Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki"

Transkrypt

1 Efektywność energetyczna szansą na modernizację i rozwój polskiej gospodarki Efektywność energetyczna w budownictwie a wdrażanie dyrektyw Tomasz Gałązka Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Warszawa, 11 października 2013 r. 1

2 Efektywność energetyczna budynków a postanowienia dyrektyw Wzorcowa rola budynków publicznych Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej Krajowy plan dot. budynków o niemal zerowym zużyciu energii, strategia wspierania renowacji budynków Analiza systemów alternatywnych Niezależni i wykwalifikowani eksperci Inspekcje systemów ogrzewania i klimatyzacji Certyfikacja energetyczna budynków System kontroli świadectw i protokołów z inspekcji 2

3 Wzorcowa rola budynków publicznych wymóg poddania renowacji co roku 3% powierzchni budynków zajmowanych oraz posiadanych przez instytucje rządowe, Wartość 3 % ustalona na podstawie powierzchni pomieszczeń w budynkach rządowych o powierzchni użytkowej większej niż 500m 2 Priorytetowe traktowanie budynków o najgorszej charakterystyce energetycznej Przygotowanie oraz publikacja wykazu budynków rządowych o całkowitej powierzchni użytkowej większej niż 500 m 2 Podejście alternatywne - podjęcie innych środków tak aby w 2020 r. osiągnąć oszczędność energii równą jak w przypadku przyjęcia wymogu renowacji 3 % rocznie 3

4 Krajowy plan dot. budynków o niemal zerowym zużyciu energii, strategia wspierania renowacji budynków Strategia wspierania renowacji budynków przegląd krajowych zasobów budowlanych określenie opłacalnych sposobów renowacji właściwych dla typu budynków i strefy klimatycznej polityki i środki mające stymulować opłacalne gruntowne renowacje budynków przyjęcie przyszłościowej perspektywy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez podmioty fizyczne, sektor budowlany i instytucje finansowe; szacunki oczekiwanej oszczędności energii i innych korzyści. 4

5 Krajowy plan dot. budynków o niemal zerowym zużyciu energii, strategia wspierania renowacji budynków Krajowy plan dot. budynków o niemal zerowym zużyciu energii definicja budynków o niemal zerowym zużyciu energii harmonogram dojścia do stanu budownictwa prawie zero energetycznego oraz środki do osiągnięcia tego stanu cele służące poprawie charakterystyki energetycznej nowych budynków na rok 2015 informacje na temat polityk i środków finansowych lub innych środków przyjętych w celu promowania budynków o niemal zerowym zużyciu energii 5

6 Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Data ogłoszenia: Data wejścia w życie: Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków: dział X rozporządzenia Oszczędność energii i izolacyjność cieplna. Zakres stosowania: projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynku

7 Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków korekta wymagań dotyczących wyposażenia technicznego budynków (wentylacja i klimatyzacja) konieczność jednoczesnego spełnienia warunku dotyczącego izolacyjności cieplnej oraz warunku dotyczącego energooszczędności zaostrzenie wymogu dotyczącego maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną (EP) stopniowe zaostrzenie wymagań dotyczących izolacyjności przegród oraz przewodów w instalacjach (U C ) cieplnej budynki przebudowywane - współczynnik U jak dla budynku nowego dla przegrody poddanej przebudowie 7

8 Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków EP = EP H+W + ΔEP C + ΔEP L EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania c.w.u. Lp Rodzaj budynku Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EP H+W [kwh/(m 2 rok)] od r. od r. od r. *) Budynek mieszkalny: a) jednorodzinny a) wielorodzinny Budynek zamieszkania zbiorowego Budynek użyteczności publicznej: a) opieki zdrowotnej a) pozostałe Budynek gospodarczy, magazynowy i produkcyjny *) Od r. budynki zajmowane przez władze publiczne oraz będących ich własnością. 8

9 Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków Izolacyjność cieplna przegród Lp. 1 2 Rodzaj przegrody i temperatura w Współczynnik przenikania ciepła U C(max) [W/(m 2 K)] pomieszczeniu od r. od r. od r. *) Ściany zewnętrzne : a) przy t i 16 C 0,25 0,23 0,20 b) przy 8 C t i < 16 C 0,45 0,45 0,45 c) przy t i < 8 C 0,90 0,90 0,90 Dachy, stropodachy i stropy pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami: a) przy t i 16 C 0,20 0,18 0,15 b) przy 8 C t i < 16 C 0,30 0,30 0,30 c) przy t i < 8 C 0,70 0,70 0,70 9

10 Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej dla nowych i użytkowanych budynków Izolacyjność cieplna przegród Okna, drzwi balkonowe i drzwi zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła U (max) [W/(m 2 K)] od r. od r. od r. Okna (z wyjątkiem połaciowych), drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste nieotwieralne: a) przy t i 16 C 1,3 1,1 0,9 b) przy t i < 16 C 1,8 1,6 1,4 Okna połaciowe: a) przy t i 16 C 1,5 1,3 1,1 b) przy t i < 16 C 1,8 1,6 1,4 10

11 Analiza systemów alternatywnych Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Data ogłoszenia: Data wejścia w życie: wdrożenie wymogu zawartego w art. 6 dyrektywy 2010/31/UE: zapewnienie rozważenia i wzięcia pod uwagę przed rozpoczęciem budowy, o ile są dostępne techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości realizacji wysoko efektywnych systemów alternatywnych. analiza powinna być udokumentowana i udostępniona do celów weryfikacji. objęcie powyższym obowiązkiem wszystkich projektowanych budynków 11

12 Analiza systemów alternatywnych zakres analizy: a) roczne zapotrzebowanie na energię użytkową b) dostępne nośniki energii, c) warunki przyłączenia do sieci zewnętrznych, d) wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej: e) obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię, f) wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię. przepisy przejściowe. 11

13 Certyfikacja energetyczna budynków Zasady certyfikacji energetycznej budynków określone są w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków 2014 r. Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej przekazanie do uzgodnień międzyresortowych październik 2013 r. Zakres ustawy o charakterystyce energetycznej budynków: sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej kontrola systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach prowadzenie centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków opracowania krajowego planu działań mającego na celu zwiększenie liczby budynków o niemal zerowym zużyciu energii 11

14 Certyfikacja energetyczna budynków Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynek istniejący (jego część) zbywany, budynek istniejący (jego część) wynajmowany część budynku istniejącego zbywana na podstawie umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu budynek (jego część), w którym powierzchnia użytkowa zajmowana przez organy władzy publicznej przekracza 250 m 2, i w których dokonywana jest obsługa interesantów do 8 lipca 2015 r. wymóg odnosi się do budynków o powierzchni użytkowej większej niż 500 m 2 Wyłączenia z obowiązku certyfikacji 11

15 Certyfikacja energetyczna budynków Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej sporządzanie na podstawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku rejestracja świadectw systemie teleinformatycznym okres ważności świadectwa 10 lat Przekazywanie świadectw charakterystyki energetycznej świadectwo charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy sprzedaży albo zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; kopia świadectwa charakterystyki energetycznej przy zawarciu umowy najmu 11

16 Kontrole systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach systemy ogrzewania systemy z kotłami na paliwo ciekłe lub stałe o użytecznej mocy nominalnej ponad 100 kw - co najmniej raz na 2 lata z kotłami na paliwo ciekłe lub stałe o użytecznej mocy nominalnej od 20 kw do 100 kw - co najmniej raz na 4 lata systemy z kotłami na paliwo gazowe o użytecznej mocy nominalnej ponad 20 kw - co najmniej raz na 4 lata systemy klimatyzacji systemy klimatyzacji o użytecznej mocy nominalnej ponad 12 kw, co najmniej raz na 5 lat 11

17 Niezależni i wykwalifikowani eksperci Osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych; niekaralność Ukończenie studiów: wyższych inżynierskich na dowolnym kierunku albo innych wyższych oraz odpowiednich studiów podyplomowych, lub posiadanie uprawnień budowlanych Osoby uprawnione do przeprowadzania kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach wymagania dotychczasowe (art. 62 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) ew. rozszerzenie o osoby posiadające kwalifikacje w zakresie dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych 11

18 System kontroli świadectw i protokołów z inspekcji, sprawozdawczość, wykazy Rejestr wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, wykaz osób uprawnionych do kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji wykaz świadectw charakterystyki energetycznej wykaz protokołów z przeprowadzonych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji ogólnodostępny rejestr budynków zajmowanych przez władze publiczne, informujący o charakterystyce energetycznej tych budynków 11

19 Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej Zmiany w stosunku do obowiązującego rozporządzenia dostosowanie do wymagań wynikających z dyrektywy 2010/31/UE wprowadzenia metody ustalania charakterystyki energetycznej na podstawie faktycznej ilości energii usunięcie metody uproszczonej zmiana wzoru świadectwa, wprowadzenie klas energetycznych modyfikacja metody obliczeniowej uwzględnienie aktualnego stanu normalizacji 19

20 Rozporządzenie sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej 20

21 Dziękuję za uwagę 21

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej

Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Załącznik Nr 3 do programu priorytetowego Efektywne wykorzystanie energii. Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej WYTYCZNE TECHNICZNE Określenie szczegółowych zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska Definicja głębokiej termomodernizacji Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski I. Wstęp Zakres definicji głębokiej termomodernizacji ma zasadnicze znaczenie dla określenia poziomu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski

Jakość energetyczna a wartość. Jerzy Żurawski Jakość energetyczna a wartość rynkowa nieruchomości Jerzy Żurawski Plan wystąpienia 1. Pierwsze doświadczenia wpływu jakości energetycznej budynku na decyzje przy zakupie 2. Aktualne wymagania prawne 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0

PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Ocena programu priorytowego dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych NF-15 / NF-40 realizowanego przez NFOŚiGW (propozycja nowego tekstu) PROGRAM PRIORYTETOWY ver 2.0 Tytuł programu: Poprawa

Bardziej szczegółowo

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych

Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych 10. Dni Oszczędzania Energii Zcentralizowane źródła ciepła z wykorzystaniem OZE w nowych wymaganiach prawnych Janusz Gondek Wrocław zcentralizowane źródła ciepła z obszarami zasilania EC Zawidawie Obszar

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej Załącznik nr 1 do umowy nr.. z dnia... PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej 01-01-2015 r. PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej

Poprawa efektywności energetycznej PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 3) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych 1. Cel programu Oszczędność energii i ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak

Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny. mgr inż. Piotr Michalak Audyt i certyfikat energetyczny w budownictwie na przykładzie analizy budynku użyteczności publicznej Prof. dr hab. inż. Jacek Zimny AGH Kraków, Wydział IMiR mgr inż. Piotr Michalak AGH Kraków, Wydział

Bardziej szczegółowo

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 08.01.2015 r. wersja 1.21 U S T AWA z dnia. o efektywności energetycznej 1),2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Rozdział 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia... o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr.., poz...) zarządza się, co następuje: Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego)

I. Minimalne wymagania techniczne dla domów jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych (o których mowa w ust. 7.2 pkt. 1) Programu Priorytetowego) Załącznik nr 3 do Programu Priorytetowego Wytyczne określające podstawowe wymogi niezbędne do osiągnięcia oczekiwanych standardów energetycznych dla budynków mieszkalnych oraz sposób weryfikacji projektów

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii

NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii NFOŚiGW w misji efektywnego wykorzystania energii Karczew- Konferencja pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego z udziałem

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku

Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/30/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 stycznia 2015r. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Bydgoszczy w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe do 2025 roku Projekt

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-012-02/2014 P/14/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej I. Dane identyfikacyjne

Bardziej szczegółowo

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna

Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Mechanizm Białych certyfikatów a efektywność energetyczna Prowadzący: Marcin Trojnacki, EnMS Polska Sp. z o.o. Projekt Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV Etap jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KGP-4101-003-00/2014 Nr ewid. 13/2014/P/14/017/KGP ENERGOOSZCZĘDNE INWESTYCJE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Informacja o wynikach kontroli energooszczędnych inwestycji w budynkach użyteczności publicznej

Bardziej szczegółowo

Przeglądy techniczne i remonty

Przeglądy techniczne i remonty POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGARFII STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Mgr inż. Tomasz J. Wojtkiewicz Przeglądy techniczne i remonty Podstawowe informacje o remontach i

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1459. Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)?

Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Czy jest nam potrzebne wdrożenie dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD)? Jerzy Żurawski* ) W 2002 r. w krajach UE przyjęta została dyrektywa 2002/91/WE w sprawie charakterystyki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo