oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt"

Transkrypt

1 oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

2 Spis treści: 1. Informacje podstawowe Definicje i skróty Grupa docelowa Przedmiot Oferty Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA Obowiązywanie Porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA Zasady rozwiązywania Porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA Zmiana Porozumienia Część Usługowa Zamówienie na Usługę SLA dla nowych Łączy cyfrowych Zamówienie na Usługę SLA dla Łączy cyfrowych zamówionych i uruchomionych na podstawie Umowy RLLO Termin obowiązywania, rezygnacja z Usługi SLA Część finansowa Cennik Rozliczenia Warunki płatności Usługa SLA a zmiana miejsca zakończenia i zmiana przepływności Łącza cyfrowego Kary umowne Postanowienia końcowe Lista załączników Dokument Orange Polska Domena Hurt 1

3 1. Informacje podstawowe 1.1. Definicje i skróty Na potrzeby niniejszej oferty stosuje się odpowiednio następujące definicje i skróty. Awaria - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, Czas odtworzenia Usługi pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, Łącze cyfrowe - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, pojedyncze łącze które PT chce objąć zasadami działania Usługi SLA, Łącze dzierżawione - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie Ramowej, Maksymalny Czas odtworzenia Usługi Czas odtworzenia Usługi dla Łącza cyfrowego klasy standardowej określony w Umowie RLLO i wynoszący 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia a lub faksu informującego o wystąpieniu Awarii, Oferta niniejszy dokument, Oferta RLLO dokument określający ramowe warunki umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez OPL usługi dzierżawy Odcinków zakończeń łączy, Odcinków niebędących zakończeniem łączy lub Łączy end-to-end Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, OPL Orange Polska S.A., Przedsiębiorca telekomunikacyjny (PT) przedsiębiorca lub inny podmiot, nie będący OPL, uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, współpracujący z OPL w ramach Umowy RLLO, Strony PT i OPL, Wywiad techniczny SLA wywiad przeprowadzany przez OPL, którego celem jest określenie możliwości uruchomienia Usługi SLA w relacji wymaganej przez PT, Umowa RLLO (Umowa Ramowa) umowa zawarta przez OPL i PT w dniu.. o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end, Umowa Szczegółowa - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, Usługa dzierżawy łącza dzierżawionego usługa zdefiniowana w Umowie RLLO pod pojęciem Usługa, Usługa SLA Usługa SLA 6h albo Usługa SLA 12h, Usługa SLA 6h usługa zmieniająca parametry jakościowe Łącza cyfrowego, polegająca na skróceniu Czasu odtworzenia Usługi z gwarantowanych w Umowie RLLO 24h do 6h, Dokument Orange Polska Domena Hurt 2

4 Usługa SLA 12h usługa zmieniająca parametry jakościowe Łącza cyfrowego, polegająca na skróceniu Czasu odtworzenia Usługi z gwarantowanych w Umowie RLLO 24h do 12h, Zamówienie na Usługę (Zamówienie na łącze) - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, składane przez PT do OPL w celu realizacji usługi będącej przedmiotem Umowy Ramowej, Zamówienie na Usługę SLA (Zamówienie) zamówienie składane przez PT do OPL w celu realizacji Usługi SLA na działającym Łączu cyfrowym, składane na odrębnym formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Oferty. Dla łączy nowych i modyfikowanych PT zamawia Usługę SLA poprzez odpowiednie, wskazane w Ofercie, wypełnienie Zamówienia na Usługę odpowiednia adnotacja w Zamówieniu na Usługę jest traktowana jak Zamówienie na Usługę SLA, Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO, Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego - pojęcie zgodne z definicją zawartą w Umowie RLLO Grupa docelowa 1. Oferta jest skierowana do PT, którzy zawarli z OPL Umowę Ramową zgodną z obowiązującą Ofertą RLLO i umowa ta wiąże Strony. 2. Celem oferty jest umożliwienie PT korzystania z wyższych niż opisane w Umowie Ramowej parametrów jakościowych w zakresie czasu usuwania Awarii na Łączach cyfrowych o przepływnościach 2Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s oraz 2,5 Gbit/s i 10 Gbit/s Przedmiot Oferty W ramach Oferty OPL umożliwia PT wnioskowanie, a w przypadku pozytywnego wyniku Wywiadu technicznego SLA, uzyskanie gwarancji usunięcia Awarii w czasie krótszym niż 24 godziny. Zobowiązanie OPL do skrócenia czasu usunięcia Awarii, potwierdzone odpowiednią adnotacją w Umowie Szczegółowej na łącze (w polu: Żądana klasa niezawodności ), będzie każdorazowo poprzedzone Wywiadem technicznym SLA i uzależnione od jego wyniku. W ramach Oferty, OPL zapewnia usuwanie Awarii na Łączach cyfrowych o przepływnościach 2 Mbit/s, 34 Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s oraz 2,5 Gbit/s i 10 Gbit/s w dwóch wariantach usługowych: a) 6 (sześć) godzin, liczone od momentu nadejścia faksu lub maila informującego o wystąpieniu Awarii (zgodnie z procedurą określającą zgłoszenie Awarii opisaną w Umowie Ramowej) b) 12 (dwanaście) godzin, liczone od momentu nadejścia faksu lub maila informującego o wystąpieniu Awarii (zgodnie z procedurą określającą zgłoszenie Awarii opisaną w Umowie Ramowej) Za czas usunięcia Awarii wskazany w pkt. a) albo b) OPL pobiera opłaty wskazane w Część 3 Oferty, a w przypadku przekroczenia zapewnionego czasu usunięcia Awarii wskazanego w pkt. a) albo b) do momentu Maksymalnego Czasu odtworzenia Usługi OPL zobowiązana jest wypłacić PT kary umowne w wysokości określonej w Części 5 pkt. 2 Oferty. W takim przypadku kary określone w Umowie RLLO nie mają zastosowania. Po przekroczeniu Maksymalnego Czasu odtworzenia Usługi Dokument Orange Polska Domena Hurt 3

5 OPL zobowiązana jest do zapłaty wyłącznie kar umownych w wysokości i trybie opisanym w Umowie RLLO. Oferta ma zastosowanie zarówno dla nowych Łączy cyfrowych, zamawianych w reżimie Umowy Ramowej, jak i dla Łączy cyfrowych zamówionych i uruchomionych na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku Łączy cyfrowych zamówionych i uruchomionych na podstawie Umowy Ramowej, Umowy Szczegółowe, po uzyskaniu pozytywnego wyniku Wywiadu technicznego SLA, będą wymagały aneksowania Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA 1. Usługa SLA, o której mowa w Ofercie wymaga zawarcia porozumienia z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności (dalej zwanego Porozumieniem ). 2. Wniosek o zawarcie Porozumienia należy składać osobiście bądź przesłać na adres: Orange Polska S.A. Sprzedaż Usług Hurtowych Rynek Klientów - Operatorów Al. Jerozolimskie Warszawa 3. W odpowiedzi na złożony wniosek OPL, w terminie 10 DR, prześle PT projekt Porozumienia Obowiązywanie Porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA Porozumienie może zostać zawarte na czas nieokreślony. Porozumienie może obowiązywać przez okres nie dłuższy niż Umowa RLLO Zasady rozwiązywania Porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi SLA 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Porozumienia zawartego na czas nieokreślony z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, poprzez: a) pisemne oświadczenie PT doręczone do OPL listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres: Orange Polska S.A. Sprzedaż Usług Hurtowych Rynek Klientów - Operatorów Al. Jerozolimskie Warszawa b) pisemne oświadczenie OPL doręczone do PT listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub przesyłką kurierską na adres siedziby PT. Dokument Orange Polska Domena Hurt 4

6 2. OPL przysługuje prawo wypowiedzenia Porozumienia zawartego na czas nieokreślony z zachowaniem określonego poniżej okresu wypowiedzenia, dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego w przypadku, gdy: a) PT zalega z opłatami wynikającymi z Porozumienia za dwa kolejne okresy rozliczeniowe - okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc b) PT, narusza postanowienia Porozumienia i nie zaprzestanie naruszeń w okresie 30 dni od dnia otrzymania od OPL pisemnego żądania zaniechania tych naruszeń - okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, 1.7. Zmiana Porozumienia Wszelkie zmiany Porozumienia mogą być dokonywane za zgodą obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do Porozumienia, chyba że w treści Porozumienia Strony zastrzegły inaczej. 2. Część Usługowa 1. W celu realizacji Usługi SLA 6h albo Usługi SLA 12h dla Łącza cyfrowego, PT składa do OPL: Dla Łącza cyfrowego zamówionego i uruchomionego na podstawie Umowy Ramowej: Zamówienie na Usługę SLA (zwanej dalej Zamówieniem ), wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Oferty Dla nowego Łącza cyfrowego: zamówienie Usługi SLA nie wymaga składania odrębnego dokumentu; wymagane jest odpowiednie wypełnienie Zamówienia na Usługę (w dalszej części Oferty Zamówienie na łącze ), stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. W polu Żądana klasa niezawodności należy wyboldowaną czcionką wskazać odpowiednio SLA 6h albo SLA12h. Zamówienia należy składać osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską (za potwierdzeniem odbioru) na adres wskazany w Porozumieniu. 2. W celu sprawdzenia, czy wskazana relacja może być objęta Usługą SLA, OPL przeprowadza Wywiad techniczny SLA. Za przeprowadzenie Wywiadu technicznego SLA OPL pobiera opłatę w wysokości równej opłacie za Wywiad techniczny dla właściwej kategorii i przepływności Łącza cyfrowego opłata ta jest zgodna z opłatą wskazaną w Umowie Ramowej. Opłata, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie jest pobierana w przypadku, gdy wynik Wywiadu technicznego SLA jest negatywny i OPL nie potwierdzi możliwości świadczenia Usługi SLA na Łączu cyfrowym. 3. W zależności od wyniku Wywiadu technicznego SLA, OPL wysyła do PT odpowiedź na Zamówienie: a) potwierdzającą możliwość świadczenia Usługi SLA na wskazanym Łączu cyfrowym b) odpowiedź negatywną, wskazującą brak możliwości realizacji Usługi SLA na wskazanym Łączu cyfrowym. Dokument Orange Polska Domena Hurt 5

7 4. Po potwierdzeniu możliwości świadczenia Usługi SLA w odpowiedzi, o której mowa w pkt. 3 lit. a) powyżej, OPL przesyła do PT: a) W przypadku Łącza cyfrowego zamówionego i uruchomionego na podstawie Umowy Ramowej projekt aneksu do Umowy Szczegółowej na Łącze cyfrowe b) W przypadku nowego Łącza cyfrowego projekt Umowy Szczegółowej na Łącze cyfrowe, uwzględniający dodatkową Usługę SLA (odpowiednia adnotacja w polu: Żądana klasa niezawodności ) 5. Realizacja zapisów wynikających z pkt 3 i 4 wyżej przebiega w terminach i trybie dotyczącym realizacji Zamówienia Łącza cyfrowego, opisanym w Umowie RLLO. 6. Dla czynności opisanych w części 2.1 i 2.2 poniżej, dla których nie wskazano odrębnych terminów, mają zastosowanie zapisy Umowy RLLO określone w Artykule 5 Zamówienia Zamówienie na Usługę SLA dla nowych Łączy cyfrowych 1. W celu uzyskania gwarancji skróconego czasu usuwania Awarii dla nowych Łączy cyfrowych, PT może zamówić Usługę SLA na jednym formularzu wraz z Zamówieniem na Łącze cyfrowe, zgodnym ze wzorem określonym w Załączniku nr 1 do Oferty. W tym celu PT, w Zamówieniu na łącze, w części C1.Dane łącza dzierżawa Łącza cyfrowego, w polu Klasa niezawodności dokonuje wyboldowaną czcionką wpisu: SLA 6h albo SLA12h 2. W przypadku, gdy OPL w ramach Wywiadu technicznego SLA stwierdzi możliwość uruchomienia Usługi SLA dla nowouruchamianego Łącza cyfrowego, prześle w trybie i terminie właściwym dla Umowy Szczegółowej, opisanym w procesie Zamówienia Umowy RLLO projekt Umowy Szczegółowej, w którym w części 1. Dane usługi, w polu Żądana klasa niezawodności zostanie wpisane : SLA 6h albo SLA 12h 3. OPL zaczyna pobierać opłatę za Usługę SLA od daty podpisania Protokołu zdawczoodbiorczego na Łącze cyfrowe. Dla przypadku opisanego w pkt. 2 powyżej, data uruchomienia Łącza cyfrowego i Usługi SLA jest taka sama. Jeżeli okres świadczenia Usługi SLA nie obejmuje pełnego miesiąca, zasady wyliczenia opłaty abonamentowej są zgodne z Częścią 3.3 Oferty. 4. Odpowiedź negatywna, wskazująca brak możliwości realizacji Usługi SLA na wskazanym Łączu cyfrowym nie wpływa na realizację Zamówienia na łącze. W takim przypadku OPL prześle do PT projekt Umowy Szczegółowej, w którym w polu Żądana klasa niezawodności wskaże klasę standard. 5. Terminy uruchomienia Łącza cyfrowego, wskazanego w Zamówieniu na łącze, określa Umowa Ramowa Zamówienie na Usługę SLA dla Łączy cyfrowych zamówionych i uruchomionych na podstawie Umowy RLLO 1. W celu uruchomienia Usługi SLA na Łączu cyfrowym zamówionym i uruchomionym na podstawie Umowy RLLO, PT składa do OPL Zamówienie, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Oferty. 2. W przypadku, gdy OPL w ramach Wywiadu technicznego SLA stwierdzi możliwość uruchomienia Usługi SLA, prześle jednostronnie podpisany aneks do Umowy Szczegółowej Dokument Orange Polska Domena Hurt 6

8 na Łącze cyfrowe, w którym w części 1. Dane usługi, w polu Żądana klasa niezawodności zostanie wpisane: SLA 6h lub SLA 12h. 3. Po otrzymaniu podpisanego przez PT aneksu do Umowy Szczegółowej, OPL rozpocznie świadczenie Usługi SLA na Łączu cyfrowym od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego następującego po okresie, w którym do OPL wpłynie podpisany przez PT aneks. Od daty wskazanej w zdaniu poprzednim OPL pobiera opłatę za Usługę SLA. 4. Terminy realizacji czynności, o których mówi pkt 2 i pkt 3 powyżej określa Umowa Ramowa w części dotyczącej realizacji Zamówienia na łącze w przypadku istnienia możliwości realizacji Zamówienia na łącze. 5. W przypadku nie otrzymania przez OPL podpisanego przez PT aneksu do Umowy Szczegółowej na Łącze cyfrowe, Zamówienie zostaje anulowane, a OPL pobiera opłatę za wykonanie Wywiadu technicznego SLA Termin obowiązywania, rezygnacja z Usługi SLA 1. Z zastrzeżeniem zapisów pkt 3 poniżej, Usługa SLA świadczona jest terminowo, przez okres 12 miesięcy od dnia uruchomienia Usługi SLA przez OPL, przy czym w przypadku, gdy jedna ze Stron nie dostarczy drugiej Stronie pisemnego oświadczenia potwierdzającego chęć zaprzestania korzystania/świadczenia z Usługi SLA dla Łącza cyfrowego określonego w Umowie Szczegółowej z upływem w/w terminu, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed upływem okresu 12 miesięcy, świadczenie Usługi SLA zostaje przedłużone na czas nieokreślony. 2. Po upływie okresu 12 miesięcy, o których mowa w pkt 1 powyżej, PT może zrezygnować z Usługi SLA z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym do OPL wpłynie pisemny wniosek o zaprzestanie świadczenia Usługi SLA. Wzór wniosku stanowi Załącznik nr 2 do Oferty. Takie samo prawo dotyczy OPL, która na identycznych zasadach może zrezygnować ze świadczenia Usługi SLA na rzecz PT. 3. Usługa SLA jest świadczona przez okres nie dłuższy niż czas obowiązywania Umowy Szczegółowej na Łącze cyfrowe. 4. W szczególnych przypadkach Awarii niezależnych od OPL, zwłaszcza w przypadku dewastacji lub kradzieży infrastruktury OPL, OPL może w każdym czasie zrezygnować ze świadczenia Usługi SLA w trybie natychmiastowym, o czym PT zostanie niezwłocznie powiadomiony. W takim przypadku na rzecz PT zostanie wypłacona kwota stanowiąca dwukrotność opłaty miesięcznej za Usługę SLA. 5. Rezygnacja przez PT z korzystania z Usługi SLA lub rezygnacja przez OPL ze świadczenia Usługi SLA, o których mowa w pkt.1,2 i 4 powyżej, nie oznacza zakończenia świadczenia usługi dzierżawy Łącza cyfrowego. Dokument Orange Polska Domena Hurt 7

9 3. Część finansowa 3.1. Cennik Opłatę netto za usługę SLA ustala się w oparciu o poniższy wzór: Opłata za SLA = O RLLO *S% gdzie O RLLO opłata netto za Łącze cyfrowe dla którego jest świadczona Usługa SLA, wynikająca z Umowy RLLO S współczynnik, obowiązujący dla każdego Łącza cyfrowego wg poniższej tabeli. Przepływność Łącza cyfrowego Rodzaj Usługi SLA 12 h 6 h Współczynnik S 2 Mbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s ,5 Gbit/s Gbit/s 0 10 Wynik działania zaokrągla się w górę do pełnej złotówki Rozliczenia 1. PT zobowiązuje się uiszczać na rzecz OPL opłaty za Usługę SLA zgodnie ze stawkami wynikającymi ze wzoru wskazanego w Części 3.1 Oferty. 2. Opłata za Usługę SLA stanowi opłatę niezależną od opłaty za Łącze cyfrowe świadczone na podstawie Umowy RLLO i będzie stanowiła odrębną pozycję na fakturze wystawianej przez OPL, rozliczającej Łącze cyfrowe działające na podstawie Umowy RLLO, dla którego jest świadczona Usługa SLA Warunki płatności 1. Wszystkie opłaty wskazane w Ofercie są opłatami netto. Do opłat tych będzie doliczony należny podatek VAT. 2. W przypadku, gdy świadczenie Usługi SLA dla nowego Łącza cyfrowego nie obejmie pełnego miesiąca, opłata za Usługę SLA będzie naliczana za każdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 (trzydzieści). 3. Miesięczne opłaty abonamentowe za Usługę SLA są płatne z góry, natomiast opłata jednorazowa za przeprowadzenie Wywiadu technicznego SLA jest płatna z dołu. Dokument Orange Polska Domena Hurt 8

10 4. Pozostałe warunki dotyczące warunków płatności, w tym terminy i sposób dostarczenia faktury oraz terminy płatności pozostają zgodne z artykułem określającym Warunki płatności Umowy RLLO. 4. Usługa SLA a zmiana miejsca zakończenia i zmiana przepływności Łącza cyfrowego 1. W przypadku dokonania Zmiany miejsca zakończenia Łącza cyfrowego lub Zmiany przepływności Łącza cyfrowego OPL nie gwarantuje możliwości świadczenia Usługi SLA na Łączu cyfrowym, które zostało poddane przedmiotowej zmianie. 2. Objęcie Łącza cyfrowego po modyfikacji Usługą SLA wymaga złożenia zamówienia na Usługę SLA w trybie opisanym w Części 2.1 Oferty w tym celu, w Zamówieniu na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego lub Zamówieniu na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego, w polu Uwagi dodatkowe PT wyboldowaną czcionką wskaże odpowiednio SLA 6h albo SLA12h. 3. Zamówienie o którym mowa w pkt 2 wyżej będzie przez OPL realizowane zgodnie z trybem i terminami dla procesu Zmiany przepływności lub zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego opisanym w Umowie RLLO. 4. W przypadku zmiany miejsca zakończenia Łącza cyfrowego lub zmiany przepływności Łącza cyfrowego PT uiszcza na rzecz OPL jednorazową opłatę za wykonanie Wywiadu technicznego SLA. 5. Kary umowne 1. W przypadku, gdy czas usuwania Awarii przez OPL przekroczy czas gwarantowany Usługą SLA (sześć lub dwanaście godzin), PT przysługuje prawo żądania kary umownej na zasadach określonych poniżej. 2. Wysokość kary umownej, o której mowa w punkcie 1, wynosi 1/30 miesięcznej opłaty za dzierżawę Łącza cyfrowego, wynikającej z Umowy Ramowej, za każdą kolejną godzinę Awarii trwającej ponad 6 albo 12 (sześć albo dwanaście) godzin. 3. Kary umowne wynikające z Umowy RLLO i za Usługę SLA nie podlegają sumowaniu, co oznacza, że w przypadku przekroczenia czasu usunięcia Awarii trwającego odpowiednio 6h albo 12h do momentu Maksymalnego Czasu odtworzenia Usługi (24 h), OPL zobowiązania jest wypłacić PT karę w wysokości o której mowa w punkcie 2 powyżej. W takim przypadku kary określone w Umowie RLLO nie mają zastosowania. Po przekroczeniu Maksymalnego Czasu odtworzenia Usługi OPL zobowiązana jest do zapłaty wyłącznie kar umownych w wysokości i trybie opisanym w Umowie RLLO. 4. Wypłacie kar umownych nie podlegają przypadki wykluczone z odpowiedzialności OPL w Umowie RLLO, w szczególności opisane w pkt 5 poniżej. 5. Jeżeli odtworzenie Usługi w przypadku Awarii w pracy Łącza cyfrowego wymaga naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kanalizacji kablowej, a naprawa ta będzie wymagała uzyskania, określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub Dokument Orange Polska Domena Hurt 9

11 przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej, Czas odtworzenia Usługi i czas usunięcia Awarii może się wydłużyć o czas uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej. W takim przypadku OPL nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie Czasu odtworzenia Usługi i czasu usunięcia Awarii, chyba że OPL nie dołożyła należytej staranności dla uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń lub nie doszło do uzgodnień z podmiotami trzecimi z przyczyn, za które OPL ponosi odpowiedzialność. 6. Postanowienia końcowe Oferta jest ważna do odwołania lub zmiany poprzez nową ofertę. Oferta nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i jej akceptacja przez PT nie prowadzi do powstania stosunku umownego pomiędzy OPL i PT. Oferta stanowi podstawę do przyszłych dwustronnych uzgodnień między OPL i PT, w wyniku których między stronami może zostać zawarte Porozumienie. 7. Lista załączników załącznik nr 1 zamówienie na Usługę SLA (wzór) załącznik nr 2 wniosek o zaprzestanie świadczenia Usługi SLA (wzór) Dokument Orange Polska Domena Hurt 10

12 załącznik nr 1 do oferty SLA na łącza cyfrowe zamówienie na usługę SLA Wypełnia Orange Polska S.A. Numer zamówienia Data złożenia (dd-mm-rr) Przedsiębiorca Telekomunikacyjny: Orange Polska S.A. Rynek Klientów - Operatorów Realizacja Usług Infrastrukturalnych ul. Lenartowicza Sosnowiec Działając zgodnie z zapisami Oferty SLA na łącza cyfrowe, niniejszym wnoszę o rozpoczęcie świadczenia Usługi SLA dla wymienionych Łączy dzierżawionych: Numer Umowy Ramowej: Lp Nr Umowy Szczegółowej ID łącza lokalizacja zakończeń łącza zakończenie A przepływność łącza cyfrowego żądana klasa niezawodności zakończenie B SLA 6h/ SLA12h*... Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej *do wyboru PT Dokument Telekomunikacji Polskiej Domena Hurt Strona 11 z 13 11

13 załącznik nr 2 do oferty SLA na łącza cyfrowe Wniosek o zaprzestanie świadczenie Usługi SLA na łączu dzierżawionym na bazie Umowy Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami i łączy end-to-end o nr POS/ / Przedsiębiorca Telekomunikacyjny: Orange Polska S.A. Rynek Klientów - Operatorów Realizacja Usług Infrastrukturalnych ul. Lenartowicza Sosnowiec Działając zgodnie z zapisami Oferty SLA na łącza cyfrowe, niniejszym wnoszę o zaprzestanie świadczenia Usługi SLA 6h/ SLA12h* dla wymienionych Łączy dzierżawionych: Lp Nr Umowy Szczegółowej ID łącza lokalizacja zakończeń łącza zakończenie A zakończenie B przepływność łącza cyfrowego... Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej Data złożenia (wypełnia OPL) * niepotrzebne skreślić Dokument Telekomunikacji Polskiej Domena Hurt Strona 12 z 13 12

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym

Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Umowa o opiekę nad systemem informatycznym Zawarta dnia.. roku w Sosnowcu pomiędzy: reprezentowanym przez: nazywaną dalej Zlecającym, a..., reprezentującym Network Expert Sp z o.o z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy:

Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Umowa na pozycjonowanie strony internetowej zawarta w, w dniu.. (zwana dalej umową) pomiędzy: Mobime Studio, z siedzibą w Poznaniu przy ul. Raszyńskiej 38B/4, NIP: 972-116-27-66, zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp

Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską S.A. dla łączy dzierżawionych tp Regulamin korzystania z usługi certyfikat jakości tp SLA świadczonej przez Telekomunikację Polską Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi certyfikat jakości tp SLA. 1 1. Abonent podmiot,

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 6 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Umowa Nr zawarta w dniu.... w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. mgr inż. Zbigniew Szepietowski - p. o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR ZWiK/./../2013

U M O W A NR ZWiK/./../2013 U M O W A NR ZWiK/./../2013 sprzedaży energii elektrycznej wraz z bilansowaniem handlowym Niniejsza umowa zawarta w dniu. między: (1) Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą (05-825) przy

Bardziej szczegółowo

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez:

... z siedzibą w ul... NIP.. REGON.. reprezentowaną przez: Nr sprawy OR.251-8/JF/13 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia Usługi transmisji

Bardziej szczegółowo

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET

Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Cennik usług telekomunikacyjnych Dostęp do sieci Internet Usługa BiznesNET Obowiązuje dla nowych umów oraz aneksów podpisanych od dnia 01.02.2008 1. Informacje podstawowe A. Niniejszy cennik zawiera opłaty

Bardziej szczegółowo

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

(Wzór) Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-7/13 Załącznik nr 6 do SIWZ (Wzór) UMOWA NR Zp 2130-7/13 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część I zamówienia) Zawarta w dniu 2013 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r.

Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. Regulamin Usługi Onet Dysk w Play dla Abonentów Play obowiązuje od dnia 29.07.2014 r. 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: 1. Onet-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Nr sprawy OR /JF/12 Istotne Postanowienia Umowy Nr sprawy OR.251-31/JF/12 Istotne Postanowienia Umowy ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ zawarte w dniu... w Braniewie, pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Braniewie, ul. Kościuszki 118, 14-500 Braniewo reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem

Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez..., zwaną dalej Operatorem Umowa nr... o świadczenie usługi kolokacji Specyfikacja usług zawarty w dniu... roku w Łodzi, pomiędzy Net-Partner S.C. z siedzibą w Łodzi przy ul. Sterlinga 27/29 NIP 725-188-27-97, reprezentowana przez...,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin)

UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) UMOWA Nr (Nr umowy nadany zostanie przez GDDKiA O/Lublin) Zawarta dnia w Lublinie pomiędzy: Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad reprezentowanym przez pełnomocników: 1. Anna

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY

CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY CZĘŚĆ IV - WZÓR UMOWY ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO. Umowa Nr - wzór dotycząca sprzedaży - zakupu energii elektrycznej do W dniu.. pomiędzy z siedzibą:., NIP.. reprezentowanym przez:.... zwanym dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A.

Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do uchwały nr 78/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 25.11.2013 roku Cennik dzierżawy łączy telekomunikacyjnych Spółki Telefony Podlaskie S.A. grudzień 2013 wprowadzony w życie w

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1 Definicje Strony przyjmują następujące znaczenie dla poniższych pojęć pisanych wielką literą, niezależnie od tego czy zostały użyte w liczbie pojedynczej, czy w liczbie mnogiej:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu

Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Regulamin dostępu do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do Internetu Dział I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie korzystania z usługi dostęp do Sieci Lokalnej ElecTower z możliwością dostępu do

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto

Regulamin udzielania zamówie publicznych, których warto nie przekracza wyra onej w złotych równowarto Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu 1 1. Do zamówień i konkursów, których wartość

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON)

ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) ANEKS NR 1 DO UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (INTERNET) ORAZ UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH (TELEFON) Zawarty w dniu 28 listopada 2016 roku w Ropczycach pomiędzy : Krzysztofem

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych. przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Związek Gmin Ziemi Wieluńskiej 1 Postanowienia ogólne Określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie: 1. abonament określona

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę

Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę Regulamin promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę 1 Organizator Organizatorem promocji Jubileuszowy Internet za złotówkę, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją", jest Spółdzielnia Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego

FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego Świdnik, dnia 05 grudnia 2014 r. FORMULARZ OFERTOWY na przedłużenie licencji/dostawę oprogramowania antywirusowego I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r

UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura. W z ó r UMOWA nr...o świadczenie usług wirtualnego biura Zawarta w dniu... w Szczecinie pomiędzy: Zakładem Gospodarki Materiałowej FORTIS Spółka z o.o. ul. Leona Heyki 23, 70-631 Szczecin NIP 852-050-95-99 zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej Umową Ramową pomiędzy: Firmą Infratel

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione wprowadzony w życie w dniu 31 marca 2009 r. obowiązuje Abonentów, którzy po dniu 30 marca 2009 r. zawarli z Orange umowę

Bardziej szczegółowo

Umowa./DK/2017 zawarta r.

Umowa./DK/2017 zawarta r. Umowa./DK/2017 zawarta... 2017 r. Załącznik nr 2 do SIWZ Umowę poniższą zawarto pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez:

Umowa dzierżawy. reprezentowanym przez: Umowa dzierżawy dla zadania pn.: Dzierżawa dodatkowej elektroniki do nowych autobusów zawarta w dniu 2013r. w Rzeszowie, pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul.

Bardziej szczegółowo

2. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na zajęciach Lech Baby w danym miesiącu.

2. Opłatę miesięczną nalicza się w przypadku choćby jednej obecności Podopiecznego na zajęciach Lech Baby w danym miesiącu. 1. Przedmiotem deklaracji jest przystąpienie Podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez Lech Baby na warunkach określonych w niniejszej deklaracji i załączonym regulaminie. 2 1. Opiekun oświadcza,

Bardziej szczegółowo

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o.

Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Regulamin zamawiania emisji reklam emitowanych w serwisach grupy Blomedia.pl Sp. z o.o. Niniejszy dokument reguluje wszystkie kwestie związane ze składaniem i realizacją zleceń na emisje kampanii reklamowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM

UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM UMOWA O wykonywanie usług utrzymania czystości w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych administrowanych przez PGM zawarta w Skawinie, w dniu..r. pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Spółka

Bardziej szczegółowo

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez

a firmą. z siedzibą w adres, NIP, REGON, zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą reprezentowanym przez UMOWA Nr../../2016/WAG Zawarta w dniu... w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego CIS- WAG.2720.... 2016, pomiędzy Centrum Informatyki Statystycznej, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, NIP 7010236179,

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***]

UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] UMOWA RAMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG [***] NR [***] Załącznik nr 9 do SIWZ zawarta w Jaśle, w dniu. r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej.

Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. cennik Wszystkie ceny podano w złotych z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT), o ile nie oznaczono inaczej. Tabela Opłaty instalacyjne i aktywacyjne. Opłaty instalacyjne i aktywacyjne neostrada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET

REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET REGULAMIN DOSTĘPU DO SIECI INTERNET W FIRMIE RZESZOWSKI.NET I. Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.Aktywacja czynności mające na celu skonfigurowanie urządzeń w sieci teleinformatycznej,umożliwiające

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY Wydział Informatyki Bydgoszcz 21.07.2016 WI.271.16.2016 Dotyczy zapytania ofertowego: Świadczenie usług telefonicznych dla Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz jednostek organizacyjnych - WI.271.16.2016 Pytanie 1 Umowa Pakiet I

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART

Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Regulamin i cennik Promocji Świetlny Wybór: MINI i SMART Organizatorem promocji są: a. EVIO Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-714, al. Niepodległości 27, wpisana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku

WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku WYCIĄG Z CENNIKA USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET świadczonych przez SFERIA S.A. Cennik obowiązuje od dnia 1 lutego 2008 roku SFERIA S.A. ul. Pawia 55 01-030 Warszawa ROZDZIAŁ I Aktywacja Usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

UMOWA R... nr NIP..., nr KRS... reprezentowanym przez -.. zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA R... Zawarta w dniu... roku pomiędzy Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym przez: zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / 2013 wzór

UMOWA Nr / 2013 wzór 2013/OPK/ENERGIA/1 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA Nr / 2013 wzór Zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Ozorkowskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Spółka z o.o. w Ozorkowie, ul. Żwirki 30, wpisanym do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt

UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt UMOWA Nr 10/ZP/S/2014-projekt Zawarta w dniu...2014 r. w Szczecinku w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego i Aukcji Elektronicznej, pomiędzy: Przedsiębiorstwem Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.)

Regulamin usługi Muzodajnia Open. (wersja z dnia r.) Regulamin usługi Open (wersja z dnia 04.08.2016 r.) 1. Open (dalej Usługa ) polega na dostarczaniu treści cyfrowych i świadczona jest przez e-muzyka S.A. z siedzibą w (03-941) Warszawie przy ul. Zwycięzców

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus

Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus Regulamin i cennik Promocji Świetlne Święta Plus 1. Organizatorem promocji Świetlne Święta Plus są: EVIO Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 61-708, ul. Chopina 4, wpisana w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od )

Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od ) Cennik Usług IP TELEFONIA (cennik obowiązuje od 16.04.2014) Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Umowa na czas określony... 3 2.1. Miesięczne opłaty abonamentowe... 3 2.2. Plany taryfowe... 3 3.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych

Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych regulamin usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych Rozdział 1. Terminologia stosowana w dokumentach usługi Certyfikat Jakości SLA dla Krajowych Łączy Dzierżawionych 1. Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA

REGULAMIN. świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA Załącznik Nr 1 do Umowy Nr... REGULAMIN świadczenia usługi FIRMOWA POCZTA 1 Regulamin określa warunki oraz tryb realizacji usługi Firmowa Poczta, polegającej na odbiorze uporządkowanych przesyłek oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ MSCDN.232-33?2013 Warszawa, dnia 5 sierpnia 2013 r. KOMUNIKAT NR 1 - ODPOWIEDŹ NA PYTANIA OFERENTÓW - INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ Działając na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez:

UMOWA. zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o kapitale zakładowym w wysokości reprezentowanym przez: UMOWA WZÓR zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy - Głównym Inspektoratem Pracy ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa, reprezentowaną przez:.... zwaną dalej Zamawiającym a wpisanym..o

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.)

1. Wynagrodzenie netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi (słownie:.) Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA nr W dniu, w.. pomiędzy Primulator Sp. z o.o., ul. Fabryczna 25, 90-341 Łódź zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:.... ( Zamawiający ), oraz..., z siedzibą w... przy

Bardziej szczegółowo

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo