Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2006-03-07 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych)"

Transkrypt

1 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 1 Wykład. Wprowadzenie do systemu SAS (import i transformacje danych) SAS System Analiz Statystycznych SAS jest systemem służącym dostarczaniu informacji potrzebnej do podejmowania decyzji. Umożliwia dostęp do danych, pozwala na tworzenie raportów, różnorodnych analiz statystycznych. Ze względu na mnogość procedur SAS jest chyba najdoskonalszym narzędziem statystycznym dostępnym na rynku zwłaszcza, jeśli chodzi o zastosowania zootechnicznej. Przetwarzanie w SASie odbywa się przy pomocy procedur. Procedura jest to program przeznaczonym do wykonania konkretnego zadania. Procedury tworzone są za pomocą języku programowania 4GL-SAS. Język ten jest ukierunkowany na przetwarzanie informacji zapisanej w bazie danych. Po uruchomieniu SAS zobaczymy na ekranie ekran standardowo podzielony na trzy obszary: Explorer okno, które pozwala przeglądać nam istniejące bazy danych oraz wygenerowane rezultaty obliczeń. Log jest to okno raportów systemowych. Pojawiają się w nim komunikaty dotyczące funkcjonowania systemu, liczbie wczytanych danych, błędnych instrukcjach (komunikaty na czerwono), wykonaniu procedur. Program edytor okno, w którym wpisujemy kod programu i Wyniki okno, w którym będą wyświetlane wyniki obliczeń

2 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 2 Przyciski funkcyjne: F3 zamyka bieżące okienko F4 gdy jesteśmy w okienku EDYTOR, następuje wyświetlenie ostatnio wykonywanych programów F5 okienko EDYTOR F6 okienko LOG F7 okienko WYNIKI F9 menu kontekstowe F11 okienko komend KILKA UWAG!!! procedury zapisujemy w okienku PROGRAM EDITOR. polecenia 4GL-SAS kończymy ; (średnikiem), w jednej linii może znajdować się jedno lub więcej poleceń, polecenie może być zapisane w jednej lub w kilku liniach, nie wolno dzielić wyrazów, polecenie może zaczynać się w dowolnej linii, nazwy bibliotek oraz plików należy ograniczać do 8 znaków, napisany program kończymy komunikatem run, a w niektórych przypadkach quit (procedury: reg, anova, sql). proc means data=ochrona.baza1 n mean std cv; class grupa; var cecha1 cecha2 cecha3; proc means data=ochrona.baza1 n mean std cv; class grupa; var cecha1 cecha2 cecha3; Zarówno jeden, jaki i drugi zapis da identyczny efekt. BIBLIOTEKI (Libref) W SAS e dane w tabelach, a te z kolei przechowywane są w tzw. Bibliotekach. Biblioteka odpowiada pojedynczemu folderu lub grupie folderów. W SAS ie Biblioteki deklarujemy, tzn. podajemy jej nazwę oraz adres fizyczny. Deklarowanie Biblioteki to pierwsza czynność, jaką należy wykonać po uruchomieniu systemu. Standardowo tworzona jest biblioteka work, gdzie mogą być przechowywane dane na czas pracy z SAS, później jest automatycznie czyszczona. Składnia: libname ochrona 'd:\dane\ochrona'; Fizyczną lokalizację biblioteki koniecznie należy ująć pomiędzy symbol apostrof ''. Symbol apostrof znajduje się pod tym samym klawiszem co cudzysłów!!! W celu realizacji tej procedury naciskamy przycisk funkcyjny F8 Alternatywnym rozwiązaniem jest kliknięcie na symbol: w pasku narzędziowym.

3 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 3 Nazwa tabeli uzależniona jest częściowo od biblioteki, w której jest ona przechowywana. Składa się ona z dwóch części., np. ochrona.baza1. Pierwsza to nazwa biblioteki, druga jest nazwą właściwą tabeli. Właściwa nazwa tabeli (baza1) jest zintegrowana z zawartością tabeli i dlatego nie wolno zmieniać nazw tabel SAS w systemie operacyjnym bez odpowiednich procedur SAS. Nazwy tabel zapisanych w bibliotece Work nie są poprzedzone nazwą biblioteki, tzn. nie zapisujemy ich jako: work.baza1, lecz krótko: baza1. Pliki zawierające tabele SASa posiadają rozszerzenia: sas7bdat. Deklarowanie biblioteki można wykonać klikając prawym przyciskiem myszki w oknie EKSPLORATOR, a następnie już lewym przyciskiem na polecenie NOWA. Import plików z Excela do SAS. Co zrobić, jeżeli zbiór z danym przygotowany jest w Excelu? Zachodzi potrzeba dokonania importu, czyli konwersji danych. Wskazane jest wtedy zapisanie danych w Excelu jako ASCII Tekst (rozdzielany znakami tabulacji).txt Składnia: data biblioteka.nazwa; /*np. krowy.nazwisko*/ infile ' volumin\katalog\podkatalog\nazwa_pliku.txt'; input cecha1 cecha2 $ cecha3... cecha_n; Wyjaśnienie: Komentarz dotyczący poszczególnych procedur został zapisany w następujący sposób: /* Komentarz */ - jest to sposób stosowany w SASie. data to nazwa nowo założonego zbioru infile wskazuje, gdzie fizycznie zlokalizowany jest nasz zbiór

4 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 4 input określamy nazwy zmiennych, run - wykonaj $ - piszemy wtedy, gdy zmienna ma charakter tekstowy Inny sposób IMPORTU (Plik=>Importuj) polega na przejściu kilku kroków przez kreatora importu (zalecany dla początkujących użytkowników): Komentarz Jeżeli chcemy zakomentować fragment tekstu, to zaznaczamy go i klikamy kombinację klawiszy ctrl-/. Zdjęcie komentarza to kombinacja shift-ctrl-/.

5 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 5 Alternatywnym rozwiązaniem jest wprowadznie następującego zapisu: /* Zakomentowane polecenia */ Tworzymy tabelę z poziomu EDYTORA data probs; input nr $ cecha1 cecha2; cards; ; Wyświetlenie informacji o tabeli proc contents data=ochrona.baza1; Procedura pozwalająca wyświetlić w okienku LOG nazwy zmiennych z bazy BIBLIOTEKA.TABELA proc sql noprint; select name into :zmienne separated by ' ' from dictionary.columns where libname='biblioteka' and memname='tabela'; %put &zmienne; Wprowadzanie danych do nowej tabeli w oknie arkusza. tworzenie nowych tabel: W założonej bibliotece, klikamy prawym przyciskiem myszy, następnie Nowy, następnie wskazujemy Tabela i OK.

6 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 6 Generowanie nowych zmiennych data lib.zmieniony; set lib.zrodlowy ; nowa=zmienna1/zmienna2*100; set lib.zrodlowy; polecenie set wskazuje w jakim pliku znajdują się zmienne poddawane transformacji data lib.zmieniony; po data wpisujemy nazwę pliku, który powstanie po wykreowaniu nowych zmiennych. Jeżeli nie chcemy tworzyć nowego pliku, nazwy obydwu plików mogą być takie same.

7 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 7 Procedura pozwalająca utworzyć nową zmienną data ochrona.baza1; set ochrona.baza1; mieswyc=month(dat_wyc); rokkod=2001; Procedura wykorzystująca funkcję if. Jeżeli warunek odwołuje się do zmiennej typu character, to jej wartość musi być zawarta pomiędzy znakami cudzysłów. data polmor.geny; set polmor.geny; if gen="mp" then kodgen=1;else kodgen=2; Drukowanie zawartości tabeli na ekranie: Procedura print powoduje wyświetlenie na ekranie wskazanej tabeli. proc print data=lib.tabela; proc print data=lib.tabela(obs=10); W drugim przypadku na ekranie zostanie wyświetlonych 10 pierwszych rekordów z danymi. Podobnie jak w Excelu, w SAS możemy wykorzystywać różnorodne mechanizmy obliczeniowe zwane funkcjami, ich liczba przyprawia o zawrót głowy :). Ich syntaktyka wygląda następująco: nazwa_funkcji(argument1,argument2..); Przykłady funkcji: Numeryczne: ceil() zaokrąglenie do najbliższej liczby całkowitej int() część całkowita liczby round(b,0.01) zaokrąglenie liczby z podaną dokładnością Funkcje liczące proste statystyki: sum() suma wartości mean() średnia arytmetyczna min(), max() wartość minimalna, maksymalna std() odchylenie standardowe log() logarytm naturalny log10() logarytm dziesiętny sqrt() pierwiastek kwadratowy z liczby aby podnieść liczbę do potęgi używamy zapisu: liczba**potęga, np. 12**3

8 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 8 Funkcje operujące na datach: Jak pisać daty? - 01JAN1968 data funkjeczas; databiez=mdy(1,1,1968);/* - podaje datę SAS*/ dzien =day('1jan1968'd);/* - podaje dzień miesiąca*/ obec_dat=date();/*bieżąca data*/ obec_czas=time(); /*podaje bieżący czas*/ dzie_tyg=weekday('1jan1968'd);/*podaje dzień tygodnia*/ miesiac=month('1jan1968'd); /*podaje miesiąc (1-12)*/ rok=year('1jan1968'd); /*podaje rok)*/ /*intck - funkcja pozwalająca obliczyć odstęp między dwiema datami)*/ odst_dni =intck('day', '1JAN1968'D,'6MAR2004'D); odst_tyg =intck('week', '1JAN1968'D,'6MAR2004'D); odst_mie =intck('month','1jan1968'd,'6mar2004'd); odst_lat =intck('year', '1JAN1968'D,'6MAR2004'D); Funkcje na tekstach compbl() wycina puste miejsca ze zmiennej compress() upcase() zamiana liter w tekście na duże lowcase() zamiana liter w tekście na małe zapis ten pozwala połączyć dwie zmienne w nową np cecha3=cecha1 cecha2 Funkcje umożliwiające konwersję danych input() zamiana tekstu na liczbę, np. input(wiek,best12.) put() zamiana liczby na tekst Operatory służące do porównania: = EQ Równa się ^= lub ~= NE Nie równa się > GT Większe niż < LT Mniejsze niż >= GE Większe lub równe <= LE Mniejsze lub równe też tak można: between '01jun2001'D and '31may2002'D

9 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 9 Przykłady na tworzenie nowych zmiennych data stat.krowy; set stat.krowy; kgtl=t*mlkg/100; kgb =b*mlkg/100; FCM=0.4*mlkg+15*kgtl; Procedura kodująca sezon wycielenia data stat.krowy;set stat.krowy; if (mieswyc=1 or mieswyc=2 or mieswyc=12) then sezon="z"; else if (mieswyc=3 or mieswyc=4 or mieswyc=5) then sezon="w"; else if (mieswyc=6 or mieswyc=7 or mieswyc=8) then sezon="l"; else if (mieswyc=9 or mieswyc=10 or mieswyc=11)then sezon="j"; a może tak? data stat.krowy; set stat.krowy; if month(datwyc)=(1 or 2 or 12) then sezon= zima ; else if month(datwyc)=(3 or 4 or 5) then sezon= wiosna ; else if month(datwyc)=(6 or 7 or 8) then sezon= lato ; sezon= jesien ; data stat.krowy; set stat.krowy; if month(datwyc) IN (1,2,12) then sezon= zima ; else if month(datwyc) IN (3,4, 5) then sezon= wiosna ; else if month(datwyc) IN (6,7, 8) then sezon= lato ; else sezon= jesien ; Język SQL Procedura pozwalająca wybrać z istniejącej tabeli określone kolumny oraz wskazane rekordy i utworzyć nową tabelę create table stat.wybor as select zmienna1, zmienna2, zmienna3 from stat.krowy where mleko GE 20; stawianie warunków, przykłady: where cecha in (2,3,4); where cecha like ' k; Procedura pozwalająca wybrać z istniejącej tabeli określone kolumny i zapisać je pod inną nazwą create table m2 as select krowa, stara1 as nowa1,stara2 as nowa2 from lib.m1; Procedura pozwalająca wybrać z istniejącej tabeli określone kolumny, wykonać określone obliczenia na podzbiorach, zapisać je pod inną nazwą. Distinct powoduje, iż w nowym zbiorze każda krowa wystąpi tylko jeden raz, dla każdego zwierzęcia z osobna zostanie obliczona liczebność, wartość minimalna i maksymalna zmiennej dim.

10 Metody statytystyczne w naukach biologicznych 10 create table stat.raport as select distinct(krowa), count(krowa) as n_prob, min(dim) as mindim, max(dim) as maxdim from stat.krowy group by krowa; Procedura wyświetlająca liczbę rekordów w bazie select count(*) from stat.krowy; Procedura pozwalająca na usuniecie wybranych kolumn alter table stat.krowy drop cecha1, cecha2; lub data stat.krowy; set stat.krowy; drop kod obora; Procedura pozwalająca na usuniecie wybranych rekordów delete from lib.baza where krowy ="";, tj. takich w tym przypadku, gdzie w kolumnie krowy rekordy będą puste w tym przypadku numer krowy jest zmienną tekstową ( )!!! Procedura usuwająca ze zbioru te rekordy, gdzie brakuje numeru krowy data bydlo.krowy; set bydlo.krowy; if krowa=. then delete; w tym przypadku numer krowy jest zmienną numeryczną (.)!!!! Procedura, która pozostawi w nowej tabeli kolumny ze starej wskazane komendą keep data krowy.nowa; set krowy.stara; where lakt =1; keep krowa, lakt as kodlakt; Zmiana nazwy cech data stat.krowy; set stat.krowy; rename old-name1 = new-name1 old-name2 = new-name2; Usuwanie tabeli drop table wynik;

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA GRAFFITI BUILDER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika aplikacji Graffiti Builder. Graffiti.ERP jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy MRPII/ERP wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access

Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access - 1 - Tworzenie i edycja tabel w programie MS Access Utwórz nową bazę danych i zapisz pod nazwą studenci.accdb 1. Tworzenie tabel Tabela jest zbiorem danych dotyczących określonego tematu, na przykład

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision

5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision 5. Podstawy obsługi programu Microsoft Business Solutions Navision Program Microsoft Business Solutions Navision definiuje jednolity sposób obsługi wszystkich swoich modułów. Jest to niewątpliwie zaleta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest.

Instrukcja użytkownika. Lipiec 2013. Q - Table. Just dream IT, we do the rest. Instrukcja użytkownika Q - Table Lipiec 2013 Program Q-Table służy do połączenia z bazą danych systemu SAP ERP. Umożliwia pobranie tabel i zapisanie ich na lokalnym dysku lub w bazie danych. Przed ściągnięciem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Operacje na środkach trwałych

Operacje na środkach trwałych R O Z D Z I A Ł 5 Operacje na środkach trwałych Dowiesz się jak: Zatwierdzić wprowadzone środki trwałe Przydzielić kwoty ulg inwestycyjnych dla środków trwałych Przeprowadzić operacje na środkach trwałych

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna

Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych. Dokumentacja techniczna Oprogramowanie do obsługi automatycznych wózków widłowych Dokumentacja techniczna Spis treści Program Klient... 2 Przeznaczenie... 2 Budowa i funkcjonalność... 2 Okno główne... 3 Żądanie... 7 Elementy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Oprogramowanie serii MP www.binsoft.pl Marzec 2015!1 Wstęp 6 Jakie funkcje posiadają programy MP? 7 System BSX 12 Moduły 13 Wersje programów 15 Licencjonowanie 16 Aplikacje dedykowane

Bardziej szczegółowo

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl

SOHO. System Obsługi Hotelu. Instrukcja obsługi programu. http://www.novitus.pl SOHO System Obsługi Hotelu Instrukcja obsługi programu http://www.novitus.pl j - 2 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 WPROWADZENIE... 7 1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE I SYSTEMOWE... 8 2. PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH

SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH BOND SYSTEM OBSŁUGI UMÓW KREDYTOWYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM... 2.1.JAKIEGO KOMPUTERA POTRZEBUJEMY?... 2.2.JAK ZAINSTALOWAĆ PROGRAM... 2.3.ZASADY OGÓLNE... 2.4.OZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3.

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE. styczeń 2014. Strona1. Instrukcja użytkownika programu ELZAB Kolektor CE wer.3. Strona1 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PROGRAMU ELZAB KOLEKTOR CE styczeń 2014 Strona2 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 Licencja... 5 Instalacja programu... 5 Programy magazynowe... 5 Comarch ERP OPTIMA... 6 Hermes SQL

Bardziej szczegółowo

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika

Acronis Disk Director 11 Home. Update 2. Podręcznik użytkownika Acronis Disk Director 11 Home Update 2 Podręcznik użytkownika Copyright Acronis, Inc., 2000-2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis, Acronis Compute with Confidence, Acronis Recovery Manager, Acronis

Bardziej szczegółowo