ANEKS SYSTEM FINANSOWANIA KOSZTÓW NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANEKS SYSTEM FINANSOWANIA KOSZTÓW NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM"

Transkrypt

1 S ł a w o m i r P e s z k o w s k i SYSTEM FINANSOWANIA KOSZTÓW NADZORU NAD RYNKIEM FINANSOWYM CZĘŚĆ II. Rozwiązania sektorowe ANEKS RAMOWE ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW SYSTEMU ROZLICZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH SEKTORACH RYNKU FINANSOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. Warszawa 2016

2 I. SEKTORY ROZLICZANE WEDŁUG MODELU ZALICZKOWEGO I.1. SEKTOR SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZEDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH Pods taw a p ra wna: art. 61b ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1350, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie wpłat na finansowanie kosztów nadzoru nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi oraz Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową (Dz. U. poz. 1212) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad działalnością spółdzielczych kasami oszczędnościowo-kredytowych i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa nie podlega obowiązkowi daninowemu Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : suma aktywów bilansowych według stanu na 31 grudnia danego roku kalendarzowego, za który należna jest wpłata wykazany w zbadanym i zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,024% wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości Z a l i c z k i : kwartalne Podstaw a u s t a l e n i a i w y s o k o ś ć z a l i c z k i : 0,006% sumy aktywów bilansowych według stanu na dzień kończący kwartał poprzedzający kwartał, za który jest ustalana zaliczka T e rm i n w p ł a c e n i a z a l i c z k i : ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj. do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października O b o w i ą z k i i n f o rm a c y j n e w z w i ą z k u z w p ł a t ą z a l i c z k i : obowiązek jednoczesnego przekazania KNF informacji o podstawie naliczenia zaliczki, okresie, którego dotyczy, oraz jej wysokości; informację sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów M o ż l i w o ś ć w s t r z y m a n i a w p ł a t z a l i c z e k : przewidziana wstrzymanie następuje w drodze komunikatu Przewodniczącego KNF ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki. M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u P rze w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do 31 lipca danego roku T e rm i n u i s z c z e n i a n i e d o p ł a t y l u b z w ro t u n a d p ł a t y : uiszczenie niedopłaty następuje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia; kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez kasę w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a r a c j i : 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia O p ł a t y j e d n o ra z o w e : nie występują 2

3 I.2. SEKTOR INSTYTUCJI PŁATNICZYCH Podstaw a p raw n a : art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1776) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad działalnością instytucji płatniczych Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : krajowe instytucje płatnicze Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez krajową instytucję płatniczą, w tym także przez jej agentów, przy czym do całkowitej kwoty transakcji nie wlicza się transakcji płatniczych krajowej instytucji płatniczej wykonywanych w realizacji czynności wyłączonych przez art. 6 ustawy o usługach płatniczych, bez względu czy wyłączenie zależne jest od świadczenia innych usług. Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,075%, z tym że: 1) do transakcji płatniczych krajowych instytucji płatniczych świadczących wyłącznie: a) usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, stosuje się stawkę 0,025%, b) usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, stosuje się stawkę 0,05%, 2) do działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, oraz do transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług płatniczych stosuje się stawkę 0,0025% w odniesieniu do danej usługi niezależnie od tego, czy dostawca prowadzi rachunek płatniczy dla użytkownika, oraz od rodzaju i liczby czynności podejmowanych przez dostawcę w celu wykonania transakcji poszczególne stawki wyznaczono w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości Z a l i c z k i : półroczne Podstaw a u s t a l e n i a i w y s o k o ś ć z a l i c z k i : 0,075% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka, z tym że: 1) w przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka; 2) w przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka; 3) w przypadku transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub do transakcji płatniczych wykonanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,0025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka. T e rm i n w p ł a c e n i a z a l i c z k i : ostatni dzień czwartego miesiąca danego półrocza - tj. 30 kwietnia i 31 października O b o w i ą z k i i n f o rm a c y j n e w z w i ą z k u z w p ł a t ą z a l i c z k i : obowiązek jednoczesnego przekazania KNF informacji o podstawie naliczenia zaliczki, okresie, którego dotyczy, oraz jej wysokości, a w przypadku wpłaty zaliczki należnej za drugie półrocze, jeżeli nie jest to pierwsza zaliczka po rozpoczęciu działalności, także o wysokości zaliczki wpłaconej za pierwsze półrocze; informację za zaliczkę za I półrocze sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia 3

4 Prezesa Rady Ministrów, a za zaliczkę za II półrocze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów M o ż l i w o ś ć w s t rzym a n i a w p ł a t z a l i c z e k : przewidziana w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez krajowe instytucje płatnicze wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru wstrzymanie następuje w drodze komunikatu Przewodniczącego KNF ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u P rz e w o d n i c z ą c e g o KNF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do 20 sierpnia danego roku T e rm i n u i s z c z e n i a n i e d o p ł a t y l u b z w ro t u n a d p ł a t y : uiszczenie niedopłaty następuje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia; kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez kasę w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a r a c j i : 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia O p ł a t y j e d n o r a z o w e : występują z tytułu wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych lub zmiany dokonanego wpisu oraz wydania lub zmiany zezwolenia na świadczenia usług płatniczych suma wpłat z tytułu opłat za dany rok pomniejsza wartość kosztów nadzoru pokrywanych w drodze wpłat. I.3. SEKTOR INSTYTUCJI PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO Podstaw a p ra w n a : art. 132ze ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. poz. 1523) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad działalnością instytucji pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : krajowe instytucje pieniądza elektronicznego Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : ustalana na dzień 1 stycznia następnego roku kalendarzowego średnia arytmetyczna sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie poprzednich dwunastu miesięcy kalendarzowych, przy czym przez sumę zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego rozumie się wartość pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,06% (wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów poniżej maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości 0,075%) Z a l i c z k i : półroczne Podstaw a u s t a l e n i a i w y s o k o ś ć z a l i c z k i : 0,03% średniej arytmetycznej sum zobowiązań finansowych z tytułu wydanego pieniądza elektronicznego obliczonych na koniec każdego dnia kalendarzowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka 4

5 T e rm i n w p ł a c e n i a z a l i c z k i : ostatni dzień czwartego miesiąca danego półrocza - tj. do 30 kwietnia i do 31 października O b o w i ą z k i i n f o rm a c y j n e w z w i ą z k u z w p ł a t ą z a l i c z k i : obowiązek jednoczesnego przekazania KNF informacji o podstawie naliczenia zaliczki, okresie, którego dotyczy, oraz jej wysokości, a w przypadku wpłaty zaliczki należnej za drugie półrocze, jeżeli nie jest to pierwsza zaliczka po rozpoczęciu działalności, także o wysokości zaliczki wpłaconej za pierwsze półrocze; informację za zaliczkę za I półrocze sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a za zaliczkę za II półrocze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów M o ż l i w o ś ć w s t rzym a n i a w p ł a t z a l i c z e k : przewidziana w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez krajowe instytucje płatnicze wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru wstrzymanie następuje w drodze komunikatu Przewodniczącego KNF ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u P rz e w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do dnia 20 sierpnia danego roku T e rm i n u i s z c z e n i a n i e d o p ł a t y l u b z w ro t u n a d p ł a t y : uiszczenie niedopłaty następuje w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia; kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez kasę w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji. T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a r a c j i : 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia O p ł a t y j e d n o r a z o w e : występują z tytułu wpisu do rejestru dostawców usług płatniczych lub zmiany dokonanego wpisu oraz wydania lub zmiany zezwolenia na świadczenia usług płatniczych suma wpłat z tytułu opłat za dany rok pomniejsza wartość kosztów nadzoru pokrywanych w drodze wpłat. I.4. SEKTOR BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Podstaw a p raw n a : art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2014 r. poz. 873, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych (Dz. U. poz. 844) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nad działalnością biur usług płatniczych Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : biura usług płatniczych Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro, w tym także przez jego agentów Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,025% (wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości) Z a l i c z k i : półroczne Podstaw a u s t a l e n i a i w y s o k o ś ć z a l i c z k i : 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez dane biuro usług płatniczych w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka T e rm i n w p ł a c e n i a z a l i c z k i : ostatni dzień czwartego miesiąca danego półrocza tj. do 30 kwietnia i do 31 października 5

6 O b o w i ą z k i i n f o rm a c y j n e w z w i ą z k u z w p ł a t ą z a l i c z k i : obowiązek jednoczesnego przekazania KNF informacji o podstawie naliczenia zaliczki, okresie, którego dotyczy, oraz jej wysokości, a w przypadku wpłaty zaliczki należnej za drugie półrocze, jeżeli nie jest to pierwsza zaliczka po rozpoczęciu działalności, także o wysokości zaliczki wpłaconej za pierwsze półrocze; informację za zaliczkę za I półrocze sporządza się według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, a za zaliczkę za II półrocze według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów M o ż l i w o ś ć w s t rzym a n i a w p ł a t z a l i c z e k : przewidziana w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez biura usług płatniczych wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru wstrzymanie następuje w drodze komunikatu Przewodniczącego KNF ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u P rz e w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do 31 marca danego roku T e rm i n u i s z c z e n i a n i e d o p ł a t y l u b z w ro t u n a d p ł a t y : niedopłata winna być uiszczona w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia; kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez biuro usług płatniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a r a c j i : 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu Przewodniczącego KNF z danymi do samoobliczenia O p ł a t y j e d n o ra z o w e : nie występują I.5. RYNEK EMERYTALNY Podstaw a p ra w n a : art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością w zakresie funduszy emerytalnych i pracowniczych programów emerytalnych (Dz. U. Nr 112, poz. 655) P rz e d m i o t d a n i n y ( p rze z n a c z e n i e w p ł a t ): pokrycie kosztów nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie funduszy emerytalnych, o której mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, oraz w zakresie pracowniczych programów emerytalnych, o której mowa w przepisach o pracowniczych programach emerytalnych Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : powszechne towarzystwa emerytalne Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : średnia roczna wartość aktywów otwartego funduszu emerytalnego zarządzanego przez dane powszechne towarzystwo emerytalne wyliczana na podstawie wartości aktywów otwartego funduszu emerytalnego ustalanej na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca danego roku kalendarzowego Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,010% (wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów poniżej maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości 0,016%) Z a l i c z k i : kwartalne Podstaw a u s t a l e n i a i w y s o k o ś ć z a l i c z k i : 0,006% sumy aktywów bilansowych według stanu na dzień kończący kwartał poprzedzający kwartał, za który jest ustalana zaliczka 6

7 T e rm i n w p ł a c e n i a z a l i c z k i : ostatni dzień pierwszego miesiąca danego kwartału, tj. do 31 stycznia, 30 kwietnia, 31 lipca i 31 października O b o w i ą z k i i n f o rm a c y j n e w z w i ą z k u z w p ł a t ą z a l i c z k i : obowiązek jednoczesnego z wpłatą zaliczki poinformowania KNF o podstawie naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz wysokości zaliczki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nie określa wzoru takiej informacji) M o ż l i w o ś ć w s t rz y m a n i a w p ł a t z a l i c z e k : przewidziana po dokonaniu przez powszechne towarzystwa emerytalne wpłat za drugi albo trzeci kwartał danego roku kalendarzowego wstrzymanie następuje w drodze pisma skierowanego do poszczególnych powszechnych towarzystw emerytalnych nie później niż na 14 dni przed upływem terminu wpłaty kolejnej zaliczki M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : w drodze indywidualnych decyzji ustalających należność i określających wysokość nadpłaty lub niedopłaty w odniesieniu do sumy wpłaconych zaliczek T e rm i n u i s z c z e n i a n i e d o p ł a t y l u b z w ro t u n a d p ł a t y : niedopłata uiszczana jest w terminie 30 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji ustalających należność i określającej wysokość niedopłaty; w przypadku nadpłaty zwrot następuje na wniosek powszechnego towarzystwa emerytalnego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku O p ł a t y j e d n o ra z o w e : nie występują II. SEKTORY ROZLICZANE WEDŁUG MODELU BEZZALICZKOWEGO (od 2016 r.) II.1. RYNEK KAPITAŁOWY Podstaw a p r a w n a : art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. z 2014 r. poz. 1537, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347), a dla poszczególnych rodzajów podmiotów odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad rynkiem kapitałowym do wysokości 82%, pozostałą część kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym ponoszą banki (16,5%) oraz zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (1,5%) Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a o p ł a t ro c z n y c h o s t a ł e j w y s o k o ś c i, w y s o k o ś ć o p ł a t o ra z t e r m i n y i c h w n o s z e n i a : - a g e n c j e in f o r m a c y j n e opłata roczna w wysokości równowartości w złotych euro, wnoszona w wysokości 1/4 stawki rocznej w terminie do ostatniego dnia każdego kwartału danego roku kalendarzowego: 31 marca, 30 czerwca, 30 września i 31 grudnia - p o d m iot y p o s i a d a ją c e z e z wolen ie n a p r o wad z e n ie r a c h u n k ó w i r e j e s t r ó w t o waró w g ie łdo wy c h opłata roczna opłatę w wysokości równowartości w złotych 750 euro, wnoszona jednorazowo (w pełnej wysokości), w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia 7

8 - a g e n c i t r a n s f e r o w i f u n d u s z y in we s t y c y jn y c h ( p o d m i o t y p r o w a d z ą c e r e j e s t r u c z e s t n ikó w f u n d u s z u in wes t y c y jne g o, i n n e n i ż b a n k i d o m m a k le r s k i) opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 1500 euro, wnoszona jednorazowo (w pełnej wysokości) w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - d y s t r y b u t o r z y j e d n o s t e k u c z e s t n i c t wa f u n d u s z y in we s t y c y jn y c h i c e r t y f ik a t ó w in we s t y c y j n y c h opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 500 euro, wnoszona jednorazowo (w pełnej wysokości) w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - p o d m iot y z a r z ą d z a j ą c e s e k u r y t y z o w a n y m i wi e r z y t e l n o ś c i a m i f u n d u s z u s e k u r y t y z a c y j n e g o opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 1000 euro, wnoszona jednorazowo (w pełnej wysokości) w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - z a r z ą d z a ją c y A S I p r o w a d z ą c y d z ia ła lno ś ć n a p o d s t a w ie wp i s u d o r e je s t r u z a r z ą d z a ją c y c h A SI * opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 750 euro, wnoszona jednorazowa (w pełnej wysokości), w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - a g e n c i f irmy in wes t y c y jn e j ( z w y ł ą c z e n ie m b a n k u i d o m u m a k le r s k ie g o ) opłata roczna w wysokości równowartości w złotych 500 euro, wnoszona jednorazowa (w pełnej wysokości), w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - z d a l n i c z ł o n k o wie g ie łd y ( z a g r a n ic z n e j f ir m y i n w e s t y c y jn e b ę d ą c e s t r o n a m i t r a n s a k c ji z a w ier a n y c h n a r y n k u r e g u l o w a n y m ) opłata roczna w wysokości równowartości w złotych euro w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia - e m i t e n c i p a p i e r ó w warto ś c io w y c h ( z w y ł ą c z e n iem S k a r b u Pań s t wa i Nar o d o we g o Ba n k u Pols k ie g o ) oplata roczna w wysokości równowartości w złotych 750 euro, wnoszona jednorazowo (w pełnej wysokości), w terminie do ostatniego dnia trzeciego kwartału danego roku kalendarzowego 30 września, a w przypadku gdy podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty rozpoczął działalność po tym dniu - do ostatniego dnia czwartego kwartału danego roku kalendarzowego 31 grudnia Równowartość w złotych kwoty opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty. Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a o p ł a t ro c z n y c h o z m i e n n e j w y s o k o ś c i ( n a p o k r y c i e t z w. k o s z t ó w n a d z o ru n e t t o ), p o d s t a w a o b l i c z e n i a o p ł a t y, w a rto ś ć m i n i m a l n a o p ł a t y o ra z s t a w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : w ramach grupy I - z udziałem w kosztach nadzoru netto w wysokości 20,5%: * Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 236 ust. 2g ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), natomiast w zakresie trybu i terminu wnoszenia opłat konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347) prace legislacyjne w tym zakresie są w toku. 8

9 - s p ó ł k i p r o wad z ą c e g iełdę opłata ustalona na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro - s p ó ł k i p r o wad z ą c e r y n e k p o z a g iełdo wy opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych oraz przychodów z rynku skarbowych papierów wartościowych prowadzonego na podstawie umowy z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro - s p ó ł k i p r o w a d z ą c e g i e łd ę t o w a r o wą opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 3,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro w ramach grupy II - z udziałem w kosztach nadzoru netto w wysokości 24%: - Kra jo wy Dep o z y t P a p ier ó w W a r t o ś c io w y c h S. A. opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro - s p ó ł k i, n ie z a l e ż n i e o d t e g o, c z y p r o wad z ą d z ia ła ln o ś ć d la g i e łd y c z y d la g iełdy t o waro we j: -- p r o wad z ą c e iz b ę r o z li c z e n i o w ą o r a z s p ó ł k i, k t ó r y m Kr a j o w y Dep o z y t p r z e k a z a ł wy k o n y wan ie c z y n n o ś c i z z a k r e s u r o z l ic z a n i a t r a n s a k c ji, -- p r o wad z ą c e i z b ę r o z r a c h u n k o w ą o r a z s p ó łk i, k t ó r y m Kra jo w y Dep o z y t p r z e k a z a ł wy k o n y wan ie c z y n n o ś c i z z a k r e s u r o z r a c h u n k u t r a n s a k c ji, -- p r o w a d z ą c e iz b ę r o z l i c z e n i o w ą i r o z r a c h u n k o wą, k t ó r e w y k o n u ją f u n k c ję g ie łdo we j izb y r o z r a c h u n k o wej -- p r o w a d z ą c e g ie łdo wą i z b ę r o z r a c h u n k o wą - opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, z wyłączeniem dywidend otrzymanych od jednostek zależnych i stowarzyszonych, w wysokości nie większej niż 5,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 6250 euro w ramach grupy III - z udziałem w kosztach nadzoru netto w wysokości 11%: - d o m y m a k l e r s k i e opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów ogółem 1) w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro - z a g r a n i c z n e f ir m y i n w e s t y c y j n e p r o wa d z ą c e d z i a ł a ln o ś ć m a k ler s k ą n a t e r y t o r i u m R P w f o r m ie o d d z ia łu o r a z z a g r a n ic z n e o s o b y p r a wn e p r o w a d z ą c e t a k ą d z i a ł a ln o ś ć n a t e r y t o r iu m 1) Wielkość przychodów ogółem, zgodnie z art. 163 ust. 7 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat: 1) przychody z działalności maklerskiej, 2) przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, 3) przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności, 4) przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, 5) pozostałe przychody operacyjne, 6) przychody finansowe - pomniejszona o dywidendy otrzymane od jednostek zależnych i stowarzyszonych, które są obowiązane do wnoszenia opłat na pokrycie kosztów, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. 9

10 RP 2) opłata ustalana na podstawie przychodów oddziału 3) w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro - t o war o w e d o m y m a k ler s k i e opłata ustalana na podstawie średniej wartości przychodów 4) ogółem w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, w wysokości nie większej niż 0,5% tej średniej, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro - z a g r a n i c z n e o s o b y p r a wn e, o k t ó r y c h m o wa w a r t. 5 0 u s t. 1 u s t a w y o g ie łda c h t o w a r o wy c h, p r o w a d z ą c e d z ia ła lno ś ć n a t e r y t o r ium Rz e c z y p o s p o lit e j Po ls k i e j w f o r m i e o d d z ia łu opłatę ustalaną na podstawie przychodów oddziału 5) w poprzednim roku kalendarzowym, w wysokości nie większej niż 0,15% tych przychodów, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 500 euro w ramach grupy IV - z udziałem w kosztach nadzoru netto w wysokości 18,5%: - t o w a r z y s t wa f u n d u s z y in we s t y c y jn y c h opłata ustalana na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 6), zarządzanych przez dane towarzystwo, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości aktywów zarządzanych przez dane towarzystwo oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro - wewn ę t r z n i e z a r z ą d z a jąc y a lt e r n a t y wn y m i s p ó łk a m i in we s t y c y j n y m i p r o w a d z ą c y d z i a ł a ln o ś ć n a p o d s t a wi e z e z wo l e n ia ** opłata ustalana na podstawie średniej rocznej wartości aktywów, 2) Zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie ponoszą opłaty, o której mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli na zasadzie wzajemności polskie podmioty prowadzące działalność maklerską na terytorium państwa, w którym podmioty takie mają swoją siedzibę, nie ponoszą tego rodzaju opłat. 3) Przychody oddziału, zgodnie z art. 163 ust. 9 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi są przychodami oddziału w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tak ustaloną podstawą opłaty zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału oraz zagraniczne osoby prawne prowadzące taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego, przekazują KNF potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni. 4) Wielkość przychodów ogółem, zgodnie z art. 26 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, stanowi suma następujących pozycji rachunku zysków i strat: 1) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: a) przychody netto ze sprzedaży produktów, b) przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów; 2) pozostałe przychody operacyjne: a) zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, b) dotacje, c) inne przychody operacyjne; 3) przychody finansowe: a) dywidendy i udziały w zyskach, b) odsetki, c) zysk ze zbycia inwestycji, d) aktualizacja wartości inwestycji, e) inne. 5) Przychody oddziału, zgodnie z art. 26 ust. 5 zdanie drugie ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych są przychodami oddziału w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tak ustaloną podstawą opłaty zagraniczne osoby prawne, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy o giełdach towarowych, prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału do dnia 30 lipca danego roku kalendarzowego, przekazują KNF potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię deklaracji o wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za rok poprzedni. 6) Średnią roczną sumę aktywów, zgodnie z art. 236 ust. 2a zdanie drugie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnym, wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów funduszy inwestycyjnych, wartości aktywów zbiorczych portfeli papierów wartościowych oraz wartości portfeli, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych KNF na podstawie art. 225 ust. 1 tej ustawy. ** Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 236 ust. 2e ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, natomiast w zakresie trybu i terminu wnoszenia opłat konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347) prace legislacyjne w tym zakresie są w toku. 10

11 w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej wartości aktywów 7) oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. - z e w n ę t r z n ie z a r z ą d z a ją c y a l t e r n a t y w n y m i s p ó łk a m i i n we s t y c y j n y m i p r o wad z ą c y d z ia łalno ś ć n a p o d s t a w ie z e z wolen ia *** oplata ustalana na podstawie średniej rocznej sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI 8), zarządzanych przez danego zarządzającego ASI, w wysokości nie wyższej niż iloczyn średniej rocznej sumy wartości tych aktywów oraz stawki nieprzekraczającej 0,008%, jednak nie mniej niż równowartość w złotych 750 euro. w ramach grupy V - z udziałem w kosztach nadzoru netto w wysokości 26%: s p ó łk i p u b l ic z n e, k t ó r y c h a k c je d o p u s z c z o n e s ą d o o b r o t u n a r y n k u r e g u lo wan y m, w p r z y p a d k u g d y RP jes t d la d a n e j s p ó ł k i p a ń s t w e m m a c ier z y s t y m, lub k t ó r y c h a k c j e wpro wa d z o n e s ą d o a lt e r n a t y wn e g o s y s t e m u o b r o t u, w p r z y p a d k u g d y R P je s t s i e d z ibą d a n e j s p ó łk i opłata ustalana na podstawie kapitału własnego wykazanego w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym tej spółki opublikowanym lub przekazanym do publicznej wiadomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w wysokości nie większej niż 0,01% tego kapitału, jednak nie więcej niż równowartość w złotych euro i nie mniej niż równowartość w złotych 1500 euro. Koszty nadzoru netto to część kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym niepokryta opłatami rocznymi o stałej wysokości oraz wpłatami jednorazowymi. W ramach grup rozliczeniowych poszczególne podmioty partycypują w kosztach nadzoru netto przypadających na grupę proporcjonalnie do udziału w sumie wartości stanowiącej podstawę opłaty. O ile ustawa nie stanowi inaczej, podstawę obliczenia opłat rocznych o zmiennej wysokości ustala się na podstawie danych pochodzących ze zbadanych sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku podmiotów, dla których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy - danych ze zbadanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym. Równowartość w złotych kwoty opłaty oblicza się przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dzień dokonania opłaty. W przypadku gdy ustawa przewiduje ustalanie opłaty rocznej na podstawie średniej wartości przychodów w okresie trzech lat poprzedzających rok, za który należna jest opłata, podmiot rozpoczynający działalność, z którą wiąże się obowiązek ponoszenia opłaty w okresie pierwszych trzech lat działalności, jako podstawę przyjmuje odpowiednio: 1) w pierwszym roku kalendarzowym, za który należna jest opłata - wartość przychodów za rok poprzedni; 2) w następnym roku kalendarzowym - średnią wartość przychodów za dwa lata poprzedzające rok, za który wnoszona jest opłata. M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y d l a p o d m i o t ó w ro z l i c z a j ą c y c h s i ę w ramach g ru p : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u P rze w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a d l a p o d m i o t ó w ro z l i c z a j ą c y c h s i ę w ramac h g ru p : do 31 sierpnia danego roku 7) Średnią roczną wartość aktywów, zgodnie z art. 236 ust. 2e zdanie drugie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wylicza się na podstawie wartości aktywów ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych KNF na podstawie art. 225 ust. 2a tej ustawy. *** Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 236 ust. 2f ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), natomiast w zakresie trybu i terminu wnoszenia opłat konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347) prace legislacyjne w tym zakresie są w toku. 8) Średnią roczną sumę wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI, zgodnie z art. 236 ust. 2f zdanie drugie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi wylicza się na podstawie sumy wartości aktywów alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz unijnych AFI ustalanej na ostatni dzień każdego miesiąca danego roku kalendarzowego, na podstawie danych wykazywanych w sprawozdaniach przekazywanych KNF na podstawie art. 225 ust. 2a tej ustawy. 11

12 T e rm i n u i s z c z e n i a n a l e ż n e j w p ł a t y d l a p o d m i o t ó w ro z l i c z a j ą c y c h s i ę w ram a c h g r u p : do 30 września danego roku T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a ra c j i d l a p o d m i o t ó w ro z l i c z a j ą c y c h s i ę w r a m a c h g ru p : nie dłużej niż 5 dni od dnia uiszczenia należnej wpłaty O p ł a t y j e d n o ra z o w e : występują opłaty za: (1) zezwolenia, pozwolenia i zgody udzielane przez KNF, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz zatwierdzenie przez KNF zmian w regulaminie, o którym mowa w tej ustawie, (2) złożenie do KNF zawiadomienia oraz przekazanie informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (3) zezwolenia i zgody udzielane przez KNF na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (4) uzyskanie przez dany podmiot statusu agencji informacyjnej w związku z wydaniem decyzji, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, (5) dokonanie wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej, tzw. opłata ewidencyjna, (6) dokonanie wpisu do rejestrów, o których mowa w art. 70zb ust. 1 i art. 263 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ****, (7) zezwolenia i zgody udzielane przez KNF na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, (8) zezwolenia i zgody udzielane przez KNF na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych. Suma wpłat z tytułu opłat jednorazowych wniesionych w poprzednim roku kalendarzowym pomniejsza wartość kosztów nadzoru pokrywanych w drodze opłat stałych. Z b i e g o b o w i ą z k ó w d a n i n o w y c h w o d n i e s i e n i u d o n i e k t ó r y c h p o d m i o t ó w n a d z o ro w a n y c h : o il e u s t a w a n ie s t a n o wi i n a c z e j, d o p o n o s z e n ia o p ła t r o c z n y c h o r a z o p ł a t jed n o r a z o wy c h n a r y n k u k a p ita ło wy m s ą z o b o wi ą z a n e t a k ż e p o d m i o t y, k t ó r e p o n o s z ą o p ła t y jak o p o d m iot y n a d z o r o wan e w inn y c h s e k t o r a c h, a p r o wa d z ą n a r y n k u k a p ita ło wym d z i a ł a ln o ś ć w z a k r e s i e l u b f o r m ie, z k t ó r y m i u s t a w o d a wc a p o w ią z a ł o b o w iąz e k d a n in o w y * * * * * II.2. SEKTOR BANKOWY Podstaw a p ra w n a : art. 131a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 128, z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego (Dz. U. poz. 1371) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru bankowego oraz 16,5% kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad rynkiem kapitałowym Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : banki, w tym banki spółdzielcze, z uwzględnieniem zwolnienia w wysokości 20% dla banków spółdzielczych będących uczestnikiem systemu ochrony, o którym mowa w art. 22b ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2015 r. poz. 2170, z późn. zm.) **** Obowiązek ponoszenia opłaty wynika z art. 236 ust. 1c i 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 157, z późn. zm.), natomiast w zakresie trybu i terminu wnoszenia opłat konieczna jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. poz. 2347) prace legislacyjne w tym zakresie są w toku. ***** Przykładowo: bank niezależnie od wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego i udziału w kosztach nadzoru nad rynkiem kapitałowym zobowiązany jest do ponoszenia opłat związanych np. z emisją obligacji lub opłat z tytułu posiadania statusu spółki publicznej na podstawie odpowiednich wyłączeń jest jednak zwolniony z opłaty jaką ponoszą agenci firm inwestycyjnych czy też z opłaty jaką ponosi podmiot prowadzący rejestr członków funduszu inwestycyjnego. Bank prowadzący działalność maklerską, a nie będąc domem maklerskim, nie ponosi też opłat należnych od domu maklerskiego. 12

13 Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : suma aktywów bilansowych banku na dzień 31 grudnia roku poprzedniego a w przypadku banku, w którym rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się sumę aktywów bilansowych tego banku na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w poprzednim roku kalendarzowym; wartość sumy aktywów bilansowych przyjmuje się według danych ze zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku banków, w których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy, dane ze zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,024% (wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości) M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u Pr z e w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do 30 września danego roku T e rm i n u i s z c z e n i a n a l e ż n e j w p ł a t y : do 31 października danego roku T e rm i n z ł o ż e n i a d e k l a r a c j i : nie dłużej niż 5 dni od dnia uiszczenia należnej wpłaty O p ł a t y j e d n o ra z o w e : nie występują II.3. SEKTOR UBEZPIECZENIOWY Podstaw a p rawn a : art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 477) oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tejże ustawy - rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz. U. poz. 1363) P rz e d m i o t d a n i n y : pokrycie kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną oraz w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz 1,5% kosztów sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego nadzoru nad rynkiem kapitałowym Podm i o t y n a d z o ro w a n e z o b o w i ą z a n e d o w n o s z e n i a w p ł a t : zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji Podstaw a o b l i c z e n i a w p ł a t y : łączna wartość składki przypisanej brutto zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji w poprzednim roku kalendarzowym, a w przypadku zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji, w którym rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się składkę przypisaną brutto tego zakładu w roku obrotowym zakończonym w poprzednim roku kalendarzowym; wartość składki przypisanej brutto ustala się na podstawie danych ze zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za poprzedni rok kalendarzowy, a w przypadku zakładów ubezpieczeń lub zakładów reasekuracji, w których rok obrotowy obejmuje okres inny niż rok kalendarzowy, dane ze zbadanych i zatwierdzonych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony w poprzednim roku kalendarzowym. Sta w k a w y z n a c z a j ą c a m a k s y m a l n ą w y s o k o ś ć z o b o w i ą z a n i a : 0,14% (wyznaczona w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w maksymalnej dopuszczonej ustawowo wysokości) M e t o d a u s t a l e n i a n a l e ż n e j k w o t y : samoobliczenie według algorytmu określonego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z wykorzystaniem danych z komunikatu Przewodniczącego KNF powiązane z obowiązkiem złożenia deklaracji według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów T e rm i n o g ł o s z e n i a k o m u n i k a t u Pr z e w o d n i c z ą c e g o K NF z d a n y m i d o s a m o o b l i c z e n i a : do 30 września danego roku 13

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r.

Projekt z dnia 19 października 2015 r. z dnia 2015 r. 1 Projekt z dnia 19 października 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie terminu uiszczania, wysokości i sposobu obliczania należności na pokrycie kosztów działalności Rzecznika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 marca 2016 r. Poz. 397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie terminów uiszczania, wysokości i sposobu obliczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r.

USTAWA. z dnia 12 czerwca 2015 r. Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2015 r. poz. 1260, 1513, 1844. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2015 r. Poz. 1260 USTAWA z dnia 12 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 843 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. Poz. 1776 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Projekt z dnia 16 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 19

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 2015 r.

USTAWA. z dnia 2015 r. Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 844

Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 844 Warszawa, dnia 24 lipca 2012 r. Poz. 844 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Na podstawie art. 130 ust.

Bardziej szczegółowo

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym

Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym Propozycja zmiany modelu finansowania nadzoru nad rynkiem kapitałowym I. Synteza W dyskusji o opłatach między Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) a domami maklerskimi pojawia się kwestia nierównego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 978

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 978 Warszawa, dnia 30 sierpnia 2012 r. Poz. 978 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością ubezpieczeniową, reasekuracyjną

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 sierpnia 2016 r. Poz. 1363 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad działalnością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 23 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 sierpnia 2016 r. Poz. 1371 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru bankowego

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek

Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Zasady konstrukcji prognoz finansowych Jerzy T. Skrzypek Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Właściwa struktura biznesplanu Rachunek przepływów pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Właściwa struktura biznesplanu

Właściwa struktura biznesplanu Plan finansowy prognozy Jerzy T. Skrzypek Właściwa struktura biznesplanu Plan strategiczny Plan marketingowy Plan techniczny Plan organizacyjny Plan finansowy Historyczne dane finansowe Rachunek przepływów

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2347 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie opłat na pokrycie kosztów nadzoru nad rynkiem

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw"

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Projekt z dniu 8 grudnia 2011 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw" Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego

z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Projekt z dnia 28 sierpnia 2017 r. U S T AWA z dnia 2017 r. o zasadach badania niekaralności kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w podmiotach sektora finansowego Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie sprawozdań finansowych zbiorczego portfela papierów wartościowych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) Na podstawie art. 218 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek

Obowiązki publikacyjne i zgłoszeniowe w odniesieniu do sprawozdań finansowych polskich spółek Przekazywane dane przyczyniają się do wyrównania asymetrii informacyjnej, z jaką mamy do czynienia na rynku kapitałowym, a w ślad za tym - do ochrony praw właścicieli. Sprawozdanie finansowe to dla odbiorców

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017

Bilans. Aktywa. Półroczne skrócone sprawozdanie finansowe Korporacji Gospodarczej efekt S.A. za I półrocze 2017 roku. PSr 2017 Półroczne skrócone sprawozdanie finsowe za roku Bilans Aktywa 30.06. 31.12.2016 30.06.2016 A. A k t y w a t r w a ł e 58 843 58 890 59 205. Wartości niematerialne i prawne 1 1. Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586

Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 Warszawa, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 586 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 57 5059 Poz. 364 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1)

Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 2014 poz. 1100 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rachunkowości 1) Art. 1. W ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007

Program badań. statystycznych. statystyki publicznej. na rok 2007 Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2007 Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 26 czerwca 2013 r. Druk nr 380 A SPRAWOZDANIE KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 13 czerwca 2013 r. ustawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2338 ROZPORZĄDZENIE 1), 2) MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu wyliczenia wysokości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 320 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 320 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lutego 2017 r. Poz. 320 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad wyznaczania składek

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014

Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona 1 Sprawozdanie finansowe za rok 2014 Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Strona A.. I II. V. BILANS - AKTYWA 0 0 Aktywa trwałe 0 98, 5 5 76, Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 marca 2017 r. Poz. 470 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW

SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW mgr Paweł Szczęśniak Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UMCS www.umcs.pl/pl/addres-bookemployee,3416,pl.html SYSTEM GWARANTOWANIA DEPOZYTÓW Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik Księgowego

Niezbędnik Księgowego Niezbędnik Księgowego Wskaźniki i stawki I kwartał 2014 r. styczeń 2014 r. Jednostki dominujące, które mogą zrezygnować ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo