Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie"

Transkrypt

1 Załącznik do zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie z dnia 17 października 2012 r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Janikowie 1

2 I Podstawy prawne 1. Ustawa z 29 września 1994 r o rachunkowości (j.t. Dz. U z 2009 r. Nr 152, poz z póżn.zm.) 2. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z póżn. zm.) II Postanowienia ogólne 1 1. W instrukcji używane są następujące określenia: - jednostka Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie - kierownik jednostki dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie - główny księgowy główny księgowy Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Janikowie. 2. Operacje finansowe i gospodarcze w jednostce powinny być rzetelnie dokumentowane. Dokumentacja powinna być pełna umożliwiająca prześledzenie każdej operacji finansowej od początku do zakończenia. Operacje finansowe i gospodarcze należy rejestrować w wymaganych terminach i prawidłowo klasyfikować. 3. Dokumentacja księgowa to zbiór właściwie sprządzonych dokumentów (dowodów księgowych). Każdy dowód księgowy musi odpowiadać ustawowo określonym wymaganiom. 4. Sprawy nie objętą niniejszą instrukcją zostały uregulowane odrębnymi zarządzeniami kierwnika jednostki. III Dowody księgowe 2 1. Pojęciem dokumentu określa się każdy dokument świadczący o zaszłych czynnościach lub stwierdzający pewien stan rzeczy. 2. Dowody księgowe to dokumenty, które stwierdzają dokonanie lub rozpoczęcie operacji gospodarczej i podlegają ewidencji księgowej. 3. Dowód księgowy powinien zawierać: -określenie rodzaju dowodu - określenie stron dokonujących operacji gospodarczych (nazwy, adresy) - opis operacji - wartość operacji (jeśli to możliwe określoną również w jednostkach naturalnych) - datę dokonania operacji i datę sporządzenia dokumentu (jeśli został sporządzony pod inną datą) -podpis wystawcy oraz osoby, której dowód wydano (chyba, że przepisy szczególne dotyczące tych dowodów tego nie wymagają) - stwierdzenie zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach rachunkowych - numer identyfikacyjny dowodu - podpis sprawdzającego pod względem merytorycznym - podpis sprawdzającego pod względem formalnym i rachunkowym - podpisy zatwierdzających dowód 4. Każdy dowód księgowy powinny charakteryzować: 2

3 - trwałość- wpisanej treści i liczb (zapobiegająca usunięciu, wymazaniu lub wyblaknięciu z upływem czasu) rzetelność danych -(dane na dowodzie księgowym muszą odzwierciedlać stan faktyczny) kompletność danych ( na dowodzie dane muszą być kompletne) chronologiczność (kolejne dowody tego samego rodzaju powinny być datowane zgodnie ze stanem faktycznym, nie wolno antydatować dowodów księgowych) systematyczność numerowania kolejnych dowodów księgowych poprawność formalna (zgodność danego dokumentu z przepisami prawa) poprawność merytoryczna zgodność przedmiotowa, podatkowa, cenowa podmiotowość dokumentu każdy dowód powinien zawierać dane o pdmiotach biorących udział w operacji gospodarczej lub finansowej wg tej cechy stosuje się podział oryginał dla nabywcy, kopia dla sprzedawcy 3 1. Błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych i własnych można korygować tylko przez wysłanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu korygującego zawierającego sprostowanie (chyba,że inne przepisy stanowią inaczej). 2. Błędy w dowodach wewnętrznych mogą być poprawiane przez skreślenie błędnej treści lub kwoty, z utrzymaniem czytelności zapisu skreślonych wyrażeń lub liczb, wpisanie treści poprawnej, daty poprawki i podpisu osoby upoważnionej. Nie można poprawiać pojedynczych liter i cyfr. 1. Dowody księgowe w jednostce dzieli się na : - zawnętrzne obce otrzymane od kontrahentów - zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentom 2. Sporządzone przez jednostkę dowody księgowe - zbiorcze służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dokumentów księgowych -korygujące poprzednie zapisy, -rozliczeniowe ujmujące już dokonane zapisy wg nowych kryteriów klasyfikacyjnych 4 IV Dowody bankowe 1. Dowodami bankowymi są - czek gotówkowy - polecenie przelewu -wyciąg z rachunku bankowego 2. Podstawowe zasady wystawiania dokumentów bankowych: 5 3

4 - polecenie przelewu dokonywane jest drogą elektroniczną, podstawą do wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu podlegającego zapłacie lub polecenie zapłaty. Polecenie przelewu służy do regulowania wszelkich zobowiązań niezależnie od ich wysokości. Polecenie przelewu w formie elektronicznej, w systemie bankowości elektronicznej, wypełnia upoważniony pracownik jednostki, główny księgowy lub kierownik jednostki lub na podstawie zawartego porozumienia z Urzędem Miejskim w Janikowie upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego. Dokument w formie elektronicznej jest zatwierdzany (zgodnie z wymogami systemu bankowego) przez głównego księgowego i kierownika jednostki (w razie ich nieobecności dokumenty są zatwierdzane w bankowości elektroniczne przez osoby je zastępujące - Skarbnik Gminy i Miasta, Burmistrz Gminy i Miasta). Sporadycznie, w przypadku zakłóceń działania systemu bankowego, można wystawić papierowe polecenie przelewu, jest ono wystawiane przez upoważnionego pracownika jednostki, składa się je w banku po podpisaniu przez upoważnione osoby. - czek gotówkowy czek gotówkowy stanowi polecenie wystawcy czeku skierowane do banku, aby ten wypłacił oznaczoną na czeku kwotę określonej osobie. Czek jest wystawiany przez kasjera kasy Urządu Miejskiego w Janikowie i popisywany przez osoby upoważnione odpowiednimi pełnomocnictwami złożonymi w banku (zgodnie z kartą wzorów podpisów). Po otrzymaniu wyciągu bankowego suma podjęta czekiem, wynikająca z tego wyciągu, podlega porównaniu z kwotą ujętą w raporcie kasowym. Miejsko-Gminny Zespół Oświaty w Janikowie na podstawie porozumienia korzysta z obsługi kasowej kasy Urzędu Miejskiego w Janikowie, szczegółowe zasady gospodarki czekami zawiera Instrukcja kasowa Urzędu Miejskiego w Janikowie. - wyciągi bankowe - wydruk wyciągów bankowych następuje drogą elektroniczną poprzez system bankowości elektronicznej. Wyciąg jest generowany i drukowany z systemu bankowości elektronicznej przez głównego księgowego, w razie jego nieobecności przez dyrektora jednostki lub upoważnionego pracownika. Wydrukowane wyciągi sprawdza główny księgowy lub osoba go zastępująca. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy je pisemnie uzgodnić z bankiem. V Dowody księgowe związane z rozliczeniami z kontrahentami 6 1. Dokumenty w zakresie rozrachunków z tytułu dostaw, robót i usług: -faktura VAT - rachunek - faktura korygująca i nota korygująca - umowa. 2. Umowy na dostawy towarów, realizację robót, umowy zlecenia i umowy o dzieło sporządza wyznaczony pracownik jednostki z zachowaniem przepisów Prawa zamówień publicznych. 3. Umowa zawiera w szczególności: - strony umowy, - przedmiot umowy - datę zawarcia i numer - wynagrodzenie za przedmiot umowy -zasady płatności i fakturowania - zapisy dotyczące odstąpienia od umowy - zapisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 4

5 podpisy stron. 4. Umowy podpisuje kierownik jednostki i parafuje główny księgowy. 5. Umowy zlecenia lub umowy o dzieło zaliczane są do prac doraźnych niewchodzących w zakres obowiązków pracowników. 6. Umowy zlecenia i umowy o dzieło sporządza pracownik jednostki w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje zleceniebiorca, drugi otrzymuje główny księgowy. Pracownik odpowiedzialny za sporządzenie tych umów prowadzi ewidencję umów zleceń i o dzieło. 7. Do faktury lub rachunku za wykonanie robót i usług, w celu rozliczenia umów dołącza się - protokół odbioru - kosztorys powykonawczy 7 1. Dokumentami księgowymi dotyczącymi zakupu towarów i usług są: - oryginał faktury VAT - oryginał rachunku 2. Faktura zawiera: - nazwę, adres i NIP jednostki wystawiającej - datę wystawienia i numer - nazwę i adres odbiorcy - sposób zapłaty - wykaz ilości, rodzajów i cen zafakturowanych towarów i usług -sumę brutto - sumę należności, kwotę należności wpisaną słownie - pieczęć i podpis wystawcy - termin zapłaty. 3. Dokumentami, na podstawie których ewidencjonuje się sprostowanie pierwotnej faktury są kopie własnych not korygujących lub uznane przez jednostkę oryginały faktur korygujących od dostawców. 4. Dokumentami stwierdzającymi uregulowanie zobowiązań są wyciągi bankowe, raporty kasowe Faktury i rachunki dostarczone do jednostki przez wykonawcę, dostawcę osobiście lub drogą pocztową. Wyznaczony pracownik jednostki, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentów, rejestruje je w dzienniku korespondencji i jednocześnie potwierdza pieczęcią ich datę wpływu. Na pieczęci wpisuje kolejny numer ewidencyjny z dziennika korespondencyjnego i stawia swoją parafkę. 2. Pracownik odpowiedzialny za ewidencję faktur i rachunków sprawdza dokument pod względem formalnym i rachunkowym. Na potwierdzenie przeprowadzenia tej kontroli stawia pieczęć,,sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym" wraz z podpisem i datą. 3. Po dokonaniu kontroli formalno-rachunkowej pracownik odpowiedzialny za ewidencję faktur i rachunków przekazuje dokument kierownikowi jednostki. 4. Kierownik jednostki dokonuje kontroli merytorycznej faktury (rachunku). Opisuje wyczerpująco dokument, na potwierdzenie tej czynności podpisuje opis i stwierdza,,sprawdzono pod względem merytorycznym". 5. Kierownik jednostki jednostki stwierdza zgodność operacji z ustawą Prawo zamówień 5

6 publicznych. Na potwierdzenie tej czynnośc przybija odpowiednią pieczęć, na której wpisuje odpowiedni artykuł wspomnianej ustawy. VI Dowody związane z obrotem środkami pieniężnymi 1. W zakresie obrotu pieniężnego rozróżnia się następujące dokumenty: - polecenie wyjazdu służbowego - wniosek o zaliczkę - rozliczenie zaliczki. - raport kasowy Pracownikom jednostki na pokrycie wydatków związanych z czynnościami służbowymi udzielane są zaliczki. Zaliczki wypłaca się na wniosek pracownika sporządzony w formie wniosku o zaliczkę. O przyznaniu zaliczki decyduje kierownik jednostki. Zaliczki wypłacane są gotówkowo za pośrednictwem kasy Urzędu Miejskiego w Janikowie. 2. Zaliczki wypłaca się na podstawie wypełnonego i zaakceptowanego przez kierownika i głównego księgowego wniosku o zaliczkę. Przy czym należy dokładnie określić rodzaj zakupu bądź cel, któremu zaliczka ma służyć. 3. Kierownik jednostki na zakup materiałów różnych otrzymuje zaliczkę stałą. Zaliczka ta musi być rozliczona przed zakończeniem miesiąca, w którym została udzielona. 4. Pracownikowi można udzielić zaliczki na poczet kosztów podróży służbowych, zatwierdzenia i wypłaty dokonuje się na druku polecenia wyjazdu służbowego. 5. Zaliczkobiorca zobowiązany jest do rozliczenia zaliczki w terminie 14 dni od daty wypłaty zaliczki. W przeciwnym razie kwota zaliczki ulega potrąceniu z najbliższego wynagrodzenia zaliczkobiorcy. 6. Zaliczka na poczet kosztów podróży musi zostać rozliczona w okresie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej. 7. Wszystkie zaliczki podlegają bezwględnie rozliczeniu na koniec każdego roku kalendarzowego. 8. Zaliczkobiorca dokonuje rozliczenia zaliczki na druku rozliczenia zaliczki lub na poleceniu wyjazdu służbowego. Do rozliczenia dołącza się rachunki, faktury i inne dokumenty potwierdzające poniesienie określonych wydatków. Dołączone dowody powinny być sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym Polecenie wyjazdu służbowego pracownika wystawia kierownik jednostki, określając jednocześnie właściwy środek transportu do odbycia podróży służbowej. Dla kierownika jednostki właściwy środek transportu określa Burmistrz Gminy i Miasta.. 2. Jeżeli podróż odbywała się innymi niż samochód środkami transportu, pracownik zobowiązany jest do delegacji dołączyć bilety. 6

7 3. Po powrocie z wyjazdu służbowego pracownik dokonuje rozliczenia delegacji. Rozliczenia merytorycznego delegacji dokunuje kierownik jednostki. Pod względem formalnym i rachunkowym rozliczenie sprawdza wyznaczony pracownik. Do wypłaty zatrwierdza kierownik jednostki i główny księgowy. 4. Rozliczenie ksztów wyjazdu powinno nastąpić w terminie 14 dni od powrotu z podróży służbowej.wypłata należności następuje w formie gotówkowej, za pośrednictwem kasy Wszystkie operacje kasowe z danego dnia powinny być ujęte w raporcie kasowym 2. Wypełniony raport kasowy kasjer przekazuje wraz z wszystkimi załączonym dowodami głównemu księgowemu, który następnie po sprawdzeniu przekazuje odpowiednimu pracownikowi, który sprawdza raport pod względem formalnym i rachunkowym. Po dokonaniu kontroli pracownik przekazuje raport kasowy osobie księgującej wydatki jednostki. Osoba ta potwierdza swoim podpisem otrzymanie raportu. 3. Operacje kasowe muszą być udokumentowane właściwymi dowodami podpisamny przez kierownika i głównego księgowego Polecenie Księgowania sporządzane jest przez pracowników księgowości na podstawie dowodów źródłowych w celu: - skorygowania błędnych zapisów księgowych (przy podaniu numeru dokumentu, daty księgowania, kwoty, opisu czego dotyczy) - dekretacji list wypłat i innych - do udokumentowania operacji, które ze swej istoty nie mogą być udokumentowane dowodami źródłowymi. 2. Polecenie księgowania podpisuje sporządzający i zatwierdza główny księgowy. VII Dowody związane z wypłatą wynagrodzeń W zakresie dowodów związanych z wypłatą wynagrodzeń rozróżnia się następujące dokumenty: - umowa o pracę - rozwiązanie umowy o pracę - wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej lub innych nagród - deklaracja ZUS - lista płac 2. Umowy o pracę i wszelkie zmiany do umowy sporządza kierownik jednostki w trzech egzemplarza po jednym dla: - pracownika - pracownika jednostki naliczającego wynagrodzenia - ad akta. 3. Podstawą do wypłaty nagrody jubileuszowej jest lista płac sporządzona przez wyznaczonego pracownika na podstawie przygotowanego przez kierownika jednostki wniosku z podaniem liczby lat i z zachowaniem przepisowych wymogów dotyczących 7

8 uprawnień do otrzymania nagrody 4. Szczegółowe zasady dokumentowania, przyznawania uprawnień, wypłacania i rozliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego od osób fizycznych regulują odrębne przepisy Podstawowym dokumentem z zaresie wynagrodzeń jest lista płac. Podstawą do jej sporządzania, oprócz wcześniej wymienionych dokumentów są inne dokumenty m. in. dotyczące potrąceń (PKZP, PZU, raty pożyczek mieszkaniowych itp) oraz dotyczące przyznanych dodatków (funkcyjne, za staż pracy itp.) 2. Wypłaty wynagrodzeń dokonuje się w terminie określonym w regulaminie wynagradzania pracowników Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty, na wskazany w formie pisemnej przez pracownika rachunek bankowy. W przypadku nie wskazania przez pracownika rachunku bankowego wypłata wynagrodzeń następuje w kasie Urzędu Miejskiego. 3. Listy płac sporządza pracownik płac na podstawie dowodów źródłowych przedłożonych do 24 dnia każdego miesiąca. 4. Listy płac powinny zawierać: - nazwisko i imię pracownika - sumę wynagrodzenia brutto - sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły - łączną sumę netto do wypłaty - w przypadku wypłaty gotówkowej pokwitowanie odbioru wynagrodzenia, w przypadku przelewu na konto potwierdzeniem jest wyciąg bankowy 5. Lista płac powinna być podpisana przez: - osobę sporządzającą - wyznaczony pracownik d/s płac - główny ksiągowy - kierownik jednostki Na podstawie list wynagrodzeń pracownik d/s płac dokonuje przelewu na konta bankowe Zaświadczenie o wynagrodzeniach druk zaświadczenia o zarobkach pracownika przedkłada do kierownika jednostki, który wypełnia informacje związane z zawartą umową, następnie zaświadczenie kierowane jest do pracownika d/s płac, który wypełnia informacje dotyczące wynagrodzenia. Po prawidłowym wypełnieniu dokument przekazuje się do zatwierdzenia głównemu księgowemu. 2. Oświadczenie PIT 12 (do celów obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez pracownika) należy złożyć do pracownika d/s płac najpóźniej do 10 stycznia następnego roku. W przeciwnym razie pracownicy otrzymują PIT 11 celem samodzielnego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym. 8

9 VIII Dokumentowanie zmian w stanie środków trwałych Pod pojęciem środki trwałe rozumie się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywalnym okresie użytwczności dłuższym niż jeden rok, kompletne, zdatne do użytku, przeznaczone na potrzeby jednostki. 2. Środek trwały do ewidencji księgowej wpisuje się na podstawie: - opisanej faktury VAT. W opisie tym osoba sprawdzająca pod względem merytorycznym stwierdza fakt wpisana środka trwałego do ewidencji z podaniem jego numeru ewidencyjnego - protokołu nieodpłatnie przekazanego środka trwałego - podstawą do przyjęcia do ewidencji środka trwałego w wyniku stwierdzenia nadwyżki środków trwałych w drodze inwentaryzacji jest protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych - jeżeli środki trwałe ulegają ulepszeniu to wartość początkowa powiększa się o sumę wydatków poniesionych na to ulepszenie. Ulepszenie może dotyczyć rozbudowy, modernizacji, rekonstrukcji i adaptacji. 3. Likwidacja czyli wycofanie środka trwałego z użytkowania może wynikać z: - nieodpłatnego przekazania innej jednostce lub osobie (protokół przekazania) - likwidacji (protokół likwidacji) -stwierdzenia niedoboru w wyniku inwentaryzacji (protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych) IX Kontrola dokumentów księgowych Kontrola merytoryczna polega na ustaleniu zgodności danych ze stanem faktycznym oraz na potwierdzeniu czy dana operacja faktycznie miała miejsce. Kontrola ta polega w szczególności na zbadaniu: - czy dane z dokumentu odpowiadają rzeczywistym zdarzeniom gospodarczym - czy dokument został wystawiony przez właściwy podmiot - czy operacja gospodarcza znajduje się w założeniach planu finansowego - czy zdarzenie przebiegało zgodnie z obowiązującym prawem - czy zastosowane ceny i stawki są zgodne z obowiązującymi umowami i zamówieniami - czy nie ma opóźnień w realizacji umowy Kontroli merytorycznej dokonuje kierownik jednostki lub w jego zastępstwie osoba upoważniona do tego. Na okoliczność dokonania kontroli kierownik umieszcza na dowodzie księgowym klauzulę,,stwierdzono pod względem merytorycznym". 2. Kontrola formalno- rachunkowa dokonywana jest przez wyznaczonego pracownika jednostki. Pracownik w razie stwierdzenia nieprawidłowości w zakresi formalnorachunkowym zwraca dokument celem usunięcia nieprawidłowości lub żąda od kontrahenta faktury korygującej. Kontrola formalno-rachunkowa polega na zbadaniu: - czy poszczególne dowody odpowiadają przepisom finansowym, - czy dowody są kompletne - czy dowody są zupełne tzn. czy zawierają wszystkie dane niezbędne do zoobrazowania czynności, których udowodnieniu mają służyć - czy na podstawie podanych w dowodach cen i stawek jednostkowych obliczono prawidłowo 9

10 kwoty i sumy ogólne Na okoliczność dokonania tej kontroli pracownik umieszcza na dowodzie księgowym pieczęć z klauzulą,,sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym". X Obieg dokumentów księgowych Realizacja zadań budżetowych powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym, w ramach posiadanych środków na dany rok budżetowy. 2. Zaciągnięte zobowiązania powinny być realizowane na zasadach określonych w umowach. 3. Dokumentacja rozliczeniowa powinna być czytelna, kompletna, opisana i spełniająca wymogi zapisu art. 21 i 22 Ustawo o rachunkowości. 4. Faktury i rachunki winny zawierać: - klauzulę,,sprawdzono pod względem merytorycznym" (kierownik jednostki) - klauzulę,,sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym"(wyznaczony pracownik) - pieczęć informującą o radzaju zakupów zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych. - prawidłową klasyfikację budżetową (główny księgowy) - stwierdzenie zakwalifikowania wydataku do wydatków strukturalnych (pracownik księgowości) - zatwierdzenie do zapłaty (główny księgowy, kierownik jednostki). 5. Wszystkie faktury i rachunki po wpisaniu do rejestru i dokonaniu kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej przekazywane są niezwłocznie głównemu księgowemu. 6. Za terminowe przekazywanie faktur odpowiada kierownik jednostki oraz pracownik odpowiedzialny za ewidencję faktur i kontrolę formalno-rachunkową. 7. Dokumenty przedłożone po wymaganym terminie zapłaty są przyjmowane z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn opóźnienia i wskazaniem osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację. 8. Faktury i rachunki lub inne dokumenty są księgowane do danego okresu sprawozdawczego jeżeli wpłynęły do jednostki do ostatniego dnia miesiąca, w którym je wystawiono. Dokumenty wystawione w grudniu doksięgowuje się do zaobowiązań grudnia w całości. 9. Dokumenty księgowe ewidencjonowane są w urządzeniach księgowych. Po ujęciu w ewidencji wszystkich dowodów księgowych za okres sprawozdawczy dokonuje się ich uzgodnienia. XI Postanowienia końcowe Zasady przechowywanie dokumentów księgowych oraz zasady ochrony danych księgowych zostały zawarte w polityce rachunkowości. 2. Wykaz pracowników upoważnionych do podpisywania dokumentów finansowych zawiera załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji. 3. Wszelkie zmiany instrukcji wymagają formy pisemnej. 10

11 11

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Załącznik nr 2 do Zarządzenie nr 4/2014 z dnia 27.03.2014r. Instrukcja obiegu dokumentów księgowych Samorządowego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Gniewkowie dla projektu współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

P o l i t y k a z a r z ą d c z a

P o l i t y k a z a r z ą d c z a P o l i t y k a z a r z ą d c z a Załącznik nr 2 Do Zarządzenia dyrektor a Nr 23 z dnia 29-12-2010 w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie... (nazwa jednostki)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku

Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku Zarządzenie Nr 25/2014 Dyrektora Tarnowskiego Organizatora Komunalnego z dnia 31 października 2014 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych w Tarnowskim Organizatorze

Bardziej szczegółowo

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG

DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2013 Kierownika GOPS z dnia 31.12.2013 r. DOWODY KSIĘGOWE I ICH OBIEG Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są / art. 20 ustawy o rachunkowości / dowody księgowe stwierdzające

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach

Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach. z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Zarządzenie Nr 53/2010 r. Wójta Gminy w Brojcach z dnia 31 grudnia 2011 r. w sprawie zasad kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy w Brojcach Celem zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej

Bardziej szczegółowo

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie

Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie Załącznik Nr 2 do Instrukcji konroli finansowej i obiegu dokumentów księgowych w CSiR wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora CSiR Nr 9/2010 Schemat Obiegu Dokumentów Księgowych w Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka II Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja księgowa

Dokumentacja księgowa Dokumentacja księgowa 1. Dokumenty księgowe, ich znaczenie i klasyfikacja Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej. Nazywa się je dokumentami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone.

Instrukcja kasowa. 4. Pomieszczenie do przechowywania gotówki powinno być wydzielone. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2010 Dyrektora MGZO z dnia 14 grudnia 2010r. Instrukcja kasowa 1. Prowadzenie kasy powierza się specjaliście kasjer. 2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy: 1) wystawianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r.

ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. ZARZĄDZENIE NR 153 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 28.08.2007r. w sprawie Instrukcji Obiegu i Kontroli Dokumentów Na podstawie ustawy z 30 czerwca 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 45/2012 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 lipca 2012r. Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Włoszakowice I Zasady ogólne 1. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE

INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 z 2 stycznia 2015 r. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie INSTRUKCJA W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ 1. ZASADY OGÓLNE 1. Prowadzenie kasy powierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16.12.2004 r. Instrukcja określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp.

INSTRUKCJA. sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Załącznik do zarządzenia Nr 38 Dyrektora Generalnego z dnia25 lipca 2014 r. INSTRUKCJA sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. I.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r.

Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI. z dnia 21 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI Warszawa, dnia 21 października 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA PAŃSTWOWEJ AGENCJI ATOMISTYKI z dnia 21 października 2013 r. w sprawie obiegu i kontroli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r.

Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. Zarządzenie Nr 252 /2014 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 23 października 2014r. w sprawie instrukcji kasowej w Urzędzie Miejskim. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY

INSTRUKCJA KASOWA. Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku. Rozdział 1 POMIESZCZENIA KASY Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr Or 0152-31/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 17 grudnia 2010r. INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy w Damasławku Rozdział 1 POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W TARNOWIE ROZDZIAŁ 1. PRZEPISY OGÓLNE 1 1. Instrukcja ustala jednolite zasady sporządzania, kontroli

Bardziej szczegółowo

rok, w którym jest wystawiana faktura

rok, w którym jest wystawiana faktura Załącznik nr 1 do uchwały Nr 49/1950/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2016 r. Rozdział 1 Zasady zawierania umów sprzedaży oraz sporządzania i numeracji faktur sprzedaży 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego

Instrukcja kasowa. stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2004 Marszałka Województwa Małopolskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. Instrukcja kasowa stosowana w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego 1 1 1. Za prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr 112/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 155/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 16 listopada 2007

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP)

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) 1 INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (PSRP) I. DEFINICJE I OGÓLNE ZASADY: 1. Dokumentem finansowo-księgowym jest każdy dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych

Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Zasady rozliczania dotacji w ramach Instrumentu Finansowego LIFE + na podstawie dokumentów księgowych Departament Księgowości i Rozliczeń Marek Ignaczewski Warszawa, 30.01.2014 r. Przekazywanie środków

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie.

5.4 Instrukcja kasowa. Część 1. Ogólna. Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. 5.4 Instrukcja kasowa Część 1. Ogólna Instrukcja ustala zasady funkcjonowania kasy w I Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Pleszewie. Instrukcja została opracowana na podstawie Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych

Wykaz dowodów księgowych stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów księgowych Załączniki do instrukcji obiegu i kontroli dowodów ch w Państwowej Agencji Atomistyki Załącznik nr 1 Wykaz dowodów ch stosowanych w Państwowej Agencji Atomistyki oraz zasady sporządzania i kontroli dowodów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 2/2010 Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie uaktualnienia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów (dowodów ch) będącej załącznikiem nr 4 do Decyzji nr 1341/2004

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 884/F/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 29.10.2010 r. ROZDZIAŁ XI SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza:

ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. Wójt Gminy Zbrosławice zarządza: ZARZĄDZENIE NR 178/2010 Wójta Gminy Zbrosławice z dnia 20 lipca 2010 r. w sprawie: instrukcji kontroli i obiegu dokumentów oraz zasad rachunkowości dla zadania Wyposażenie terenów wykorzystywanych do celów

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych

Sposób obiegu ważniejszych dokumentów księgowych Lp Dokument Nazwa Symbol stanowisko Dokument sporządza i je za prawidłowe wystawienie Ilość egz. Sposób obiegu ważniejszych ów księgowych Data Kontrola formalno - merytoryczna komórka Data sprawdzenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku

Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku Zarządzenie Nr 20/2011 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok

Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.120.16.2011 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 23 czerwca 2011 rok w sprawie ZASAD RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI

INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 10/2016 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 10 lutego 2016 r. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOKUMENTÓW (DOWODÓW KSIĘGOWYCH) W URZĘDZIE GMINY CZEMIERNIKI Definicje i ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

I N S T R U K C J A W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE I N S T R U K C J A Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 2/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie z dnia 02.01.2013r W SPRAWIE GOSPODARKI KASOWEJ W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki Strona 1 Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w projekcie Kadry dla Gospodarki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH L.p. Określenie lub Miejsce opracowania, Miejsce Terminy Osoby odpowiedzialne za sprawdzenie i zatwierdzenie Ilość egzemplarzy merytorycznym zatwierdzenie nazwa dowodu sporządzenia dowodu przekazania przekazania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych.

Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Zarządzenie Nr 75/2011 Burmistrza Stąporkowa z dnia 31 maja 2011 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74 /11 Wójta Gminy Subkowy z dnia 30 września 2011 r. Plan kont oraz zasady kontroli i obiegu dokumentów księgowych dla projektu Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr OR-I PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr OR-I.120.1.149.2017 PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 19 września 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. BK.0914-17/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 28 w Radomiu, ul. Jaracza 8. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 17 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 8 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY. z dnia 8 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 143/2016 BURMISTRZA MIASTA KOWARY z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miejskiej Kowary i jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka

Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Dostać dotację i przeżyć autor(ka): Ewa Kolankiewicz, Alina Gałązka Organizacja pozarządowa z Warszawy wygrała w konkursie dotacyjnym i dostała pieniądze na projekt, czyli w oficjalnym języku: otrzymała

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW

SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 9/00 Starosty Powiatu Lęborskiego z dnia 0 grudnia 00 r. Załącznik Nr do zasad (polityki) rachunkowości SCHEMAT OBIEGU DOKUMENTÓW Nazwa Nazwa, na Podstawa sprawdzenie pod

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.43.2012 Burmistrza Białej z dnia 06.06.2012 r. INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA, KONTROLI I OBIEGU DOKUMENTÓW DLA PROJEKTU Gmina Biała Twoje dobre miejsce 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku

Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku Z a r z ą d z e n i e Nr 86/2011 Wójta Gminy Pierzchnica z dnia 4 października 2011 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej w Urzędzie Gminy w Pierzchnicy. Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 27 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/16 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie instrukcji realizacji zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług w Mieście Grajewo Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych

Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Uchwała Nr 5/2016 Zarządu Stowarzyszenia Nasze Osiedla z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych Działając na podstawie 26 Statutu oraz ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r.

Zarządzenie Nr B Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego. z dnia 3 lutego 2017 r. Zarządzenie Nr B.0050.37.2017. Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 3 lutego 2017 r. Wprowadzenie zasad rachunkowości stosowanych w Urzędzie Miejskim w Ożarowie Mazowieckim przy realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 42/2015 Dyrektora SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku z dnia 21.05.2015 r. w sprawie dokumentowania operacji gospodarczych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku

Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku WÓJT GMINY SOMONINO 83 314 SOMONINO ul. Ceynowy 21 Zarządzenie Nr 60/2012 Wójta Gminy Somonino z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie wprowadzenia w życie zasad obiegu i kontroli dokumentów oraz zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni.

WYKAZ DOKUMENTÓW. Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Załącznik nr 1 do instrukcji WYKAZ DOKUMENTÓW Wykaz dokumentów stosowanych w zakresie sprzedaży usług i towarów przez jednostki organizacyjne Uczelni. Lp. Nazwa dokumentu Wystawiający Ilość egzemplarzy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską

Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 /2016 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 23 września 2016 r. Instrukcja obiegu i przechowywania dokumentów dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską 1. Całość

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/09 Starosty Lubelskiego z dnia 17 lutego 2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy:

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zawarta w Warszawie w dniu... 2014 roku, pomiędzy: Iwoną Krakowiak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Incomes.pl Biuro księgowo-rachunkowe Iwona

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r. służbowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim Na podstawie art. 77 5 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach OBIEG DOKUMENTÓW Mgr inż. Monika Urban Podstawy prawne: - Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz.

Bardziej szczegółowo

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO w OPOLU 45 082 Opole, ul. Piastowska 14 tel.: +48 77 541 65 11 tel.: +48 77 541 6510 e-mail: tel./fax: +48 77 541 65 12 umwo@umwo.opole.pl www.umwo.opole.pl Opole,,i l

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku Zarządzenie nr 4/2011 Dyrektora Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie kontroli wewnętrznej i schemacie obiegu dokumentów oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. ZARZĄDZENIE NR OR.0152-19/2010 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie określenia osób odpowiedzialnych za realizację projektu pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Białej ( ul. Prudnicka,

Bardziej szczegółowo

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych

Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A. Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Urząd Miejski w Głogowie Procedura P-IV-07 P R O C E D U R A Obieg dowodów księgowych zewnętrznych obcych Nr procedury P-IV-07 Wydanie 2 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest uporządkowanie obiegu dowodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA

Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. INSTRUKCJA KASOWA Zarządzenie Nr 12/2012 Dyrektora Przedszkola nr 39 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie: wprowadzenia Instrukcji Kasowej INSTRUKCJA KASOWA Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej żywieniowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY

PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY PROCEDURA NR 4 TYTUŁ PROCEDURY DOKONYWANIE PŁATNOŚCI W RAMACH KONTRAKTU Procedura zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Miasta ChełmŜy nr 144 z dn. 31.12.2007 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. CEL I ZAKRES... 3 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Krasne z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy Krasne Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013 Starosty Lubelskiego z dnia 11 marca 2013 r. INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Warunkiem prawidłowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r.

UCHWAŁA Nr 22/2008. ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. UCHWAŁA Nr 22/2008 ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH W BODZENTYNIE Z DNIA 15 GRUDNIA 2008 r. w sprawie procedur związanych z realizacją projektów finansowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. ZARZĄDZENIE nr 2/2012 Burmistrza Miasta Luboń z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie: ustalenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych Urzędu Miasta Luboń oraz wykazu osób uprawnionych do składania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku Zarządzenie nr 96/2009 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie: wprowadzenia i stosowania Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowoksięgowych : Nowoczesne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA

INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1746/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28.12.2015 r. INSTRUKCJA REALIZACJI ZOBOWIĄZANIAPODATKOWEGO PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W M.ST. WARSZAWA 1 Zasady postępowania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY

PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY ZARZĄDZENIE Nr 0050.687.2016.VII PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie procedur kontroli gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności, gospodarności i celowości.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r. Zarządzenie Nr 1a/10 z dnia 2 stycznia 2010 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w roku 2011 Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ Załącznik nr 7 do regulaminu kontroli zarządczej REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ 1 1. Kontrola finansowa jest elementem kontroli zarządczej. Jej przedmiotem są w szczególności procesy związane z gromadzeniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. BK.0914-8/09 Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 8 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 17 marca 2009 r. pracownicy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r Zarządzenie Nr 38/15 Wójta Gminy Łomża z dnia 2 czerwca 2015 r w sprawie realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/08 Starosty Lubelskiego z dnia 7.01.2009 INSTRUKCJA obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo księgowych w Starostwie Powiatowym w Lublinie na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty i inwentaryzacja

Dokumenty i inwentaryzacja Dokumenty i inwentaryzacja Zapisy w księgach Stwierdzone błędy w zapisach poprawia się: 1) przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N r 14/2010 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA KAMIENNEJ z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie : zmiany Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 210/2008 z dnia 12 sierpnia 2008r w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013

ROZLICZENIA KOSZTÓW. w ramach działania. Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 ROZLICZENIA KOSZTÓW w ramach działania Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie objętego PROW na lata 2007-2013 Seminarium informacyjno-promocyjne dla Beneficjentów działania

Bardziej szczegółowo

Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie

Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Pani mgr Kazimiera Kawulok Dyrektor Domu Spokojnej Starości w Cieszynie Zgodnie z Regulaminem działalności kontrolnej stanowiącym załącznik nr l do zarządzenia nr 724/1/2003 Burmistrza Miasta Cieszyna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU

INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 27/2012 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 29 czerwca 2012 r. INSTRUKCJA OBIEGU DOKUMENTÓW W URZĘDZIE GMINY I MIASTA W LUBRAŃCU Definicje i ogólne zasady. 1. Dokumentem

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru

Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru Kurs: Samodzielny Księgowy na Księgach Handlowych- podstawy Przykładowe pytania testowe jednokrotnego wyboru 1 Zasada wzrastającej wymagalności dotyczy: a budowy pasywów b budowy aktywów c terminów płatności

Bardziej szczegółowo