Acta Innovations, ISSN , nr 8, 2013 PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Acta Innovations, ISSN 2300-5599, nr 8, 2013 PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO"

Transkrypt

1 Marek Grymin Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska al. Politechniki 6, Łódź, PERSPEKTYWY ROZWOJU BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO Streszczenie Celem artykułu jest: wprowadzenie w problematykę budownictwa energooszczędnego, wykazanie konieczności oszczędzania energii i radykalnej zmiany współcześnie stosowanych zasad budowania, uświadomienie wagi zasady zrównoważonego rozwoju, zapoznanie z celami Unii Europejskiej oraz z jej podstawowymi dokumenta- mi, dotyczącymi działań zmierzających do podniesienia standardów energetycznych budynków i ochrony klimatu. W artykule zaprezentowano programy badawcze oraz standardy certyfikacji budynków i osiedli wpisa- nych w zasady budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego rozwoju. Ukazano przykładowe realizacje obiektów niskoenergetycznych z terenu Niemiec i Austrii ze szczególnym uwzględnieniem zasad projektowania budynków pasywnych. Przedstawiono wizję przyszłości architektury i budownictwa na przykładach nowator- skich budynków oraz struktur osiedleńczych, projektowanych w oparciu o zasady oszczędzania i pozyskiwania energii. Słowa kluczowe budownictwo energooszczędne, zrównoważony rozwój, obiekty niskoenergetyczne, certyfikacja energetyczna Wstęp Living Planet Report WWF jest jedną z najważniejszych publikacji na temat stanu przyrody na Ziemi i wpływu cywilizacji na nią. Przedstawia on ekologiczny stan planety i największe zagrożenia związane z pogarszającym się stanem środowiska naturalnego i wpływu działalności człowieka na stan przyrody na Ziemi. Podstawowe wnioski płynące z raportu to fakt, iż człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić. Powoduje to, iż żyje na "ekologiczny kredyt", wykorzystując zasoby, które powinny pozostać dla przyszłych pokoleń. Głównymi wytwórcami odpadów i energii są miasta. [1] W Europie mieszka w nich obecnie ponad 80% ludności. Znaczną liczbę ludności zamieszkującej w miastach obserwuje się też w Ameryce Północ- nej Południowej oraz w Azji. W minionym półwieczu nastąpił niespotykany wcześniej rozrost wielkich struktur aglomeracyjnych. Tendencje na najbliższe lata przewidują ich dalszy wzrost. [2] Podstawy koncepcji zrównoważonego rozwoju zawarte są w szeregu dokumentów, m. in. w raporcie Brundtland, materiałach Agendy 21, dokumentach Szczytów Ziemi, Protokole z Kioto. Podwaliny pod stworze- nie koncepcji zrównoważonego rozwoju, sformułowano w trakcie prac powołanej w 1987r. przy ONZ Komisji ds. Środowiska i Rozwoju [3]. W oparciu o wnioski z obrad Komisji jej przewodnicząca Gro Harlem Brundtland przedstawiła raport "Nasza wspólna przyszłość", zwany też Raportem Brundtland. Zwrócono w nim uwagę na konieczność pozostawienia części zasobów przyszłym generacjom. Raport ten doprowadził do zwołania w 1992r. w Rio de Janeiro tzw. Szczytu Ziemi. Opracowana w trakcie szczytu Agenda 21 zawierała szereg istot- nych elementów, wśród których pojawiły się zapisy dotyczące niezbędnej roli nauki, przemysłu, techniki i biz- nesu na rzecz zrównoważonego rozwoju. [4] W Agendzie znalazł się też zapis dotyczący aspektów urbanistycz- nych. Szczyty Ziemi odbyły się też Johannesburgu (2002) i w Kopenhadze (2009). Dla Unii Europejskiej ważnym dokumentem stało się przyjęcie w 2007r. Agendy Terytorialnej Unii Europejskiej, zakładającej m.in. wzmocnie- nie struktur ekologicznych. Niezwykle istotny z punktu obniżenia energochłonności gospodarki był Protokół z Kioto (1997). Zapisano w nim zobowiązanie ratyfikujących go państw do redukcji do 2012r. o 5% gazów wy- wołujących efekt cieplarnianych. Oczywistym jest, że musi to skutkować ograniczeniem zużycia energii również w budownictwie. Wprowadzono go, niestety w ograniczonym zakresie, dopiero w 2005r. Najważniejsze Dokumenty dotyczące zrównoważonego rozwoju i budownictwa niskoenergetycznego Zasady i praktyki promowania budownictwa niskoenergetycznego w krajach członkowskich Unii Europejskiej określają dokumenty unijne. Pierwszy z nich powstał w 2002r. [5] i odnosił się do charakterystyki energetycznej budynków. [6] W 2008r. Parlament Europejski przyjął niezwykle ważny pakiet ustaw klimatycznych, określany jako "Pakiet 3x20", wynikający ze zobowiązań podpisanych w Brukseli we wrześniu 2007r. Dokumenty te określają trzy nie- zwykle ważne elementy polityki ekologicznej państw członkowskich: [7] 44

2 20% zmniejszenie zużycia energii, a więc energochłonności istniejących i nowo projektowanych obiektów; 20% wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych; 20% mniej CO 2 - konieczność ograniczenia do 2020r. emisji CO 2. Wymusiło to wprowadzenie nowych regulacji prawnych zaostrzających politykę w zakresie energooszczędności budynków. W maju 2010r. Parlament i Rada Unii Europejskiej przyjęły znowelizowaną Dyrektywę "Charaktery- styka energetyczna budynków". [8] Obok innych zmian wprowadziła ona pojęcie budynku o niemal zerowym zużyciu energii. Standard ten powinien zostać upowszechniony do 2020r. [9] Zrównoważony rozwój w zapisach Konstytucji RP i ustawach Zasada zrównoważonego rozwoju ma w Polsce rangę zapisu konstytucyjnego: "Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju". Zasada ta znalazła swój zapis również w innych dokumentach: Ustawa o planowaniu przestrzennym: [10] "Art Ustawa określa: 1) zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej, 2) zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na określone cele oraz ustalania zasad ich zagospodarowania i zabudowy - przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań." Ustawa Prawo ochrony środowiska: [11] "Art.1.2. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uwzględnia się zwłaszcza: 1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury; 2) walory architektoniczne i krajobrazowe; 3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych i leśnych. " Tradycja/historia na przykładzie grażdy łemkowskiej Wiele rozwiązań stosowanych we współczesnym budownictwie niskoenergetycznym ma swoje korzenie w historii. Przykładem racjonalnego projektu budynku, w którym podjęto próbę zminimalizowania strat energe- tycznych i zmaksymalizowania zysków energii słonecznej jest zagroda (grażda) łemkowska. Część mieszkalna została w niej otoczona od wschodu, zachodu i północy przez pomieszczenia gospodarcze, wszystkie okna skie- rowane są na południe, a daleko wysunięty okap ogranicza przegrzewanie wnętrza izb w okresie letnim. [12] Omówienie standardów energetycznych obowiązujących w drugiej połowie XX wieku Na przestrzeni minionego półwiecza kilkakrotnie zmieniano wartość dopuszczalnego współczynnika U. Dane zawarte są w poniżej zamieszczonej tabeli. Tabela 1. Wartość dopuszczalnego współczynnika U Źródło: zaczerpnięto z: [13] W zauważalny sposób wpływało to na wskaźniki zużycia energii cieplnej. 45

3 Tabela 2. Orientacyjny wskaźnik zużycia energii cieplnej poszczególnych latach Źródło: zaczerpnięto z: [14] Początki budownictwa energooszczędnego Określenie domu energooszczędnego czy niskoenergetycznego pojawiać się zaczęło już w latach 70. XX w. Był to czas pierwszych kryzysów naftowych. Wtedy też rozpoczęto poszukiwania alternatywnych źródeł energii. Szczególną uwagę zwrócono wówczas na możliwość jaką daje wykorzystanie w budownictwie energii słonecz- nej. Pierwszy dom pasywny, powstały na gruncie tego zmienionego podejścia do zużycia energii, został zbudowany w 1990r. w Darmstadt w Niemczech. [15] Problematyka cyklu życia budynków (LCA) Analizując problematykę budownictwa niskoenergetycznego w kontekście zasady zrównoważonego rozwoju nie sposób pominąć problematyki pełnego cyklu życia budynku. Zaczyna się on na etapie jego projektowania, trwa w fazie wstępnej budowy, gdy pozyskuje się niezbędne do jej zrealizowania materiały, poprzez sam proces budowlany, późniejszą eksploatację budynku, aż po rozbiórkę i recycling pozostałych odpadów budowlanych. [16] Zielone budownictwo W kontekście zasady zrównoważonego rozwoju i cyklu życia budynku, obok programu badawczego i wynikającego z niego standardu budynku pasywnego, obok certyfikacji budynków pasywnych warto zapoznać się z innymi programami i certyfikatami wpisanymi w program zrównoważonego rozwoju. Cały szereg progra- mów badawczych uruchomiono w latach 90. minionego stulecia. [17] Obok problemów energooszczędności duże znaczenie przywiązywały one właśnie do zagadnień zrównoważonego rozwoju. [18] Certyfikacja budynków wpisanych w zasady zrównoważonego rozwoju (m. in. LEED, BREAM, DGNB) LEED jest najszerzej znanym systemem certyfikacji o zasięgu międzynarodowym W procesie certyfikacji bada się tu te parametry, które mają największe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju: oszczędność energii, ra- cjonalne zużycia wody, zmniejszenia emisji CO2, elementy prowadzące do poprawy środowiska wewnątrz obiektu, późniejsze zarządzanie zasobami. Uwzględnia się też pełen cykl życia budynku. Standard ten opraco- wany został przez US Green Building Council. LEED jest systemem certyfikacji na tyle uniwersalnym, że daje się zastosować do niemal wszystkich rodzajów budynków. [19] BREEAM czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method to stworzony w Wielkiej Brytanii system oceny jakości budynków oparty o cały szereg różnorodnych kryteriów. Uwzględnia się w nim wiele cech budynku, m. in. jakość środowiska wewnętrznego, efektywność energetyczną, dostępność transpor- tową, użyte materiały i zastosowaną konstrukcję, przebieg budowy, eksploatację budynku, gospodarkę wodą i odpadami. Certyfikat BREEAM przyznawany jest przez BRE (Building Research Establishment Global). Dla osią- gnięcia wysokiego poziomu certyfikacji pożądana jest współpraca zespołu projektowego z certyfikatorem BREEAM już na etapie tworzenia koncepcji budynku. DGNB czyli Deutsches Gutesiegel Nachhaltiges Beuen rozwijany jest od 2008r. przez Niemieckie Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju i Federalne Ministerstwo Transportu. Również ten system certyfikacji obejmuje wszystkie istotne elementy rzutujące na problematykę zrównoważonego rozwoju i energooszczędno- ści w budownictwie. Na końcowy wynik certyfikacji wpływa tu sześć kryteriów: ekologia, ekonomia, aspekty społeczno- kulturowe, funkcja, zastosowane rozwiązania techniczne i technologiczne, czynniki lokalizacyjne. 46

