Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM http://pl.yourpdfguides.com/dref/2743657"

Transkrypt

1 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla OLYMPUS C-350 ZOOM. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla OLYMPUS C-350 ZOOM (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria, itp). Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika. Instrukcja obsługi OLYMPUS C-350 ZOOM Podręcznik użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM Instrukcje obsługi OLYMPUS C-350 ZOOM Instrukcje użytkowania OLYMPUS C-350 ZOOM Instrukcja użytkowania OLYMPUS C-350 ZOOM Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM

2 Skrót instrukcji: Two Corporate Center Drive, Melville, NY , U.S.A. OLYMPUS OPTICAL CO. (EUROPA) GMBH. Wendenstrasse 14-18, Hamburg, Germany olympus.com/ ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI KARTONU Wyjmij z opakowania aparatu cyfrowego przedstawione poniej pozycje, gdy b dà one potrzebne w kolejnych krokach procedury uruchamiania aparatu. ZACZNIJ TU Aby uruchomiç i szybko rozpoczàç korzystanie z Twojego nowego aparatu cyfrowego aparatu fotograficznego, wykonaj po kolei przedstawione dalej kroki. Wi cej szczegóowych informacji dostarcza znajdujàca si w zestawie Podstawowa instrukcja obsugi. Cyfrowy aparat fotograficzny Pasek Baterie alkaliczne AA (2) Pyta CD-ROM CAMEDIA Master Kabel USB (kolor szary) Karta pami ci xd Picture Card W zestawie z cyfrowym aparatem fotograficznym znajdujà si równie nast pujàce pozycje: Podstawowa instrukcja obsugi, kabel wideo, karta gwarancyjna (w niektórych krajach nie znajduje si ona w samym zestawie) oraz broszurka przedstawiajàca zasady bezpieczestwa. PRZYGOTOWANIE APARATU DO U YTKU Zanim rozpoczniesz korzystanie z cyfrowego aparatu Olympus'a... b. Umieszczanie karty xd-picture Card Aparat wykorzystuje kart xd-picture Card do zapisywania wykonanych zdj ç. Dost pne sà karty o rónych pojemnoêciach. Wykonane zdj cia pozostajà na karcie nawet po wyàczeniu aparatu i wyj ciu z niego baterii. Otwórz pokryw karty. Ustaw kart waêciwà stronà i umieêç jà w slocie karty. Wsu kart xd-picture Card do spr ynowego slotu karty, jak pokazano na rysunku. Wsu kart do koca. Wsuni ta karta zatrzaênie si we waêciwym pooeniu. Aby wyjàç kart, pchnij jà do koca, a odblokuje si, a nast pnie pozwól, by powoli wysun a si. Zamknij starannie pokryw karty. a. Umieszczanie baterii Uwaga: Do komory baterii oraz karty xd-picture Card uzyskuje si dost p przez otworzenie odpowiednich pokryw. Zamknij oson obiektywu. Przesu pokryw komory baterii w stron strzaki i ponieê jà tak jak pokazano to na rysunku. UmieÊç baterie w komorze baterii. aparat naciskajàc ponownie przycisk. c. aparatu Celownik (TRYB FOTOGRAFOWANIA) Monitor Otwórz do koca oson obiektywu, a usyszysz, ze zatrzasn a si na miejscu. Wysunie si obiektyw. Aby wyàczyç aparat przymknij oson obiektywu, a kliknie, prawie dotykajàc do kraw dzi obiektywu. Przed cakowitym zamkni ciem osony obiektywu poczekaj a obiektyw wsunie si do koca. Wàczanie aparatu Wyàczanie aparatu Przycisk OK/Menu Przycisk monitora (Szybkiego podglàdu Przycisk odtwarzania ( ) ) ) Klawisze strzaek ( Przycisk trybu makro Przycisk trybu lampy byskowej WSKAZÓWKA : Aby maksymalnie wyduyç ywotnoêç baterii cyfrowy aparat zosta wyposaony w funkcj oszcz dzania energii, która powoduje, ze po okoo 3 minutach nieaktywnoêci aparat przechodzi do stanu uêpienia. Przycisk samowyzwalacza b. Ustawianie daty i godziny (OPCJONALNIE) Gdy korzystasz z aparatu po raz pierwszy ustaw dat i godzin. Ma to wpyw na tworzenie nazw plików i jest zarazem wygodnà informacjà doàczanà do kadego zdj cia. Przy zamkni tej osonie obiektywu naciênij raz przycisk. Wàczy si monitor i zostanie wyêwietlony komunikat»no PICTURE«. Data i godzina mogà byç równie ustawione w trybie odtwarzania. NaciÊnij przycisk, by wyêwietliç gówne menu. NaciÊnij przycisk, aby wybraç pozycj MODE MENU. NaciÊnij strzak, by wybraç zakadk SETUP, a nast pnie naciênij strzak. NaciÊnij strzak, by wybraç pozycj, a nast pnie naciênij strzak. NaciÊnij strzak, by wybraç jeden z formatów daty. NaciÊnij strzak, by przejêç do poszczególnych pozycji daty godziny i ustaw wartoêç strzakami. Powtórz ten krok, a ustawisz wszystkie pola daty i godziny. Uwaga: Aparat podaje czas w systemie 24-godzinnym. Gwint mocowania statywu Ustawienia aparatu w trybie fotografowania pokazywane na monitorze Tryb fotografowania Wskaênik baterii Zielona lampka Symbol gotowoêci lampy byskowej Tryb Makro Tryb lampy byskowej Korekcja ekspozycji Tryb pomiaru Balans bieli Ramka pola autofocus'a NaciÊnij przycisk, aby zachowaç ustawienie daty i godziny. Zdj cia seryjne Wskaênik samowyzwalacza Skala pami ci Tryb zapisu RozdzielczoÊç Liczba zdj ç, jakà mona zapisaç na karcie c. zalenoêci od sytuacji kada z metod ma swoje zalety. jest uaktywniana przy kadym zdj ciu. nie uaktywnia si przy adnym zdj ciu. a. lampka zapala si, gdy zalecane jest uycie lampy byskowej oraz/lub gdy lampa byskowa aduje si (lampka miga), bàdê jest gotowa do bysku (lampka Êwieci si ). NaciÊnij przycisk. zalenoêci od ustawionego trybu fotografowania nie zawsze sà dost pne wszystkie tryby pracy lampy. monitor i popatrz na wartoêç w prawym dolnym rogu ekranu. Pami taj, ze zawsze moesz skasowaç niepotrzebne zdj cia, aby uzyskaç wi cej miejsca na karcie (Patrz Krok 5). PRZEGLÑDANIE I KASOWANIE OBRAZÓW Cyfrowy aparat fotograficzny umoliwia przeglàdanie zdj ç i w prosty sposób pozwala skasowaç te, które nie sà ju potrzebne. b. Kasowanie zdj ç WspaniaoÊç cyfrowej fotografii polega mi dzy innymi na tym, e mona zachowaç tylko te najbardziej udane zdj cia, skasowaç zaê pozostae robiàc miejsce na zapisanie nowych obrazów. Cyfrowy aparat oferuje dwa sposoby trwaego kasowania niepotrzebnych obrazów cyfrowych: Kasowanie pojedynczych zdj ç: Kasowane jest tylko zdj cie aktualnie wyêwietlane na monitorze. Po skasowaniu nie ma moliwoêci przywrócenia zdj cia. Przy zamkni tej osonie obiektywu naciênij przycisk i korzystajàc z klawiatury strzaek wyêwietl zdj cie, które chcesz skasowaç. Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM

3 Powered by TCPDF ( NaciÊnij przycisk. NaciÊnij strzak, aby wybraç pozycj ERASE. NaciÊnij strzak, aby wybraç pozyc zdj ciowej. Zdj cia seryjne: Funkcja pozwala na zarejestrowanie serii, nast pujàcych po sobie uj ç. Edycja zdj ç: Moliwa jest edycja zdj ç i zapisanie ich w nowych plikach obrazu. Tryb makro: Wybranie trybu Makro umoliwia wykonywanie zdj ç obiektów odlegych zaledwie 20 cm od obiektywu. Rejestrowanie sekwencji wideo: Tak, ten cyfrowy aparat pozwala na rejestrowanie sekwencji wideo! (Sekwencje wideo nie mogà byç nagrywane z dêwi kiem.) Tryb dwa w jednym: àczy dwa oddzielne nast pujàce po sobie zdj cia i zapisuje je w formie jednego pliku obrazu. Powi kszanie przy odtwarzaniu: Powi ksza zdj cie na monitorze, co umoliwia szybkie sprawdzenie szczegóów zarejestrowanego obrazu. CD zawiera: CAMEDIA Master: Oprogramowanie pozwalajàce na przenoszenie zdj ç z aparatu, przeglàdanie zdj ç, archiwizowanie, retusz oraz wydruk cyfrowych obrazów. USB Driver for Windows 98 (sterownik): Ten program narz dziowy musi byç najpierw zainstalowany, aby komputer z systemem Microsoft Windows 98 móg komunikowaç si z aparatem. Teraz jesteê gotowy do zainstalowania oprogramowania na komputerze Otwórz opakowanie pyty CD-ROM CAMEDIA Master CD-ROM i umieêç pyt CD-ROM w komputerze. Kontynuuj procedur instalacji dziaajàc zgodnie z instrukcjami pojawiajàcymi si na ekranie, po instalacji oprogramowania moesz w peni wykorzystywaç zalety fotografii cyfrowej! W pierwszym oknie kliknij pozycj»how to install«. Rozpocznij instalacj post pujàc zgodnie ze wskazaniami wyêwietlanego przewodnika instalacji. dokumentacj, by zawsze moga suyç pomocà. Technical Support (USA) (Toll-free) 8:00 AM-10:00 PM ET Monday-Friday European Technical Customer Support (Toll-free) or (Charged) 9:00 AM-6:00 PM MET Monday- Friday. Twoja instrukcja użytkownika OLYMPUS C-350 ZOOM

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ

1. INSTALOWANIE KAMERY INTERNETOWEJ WSTĘP Gratulujemy zakupu! Nowa kamera internetowa Hercules otworzy przed Tobą wspaniały świat komunikacji multimedialnej. Nowoczesne funkcje kamery pozwalają uwolnić wyobraźnię oraz odkryć nowe sposoby

Bardziej szczegółowo

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015)

ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) ipad Podręcznik użytkownika System ios 8.1 (luty 2015) Spis treści 8 Rozdział 1: ipad przegląd 8 ipad przegląd 9 Akcesoria 10 Ekran Multi-Touch 10 Przycisk Uśpij/Obudź 11 Przycisk Początek 12 Przyciski

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Lunar Program powiększający Wersja 7.0

Lunar Program powiększający Wersja 7.0 Lunar Program powiększający Wersja 7.0 dla Systemów Operacyjnych Microsoft Windows Copyright 1998-2006 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate, West Worcester WR3 8TJ Wielka Brytania Tel:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

LOGO!Soft Comfort pomoc online

LOGO!Soft Comfort pomoc online LOGO!Soft Comfort pomoc online Instrukcja obsługi LOGO!Soft Comfort V7.0 1 Interfejs użytkownika 2 Samouczek 3 Przykładowe aplikacje 4 Materiały referencyjne 5 Porady i podpowiedzi 6 Dane techniczne Wyznaczanie

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do programu

Wprowadzenie do programu Wprowadzenie do programu Wersja 4.2 www.geogebra.org Wprowadzenie do programu GeoGebra Data ostatniej modyfikacji: 6 Listopada, 2012. Aktualizacja dotyczy najnowszej wersji programu: GeoGebra 4.2. Podręcznik

Bardziej szczegółowo

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika

etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika etrex 10 Skrócony podręcznik użytkownika Rozpoczęcie pracy z urządzeniem Ogólne informacje o urządzeniu ostrzeżenie Należy zapoznać się z zamieszczonym w opakowaniu produktu przewodnikiem Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC:

Zanim rozpoczniesz: Uwaga dotycząca bezpieczeństwa: Oświadczenie o zgodności z FCC: Zanim rozpoczniesz: Drogi użytkowniku, dziękujemy za zakup tego produktu. Poświęciliśmy wiele czasu i wysiłków na rozwój tego produktu i mamy nadzieję, że będzie on służył bezawaryjnie przez wiele lat.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU MINI MONITORING wersja 2.2.0.2 Spis treści: O PROGRAMIE...2 INSTALACJA...2 PIERWSZE URUCHOMIENIE PROGRAMU...6 USTAWIANIE OPCJI PROGRAMU...6 Zakładka USTAWIENIA PROGRAMU...6

Bardziej szczegółowo