SYSTEM EKONOMICZNY SYSTEM EKONOMICZNY GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA GOSPODARKA NATURALNA STRUKTURA SYSTEMU EKONOMICZNEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM EKONOMICZNY SYSTEM EKONOMICZNY GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA GOSPODARKA NATURALNA STRUKTURA SYSTEMU EKONOMICZNEGO"

Transkrypt

1 SYSTEM EKONOMICZNY SYSTEM EKONOMICZNY zbiór powszechnie obowiązujących norm prawnych oraz ogólnie akceptowanych zasad, regulujących postępowanie wszystkich uczestników procesu gospodarczego STRUKTURA SYSTEMU EKONOMICZNEGO sfera realna (zasoby i strumienie): przestrzeń geograficzna, zasoby naturalne materialna baza produkcji (budowle, maszyny, linie komunikacyjne itp.), ludność i zmiany w jej strukturze materialna i niematerialna działalność gospodarcza - proces wytwarzania dóbr i usług konsumpcyjnych i produkcyjnych, rzeczowe, finansowe i osobowe czynniki wytwórcze zaangażowane w produkcji, formy nierównowagi w gospodarce (inflacja, niedobory, bezrobocie itp.) sfera organizacyjna rodzaje podmiotów gospodarczych występujące w gospodarce własności alokacja gestii decyzyjnej. sfera regulacji - wzajemne oddziaływania decydentów i wykonawców zadań: normy prawne które są nakazami i zakazami zewnętrznymi, normy wewnętrzne, czyli nakazy i zakazy moralne. SYSTEM EKONOMICZNY Gospodarka naturalna (tradycyjna) Gospodarka kapitalistyczna czysty kapitalizm społeczna gospodarka rynkowa Gospodarka nakazowo-rozdzielcza socjalizm Komunizm Gospodarki mieszane GOSPODARKA NATURALNA grupa ludzi stanowi jednostki konsumpcyjne i produkcyjne wytwarzające samodzielnie wszystkie niezbędne do zaspokojenia swoich potrzeb dobra brak własności podstawą są zwyczaje i tradycje. zmiany w technologii gospodarki lub w stosunkach ekonomicznych dokonują się powoli. GOSPODARKA KAPITALISTYCZNA dominacja własności prywatnej i swoboda transferu praw własności, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, sprawnie działające instytucje obsługujące rynek, integralność rynku, czyli wzajemne uzależnianie się od siebie rynków, konkurencja między podmiotami. 1

2 SPOŁECZNA GOSPODARKA RYNKOWA (ordoliberalizm) rynek jest podstawą ładu gospodarczego ale jest ukierunkowane na wspieranie sprawniejszych, efektywniejszych i silniejszych podmiotów, zadaniem państwa dbałość o zapewnienie warunków dla wolnej konkurencji ale też zapewnienie jakości życia odpowiadającej godności osoby ludzkiej rozstrzyganie konfliktów społecznych dokonuje się na gruncie prawa i na podstawie umowy społecznej wynegocjowane zasady w ramach umowy społecznej powinny być istotnym składnikiem aktywnej polityki gospodarczej państwa i jego programu rozwoju społeczno-gospodarczego realizacja tych programów nie powinna naruszać reguł efektywności ekonomicznej. GOSPODARKA NAKAZOWO- ROZDZIELCZA dominującą rolę odgrywa własność publiczna, istnieje sektor spółdzielczy i ewentualnie prywatny w ograniczonym zakresie, centralizacja zarządzania gospodarką i planowaniem, brak konkurencyjności, nierynkowa alokacja zasobów polegająca na centralnym rozdzielnictwie materiałów, surowców, środków produkcji, środków finansowych, dewiz; gospodarka niedoboru; izolacja gospodarki od tendencji światowych, ukryte bezrobocie biurokracja i zhierarchizowane instytucje. GOSPODARKA NIEDOBORU brak określonego asortymentu, przede wszystkim związana z niewłaściwym kształtowaniem się cen urzędowych głównie na artykuły spożywcze i pierwszej potrzeby, które to ceny często nie pokrywały kosztów ich produkcji. KONWERGENCJA GOSPODARCZA zbliżanie się gospodarek (upodabnianie) gospodarki mieszane. dominują własność prywatna i rynkowa alokacja zasobów, część zasobów znajduje się w rękach państwa i samorządów, istnieje interwencja państwa w życie gospodarcze TYPY GOSPODAREK MIESZANYCH wolnorynkowy kapitalizm anglo-amerykański kontynentalny kapitalizm europejski, socjokapitalizm (Niemcy, Francja, Szwajcaria) kapitalizm nordycki (Norwegia, Szwecja, Dania, Finlandia) rozwinięty kapitalizm państwowy (Singapur) dualne gospodarki rynkowe z dominacją autokratycznego państwa (Chiny, Rosja, Indie, ZEA, Arabia Saudyjska) KAPITALIZM ANGLOAMERYKAŃSKI podstawą do oceny gospodarki są kryteria efektywnościowe każdy jest kowalem własnego losu działanie samoczynnych mechanizmów rynkowych powszechna komercjalizacja odrzucenie interwencjonizmu państwowego odchodzenie od nadmiaru funkcji opiekuńczych państwo jako: strażnik ustroju i praworządności norm, regulator polityki pieniężno-kredytowej W ZASADZIE TYP WYŁĄCZNIE HISTORYCZNY PO WIELKIM KRYZYSIE

3 KAPITALIZM NADREŃSKI liberalna gospodarka zapewniająca sprawiedliwość społeczną względny egalitaryzm odrzucanie ingerencji państwa w bieżące funkcjonowanie gospodarki, negowanie przesocjalizowania państwa szeroki zakres świadczeń społecznych gwarantowanych przez państwo KAPITALIZM SKANDYNAWSKI powszechny, rozbudowany system świadczeń socjalnych, dość niska stopa bezrobocia, dominacja własności prywatnej w gospodarce wyjątkowo wysoki udział redystrybucji w dochodzie narodowym (ponad 60%), KAPITALIZM PAŃSTWOWY wolność gospodarcza preferowanie przedsiębiorców niskie płace zapewniają niskie koszty wytwarzania i wzrost konkurencyjności światowej wysoka stopa inwestycji autokratyzm państwa, ingerencja wspomagająca rozwój gospodarki (eksportu, inwestycji rozwojowych) ekspansja eksportowa, agresywna strategia opanowywania rynków zagranicznych INGERENCJA PAŃSTWA W GOSPODARKĘ ZALETY RYNKU WOLNOKONURENCYJNEGO brak trwałych nadwyżek i niedoborów rynkowych (eliminuje możliwość występowania marnotrawstwa zasobów), optymalna z punktu widzenia wykorzystania stojących do dyspozycji zasobów ilość dóbr i usług, które w sposób optymalny zaspokajają potrzeby, zmiana warunków rynkowych powoduje samoczynne uruchomienie procesów dostosowywania wielkość produkcji do potrzeb, głosowanie pieniędzmi przez konsumentów, bardzo duża innowacyjność gospodarki. WADY RYNKU WOLNOKONURENCYJNEGO nieefektywność: doskonałej konkurencja nie ma, a gospodarka ma naturalną skłonność do monopolizacji, niedoskonała informacja, ograniczona mobilność czynników wytwórczych istnieją koszty zewnętrzne( społeczne), brak zainteresowania przedsiębiorców pewnymi dziedzinami życia gospodarczego, nieefektywna alokacji zasobów i obniżenia dobrobytu społecznego, konsumpcja dóbr negatywnych niestabilność gospodarcza- cykle koniunkturalne 3

4 MOTYWY INTERWENCJI PAŃSTWA niedoskonałość mechanizmu rynkowego, efektywność mikroekonomiczna nie zawsze prowadzi do efektywności makroekonomicznej istnienie dóbr publicznych polityczny mechanizm sprawowania władzy DOBRA PUBLICZNE (czyste) Konsumpcja jest nierywalizacyjna, Konsumpcja jest nieeliminacyjna, Konsumenci ukrywają swoje prawdziwe zapotrzebowanie Problem gapowicza (free rider) DOBRA PUBLICZNE (sensu largo) Dobra finansowane w całości lub części z funduszy publicznych: czyste dobra publiczne (sensu stricto) dobra społeczne Zakres dóbr publicznych sensu largo nie jest wyraźnie określony (zależy od polityków) DOBRA SPOŁECZNE ze względu na cechy fizyczne mogłyby być właściwie dobrami prywatnymi; wytwarza się je dzięki istnieniu urządzeń, które są własnością publiczną i które zostały sfinansowane z funduszy publicznych na skutek prowadzenia polityki społecznej są dostępne dla całego społeczeństwa są produkowane, aby umożliwić konsumpcję osobom, których dochody mogłyby uniemożliwić lub ograniczać ich nabycie, gdyby były alokowane na zasadach rynkowych ochrona zdrowia, edukacja. HAZARD MORALNY wada dostarczania dóbr społecznych przez państwo polega na (negatywnym w skutkach) podejmowaniu przez jednostki nadmiernego ryzyka w przypadku, gdy liczą one na pomoc państwa EFEKTY ZEWNĘTRZNE efekty przecieku występują, gdy jednostki narzucają innym koszty lub korzyści, za które inni nie otrzymują właściwej zapłaty, ani nie ponoszą właściwych kosztów. POZYTYWNE( korzyści zewnętrznych) NEGATYWNE- (zewnętrzne straty) 4

5 NIEDOSKONAŁA KONKURENCJA Konkurencja - proces, w którym podmioty rynkowe współzawodniczą ze sobą w zawieraniu transakcji rynkowych a żaden nie ma wpływu na warunki tej wymiany Konkurencja niedoskonała pojedynczy przedsiębiorca wywiera wpływ na cenę danego dobra. Monopol NIEDOSKONAŁA INFORMACJA jedna ze stron wymiany posiada więcej informacji, niż druga. Problem ceny używanych samochodów FLUKTUACJE GOSPODARCZE życie gospodarcze nigdy nie pozostają w bezruchu. Ciągły ruch do rozkwitu do recesji Czy aby na pewno państwo powinno? państwo nie prowadzi rachunków kosztów i korzyści, działa nieefektywnie, wzrasta konsumpcja dóbr publicznych, obniża się skłonności do przedsiębiorczości, ograniczanie wolności indywidualnej podmiotów gospodarczych. działania państwa są nieskuteczne, bo zanim coś zauważymy, to już się to dzieje (działania państwa są zawsze spóźnione w stosunku do przeciwników działań podmiotów). Funkcje państwa alokacyjna korygowanie alokacji dokonywanej przez rynek: dostarczanie dóbr publicznych, kontrola monopoli naturalnych, przeciwdziałanie monopolizowaniu gospodarki, ochrona konsumenta, redystrybucyjna zmiana podziału dochodów ukształtowanego przez rynek, pomoc społeczna dla najbiedniejszych, stabilizacyjna łagodzenie przebiegu cykli koniunkturalnych np. obniżenie podatków podczas recesji, bank centralny podczas recesji może zwiększyć ilość pieniądza w gospodarce, adaptacyjna - dostosowywanie metod i środków do uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. Ile państwa w gospodarce? Szkoła klasyczna (neoliberalna) gospodarka (rynek) w długim okresie doprowadzi do równowagi i neutralności pieniądza państwo nie powinno ingerować w gospodarkę, a pieniądz nie odgrywa jako odrębny instrument istotnej roli Keynes owska (interwencjonizm) Gospodarka z natury jest niestabilna i wymaga pomagania - stosowania instrumentów polityki gospodarczej w celu wyeliminowania bezrobocia (zwiększanie wydatków budżetowych) i inflacji (zmniejszanie wydatków budżetowych) 5

6 Ile państwa w gospodarce? Szkoła monetarna Gospodarka z natury jest stabilna Szkoła podażowa Ważne jest zarządzanie podażą i bodźce do pracy, oszczędzania i inwestowania wykorzystanie redukcji stóp podatkowych, co wzmocni motywację ludzi do pracy, oszczędzania i inwestowania Szkoła racjonalnych oczekiwań Polityka makroekonomiczna jest jałowa ludzie mając informację o zamierzonych posunięciach rządu zawczasu dostosują swoje działania do tych posunięć, w rezultacie czego nic się nie zmieni Marksizm Aktywność państwa we wszystkich dziedzinach gospodarki CELE INTERWENCJONIZMU ograniczenie bezrobocia do poziomu uznanego za niezbędny, a nawet korzystny dla gospodarki, pobudzenie popytu globalnego, którego niedostateczny poziom uznaje się za jedną z przyczyn wahań koniunkturalnych podniesienie tempa wzrostu gospodarczego. NARZĘDZIA INTERWENCJONIZMU inwestycje państwowe pozwalające zwiększyć zatrudnienie bez wzrostu podaży dóbr i usług (np. roboty publiczne); dotacje do nierentownych przedsiębiorstw lub ich nacjonalizacja; protekcjonizm w zakresie handlu zagranicznego; prawo (antymonopolowe, ochrona konsumenta); płatności transferowe, polityka monetarna; polityka fiskalna. REGULACJA państwowe narzędzie kontroli nad przemysłem. polityka gospodarcza DEREGULACJA zmniejszenie oddziaływania państwa na ekonomiczną sferę kraju 6

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ

Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne. Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Polityka gospodarcza materiały do wykładu Doktryny polityczno -ekonomiczne Dr hab. Krzysztof Oplustil Katedra Polityki Gospodarczej UJ Merkantylizm XV/XVI w., Hiszpania, Francja, Anglia, Włochy Ideologia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Makrostruktury gospodarcze

Makrostruktury gospodarcze 1 Kinga Łukasik Makrostruktury gospodarcze Sektor publiczny jest częścią gospodarki, która zajmuje się dostarczaniem dóbr i usług dla państwa i obywateli. Jego działalność ma zastosowanie na poziomie państwowym,

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?

KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? KONKURENCYJNA POLSKA Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Michał Boni Tomasz Geodecki Jerzy Hausner Aleksandra Majchrowska Krzysztof Marczewski Marcin Piątkowski Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Bardziej szczegółowo

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce

Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Krajowa pomoc regionalna w specjalnych strefach ekonomicznych w Polsce Adam A. Ambroziak SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Ludmiła Kryskova Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZZWROTNE I ZWROTNE INSTRUMENTY POMOCY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Streszczenie We współczesnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk.

WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. WYMAGANIA EDUKACYJNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI na podstawie Programu nauczania wydawnictwa Nowa Era Klasa 1a LO, rok szk. 2012/2013 Odniesienie do treści podstawy programowej Materiał nauczania Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Efektywność jako cel prywatyzacji

Efektywność jako cel prywatyzacji Martyna Sługocka Efektywność jako cel prywatyzacji I Prywatyzacja sektora publicznego w gospodarce to zjawisko wielopłaszczyznowe. Nie ma możliwości przedstawienia wzorców, które gwarantowałyby powodzenie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STRATEGIA ROZWOJU KRAJU 2007 2015 Warszawa, listopad 2006 r. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 roku Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości klasy pierwsze Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej

Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Test sprawdzający 1. Podstawy gospodarki rynkowej Grupa A Imię i nazwisko... Klasa... Data... I. (15 pkt) Rozwiąż test. W każdym punkcie tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 1) Rynek to: A. tylko mechanizm

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość

Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Wymagania edukacyjne z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości do podręcznika Krok w przedsiębiorczość Dział programu Lp. Temat lekcji 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 1. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 2. Role społeczne i rodzaje zachowań 3. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości

Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Wymagania edukacyjne Podstawy przedsiębiorczości Dział programu Lp. Temat KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA 2. Kim jest osoba przedsiębiorcza? Typy osobowości 3. Role społeczne i rodzaje zachowań 4. Komunikacja

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014

Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2014 Copyright by Wydawnictwo REA s.j., Warszawa 2014 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców:

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne

I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne Bibliografia Begg D., Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2003 Beksiak J. red., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001 Zofia Dach, Mikroekonomia, Kraków 2002 I. Podstawowe pojęcia ekonomiczne 1. Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości

Makroekonomia dr Adrian Horzyk (horzyk@uci.agh.edu.pl) Wykład Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Makroekonomia nauka o gospodarce jako całości Literatura: 1. Begg D., Fischer S., Dornbush R., Ekonomia. Makroekonomia., PWE, Warszawa 1998. 2. Kameschen D.R., McKenzie R.B., Nardinelli C., Ekonomia, tłumacz.

Bardziej szczegółowo

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY A PRZEDSIĘBIORSTWO WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 RAFAŁ TYSZKIEWICZ Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu KRYZYS EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 7

Zeszyty naukowe nr 7 Zeszyty naukowe nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2008 Krystyna Przybylska Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę

Bardziej szczegółowo

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1.

Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca II.1. II. Ocena bieżącej sytuacji gospodarczej i prognoza II.1. Cykl koniunkturalny i sytuacja bieżąca W II kw. 2013 r. gospodarka polska weszła na ścieżkę wyższego wzrostu, rosnąc przez ostatnie półtora roku

Bardziej szczegółowo

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło

Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz. Projekt okładki Jacek Tarasiewicz. Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Recenzent prof. nadzw. dr hab. Jan Krzysztof Solarz Projekt okładki Jacek Tarasiewicz Redaktor Teresa Zwierzyńska-Bubałło Opracowanie typograficzne Anna Wojda Copyright by Wydawnictwo Key Text Warszawa

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO

PRZYCZYNY TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Marcin Brol Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PRZYCZYNY TRUDNOŚCI WE WSPÓŁPRACY SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Wprowadzenie Funkcjonowanie sfery gospodarki publicznej i sfery podmiotów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015.

Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. Program nauczania ogólnego z Podstaw Przedsiębiorczości w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr. H. Sucharskiego w Myszkowie na lata 2012-2015. a) Szczegółowe cele kształcenia i wychowania. W podstawie programowej,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych

Koncepcja wspólnych obszarów walutowych MICHAŁ LACHOWICZ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, doktorant Koncepcja wspólnych obszarów walutowych 1. Wstęp Wspólny obszar walutowy to terytorium obejmujące kraje lub

Bardziej szczegółowo