4 Typologia i definicje budynków oszczędzających energię [20] Budynek energooszczędny W Polsce przyjmuje się, iż jest to obiekt, dla którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji nie przekracza kwh/m 2 na rok. Odpowiada to tzw. budynkowi 7 litrowemu (7l oleju opałowego /m 2 pow. ogrzewanej na rok). Budynek niskoenergetyczny W Polsce przyjmuje się, iż jest to obiekt, dla którego wskaźnik sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania i wentylacji "E" nie przekracza 30 kwh/m 2 na rok. Odpowiada to tzw. budynkowi 3 litrowemu (3l oleju opałowego /m2 pow. ogrzewanej na rok). Budynek o prawie zerowym zużyciu energii (nzeb) - Budynek niemal zero energetyczny) "Budynek o niemal zerowym zużyciu energii" oznacza budynek o bardzo wysokiej charakterystyce energetycz- nej określonej zgodnie z załącznikiem 1 do Dyrektywy. Niemal zerowa lub bardzo niska ilość wymaganej energii powinna pochodzić w bardzo wysokim stopniu z energii ze źródeł odnawialnych, w tym energii ze źródeł odna- wialnych wytwarzanej na miejscu lub w pobliżu Artykuł 2 punkt 2 dyrektywy 2010/31/UE. Przyjmuje się, że jest to budynek, w którym zapotrzebowanie na energię pierwotną wynosi Ep=0 kwh/m2 na rok. [21] Budynek zeroenergetyczny Za obiekt taki uważany jest budynek samowystarczalny pod względem energetycznym. [22] Budynek pasywny (wg definicji W. Feista z 1988r.) jest to obiekt o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na e- nergię do ogrzewania wnętrza (15kWh/m2 na rok), w którym komfort termiczny zapewniony jest przez pasyw- ne źródło ciepła oraz dogrzewanie powietrza wentylującego budynek. [23] 5 głównych zasad dla budownictwa pasywnego (wg Passivhaus Institut Darmstadt): [24] Bardzo dobre ocieplenie. Okna, które przepuszczają do wnętrza więcej energii niż jej oddają. Konstrukcja pozbawiona mostków cieplnych. Szczelna powłoka budynku. Codzienna wentylacja z efektywnym odzyskiem ciepła. Programy certyfikacji osiedli i miast Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pojedynczych budynków, od 2009r. również zespoły osiedleńcze pod- dane mogą zostać certyfikacji. Nadany w takim procesie wielokryteriowej oceny certyfikat staje się znakiem jakości i ma zazwyczaj istotny wpływ na pozytywny wizerunek zespołu mieszkaniowego. Najczęściej stosowane systemy certyfikacji osiedli to: LEED for Neighborhood Development Rating System BREEAM COMMUNITIES. Budownictwo pasywne standardy i historia w wybranych krajach (Niemcy, Austria) Pierwsze pionierskie działania w zakresie budownictwa pasywnego miały miejsce w Niemczech. Pierwszy czte- rorodzinny budynek pasywny wzniesiono w 1991r. w Darmstadt, w dzielnicy Kranichstein, według koncepcji architektonicznej, której autorami było trzech architektów: prof. H. Bott, K. Rider, H. Westermeyer. Projekt ten powstawał pod opieką naukową dr W. Feista. Od tego momentu zaczęły się w Niemczech przemiany w zakresie podejścia do efektywności energetycznej budynków. Początkowo były to projekty prostych budynków jednorodzinnych, z czasem o coraz bardziej zindywidualizo- wanych formach architektonicznych (np. wzniesiony w 2003r. drewniany budynek szeregowy w Darmstadt, autorstwa G. Zielke). Stopniowo działaniami objęto inne typy budynków; szkoły (np. szkoła we Frankturcie, Architekten 4a, 2004), budynki wielorodzinne (np. upasywnienie bloku we Fryburgu, 2009). Szczególnie dyna- micznie budownictwo pasywne rozwijało się na terenie Austrii. Pierwszy budynek wzniesiono tu w 1996r. w Vorarlbergu. W 2002r. istniało tu już ponad 100 domów pasywnych, w 2007r. ponad 1000, w 2011 przeszło Równocześnie rozwijało się budownictwo wielorodzinne. Do 2011r. w kraju tym wybudowano ponad mieszkań spełniających standardy budynków pasywnych. W 2011r. rozpoczęto też budowę pasywnego osiedla Eurogate w Wiedniu.Obok budynków mieszkalnych w standardzie tym buduje się tam wiele szkół, przedszkoli, budynków biurowych, centra kultury. Standard ten dominuje w budownictwie publicznym. Poprawność projektów budynków pasywnych zapewnia wypracowana przez Instytut Budownictwa Pasywnego w Darmstadt metodologia. Opiera się ona o przyjmowanie danych projektowych związanych z elementami energooszczędności, pozyskiwania energii i zapotrzebowania na energię oraz ich weryfikację. Pakiet ten pozwa- la również na ocenę energetyczną i certyfikację budynków. 47

5 Program "The Passive- On Project dla wybranych krajów europejskich" Program miał na celu upowszechnienie promowania domów pasywnych w wybranych krajach europejskich, zwłaszcza w krajach o klimacie umiarkowanym i ciepłym. Pozwolił on na sformułowanie wytycznych projekto- wych do projektowania obiektów pasywnych. W umieszczonym na stronie internetowej programu pliku zawarta jest wersja demonstracyjna pakietu projektowania domów. Pozwala ona na prześledzenie czynników mających istotne znaczenie dla poprawy ich standardu energetycznego. Poniżej, z krótkim komentarzem, przedstawione zostały najważniejsze z elementów determinujących uzyskanie domu o standardzie obiektu pasywnego. [25] bryła budynku: dążenie do maksymalnej zwartości; orientacja: optymalna w kierunku południowym; zacienienie: wpływ sąsiedniej zabudowy, zieleni wysokiej, ukształtowania terenu; strefy buforowe: przestrzenie pośrednie, zapewniające zmniejszenie strat ciepła; masa termiczna: materiały o dużej pojemności cieplnej pozwalają na regulacje temperatury; pasywne chłodzenie: wykorzystanie różnic temperaturowych noc/dzień oraz wykorzystanie tempera- tury gruntu; izolacja przegród: minimalizuje straty ciepła; [26] szczelność: często pomijany dotychczas element niezbędny do uzyskania wysokiego standardu ener- getycznego i uniknięcia kondensacji pary wodnej; mostki termiczne: element niedoceniany, oprócz start ciepła skutkują one bowiem powstawaniem pleśni i ryzykiem destrukcji elementów konstrukcyjnych; sprawność urządzeń AGD: wpływają w istotny sposób na energochłonność budynków; stolarka okienna: właściwe parametry, wykorzystanie dodatniego promieniowania i poprawny montaż znacząco wpływają na bilans cieplny budynku; kolor powierzchni: element rzadko doceniany, wpływający na stopień pochłaniania energii. Diagnoza dotycząca energochłonności budownictwa w UE i w Polsce Prognozy wskazują na nieunikniony wzrost zużycia energii w Polsce. Budownictwo ma w tym znaczący, bo prze- szło 40% udział. Dlatego ważne jest szybkie i znaczące obniżenie energochłonności budynków. W latach 90. energochłonność budynków w Polsce była o ponad 50% wyższa od średniej dla Unii Europejskiej. Na szczęście od kilku lat zauważalna jest stopniowa poprawa tej sytuacji. Dokonuje się ona dzięki wprowadzeniu nowych, energooszczędnych technologii oraz termomodernizacji starych zasobów. [27]Według aktualnych wymagań: POLSKA Tabela 3. Aktualne wymogi zużycia energii w wybranych krajach UE kwh/m2 x rok NIEMCY DANIA kwh/m2 x rok kwh/m2 x rok Źródło: opracowanie własne Cele UE w zakresie poprawy standardów energetycznych budynków Celem Dyrektywy 2010/31/UE jest: [8] poprawa charakterystyk energetycznych budynków, zwiększenie wykorzystania energii z OZE, zwracając jednocześnie uwagę na ekonomiczne uzasadnienie inwestycji, wypełnienie zobowiązań wynikających z pakietu 3x20. Cele Unii Europejskiej: zmniejszenie do 2020r. zużycia energii o 20% w porównaniu z prognozami; od 2014r. powinien następować remont 3% budynków sektora publicznego rocznie, tak aby osiągnąć minimalny standard efektywności energetycznej (wg nowej dyrektywy energetycznej z 2012r.); dystrybutorzy i sprzedawcy energii elektrycznej powinni zaoszczędzić rocznie 1,5% energii. 48

6 Według założeń Unii Europejskiej do końca 2020r. wszystkie nowo projektowane budynki powinny być budyn- kami o niemal zerowym zużyciu energii. Do końca 2018r. nowe budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będące ich własnością powinny być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. Wybrane przykłady budynków/osiedli niskoenergetycznych, zero energetycznych i plus energetycznych. W tej sytuacji energetycz- nej przyszłością dla budownictwa Unii Europejskiej staną się zapewne domy plus energetyczne podporządkowane idei budownictwa zrównoważonego. Przykładowe obiekty: Effizienzhaus- Plus, Berlin 2012; Prototyp "Plus- Energy- House", 2010 we Frankfurcie nad Menem; Budynek plusenergetyczny - Heliotrop we Freiburgu 1994, Rolf Disch pierwszy na świecie. Kolejne 2 - w Offenburgu i w Hipoltstein; Budynek Heliodome, Cosswiller w Alzacji; Dom solarny IAAC Endesa Pavilion w Barcelonie; Centrum sztuki w Apeldoorn, Holandia. Rau Architecture s; Willa w Finlandii, Ville Hara, Anu Puustinen; Rezydencja North Beach, Sean Airhart and Ben Benschneider; Eksperymentalny dom pasywny projektowany w latach 90. W okolicach Warszawy; Wieżowiec Peark River Tower Kanton Chiny; Centrum miasta Gwanggyo, Korea Południowa; Wieżowiec Sky Village, Kopenhaga; Wieżowiec Dubai Dynamic Tower; Wieżowiec Editt Tower, Singapur; Tornado- Haus; Eko- miasto przyszłości, San Francisco; Masdar - samowystarczalne miasto przyszłości, Abu Dhabi. Bibliografia [1] M. J. Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa, [2] Living Planet Report 2012, Gland, Switzerland: WWW Internetional, [3] M. Jarzemska, A. Węglarz and M. Wielomska, Zrównoważone miasto- zrównoważona energia, Warszawa, [4] M. Stangel, "Zrównoważona urbanistyka," Architektura, no. 4, [5] D. 2002/91/EC. [6] A. Panek, "Polskie i unijne normy a istniejące systemy oceny ekologicznej budynków," Architektura, no. 4, [7] "Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie planu działań na rzecz racjonalizacji zużycia energii," [Online]. Available: lex.europa.eu. [8] D. n. 2010/31/UE. [9] Nearly Zero Energy Buildings in Europe. Perspective and Paths to A Brainstorming Workshop, Brussels, [10] D. U. z. 2. p [11] Dz. U. z 2008 nr 25 poz [12] W. Witkowski, Architektura drewniana huculszczyzny - budowle świeckie, Łódź, [13] R. Pilch, Aktualne przepisy i normy regulujące warunki techniczne i ekonomiczne projektowania budynków energooszczędnych, Poznań, [14] T. Żuchowski, "Budynki zeroenergetyczne - potrzeba czy konieczność," Arkadia, no. 1, [15] J. Pogorzelski, Dom energooszczędny, Poznań: Ardo- Studio, [16] "Projekt ASIEPI," [Online]. Available: http: //www.buildup.eu/pl/publications/8756. [17] E. Heiduk, Zrównoważone, inteligentne i finansowo wydajne budownictwo, Poznań: PIBP, [18] S. Draeger, "Zrównoważony rozwój podstawowe certyfikaty," Architektura, no. 4,

7 [19] P. Bartkiewicz, "EU Green Building- założenia Programu i implementacje w Polsce," Energia i Budynek, no. 7, [20] A. Panek, M. Robakiewicz, R. Nowak, P. Cembala and T. Trusewicz, Dom energooszczędny, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Sadyba, [21] "Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków," [Online]. Available: lex.europa.eu. [22] M. Idczak, "Idczak M, Ogólna koncepcja budynku pasywnego," [Online]. Available: pasywne.aspx. [23] W. Feist, R. Pfluger, B. Kaufman, J. Schnieders and O. Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, Gdańsk: PIBP, [24] W. Feist, Podstawy budownictwa pasywnego, Gdańsk: PIBP, [25] "The Passive On Project,Efficiency Research Group of Politecnico di Milano," [Online]. Available: on.org/en. [26] G. Haese and M. Żukowski, "Analiza wpływu standard izolacji termicznej budynku na zużycie energii," Energia i Budynek, no. 11, [27] T. Niedziółka, "Bezpieczeństwo energetyczne Polski," Doradca Energetyczny, no. 10, PERSPECTIVES OF ENERGY- EFFICIENT CONSTRUCTIONS Abstract The goal of the article is to introduce the problematic of energy- saving architecture, present the necessity of energy- saving and radical change in contemporarily used regales of constructing, convict the importance of sustainable development, in accordance with EU goals and its basic documents aimed at improvement of ener- gy standards of building and protection of climate. In the article, there were research programmes and standards of buildings or estates certification presented. There were also exemplar realizations of low- energy estates in Germany and Austria, with special concern on regales of designing passive buildings. There was also a vision of future architecture and design presented, on the examples of innovative estates and settlements structure, designed with usage of the regales for saving and gaining energy. Keywords energy- efficient construction, sustainable development, low- energy buildings, energetic certification 50

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna w budownictwie

Efektywność energetyczna w budownictwie Efektywność energetyczna w budownictwie autor: Jerzy Żurawski - maj 2013 - Spis treści TEMAT: "Efektywność energetyczna w budownictwie"... 3 1. Wprowadzenie.... 3 1.1 Klasyfikacja energetyczna budynków....

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii

PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. PRZEWODNIK po wydajności energetycznej do wykorzystania podczas kursów szkoleniowych dla miejskich/gminnych zarządców energii Autorzy: Kinga Świtalska,

Bardziej szczegółowo

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC

Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Budownictwo zrównoważone: Inwestycje typu Green Building Raport wykonany na zlecenie kancelarii KKPW przez instytut MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, CZERWIEC 2010 Nota metodologiczna Cel badania: Celem

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat.

INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU. przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką. przyjazną środowisku za pan brat. INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat dom pasywny Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju ul. Nabielaka

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie

19-22.01. BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010. ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli Dzień Architektury na Budmie FORUM B2B BRANŻY BUDOWLANEJ (01) STYCZEŃ 2010 19-22.01. 2010 POZNAŃSKI MAGAZYN TARGOWY WYDANIE SPECJALNE ISSN 1230-8994 BUDOWNICTWO PASYWNE wymysł czy konieczność BUDSHOW 2010 ŻYCIE MIĘDZY BUDYNKAMI czyli

Bardziej szczegółowo

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU

z energetyką energooszczędny dom i mieszkanie przyjazną środowisku za pan brat INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU INSTYTUT NA RZECZ EKOROZWOJU przy współpracy KRAJOWEJ AGENCJI POSZANOWANIA ENERGII S.A. z energetyką przyjazną środowisku za pan brat energooszczędny dom i mieszkanie Wydawca: Fundacja Instytut na rzecz

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

zrównoważonego rozwoju.

zrównoważonego rozwoju. Realizacja obiektów budowlanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju Prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Warszawska 1. Wprowadzenie Rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Numer rejestru 14031 Temat: Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Kraśnik Nazwa i adres Zamawiającego Miasto Kraśnik ul. Lubelska 84 23-200 Kraśnik Nazwa i adres jednostki autorskiej ul. Gdańska 76

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

Zielone budynki biurowe na rynku nieruchomości w Polsce

Zielone budynki biurowe na rynku nieruchomości w Polsce Raporty, badania, dobre praktyki Katarzyna Janicka Zielone budynki biurowe na rynku nieruchomości w Polsce 57 Ingerencja człowieka w przyrodę powoduje, iż zachodzi w niej szereg negatywnych zjawisk. Postępujące

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej

Przewodnik Dobrych Praktyk Przykłady działań regionów EnercitEE w zakresie efektywności energetycznej Wydane przez: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław www.umwd.dolnyslask.pl We wspólpracy z partnerami EnercitEE: Saksońskim Urzędem Krajowym ds. Środowiska,

Bardziej szczegółowo

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030

Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Prognoza popytu na ciepło sieciowe we Wrocławiu/Siechnicach do roku 2030 Zamawiający: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław Zespół autorski: Dr Markus Reichel

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

Budownictwo energooszczędne to

Budownictwo energooszczędne to Budynki niskoenergetyczne mgr inż. Katarzyna Jarocka W niniejszym artykule poruszony został problem projektowania budynków niskoenergetycznych w dostępnych na rynku polskich programach przeznaczonych do

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje

Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA. analiza problemu i rekomendacje Aleksandra Stępniak Agnieszka Tomaszewska UBÓSTWO ENERGETYCZNE A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA analiza problemu i rekomendacje Wy daw ca: Fundacja In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju ul. Na bie la ka 15, lok.

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW

WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKANIA CIEPŁA U DLA LEPSZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW Raport opracowany przez ECOFYS dla EURIMA Thomas Boermans Carsten Petersdorff (Ecofys Niemcy) wraz z międzynarodowym

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez wzrost efektywości energetycznej budynku i działania prosumenckie 44 Janina Kopietz-Unger, prof. UZ, kierownik Zakładu Architektury i Urbanistyki Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja

Kreatywnie w zgodzie z naturą. Człowiek najlepsza inwestycja Kreatywnie w zgodzie z naturą Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kreatywnie w zgodzie z naturą Pierwsza dekada

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec Projekt pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Lubliniec, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem?

Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Dlaczego władze lokalne i regionalne wdrażają system zarządzania zrównoważonym rozwojem? Sześć powodów, dla których warto wdrażać system zarządzania zrównoważonym rozwojem Sześć przykładów europejskich

Bardziej szczegółowo