Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Ryszard Balcerek o godzinie dokonał otwarcia XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. Przewodniczący Rady powitał panie i panów radnych IV kadencji, radnych Gminy Kamieniec wraz z Przewodniczącym Rady, Wójta Gminy Kamieniec, pracowników Urzędu Gminy w Kamieńcu, a także kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości, mieszkańców Powiatu i obecną na sesji młodzież z Gimnazjum w Kamieńcu. Następnie sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Robert Gabryelczyk zaprezentował psa do tropienia narkotyków. Poinformował, że pies wabi się Kuki, ma dwa lata, pozytywnie przeszedł szkolenie i już dwukrotnie przeprowadził akcję przeszukiwania. Pies został zakupiony ze środków finansowych otrzymanych z gmin i Powiatu Grodziskiego. Dodał, że pies będzie służył w Komendzie Powiatowej Policji 8 lat. ad 2 Przewodniczący Rady poinformował, że ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych. Stwierdził, iż w obradach, zgodnie z listą obecności uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum i uprawnia Radę Powiatu do podejmowania uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 3 Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza do porządku obrad w punkcie 13 dodatkowy podpunkt h) tj. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Następnie Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad i przystąpił do jego realizacji: 1. Otwarcie sesji i powitanie radnych oraz gości. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu. 5. Wystąpienie Wójta Gminy Kamieniec. 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 7. Informacja z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami. 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach.

2 2 9. Interpelacje radnych. 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim, c) uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, d) uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, e) zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego, f) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok, g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , h) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Wnioski i oświadczenia radnych. 15. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Kamieniec. 16. Wolne głosy. 17. Zakończenie sesji. ad 4 Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XLIV sesji IV kadencji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem. Protokół był do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Nikt z radnych nie zgłosił poprawek. Również na sesji radni nie mieli uwag do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. ad 5 Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz na wstępie podziękował Radzie Powiatu Grodziskiego, że zechciała skorzystać z zaproszenia i dziś swoją sesję odbywa w nowo wybudowanym obiekcie pn. Chata Biesiadna, który powstał dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych. Dodał, że jest to obiekt, który ma służyć wielu uroczystościom, w tym także szkołom, dlatego powstał przy kompleksie szkół. Wójt zaznaczył, że rok 2014 jest szczególny dla Polski, ponieważ przypada m.in. 15 rocznica przystąpienia do NATO, 10 rocznica

3 3 przystąpienia do Unii Europejskiej. Dodał, że Powiat Grodziski w marcu również obchodził 15 rocznicę swojego istnienia. Poinformował, że w tym roku przypada również 5-lecie nadania Gminie Kamieniec herbu i flagi. Wójt Gminy Kamieniec przybliżył zarys historyczny kształtowania się wspólnoty Gminy Kamieniec. Pierwsze zapiski pochodzą z okresu średniowiecza mówiące o istnieniu czterech parafii skupionych wokół miejscowości: Łęki Wielkie, Konojad, Parzęczewo i Kamieniec. Nie znaleziono żadnych informacji mówiących o prawach miejskich, czy możnych władcach. Życie społeczne, kulturalne, gospodarcze kształtowało się wokół tych czterech parafii i tak jest do dziś. Poinformował, że cztery średniowieczne krzyże na fladze Gminy Kamieniec symbolizują istnienie tych czterech parafii, a dwie wstęgi obok symbolizują dwie rzeki tj. Kanał Obry i Mogielnicę. Stwierdził, że poza problemami związanymi z grodziskim szpitalem i szkołami, bardzo ważną kwestią dla społeczeństwa są drogi, o których dyskutuje się w każdych możliwych gremiach. Dodał, że biorąc pod uwagę środki, jakimi dysponuje Powiat na ten cel, to jedynym możliwym rozwiązaniem jest sięganie po środki unijne, wówczas możliwa jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji i remontów dróg. W tym momencie Wójt Gminy Kamieniec zaapelował o dalszą dobrą współpracę. Następnie Wójt przypomniał wspólne dokonania, w zakresie realizacji zadań drogowych. Poinformował, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się wyremontować drogę Wolkowo Goździchowo Puszczykowo, a realizacja tego ciągu drogowego była możliwa po przejęciu tej drogi przez Gminę od Powiatu. Kolejną bardzo ważną inwestycją była przebudowa drogi Karczewo Jaskółki Granówko, którą udało się wykonać we współpracy z Powiatem, Gminą Granowo oraz z udziałem środków unijnych. W tym momencie Wójt zaapelował, aby Powiat podjął działania mające na celu uporządkowanie podziałów geodezyjnych, ponieważ rolnicy użyczyli swoje działki na potrzeby wykonania tej inwestycji. Kolejny wspólny remont to odcinek drogi Kotusz - Łęki Wielkie, który udało się wykonać na podbudowie z tłucznia i utwardzić grysem. Remont dogi był możliwy dzięki współpracy Gminy, Powiatu i Nadleśnictwa. Zaznaczył, że kolejnym dobrym przykładem współpracy jest droga Wielichowo Parzęczewo Kamieniec wykonana dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach czego wyremontowano 3000 m drogi, wykonano chodniki i położono nowy dywanik wzdłuż ul. Handlowej w Kamieńcu. Wójt Gminy Kamieniec podkreślił, że to są przykłady dobrego współdziałania i zaapelował, aby ta współpraca nadal dobrze się układała. Poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy w Kamieńcu w swoim wystąpieniu podkreśli istotność wyremontowania kolejnych dróg. Celem Gminy Kamieniec jest realizacja jak największej ilości dróg, stąd czasami zachodzi konieczność przejmowania dróg powiatowych w obrębie miejscowości. Takie działanie jest konieczne, aby była możliwość wykorzystania funduszy sołeckich na remonty dróg. Dodał, że mieszkańcom bardzo zależy na dobrej infrastrukturze drogowej i jeśli jest problem, to udają się z tym do Wójta. Podkreślił, że tam, gdzie nie ma możliwości przejęcia dróg, potrzebna jest wspólna troska o nie, dlatego poprosił o zrozumienie i dobrą współpracę w tym zakresie. Na koniec życzył radnym udanych obrad i powodzenia w tegorocznych wyborach samorządowych. ad 6 Starosta Mariusz Zgaiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Starosta w uzupełnieniu poinformował, że podczas obchodów jubileuszu istnienia samorządu powiatowego, Powiat gościł dwie zagraniczne delegacje przedstawicieli z Rosji i Ukrainy. Poinformował, że w organizację uroczystości obchodów 15 lecia Powiatu bardzo mocno

4 4 zaangażowali się urzędnicy Starostwa Powiatowego, szczególnie pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Dodał, że uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, za co Starosta podziękował prezes Stowarzyszenia Natalii Odważnej. Poinformował, że z okazji rocznicy powstania samorządu powiatowego została wydana książka pt. Powiat Grodziski wczoraj i dziś, autorstwa Dariusza Matuszewskiego. Następnie Starosta podziękował Wójtowi Piotrowi Halaszowi za nakreślenie wspólnego dorobku Powiatu Grodziskiego i Gminy Kamieniec dotyczącego zadań drogowych. Wyraził nadzieję, że uda się kontynuować tą dobrą współpracę, dlatego samorządy z niecierpliwością oczekują na informację, czy w nowej perspektywie finansowania inwestycji z Unii Europejskiej będzie pula środków przeznaczona na przebudowę dróg lokalnych. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych można w sposób efektywny poprawiać stan dróg, czego nie udałoby się zrobić tylko z udziałem środków pochodzących z samorządów. Odnośnie wypowiedzi Wójta Gminy Kamieniec w sprawie dokonania aktualizacji geodezyjnych w obrębie działek zajętych pod drogę Jaskółki Granówko poinformował, że w dniu 14 lutego br. została podpisana umowa z firmą zewnętrzną, która ma dokonać podziałów geodezyjnych do 31 sierpnia 2014 r. Na zakończenie Starosta podziękował Wójtowi za gościnę i możliwość odbycia sesji na terenie Gminy Kamieniec. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 7 Informacji z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami nie było. ad 8 Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. ad 9 Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji. ad 10 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Agnieszka Brambor Nolka przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. za rok Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

5 5 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 11 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON) Wiesława Rogacka Derewnicka przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 12 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Natalia Chorąziak przedstawiła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. raportu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego. O godzinie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Obrady wznowiono o godzinie ad 13 lit. a) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji (OKP) Grażyna Sterczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski wraz z uzasadnieniem. Radny Stefan Strażyński odniósł się do zapisu 4 ust. 9 projektu uchwały cyt. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości kwot przyznanych stypendiów, określając liczbę stypendystów. Zaproponował, aby zmienić zapis w 4 ust. 1 pkt 3) projektu uchwały zamiast stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymuje uczeń, zapisać stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń. Stwierdził, że skoro Zarząd Powiatu określa ostateczną liczbę i wysokość kwot stypendiów, to może zdarzyć się taka sytuacja, iż mimo, że uczeń spełniałby kryteria, to stypendium może nie otrzymać, ponieważ Zarząd będzie dysponował kwotami, w ramach posiadanych środków na stypendia. Naczelnik Wydziału OKP poinformowała, że temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, jednak Komisja w swojej opinii nie

6 6 wnioskowała o zmianę zapisu. Jeśli jednak taka będzie wola Rady, to taką zmianę można przegłosować. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję radnego Stefana Strażyńskiego o zmianę zapisu w 4 ust. 1 pkt 3) projektu uchwały zamiast stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymuje uczeń, zapisać stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przegłosowała ww. zmianę. Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący Rady odczytał opinie: Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki znak BR , która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. z uwzględnieniem ww. poprawki. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/301/2014 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu. ad 13 lit. b) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Grażyna Sterczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki znak BR , która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/302/2014 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu. ad 13 lit. c) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem.

7 7 Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/303/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. ad 13 lit. d) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/304/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu. ad 13 lit. e) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego wraz z uzasadnieniem. Radny Jan Grochowy w związku z tym, że Rada Powiatu ma dziś podjąć ważną decyzję odnośnie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę grodziskiego szpitala zapytał, czy Zarząd Powiatu może zagwarantować, iż w najbliższych latach nie będzie podejmował próby przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego? Dodał, że zastanawia się, czy przyszłym Radom Powiatu nie przyjdzie spłacać tego kredytu, nie mając już szpitala.

8 8 Stwierdził, że samorządy gminne miały takie same obawy, dlatego nie zdecydowały się udzielić pomocy finansowej na rozbudowę szpitala. Radny Leonard Szmatuła wyraził swoje ubolewanie i zdziwienie, że w wielu sprawach mniej lub bardziej ważnych Starosta potrafił spotkać się z radnymi przed sesją, w celu przedyskutowania pewnych spraw i wyjaśnienia swoich wątpliwości. Dodał, że nie miał okazji, również na komisjach, przedyskutowania sprawy i przekonania się o słuszności takiej decyzji. Dodał, że tym bardziej jest zdziwiony propozycją zaciągnięcia kredytu, kiedy na jednej z ostatnich sesji padła informacja, że w dalszym ciągu Powiat czeka na decyzję odnośnie pożyczki z programu Jessica. Stwierdził, że nie było informacji, że coś w tym względzie się zmieniło i nagle jest propozycja zaciągnięcia kredytu. Pożyczka z programu miała być udzielona na preferencyjnych warunkach, natomiast teraz jest mowa o kredycie komercyjnym, gdzie warunki będą bardziej rygorystyczne. Radny Leonard Szmatuła dodał, że nie zna symulacji, ile Powiat będzie musiał zapłacić za kredyt. Zapytał, jak Zarząd Powiatu widzi rozwiązanie problemu związanego z finansowaniem innych spraw, skoro na wyjazdowych sesjach w gminach wykazywano troskę tylko o zadania drogowe, a nie było pytań dotyczących przyszłości szpitala. Podkreślał, że przy tak ważnej decyzji nie chciałby mieć żadnych wątpliwości i nie rozumie, dlaczego nie było okoliczności, aby to sobie wyjaśnić, skoro dotychczas było to praktykowane. Starosta Mariusz Zgaiński w sprawie pytania radnego Jana Grochowego odpowiedział, że Zarząd Powiatu obecnej kadencji nie wystąpi z inicjatywą przekształcenia grodziskiego szpitala w podmiot prawa handlowego. Przypomniał, że Zarząd Powiatu pracuje w trybie kadencyjnym, dlatego nie może zagwarantować, co stanie się po wyborach w grudniu br. Podkreślił, że obecnie nic nie skłania, ani nie przymusza do przekształcenia grodziskiego szpitala w spółkę prawa handlowego. Starosta dodał, że grodziski szpital ma dobry wynik finansowy kolejny rok z rzędu, a stan prawny dotyczący przekształcania jest taki, że nie zachęca do przekształceń, ponieważ podmiot leczniczy na samym przekształceniu nic nie korzysta. Poza tym sam proces przekształcenia nie jest bezkosztowy. Starosta zapewnił, że do końca kadencji nie będzie żadnej inicjatywy w tej sprawie, ponieważ stan prawny nie zachęca, a sytuacja grodziskiego szpitala nie przymusza do takiego działania. W sprawie wypowiedzi radnego Leonarda Szmatuły Starosta również wyraził ubolewanie, że nie było możliwości spotkania się na nieoficjalnym spotkaniu, umożliwiającym wymianę zdań i dyskusję na powyższy temat. Dodał, że wydawało się, iż ta sprawa nie musi być tak gruntownie wyjaśniana, ponieważ Powiat Grodziski nie wycofuje swojego wniosku o pożyczkę z programu Jessica i w dalszym ciągu czeka na decyzję z Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym, że nie ma decyzji, czy wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, czy być może pożyczka będzie udzielona w całości lub w częściowej kwocie, to Zarząd Powiatu nie może sobie pozwolić na dalsze oczekiwanie, bo nie wiadomo, ile to jeszcze będzie trwało. Udzielenie kredytu wiąże się z przeprowadzeniem przetargu unijnego, którego procedura będzie trwała ok. 50 dni, więc Powiat powinien zaopatrzyć się w stosowne uchwały już w tym momencie. Starosta powiedział, że być może zaistnieje konieczność połączenia dwóch działań, jeśli Powiat otrzymałby np. 4 mln zł pożyczki z Jessici i kredyt, wówczas pod takie działanie będzie należało dostosować uchwały. Starosta dodał, że w związku z tym, iż decyzja ostateczna nie zapadła, Powiat nie może dłużej czekać, ponieważ inwestycja związana z rozbudową budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) powinna zakończyć się do połowy 2016 r., łącznie z odbiorami, tak aby szpital mógł złożyć dokumenty i ubiegać się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) o kontrakt na świadczenie usług medycznych na lata Odnośnie drugiego pytania Starosta powiedział, że trudno jest mu przewidzieć, co będzie działo się przez najbliższe 20

9 9 lat. Wyraził nadzieję, że Rady Powiatów kolejnych kadencji nie będą zapominać o przedsięwzięciach drogowych, oświatowych i innych, które są w gestii samorządu powiatowego. Dodał, że trudno jest odnieść się do przyszłych możliwości finansowych Powiatu, ponieważ to zależy od koniunktury gospodarczej, a także prawnych ram działania samorządu. W zależności od tego, wpływy do budżetów raz są większe, a raz mniejsze, jak to miało miejsce w ostatnich 3 latach, w których funkcjonujemy w warunkach kryzysu gospodarczego. W sprawie kosztów kredytu komercyjnego Starosta powiedział, że założenia są takie, iż wyniosą one ok. 3 mln zł. Natomiast jak faktycznie będzie, okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, w którym zostanie wybrana najtańsza oferta, a odsetki do spłacenia rozłożone będą na 20 lat. Starosta dodał, że koszt pożyczki uzyskanej z Jessici byłby mniejszy bo ok. 1%, chociaż nie mając decyzji o jej przyznaniu trudno przewidzieć, czy tak byłoby faktycznie. Radny Stanisław Lenart zapytał, czy wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu wystarczy na zrealizowanie inwestycji, ponieważ prawo dopuszcza, że można zwiększyć wartość kosztorysu do 50%. Starosta Mariusz Zgaiński wyjaśnił, że prawo dopuszcza tylko nieznaczne zwiększenie robót (roboty dodatkowe), których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji (przygotowywania dokumentacji). Natomiast ostateczna wartość inwestycji będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Radny Jan Grochowy zwrócił uwagę, że za chwilę nastąpi koniec obecnej kadencji, w której prawdopodobnie uda się rozstrzygnąć tylko przetarg na realizację inwestycji. Zapytał, czy Rada Powiatu nie mogłaby przyjąć takiej intencyjnej uchwały, w której Zarząd Powiatu byłby zobowiązany do prowadzenia takich samych działań w stosunku do szpitala, jak obecny Zarząd Powiatu. Starosta odpowiedział, że można podjąć taką uchwałę, jednak nie ma możliwości zobowiązania przyszłego Zarządu Powiatu do prowadzenia takiej samej polityki, ponieważ w każdej chwili taka uchwała będzie mogła być uchylona. Dodał, że każdy Zarząd Powiatu i każda Rada Powiatu podejmuje suwerennie decyzje na swoją odpowiedzialność i w granicach prawa. Radny Leonard Szmatuła stwierdził, że dziś nie jesteśmy w stanie nic więcej sobie wyjaśnić i decyzję musimy podjąć, jak to zwykle ma miejsce przy sprawach szpitala, bo czas nagli. Zapytał, czy była rozważana możliwość realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno prywatnym? Ponadto stwierdził, że w związku z tym, iż Powiat nie jest w stanie wpłynąć na samorządy gminne, aby udzieliły pomocy finansowej, to może należałoby apelować, aby gminy przejęły wszystkie drogi powiatowe. Starosta wyjaśnił, że wszystkie formy realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno prywatnym były analizowane. Rozbudowa szpitala w oparciu o kredyt rynkowy jest tańsza od wszelkich form partnerstwa publiczno prywatnego. Odnośnie możliwości przejęcia dróg powiatowych przez samorządy gminne, Starosta powiedział, że rozmowy na temat możliwości przejęcia poszczególnych odcinków dróg powiatowych przez gminy odbywają się, ale entuzjazmu dla tych pomysłów u włodarzy gminnych trudno się doszukać. Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

10 10 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/305/2014 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu. ad 13 lit. f) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/306/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu. ad 13 lit. g) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata wraz z objaśnieniami. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/307/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , która wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 21 do protokołu. ad 13 lit. h) Dyrektor PCPR Agnieszka Brambor Nolka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinie: Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 22 do protokołu, Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

11 11 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/308/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu. ad 14 Wniosków i oświadczeń radnych nie było. ad 15 Przewodniczący Rady Gminy w Kamieńcu Roman Bosy poinformował, że Gmina Kamieniec jest drugą co do wielkości pod względem liczby kilometrów dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie. Łącznie na terenie gminy przebiega 55 km dróg powiatowych, które obejmują 18 sołectw, z łącznej ilości 24. Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec zwrócił uwagę na dwa odcinki dróg, które są szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców: drogę Parzęczewo Puszczykowo Kotusz o długości 8958 m, która jest trasą wąską, bez utwardzonych poboczy, a w obrębie wsi brakuje chodników, drogę Szczepowice Maksymilianowo Konojad o długości 6500 m, która jest trasą wąską i wyboistą, z uwagi na dużą ilość drzew. Przypomniał, że na przebudowę drogi Szczepowice Maksymilianowo Konojad był składany dwukrotnie wniosek o dofinansowanie, jednak za każdym razem został rozpatrzony negatywnie. Z tego względu Gmina Kamieniec w 2013 r. przejęła od Powiatu odcinek drogi w Maksymilianowie o długości 1600 m, co daje Gminie możliwość jej przebudowy. Na zakończenie podkreślił, że wspólnymi siłami daje się zdziałać więcej i zaapelował o współpracę w zakresie realizacji zadań drogowych. ad 16 Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym Gminy Kamieniec. Radny Kazimierz Breś poinformował, że jego pierwsze pytanie miało dotyczyć podziałów geodezyjnych działek w obrębie przebudowanej drogi Karczewo Jaskółki, na którą już uzyskał odpowiedź w trakcie sesji. Ponadto podkreślił, że przebudowa drogi Parzęczewo Puszczykowo Kotusz jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców Puszczykowa i Puszczykówka. Poinformował, że w ostatnim czasie miały tam miejsce dwa wypadki z ofiarami śmiertelnymi, w związku z czym wyraził nadzieję, iż remont tej drogi nie zostanie odłożony w czasie. Radny Tadeusz Kucharczak nawiązując do remontu drogi Parzęczewo Puszczykowo Kotusz stwierdził, że najgorszym odcinkiem tej drogi jest odcinek o długości 1 km od Parzęczewa do mostu przy stawie, który jest kręty i wąski, a ok. 90% wypadków ma miejsce na tym odcinku. Dodał, że warto byłoby utwardzić chociażby ten fragment drogi. Ponadto zwrócił uwagę na zbyt rzadkie i kiepskie w wykonaniu wykaszanie pobocza wzdłuż tej drogi. Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec odniósł się jeszcze raz do spraw dróg powiatowych. Zwrócił uwagę na zły stan poboczy wzdłuż drogi Maksymilianowo Szczepowice, które są zakrzaczone. Również zwrócił uwagę na źle wykonaną przez Powiatowy Zarząd Dróg ścinkę poboczy wzdłuż drogi Kamieniec Karczewo. Stwierdził, że maszyna do ścinki pobocza zasypała rowy ziemią i w chwili obecnej droga znajduje się niżej od pobocza. Dodał, że zwraca się do PZD jako zarządcy tej drogi o uprzątnięcie poboczy. Radny Kazimierz Breś zachęcał Dyrektora PZD do przejazdu wzdłuż drogi Wąbiewo Kowalewo i obejrzenia, jak prawidłowo powinna być wykonana ścinka pobocza.

12 12 Sołtys wsi Kotusz Danuta Gabryelska na wstępie podziękowała za remont drogi Kotusz Łęki Wielkie. Jednocześnie zaapelowała o pomoc Powiatu przy remoncie drogi w m. Kotusz, której brakuje odwodnienia i jest niebezpieczna. Dodała, że miejscowo występują podtopienia, a do domów wkrada się wilgoć, z tego względu remont byłby bardzo potrzebny. Sołtys wsi Wąbiewo Ilona Lobka poinformowała, że ma pytanie związane z działalnością grodziskiego szpitala. Powiedziała, że jej syn uległ w szkole wypadkowi i wybrała się do grodziskiego szpitala na Izbę Przyjęć, gdzie syn nie został przyjęty. Na Izbie Przyjęć została poinformowana, że ma udać się do szpitala w Poznaniu na ul. Krysiewicza, nie pytając nawet o to, czy wie, gdzie ten szpital się znajduje i czy ma tam czym dojechać. Dodała, że z tłumaczenia Dyrektor SP ZOZ wynikało, iż takie są procedury. Po czym udała się do szpitala w Kościanie, gdzie nikt nawet się nie zapytał skąd jest, syn otrzymał tam pomoc, a następnie został skierowany do poradni laryngologicznej. Następnie nawiązała do wizyty w poradni ortopedycznej w grodziskim szpitalu, gdzie pojechała na umówiony termin, a okazało się, że poradnia była nieczynna. Podkreśliła, że nikt jej nie poinformował o odwołaniu wizyty, a telefon kontaktowy był w poradni. Dodała, że na grodziski szpital przeznacza się bardzo dużo pieniędzy, a teraz pyta jako matka kto jest odpowiedzialny za ten bałagan w grodziskim szpitalu, że jako mieszkanka Powiatu musiała udać się po pomoc do kościańskiego szpitala. Radny Karol Kasperski poprosił o wyjaśnienie sprawy dyżurów aptek w Grodzisku Wlkp., ponieważ miał taką sytuację, iż w nocy po leki został skierowany do apteki w Kościanie. Zapytał, czy to jest możliwe, aby w mieście powiatowym po nie dyżurowała żadna apteka i czy Powiat ma na to jakiś wpływ? Dodał, że nie każdy ma możliwość dojazdu do innego miasta. Ponadto odniósł się do sprawy drogi Parzęczewo Puszczykowo Kotusz i zapytał o możliwość wybudowania kilku zatok, ponieważ w okolicach tej trasy znajdują się same łąki i nie ma możliwości wyprzedzenia i minięcia dużego sprzętu rolniczego. Starosta Mariusz Zgaiński odnośnie dyżurów aptek poinformował, że w obrocie prawnym znajduje się stosowana uchwała określająca dni, w których poszczególne apteki pełnią dyżur nocny. W Powiecie Grodziskim obowiązuje taka zasada, że jeżeli zachodzi konieczność zakupienia przepisanych leków, to lekarz dyżurujący, przepisujący receptę kontaktuje się telefonicznie z apteką pełniącą dyżur i apteka jest otwierana na rzecz pacjenta. Na stwierdzenie radnego Andrzeja Stamierowskiego, że w Powiecie Średzkim stosuje się tablice informacyjne o dyżurze nocnym apteki i nie miał tam problemu z zakupieniem leków, Starosta poinformował, że w Powiecie Grodziskim również widnieją tablice informacyjne, z tą różnicą, że o potrzebie wykupienia leków informuje lekarz wypisujący receptę. Dodał, że prawdopodobnie w większych miastach, gdzie jest więcej aptek, pełnione są całodobowe dyżury nocne. W sprawie wypowiedzi Sołtys Ilony Lobki Starosta powiedział, że nie zna na tyle sprawy, aby mógł się do niej odnieść, dlatego poprosił o złożenie stosownego pisma, aby wraz z Dyrektorem SP ZOZ mógł udzielić odpowiedzi. Na stwierdzenie Sołtys Ilony Lobki, że otrzymała już odpowiedź Dyrektor SP ZOZ, iż takie są procedury Starosta powiedział, że istnieje taka możliwość, ponieważ każdy szpital może mieć różny zakres usług zakontraktowanych przez NFZ. W sprawie pozostałych wypowiedzi i próśb, które dotyczyły w przeważającej mierze spraw dróg i bieżącego ich utrzymania Starosta powiedział, że jeżeli będzie możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, to takie działania będą podejmowane. Dodał, że koszt położenia nowego dywanika drogi o długości 1 km to koszt ok zł. Starosta stwierdził, że samorządy nie są w stanie efektywnie realizować inwestycji drogowych bez wsparcia zewnętrznego. Powiedział, że wszelkie inwestycje drogowe będą możliwe do realizacji, jeśli będą do dyspozycji środki zewnętrze, o które Powiat wraz z samorządami gminnymi będzie się starał. Starosta poinformował, że jest w stałym kontakcie z Wójtem Gminy Kamieniec, gdzie omawiane są najpilniejsze potrzeby,

13 13 jednak wszystko uzależnione jest od posiadanych środków finansowych. W sprawie bieżącego utrzymania dróg powiatowych Starosta poprosił o wypowiedź Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg (PZD) Jerzego Bartkowiaka. W trakcie dyskusji o godzinie obrady opuścił radny Maciej Szumski. Aktualnie w sesji bierze udział 16 radnych. Dyrektor PZD Jerzy Bartkowiak podziękował za podniesienie tematu związanego z drogami powiatowymi i na wstępie wyjaśnił, że w budżecie Powiatowego Zarządu Dróg środki na drogi wynoszą ok zł, z czego ok zł to bieżące utrzymanie nawierzchni, a ok zł to zimowe utrzymanie dróg. Dodał, że w związku z tym łatwo można sobie policzyć, ile środków pozostaje na remonty i inne zadania związane z utrzymaniem dróg. Poinformował, że do 2009 r. bardzo mało wykonywało się robót związanych z utrzymaniem rowów, poboczy, mostów, przepustów etc., dlatego zakupiono wielofunkcyjny sprzęt. Dodał, że wykorzystanie tego sprzętu jest bardzo duże, ponieważ od maja do wczesnej zimy wykonuje się wykaszanie, zimą wykorzystywany jest do odśnieżania i posypywania dróg, a wczesną wiosną do ścinki poboczy. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Kazimierza Breś w sprawie ścinki pobocza wzdłuż drogi Kowalewo Wąbiewo Dyrektor PZD powiedział, że Wójt Gminy Kamieniec prawdopodobnie zlecił to firmie zewnętrznej, posiadającej profesjonalny sprzęt. Odnosząc się do stanu drogi od Kamieńca w stronę Karczewa powiedział, że jako fachowiec ma odmienne zdanie i stwierdził, że ta droga od dawna nie ma rowów. Wyjaśnił, że ziemia, która tam się znajduje jest odrzucana dlatego, aby woda z drogi mogła spłynąć na pobocze. Jedynym rozwiązaniem w tym miejscu byłoby odtworzenie rowów. Dodał, że na drogach wykonywane są te zabiegi, które zostały uwzględnione do wykonania w ramach posiadanych środków. W sprawie remontu drogi do Kotusza Dyrektor PZD powiedział, że jest ona wąska, jej problemem są również drzewa i stwierdził, że wymagałaby ona poszerzenia do 6 m. Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec powiedział, że Dyrektor PZD powinien ustawić tablicę przy drodze do Karczewa, z informacją, kto jest odpowiedzialny za stan jej pobocza. Dyrektor PZD powiedział, że jako zarządca drogi jest za to odpowiedzialny, ale taki był stan zastany tej drogi i jeśli ma nastąpić poprawa, to nakłady finansowe na drogi powinny być znacznie zwiększone. Członek Zarządu Sławomir Górny poinformował, że pobocze wzdłuż drogi do Karczewa było robione na jego polecenie i dzięki temu zimą była ona przejezdna. Dodał, że ilość ziemi na poboczu jest również wynikiem tego, iż jest ona nawożona przez rolników z pól podczas nawracania. Zaznaczył, że jest wiele prac do wykonania w Gminie Kamieniec na drogach m.in. przepustów, ale wszystko należy robić etapami. Podkreślił, że jesteśmy po to, aby pewne zadnia realizować wspólnie. Zaznaczył, że realizacja zadań drogowych jest bardzo ważna, ale możliwa do wykonania, jeśli są na to środki. Dlatego zadania drogowe wykonywane są etapami, najpierw plany, potem dokumentacja i realizacja. Radny Sławomir Kurkiewicz powiedział, że jako przedstawiciel Gminy Kamieniec popiera wnioski zgłoszone przez Przewodniczącego Rady Gminy w Kamieńcu Romana Bosego i pozostałych radnych. Podkreślił, że drogi o których była mowa są bardzo ważne, ponieważ wyprowadzają ruch do powiatów ościennych, gdzie dalsze odcinki tych dróg już są wyremontowane. Przypomniał, że o przebudowie drogi z Maksymilianowa do Szczepowic mówi się już od 2002 r. Radny Sławomir Kurkiewicz zaapelował do Starosty, aby wykonał pierwszy krok związany z przygotowaniem dokumentacji na przebudowę tych dróg, która będzie koniczna, jeśli pojawią się możliwości uzyskania dofinansowania z zewnątrz. Dodał, że w sprawozdaniu Starosty była mowa o przygotowaniu dokumentacji w porozumieniu z Gminą Grodzisk Wielkopolski i wyraził nadzieję, że Gmina Kamieniec również doczeka się

14 14 opracowania dokumentacji na przebudowę dróg: Parzęczewo Puszczykowo Kotusz oraz Maksymilianowo Szczepowice. Starosta Mariusz Zgaiński potwierdził, że przy udziale Gminy Grodzisk Wielkopolski i Gminy Rakoniewice przygotowywana jest dokumentacja na przebudowę drogi Grodzisk Wlkp. Gnin Wioska. Zaznaczył, że posiadanie dokumentacji jest czynnikiem bardzo ważnym, aby móc składać wnioski o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Obecnie nie ma już dostępnych programów, w ramach których były dofinansowywane remonty dróg. Możliwe do dofinansowania są inwestycje z pełną dokumentacją wraz z pozwoleniem na budowę. Starosta powiedział, że z tego co się orientuje, żadna z dróg powiatowych na terenie Gminy Kamieniec nie ma przygotowanej dokumentacji, dlatego wykonanie dokumentacji jest bardzo ważne, aby móc ubiegać się o dofinansowanie z zewnątrz. Przewodniczący Rady Ryszard Balcerek w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Władysława Winiarczyka na sesji w dniu 29 października 2013 r. w sprawie zwiększenia prędkości do 70 km/h wzdłuż miejscowości Dębsko na drodze wojewódzkiej Rakoniewice Wielichowo (pkt 16 protokołu nr XXXIX/2013) odczytał: pismo Starosty Grodziskiego znak ORK z dn r. do Dyrektora Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, którego kserokopia stanowi załącznik nr 25 do protokołu, odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (pismo znak WZDW /14 z dn r.), którego kserokopia stanowi załącznik nr 26 do protokołu. Ponadto Przewodniczący Rady poinformował, że radni w teczkach otrzymali: sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Grodziskiego na dzień r., sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. za 2013 rok, informację z wykonania planu przychodów i kosztów SP ZOZ za miesiąc luty 2014 r., która stanowi załącznik nr 27do protokołu. Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych, które należy składać w dwóch egzemplarzach wraz z kopią zeznania podatkowego PIT za 2013 rok w ustawowym terminie do 30 kwietnia 2014 r. Na zakończenie Przewodniczący Rady podziękował Wójtowi Gminy Kamieniec Piotrowi Halaszowi i Przewodniczącemu Rady Gminy w Kamieńcu Romanowi Bosemu za gościnność i możliwość odbycia sesji w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu. ad 17 Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący Rady Ryszard Balcerek o godzinie zamknął obrady XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu. Protokołowała Przewodniczący Rady Marzena Rabiega

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 14 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r.

Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Protokół Nr XXXII/2013 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 29 maja 2013 r. Przewodnicząca Rady Powiatu Bożena Worek o godzinie 13:00 otworzyła XXXII sesję Rady Powiatu. Po powitaniu radnych i

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku

Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Protokół Nr XXI/2008 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 30 czerwca 2008 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 15 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu. Protokół nr VII / 2015 z VII sesji V kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 26 maja 2015 r. w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego (budynek B ) w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku

Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Gminy Masłów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2012 roku Tematyka sesji: 1. Otwarcie sesji. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 26 stycznia 2012r.

Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 26 stycznia 2012r. Protokół nr 11/12 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 26 stycznia 2012r. ad 1 Przewodnicząca Komisji Budżetowej Mirosława Szpot o godz. 14 00 dokonała otwarcia posiedzenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku

PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku PROTOKÓŁ Nr XXIX/08 z sesji Rady Gminy w Dwikozach odbytej w dniu 9 grudnia 2008 roku Na ogólną liczbę 15 radnych w obradach sesji udział wzięło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. Radna Pani

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze

P r o t o k ó ł Nr XXX/14. z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze P r o t o k ó ł Nr XXX/14 z obrad XXX sesji Rady Gminy Nur zorganizowanej w dniu 17 czerwca 2014 r. w budynku GOK w Nurze Obrady rozpoczęto o godzinie 13 00 zakończono zaś o godzinie 14 00. Na stan 15

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXIV/2016

Protokół Nr XXIV/2016 Protokół Nr XXIV/2016 z XXIV sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2016 roku o godz. 13.00 w sali Miejskiej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku

PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku PROTOKÓŁ NR CI/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 10 września 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku

Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 15. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR VI/15. sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR VI/15 sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 16 września 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr VIII/1/2015. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr VIII/1/2015 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 28 maja 2015r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym VIII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 16.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku

Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu roku Protokół obrad XXXI Sesji Rady Gminy Polska Cerekiew w dniu 25.09.2014 roku Otwarcia obrad sesji w dniu 25 września 2014 r. dokonał o godz.16.00 Przewodniczący Rady Jerzy Kołeczko wypowiadając formułę

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu

Protokół nr XVII/2016. z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu Protokół nr XVII/2016 z sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego odbytej w dniu 1 kwietnia 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu W sesji uczestniczyli: radni wg listy obecności /zał.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r.

PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu r. PROTOKÓŁ Nr 18/8/2012 z posiedzenia Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu 21.12.2012r. Obecność na posiedzeniu członków Komisji oraz zaproszonych gości wg list obecności stanowiących

Bardziej szczegółowo

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad.

Rada Powiatu w obecności 15 radnych jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. Protokół nr IX/2015 z IX sesji V kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 7 sierpnia 2015 r. w salce konferencyjnej Starostwa Powiatowego (budynek B ) w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Żwirki

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR IX/2014 Z IX Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 29 czerwca 2015 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy

Protokół nr X/1/11. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy Protokół nr X/1/11 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 27 lipca 2011r. w sali narad Urzędu Gminy O godz. 11.15.00 Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Gdański dokonał otwarcia obrad X sesji Rady

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym

Protokół Nr XVII/1/2016. z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne. odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym Protokół Nr XVII/1/2016 z sesji Rady Gminy Grodzisko Dolne odbytej w dniu 18 marca 2016r. w Urzędzie Gminy w Grodzisku Dolnym XVII sesja Rady Gminy Grodzisko Dolne rozpoczęła się o godz. 9.00. Obrady prowadził

Bardziej szczegółowo

OOG /10 Władysławów, dnia r.

OOG /10 Władysławów, dnia r. OOG 0052-6/10 Władysławów, dnia 20.08.2010 r. Protokół nr XL/10 z XL sesji Rady Gminy Władysławów odbytej w dniu 20.08.2010 roku w lokalu Urzędu Gminy we Władysławowie. W posiedzeniu udział wzięli: Radni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz

Protokół nr XV/11. z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz Protokół nr XV/11 z XV sesji Rady Miejskiej Śmigla, odbytej w dniu 15 grudnia 2011 r. o godz. 16.00 w sali sesyjnej Rady, w Urzędzie Miejskim Śmigla. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIX/2008

Protokół Nr XIX/2008 Protokół Nr XIX/2008 z obrad XIX zwyczajnej sesji Rady Gminy Małkinia Górnaodbytej w dniu 21 kwietnia 2008 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportuw Małkini Górnej pod przewodnictwem Jana Chaberskiego Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda

Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Protokół nr XIII/11 z Sesji Rady Gminy Ostróda odbytej dnia 29 września 2011r. godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Ostróda Obrady XIII Sesji Rady Gminy Ostróda rozpoczęły się o godz. 14.00 Obradom

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r.

PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. PROTOKÓŁ Nr L/50/2014 z L sesji Rady Gminy Świlcza z dnia 27 marca 2014r. L sesję otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Ciszewski. Powitał wszystkich zebranych i zaproszonych gości.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r.

Protokół nr 91/05 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 15 marca 2005 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.14 W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński, 2. Iwona Gruca Wicestarosta Sulęciński, 3. Tomasz Musiał Członek Zarządu, 4. Mirosław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r

Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Protokół nr III/06 Sesji Rady Gminy Miękinia w dniu 11 grudnia 2006r Projekt porządku dziennego obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad. 3. Przyjęcie protokołu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku

Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku WRZ.0002.1.2016 Protokół nr XV/16 z obrad sesji Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 28 stycznia 2016 roku Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego rozpoczęła się w dniu 28 stycznia 2016 roku o godz. 14.00. Miejscem

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna

PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna PROTOKÓŁ Z obrad VII otwartej Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie odbytej w dniu 17 września 2007 roku w Urzędzie Miejskim sala konferencyjna Obrady Sesji Rady Miejskiej rozpoczęto o godz.17. 00 a zakończono

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku.

PROTOKÓŁ XVII/2012. Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. PROTOKÓŁ XVII/2012 Sesji Rady Gminy Gromnik odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku w sali nara Urzędu Gminy w Gromniku. Czas trwania obrad od 14.00 do 16.30. W sesji uczestniczyli Radni Gminy Gromnik w liczbie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu

P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013. GODZINA ROZPOCZĘCIA GODZINA ZAKOŃCZENIA OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu P R O T O K Ó Ł N R XXXVII/VI/2013 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 19 WRZEŚNIA 2013 ROKU GODZINA ROZPOCZĘCIA - 14.00 GODZINA ZAKOŃCZENIA 16.30 OBECNYCH 14 RADNYCH - lista obecności w załączeniu Sesja odbyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku

Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2015 roku Protokół nr X/2015 Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 41 Starostwa Powiatowego w Chojnicach i trwało od godz. 10.00 do godz. 13.15. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji

Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji Nr OR.0002.3.2016.J.W. Protokół Nr XIV/2016 z obrad XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie w dniu 28 kwietnia 2016 r. VII kadencji 2014 2018 Obrady XIV sesji Rady Miejskiej w Otmuchowie odbyły się w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015

PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 PROTOKÓŁ Nr XXI/2015 z obrad XXI sesji Rady Gminy w Grębocicach, która odbyła się 15 grudnia 2015 roku w sali świetlicy wiejskiej w Krzydłowicach Godzina rozpoczęcia sesji 13.45, godzina zakończenia 14.30

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r.

Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Protokół Nr 19/2012 z XIX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 lutego 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XIX sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Rakoniewicach

Rada Miejska w Rakoniewicach Rada Miejska w Rakoniewicach PROTOKÓŁ Nr IX/2007 z IX Sesji V kadencji Rady Miejskiej w Rakoniewicach, która odbyła się w dniu 22 czerwca 2007r., w sali Wielkopolskiego Muzeum PoŜarnictwa w Rakoniewicach,

Bardziej szczegółowo

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r.

Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Protokół Komisji Społecznej Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2016 r. Przewodnicząca Komisji Społecznej Pani Joanna Cebula w dniu 25 listopada 2016 r. o godzinie 10:00 otworzyła posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXV/09. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XXXV/09 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2009 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset - Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji

PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji PROTOKÓŁ Nr VII.2015 przebiegu Sesji Rady Dzielnicy Nowe Miasto która odbyła się w dniu 14 sierpnia 2015 r. Otwarcie Sesji 14.00. Sesję Sesja odbyła się w sali obrad Urzędu Miasta przy ul. Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR XI/12. XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR XI/12 XI sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 1 marca 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 14 radnych lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo