowywania danych otrzymanych w wyniku

Bardziej szczegółowo

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca.

Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. Gniazda rozszerzeń w WF-Mag dla Windows. Przewodnik wdrożeniowca. obowiązuje od wersji 7.60.0 Opracował i wykonał: Rafał Mróz Asseco Business Solutions SA Oddział w Warszawie Warszawa, ul. Jana Olbrachta

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1

Wykłady z Administracji bazą danych Oracle 2010 WYKŁAD 1 WYKŁAD 1 WWW.ploug.org.pl i www.oracle.com strony z pomocami do Oracle Rozwój Oracle DB: 1978 Oracle v 1 nigdy oficjalnie nie dystrybuowana 1979 O v2 pierwszy produkt komercyjny 1982 zmiana nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL

15. Funkcje i procedury składowane PL/SQL 15. Funkcje i procedury składowane PLSQL 15.1. SQL i PLSQL (Structured Query Language - SQL) Język zapytań strukturalnych SQL jest zbiorem poleceń, za pomocą których programy i uŝytkownicy uzyskują dostęp

Bardziej szczegółowo

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1

Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control. Część 2. Wersja dokumentacji 1.1 Podstawy obsługi programu TwinCAT PLC Control Część 2 Wersja dokumentacji 1.1 Warszawa 2011 WSTĘP... 3 1 TWORZENIE NOWEGO PROJEKTU... 4 1.1 TYP PROJEKTU... 4 1.2 TYP OBIEKTU... 5 1.3 JĘZYKI PROGRAMOWANIA...

Bardziej szczegółowo

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set).

SELECT uŝywane jest do selekcji danych z tabeli. Wynik zapisany jest w postaci tabeli (result-set). SQL Data Manipulation Language (DML) SELECT pozwala wydobyć dane z bazy danych UPDATE uaktualnia/modyfikuje dane w bazie danych DELETE usuwa dane z bazy danych INSERT INTO wstawia nowe dane do tabeli bazy

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

baza samochodów (komis)(1)

baza samochodów (komis)(1) baza samochodów (komis)(1) dane : nr_rejestracyjny, marka, rocznik, kolor, cena, właściciel (dane sprzedającego) 1) określenie cech obiektów istniejacych w rzeczywistości (przypisanie atrybutów) 2) zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0

Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Budowa i opis menu edytora Turbo Pascal 7.0 Programowanie strukturalne 1 Instalacja Turbo-Pascala Z dyskietki Należało włożyć nośnik do stacji i po zmianie bieżącego dysku na daną stację wpisać w wierszu

Bardziej szczegółowo

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje

Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje 5. Język J SQL Przegląd Instrukcja wyboru (SELECT) Instrukcje modyfikacji danych Inne instrukcje for each {x=1; SQL select for each {x=1; SQL for each update {x=1; SQL update #1 K.Goczyła SQL (Structured(

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. iseries FTP iseries FTP Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2001. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści FTP...................................... 1 Co nowego w wersji V5R1..............................

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2

Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Systemy operacyjne Automatyzacja zadań w Windows - skrypty ćw. laboratoryjne nr 3 część 2 Skrypty do opracowania: 1. WSH: napisać skrypt automatyzujący program PDFCreator w taki sposób, aby skonwertował

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych

Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Komunikacja w sieciach mikrokomputerowych Ćw. 1 Wykorzystanie konwertera Ethernet - RS-232 (Adam 4570) Cel ćwiczenia Zapoznanie się ze sposobem konfiguracji powyŝszego modułu, poznanie przykładowego zastosowania,

Bardziej szczegółowo

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html

POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html POSTGRESQL (Postgres) http://www.postgresql.org/docs/9.0/static/index.html http://www.postgresql.org/docs/9.1/static/index.html PostgreSQL obiektowo-relacyjny SZBD oparty na Postgresie rozwijanym w University

Bardziej szczegółowo

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000

Wykład. Programowanie w Visual Basic. Łukasz Sturgulewski. John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic Wykład Opracowanie: Łukasz Sturgulewski Literatura: John Walkenbach Programowanie Excel 2000 Visual Basic, Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Programowanie w Visual Basic 1 Visual

Bardziej szczegółowo

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki ii Spis treści ISBN 83-87362-50-6 Pracownia Poligraficzna WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A.

BAZY DANYCH. Podstawowe wiadomości o Transact-SQL. Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomości o Transact-SQL Dodatek do instrukcji laboratoryjnej dla studiów niestacjonarnych I stopnia Opr. A. Rams BAZY DANYCH... 1 1. Typy danych... 3 2. Język definicji danych

Bardziej szczegółowo