Technologie informatyczne, dostęp do dobrej edukacji przeciw wykluczeniu społecznemu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Technologie informatyczne, dostęp do dobrej edukacji przeciw wykluczeniu społecznemu."

Transkrypt

1 Henryk BEDNARCZYK, Małgorzata SZPILSKA Institute for Sustainable Technologies National Research Institute Work Pedagogy of Innovative Economy Centre Technologie informatyczne, dostęp do dobrej edukacji przeciw wykluczeniu społecznemu. Wprowadzenie Wykluczenie cyfrowe dzisiaj jest głównym elementem, czynnikiem, sprawcą wykluczenia społecznego. Ważne programy ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu odnajdujemy w aktualnej Strategii Europa Obok priorytetów rozwoju inteligentnego i rozwoju zrównoważonego akcentowany jest rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu. Dla realizacji ww. priorytetów Komisja UE przedstawia siedem projektów przewodnich: unia innowacji, młodzież w drodze, europejska agenda cyfrowa, Europa efektywnie korzystająca z zasobów, polityka przemysłowa w erze globalizacji, europejski program walki z ubóstwem, program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia. Przedstawiamy realną współpracę międzynarodową Work Pedagogy of Innovative Economy Centre of the Institute for Sustainable Technologies National Research Institute in Radom, Poland, w projektach europejskich w zakresie 4 grup tematycznych: 1. Technologie informatyczne innowacyjność kształcenia Projekty znajdujące się w tej grupie dotyczą wsparcia osób o niskich kwalifikacjach, zagrożonych bezrobociem i wykluczeniem społecznym. Podjęte prace dotyczyły wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu podniesienia lub zmiany kwalifikacji osób dorosłych, a tym samym podniesienia ich szans na rynku pracy oraz zwiększania uznawalności kwalifikacji uzyskanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej. Globalisation and opportunities vocational education for transnational careers (Globalizacja a możliwości kształcenie zawodowe dla kreowania międzynarodowych karier); Celem projektu realizowanego w latach była identyfikacja form kształcenia oraz możliwości budowania kariery zawodowej wśród migrantów na międzynarodowym rynku pracy. Dokonano analizy problemów związanych ze zjawiskiem migracji w państwach partnerskich, w tym barier uczestnictwa w kształceniu zawodowym oraz pełnej i świadomej aktywności w społeczeństwie wiedzy. Przygotowano i wydano pod redakcją M. Gag, K. Sławińskiej i M. Sołtysiak publikację Globalisation and Opportunities: Vocational Education for Transnational Careers. Partnerstwo projektu tworzyły: Frankfurt University, Passage ggmbh (Niemcy), Akdeniz University (Turcja); Sinnos Soc. Cooperativa Sociale-ONLUS (Włochy); Nasc, the Irish Immigrant Support Centre (Irlandia), L&G Business Services Ltd., (Rumunia) oraz Akses (Czechy). 1

2 European Outpalcement Framework Vocational Support for People with Difficulties on Employment Access (Europejskie Ramy Outplacementu Wsparcie dla Osób Poszukujących lub Zmieniających Zatrudnienie), Celem projektu było doskonalenie procesu poszukiwania zatrudnienia oraz optymalizacja procesów dostosowywania kwalifikacji osób poszukujących pracy do potrzeb przedsiębiorców. Opracowano i pilotażowo przetestowano w sześciu krajach model szkoleń podnoszących kompetencje tutorów (pracowników instytucji edukacyjnych) i mentorów (pracowników przedsiębiorstw) uczestniczących w procesach szkoleń zawodowych na stanowisku pracy, świadcząc tzw. usługi outplacementu. Opracowano przewodnik metodologiczny dla mentorów i tutorów 1. Projekt zrealizowano w latach , w partnerstwie siedmiu krajów europejskich: Austrii (Schulungszentrum Fohnsdorf), Polski (ITeE PIB), Grecji (Dimitra Institute), Danii (Randers Bo-Og Erhvervstraening), Słowenii (School Center Ptuj i Univerzitetni Rehabilitacijski Instytut Republike Slovenije), Słowacji (Coop Institute of Education) i Portugalii (CESIS). Supporting system for nonformal and informal learning for low-skilled workers (System wsparcia uczenia się pozaformalnego i nieformalnego dla osób o niskich kwalifikacjach), Nadrzędnym celem realizowanego projektu jest aktywizacja pracowników o niskich kwalifikacjach oraz opracowanie i przetestowanie zasad, sposobów uznawania wyników uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. W projekcie opracowane zostaną interaktywne kursy w zakresie budownictwa, które mogą być umieszczone na nośniku elektronicznym (wersja off-line) lub platformie informatycznej IT (wersja online). Prace w ramach dwuletniego projektu ( ) koordynuje zespół Ośrodka Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki ITeE PIB. W skład partnerstwa wchodzą ponadto: TNOiK Oddział w Gdańsku, Polskie Stowarzyszenie Gipsu (Polska), Ente ACLI Istruzione e formazione Professionale Friuli Venezia Giulia (Włochy) oraz Universitatea Dunarea de Jos din Galati (Rumunia). Mobility in Building Construction Sector through ECVET (ECVET-BUD) (Mobilność w sektorze budownictwa poprzez system ECVET) Głównym celem projektu jest promocja elastyczności i uznawania efektów uczenia się uzyskiwanych na drodze nieformalnej i pozaformalnej. ECVET-BUD wspiera implementację europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET) w sektorze budownictwa oraz promuje transfer umiejętności, kompetencji i kwalifikacji, a także mobilność pracowników. Projekt zakłada zaprojektowanie modelu przyznawania, akumulacji i uznawania punktów ECVET dla ocenionych i zwalidowanych kompetencji zawodowych przypisanych do odpowiednich jednostek efektów uczenia się. 1 J. Religa (red.) (2011), Przewodnik metodologiczny dla tutorów i mentorów, Radom, ITeE PIB. 2

3 Partnerstwo projektu: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa TNOiK (lider, Polska), Training 2000 (Włochy), ENAIP (Włochy), Stiftung ECAP Schweiz (Szwajcaria), Instytut Technologii Eksploatacji PIB (Polska), Związek Zawodowy Budowlani (Polska). 2. Kształcenie dla umiejętności cyfrowych Grupa ta obejmuje projekty w sposób szczególny dotyczące nowych metod i jakości pracy instytucji edukacji zawodowej celem wsparcia rozwoju umiejętności informatycznych w procesie nauczania i uczenia się. Wymienione projekty dotyczą najnowszych międzynarodowych przedsięwzięć Work Pedagogy of Innovative Economy Centre, ITeE PIB: Innovation Laboratories for the Quality Assurance of Vocational Education and Training (Laboratoria Innowacji dla zapewnienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego), i-lab2 Koncepcja projektu i-lab2 powstała w Ośrodku na bazie rezultatów uzyskanych w ramach projektu i-lab1 European i-lab Competence Development Programme, zrealizowanego w międzynarodowym partnerstwie: Wielka Brytania (University of Essex, CamProf), Polska (ITeE PIB), Rumunia (Executive Agency for Higher Education and Research Funding), Turcja (BCD), Grecja (IDEC) w latach Przyniósł on między innymi uruchomienie w Work Pedagogy of Innovative Economy Centre, ITeE PIB w Radomiu pierwszego w Polsce laboratorium innowacji. Ideą nowego przedsięwzięcia jest zapewnienie jakości edukacji i szkoleń zawodowych, realizowanych w krajach UE poprzez wykorzystanie laboratoriów innowacji w procesach dydaktycznych. Uruchomione zostaną trzy nowe i-laby w instytucjach partnerskich, opracowana nowa wersja językowa specjalistycznego programowania komputerowego VBS wspierającego pracę w laboratoriach. Zaplanowano też rozwój kompetencji nauczycieli i trenerów kształcenia zawodowego nowo powstałych laboratoriów, w zakresie moderowania sesji warsztatowych oraz obsługi innowacyjnego oprogramowania komputerowego (zgodnie z opracowanym w ramach pierwszej edycji projektu i-lab1 standardem kwalifikacji zawodowych moderatora sesji i-lab). Dzięki różnorodności profilu działalności instytucji partnerskich zidentyfikowane zostaną nowe zastosowania laboratoriów innowacji w edukacji i szkoleniach zawodowych, które wzbogacą Przewodnik Dobrych Praktyk 2. W nowej edycji projektu i-lab do współpracy zaproszono: Uniwersytet Rzeszowski, School Center Ptuj (Słowenia), Sächsische Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbh (Niemcy), IDEC (Grecja) oraz Uniwersytet w Galati (Rumunia). Integrated e-training & e-stage for People with Physical Disabilities to Work at Home as Call Center Representatives (IT-Call) (Zintegrowane e-szkolenia i e-staże dla osób z fizyczną niepełnosprawnością do pracy w domu jako operatorzy telecentrów) IT-Call 2 J. Religa, M. Kacprzak (2008), Laboratorium innowacji przewodnik dobrych praktyk, ITeE PIB Radom. 3

4 Ten nowy projekt ma na celu budowę platformy internetowej i opracowanie pakietu innowacyjnych materiałów edukacyjnych dla osób z fizyczną niepełnosprawnością w celu podniesienia ich szans na rynku pracy i przygotowania ich do pracy w telecentrach. Głównym celem projektu jest przygotowanie osób z fizyczną niepełnosprawnością do pracy w domu jako operatorzy telecentrów. Projekt przewiduje opracowanie kursu składającego się z 7 modułów w zidentyfikowanych obszarach potrzeb szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w wygodnej formie e-learningowej. Dodatkowe wsparcie stanowić będą filmy instruktażowe i ścieżki dźwiękowe umożliwiające e-praktyki między uczestnikami szkoleń. Partnerstwo projektu: POINT Project Construction & Engineering Trading LLC (lider, Turcja), Berufsfoerderungswerk (Niemcy), Instituto de Formacion Integral, S.L.U.(Hiszpania), Centro Internazionale per la Promozione dell`educazione (Włochy), Nadacia Mojmir (Słowacja), Instytut Technologii Eksploatacji-PIB (Polska); TAKIDD (Turcja). Economic Literacy in Education (Umiejętności ekonomiczne w edukacji), ww.imre.ro/elite Celem projektu realizowanego w ramach programu Grundtvig w latach było promowanie wśród osób dorosłych umiejętności, pozwalających na zrozumienie głównych czynników ekonomicznych wywierających wpływ na ich życie i umożliwiających im lepsze podejmowanie decyzji oraz uczestniczenie w życiu lokalnych środowisk. Na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych opracowano innowacyjny program szkoleniowy promujący podstawową wiedzę ekonomiczną przydatną w życiu codziennym. Dwuletni projekt realizowało w latach międzynarodowe partnerstwo koordynowane przez Enfield Council (Wielka Brytania), w składzie: Federacion De Empresarios Del Metal De La Provincia De Alicante (Hiszpania); Institut de Formation et d Apui aux initiatives de Développment (Francja), Prometeo (Włochy), Espace Formation Pme (Belgia); Fundatia Institutul Multimedio Romano (Rumunia), Schulungszentrum Fuhnsdorf (Austria), Instytut Technologii Eksploatacji PIB (Polska). Jako rezultat współpracy, wydano między innymi publikację zwartą Economic Literacy in Education pod redakcją B. Charles, E. Kozieł, K. Sławińskiej. 3. Edukacja środowiskowa Grupa ta obejmuje projekty dotyczące innowacyjnych przedsięwzięć edukacji informatycznej w środowisku lokalnym, w tym edukacji międzypokoleniowej, społecznej sieci komputerowej, budowaniu partnerstwa dla społeczeństwa informacyjnego w celu przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w powiecie zwoleńskim. esycyna Społeczna sieć komputerowa w powiecie zwoleńskim Celem projektu była budowa lokalnej sieci komputerowej ogólnodostępnej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Powstały: Gminne Centra Informacji w gminie Zwoleń i w gminie Kazanów granty Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Otrzymaliśmy istotną pomoc od Niemieckiego Związku Uniwersytetów 4

5 Powszechnych. Dzisiaj sieć to 81 komputerów w 51 epunktach w 44 miejscowościach. Codziennie w naszej sieci przed komputerami zasiada osób, głównie dzieci, młodzieży rzadziej dorośli. Prowadzone są zajęcia dla ok dzieci i młodzieży z udziałem rodziców i dziadków w formie Wakacji z komputerem i nie tylko oraz Pikniki integracyjne. Od 2000 roku trwa intensywna edukacja informatyczna. Odbyło się XXXVI kursów, które ukończyło 1412 słuchaczy. Kilkudziesięciu słuchaczy ukończyło studia podyplomowe, powstały 2 prace doktorskie. Dziedzictwo i rozwój LEADER ( ) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich W wyniku integrowania środowiska lokalnego e-aktywizacji powstały Lokalne Grupy Działania najpierw w jednej gminie potem w 6 gminach.. W projekcie Leader realizowany jest kolejny III etap projektu Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju już w 11 okolicznych gminach: Ciepielów, Gózd, Iłża, Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kazanów, Pionki, Policzna, Przyłęk, Tczów i Zwoleń. ( ). Zrealizowano kilka projektów odnowy wsi, kilkanaście małych projektów, głównie w rozwoju działalności kulturalnej i turystyki. Brak jest zgłoszeń w komponentach projektu: różnicowania działalności nierolniczej oraz tworzenia i rozwoju Wieś Praca dla Aktywnych (2010) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem projektu było wsparcie aktywizacji zawodowej, poprawa zdolności do zatrudnienia mieszkańców 5 gmin powiatu zwoleńskiego poprzez zastosowanie technologii informatycznych w doradztwie zawodowym na odległość. W projekcie uczestniczyły 64 osoby dorosłe z minimalnym przygotowaniem zawodowym do 34. roku życia, w tym nieposiadające doświadczeń zawodowych osoby w niemobilnym wieku zawodowym (po 45. roku życia), mające trudności z dostosowaniem się do wymogów współczesnej gospodarki rynkowej oraz długotrwałe bezrobotni, rolnicy, małżonkowie rolników, domownicy, którzy chcą podjąć zatrudnienie poza sektorem rolnym. Rezultaty projektu: kursy informatyczne ukończyło 81 osób, wdrożono doradztwo zawodowe on-line, opracowano 61 indywidualnych planów działania, czasowe zatrudnienie znalazło 13 osób a 12 osób skierowano na szkolenia. Integracja lokalna e-aktywizacja (2010) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Celem projektu było stworzenie warunków do pełnej integracji społecznej w aspekcie międzypokoleniowym i aktywizacja społeczna mieszkańców wsi powiatu zwoleńskiego poprzez wspólne uczenie się i nabycie umiejętności komunikowania się za pośrednictwem Internetu w 10 miejscowościach. Uruchomiono epunkty integracyjne: Barycz, Jasieniec, Sycyna, Zielonka, Czarnolas, Policzna, Kazanów, Przyłęk, Tczów, Zwoleń. Rezultaty projektu: 10 pikników integracyjnych, warsztaty obsługi komputera i technologii informatycznych, integracyjne wakacje. W projekcie (kursach) uczestniczyło 81 mieszkańców z 10 wsi powiatu zwoleńskiego w wieku od 7 do 80 lat. Edukacja międzypokoleniowa Living Memory, MEVA ( ) Program Leonardo da Vinci 5

6 Cel projektu: promowanie znajomości technologii cyfrowych wśród osób starszych zamieszkujących tereny wiejskie poprzez nowoczesne metody ICT do międzypokoleniowego kształcenia osób powyżej 50. roku życia zamieszkujących tereny wiejskie, którzy mają utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii z powodu sytuacji społecznej, ekonomicznej lub geograficznej. Partnerstwo projektu: Departament of Education Diputació de Barcelona (Spain), Institute for Sustainable Technologies National Research Institute (Poland), Schulungszentrum Fohnsdorf (Austria), Nova Distance (Sweden). Partnerstwo dla społeczeństwa informacyjnego przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminach powiatu zwoleńskiego (einclusion ) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 180 gospodarstw domowych ze względu na niepełnosprawność członka rodziny bądź niekorzystną sytuację materialną uczniów gimanzjum poprzez zapewnienie rodzinie sprzętu komputerowego, dostępu do Internetu, doradztwa i szkoleń. Partnerstwo: Powiat Zwoleński zarządzający projektem (gospodarstwa domowe z niepełnosprawnymi, rodziny zastępcze, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych), Gmina Zwoleń (gospodarstwa domowe z uczniami gimnazjów), Stowarzyszenie Oświatowe Sycyna (grupa uzdolnionej młodzieży Talenty, szkolenia, doradztwo edukacyjne i informatyczne, w tym on-line, ewaluacja projektu). Educate Generation Edukacja międzypokoleniowa GRUNDTVIG 2 (LLP) Idea, cele projektu: wymiana doświadczeń nauczania technologii informatycznych dorosłych, wypracowanie interdyscyplinarnego podejścia do nauczania ICT dorosłych. Rezultaty projektu: strona internetowa, strona S.O. Sycyna, e-book poradnik międzypokoleniowej edukacji informatycznej dobre praktyki: programy kursów, materiały dydaktyczne. W warsztatach w 6 krajach uczestniczyło 18 osób (w tym 4 dorosłe osoby uczące się). Partnerstwo projektu: Adult Education Centres of the Ministry of Education and Culture, (Cyprus), Second Chance School of Serres SCS, (Greece), Sycyna Educational Society, (Poland), Centre of lifelong learning Triana, (Spain), Polo Europeo della Conoscenza IC Lorenzi, Fumane-Verona, (Italy), Inspectorate of Correction Region of Klaipeda, (Lithuania), State Probation Service Daugavpils District, (Latvia), Regional Chamber of Craft and Small Business, Sežana (Slovenia), Regionalas Attistibas Atbalsta Centrs Ritums, Liepaja, (Latvia). (Bednarczyk, 2011) 4. Identyfikacja kompetencji zawodowych uzyskiwanych w procesie pracy Najnowsze przedsięwzięcie ITeE-PIB (realizowane od grudnia 2012r.), które prowadzi do lepszego poznania i zrozumienia potrzeb pracodawców. Projekt Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców, na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Głównym rezultatem 6

7 projektu będą - opracowane przy udziale partnerów społecznych opisy 300 zawodów i specjalności pozaszkolnych oraz przyporządkowane im kompetencje w układzie: wiedza, umiejętności i inne wymagania, w tym kompetencje społeczne. Standardy kompetencji będą rekomendowane urzędom pracy do stosowania. Opisy zadań zawodowych i wymaganych kompetencji usprawniają komunikacje między pracodawcami a poszukującymi pracy. Są narzędziem do projektowania szkoleń w oparciu zdiagnozowane luki kompetencyjne. Stanowią podstawę dla tworzenia wiarygodnego, alternatywnego do formalnego systemu uczenia się i potwierdzania nabytych umiejętności i ułatwią znalezienie zatrudnienia. Podsumowanie Doświadczenia Work Pedagogy of Innovative Economy Centre, ITeE-PIB w projektach europejskich, członkostwo w sieciach współpracy, współpraca z wiodącymi uniwersytetami i instytucjami świata sprzyja zamierzeniom modernizacji polskiego systemu ustawicznej edukacji zawodowej i dyskusji nad kształtem edukacji zawodowej w przyszłości. Ośrodek jest także przygotowany do pracy nad opracowywaniem i wdrażaniem europejskich ram kwalifikacji i oferuje współpracę w realizacji projektów krajowych i międzynarodowych w zakresie innowacyjnej ustawicznej edukacji zawodowej oraz upowszechniania rezultatów badań w uznanym i wydawanym przez nas czasopiśmie Edukacja Ustawiczna Dorosłych Polish Journal of Continuing Education. Literatura 1. Bednarczyk H. (2008), W środowisku naukowym pedagogiki pracy i europejskiej przestrzeni badań i edukacji, Pedagogika Pracy nr 50, s Charles B., Kozieł E., Sławińska K. (2011), Economic literacy in education, ITeE PIB, Radom. 3. EUROPA 2020, (2010), Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komunikat Komisji, KOM (2010) 2020, Bruksela. 4. Koprowska D., Religa J. (2012): Międzynarodowe projekty ustawicznej edukacji zawodowej. Edukacja Ustawiczna Dorosłych/Polish Journal of Continuing Education nr 3, s Koprowska D., Skoczylas K., Szpilska M., (2011), Ustawiczna edukacja zawodowa w międzynarodowej przestrzeni badań, Edukacja Ustawiczna Dorosłych 4, s Schelten A., (2005), Grundlagen der Arbeitspädagogik/Podstawy pedagogiki pracy, Frenz Steiner Verlag GmbH. 7

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych

URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych Małgorzata Budzyńska Urząd Komitetu Integracji Europejskiej Koncepcja kształcenia ustawicznego w Unii Europejskiej jako jeden ze sposobów realizacji Strategii Lizbońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Przewodnik po programie

ERASMUS+ Przewodnik po programie ERASMUS+ Przewodnik po programie Tłumaczenie przygotowane przez biuro Posła do Parlamentu Europejskiego dra Marka Migalskiego 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ A - INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 980. Informacja. Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Kształcenie dorosłych w wybranych krajach Unii Europejskiej Sierpień 2003 Justyna Osiecka-Chojnacka Informacja Nr 980

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE

MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE MIĘDZYNARODOWY RAPORT MAPOWANIE KOMPETENCJI JAKO NOWE NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W FIRMIE W P R O W A D Z E N I E Jednym z głównych celów europejskiego programu Leonardo da Vinci Uczenie się Przez

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

projektów Programu Leonardo da Vinci

projektów Programu Leonardo da Vinci projektów Programu Leonardo da Vinci Kompendium projektów Programu Leonardo da Vinci 2008 Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Zespół redakcyjny: Grzegorz Piotrkiewicz,

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się

Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Od kompetencji do kwalifikacji diagnoza rozwiązań i praktyk w zakresie walidowania efektów uczenia się Warszawa 2013 Redakcja merytoryczna: dr Ewa Bacia Recenzenci: prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r.

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych. Warszawa, 28 marca 2014r. Erasmus+ Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkoleń zawodowych Warszawa, 28 marca 2014r. 2007 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + U c z e n i e s i ę p

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Załącznik do uchwały Nr 160/2013 Rady Ministrów z dnia 10 września 2013 r. Warszawa, wrzesień 2013 Niniejszy dokument jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespołu do spraw uczenia się przez całe życie,

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC)

Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Umiejętności Polaków wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Osób Dorosłych (PIAAC) Redakcja merytoryczna: dr Maja Rynko Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Górniak prof. dr hab. Irena E. Kotowska dr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo