Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE"

Transkrypt

1 FUNDUSZ UNIA EUROPEJSKA SPÓJNOŚCI Głęboka termomodernizacja wymagania wynikające z nowego prawodawstwa UE Podtytuł prezentacji Edward Kolbusz Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej NFOŚiGW 28 listopada 2014 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej

2 Plan prezentacji 1. Podstawowe definicje 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja 3. Środki do poprawy charakterystyki energetycznej budynków 4. Określenie docelowego stopnia renowacji określenie poziomu ambicji w odniesieniu do oszczędności energii i korzystania z odnawialnych źródeł energii 5. Docelowe kategorie budynków 6. Podstawowe akty prawne (stan prawny na dzień r.)

3 1. Podstawowe definicje Jak należy interpretować pojęcie głębokiej termomodernizacji? Jakie prace (budowlane, budowlano - remontowe) należy rozumieć pod tym pojęciem?

4 1. Podstawowe definicje Na zlecenie Komisji Europejskiej przygotowano dokument pod nazwą : Wytyczne Techniczne finansowania termomodernizacji budynków ze środków dostępnych w ramach polityki spójności (14 lutego 2014 r.) W w/w Wytycznych (analizie) zdefiniowano zostało pojęcie bliskoznaczne, ale jednak znacznie szersze: Gruntowna renowacja

5 1. Podstawowe definicje c.d. Gruntowna renowacja : Zgodnie z dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej EE (zob. motyw 16, str. 3) opłacalne gruntowne renowacje prowadzą do modernizacji, dzięki której redukowane jest zarówno zużycie energii dostarczonej, jak i zużycie energii końcowej w budynkach o znaczny odsetek w porównaniu z poziomami notowanymi przed renowacją, co daje w efekcie bardzo dobrą charakterystykę energetyczną budynku. Gruntowne renowacje mogą być również przeprowadzane etapami. KE wskazała, że znaczna poprawa efektywności energetycznej wynikająca z gruntownej renowacji pozwala na osiągnięcie oszczędności energii na poziomie powyżej 60 %.

6 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja Gruntowna renowacja lub gruntowna termomodernizacja, odnosi się do takich renowacji, które wykorzystują pełny ekonomiczny potencjał w zakresie efektywności energetycznej udoskonaleń. Gruntowne renowacje obejmują takie działania związane z przegrodami zewnętrznymi, jak również z systemami technicznymi budynków, które mają na celu osiągnięcie bardzo wysokiej charakterystyki energetycznej.

7 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja c.d. Nie istnieje powszechna definicja gruntownej renowacji. W dokumencie roboczym służb KE gruntowne renowacje określono jako udoskonalenia efektywności energetycznej pozwalające na osiągnięcie oszczędności energii na poziomie ponad 60%. Jednak poziom możliwych do osiągnięcia oszczędności będzie różny, w zależności od warunków klimatycznych oraz w szczególności charakterystyki energetycznej budynku z okresu przed renowacją.

8 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja c.d. Istnieją dwa podejścia do ustalania poziomów docelowych: a) można skoncentrować się na poziomie oszczędności energii, jaki należy osiągnąć (zazwyczaj 40 60%), b) lub skoncentrować się na konkretnym poziomie charakterystyki energetycznej osiąganym po modernizacji. Oba te podejścia muszą być opłacalne. Z zasady im bardziej gruntowna jest renowacja, tym większa powinna być intensywność wsparcia w postaci dofinansowania. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do tworzenia możliwości finansowania w ramach polityki spójności najnowocześniejszych renowacji budynków publicznych w celu stymulacji rynku, nie tylko aby powielać takie projekty, ale zasadniczo, aby tworzyć innowacyjne rozwiązania.

9 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja c.d. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii: budynki o bardzo wysokiej charakterystyce energetycznej, które wymagają uzupełnienia brakującego zapotrzebowania na energię energią ze źródeł odnawialnych. Od dnia 1 stycznia 2019 r. organy publiczne posiadające swoje siedziby w nowych budynkach lub będące właścicielami takich budynków muszą zapewnić, aby budynki te były budynkami o niemal zerowym zużyciu energii.

10 2. Gruntowna renowacja / gruntowna termomodernizacja c.d. Budynki o niemal zerowym zużyciu energii Od dnia 1 stycznia 2021 r. wszystkie nowe budynki będą musiały być budynkami o niemal zerowym zużyciu energii. W dyrektywie EPBD zachęca się również państwa członkowskie do opracowywania polityk i podejmowania działań, takich jak opracowywanie założeń służących pobudzaniu do przekształcania budynków poddawanych renowacji w budynki o niemal zerowym zużyciu energii.

11 3. Środki do poprawy charakterystyki energetycznej budynków Środki (grupy środków) stosowane do celów poprawy charakterystyki energetycznej budynków : przegrody zewnętrzne i izolacja termiczna, ogrzewanie pomieszczeń, chłodzenie pomieszczeń, ciepła woda, systemy wentylacji, oświetlenie, inne środki mające wpływ na poprawę charakterystykę energetyczną, w szczególności systemy automatyki i sterowania budynków, oraz takie czynniki jak zachowania użytkowników budynków.

12 4. Określenie docelowego stopnia renowacji określenie poziomu ambicji w odniesieniu do oszczędności energii i korzystania z odnawialnych źródeł energii a) W dyrektywie w sprawie efektywności energetycznej (EE) oraz w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) określono minimalne wymogi dotyczące efektywności energetycznej oraz minimalne poziomy dotyczące energii odnawialnej w odniesieniu do nowych budynków, renowacji istniejących budynków oraz określonych elementów budynków. Wymogi te powinny być traktowane jako wymogi podstawowe. Finansowanie w ramach polityki spójności powinno być przede wszystkim przydzielane na projekty, które wykraczają poza wspomniane minimalne wymogi, a w szczególności na projekty dotyczące budynków publicznych. Beneficjenci powinni określić poziom ambicji w odniesieniu do oszczędności energii, poziom wykorzystania OZE i kwalifikowane rodzaje środków umożliwiających ich wdrożenie.

13 4. Określenie docelowego stopnia renowacji określenie poziomu ambicji w odniesieniu do oszczędności energii i korzystania z odnawialnych źródeł energii c.d. b) Planując przedsięwzięcia w tym zakresie, należy przyjąć długoterminowy punkt widzenia, a wytyczane cele powinny zmierzać do gruntownych renowacji, jeżeli jest to możliwe. c) Finansowanie w ramach polityki spójności ogólnie nie powinno być wykorzystywane w celu wspierania wdrażania jedynie pojedynczych środków, ale raczej w celu wspierania wdrażania kompleksowych pakietów zakładających jasne i długoterminowe cele. Poziom wsparcia powinien rosnąć wraz z wzrostem poziomu ambicji.

14 4. Określenie docelowego stopnia renowacji określenie poziomu ambicji w odniesieniu do oszczędności energii i korzystania z odnawialnych źródeł energii c.d. d) Aby określić wymogi dotyczące charakterystyki energetycznej, należy zastosować krajowe przepisy dotyczące renowacji budynków wynikające z wdrożenia dyrektywy EPBD e) Planując przedsięwzięcia powinna się dokonywać oceny wariantów dotyczących gruntownych renowacji f) Powinny również być określone pożądane korzyści dodatkowe.

15 5. Docelowe kategorie budynków 1. Zasadniczo do finansowania inwestycji w zakresie zrównoważonej energii w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) kwalifikują się wszystkie rodzaje budynków (publiczne, mieszkalne i użytkowe), z tym że duże budynki handlowe nie są jednak traktowane priorytetowo w ramach polityki.

16 5. Docelowe kategorie budynków c.d. 2. Aby spełnić cele, o których mowa w pkt. 1, IZ dla określenia celów priorytetowych wykorzystają trwające prace w zakresie planów działań dotyczących renowacji budynków (zgodnie z art. 4 dyrektywy w sprawie EE). Dodatkowo IZ mogą również podjąć decyzję o zapewnieniu wsparcia dla projektów zgodnych z lokalnymi planami działań na rzecz zrównoważonej polityki energetycznej. 3. Świadectwa charakterystyki energetycznej mogą być wykorzystywane w celu określenia docelowych kategorii budynków (na przykład budynki kategorii E, F lub G, w przypadku których potencjał w zakresie oszczędzania energii jest najwyższy).

17 6. Podstawowe akty prawne 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków

18 6. Podstawowe akty prawne c.d. 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmienające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuaowanie 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowegpo zakresu i formy projektu budowlanego

19 6. Podstawowe akty prawne 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowegpo zakresu i formy projektu budowlanego 8. Krajowy Plan mający na celu zwiekszenie liczby budynków o niskim zużyciu energii (projekt KP z dnia r.)

20 Dziękuję za uwagę Edward Kolbusz NFOŚiGW Departament Gospodarki Niskoemisyjnej Tel

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce

Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. Ocena wpływu poprawy efektywności energetycznej, w szczególności budynków w standardzie niemal zeroenergetycznym, na jakość powietrza w Polsce Dr inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska

Definicja głębokiej termomodernizacji. Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski. Instytut Ekonomii Środowiska Definicja głębokiej termomodernizacji Wersja robocza nr 2 z dnia 14 lipca 2013 r. Marek Zaborowski I. Wstęp Zakres definicji głębokiej termomodernizacji ma zasadnicze znaczenie dla określenia poziomu wsparcia

Bardziej szczegółowo

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej

Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Działania NFOŚiGW na rzecz wsparcia projektów z zakresu efektywności energetycznej Marcin Wiśniewski Kierownik Zespołu ds. Funduszy UE Spotkanie

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków DYREKTYWA 2002/91/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat ustanawiający

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21

Uzasadnienie. 1. Wprowadzenie. Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Projekt 08.01. 2015 r. wersja 1.21 Uzasadnienie 1. Wprowadzenie Projekt ustawy o efektywności energetycznej wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6

SPIS TREŚCI W BUDYNKACH, INSTALACJACH I WEWNĘTRZNYCH SIECIACH PRZESYŁOWYCH... 6 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu energetycznego do programu Wsparcie przedsiębiorców w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa

Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Kwalifikacje zawodowe i kadry dla zielonego budownictwa Ocena bieżącej sytuacji w sektorze budownictwa i szkolnictwa zawodowego w Polsce pod kątem realizacji krajowych celów roku 2020 w zakresie podniesienia

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str.

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. str. RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE

PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE PODRĘCZNIK SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW W POLSCE Opracowanie: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. GENEZA SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW - UWARUNKOWANIA EUROPEJSKIE I KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN

Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Z a i n w e s t u j m y r a z e m w ś r o d o w i s k o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rola PGN w realizacji Gospodarki Niskoemisyjnej dlaczego warto mieć dobry PGN Agnieszka Zagrodzka

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH

EFEKTYWNOŚC ENERGETYCZNA W SYSTEMACH BUDOWLANO - INSTALACYJNYCH Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie na stronie:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO PODLASKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej

Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Obowiązki jednostki sektora publicznego wynikające z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej Departament Energetyki Warszawa, 20 listopada 2014 r. 2 Polityka energetyczna Polski

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 22.5.2015 L 127/25 DECYZJA KOMISJI (UE) 2015/801 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie dokumentu referencyjnego dotyczącego najlepszych praktyk zarządzania środowiskowego, sektorowych wskaźników efektywności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r.

Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan spełnienia przez Polskę warunkowości ex ante dla funduszy europejskich 2014-2020 (8 stycznia 2014 r. 13.2 STAN SPEŁNIENIA PRZEZ POLSKĘ WARUNKOWOŚCI EX ANTE DLA FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020 (8 STYCZNIA 2014 R.) - ZAŁĄCZNIK DO PROJEKTU UMOWY PARTNERSTWA Załącznik do projektu Umowy Partnerstwa - Stan

Bardziej szczegółowo

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW. w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW w RAMACH PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2015 OGÓLNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z EFEKTYWNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA stosunek uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki

Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Polityka państwa w zakresie regulacji wprowadzających zasadę energooszczędności gospodarki Łukasz Bartuszek DEPARTAMENT ENERGETYKI W MINISTERSTWIE GOSPODARKI Kraków, dn. 6 lipca 2012 r. 2 POLITYKA ENERGETYCZNA

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W ASPEKCIE BEZPIECZEŃSTWA DOSTAW ENERGII I BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO Dr inż. Waldemar DOŁĘGA Instytut Energoelektryki Politechnika Wrocławska 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE RAPORT FINANSOWANIE INWESTYCJI W OBSZARZE SZPITALNICTWA I ENERGETYKI W OKRESIE BUDŻETOWANIA 2014-2020 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE PRZYGOTOWAŁ: DAMIAN RACINOWSKI ŁUKASZ SMETANIUK Toruń, Maj 2015 str. 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050

Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Strategia modernizacji budynków: mapa drogowa 2050 Przy współpracy z Publikacja powstała dzięki finansowaniu Kraków 2014 Dokumentacja mapy drogowej W dokumencie wykorzystano skróty opracowań, których pełna

Bardziej szczegółowo

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych

Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Poradnik w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Warunki korzystania z niniejszej publikacji Europejskie Centrum Wiedzy PPP (European PPP Expertise Centre EPEC) to wspólna inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią

Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Finansowe instrumenty stymulowanie efektywnej gospodarki energią Pomoc w zakresie stymulowania efektywnej gospodarki energią (audyty, szkolenia, kampanie edukacyjne) Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH

KRAJOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH efektywność energetyczna, planowanie ciepłownicze Hanna WIŚNIEWSKA* KRAJOWE DZIAŁANIA W OBSZARZE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SYSTEMÓW CIEPŁOWNICZYCH Ze względu na znaczną ilość infrastruktury ciepłowniczej

Bardziej szczegółowo