ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 16 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych Na podstawie art. 130 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. ) zarządza się, co następuje: 1. Rozporządzenie określa: 1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych; 2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt Wysokość należnych wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych za dany rok kalendarzowy oblicza się jako iloczyn procentowego udziału danego biura usług płatniczych w całkowitej kwocie transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych w danym roku kalendarzowym oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych w danym roku kalendarzowym. 2. Wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1, nie może przekroczyć iloczynu procentowego udziału danego biura usług płatniczych w całkowitej kwocie transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych w danym roku kalendarzowym oraz kwoty stanowiącej 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych w danym roku kalendarzowym Biuro usług płatniczych ustala za każde półrocze danego roku kalendarzowego zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w półroczu kalendarzowym poprzedzającym półrocze, za które jest uiszczana zaliczka. 2. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, biuro usług płatniczych wpłaca za każde półrocze, najpóźniej do końca czwartego miesiąca tego półrocza. 1

2 4. 1. Biuro usług płatniczych podejmujące działalność, pierwszą zaliczkę wpłaca za półrocze kalendarzowe, w którego pierwszym dniu prowadzi działalność. 2. Wysokość pierwszej zaliczki biuro usług płatniczych ustala w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka, powiększonych o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w każdym pełnym miesiącu w półroczu poprzednim. 3. Zaliczkę, o której mowa w ust. 1, biuro usług płatniczych wpłaca najpóźniej do końca czwartego miesiąca tego półrocza Biuro usług płatniczych, wpłacając zaliczkę, informuje Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej KNF", okresie, jakiego dotyczy. o wysokości zaliczki, podstawie jej naliczenia oraz 2. Informacje, o których mowa w ust. 1, biuro usług płatniczych sporządza na formularzach, według wzorów określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. 3. Wpłata zaliczki następuje przelewem na rachunek bankowy urzędu obsługującego KNF Wpłata zaliczek za drugie półrocze danego roku kalendarzowego ulega wstrzymaniu, jeżeli kwota uiszczonych zaliczek, po dokonaniu przez biura usług płatniczych wpłat za pierwsze półrocze danego roku, będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący KNF informuje o wstrzymaniu wpłat zaliczek, w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF; komunikat ogłasza się nie później niż na 14 dni przed terminem wpłaty zaliczki za drugie półrocze danego roku kalendarzowego. 7. Do dnia 31 marca następnego roku kalendarzowego, Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości, w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF, wysokość całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych oraz poniesionych ogółem kosztów nadzoru nad biurami usług płatniczych w poprzednim roku kalendarzowym.

3 8. 1. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w 7, biuro usług płatniczych składa KNF deklarację o kwocie zaliczek wpłaconych za dany rok kalendarzowy, kwocie należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za ten rok oraz kwocie powstałej nadpłaty albo niedopłaty. 2. Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Nadpłata, o której mowa w 8 ust. 1, powstaje w przypadku gdy kwota wpłaty należnej od biura usług płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest niższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez to biuro.. 2. Kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy biura usług płatniczych w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji Niedopłata, o której mowa w 8 ust. 1, powstaje w przypadku gdy kwota wpłaty należnej od biura usług płatniczych wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest wyższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez to biuro. 2. W przypadku powstania niedopłaty, biuro w terminie, o którym mowa w 8, dokonuje bez wezwania wpłaty należności na rachunek urzędu obsługującego KNF. 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem [wejścia w życie ustawy upoważniającej]. 7p 7oodność pod względem prawnym iktor ' i redakcyjnym ns0i 7?ĄSTEPCA DYREKTORA

4 Wzór Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2011 r. (poz ) Załącznik nr 1 INFORMACJA BIURA USŁUG PŁATNICZYCH O WYSOKOŚCI ZALICZKI WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU za I półrocze roku Nazwa i adres biura usług płatniczych: NIP: Numer wpisu do rejestru KNF: Poz. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w I półroczu roku poprzedniego 2. Zaliczka wpłacona na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze (0,025% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych) Data realizacji przelewu kwoty z poz. 2 Sporządził: Zatwierdził: (imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej informację) 4

5 Wzór INFORMACJA BIURA USŁUG PŁATNICZYCH O WYSOKOŚCI ZALICZKI WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU za II półrocze roku Nazwa i adres biura usług płatniczych: NIP: Numer wpisu do rejestru KNF: Poz. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w II półroczu 2. Zaliczka wpłacona na pokrycie kosztów nadzoru za II półrocze (0,025% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych) 3. Zaliczka wpłacona na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze 4. Suma wpłaconych zaliczek za I i II półrocze (Suma pozycji 2 i 3) Data realizacji przelewu kwoty z poz. 2 Sporządził: Zatwierdził: (imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej informację) 5

6 Wzór INFORMACJA BIURA USŁUG PŁATNICZYCH O WYSOKOŚCI PIERWSZEJ ZALICZKI WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU za I półrocze/ii półrocze* roku Nazwa i adres biura usług płatniczych: NIP: Numer wpisu do rejestru KNF Data rozpoczęcia działalności: Poz. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w pierwszych trzech miesiącach półrocza, za które wpłacana jest zaliczka ** 2. Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za półrocze (0,025% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych) o J. Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez biuro w okresie poprzedzającym półrocze, za które wpłacana jest zaliczka *** 4. Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za okres prowadzenia działalności w okresie poprzedzającym półrocze, za które wpłacana jest zaliczka (0,025% kwoty z poz. 3 w zaokrągleniu do pełnych złotych) 5. Zaliczka wpłacona (Suma pozycji 2 i 4) *niepotrzebne skreślić ** zaliczka wpłacana jest za półrocze, w którego pierwszym dniu, tj. odpowiednio 1 stycznia albo 1 lipca, biuro prowadziło działalność *** okres poprzedzający oznacza każdy pełny miesiąc w półroczu poprzednim 6

7 Data realizacji przelewu kwoty z poz. 5 Sporządził: Zatwierdził: (imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej informację)

8 Załącznik nr 2 Wzór DEKLARACJA ROZLICZENIA WPŁAT WNIESIONYCH PRZEZ BIURO USŁUG PŁATNICZYCH NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU za rok Nazwa i adres biura usług płatniczych: NIP: Numer wpisu do rejestru KNF, Data rozpoczęcia działalności: Poz. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych w danym roku* 2. Całkowita kwota transakcji płatniczych wykonanych przez dane biuro usług płatniczych w danym roku o J. Procentowy udział danego biura usług płatniczych w całkowitej kwocie transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie biura usług płatniczych w danym roku (Iloraz kwot z poz. 1 i 2 pomnożony przez 100 z podaniem 6 miejsc po przecinku) 4. Koszt nadzoru nad biurami usług płatniczych w danym roku* 5. Wysokość należnej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok (Iloczyn kwot z pozycji 3 i 4 w zaokrągleniu do pełnych złotych) 6. Suma wpłaconych zaliczek na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok 7. Niedopłata (Kwota z poz. 5 pomniejszona o kwotę z poz. 6; jeżeli różnica jest liczbą ujemną wpisać 0) 8. Nadpłata (Kwota z poz. 6 pomniejszona o kwotę z poz. 5; jeżeli różnica jest liczbą ujemną wpisać 0) Zwrot na podany poniżej numer bankowy biura usług płatniczych * dane ogłaszane w formie komunikatu Przewodniczącego KNF w Dzienniku Urzędowym KNF Sporządził: Zatwierdził: (imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby sporządzającej deklarację) 8

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Projekt z dnia 21 października 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wpłat na pokrycie kosztów działalności Rzecznika Ubezpieczonych i jego

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 15/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r.

LIST EMISYJNY nr 15/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r. LIST EMISYJNY nr 15/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 57 5059 Poz. 364 364 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Komisji Nadzoru Finansowego przez podmioty nadzorowane prowadzące

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r.

LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów. z dnia 24 marca 2015 r. LIST EMISYJNY nr 12/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej Na

Bardziej szczegółowo

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe.

Fundusz prowadzi działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe. PROSPEKT INFORMACYJNY sporządzony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r.

Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 25 lipca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 sierpnia 2013 r. Poz. 4581 UCHWAŁA NR XXIX/214/13 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie w sprawie określenia wzoru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 kwietnia 2015 r. Poz. 577 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE

UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE zwana dalej Umową, zawarta w dniu pomiędzy Stronami: UMOWA O LIMIT KREDYTOWY W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYM GETINONLINE Bankiem: Getin Noble Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów

LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów LIST EMISYJNY nr 13/2015 Ministra Finansów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie emisji trzyletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o zmiennej stopie procentowej oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1239 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 maja 2006 r. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2006 r.) Dz.U.06.95.661 2008.01.01 zm. Dz.U.2007.250.1869 1 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie trybu przekazywania środków finansowych na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz sposobu sporządzania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02

Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II. kod: 2014_SECII_v.02 Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Secus Premium Selection II kod: 2014_SECII_v.02 Prosimy o uważne zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia. Obramowane

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo

Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo Umowy o wydanie i używanie Karty kredytowej Inteligo W dniu... r. */wypełnia Bank/ w Warszawie, pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, usług bankowości elektronicznej i karty debetowej W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku, kod poczt. 80-175 Gdańsk, ul. płk. Jana Pałubickiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO W mbanku REGULAMIN UDZIELANIA, WYKORZYSTYWANIA I SPŁATY KREDYTU GOTÓWKOWEGO mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania, wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 605 USTAWA z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych Art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/64 USTAWA z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo