Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz z późn. zm.) zarządza się co następuje: 1 Wprowadza się instrukcję obiegu i kontroli dowodów księgowych stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia. 2 Traci moc Zarządzenie Nr 55/2006 Burmistrza Stąporkowa z dnia 22 czerwca 2006 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi i wszystkim Naczelnikom Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. BURMISTRZ /-/ mgr Dorota Łukomska

2 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011r. I N S T RU K C J A O B I E G U I K O N T R O L I D O W O D Ó W K S I Ę G O W Y C H Zasady obrotu mieniem gminy: 1 1. Pod pojęciem Gminy Stąporków należy rozumieć własność i inne prawa majątkowe nabyte przez gminę lub inne osoby prawne. 2.Dowodem przychodu niezależnie od posiadania dowodu jakim jest decyzja administracyjna, umowa notarialna jest dowód OT Przyjęcie środka trwałego, który stanowi warunek wpisania środka trwałego do księgi inwentarzowej, sporządzany przez Naczelnika odpowiedniego wydziału. 3. Dowodem rozchodu niezależnie od posiadania dowodu zbycia jakim jest umowa notarialna jest Protokół zdawczo - odbiorczy o symbolu PT sporządzany przez Naczelnika odpowiedniego wydziału. 4. Ewidencja analityczna mienia gminy prowadzona jest w księgach inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wg określonych grup. 5. Faktury wystawia upoważniony pracownik księgowości. Terminarz wpływu dowodów księgowych do księgowości: 2 Dowody księgowe do realizacji przez Urząd Miejski w Stąporkowie należy składać do Wydziału Finansowego w terminie 3 dni od daty otrzymania dowodu wraz z dokładnym opisem. Natomiast w miesiącu kończącym rok budżetowy - nie później niż do dnia 15 stycznia następnego roku budżetowego. 1. Polecenia wyjazdu służbowego: Polecenie wyjazdu służbowego - podróż krajowa lub zagraniczna. Podróżą krajową jest wykonanie zadania określonego przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce pracy pracownika, w terminie i miejscu określonych w poleceniu wyjazdu służbowego. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia Sekretariat Urzędu, a podpisuje Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba. Polecenie wyjazdu służbowego dla Burmistrza podpisuje Sekretarz. Polecenie wyjazdu służbowego określa: - termin i miejsce podróży służbowej,

3 - cel podróży służbowej, - miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, - rodzaj środka lokomocji. 3 Polecenie wyjazdu jest wpisywane do ewidencji wyjazdów służbowych pod kolejnym numerem, który jest jednocześnie numerem polecenia wyjazdu i zawiera w/w wyszczególnienia. Polecenie wyjazdu służbowego należy rozliczyć i przekazać do Wydziału Finansowego w ciągu 14 dni od odbycia podróży służbowej. Delegacje nie rozliczone pod względem finansowym należy zwrócić do sekretariatu celem odnotowania w ewidencji poleceń wyjazdu. 2. Polecenie wyjazdu poza granicami kraju: 3 Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju, zwaną dalej podróżą służbową, jest wykonanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Polecenie wyjazdu służbowego wystawia Sekretariat Urzędu, a podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona. Polecenie wyjazdu służbowego dla Burmistrza podpisuje Sekretarz. Polecenie wyjazdu służbowego określa: - termin i miejsce podróży służbowej, - cel podróży służbowej, - miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, - rodzaj środka lokomocji. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się przy podróży służbowej odbywanej środkami lokomocji: - lądowej od chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze za granicę do chwili przekroczenia granicy polskiej w drodze powrotnej do kraju, - lotniczej od chwili startu samolotu w drodze za granicę z ostatniego lotniska w kraju do chwili lądowania samolotu w drodze powrotnej na pierwszym lotnisku w kraju, - morskiej od chwili wyjścia statku (promu) z portu polskiego do chwili wejścia statku (promu) w drodze powrotnej do portu polskiego. Dopuszcza się rozliczanie poleceń wyjazdów służbowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i zgodnie z Dyspozycją Nr 1/06 Burmistrza Stąporkowa z dnia 2 stycznia 2006 roku w sprawie zmiany dyspozycji nr 1/03 z dnia 7 kwietnia 2003 roku. Delegacje służbowe należy realizować w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. 3. Pracownicy dla celów służbowych mogą korzystać z ryczałtu za używanie samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy. Podstawą zwrotu kosztów jest umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem dotycząca używania pojazdu dla celów służbowych na: - jazdy lokalne (podróże służbowe) - polecenie wyjazdu służbowego, na którym wpisuje się przebieg km,

4 4 - jazdy zamiejscowe (podróże służbowe) polecenie wyjazdu służbowego, na którym wpisuje się przebieg km Pojęciem dowodu księgowego określa się każdy dokument świadczący o zaszłych lub bieżących czynnościach (przedsięwzięciach) albo stwierdzający pewien stan rzeczy. Dowodem księgowym nazywamy odpowiednio opracowany dokument, który stwierdza dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlega ewidencji księgowej. Dowody te są podstawowym uzasadnieniem zapisów księgowych, zwane dalej dowodami źródłowymi. 2. Poza spełnianiem podstawowej roli jaką jest uzasadnienie zapisów księgowych oraz odzwierciedlenie operacji gospodarczych prawidłowo, rzetelnie i starannie opracowane dowody księgowe mają za zadanie: - stworzenie podstaw zarządzania, kontroli i badania działalności gospodarczej, szczególnie z punktu widzenia legalności i celowości dokonanych operacji gospodarczych, - stworzenie podstaw do dochodzenia praw i do udowodnienia dopełnienia obowiązków Zgodnie z ustawą o rachunkowości za prawidłowy uważa się dowód księgowy stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierający co najmniej: a) określenie rodzaju dowodu, b) określenie stron (nazwy i adresy) dokonujących operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, c) opis operacji oraz jej wartość, jeżeli to możliwe - określoną także w jednostkach naturalnych, d) datę dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą - także datę sporządzenia dowodu, e) podpis wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki majątkowe, f) inne dane określone w odrębnych przepisach jako warunek prawidłowości określonego rodzaju dowodu, g) stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca księgowania, h) numer identyfikacyjny dowodu lub inne oznaczenie w sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie. 2. Jednostka dokonująca księgowania dowodu jest właściwa do wystawienia dowodów księgowych w celu: a) udokumentowania wewnętrznych operacji, w których uczestniczą tylko komórki organizacyjne jednostki księgujące dowód, b) udokumentowania wewnętrznych operacji gospodarczych, to jest operacji, w których uczestniczą komórki organizacyjne jednostki księgującej dowód, jeżeli operacje polegają na przekazaniu lub sprzedaży składników majątku, wykonywaniu robót i świadczeniu usług.

5 5 3. Kontrahenci jednostki dokonującej księgowania są właściwi do wystawienia dowodów księgowych w celu udokumentowania operacji gospodarczych, polegających na przekazaniu lub sprzedaży tej jednostce składników majątku, wykonywania robót, świadczenia usług oraz należnych jej świadczeń umownych lub określonych przepisami. Dowody wystawione przez kontrahentów jednostki dokonującej ich księgowania nazywa się dowodami zewnętrznymi obcymi. 4. Zasad ustalonych w ust. 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli przepisy szczególne określają inne jednostki jako właściwe do udokumentowania określonych operacji gospodarczych. 5. Za dowody obce uważa się również dowody wystawione - w przypadkach organizacyjnie uzasadnionych - przez jednostkę dokonującą ich księgowania, jeżeli są podpisane przez jej kontrahentów. 6. Za dowody własne uważa się również dowody wystawione w przypadkach organizacyjnie uzasadnionych przez kontrahentów jednostki dokonującej ich księgowania, jeżeli są podpisane przez upoważnionych do tego przedstawicieli jednostki księgującej dowód. 7. Sprawdzenie pod względem merytorycznym zgodnie z ustawą o finansach publicznych polega na ustaleniu: - czy wydatek jest zgodny z celem i wysokością ustaloną w budżecie gminy, planie finansowym danej jednostki, - czy został dokonany w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, - czy umożliwia terminową realizację zadań, - czy zachowano terminy i wysokości wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, - czy dokonano zakupu dostaw usług i robót budowlanych na zasadach określonych w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych, - czy przy dokonaniu wydatków na realizację wydatków wieloletnich przeprowadzano analizę i ocenę efektów uzyskanych w etapach poprzednich. Stwierdzone nieprawidłowości merytoryczne powinny być usunięte. 8. Sprawdzenie dowodów pod względem formalno - rachunkowym polega na ustaleniu, czy wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy ( 10), czy zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu (ust. 1) oraz, że ich dane liczbowe nie zawierają błędów arytmetycznych. Można nie dokonywać kontroli rachunkowej dowodów własnych, w których treści zawarte są rezultaty obliczeń dokonanych i wpisanych przez przystosowane do tego moduły oprogramowania. 9. Nieprawidłowości formalno - rachunkowe powinny być skorygowane w sposób ustalony dla poprawienia błędów w dowodach księgowych ( 7 pkt 3 i 4). 10. Sprawdzenia dowodów pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych dokonuje Skarbnik - Główny księgowy budżetu lub jego Zastępca, którzy dokonują wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz w zakresie dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych. 11. Dowodem dokonania przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika wstępnej kontroli jest podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Podpis ten jest składany obok podpisu właściwego rzeczowo pracownika, co oznacza, że operacja została wyrażona w dokumencie wcześniej, niż dokonano wstępnej kontroli przez głównego księgowego lub Zastępcę.

6 6 12. Złożenie przez Skarbnika lub jego Zastępcę podpisu na dokumencie oznacza, że: a) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno - rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów dotyczących dokonanej operacji, b) potwierdza on, że zobowiązania wynikające z dokonanej operacji mieszczą się w planie finansowym oraz że jednostka posiada środki finansowe na ich pokrycie, c) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej operacji. 15. Każdy dowód księgowy powinien być wystawiony w sposób staranny, czytelny i trwały, pismem maszynowym, długopisem lub atramentem Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: a) polecenia księgowania - w celu dokonania zapisu księgowego nie wyrażając faktu dokonania operacji gospodarczej, (np. wystornowanie błędnego zapisu, przeniesienie rozliczonych kosztów, otwarcie ksiąg) a w innych przypadkach - ze stosowanej techniki księgowości. b) korygujące poprzednie zapisy, c) rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych. 2. Do dowodów wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wartości na walutę polską według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik przeliczenia zamieszcza się bezpośrednio na dowodzie, chyba że system przetwarzania danych zapewnia automatycznie przeliczenie walut obcych na walutę polską, a wykonanie tego przeliczenia potwierdza odpowiedni wydruk. 2. Dowody księgowe powinny być rzetelne, to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, którą dokumentują kompletne zawierające co najmniej dane określone w 5 oraz wolne od błędów rachunkowych. Niedopuszczalne jest dokonywanie wymazywania i przeróbek w dowodach księgowych. 3. Błędy w dowodach źródłowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować jedynie przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierającego sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem, chyba że inne przepisy stanowią inaczej. 4. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawione przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb oraz zaparafowanie poprawki. Nie można poprawiać pojedynczych cyfr. 5. Udokumentowaniem zapisów księgowych mogą być wyłącznie prawidłowe dowody księgowe. 6. Ustala się, że dowodem księgowym, który stanowi podstawę zapisów w księgach rachunkowych jest oryginał dowodu. ( w przypadku faktur sprzedaży kopia).

7 W sprawdzeniu dowodu biorą udział pracownicy Urzędu wskutek czego zachodzi konieczność przekazywania dowodów pomiędzy poszczególnymi stanowiskami. 2. Obieg dowodów księgowych rozpoczyna się w momencie złożenia lub wpływu drogą pocztową dowodów do sekretariatu, następnie przekazywane są one do upoważnionych pracownikowi, którzy mają dokonać akceptacji merytorycznej. Zgodność z planem finansowym sprawdza Skarbnik lub Zastępca Skarbnika. 3. Upoważniony pracownik Wydziału Finansowego po otrzymaniu w/w dokumentów z akceptacją merytoryczną, opisuje dokument, dekretując go i sprawdzając pod względem formalno rachunkowym. Akceptacja zatwierdzająca jego pełny opis i dekretację dokumentu zostaje potwierdzona podpisem Skarbnika lub Zastępcy oraz Burmistrza lub innej osoby przez niego upoważnionej. Zgodnie z wymaganym terminem dokonuje się zapłaty w/w dokumentów ( najczęściej jest to forma zapłaty bezgotówkowa -przelew). Jest on podpisywany przez upoważnione osoby. Na podstawie w/w dokumentów księgowych (faktury, rachunki, noty księgowe) pracownicy Wydziału Finansowego dokonuje zapisów w ewidencji księgowej. 4. W wyżej omówiony sposób powstaje tzw. obieg dowodów księgowych, który obejmuje drogę dowodów od chwili wpływu do jednostki aż do momentu ich zapłaty i przekazania do zaksięgowania. 5. Poszczególne dowody mają różne drogi obiegu. Bez względu na rodzaj dowodów, należy zawsze dążyć do tego, aby ich obieg odbywał się bez zahamowań czyli w jak najkrótszym czasie. W tym celu należy stosować następujące zasady: a) przekazywać dowody tylko do tych pracowników, którzy istotnie korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentni do ich sprawdzania, b)przestrzegać równomiernego obiegu wszystkich dowodów w celu zapobiegania okresowemu spiętrzeniu się prac powodującemu możliwość zwiększenia pomyłek, c) dążyć do skrócenia czasu przetrzymywania dowodów przez odpowiedzialne komórki do minimum. Sprawdzenia dokumentów dokonują: pracownicy, którym powierzono taki obowiązek. 6. Dokonane sprawdzenie pod względem merytorycznym winno być stwierdzone na dowodzie przez umieszczenie i podpisanie klauzuli: Sprawdzono pod względem merytorycznym dnia podpis 7. Na fakturach - rachunkach oraz innych dokumentach winien być umieszczony opis mówiący o celowości wydatku oraz stwierdzenie, gdzie środek został przekazany, stwierdzenie czy usługa, dostawa lub roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zawartą umową. Po dokonaniu tych czynności dokumenty finansowo - księgowe przekazuje się natychmiast do księgowości w celu ich realizacji. Przetrzymywanie dokumentów jest niedopuszczalne.

8 8 Na fakturze - rachunku powinna znajdować się również adnotacja: Zamówienia publicznego dokonano zgodnie z art ustawy Prawo zamówień publicznych Taki zapis winien być umieszczony przez wydział merytoryczny. 8. Pod względem formalno - rachunkowym dokumenty sprawdzają i podpisują: Skarbnik lub Zastępca Skarbnika. Sprawdzenie faktur i rachunków lub innych dowodów pod względem formalno - rachunkowym polega na zbadaniu czy dowody: a) odpowiadają postanowieniu przepisów ustawy o rachunkowości, b) są kompletne, zawierają wszystkie wymagane załączniki, c) są zupełne, tj. zawierają wszystkie dane niezbędne do zobrazowania czynności, dla których udowodnienia mają służyć, d) nie zawierają błędów rachunkowych, e) zawierają adnotację o udzieleniu zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, W przypadku stwierdzenia, że dowód nie odpowiada w/w wymogom jest zwracany do uzupełnienia naczelnikowi wydziału merytorycznego. 9. Dokonanie sprawdzenia winno być stwierdzone na dowodzie poprzez umieszczenie i podpisanie następujących klauzul: Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia podpis 9 1. Dekretacją określa się ogół czynności związanych z przygotowaniem dowodów do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich księgowania i pisemnym potwierdzeniem jej wykonania. Dekretacja obejmuje następujące etapy: 1/ segregacja dowodów, 2/ sprawdzenie prawidłowości dowodów, 3/ właściwa dekretacja (oznaczenie sposobu księgowania). 2. Segregacja dowodów polega na: 1/ wyłączeniu z ogółu dowodów napływających do komórki księgowości tych dowodów, które nie podlegają księgowaniu (np. nie wyrażają operacji gospodarczych), 2/ podziale dowodów księgowych wg rachunków bankowych, 3/ kontroli kompletności dowodów na oznaczony okres (np. dzień).

9 9 3. Sprawdzenie prawidłowości dowodów polega na ustaleniu, czy są one podpisane pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym oraz zgodności z ustawą o finansach publicznych. Sprawdzone dokumenty stanowią podstawę do zatwierdzenia ich do wypłaty. Zatwierdzenia do wypłaty dokonuje Burmistrz lub osoba przez niego upoważniona. W odniesieniu do dowodów kasowych stanowiących podstawę wypłaty gotówki, należy ponadto sprawdzić, czy są one sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. W przypadku stwierdzenia, że dowody nie były sprawdzone, kasjerka ma obowiązek przed dokonaniem wypłaty zwrócić je w celu uzupełnienia. 4. Właściwa dekretacja polega również na: - nadaniu dowodom księgowym numerów, pod którymi zostały one zaewidencjonowane w systemie księgowym, - w celu uniemożliwienia wielokrotnego księgowania tego samego dowodu każdy zaksięgowany dowód jest zaopatrzony w numer ewidencyjny dowodu księgowego, - umieszczaniu na dowodach adnotacji na jakich kontach i paragrafach ma być dowód zaksięgowany, - określeniu daty pod jaką dowód ma być zaksięgowany, jeżeli dowód ma być zaksięgowany pod inną datą niż data wystawienia przy dowodach własnych lub datą otrzymania przez Wydział Finansowy- przy dowodach obcych, - podpisaniu przez Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika Dowodami dotyczącymi zakupu towarów, materiałów i usług oraz rozrachunków z dostawcami są: - umowy (w doniesieniu do materiałów i usług), - oryginał faktury dostawcy, - faktury korygujące, - dowody stwierdzające uregulowanie zobowiązania. 2. Umowy: Projekt umowy, sporządza upoważniony pracownik. Projekt umowy opiniuje radca prawny. Po podpisaniu umowy przez obie strony przedkłada się ją do kontrasygnaty Skarbnikowi lub Zastępcy Skarbnika. 3. Faktura - rachunek: Faktura - rachunek jest dowodem księgowym. Zakupy rzeczowych składników majątkowych mogą być dokumentowane wyłącznie fakturami - rachunkami dostawców. Faktura - rachunek obejmuje: - nazwę i adres jednostki wystawiającej, - datę wystawienia i numer kolejny, - nazwę i adres odbiorcy, - sposób zapłaty, - wykaz ilości i cen zafakturowanych materiałów i usług, - kwotę netto należności,

10 - kwotę podatku VAT, - kwotę brutto, - kwotę brutto wpisaną słownie, - pieczęć i podpis wystawcy, - pokwitowanie zapłaty gotówkowej, 10 - lub numer rachunku bankowego wystawcy faktury w przypadku zapłaty w formie bezgotówkowej, - numer identyfikacji podatkowej. Ponadto faktura - rachunek może zawierać dodatkowe dane: - kwoty potrąceń z określeniem ich tytułów, - adres magazynu dostawcy, - termin zapłaty i nazwę banku, - podpisy pracowników wystawiających, sprawdzających i akceptujących fakturę rachunek. Faktury - rachunki wpływające do stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Stąporkowie winny być sprawdzone pod względem merytorycznym przez te stanowiska, następnie przekazane do księgowości w celu sprawdzenia pod względem formalno - rachunkowym. 4. Sprostowanie faktur rachunków obcych odbywa się na podstawie faktur korygujących lub rachunków korygujących wystawionych przez wystawcę w/w dokumentów. Faktury własne sporządza pracownik Wydziału Księgowości na podstawie reklamacji na druku powszechnie stosowanym zewnętrznym ( lub przy użyciu modułu komputerowego) w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał dla dostawcy (przekazuje do sekretariatu, skąd następuje wysyłka pocztą do kontrahenta) - pierwsza kopia dla komórki finansowo księgowej. 5. Dowodami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązania są np. wyciągi bankowe sumy realizowanych czeków załączone do wyciągów, kopie przelewów bankowych i dowody kasowe. 1. Dowody bankowe: 1/ bankowy dowód wpłaty, 2/ polecenie przelewu wpłata gotówkowa, 3/ czeki, 4/ wyciągi bankowe. 1/ Dowód wpłaty: 11 Wszelkie wpłaty na rachunek własny lub obcy do banku dokonywane są przy pomocy specjalnych druków Polecenie przelewu/wpłata gotówkowa. Dowód wpłaty ujmowany jest w raporcie kasowym. 2/ Polecenie przelewu: Podstawą do wystawiania polecenia przelewu powinien być oryginał dowodu podlegający zapłacie. Najczęściej jest on wykonywany w systemie bankowości elektronicznej.

11 3/ Czeki: 11 Czeki gotówkowe winny być wystawiane przez kasjera w jednym egzemplarzu i podpisane przez osoby upoważnione odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku. 4/ Wyciągi bankowe( są dostępne z modułu bankowości elektronicznej). Jeżeli zostaną stwierdzone niezgodności w otrzymanych z banku wyciągach bankowych, należy pisemnie je uzgodnić z oddziałem banku obsługującego rachunek. 12 Podstawowym dowodem stwierdzającym wypłatę wynagrodzeń osobowych jest lista płac. Podstawowymi źródłami do sporządzania listy płac są: - pismo angażujące, - umowa o pracę, - zmiana umowy o pracę lub jej rozwiązanie, - zawarte umowy zlecenia lub umowy o dzieło, - ewentualne wnioski i pisma w sprawie nagród Listy płac sporządza upoważniony pracownik księgowości najpóźniej do 28 dnia miesiąca którego dotyczy wypłata wynagrodzenia. Związane jest to z terminowym przekazaniem wynagrodzenia dla pracowników na ich rachunki bankowe lub dokonaniem wypłaty gotówką w kasie Urzędu przed upływem ostatniego dnia danego miesiąca. W przypadku wypłat wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło o terminie wypłaty decyzją zapisy zawarte w umowach. 2. Listy płac powinny zawierać co najmniej następujące dane : - nazwisko i imię pracownika, - należną sumę do wypłaty pracownikowi, - sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, - sumę wynagrodzeń netto, - sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, - pokwitowanie odbioru wynagrodzenia lub przelewy na rachunki (ROR) pracowników nie później niż w dniu wypłaty. 3. Zgodnie z ustaleniami, w listach płac dopuszczalne jest dokonywanie następujących potrąceń: - należności egzekucyjnych na podstawie nakazów egzekucyjnych, - zaliczki na podatek dochodowy, - składek wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, - inne potrącenia mogą być dokonywane wyłącznie za wyrażoną na piśmie zgodą pracownika. 4. Listy płac nie mogą zawierać żadnych poprawek.

12 5. Listy płac powinny być podpisane przez: a) osobę sporządzającą, 12 b) osobę sprawdzającą pod względem merytorycznym, c) Skarbnika lub Zastępcę Skarbnika, d) Burmistrza lub inną osobę przez niego upoważnioną. 6. Wypłata wynagrodzenia następuje najpóźniej do 28 dnia każdego miesiąca, a dla pracowników interwencyjnych do 30 dnia każdego miesiąca poprzez przelew na rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe pracowników lub w kasie Urzędu. 7. Na podstawie list wypłat wynagrodzeń sporządzane są karty wynagrodzeń z wyszczególnieniem poszczególnych składników płacowych. 8. Wszystkie naliczone potrącenia z list płac odprowadzane są na rachunki bankowe właściwych instytucji za pomocą poleceń przelewów sporządzonych przez pracowników księgowości w ustawowych terminach. 14 Szczegółowe wytyczne w sprawie obliczania składek i zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz ich udokumentowania zawarte są w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych Dany składnik majątku powinien spełnić następujące warunki, aby mógł być zaliczony do środków trwałych: - być kompletny i zdatny do użytku w momencie przyjęcia do użytkowania, - przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż jeden rok, - stanowić własność jednostki, - przeznaczony na własne potrzeby jednostki. Do udokumentowania ruchu środków trwałych służą następujące dowody księgowe: - OT przyjęcie środka trwałego, - PT protokół przekazania przyjęcia środka trwałego, - LT likwidacja środka trwałego. Dowód OT Przyjęcie środka trwałego służy do udokumentowania przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Dowód ten sporządzany jest w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał księgowość jednostki, - pierwsza kopia dla komórki organizacyjnej przyjmującej środki trwałe w użytkowanie. Sporządza się go na podstawie: - w przypadku zakupu środka trwałego nie wymagającego montażu - faktury dostawy, protokołu odbioru technicznego. - w przypadku zakupu środka trwałego wymagającego montażu oprócz dowodów wymiennych wyżej również faktury wykonawców montażu, - w przypadku przyjęcia środka trwałego z inwestycji protokołu odbioru technicznego,

13 13 - w przypadku ujawnienia środka trwałego podczas inwentaryzacji protokołu różnic inwentaryzacyjnych z decyzją komisji inwentaryzacyjnej. Dowód OT powinien zawierać: - numer dowodu OT i datę przyjęcia do użytkowania, - symbol klasyfikacji środków trwałych oraz numer inwentarzowy, - nazwę środka trwałego i jego krótką charakterystykę (np. rok produkcji, wymiary, ciężar, itp.), - miejsce użytkowania środka trwałego, - określenie dostawcy środka trwałego, - wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu amortyzacyjnego, - sposób ujęcia dowodu OT w księgach rachunkowych, (dekretacja wpisana przez upoważnionego pracownika księgowości ). Sporządzony dowód OT podpisuje osoba, która dany środek przyjęła do użytkowania. Skontrolowany dowód OT podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza lub inną osobę przez niego upoważnioną i Skarbnika. Załącznikiem do dowodu OT jest protokół odbioru technicznego (w przypadku zadań inwestycyjnych). Dowód PT protokół przyjęcia - przekazania środka trwałego służy do udokumentowania nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce. Dowód ten zawiera co najmniej: - nazwę środka trwałego jego numer inwentarzowy i symbol klasyfikacji środków trwałych - wartość początkową i wysokość dotychczasowego umorzenia - nazwę i adres jednostki przekazującej i przyjmującej środek oraz podpisy osób reprezentujących jednostkę Kontroli merytorycznej wystawionego dokumentu PT dokonuje kierownik jednostki a kontroli formalno - rachunkowej Skarbnik. Sporządzany jest w dwóch egzemplarzach : - oryginał - dla jednostki otrzymującej środek trwały, - pierwsza kopia - dla jednostki przekazującej środek trwały. Likwidacja środka trwałego następuje na skutek zużycia, zniszczenia, niedoboru lub sprzedaży. Do udokumentowania likwidacji środka trwałego służy dowód LT likwidacja środka trwałego. Wystawiany jest przez osobę materialnie odpowiedzialną. Dowód LT powinien zawierać: - numer i datę dowodu, - nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy, - wartość początkową i jego dotychczasowe umorzenie, - orzeczenie komisji likwidacji (określenie przyczyn likwidacji), - skład komisji likwidacyjnej oraz podpisy jej członków. Załącznikami do LT mogą być: - orzeczenie techniczne rzeczoznawcy,

14 - protokół fizycznej likwidacji, - faktura w przypadku sprzedaży. Jest sporządzany w dwóch egzemplarzach: - oryginał księgowość, - pierwsza kopia dla komórki organizacyjnej w której środek trwały był używany. 14 Sporządzony dokument pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym stanowi podstawę do wyksięgowania środka trwałego z ewidencji księgowej. 2. Zasady stosowane przy opracowaniu i obiegu dowodów dotyczące działalności inwestycyjnej nie odbiegają od ogólnie obowiązujących zasad, które należy stosować podobnie jak w zakresie działalności eksploatacyjnej. Z tych względów w instrukcji ograniczono się do omówienia dowodów dotyczących inwestycji rozpoczętych i zakończonych. Przez środki trwałe w budowie (inwestycje) rozumie się zaliczone do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszania już istniejącego środka trwałego. Wszystkie dowody dotyczące omawianych operacji powinny być skontrolowane przez pracownika nadzorującego wykonanie inwestycji. Dowodami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji dotyczących inwestycji są faktury rachunki zewnętrzne dostawców oraz wykonawców. Dostawy środków trwałych równocześnie z ich odbiorem powinny być udokumentowane fakturami rachunkami dostawców zgodnie z zamówieniami oraz dołączonymi do faktur dowodami OT Przyjęcie środka trwałego. W omawianym przypadku dowody OT stanowią również podstawę do zaewidencjonowania operacji w zakresie inwestycji zakończonych oraz przychodu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. W zakresie robót budowlano - montażowych oraz nakładów do faktury rachunku wykonawcy powinien być dołączony protokół odbioru końcowego robót lub obiektów, sprawdzony kosztorys powykonawczy. Dowodami stanowiącymi podstawę do zaewidencjonowania operacji dotyczących zakończonych inwestycji są: - protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji, - dowody OT przyjęcia środka trwałego, - polecenie księgowania. Protokół odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji stanowi podstawę udokumentowania przyjęcia do użytku z inwestycji obiektów majątku trwałego, w wyniku robót budowlano - montażowych. Do omawianego protokołu powinny być dołączone dowody OT, w których zgodnie z wynikającą z protokołu faktyczną wartością inwestycji ustala się wartość i granice poszczególnych składników obiektów otrzymanych z inwestycji. Protokół odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku sporządza pracownik nadzorujący inwestycję w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: - oryginał księgowość, - pierwsza kopia dla komórki eksploatującej przyjęty lub wyremontowany obiekt. Dowody OT stanowią udokumentowanie zakończonych inwestycji polegających na zakupach składników majątkowych przekazanych bezpośrednio do użytkowania oraz łącznie

15 15 z protokołem odbioru końcowego i przekazania do użytku inwestycji, są udokumentowaniem zakończonych robót budowlano - montażowych. Polecenie księgowania, sporządzone przez pracownika księgowości na podstawie odpowiednich dowodów źródłowych, stanowi udokumentowanie wartości inwestycji zakończonych. 3. Ewidencja analityczna rzeczowych składników majątku prowadzona jest w księgach inwentarzowych zgodnie z obowiązującymi przepisami wg określonych grup przez upoważnionego pracownika. 4. Wszystkie rzeczowe składniki majątku muszą być oznaczone trwałymi numerami inwentarzowymi. 16 Zaliczki powinny być udzielane wyłącznie pracownikom Urzędu. Zaliczki wypłaca się na podstawie wniosków o zaliczkę zatwierdzonych do wypłaty przez upoważnione osoby. Zaliczki powinny być rozliczane w terminach określonych we wnioskach o zaliczkę.

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA, WYPEŁNIANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH. Część I ogólna. 1. Instrukcja ustala jednolite zasady stosowania, wypełniania, kontroli i obiegu dokumentów. 2. Insrtukcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU. z dnia 9 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. Na podstawie art.10 ust. 1 pkt. 3 lit. a i ust. 2

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 88 /2016. WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 88 /2016 WÓJTA GMINY KOTLIN z dnia 18 stycznia 2016r. w sprawie instrukcji regulujących gospodarkę finansową Gminy. Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie

Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie Załącznik do zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie z dnia 17 października 2012 r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych

ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA. z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych ZARZĄDZENIE NR 101/2016 BURMISTRZA WOŁOMINA w sprawie zasad rozliczania delegacji służbowych zagranicznych Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

DOWÓD ZASTĘPCZY NR...

DOWÓD ZASTĘPCZY NR... DOWÓD ZASTĘPCZY NR... Załącznik nr 1...... Data dokonania operacji Miejsce i data wystawienia dowodu... Kontrahent... Przedmiot, ilość, cena, wartość dokonanego zakupu oraz jego przeznaczenie...... Nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych Samorządowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gniewkowie dla projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi

Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi Gospodarka aktywami trwałymi oraz rzeczowymi aktywami obrotowymi W Drugim Urzędzie Skarbowym w Katowicach prowadzi się gospodarkę aktywami trwałymi i rzeczowymi aktywami obrotowymi zgodnie z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 39/2016 Burmistrza Węgorzewa z dnia 7 marca 2016 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych w Urzędzie Miejskim w Węgorzewie I. Przepisy ogólne 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/09 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 NSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej

ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej ZARZĄDZENIE NR 124/13 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji rozliczania kosztów podróży służbowej Na podstawie art.31 oraz art. 33 ust. 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r

Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r Zarządzenie Nr 22/2009 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 28 stycznia 2009 r w sprawie: zmian zarządzenia nr 93/99 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 listopada 1999 r. w sprawie ustalenia zasad

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 14 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.104.2017 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad rachunkowości opłat z tytulu czynszu Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 500 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 500 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 500 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli, oraz archiwizowania dowodów księgowych obwiązująca w Urzędzie Gminy Zarszyn Na podstawie

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI

Instrukcja Operacji Kasowych oraz zakres obowiązków kasjera w OPI A N E K S Nr 1/2006 do Zarządzenia nr 4/2006 p. o. Dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji z dnia 01 lipca 2006 r. w sprawie zasad obiegu dokumentów finansowych. 1 W 1 dodaje się następujący zapis:

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Działając na podstawie 26 Statutu oraz ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 962 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 6 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów dotyczących środków trwałych w Urzędzie Miasta Sopotu Na podstawie art. 4 i art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dn r. Część 1. Ogólna

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dn r. Część 1. Ogólna Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dn. 04.04.2016r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Część 1. Ogólna 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 1 października 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora ŚDS z dnia 15 lutego 2013r INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW KSIĘGOWYCH ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY WE WŁOCŁAWKU 1. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 11/2013 STAROSTY GOŁDAPSKIEGO z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków

ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW. z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków ZARZĄDZENIE NR 38/2011 BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta - Gminy Stryków Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 oraz art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr... Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia... INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GOLUBIU-DOBRZYNIU Golub-Dobrzyń,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 98/10 STAROSTY RACIBORSKIEGO z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie zasad delegowania oraz rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla pracowników Starostwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31 grudnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31 grudnia 2012 r. Zarządzenie Nr 88/2012 Wójta Gminy Lipusz z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej

Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Instrukcja rozliczania kosztów podróży służbowej Wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. Procedury kontroli wewnętrznej oraz zasady przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 we Wrocławiu 1 Pojęcie kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych

W zakresie spraw ogólno-organizacyjnych Wrocław, 4 grudnia 2007 roku WK.60/311/K-85/07 Pani Iwona Wiśniewska Dyrektor Przedszkola Nr 1 ul. Grunwaldzka 15 58-340 Głuszyca Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie art.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 10 października 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 131/2014 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz ogólnej procedury zarządzania projektami współfinansowanymi ze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW

1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 120.4.2011 Burmistrza Leśnicy z dnia 01 lutego 2011 1 INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW Niniejsza instrukcja obiegu i kontroli dokumentów jest wewnętrznym przepisem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO. z dnia 1 października 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 194/2013 WÓJTA GMINY POSTOMINO z dnia 1 października 2013 r. w sprawie zasad wystawiania, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla pracowników Urzędu Gminy Postomino oraz

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 33/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia 9 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 33/2016. Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty. z dnia 9 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 86/2004 Burmistrza Miasta i Gminy w Prabutach z dnia 31 grudnia 2004 dotyczącego wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Nie jest dopuszczalne dokonywanie wydatków stanowiących prywatne wydatki użytkownika karty za pomocą służbowej karty płatniczej.

3. Nie jest dopuszczalne dokonywanie wydatków stanowiących prywatne wydatki użytkownika karty za pomocą służbowej karty płatniczej. Zarządzenie Nr 167.2015 Burmistrza Miasta Jawora z dnia 6 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta Luboń oraz wykazu osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PODPISYWANIA PISM

ZASADY PODPISYWANIA PISM ZASADY PODPISYWANIA PISM 1 ZAŁĄCZNIK NR 2 Wójt podpisuje: 1) zarządzenia, regulaminy i okólniki wewnętrzne, 2) pisma związane z reprezentowaniem Gminy na zewnątrz, 3) pisma zawierające oświadczenia woli

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38 A/2014 Burmistrza Miłakowa z dnia 15 maja 2014 roku Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku

Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku Zarządzenie nr 4/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli finansowej, sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY

URZĄD MIASTA CHEŁMŻY Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 roku URZĄD MIASTA CHEŁMŻY INSTRUKCJA sporządzaniia,, obiiegu ii kontrollii dowodów ksiięgowych dlla Urzędu Miiasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej

ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej ZARZĄDZENIE NR 17/2012 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 25 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. Część 1. Ogólna. Część 2. Dowody księgowe

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych. Część 1. Ogólna. Część 2. Dowody księgowe Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/2010 z dnia 4 maja 20lOr. Burmistrza Gminy Zagórów INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych Część 1. Ogólna 1. Instrukcja ustala jednolite zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 37/06 Wójta Gminy Trzcinica Z dnia 29 grudnia 2006 URZĄD GMINY TRZCINICA INSTRUKCJA

Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 37/06 Wójta Gminy Trzcinica Z dnia 29 grudnia 2006 URZĄD GMINY TRZCINICA INSTRUKCJA ... Załącznik nr 6 Do Zarządzenia Nr 37/06 Wójta Gminy Trzcinica Z dnia 29 grudnia 2006 URZĄD GMINY TRZCINICA INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla Urzędu Gminy Trzcinica -

Bardziej szczegółowo