Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej Numer umowy: POS/K -. Umowa ramowa w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami i łączy end-to-end, zwana dalej Umową Ramową, zawarta pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy al. Jerozolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , REGON , NIP ; z pokrytym w całości kapitałem zakładowym wynoszącym zł, zgodnie z kopią odpisu KRS, stanowiącą Załącznik Nr 1 do Umowy Ramowej, zwaną dalej OPL, reprezentowana przez: a., z siedzibą i adresem w (kod), przy ulicy., wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy., Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS, REGON.., NIP, kapitał zakładowy wynosi zł, zgodnie z kopią odpisu KRS, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Umowy Ramowej, zwaną dalej #PRZEDSIĘBIORCA# reprezentowana przez: zwanych dalej łącznie Stronami". Umowa ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków 1

2 14. Łącze cyfrowe Łącze dzierżawione umożliwiające transmisję sygnału cyfrowego. W ramach tej usługi PT udostępniany jest przeźroczysty bitowo kanał cyfrowy, 2 Artykuł 1 Oświadczenia stron 1. OPL oświadcza, że wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 1 (zaświadczenie Prezesa URTiP nr 1 z dnia r. wraz z rezerwacjami częstotliwości oraz przydziałami numeracji wydanego przez Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji z późniejszymi zmianami). 2. #PRZEDSIĘBIORCA# oświadcza, że wykonuje działalność telekomunikacyjną na podstawie: 1) wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem.. (zaświadczenie Prezesa URTiP/UKE nr z dnia..). 2) Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych wydanego przez Prezesa URTiP/UKE z dnia... * w ust należy wybrać opcję zgodnie z uprawnieniami danego # PRZEDSIĘBIORCA # Artykuł 2 Definicje Ilekroć w Umowie Ramowej użyte są poniższe zwroty lub wyrażenia, oznaczają one, co następuje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie na jego rzecz usług telekomunikacyjnych lub wnioskujący o zawarcie takiej umowy, 2. Awaria - stan techniczny sieci telekomunikacyjnej lub jej elementów uniemożliwiający lub poważnie ograniczający świadczenie Usługi, 3. Bitowa stopa błędów (BER) - stosunek liczby błędnych bitów odebranych do liczby wszystkich odebranych bitów, 4. Blok - grupa następujących po sobie bitów, przy czym każdy bit może należeć tylko do jednego bloku, 5. Blok uszkodzony - blok, w którym którykolwiek z należących do niego bitów jest błędny, 6. Czas naprawy - czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe oraz Łącze analogowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione, 7. Czas odtwarzania Usługi - czas, w którym funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe łącze telekomunikacyjne przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione, 8. Długość taryfikacyjna łącza odległość przyjęta do rozliczeń za Usługę 9. Dzień Awarii - każdy dzień trwania Awarii, liczony od godziny do 24.00, 10. Dzień Roboczy (DR) - każdy dzień tygodnia, poza sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo uznanymi za wolne od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, 11. Interfejs Systemu Informatycznego (ISI) interfejs www lub Elektroniczny Kanał Wymiany Danych (EKWD) zestawiony pomiędzy OPL a PT, przez który PT uzyskuje możliwość efektywnego składania wniosków, zamówień, prognoz, zgłaszania reklamacji, Prac planowych i Awarii dotyczących Usługi oraz naliczania opłat, 12. Kolokacja udostępnienie fizycznej przestrzeni lub Urządzeń w celu umieszczenia i podłączenia niezbędnego sprzętu PT będącego stroną Umowy Ramowej, 13. Łącze analogowe Łącze dzierżawione bez ograniczenia pasma częstotliwości w celu transmisji sygnałów, oparte na całej swej długości na jednej lub dwóch miedzianych parach kablowych bez Urządzeń końcowych,

3 15. Łącze dzierżawione będące we władaniu OPL łącze telekomunikacyjne zestawione w relacji zamówionej przez #PRZEDSIĘBIORCA#, będące Odcinkiem zakończenia łącza albo Odcinkiem niebędącym zakończeniem łącza albo Łączem end-to-end wraz z Urządzeniami lub Urządzeniami końcowymi albo Łączem analogowym albo Łączem telefonicznym analogowym, z wyłączeniem Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy zestawionych pomiędzy miejscowościami wskazanymi w Załączniku nr 4 do Oferty, 16. Łącze end-to-end będące we władaniu OPL Łącze dzierżawione zrealizowane pomiędzy lokalizacjami wskazanymi przez #PRZEDSIĘBIORCA#, z których żadna nie jest Węzłem Sieci, 17. Łącze telefoniczne analogowe Łącze dzierżawione umożliwiające transmisję sygnału analogowego dla pasma częstotliwości z zakresu 300 Hz Hz, 18. Odcinek zakończenia łącza będące we władaniu OPL Łącze dzierżawione zrealizowane pomiędzy Urządzeniem abonenckim albo Urządzeniem końcowym a Węzłem Sieci OPL znajdującym się w sieci OPL (który stanowi zakończenie Łącza dzierżawionego, bez względu na faktyczną drogę zestawienia Łącza dzierżawionego oraz liczby wykorzystanych Węzłów Sieci OPL), do którego dołączony jest #PRZEDSIĘBIORCA# zamawiający Usługę. 19. Odcinek niebędący zakończeniem łącza będące we władaniu OPL Łącze cyfrowe o określonej przepustowości, zrealizowane pomiędzy Węzłami Sieci OPL (które stanowią zakończenia Łącza dzierżawionego, bez względu na faktyczną drogę zestawienia Łącza dzierżawionego oraz liczby wykorzystanych Węzłów Sieci OPL), do którego dołączony jest #PRZEDSIĘBIORCA# zamawiający Usługę. 20. Oferta dokument określający ramowe warunki umów o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia przez OPL usługi dzierżawy Odcinków zakończeń łączy, Odcinków niebędących zakończeniami łączy lub Łączy end-to-end, 21. Okres niedostępności - okres następujących po sobie kolejno co najmniej dziesięciu Sekund ze znaczącym błędem, 22. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy, 23. Prace planowe - planowana rozbudowa, okresowe przeglądy i modernizacja istniejącej infrastruktury sieci telekomunikacyjnej przez OPL, 24. Protokół zdawczo - odbiorczy - protokół potwierdzający przekazanie Łącza dzierżawionego do eksploatacji albo jego zwrot, podpisany przez umocowanych przedstawicieli OPL i PT, 25. Przedsiębiorca Telekomunikacyjny (PT) - przedsiębiorca lub inny podmiot uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie Ustawy, który wykonuje działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnych, udogodnień towarzyszących lub świadczeniu usług telekomunikacyjnych, z wyłączeniem OPL, 26. Przerwa w pracy - planowa przerwa w świadczeniu Usługi, niebędąca Awarią, w szczególności spowodowana Pracami planowymi, 27. Rynek odcinków zakończeń łączy (rynek 13) - krajowy, hurtowy rynek świadczenia usługi dzierżawy Odcinków zakończeń łączy, w tym Łączy end-to-end, 28. Rynek odcinków niebędących zakończeniami łączy (rynek 14) - krajowy, hurtowy rynek świadczenia usługi dzierżawy Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy, w tym Łączy end-to-end, 29. Sekunda z błędem (ES) - sekunda, w której wystąpił co najmniej jeden błędny bit, 30. Sekunda ze znaczącym błędem (SES) - sekunda, w której wartość bitowej stopy błędów przekroczyła 10-3 lub co najmniej 30 % bloków jest uszkodzonych, 31. Siła wyższa - zdarzenie zewnętrzne, o charakterze nadzwyczajnym, niezależne od Stron, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu najwyższej staranności, 32. Strony PT i OPL, 3

4 33. Telefoniczne Punkty Kontaktowe (TPK) - punkty przyjmowania przez Strony wszelkich informacji od drugiej Strony dotyczących wykonywania Umowy Ramowej lub Umowy Szczegółowej oraz związanych z Awariami i Przerwami w pracy, 34. OPL - Orange Polska S.A., 35. Transmisja przeźroczysta - transmisja, w której ciąg bitów pojawiający się na wyjściu jest identyczny z ciągiem bitów wprowadzonym na wejściu, w granicach dopuszczalnej stopy błędów, 36. Umowa Kolokacji umowa o udostępnianie powierzchni i/lub Urządzeń w budynku OPL zawarta pomiędzy PT a OPL, 37. Umowa Szczegółowa - umowa zawarta przez OPL z PT, dotycząca jednej albo kilku Usług (jednego lub kilku Łączy dzierżawionych), 38. Umowa Ramowa - umowa zawarta przez OPL z PT regulująca zasady świadczenia Usług oraz ogólne zasady współpracy Stron, 39. Urządzenie abonenckie wyposażenie telekomunikacyjne PT, będące zakończeniem Łącza dzierżawionego, 40. Urządzenie końcowe wyposażenie telekomunikacyjne OPL, będące zakończeniem Łącza dzierżawionego, 41. Urządzenie - wyposażenie telekomunikacyjne OPL, wykorzystywane w sieci OPL do realizacji Usługi, 42. Usługa - usługa dzierżawy przez OPL Odcinków zakończeń łączy, Odcinków niebędących zakończeniem łączy, Łączy end-to-end wraz z Urządzeniami lub Urządzeniami końcowymi, Łączy analogowych lub Łączy telefonicznych analogowych, z wyłączeniem Odcinków łączy niebędących zakończeniami łączy zestawionych pomiędzy miejscowościami wskazanymi w Załączniku nr 4 do Oferty, 43. Ustawa Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U r., Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 44. Węzeł Sieci miejsce, w którym znajdują się urządzenia służące do telekomunikacji, realizujące zmianę, komutację bądź przekierowanie sygnału, jak np. przełącznica (ODF, MDF, PG i inne), przełącznik (switch) np. ATM, Ethernet, router szkieletowy, radiowa stacja bazowa, urządzenie abonenckie pod warunkiem, że jest wykorzystywane przez OPL jako węzeł sieci do dalszego świadczenia Usług. 45. Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej - wniosek PT do OPL o zawarcie Umowy Ramowej, 46. Zamówienie na Usługę - dokument składany przez PT do OPL w celu zakupu przez PT konkretnej Usługi, 47. Zamówienie na zmianę zakończenia Łącza dzierżawionego dokument składany przez PT do OPL w celu zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, będącego przedmiotem Usługi, 48. Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego dokument składany przez PT do OPL w celu zwiększenia lub zmniejszenia przepływności Łącza dzierżawionego, będącego przedmiotem Usługi, 49. Zasadnicze wymagania wymagania, o których mowa w art. 153 i art. 158 Ustawy. 4 Artykuł 3 Przedmiot Umowy Ramowej 1. Przedmiotem Umowy Ramowej jest świadczenie przez OPL Usługi na rzecz #PRZEDSIĘBIORCA#. 2. W ramach Usługi, OPL oferuje następujące rodzaje Łączy dzierżawionych: 1) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływnościach: 64 kbit/s, n*64 kbit/s gdzie n=2...31, 34 Mbit/s, 140 Mbit/s, 155 Mbit/s i 622 Mbit/s, 2,5 Gbit/s, 10 Gbit/s,

5 2) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, podzielonej na kanały po 64 kbit/s (łącza strukturalne 2 Mbit/s); 3) łącza cyfrowe klasy standardowej, o przepływności 2048 kbit/s, niepodzielonej na kanały (łącza niestrukturalne 2 Mbit/s); 4) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza telefoniczne analogowe o zwykłej i specjalnej jakości; 5) dwuprzewodowe i czteroprzewodowe Łącza analogowe o maksymalnej długości do 10 km. Łącza określone w pkt. 1-4 powinny spełniać standardy jakościowe wskazane w normach wyszczególnionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zakresu usługi zapewnienia minimalnego zestawu łączy dzierżawionych (Dz. U Nr 160 poz.1351) oraz standardy jakościowe określone w normach: PN-ETSI EN , 289, 418, 419, 288 (V1.2.1:2002U), G.707, G zgodne z zaleceniami międzynarodowymi i normami krajowym. Artykuł 4 Postanowienia ogólne 1. OPL wydzierżawia Łącza dzierżawione na rzecz #PRZEDSIĘBIORCA# na podstawie Umów Szczegółowych zawieranych w oparciu o składane przez #PRZEDSIĘBIORCA# Zamówienia na Usługę. Usługa jest świadczona przez OPL w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych. 2. Na podstawie Umów Szczegółowych Łącza dzierżawione będą wydzierżawiane na czas oznaczony lub nieoznaczony, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 2. Artykuł 5 Zamówienia 1. W celu świadczenia przez OPL Usługi, #PRZEDSIĘBIORCA# składa prawidłowo wypełnione i podpisane przez uprawnionych przedstawicieli #PRZEDSIĘBIORCA# Zamówienie na Usługę, na adres OPL, zgodnie z Wykazem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. Zamówienie dostarczone będzie do OPL osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. Wzór Zamówienia na Usługę stanowi Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej. 2. OPL po otrzymaniu Zamówienia na Usługę dokonuje jego weryfikacji w terminie 2 (dwóch) DR, a w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia, OPL wzywa #PRZEDSIĘBIORCA# do uzupełnienia przedmiotowego Zamówienia na Usługę. Weryfikacja Zamówienia na Usługę jest wolna od opłat. Prawidłowo i kompletnie wypełnione Zamówienie na Usługę oznacza Zamówienie na Usługę, spełniające wymagania, co do treści, i którego wszystkie pola zostały wypełnione, w przypadku, gdy dane pole w dokumencie powinno zdaniem wypełniającego pozostać niewypełnione należy wstawić w nim poziomą kreskę. 3. Niedoręczenie do OPL prawidłowo i kompletnie wypełnionego Zamówienia na Usługę w terminie 5 (pięciu) DR od dnia doręczenia #PRZEDSIĘBIORCA# wezwania OPL do uzupełnienia Zamówienia na Usługę, oznacza rezygnację #PRZEDSIĘBIORCA# z Zamówienia na Usługę. W takim przypadku Zamówienie na Usługę zostaje anulowane. 4. Za datę złożenia Zamówienia na Usługę przez #PRZEDSIĘBIORCA# przyjmuje się datę wpłynięcia do OPL dokumentu prawidłowo i kompletnie wypełnionego, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli #PRZEDSIĘBIORCA#. 5. Po otrzymaniu prawidłowo oraz kompletnie wypełnionego i podpisanego Zamówienia na Usługę, OPL dokonuje sprawdzenia technicznych możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę. Weryfikacja techniczna nie podlega opłacie. Wywiad techniczny jest fakultatywny i wymaga złożenia odrębnego zamówienia przez PT. Opłaty za wywiad techniczny zostały określone w Cenniku stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej. 5

6 5a. Wywiad techniczny jest fakultatywny oraz dotyczy łączy analogowych i łączy telefonicznych analogowych. PT składa odrębne Zamówienie na wywiad techniczny. W ramach odpowiedzi na Zamówienie na wywiad techniczny OPL przekazuje PT szczegółowe informacje, inne niż uzyskane w ramach weryfikacji technicznej, w szczególności dotyczące parametrów fizycznych łącza i jego przebiegu, możliwości technicznych łącza (dotyczących ewentualnej migracji) i adresów poszczególnych Węzłów Sieci OPL, przez które przebiega łącze. Wzór Zamówienia na wywiad techniczny stanowi Załącznik nr 14 do Umowy Ramowej. Opłaty za wywiad techniczny zostały określone w Załącznku nr 5 do Umowy Ramowej. OPL udziela odpowiedzi na Zamówienie na wywiad techniczny w terminie 16 (szesnastu) dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego Zamówienia na wywiad techniczny. 6. OPL udziela odpowiedzi na Zamówienie na Usługę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#, zgodnie z ust. 4, faksem lub em na adres wskazany w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, informując #PRZEDSIĘBIORCA# o: 1) możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, 2) braku możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z uzasadnieniem oraz podaniem powodów braku możliwości realizacji Usługi określonej w zamówieniu na Usługę. 7. Z chwilą uruchomienia ISI jako kanału komunikacji między Stronami termin wskazany w ust. 6 ulegnie skróceniu do 5 (pięciu) DR. 8. W przypadku, gdy istnieje możliwość realizacji Usługi, w odpowiedzi, o której mowa w ust. 6, Strony ustalą dogodny dla nich termin, nieprzekraczający 14 (czternastu) dni, w jakim #PRZEDSIĘBIORCA# jest zobowiązany udostępnić lokale, w których ma być dokonana instalacja Urządzeń i/lub Urządzeń końcowych zgodnie z zobowiązaniem wynikającym z art. 14 ust. 1 pkt 7) oraz termin podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego. 9. Niezapewnienie przez #PRZEDSIĘBIORCA# dostępu do lokali, zgodnie z ust. 8, w celu przeprowadzenia testów Łącza dzierżawionego zakończonych podpisaniem Protokołu zdawczoodbiorczego w terminie ustalonym przez Strony na podstawie ust. 8, oznacza rezygnację #PRZEDSIĘBIORCA# z realizacji zamówionej Usługi oraz odstąpienie przez #PRZEDSIĘBIORCA# od zawarcia Umowy Szczegółowej. W takim przypadku #PRZEDSIĘBIORCA# nie będzie występował wobec OPL z żadnymi roszczeniami. 10. Nieudzielanie przez OPL odpowiedzi na Zamówienie na Usługę zgodnie z ust. 6 traktowane jest jako pozytywne rozpatrzenie Zamówienia na Usługę. 11. W przypadku istnienia możliwości realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę, potwierdzonych przez OPL w odpowiedzi na Zamówienie, zgodnie z ust. 6, OPL prześle do #PRZEDSIĘBIORCA# w terminie 4 (czterech) dni od dnia wysłania do #PRZEDSIĘBIORCA# odpowiedzi na Zamówienie na Usługę, dwa egzemplarze podpisanego przez siebie projektu Umowy Szczegółowej dotyczącego Usługi będącej przedmiotem Zamówienia na Usługę. Od dnia uruchomienia ISI termin ten będzie wynosił 3 (trzy) DR. Projekt Umowy Szczegółowej zostanie przesłany na adres zgodny z Wykazem adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy Ramowej. 12. Zawarcie Umowy Szczegółowej zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do Umowy Ramowej nie wymaga przeprowadzenia przez Strony negocjacji. 13. W razie zaakceptowania propozycji OPL, #PRZEDSIĘBIORCA# jest zobowiązany do niezwłocznego podpisania Umowy Szczegółowej, o której mowa w ust. 11, i dostarczenia jej do OPL w terminie 4 (czterech) dni od dnia jej otrzymania, na adres wskazany w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. Od dnia uruchomienia ISI termin ten będzie wynosił 3 (trzy) DR. 14. Uruchomienie Łącza dzierżawionego (potwierdzonego podpisanym Protokołem zdawczoodbiorczym) następuje po podpisaniu Umowy Szczegółowej, o której mowa w ust. 11 i otrzymaniu jej przez OPL. Umowa Szczegółowa wysłana do OPL po upływie terminu określonego w ust. 13 nie wywiera żadnych skutków prawnych. 6

7 15. OPL może odmówić realizacji Zamówienia na Usługę, jeżeli: 1) realizacja Zamówienia na Usługę jest niemożliwa z powodu Siły Wyższej, 2) #PRZEDSIĘBIORCA# w sposób rażący naruszył postanowienia Umowy Ramowej lub Umów Szczegółowych i skutki takiego naruszenia nie zostały usunięte do chwili złożenia Zamówienia na Usługę, 3) #PRZEDSIĘBIORCA# zalega z płatnościami na rzecz OPL z tytułu innych umów w zakresie dzierżawy łączy zawartych z OPL za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, 4) Zamówienie na Usługę nie stanowi przedmiotu Umowy Ramowej, 5) #PRZEDSIĘBIORCA# nie uzupełnił, nie przedłożył albo nie dostarczył zabezpieczenia finansowego w postaci gwarancji bankowej, rezerwy gwarancyjnej albo oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. 16. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# o odmowie realizacji Zamówienia na Usługę oraz jej przyczynach, wysyłając zawiadomienie o tym fakcie w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia przedmiotowego Zamówienia na Usługę. Od dnia uruchomienia ISI termin powyższy ulegnie skróceniu do 5 (pięciu) DR. #PRZEDSIĘBIORCA# nie przysługują wobec OPL żadne roszczenia z tytułu odmowy realizacji Zamówienia na Usługę, o ile odmowa była zasadna. Odmowa realizacji Zamówienia na Usługę skutkuje nie wysłaniem przez OPL podpisanej Umowy Szczegółowej, o której mowa w ust W przypadku braku technicznych możliwości realizacji Usługi, o których mowa w ust. 6 pkt 2, OPL poinformuje #PRZEDSIĘBIORCA# o: a) możliwości realizacji w sposób alternatywny Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z podaniem szacunkowego terminu prac wykonywanych przez OPL (rozwiązanie alternatywne), albo b) braku możliwości realizacji w sposób alternatywny Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę wraz z podaniem informacji odnośnie powodów braku możliwości realizacji Usługi w sposób alternatywny określonej w Zamówieniu na Usługę. 18. OPL przedstawi stanowisko określające szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego, zawierające warunki dodatkowe związane z uzyskaniem możliwości świadczenia Usługi (w tym termin realizacji Usługi) oraz szacunkowe określenie kosztów takiego rozwiązania, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia udzielenia odpowiedzi na Zamówienie na Usługę. 19. W przypadku, gdy OPL poinformowała #PRZEDSIĘBIORCA# o możliwości realizacji Usługi w sposób alternatywny, nieprzedstawienie przez OPL stanowiska określającego sposób realizacji rozwiązania alternatywnego w terminie, o którym mowa w ust. 18 oznacza pozytywne rozpatrzenie Zamówienia na Usługę. W takim przypadku przyjmuje się, że istnieje techniczna możliwość realizacji Usługi określonej w Zamówieniu na Usługę. 20. #PRZEDSIĘBIORCA# w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania stanowiska OPL określającego szczegółowy sposób realizacji rozwiązania alternatywnego, jest zobowiązany udzielić OPL odpowiedzi w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie alternatywne obejmujące warunki dodatkowe, o których mowa w ust. 18. Od dnia uruchomienia ISI termin ten będzie wynosił 3 (trzy) DR. Nieudzielanie odpowiedzi przez #PRZEDSIĘBIORCA# w powyższym terminie oznacza brak akceptacji #PRZEDSIĘBIORCA# alternatywnego rozwiązania realizacji zamówionej Usługi i skutkuje rezygnacją z Zamówienia na Usługę. 21. W razie wyrażenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# zgody na rozwiązanie alternatywne, w sposób określony w ust. 20, OPL prześle #PRZEDSIĘBIORCA# dwa egzemplarze podpisanego przez siebie projektu Umowy Szczegółowej dotyczącego Usługi będącej przedmiotem Zamówienia na Usługę, w terminie 4 (czterech) dni od dnia otrzymania przez OPL odpowiedzi #PRZEDSIĘBIORCA# wyrażającej zgodę na rozwiązanie alternatywne. Od dnia uruchomienia ISI termin ten będzie wynosił 3 (trzy) DR. Wzór Umowy Szczegółowej stanowi Załącznik nr 6 do Umowy Ramowej. 7

8 22. W przypadku wyrażenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# zgody na rozwiązanie alternatywne, w sposób określony w ust. 20, postanowienia ust. 8 i 9 powyżej stosuje się odpowiednio. 23. #PRZEDSIĘBIORCA# jest zobowiązany do niezwłocznego podpisania Umowy Szczegółowej zawierającej rozwiązanie alternatywne i odesłania jej do OPL w terminie 4 (czterech) dni od dnia jej otrzymania, na adres wskazany w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy Ramowej, lub do podjęcia negocjacji Umowy Szczegółowej zawierającej rozwiązanie alternatywne. Od dnia uruchomienia ISI termin powyższy będzie wynosił 3 (trzy) DR. 24. W przypadku podjęcia negocjacji Umowy Szczegółowej, Strony zobowiązują się prowadzić je bez zbędnej zwłoki. 25. Niewysłanie do OPL przez #PRZEDSIĘBIORCA# podpisanej Umowy Szczegółowej albo niepodjęcie negocjacji dotyczących Umowy Szczegółowej w terminie, o którym mowa w ust. 23, oznacza rezygnację #PRZEDSIĘBIORCA# z alternatywnego rozwiązania realizacji zamówionej Usługi. W takim przypadku #PRZEDSIEBIORCA# nie będzie występował wobec OPL z żadnymi roszczeniami. 26. Uruchomienie Usługi obejmującej rozwiązanie alternatywne nastąpi po zawarciu Umowy Szczegółowej. Artykuł 6 Zawarcie i okres trwania Umowy Szczegółowej 1. Umowa Szczegółowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. 2. Umowa Szczegółowa wygasa z dniem rozwiązania Umowy Ramowej. 3. W przypadku, gdy Zamówienie na Usługę może zostać zrealizowane jedynie w sposób alternatywny i w związku z tym zachodzi konieczność poniesienia przez OPL dodatkowych nakładów inwestycyjnych, Umowa Szczegółowa może być zawarta na okres nie krótszy niż 12 (dwanaście) miesięcy. OPL powinna wykazać konieczność poniesienia tych nakładów w Umowie Szczegółowej. 4. Umowa Szczegółowa może dotyczyć jednej lub kilku Usług (jednego lub kilku Łączy dzierżawionych). 5. Umowa Szczegółowa zawarta na czas oznaczony może zostać przedłużona na dalszy okres lub może zostać zawarta na czas nieoznaczony. W tym celu #PRZEDSIĘBIORCA# złoży w trybie dotyczącym Zamówienia na Usługę określonym w artykule 5, odpowiedni wniosek o przedłużenie czasu trwania Umowy Szczegółowej lub zawarcie umowy na czas nieoznaczony najpóźniej na 60 (sześćdziesiąt) dni przed dniem wygaśnięcia Umowy Szczegółowej. W ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania prawidłowo sporządzonego wniosku, OPL przekaże #PRZEDSIĘBIORCA# podpisany przez OPL aneks do Umowy Szczegółowej. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest niezwłocznie podpisać i doręczyć aneks do Umowy Szczegółowej do OPL na adres wskazany w Wykazie adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, nie później jednak niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania aneksu do Umowy Szczegółowej od OPL. Od dnia uruchomienia ISI terminy 7-dniowe wskazane w niniejszym ustępie ulegają skróceniu do 3 (trzech) DR. Dostarczenie aneksu do Umowy Szczegółowej przez #PRZEDSIĘBIORCA# do OPL po upływie tego terminu nie wywołuje skutku prawnego w postaci przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Szczegółowej lub zawarcia Umowy Szczegółowej na czas nieoznaczony. 6. #PRZEDSIĘBIORCA# może zrezygnować z dzierżawy pojedynczego Łącza dzierżawionego przez jednostronne częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego. W takim przypadku, #PRZEDSIĘBIORCA# powinien wskazać Łącze dzierżawione, z którego rezygnuje oraz termin rezygnacji. Termin rezygnacji jest wskazywany przez #PRZEDSIĘBIORCA# z zastrzeżeniem, że nie może być krótszy niż 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia OPL rezygnacji. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# odstąpi od Umowy Szczegółowej przed uiszczeniem opłaty instalacyjnej, zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz OPL tej opłaty. W terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia, w którym odstąpienie stało się skuteczne, OPL odbierze Łącze dzierżawione. Jednostronne częściowe odstąpienie od Umowy Szczegółowej 8

9 w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego nie powoduje rezygnacji z pozostałych Łączy dzierżawionych objętych Umową Szczegółową 7. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę Szczegółową z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w przypadku gdy druga Strona naruszyła postanowienia Umowy Szczegółowej i nie zaprzestała tych naruszeń w terminie 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń. Wezwanie powinno wskazywać zakres naruszeń. 8. Przed dokonaniem wypowiedzenia Umowy Szczegółowej przez OPL Strony przeprowadzą konsultacje. W trakcie trwania konsultacji wypowiedzenie Umowy Szczegółowej przez OPL nie jest możliwe. Postanowienia artykułu 27 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że określone tam terminy skraca się do 7 (siedmiu) dni. 9. Rozwiązanie i wypowiedzenie Umowy Szczegółowej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i doręczenia Stronie, za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym lub pocztą kurierską, na adres wskazany w Wykazie adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. 10. OPL ma prawo rozwiązać Umowę Szczegółową ze skutkiem natychmiastowym w przypadku określonym w artykule 11 ust. 7 Umowy Ramowej. 11. W przypadku wypowiedzenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# Umowy Szczegółowej przed terminami instalacji Urządzeń i/lub Urządzeń końcowych i podpisaniem Protokołu zdawczo-odbiorczego, OPL nie przysługują żadne roszczenia wobec #PRZEDSIĘBIORCA# z tytułu opłat instalacyjnych i abonamentowych określonych w Cenniku, stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej, z wyłączeniem sytuacji, gdy Zamówienie na Usługę jest realizowane z wykorzystaniem rozwiązania alternatywnego. 12. W przypadku wypowiedzenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# Umowy Szczegółowej zawartej na warunkach określonych w ust. 3, #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest uiścić na rzecz OPL opłaty abonamentowe, jakie poniósłby, gdyby Umowa Szczegółowa nie uległa rozwiązaniu, nie więcej jednak niż za okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji. 9 Artykuł 7 Przekazanie Łącza dzierżawionego do eksploatacji 1. Przekazanie do eksploatacji Łącza dzierżawionego i Urządzeń w tym również Łącza dzierżawionego po zmianie przepływności i Łącza dzierżawionego po zmianie zakończenia następuje na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 10 do Umowy Ramowej. 2. Łącze dzierżawione nie może być przekazane do eksploatacji bez podpisania Umowy Szczegółowej. OPL i PT uzgodnią termin przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji w Umowie Szczegółowej z zastrzeżeniem ust Z zastrzeżeniem ust poniżej, Łącze dzierżawione zostaje przekazane do eksploatacji nie później niż w terminie: a) 30 dni dla Łączy dzierżawionych, od daty złożenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# Zamówienia na Usługę, b) 10 dni dla Łączy dzierżawionych po zmianie przepływności oraz po zmianie miejsca zakończenia, od daty wysłania przez OPL pozytywnej odpowiedzi na Zamówienie na zmianę przepływności lub Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, chyba, że Strony uzgodnią inny termin przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji. Powyższe terminy nie mają zastosowania w przypadku realizacji Zamówienia na Usługę, Zamówienia na zmianę przepływności łącza, Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia w sposób alternatywny (rozwiązanie alternatywne).

10 4. Terminy określone w ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku braku udostępnienia lokalizacji, o których mowa w artykule 5 ust Przed przekazaniem Łącza dzierżawionego do eksploatacji, OPL przeprowadzi pomiary i testy, mające na celu ustalenie czy parametry danego Łącza dzierżawionego spełniają standardy jakościowe, określone w artykule 8 Umowy Ramowej, jak również w obowiązujących normach ETSI. Wyniki testów, przeprowadzonych przez OPL zostaną przekazane #PRZEDSIĘBIORCA# wraz z Protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku Łączy analogowych #PRZEDSIĘBIORCA# przeprowadzi dodatkowe testy z wykorzystaniem modemów DSL, mające na celu weryfikację jakości Łącza analogowego. 6. O terminie przeprowadzonych pomiarów i testów, OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# telefonicznie, za pomocą faksu lub a zgodnie z danymi wskazanymi w Wykazie adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, w terminie do 3 (trzech) DR przed ich rozpoczęciem, celem umożliwienia przedstawicielom #PRZEDSIĘBIORCA# udziału w pomiarach i testach, w sposób określony w artykule 5 ust W przypadku nie wzięcia udziału przez przedstawicieli #PRZEDSIĘBIORCA# w prowadzonych przez OPL pomiarach i testach oraz odbiorze Łącza dzierżawionego, OPL prześle do #PRZEDSIĘBIORCA# faksem lub em, na adres wskazany w Wykazie adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, jednostronnie podpisany Protokół zdawczoodbiorczy. #PRZEDSIĘBIORCA# w ciągu 3 (trzech) DR od dnia otrzymania tego protokołu, dostarczy do OPL podpisany przez siebie przedmiotowy protokół lub zgłosi na piśmie ewentualne zastrzeżenia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Łącze dzierżawione uważa się za przekazane do eksploatacji w dacie jednostronnego złożenia podpisu przez OPL. 8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, Strony niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 (trzech) DR, wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie, czy zgłoszone zastrzeżenia są uzasadnione. Prace wyznaczonych przedstawicieli Stron powinny zakończyć się w terminie nie dłuższym niż 3 trzy (DR), licząc od dnia ich wyznaczenia. 9. W przypadku braku możliwości uzyskania prawidłowych wyników testów, o których mowa w ust. 5, Strony niezwłocznie wyznaczą przedstawicieli, których zadaniem będzie ustalenie przyczyn braku możliwości uzyskania prawidłowych wyników testów w zakresie prawidłowości działania infrastruktury, za którą odpowiedzialność ponoszą Strony. Jeżeli brak możliwości uzyskania prawidłowych wyników testów umożliwiających oddanie Łącza dzierżawionego do eksploatacji jest spowodowany okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi #PRZEDSIĘBIORCA# Strony ustalą inny termin przeprowadzenia testów i oddania Łącza dzierżawionego do eksploatacji. W takim przypadku termin, o którym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania, a OPL jest zwolniona z obowiązku uiszczenia kary umownej, o której mowa w artykule 19 ust. 1 Umowy Ramowej. Jeżeli brak możliwości uzyskania prawidłowych wyników testów umożliwiających oddanie Łącza dzierżawionego do eksploatacji jest spowodowane okolicznościami związanymi z infrastrukturą, za która odpowiedzialność ponosi OPL, OPL poinformuje #PRZEDSIĘBIORCA# o nowej dacie oddania łącza do eksploatacji. 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, gdy wyznaczeni przedstawiciele Stron stwierdzą, że zgłoszone zastrzeżenia są uzasadnione, za datę przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji przyjmuje się datę podaną w nowo podpisanym przez Strony Protokole zdawczoodbiorczym, po ponownym przeprowadzeniu testów i pomiarów, o których mowa w ust. 5. W razie uznania zastrzeżeń za nieuzasadnione, za datę przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji przyjmuje się datę jednostronnego podpisania przez OPL Protokołu zdawczoodbiorczego. 11. OPL nada każdemu przekazanemu do eksploatacji Łączu dzierżawionemu identyfikator łącza, który będzie używany w celu jego identyfikacji w sieci OPL i we współpracy między Stronami w ramach dzierżawy Łączy dzierżawionych, w okresie jego eksploatacji przez #PRZEDSIĘBIORCA#. 12. W przypadku zmiany przepływności Łącza dzierżawionego negatywny wynik testów, o których mowa w ust. 5, powoduje przywrócenie pierwotnej przepływność Łącza dzierżawionego i jest jednoznaczny z brakiem możliwości wykonania wnioskowanej zmiany przepływności Łącza dzierżawionego. 10

11 Artykuł 8 Parametry Łączy dzierżawionych 1. Tabela nr 1 określa wartości ES i SES pozwalające na przekazanie Łącza cyfrowego do eksploatacji. Długość okresu pomiarowego 24 h Rodzaj łącza Wartość S1 dla ES SES 64 kbit/s Mbit/s Mbit/s Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s ,5 Gbit/s, 10 Gbit/s Łącze dzierżawione może zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES są mniejsze lub równe S1; Łącze dzierżawione nie może zostać przekazane do eksploatacji, gdy wartości ES i SES przekraczają wartość S1. 2. Tabela nr 2 określa maksymalne wartości ES i SES w trakcie eksploatacji Łącza dzierżawionego. Długość okresu pomiarowego Rodzaj łącza 7 dni Wartość maksymalna ES SES n x 64 kbit/s, gdzie n= Mbit/s Mbit/s Mbit/s, 155 Mbit/s, 622 Mbit/s ,5 Gbit/s, 10 Gbit/s Dostępność Łączy cyfrowych klasy standardowej oferowanych przez OPL jest określona poprzez następujące parametry: 1) Maksymalna długość okresu niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego Łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi 99 x ) Maksymalna liczba okresów niedostępności w okresie kolejnych 12 miesięcy dla pojedynczego Łącza cyfrowego klasy standardowej wynosi Typowy Czas odtworzenia Usługi, liczony od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w artykule 12 ust. 2 do chwili, gdy 80% wszystkich Łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji, wynosi 6 (sześć) godzin. 5. Maksymalny Czas odtworzenia Usługi dla cyfrowego Łącza dzierżawionego klasy standardowej dzierżawionego przez #PRZEDSIĘBIORCA# wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w artykule 12 ust. 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone cyfrowe Łącze dzierżawione przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze dzierżawione zostanie naprawione. 11

12 6. Maksymalny Czas naprawy dla Łącza telefonicznego analogowego oraz Łącza analogowego dzierżawionego przez #PRZEDSIĘBIORCA# wynosi 24 (dwadzieścia cztery) godziny od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w art. 12 ust. 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe lub Łącze analogowe przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub uszkodzone Łącze telefoniczne analogowe lub Łącze analogowe zostanie naprawione. 7. Dla oferowanych po raz pierwszy typów Łączy dzierżawionych za planowany Czas odtworzenia Usługi przyjmuje się 6 (sześć) godzin liczone od momentu nadejścia a (faksu), o którym mowa w art. 12 ust. 2 lub 3 do chwili, gdy 80% wszystkich dzierżawionych Łączy dzierżawionych tego samego typu zostało naprawionych i ponownie przekazanych do eksploatacji (planowany typowy Czas odtworzenia Usługi) lub 24 (dwadzieścia cztery) godziny liczone od momentu nadejścia e- maila (faksu), o którym mowa w art. 12 ust. 2 lub 3 do chwili, gdy funkcje spełniane przez uszkodzone Łącze dzierżawione przejęte zostaną przez inny element sieci telekomunikacyjnej lub Łącze dzierżawione zostanie naprawione (planowany maksymalny Czas odtworzenia Usługi). 8. Jeżeli odtworzenie Usługi w przypadku Awarii lub Przerwy w pracy Łącza dzierżawionego wymaga naprawy infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności kanalizacji kablowej, a naprawa ta będzie wymagała uzyskania, określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej, Czas odtworzenia Usługi może się wydłużyć o czas uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń administracyjnych lub przeprowadzenia uzgodnień z podmiotami trzecimi, w szczególności z właściwymi terenowymi organami administracji publicznej. W takim przypadku OPL nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie Czasu odtworzenia Usługi, o którym mowa w ust. 4, 5, 6 powyżej, chyba że OPL nie dołożyła należytej staranności dla uzyskania określonych prawem decyzji, zezwoleń lub nie doszło do uzgodnień z podmiotami trzecimi z przyczyn, za które OPL ponosi odpowiedzialność. Artykuł 9 Zasady zmiany przepływności i/lub miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego 1. Zmiana przepływności i/lub miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego jest możliwa, gdy istnieją możliwości techniczne jej realizacji. 2. Zmiana przepływności i/lub miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego następuje z zachowaniem jego standardów jakościowych na podstawie zawartego pomiędzy Stronami aneksu do istniejącej Umowy Szczegółowej. 3. W celu zmiany przepływności i/lub miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, #PRZEDSIĘBIORCA# złoży prawidłowo i kompletnie wypełnione oraz podpisane przez jego uprawnionych przedstawicieli Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, na adres OPL, zgodnie z Wykazem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. Zamówienie dostarczone będzie do OPL listem poleconym lub pocztą kurierską za potwierdzeniem odbioru. Wzór formularza Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego stanowi Załącznik Nr 7 do Umowy Ramowej, a Wzór Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego stanowi Załącznik Nr 8 do Umowy Ramowej. 4. OPL po otrzymaniu Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego dokonuje jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia jego nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia, OPL wzywa #PRZEDSIĘBIORCA# w formie pisemnej, do uzupełnienia przedmiotowego zamówienia w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia #PRZEDSIĘBIORCA# wezwania OPL do jego uzupełnienia. Prawidłowo i kompletnie wypełnione Zamówienie oznacza Zamówienie, spełniające wymagania, co do treści i którego wszystkie pola zostały wypełnione, w przypadku, gdy dane pole w dokumencie powinno zdaniem wypełniającego pozostać niewypełnione należy wstawić w nim poziomą kreskę. Weryfikacja Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego jest wolna od opłat. 12

13 5. Niedoręczenie OPL prawidłowo i kompletnie wypełnionego Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia doręczenia #PRZEDSIĘBIORCA# wezwania OPL do uzupełnienia przedmiotowego Zamówienia, oznacza rezygnację #PRZEDSIĘBIORCA# z Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego. W takim przypadku Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego zostaje anulowane. 6. Za datę złożenia Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego przez #PRZEDSIĘBIORCA# przyjmuje się datę wpłynięcia do OPL dokumentu prawidłowo i kompletnie wypełnionego, podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli #PRZEDSIĘBIORCA#. 7. Po otrzymaniu prawidłowo i kompletnie wypełnionego oraz podpisanego Zamówienia na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienia na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, OPL dokonuje weryfikacji technicznej możliwości realizacji zmiany przepływności i/lub zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego. 8. OPL udzieli odpowiedzi na Zamówienie na zmianę przepływności Łącza dzierżawionego i/lub Zamówienie na zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jego złożenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#, zgodnie z ust. 6, drogą elektroniczną lub faksem na adres wskazany w Wykazie adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, informując #PRZEDSIĘBIORCA# o: a) możliwości wykonania wnioskowanej zmiany przepływności i/lub zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego, b) braku możliwości wykonania wnioskowanej zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego wraz z podaniem informacji odnośnie przyczyn uniemożliwiających realizację zmiany przepływności i/lub zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego. 9. Do zmiany przepływności i/lub zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego stosuje się odpowiednio art. 5 ust Umowy Ramowej. 10. W przypadku dokonania zmiany przepływności Łącza dzierżawionego #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest do uiszczania jednorazowej opłaty za zmianę przepływności Łącza dzierżawionego wymienionej w Cenniku stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej, zgodnie z zasadami określonymi w artykule W przypadku dokonania zmiany miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest uiścić na rzecz OPL jednorazową opłatę za zmianę miejsca zakończenia Łącza dzierżawionego wskazaną w Cenniku stanowiącym Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej, zgodnie z zasadami określonymi w artykule Artykuł 10 Zwrot Łączy dzierżawionych 1. Z chwilą rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego, #PRZEDSIĘBIORCA# obowiązany jest zwrócić Łącze dzierżawione oraz wszelkie udostępnione przez OPL Urządzenia lub Urządzenia końcowe będące przedmiotem Umowy Szczegółowej w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem stopnia ich zużycia wynikającego z prawidłowej ich eksploatacji. 2. Poprzez zwrot Łącza dzierżawionego Strony rozumieją odinstalowanie Urządzeń i dokonanie przez OPL odpowiednich działań dezaktywujących dane Łącze dzierżawione. Dezaktywacja Łącza dzierżawionego następuje z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego, zaś zwrot Urządzeń lub Urządzeń końcowych następuje w terminie 7 (siedmiu) dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Szczegółowej bądź po

14 jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego. 3. #PRZEDSIĘBIORCA# dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych w terminie, o którym mowa w ust. 2, poprzez umożliwienie OPL odinstalowania i odbioru tych Urządzeń. 4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Szczegółowej bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego, OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# o terminie odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych. Obie Strony dołożą należytej staranności w celu odinstalowania Urządzeń lub Urządzeń końcowych. 5. W przypadku braku możliwości zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych lub w przypadku ich zwrotu w stanie pogorszonym nie wynikającym z zasad prawidłowej eksploatacji, #PRZEDSIĘBIORCA# obowiązany jest zwrócić OPL kwotę, umożliwiającą pokrycie kosztów odtworzenia takich samych Urządzeń lub Urządzeń końcowych jak udostępnione, określoną w pisemnym wezwaniu do zapłaty skierowanym do #PRZEDSIĘBIORCA#. 6. Zwrot Urządzeń lub Urządzeń końcowych zostanie potwierdzony przez Strony Protokołem zdawczo odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik Nr 10 do Umowy Ramowej. 7. W przypadku niestawienia się przedstawicieli #PRZEDSIĘBIORCA# w celu dokonania zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych, możliwe jest sporządzenie Protokołu zdawczo odbiorczego tylko przez przedstawicieli OPL. W takim przypadku OPL doręczy #PRZEDSIĘBIORCA# Protokół zdawczo-odbiorczy w terminie 2 (dwóch) DR od dnia dokonania odbioru Łącza dzierżawionego. W przypadku niezgłoszenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# pisemnych zastrzeżeń w terminie 3 (trzech) DR od dnia otrzymania Protokołu zdawczo-odbiorczego przyjmuje się, iż dzień, w którym upłynął powyższy termin jest dniem zwrotu Urządzeń (odbioru Urządzeń). 8. Jeżeli #PRZEDSIĘBIORCA# nie dokona zwrotu Urządzeń lub Urządzeń końcowych, w terminie wskazanym w ust. 2, #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany będzie do uiszczenia kwoty w wysokości 1/30 opłaty miesięcznej za dzierżawę tego Łącza dzierżawionego, będącego przedmiotem danej Umowy Szczegółowej, za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Urządzeń lub Urządzeń końcowych, chyba że opóźnienie nastąpiło z winy OPL. 14 Artykuł 11 Tryb postępowania w przypadku niespełnienia przez Urządzenia Zasadniczych wymagań oraz zasady zawieszania świadczenia Usługi 1. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązuje się posiadać, dla wszystkich swoich urządzeń lub urządzeń końcowych, wszelkie wymagane prawem dokumenty lub znaki potwierdzające spełnianie Zasadniczych wymagań wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa dla tego typu urządzeń. 2. W celu weryfikacji spełnienia przez #PRZEDSIĘBIORCA# obowiązku dołączenia do Urządzenia OPL lub Urządzenia końcowego OPL urządzeń spełniających Zasadnicze wymagania, OPL może żądać w formie pisemnej, w każdym czasie od #PRZEDSIĘBIORCA# przedłożenia dokumentów lub wskazania znaków potwierdzających spełnianie przez te urządzenia Zasadniczych wymagań. 3. #PRZEDSIĘBIORCA# ma obowiązek przedłożenia powyższych dokumentów lub wskazania znaków w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia doręczenia przez OPL żądania, o którym mowa w ust OPL ma prawo do zawieszenia świadczenia Usługi w przypadku stwierdzenia przez służby techniczne OPL, że urządzenia #PRZEDSIĘBIORCA# przyłączone do Urządzeń lub Urządzeń Końcowych, nie spełniają Zasadniczych wymagań, albo gdy #PRZEDSIĘBIORCA# nie przedłoży dokumentów lub nie wskaże znaków potwierdzających spełnianie przez urządzenia lub urządzenia końcowe Zasadniczych wymagań w terminie, o którym mowa w ust W przypadku, o którym mowa w ust. 4, OPL nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zawieszenia powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA#, w formie pisemnej, za potwierdzeniem odbioru, na adres zgodny z Wykazem adresowym, stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej, o przyczynach oraz skutkach zawieszenia świadczenia Usługi, o których mowa w ust. 4.

15 6. W okresie zawieszenia Usługi #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich opłat związanych z Usługą. 7. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia poinformowania go przez OPL o przyczynach zawieszenia nie wymieni urządzeń nie spełniających Zasadniczych wymagań albo nie przedłoży dokumentów lub nie wskaże znaków potwierdzających zgodność urządzeń lub urządzeń końcowych z Zasadniczymi wymaganiami, OPL ma prawo rozwiązać Umowę Szczegółową ze skutkiem natychmiastowym. 8. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# w terminie 45 (czterdziestu pięciu) dni od dnia poinformowania go przez OPL o przyczynach zawieszenia wymieni urządzenia nie spełniające Zasadniczych wymagań albo przedłoży dokumenty lub wskaże znaki potwierdzające zgodność urządzeń z Zasadniczymi wymaganiami, a Umowa Szczegółowa nie zostanie rozwiązana na zasadach określonych w ust. 7, OPL ma obowiązek w terminie 7 (siedmiu) dni od ustania przyczyn zawieszenia określonych powyżej ponownie udostępnić Łącze dzierżawione. 15 Artykuł 12 Postępowanie w przypadku wystąpienia Awarii 1. W celu zapewnienia efektywnej współpracy, Strony Umowy Ramowej utworzą Telefoniczne Punkty Kontaktowe (TPK). Utworzone przez Strony TPK wskazuje Załącznik Nr 11 i 12 do Umowy Ramowej. 2. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# wykryje Awarię zobowiązany jest do natychmiastowego telefonicznego poinformowania OPL i potwierdzenia przekazanej informacji em (faksem) w okresie 30 (trzydziestu) minut od przekazania informacji telefonicznej. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu Czasu odtworzenia Usługi albo Czasu naprawy uważa się moment nadejścia a (faksu). Nadejście a (faksu) powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez OPL telefonicznie przez osobę przyjmującą zgłoszenie. 3. W przypadku, w którym OPL wykryje Awarię zobowiązana jest do natychmiastowego telefonicznego poinformowania #PRZEDSIĘBIORCA# i potwierdzenia przekazanej informacji em (faksem) w okresie 30 (trzydziestu) minut od przekazania informacji telefonicznej. Za moment zgłoszenia oraz początek biegu Czasu odtworzenia Usługi albo Czasu naprawy uważa się moment nadejścia faksu. Nadejście faksu powinno zostać niezwłocznie potwierdzone przez PT telefonicznie przez osobę przyjmującą zgłoszenie. 4. Od momentu nadejścia a (faksu), którego przesłanie powinno zostać potwierdzone telefonicznie przez przyjmującego zgłoszenie biegnie Czas Odtwarzania Usługi albo Czas Naprawy. W przypadku, gdy obie Strony nawzajem poinformują się o wykryciu Awarii, Czas odtwarzania Usługi albo Czas naprawy biegnie od momentu przyjścia pierwszego z i (faksów), o których mowa w ust. 2 lub Strony będą prowadzić dziennik zgłoszeń, zarówno, gdy zgłaszają jak i przyjmują zgłoszenie wystąpienia Awarii. 6. OPL może żądać dodatkowych informacji od #PRZEDSIĘBIORCA# w sytuacji, gdy przekazane przez niego informacje są niewystarczające do podjęcia interwencji. 7. OPL zobowiązana jest do niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie Awarii. 8. Po dokonaniu wstępnej analizy przyczyny Awarii, OPL przekaże #PRZEDSIĘBIORCA# przewidywaną datę i godzinę rozpoczęcia oraz zakończenia naprawy. 9. Koszty usunięcia Awarii ponosi OPL, chyba że zdarzenie będące przyczyną Awarii było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi #PRZEDSIĘBIORCA#. Zakres odpowiedzialności #PRZEDSIĘBIORCA# obejmuje przyczyny wystąpienia Awarii będące następstwem okoliczności, za które odpowiada #PRZEDSIĘBIORCA#. Zakres odpowiedzialności ustala się w oparciu o koszty (koszt naprawy ustalony na podstawie kosztorysu zaakceptowanego przez Strony). 10. OPL nie pobiera opłat za okres Przerw w pracy lub Awarii, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzenie było następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi #PRZEDSIĘBIORCA#.

16 11. W przypadku Przerwy w pracy lub Awarii spowodowanej Siłą wyższą, #PRZEDSIĘBIORCA# nie ma obowiązku wnoszenia opłat za Usługę. 16 Artykuł 13 Prace planowe 1. OPL będzie powiadamiać #PRZEDSIĘBIORCA# o planowanej rozbudowie, okresowych przeglądach i modernizacji istniejącej infrastruktury swojej sieci telekomunikacyjnej, jeżeli zdarzenia te mogą mieć wpływ na: 1) prawidłowe świadczenie Usług przez OPL na rzecz #PRZEDSIĘBIORCA#, 2) prawidłową pracę Łączy dzierżawionych przez #PRZEDSIĘBIORCA# od OPL. 2. OPL przysługuje prawo do przeprowadzenia Prac planowych w wymiarze 12 (dwunastu) dni w roku kalendarzowym, przy czym każdorazowo czas trwania Prac planowych nie może przekroczyć 3 (trzech) dni roboczych. Prace planowe będą wykonywane w godzinach 00:00-06: O Pracach planowych OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# najpóźniej na 30 (trzydzieści) dni przed ich rozpoczęciem, przesyłając pisemną informację, o której mowa w ust Informacja o Pracach planowych będzie określać przedmiot prac oraz zawierać: 1) charakter i krótki opis Prac planowych, 2) możliwy wpływ na świadczone Usługi, 3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia Prac planowych, 4) numery kontaktowe do osób przeprowadzających Prace planowe, z którymi należy się kontaktować w razie potrzeby. 5. W terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania informacji o Pracach planowych #PRZEDSIĘBIORCA# może żądać przesunięcia terminu Prac planowych, jednak nie więcej niż o 21 (dwadzieścia jeden) dni. 6. Za okresy Przerw w pracy wywołane Pracami planowymi nie są przez OPL pobierane opłaty. 1. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązany jest do: Artykuł 14 Zobowiązania Stron 1) wykorzystywania Łącza dzierżawionego zgodnie z Umową Ramową i Umową Szczegółową, 2) umożliwienia pracownikom OPL, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia Awarii i prowadzenia Planowanych prac, dokonywania kontroli stanu oraz wykorzystywania Łącza dzierżawionego; 3) rekompensowania w formie pieniężnej szkód wynikających z winy #PRZEDSIĘBIORCA#, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.); 4) niedokonywania bez uzyskania pisemnej zgody OPL jakichkolwiek przeróbek lub zmian w Urządzeniach lub Urządzeniach końcowych; 5) usuwania uszkodzeń na odcinku Łącza dzierżawionego niebędącego własnością OPL; obowiązek ten rozumiany jest jako obowiązek dbania przez #PRZEDSIĘBIORCA# o Łącze dzierżawione zlokalizowane w budynku poprowadzone do punktu dystrybucyjnego. Za odcinek od punktu dystrybucyjnego do użytkownika końcowego OPL nie ponosi odpowiedzialności; 6) zwrotu Łącza dzierżawionego po rozwiązaniu, upływie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięciu Umowy Szczegółowej bądź po jednostronnym częściowym odstąpieniu od Umowy Szczegółowej w zakresie pojedynczego Łącza dzierżawionego, jak również po rozwiązaniu, upływie okresu wypowiedzenia lub wygaśnięciu Umowy Ramowej;

17 7) umożliwienia pracownikom OPL na każde wezwanie dostępu do lokalu, w którym ma zostać dokonana instalacja, konserwacja, naprawa Urządzeń; 8) zapewnienia poziomu sygnałów transmitowanych Łączem dzierżawionym zgodnie z obowiązującymi normami w tym zakresie. 2. OPL zobowiązana jest do: 1) świadczenia usług na zasadach określonych w Umowie Ramowej i Umowach Szczegółowych, 2) zachowania odpowiednich parametrów technicznych Łączy dzierżawionych, 3) rekompensowania w formie pieniężnej szkód wynikających z winy OPL, na zasadach ogólnych wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 17 Artykuł 15 Zasady zabezpieczeń 1. W celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Ramowej oraz Umowy Szczegółowej, #PRZEDSIĘBIORCA# przekaże na żądanie OPL: a) gwarancję bankową wystawioną przez bank polski lub przedstawicielstwo banku zagranicznego w Polsce ( Gwarancja Bankowa ), albo b) dowód dokonania blokady kwoty pieniężnej na rachunku bankowym #PRZEDSIĘBIORCA# wraz z pełnomocnictwem dla OPL do dysponowania tą kwotą ( Rezerwa Gwarancyjna ), albo c) oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji ( Oświadczenie ). 2. #PRZEDSIĘBIORCA# ma możliwość wyboru rodzaju zabezpieczenia wskazanego w ust. 1, przekazanego następnie do OPL. OPL może żądać tylko jednego rodzaju zabezpieczenia spośród wskazanych w ust OPL nie może żądać w zakresie Umowy Kolokacji przedłożenia Gwarancji Bankowej, ustanowienia Rezerwy Gwarancyjnej, Oświadczenia ani innej formy zabezpieczenia. 4. Do chwili dostarczenia przez #PRZEDSIĘBIORCA# wybranej formy zabezpieczenia, OPL może odmówić wykonywania Umowy Szczegółowej zawartej w wyniku złożonego przez #PRZEDSIĘBIORCA# Zamówienia na Usługę. 5. W przypadku nieuzupełnienia, nieprzedłużenia albo niedostarczenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#. nowego zabezpieczenia. w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania od OPL dodatkowego pisemnego wezwania, OPL przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy Szczegółowej. Okres wypowiedzenia wynosi 30 (trzydzieści) dni i ma skutek na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy Szczegółowej jest możliwe dopiero po upływie dodatkowego 7 (siedmiodniowego) terminu na złożenie zabezpieczenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym 6. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# nie będzie zalegał z płatnościami wobec OPL wynikającymi z Umowy Szczegółowej zawartej na podstawie Umowy Ramowej przez okres 2 (dwóch) lat od ich zawarcia, albo w ciągu 2 (dwóch) lat liczonych od uiszczenia ostatniej zaległości, OPL może odstąpić od żądania utrzymywania przez #PRZEDSIĘBIORCA# wybranej formy zabezpieczenia przez pozostały okres trwania tej Umowy Szczegółowej. 7. OPL odstępuje od obowiązku złożenia zabezpieczenia, w przypadku, jeśli #PRZEDSIĘBIORCA#, z którym OPL zawiera Umowę Szczegółową na podstawie Umowy Ramowej, w okresie 2 (dwóch) lat przed jej zawarciem, nie zalegał z płatnościami wobec OPL w ramach dotychczasowej współpracy w zakresie usługi dzierżawy łączy. Nie bierze się pod uwagę krótkotrwałych opóźnień w płatnościach wynikających w szczególności z opóźnień w dostarczeniu faktury lub dokonaniu przelewu bankowego. 8. Pomimo odstąpienia przez OPL od wymogu określonego w ust 1, zgodnie z ust. 5 lub 6, w przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# będzie zalegał wobec OPL z płatnościami wynikającymi z Umowy Szczegółowej za co najmniej 2 (dwa) okresy rozliczeniowe, OPL może zażądać od tego #PRZEDSIĘBIORCA# złożenia zabezpieczenia. Z żądaniem ustanowienia zabezpieczenia OPL

18 może wystąpić w przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# nie uiści należności po pisemnym wezwaniu przez OPL do uiszczenia należności w dodatkowym terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisma. 9. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową #PRZEDSIĘBIORCA# dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#, nieodwołalną, bezwarunkową i stale odnawialną, płatną na pierwsze żądanie OPL Gwarancję Bankową, o której mowa w ust. 1 lit. a) na kwotę odpowiadającą równowartości 2 (dwóch) miesięcznych abonamentów za dzierżawę Łącza dzierżawionego określonego w Umowie Szczegółowej. 10. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# opóźni się z zapłatą zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej przez okres przekraczający 10 dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Gwarancji Bankowej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania #PRZEDSIĘBIORCA# do zapłaty. 11. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązuje się utrzymywać Gwarancję Bankową przez cały okres obowiązywania Umowy Szczegółowej oraz przez 2 (dwa) miesiące po jej rozwiązaniu. 12. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem lub uzupełnieniem Gwarancji Bankowej obciążają #PRZEDSIĘBIORCA#. 13. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Gwarancji Bankowej OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło wezwanie do uzupełnienia Gwarancji Bankowej o kwotę zaspokojenia. 14. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części Gwarancji Bankowej, #PRZEDSIĘBIORCA# ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyżej zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Gwarancji Bankowej. 15. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową #PRZEDSIĘBIORCA# dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#, zaświadczenie o dokonaniu na rzecz OPL nieodwołalnej i bezterminowej Rezerwy gwarancyjnej na kwotę odpowiadającą równowartości 2 (dwóch) miesięcznych abonamentów za dzierżawę łącza określonego w Umowie Szczegółowej, płatną na pierwsze żądanie OPL. 16. #PRZEDSIĘBIORCA# wnosi Rezerwę Gwarancyjną na specjalnie utworzony w tym celu własny rachunek w banku zaakceptowanym przez OPL. Umowa #PRZEDSIĘBIORCA# z bankiem o prowadzenie takiego rachunku będzie zawierać zastrzeżenie, że #PRZEDSIĘBIORCA# nie ma prawa wypłacać z rachunku jakichkolwiek środków bez zgody OPL. Rezerwa Gwarancyjna zostanie zwolniona po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej. 17. Wraz z utworzeniem Rezerwy Gwarancyjnej, #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązuje się udzielić OPL nieodwołalnego i bezterminowego pełnomocnictwa do dysponowania Rezerwą Gwarancyjną. OPL zwróci #PRZEDSIĘBIORCA# pełnomocnictwo po rozwiązaniu Umowy Szczegółowej i po uregulowaniu przez #PRZEDSIĘBIORCA# wszystkich płatności należnych OPL. 18. W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń z Rezerwy Gwarancyjnej po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania #PRZEDSIĘBIORCA# do zapłaty. 19. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązuje się utrzymywać Rezerwę Gwarancyjną przez cały okres obowiązywania Umowy Szczegółowej oraz przez 2 (dwa) miesiące po jej rozwiązaniu. 20. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem, przedłużeniem lub uzupełnieniem Rezerwy Gwarancyjnej obciążają #PRZEDSIĘBIORCA#. 21. O każdym zaspokojeniu wierzytelności z Rezerwy Gwarancyjnej OPL powiadomi #PRZEDSIĘBIORCA# na piśmie nie później niż w terminie 3 (trzech) DR od dnia zaspokojenia 18

19 wierzytelności. Zawiadomienie będzie zawierało kwotę, do której zaspokojenie nastąpiło wraz z uzasadnieniem. Zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie stanowiło wezwanie do uzupełnienia Rezerwy Gwarancyjnej o kwotę zaspokojenia. 22. W przypadku wykorzystania przez OPL całości lub części kwoty Rezerwy Gwarancyjnej, #PRZEDSIĘBIORCA# ma obowiązek każdorazowo, w terminie 7 (siedmiu) DR od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w punkcie powyżej zapewnić uzupełnienie (odnowienie) Rezerwy Gwarancyjnej. 23. Rezerwa Gwarancyjna może być oprocentowana na rzecz #PRZEDSIĘBIORCA#, a OPL może wyrazić zgodę na pobieranie odsetek od niej przez #PRZEDSIĘBIORCA# w terminach uzgodnionych z bankiem. 24. Wraz z podpisaną Umową Szczegółową #PRZEDSIĘBIORCA# dostarczy, w przypadku wyboru tej formy zabezpieczenia przez #PRZEDSIĘBIORCA#, do OPL pisemne Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art Kodeksu postępowania cywilnego. 25. Treść aktu notarialnego będzie zgodna z treścią wzoru uzgodnionego przez Strony w ramach zawieranych umów, a w szczególności będzie zawierać: a) Oświadczenie #PRZEDSIĘBIORCA# o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w zakresie zobowiązań pieniężnych #PRZEDSIĘBIORCA# wynikających z danej Umowy; b) Obowiązek zapłaty przez #PRZEDSIĘBIORCA# sumy pieniężnej z tytułu zobowiązań wynikających z danej Umowy do określonej wysokości. Wysokość tej sumy określa się na tych samych zasadach, co wysokość kwoty zabezpieczenia przy Gwarancji Bankowej i Rezerwie Gwarancyjnej; c) W przypadku, gdy #PRZEDSIĘBIORCA# opóźni się z zapłatą jakiegokolwiek zobowiązania pieniężnego wynikającego z Umowy Szczegółowej, której dotyczy przez okres przekraczający 10 (dziesięć) dni od dnia wymagalności takiego zobowiązania, OPL będzie uprawniona do zaspokojenia swoich roszczeń na zasadach określonych w oświadczeniu o dobrowolnym poddaniu się egzekucji po upływie 3 (trzech) DR od bezskutecznego pisemnego wezwania #PRZEDSIĘBIORCA# do zapłaty; d) Upoważnienie OPL do prowadzenia przeciwko #PRZEDSIĘBIORCA# egzekucji na podstawie tego aktu notarialnego o całość lub część niezaspokojonych roszczeń pieniężnych OPL wobec #PRZEDSIĘBIORCA# wynikających z danej Umowy Szczegółowej; e) Określenie terminu, do którego OPL może wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności. 26. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego zawierającego oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji pokrywa #PRZEDSIĘBIORCA#. 19 Artykuł 16 Zasady ustalania długości Łącza dzierżawionego dla celów rozliczeniowych 1. Dla celów rozliczeń Długość taryfikacyjną Łącza cyfrowego oraz Łącza telefonicznego analogowego ustala się jako odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia tych rodzajów Łączy dzierżawionych, zlokalizowanymi w miejscach instalacji Urządzeń końcowych. Dla celów rozliczeń Długość taryfikacyjną Łącza analogowego ustala się jako odległość w linii prostej pomiędzy punktami zakończenia Łącza analogowego. 2. Odległość ta powinna być wyliczana na podstawie wyników pomiaru przyrządem GPS. Współrzędne geograficzne punktów zakończenia Łącza dzierżawionego (miejsc instalacji Urządzeń) wraz z długością odcinka, będą wpisywane przez OPL w Protokole zdawczoodbiorczym. W razie niedostępności systemu GPS odległości łącza mierzone będą przy użyciu map o wyspecyfikowanej skali 1: Ostateczną długość Łącza dzierżawionego ustala się w zaokrągleniu z nadmiarem lub niedomiarem w km z dokładnością do 100 m; tzn. np m zaokrągla się do 5,1 km, a długość od 5150 m zaokrągla się do 5, 2 km. Łącza dzierżawione o długości mniejszej niż 100 m będą traktowane jak łącza o długości 100 m.

20 20 Artykuł 17 Warunki płatności 1. #PRZEDSIĘBIORCA# zobowiązuje się uiszczać na rzecz OPL opłaty za Usługę świadczoną przez OPL w ramach Umowy Ramowej, zgodnie z warunkami w niej określonymi, w wysokości określonej w Umowie Szczegółowej, na podstawie Cennika, stanowiącego Załącznik Nr 5 do Umowy Ramowej. 2. Opłaty, o których mowa w ust.1 będą uiszczane, przelewem, na podstawie wystawionych przez OPL faktur VAT, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury, bezgotówkowo w postaci przelewu środków pieniężnych na wskazane na fakturze konto bankowe. Od dnia uruchomienia ISI OPL będzie udostępniała PT faktury VAT w formie elektronicznej. Jednocześnie OPL będzie uprawniona z własnej inicjatywy bądź na żądanie PT do wystawiania faktur VAT w formie papierowej. Zmiana formy wystawiania faktur VAT wymaga przesłania PT pisemnej informacji w tym zakresie i nie wymaga zawarcia pisemnego aneksu do Umowy Ramowej. 3. Opłaty określone w Załączniku Nr 5 do Umowy Ramowej są opłatami netto. Do opłat tych będzie doliczany należny podatek VAT. 4. OPL dostarcza #PRZEDSIĘBIORCA# faktury osobiście, listem poleconym bądź przesyłką kurierską, na adres podany w Wykazie adresowym stanowiącym Załącznik Nr 3 do Umowy Ramowej. OPL ma obowiązek wysłać fakturę VAT w terminie nie późniejszym niż 7 (siedem) dni od daty jej wystawienia. 5. OPL nalicza opłaty od dnia przekazania Łącza dzierżawionego do eksploatacji, wskazanego w Protokole zdawczo odbiorczym. 6. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy. 7. Jeżeli dzierżawa Łącza dzierżawionego świadczona na podstawie Umowy Szczegółowej nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty jest każdy rozpoczęty dzień. W takim przypadku opłatę dzienną oblicza się jako iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30, natomiast opłatę za usługę dzierżawy Łącza dzierżawionego świadczoną na podstawie Umowy Szczegółowej przez okres krótszy niż miesiąc ustala się jako iloczyn opłaty dziennej oraz ilości dni świadczenia Usługi. 8. W przypadku uruchomienia Łącza dzierżawionego, potwierdzonego Protokołem zdawczoodbiorczym, lecz bez podpisanej przez #PRZEDSIĘBIORCA# Umowy Szczegółowej, jednostką czasu stanowiącą podstawę do ustalenia opłaty jest każdy rozpoczęty dzień świadczenia Usługi, począwszy od dnia podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez Strony lub jednostronnego podpisania Protokołu zdawczo-odbiorczego przez OPL, do dnia zwrotu Łącza dzierżawionego. W takim przypadku opłatę należną za świadczoną Usługę stanowi suma opłaty instalacyjnej oraz opłaty stanowiącej iloraz opłaty miesięcznej oraz liczby 30 pomnożonej przez ilość dni świadczenia Usługi. 9. Miesięczne opłaty abonamentowe są płatne z góry, natomiast opłaty jednorazowe za aktywację łącza oraz opłaty za wywiad techniczny, zmianę miejsca zakończenia łącza, zmianę przepływności łącza są płatne z dołu. 10. W razie opóźnienia w uiszczaniu opłat OPL może pobierać odsetki ustawowe. Kwota należnych odsetek będzie wykazywana odrębnym dokumentem finansowym. 11. Strony oświadczają, że są podatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP: OPL NIP , #PRZEDSIĘBIORCA# NIP Strony uzgadniają, iż za datę dokonania płatności uważa się dzień wpływu należności na rachunek bankowy OPL. 13. Nazwę banku, jego adres i numer rachunku bankowego OPL będzie każdorazowo podawać na fakturze VAT.

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy:

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH. zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUGI DZIERŻAWY ŁĄCZY TELEKOMUNIKACYJNYCH zwana dalej Umową Ramową", pomiędzy: spółką pod firmą Telekomunikacja Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt

oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt oferta SLA na łącza cyfrowe Dokument Orange Polska Domena Hurt Spis treści: 1. Informacje podstawowe ----------------------------------------------------------------------------------------------- 2 1.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami

Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami Oferta ramowa o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierżawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Spis treści CZĘŚĆ 1. Definicje....

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania dla Operatorów/JST Projektów technicznych w zakresie dostępu do kanalizacji kablowej przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 13 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1.

Bardziej szczegółowo

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A.

oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. oferta na świadczenie usługi wykonywania Projektów technicznych dla Operatorów przez Orange Polska S.A. Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI I. ZAKRES OFERTY... 4 1. DEFINICJE... 4 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej

Dotacje na Innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom preferencyjnych warunków korzystania z usług telekomunikacyjnych. 2. Promocja VN

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej

Załącznik Nr 2. Wzór Umowy Ramowej Załącznik Nr 2 do Oferty Ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dzierŝawy odcinków zakończeń łączy, odcinków niebędących zakończeniami łączy i łączy end-to-end Wzór Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRZENOSZENIA NUMERU PRZY ZMIANIE DOSTAWCY USŁUG ŚWIADCZONYCH W PUBLICZNYCH STACJONARNYCH SIECIACH TELEKOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Regulamin określa warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową

UMOWA RAMOWA Nr. zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej. Umową Ramową Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 UMOWA RAMOWA Nr zawarta dnia: w Łodzi zwana dalej Umową Ramową pomiędzy: Firmą Infratel

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr

Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr Załącznik 3 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu...

Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... Umowa nr... o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (Umowa zawarta poza lokalem Operatora lub na odległość) zawarta w dniu... w Toruniu w siedzibie Operatora przy ul. B. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr.

Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę.

- Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dla Abonentów nju na kartę. NJU/PDF22/2014 Witaj, Z związku z wejściem w życie rozporządzenia z dnia 24 lutego 2014 r. Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej informujemy, że z dniem 8 czerwca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści:

PROJEKT UMOWY. zwaną dalej Wydzierżawiającym. zwanymi dalej Stroną lub łącznie Stronami o następującej treści: PROJEKT UMOWY Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, Plac Nowy Targ 1/8, 50-141 Wrocław, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551, reprezentowaną przez: Dariusza Jędryczka - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu Zp 2130-14/12 Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR Zp 2130-14/12 Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej i usługi dostępu do Internetu (część II zamówienia) Zawarta w dniu 2012 r. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14

oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 oferta na Usługę agregacji Dokument Orange Polska Domena Hurt Strona 1 z 14 SPIS TREŚCI 1. Definicje... 3 2. Postanowienia ogólne... 5 3. Procedura zawarcia porozumienia dotyczącego świadczenia Usługi

Bardziej szczegółowo

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione

cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione Cennik usługi Krajowe Łącza Dzierżawione wprowadzony w życie w dniu 31 marca 2009 r. obowiązuje Abonentów, którzy po dniu 30 marca 2009 r. zawarli z Orange umowę

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet. zawarta w dniu [ ] w [ ] 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Strona 1 Załącznik 8 do Umowy Ramowej z dnia [ ] roku Umowa Szczegółowa o numerze [ ] na usługę Dostępu do Sieci Internet zawarta w dniu [ ] w [ ] pomiędzy [ ], zwanym dalej a [ ], zwanym dalej OSD. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku

Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Załącznik 5 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych - LAMBDA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH NR... /... / 2015 zawarta w dniu... w Krakowie pomiędzy:..., z siedzibą w Krakowie przy ul...., REGON:..., NIP:..., e-mail:..., wpisaną do rejestru KRS/EDG pod

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN

Umowa Szczegółowa na usługę IP VPN Infratel-Operator Infrastrukturalny Sp. z o.o. 90-554 Łódź, ul. Łąkowa 29, Adres do korespondencji: 95-100 Zgierz, ul. S. Kuropatwińskiej 16 Tel. (42) 656-40-88 fax. (42) 288-40-37 www.infratel.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl

Regulamin usług hostingowych dhosting.pl Regulamin usług hostingowych dhosting.pl 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej) z którym zawarto Umowę. 2. Cennik - dokument

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp

Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK. 1. Wstęp Regulamin świadczenia usługi mysafety SMYK 1. Wstęp 1. Niniejszy regulamin wydany jest przez mysafety Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Skwer Wyszyńskiego 5 na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami

UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] Umową Załącznik nr 1 Zamawiającym Stroną Wykonawcą Stroną Usługami UMOWA Nr UR/022/./2016[BAG] zwana dalej Umową, zawarta w dniu...06.2016 r. w Warszawie, pomiędzy: Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej

Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej Projekt Umowy Na Korzystanie z Usług Łączności Radiotelefonicznej W dniu...r. w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW

Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Regulamin świadczenia usługi rozpatrywania roszczeń z tytułu Umowy ubezpieczenia drogą elektroniczną w ramach portalu WWW Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 rok o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE

Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 6 do Umowy Ramowej z dnia. roku Umowa Szczegółowa na usługę Dostęp do Sieci Internet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu roku, nr 2. Niniejsza Umowa Szczegółowa określa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET ZAŁĄCZNIK NR 9 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA TRANSMISJI DANYCH ETHERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie świadczenia Usługi transmisji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność)

WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 29 lutego 2012 r. WZÓR UMOWY NAJMU (umowa na wyłączność) Zawarta w dniu... pomiędzy... z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa zasady przyznawania Abonentom

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah. Regulamin ten będzie dalej zwany Regulaminem.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE

POSTANOWIENIE OGÓLNE DEFINICJE Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02 222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn..

KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. KARTA GWARANCJI JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH do umowy nr z dn.. ZAMAWIAJĄCY: Użytkownik WYKONAWCA: Gwarant Skarb Państwa - 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku 15-601 Białystok, ul. Kawaleryjska

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta )

Regulamin oferty Heyah Internet Non Stop ( Oferta ) Polska Telefonia Cyfrowa S.A. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Nowa Telefonia Dla Klienta INDYWIDUALNEGO Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa Dla Klienta INDYWIDUALNEGO 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Nowa dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem promocji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

UMOWA Nr... 1.Termin rozpoczęcia wykonywania usługi to 21 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu.. 2011 roku w Poznaniu pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim Piotrem Florkiem zwanym dalej Zamawiającym a.. z siedzibą w.. reprezentowanym przez...... zwanym dalej Wykonawcą Strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, (01-224),

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DZIERŻAWY KANALIZACJI KABLOWEJ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0

UMOWA ABONENCKA NR. zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 UMOWA ABONENCKA NR zawarta w Bielsku Podlaskim (w lokalu / poza lokalem przedsiębiorstwa 1 ) dnia.. 2 0 r. pomiędzy: 1. firmą BIEL.NET Dariusz Bielak, z siedzibą: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa)

Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) Umowa Nr... o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego (Umowa) zawarta w dniu... 2014 r. w Warszawie, pomiędzy : Polską Spółką Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16

TREŚĆ WYKREŚLANA w 12 ust. 3 TREŚĆ WSTAWIANA w 12 ust. 3. TREŚĆ WYKREŚLANA w 16 TREŚĆ WSTAWIANA w 16 Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 26 kwietnia 2013r. do 22 czerwca 2013r. związali się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów Heyah Mix i po okresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS)

REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) REGULAMIN SERWERÓW WIRTUALNYCH (VPS) 1 Definicje 1. Abonent - usługobiorca (osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot nieposiadający osobowości prawnej), z którym zawarto Umowę. 2. Operator - firma

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODCZYTU DODATKOWYCH UKŁADÓW POMIAROWO-ROZLICZENIOWYCH Nr ewidencyjny Niniejsza umowa została zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy:... z siedzibą... zwanym/ą dalej Odbiorcą, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net

Szczegółowe Warunki Promocji Abonamenty Voice Net Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net (obowiązuje od 8.02.2016 roku) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji y Voice Net zwany dalej Regulaminem promocji określa

Bardziej szczegółowo

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej

Dostosowanie regulaminów usług telekomunikacyjnych NASK do nowego rozporządzenia w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej NASK Źródło: http://www.nask.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia/wydarzenia-2014/183,dostosowanie-regulaminow-uslug-telekomunikacy jnych-nask-do-nowego-rozporzadzenia.html Wygenerowano: Sobota, 31 grudnia 2016,

Bardziej szczegółowo

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien Załącznik produktowy nr 3 do Umowy Ramowej - Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy załącznik określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie Dzierżawy Ciemnych Włókien

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE zawarta w dniu...w Warszawie pomiędzy: I. Przedsiębiorstwem... z siedzibą w... przy ulicy... legitymującym się wpisem do rejestru przedsiębiorców prowadzonym

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 76/ZP/2012

U M O W A NR 76/ZP/2012 Wzór umowy - Załącznik do siwz U M O W A NR 76/ZP/2012 zawarta w dniu... 2012 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Ogrodnictwa z/s 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne Regulamin udzielania gwarancji przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group Postanowienia ogólne 1 1. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej

Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Załącznik nr 5 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawy Kanalizacji Kablowej Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Załącznik Produktowy określa ramowe warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO

UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO UMOWA NR [***] NA ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI PALIWA GAZOWEGO zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marcina Kasprzaka 25, 01-224

Bardziej szczegółowo

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa na pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... 2008 roku w Warszawie pomiędzy: Towarową Giełdą Energii S. A. Siedziba: ul. Poleczki 23 bud. H,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł)

Szczegółowe Warunki Promocji Voice Net Weź więcej za mniej dla klienta INDYWIDUALNEGO (Internet 8 miesięcy za 1 zł; Pakiety do 4 miesięcy za 1 zł) (Internet 8 miesięcy za 1 ; Pakiety do 4 miesięcy za 1 ) 1. Ogólne warunki Promocji 1.Niniejszy Regulamin Szczegółowe Warunki Promocji VN Weź więcej za mniej dla Klienta INDYWIDUALNEGO zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU.

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁKORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY TELEKOMUNIKACYJNEJ I NIERUCHOMOŚCI W TYM Z BUDYNKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W NOWYM TOMYŚLU. Na podstawie art. 139 ust. 1a w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet

Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet Umowa o świadczenie usług dostępu do sieci Internet zawarta w dniu.. pomiędzy: MAGIS MEDIANET Jacek Krzciuk z siedzibą w Dębnie 74-400, ul. Mickiewicza 13, NIP 851 100 39 66, REGON 321011914., e- mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) zawarta pomiędzy

UMOWA (WZÓR) zawarta pomiędzy UMOWA (WZÓR) zawarta... 2009 pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku przy ul. Narutowicza 11/12, zwaną dalej Zamawiającym, którą reprezentują: - Marek Tłok Kanclerz PG - Piotr Lewandowski Kwestor

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania

Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania Regulamin promocji Orange Open dla Firm obowiązuje od dnia 27 marca 2013 roku do odwołania 1 DEFINICJE 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje pisane wielką literą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych Umowa nr 2014/../OI na świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta w dniu.., w Katowicach, pomiędzy: w imieniu której występuje: zwaną dalej XXX lub Stroną a Sądem Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Definicje

REGULAMIN. 1 Definicje REGULAMIN Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży prowadzonej przez intesy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w serwisie internetowym dostępnym pod adresem www.platformaprzetargowa.eu. 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem

Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem Regulamin Oferty Rozmowy bez limitu Obowiązuje od 1 stycznia 2014 r. do odwołania Niniejszy dokument został przygotowany przez spółkę pod firmą Orange Polska Spółka Akcyjna z siedzibą i adresem w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI

ZAŁĄCZNIK 1.3. UMOWA DOTACJI ZAŁĄCZNIK 1.3. do Regulaminu Funduszu na Rzecz Rozwoju Infrastruktury Lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach Programu łagodzenia w regionie

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik 4 do Umowy Ramowej z dnia roku Umowa Szczegółowa na usługę Transmisja Danych przy pomocy Kanałów Ethernet 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Umowa Szczegółowa zawarta w dniu. roku, nr. 2. Niniejsza Umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne

Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa. 1 Postanowienia Ogólne Ogólne Warunki Umów (OWU) ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 1 Postanowienia Ogólne 1. ELAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa,wpisana do Krajowego

Bardziej szczegółowo

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy

1. Informacje dotyczące przedmiotu umowy Miejscowość data nr dokumentu zawarta pomiędzy: Premium Mobile Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wincentego Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity)

Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) Obowiązuje od 1 maja 2014 r. Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia Odbioru w obrocie krajowym (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin świadczenia Elektronicznego Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy:

P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Załącznik nr 6... pieczątka wykonawcy P R O J E K T U M O W Y UMOWA zawarta w Poznaniu w dniu 2014 r. roku pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu przy al. Niepodległości 10 reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej

Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej Regulamin organizacji świadczenia Usługi prawnej W ramach pomocy prawnej usługi świadczone są przez: Availo Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce 954, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@.

Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Umowa o świadczenie Usługi Lokalizuj@. Zawarta w dniu Data Miejscowość Pomiędzy Dane, pl. Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000496085, NIP 525-257-76-29,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych

UMOWA. Powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 6 do Umowy UMOWA Powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu roku... w Rzeszowie, zwana dalej Umową pomiędzy PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą

UMOWA NR../2015. a... z siedzibą w... NIP... reprezentowaną /-ym przez: 1... zwanym dalej Wykonawcą Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do składania ofert Znak sprawy: IRŚ.271.2.16.2015 UMOWA NR../2015 zawarta w dniu... 2015r. w Przedborzu pomiędzy: Gminą Przedbórz z siedzibą w Przedborzu, 97-570 Przedbórz,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI HOSTINGU NR / zawarta w Krakowie, w dniu roku pomiędzy: S-NET spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET

UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy Ramowej UMOWA SZCZEGÓŁOWA USŁUGA DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Umowa Szczegółowa określa warunki współpracy Stron w zakresie dostępu do sieci internet o

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. reprezentowaną przez:

UMOWA nr. reprezentowaną przez: UMOWA nr zawarta w dniu 2012 r. pomiędzy: Dolnośląską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Szczawnie- Zdroju przy ul. Szczawieńskiej 2, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo