Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r."

Transkrypt

1 Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego Ryszard Balcerek o godzinie dokonał otwarcia XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. Przewodniczący Rady powitał panie i panów radnych IV kadencji, radnych Gminy Kamieniec wraz z Przewodniczącym Rady, Wójta Gminy Kamieniec, pracowników Urzędu Gminy w Kamieńcu, a także kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, naczelników wydziałów i pracowników Starostwa oraz zaproszonych gości, mieszkańców Powiatu i obecną na sesji młodzież z Gimnazjum w Kamieńcu. Następnie sierżant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Robert Gabryelczyk zaprezentował psa do tropienia narkotyków. Poinformował, że pies wabi się Kuki, ma dwa lata, pozytywnie przeszedł szkolenie i już dwukrotnie przeprowadził akcję przeszukiwania. Pies został zakupiony ze środków finansowych otrzymanych z gmin i Powiatu Grodziskiego. Dodał, że pies będzie służył w Komendzie Powiatowej Policji 8 lat. ad 2 Przewodniczący Rady poinformował, że ustawowy skład Rady wynosi 17 radnych. Stwierdził, iż w obradach, zgodnie z listą obecności uczestniczy 17 radnych, co stanowi quorum i uprawnia Radę Powiatu do podejmowania uchwał. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1, lista zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 3 Przewodniczący Rady zapytał, czy są wnioski o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad przesłanego wraz z zaproszeniem na sesję. Nikt z radnych nie zgłosił uwag. Przewodniczący Rady poinformował, że na podstawie art. 15 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym wprowadza do porządku obrad w punkcie 13 dodatkowy podpunkt h) tj. projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Następnie Przewodniczący Rady odczytał zmieniony porządek obrad i przystąpił do jego realizacji: 1. Otwarcie sesji i powitanie radnych oraz gości. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przedstawienie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Powiatu. 5. Wystąpienie Wójta Gminy Kamieniec. 6. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. 7. Informacja z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami. 8. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach.

2 2 9. Interpelacje radnych. 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności za rok Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego. 13. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, b) ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim, c) uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, d) uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, e) zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego, f) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok, g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , h) zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Wnioski i oświadczenia radnych. 15. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Gminy Kamieniec. 16. Wolne głosy. 17. Zakończenie sesji. ad 4 Przewodniczący Rady poinformował, że protokół z XLIV sesji IV kadencji został sporządzony zgodnie z jej przebiegiem. Protokół był do wglądu w Biurze Obsługi Rady. Nikt z radnych nie zgłosił poprawek. Również na sesji radni nie mieli uwag do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła protokół z XLIV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego. ad 5 Wójt Gminy Kamieniec Piotr Halasz na wstępie podziękował Radzie Powiatu Grodziskiego, że zechciała skorzystać z zaproszenia i dziś swoją sesję odbywa w nowo wybudowanym obiekcie pn. Chata Biesiadna, który powstał dzięki środkom pozyskanym z funduszy unijnych. Dodał, że jest to obiekt, który ma służyć wielu uroczystościom, w tym także szkołom, dlatego powstał przy kompleksie szkół. Wójt zaznaczył, że rok 2014 jest szczególny dla Polski, ponieważ przypada m.in. 15 rocznica przystąpienia do NATO, 10 rocznica

3 3 przystąpienia do Unii Europejskiej. Dodał, że Powiat Grodziski w marcu również obchodził 15 rocznicę swojego istnienia. Poinformował, że w tym roku przypada również 5-lecie nadania Gminie Kamieniec herbu i flagi. Wójt Gminy Kamieniec przybliżył zarys historyczny kształtowania się wspólnoty Gminy Kamieniec. Pierwsze zapiski pochodzą z okresu średniowiecza mówiące o istnieniu czterech parafii skupionych wokół miejscowości: Łęki Wielkie, Konojad, Parzęczewo i Kamieniec. Nie znaleziono żadnych informacji mówiących o prawach miejskich, czy możnych władcach. Życie społeczne, kulturalne, gospodarcze kształtowało się wokół tych czterech parafii i tak jest do dziś. Poinformował, że cztery średniowieczne krzyże na fladze Gminy Kamieniec symbolizują istnienie tych czterech parafii, a dwie wstęgi obok symbolizują dwie rzeki tj. Kanał Obry i Mogielnicę. Stwierdził, że poza problemami związanymi z grodziskim szpitalem i szkołami, bardzo ważną kwestią dla społeczeństwa są drogi, o których dyskutuje się w każdych możliwych gremiach. Dodał, że biorąc pod uwagę środki, jakimi dysponuje Powiat na ten cel, to jedynym możliwym rozwiązaniem jest sięganie po środki unijne, wówczas możliwa jest współpraca w zakresie realizacji inwestycji i remontów dróg. W tym momencie Wójt Gminy Kamieniec zaapelował o dalszą dobrą współpracę. Następnie Wójt przypomniał wspólne dokonania, w zakresie realizacji zadań drogowych. Poinformował, że w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych udało się wyremontować drogę Wolkowo Goździchowo Puszczykowo, a realizacja tego ciągu drogowego była możliwa po przejęciu tej drogi przez Gminę od Powiatu. Kolejną bardzo ważną inwestycją była przebudowa drogi Karczewo Jaskółki Granówko, którą udało się wykonać we współpracy z Powiatem, Gminą Granowo oraz z udziałem środków unijnych. W tym momencie Wójt zaapelował, aby Powiat podjął działania mające na celu uporządkowanie podziałów geodezyjnych, ponieważ rolnicy użyczyli swoje działki na potrzeby wykonania tej inwestycji. Kolejny wspólny remont to odcinek drogi Kotusz - Łęki Wielkie, który udało się wykonać na podbudowie z tłucznia i utwardzić grysem. Remont dogi był możliwy dzięki współpracy Gminy, Powiatu i Nadleśnictwa. Zaznaczył, że kolejnym dobrym przykładem współpracy jest droga Wielichowo Parzęczewo Kamieniec wykonana dzięki dofinansowaniu z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w ramach czego wyremontowano 3000 m drogi, wykonano chodniki i położono nowy dywanik wzdłuż ul. Handlowej w Kamieńcu. Wójt Gminy Kamieniec podkreślił, że to są przykłady dobrego współdziałania i zaapelował, aby ta współpraca nadal dobrze się układała. Poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy w Kamieńcu w swoim wystąpieniu podkreśli istotność wyremontowania kolejnych dróg. Celem Gminy Kamieniec jest realizacja jak największej ilości dróg, stąd czasami zachodzi konieczność przejmowania dróg powiatowych w obrębie miejscowości. Takie działanie jest konieczne, aby była możliwość wykorzystania funduszy sołeckich na remonty dróg. Dodał, że mieszkańcom bardzo zależy na dobrej infrastrukturze drogowej i jeśli jest problem, to udają się z tym do Wójta. Podkreślił, że tam, gdzie nie ma możliwości przejęcia dróg, potrzebna jest wspólna troska o nie, dlatego poprosił o zrozumienie i dobrą współpracę w tym zakresie. Na koniec życzył radnym udanych obrad i powodzenia w tegorocznych wyborach samorządowych. ad 6 Starosta Mariusz Zgaiński przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami. Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Starosta w uzupełnieniu poinformował, że podczas obchodów jubileuszu istnienia samorządu powiatowego, Powiat gościł dwie zagraniczne delegacje przedstawicieli z Rosji i Ukrainy. Poinformował, że w organizację uroczystości obchodów 15 lecia Powiatu bardzo mocno

4 4 zaangażowali się urzędnicy Starostwa Powiatowego, szczególnie pracownicy Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji. Dodał, że uroczystość została zorganizowana przez Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej LEADER, za co Starosta podziękował prezes Stowarzyszenia Natalii Odważnej. Poinformował, że z okazji rocznicy powstania samorządu powiatowego została wydana książka pt. Powiat Grodziski wczoraj i dziś, autorstwa Dariusza Matuszewskiego. Następnie Starosta podziękował Wójtowi Piotrowi Halaszowi za nakreślenie wspólnego dorobku Powiatu Grodziskiego i Gminy Kamieniec dotyczącego zadań drogowych. Wyraził nadzieję, że uda się kontynuować tą dobrą współpracę, dlatego samorządy z niecierpliwością oczekują na informację, czy w nowej perspektywie finansowania inwestycji z Unii Europejskiej będzie pula środków przeznaczona na przebudowę dróg lokalnych. Dzięki wykorzystaniu środków unijnych można w sposób efektywny poprawiać stan dróg, czego nie udałoby się zrobić tylko z udziałem środków pochodzących z samorządów. Odnośnie wypowiedzi Wójta Gminy Kamieniec w sprawie dokonania aktualizacji geodezyjnych w obrębie działek zajętych pod drogę Jaskółki Granówko poinformował, że w dniu 14 lutego br. została podpisana umowa z firmą zewnętrzną, która ma dokonać podziałów geodezyjnych do 31 sierpnia 2014 r. Na zakończenie Starosta podziękował Wójtowi za gościnę i możliwość odbycia sesji na terenie Gminy Kamieniec. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 7 Informacji z działalności Komisji Rady, nie objętej planem jej pracy, w okresie między sesjami nie było. ad 8 Przewodniczący Rady przedstawił informację o złożonych interpelacjach i wnioskach oraz udzielonych odpowiedziach. Informacja stanowi załącznik nr 3 do protokołu. ad 9 Nikt z radnych nie zgłosił interpelacji. ad 10 Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) Agnieszka Brambor Nolka przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp. za rok Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

5 5 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 11 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (PZOON) Wiesława Rogacka Derewnicka przedstawiła Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w roku Sprawozdanie znajduje się w Biurze Obsługi Rady w aktach sprawy znak BR Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem sprawozdania. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła ww. sprawozdanie. ad 12 Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Natalia Chorąziak przedstawiła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego, który stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem ww. raportu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przyjęła raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Grodziskiego. O godzinie Przewodniczący Rady ogłosił przerwę. Obrady wznowiono o godzinie ad 13 lit. a) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji (OKP) Grażyna Sterczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski wraz z uzasadnieniem. Radny Stefan Strażyński odniósł się do zapisu 4 ust. 9 projektu uchwały cyt. Zarząd Powiatu podejmuje ostateczną decyzję o liczbie i wysokości kwot przyznanych stypendiów, określając liczbę stypendystów. Zaproponował, aby zmienić zapis w 4 ust. 1 pkt 3) projektu uchwały zamiast stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymuje uczeń, zapisać stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń. Stwierdził, że skoro Zarząd Powiatu określa ostateczną liczbę i wysokość kwot stypendiów, to może zdarzyć się taka sytuacja, iż mimo, że uczeń spełniałby kryteria, to stypendium może nie otrzymać, ponieważ Zarząd będzie dysponował kwotami, w ramach posiadanych środków na stypendia. Naczelnik Wydziału OKP poinformowała, że temat ten był poruszany na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki, jednak Komisja w swojej opinii nie

6 6 wnioskowała o zmianę zapisu. Jeśli jednak taka będzie wola Rady, to taką zmianę można przegłosować. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycję radnego Stefana Strażyńskiego o zmianę zapisu w 4 ust. 1 pkt 3) projektu uchwały zamiast stypendium za wybitne wyniki w nauce otrzymuje uczeń, zapisać stypendium za wybitne wyniki w nauce może otrzymać uczeń. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie przegłosowała ww. zmianę. Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący Rady odczytał opinie: Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki znak BR , która stanowi załącznik nr 7 do protokołu, Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. z uwzględnieniem ww. poprawki. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/301/2014 w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu wspierania rozwoju i edukacji uzdolnionych uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grodziski, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 9 do protokołu. ad 13 lit. b) Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Grażyna Sterczak przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki znak BR , która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/302/2014 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Grodziskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 11 do protokołu. ad 13 lit. c) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem.

7 7 Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/303/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXV/228/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie w budżecie na lata środków na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 13 do protokołu. ad 13 lit. d) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/304/2014 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVII/230/2013 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez Powiat Grodziski zobowiązania w formie pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jessica w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata na realizację projektu pod nazwą Rozbudowa i modernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 15 do protokołu. ad 13 lit. e) Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Zarządzania Kryzysowego Natalia Odważna przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego wraz z uzasadnieniem. Radny Jan Grochowy w związku z tym, że Rada Powiatu ma dziś podjąć ważną decyzję odnośnie zaciągnięcia kredytu na rozbudowę grodziskiego szpitala zapytał, czy Zarząd Powiatu może zagwarantować, iż w najbliższych latach nie będzie podejmował próby przekształcenia szpitala w spółkę prawa handlowego? Dodał, że zastanawia się, czy przyszłym Radom Powiatu nie przyjdzie spłacać tego kredytu, nie mając już szpitala.

8 8 Stwierdził, że samorządy gminne miały takie same obawy, dlatego nie zdecydowały się udzielić pomocy finansowej na rozbudowę szpitala. Radny Leonard Szmatuła wyraził swoje ubolewanie i zdziwienie, że w wielu sprawach mniej lub bardziej ważnych Starosta potrafił spotkać się z radnymi przed sesją, w celu przedyskutowania pewnych spraw i wyjaśnienia swoich wątpliwości. Dodał, że nie miał okazji, również na komisjach, przedyskutowania sprawy i przekonania się o słuszności takiej decyzji. Dodał, że tym bardziej jest zdziwiony propozycją zaciągnięcia kredytu, kiedy na jednej z ostatnich sesji padła informacja, że w dalszym ciągu Powiat czeka na decyzję odnośnie pożyczki z programu Jessica. Stwierdził, że nie było informacji, że coś w tym względzie się zmieniło i nagle jest propozycja zaciągnięcia kredytu. Pożyczka z programu miała być udzielona na preferencyjnych warunkach, natomiast teraz jest mowa o kredycie komercyjnym, gdzie warunki będą bardziej rygorystyczne. Radny Leonard Szmatuła dodał, że nie zna symulacji, ile Powiat będzie musiał zapłacić za kredyt. Zapytał, jak Zarząd Powiatu widzi rozwiązanie problemu związanego z finansowaniem innych spraw, skoro na wyjazdowych sesjach w gminach wykazywano troskę tylko o zadania drogowe, a nie było pytań dotyczących przyszłości szpitala. Podkreślał, że przy tak ważnej decyzji nie chciałby mieć żadnych wątpliwości i nie rozumie, dlaczego nie było okoliczności, aby to sobie wyjaśnić, skoro dotychczas było to praktykowane. Starosta Mariusz Zgaiński w sprawie pytania radnego Jana Grochowego odpowiedział, że Zarząd Powiatu obecnej kadencji nie wystąpi z inicjatywą przekształcenia grodziskiego szpitala w podmiot prawa handlowego. Przypomniał, że Zarząd Powiatu pracuje w trybie kadencyjnym, dlatego nie może zagwarantować, co stanie się po wyborach w grudniu br. Podkreślił, że obecnie nic nie skłania, ani nie przymusza do przekształcenia grodziskiego szpitala w spółkę prawa handlowego. Starosta dodał, że grodziski szpital ma dobry wynik finansowy kolejny rok z rzędu, a stan prawny dotyczący przekształcania jest taki, że nie zachęca do przekształceń, ponieważ podmiot leczniczy na samym przekształceniu nic nie korzysta. Poza tym sam proces przekształcenia nie jest bezkosztowy. Starosta zapewnił, że do końca kadencji nie będzie żadnej inicjatywy w tej sprawie, ponieważ stan prawny nie zachęca, a sytuacja grodziskiego szpitala nie przymusza do takiego działania. W sprawie wypowiedzi radnego Leonarda Szmatuły Starosta również wyraził ubolewanie, że nie było możliwości spotkania się na nieoficjalnym spotkaniu, umożliwiającym wymianę zdań i dyskusję na powyższy temat. Dodał, że wydawało się, iż ta sprawa nie musi być tak gruntownie wyjaśniana, ponieważ Powiat Grodziski nie wycofuje swojego wniosku o pożyczkę z programu Jessica i w dalszym ciągu czeka na decyzję z Banku Gospodarstwa Krajowego. W związku z tym, że nie ma decyzji, czy wniosek będzie rozpatrzony negatywnie, czy być może pożyczka będzie udzielona w całości lub w częściowej kwocie, to Zarząd Powiatu nie może sobie pozwolić na dalsze oczekiwanie, bo nie wiadomo, ile to jeszcze będzie trwało. Udzielenie kredytu wiąże się z przeprowadzeniem przetargu unijnego, którego procedura będzie trwała ok. 50 dni, więc Powiat powinien zaopatrzyć się w stosowne uchwały już w tym momencie. Starosta powiedział, że być może zaistnieje konieczność połączenia dwóch działań, jeśli Powiat otrzymałby np. 4 mln zł pożyczki z Jessici i kredyt, wówczas pod takie działanie będzie należało dostosować uchwały. Starosta dodał, że w związku z tym, iż decyzja ostateczna nie zapadła, Powiat nie może dłużej czekać, ponieważ inwestycja związana z rozbudową budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SP ZOZ) powinna zakończyć się do połowy 2016 r., łącznie z odbiorami, tak aby szpital mógł złożyć dokumenty i ubiegać się w Narodowym Funduszu Zdrowia (NFZ) o kontrakt na świadczenie usług medycznych na lata Odnośnie drugiego pytania Starosta powiedział, że trudno jest mu przewidzieć, co będzie działo się przez najbliższe 20

9 9 lat. Wyraził nadzieję, że Rady Powiatów kolejnych kadencji nie będą zapominać o przedsięwzięciach drogowych, oświatowych i innych, które są w gestii samorządu powiatowego. Dodał, że trudno jest odnieść się do przyszłych możliwości finansowych Powiatu, ponieważ to zależy od koniunktury gospodarczej, a także prawnych ram działania samorządu. W zależności od tego, wpływy do budżetów raz są większe, a raz mniejsze, jak to miało miejsce w ostatnich 3 latach, w których funkcjonujemy w warunkach kryzysu gospodarczego. W sprawie kosztów kredytu komercyjnego Starosta powiedział, że założenia są takie, iż wyniosą one ok. 3 mln zł. Natomiast jak faktycznie będzie, okaże się dopiero po rozstrzygnięciu przetargu, w którym zostanie wybrana najtańsza oferta, a odsetki do spłacenia rozłożone będą na 20 lat. Starosta dodał, że koszt pożyczki uzyskanej z Jessici byłby mniejszy bo ok. 1%, chociaż nie mając decyzji o jej przyznaniu trudno przewidzieć, czy tak byłoby faktycznie. Radny Stanisław Lenart zapytał, czy wysokość planowanego do zaciągnięcia kredytu wystarczy na zrealizowanie inwestycji, ponieważ prawo dopuszcza, że można zwiększyć wartość kosztorysu do 50%. Starosta Mariusz Zgaiński wyjaśnił, że prawo dopuszcza tylko nieznaczne zwiększenie robót (roboty dodatkowe), których nie można było przewidzieć na etapie planowania inwestycji (przygotowywania dokumentacji). Natomiast ostateczna wartość inwestycji będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. Radny Jan Grochowy zwrócił uwagę, że za chwilę nastąpi koniec obecnej kadencji, w której prawdopodobnie uda się rozstrzygnąć tylko przetarg na realizację inwestycji. Zapytał, czy Rada Powiatu nie mogłaby przyjąć takiej intencyjnej uchwały, w której Zarząd Powiatu byłby zobowiązany do prowadzenia takich samych działań w stosunku do szpitala, jak obecny Zarząd Powiatu. Starosta odpowiedział, że można podjąć taką uchwałę, jednak nie ma możliwości zobowiązania przyszłego Zarządu Powiatu do prowadzenia takiej samej polityki, ponieważ w każdej chwili taka uchwała będzie mogła być uchylona. Dodał, że każdy Zarząd Powiatu i każda Rada Powiatu podejmuje suwerennie decyzje na swoją odpowiedzialność i w granicach prawa. Radny Leonard Szmatuła stwierdził, że dziś nie jesteśmy w stanie nic więcej sobie wyjaśnić i decyzję musimy podjąć, jak to zwykle ma miejsce przy sprawach szpitala, bo czas nagli. Zapytał, czy była rozważana możliwość realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno prywatnym? Ponadto stwierdził, że w związku z tym, iż Powiat nie jest w stanie wpłynąć na samorządy gminne, aby udzieliły pomocy finansowej, to może należałoby apelować, aby gminy przejęły wszystkie drogi powiatowe. Starosta wyjaśnił, że wszystkie formy realizacji inwestycji w partnerstwie publiczno prywatnym były analizowane. Rozbudowa szpitala w oparciu o kredyt rynkowy jest tańsza od wszelkich form partnerstwa publiczno prywatnego. Odnośnie możliwości przejęcia dróg powiatowych przez samorządy gminne, Starosta powiedział, że rozmowy na temat możliwości przejęcia poszczególnych odcinków dróg powiatowych przez gminy odbywają się, ale entuzjazmu dla tych pomysłów u włodarzy gminnych trudno się doszukać. Więcej pytań i uwag nie było. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

10 10 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/305/2014 w sprawie zaciągnięcia przez Powiat Grodziski kredytu długoterminowego, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 17 do protokołu. ad 13 lit. f) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/306/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2014 rok, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 19 do protokołu. ad 13 lit. g) Skarbnik Powiatu Ewa Smoczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata wraz z objaśnieniami. Przewodniczący Rady odczytał opinię Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/307/2014 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , która wraz z objaśnieniami stanowi załącznik nr 21 do protokołu. ad 13 lit. h) Dyrektor PCPR Agnieszka Brambor Nolka przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014 wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący Rady odczytał opinie: Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej znak BR , która stanowi załącznik nr 22 do protokołu, Komisji Budżetowej znak BR , która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

11 11 Rada Powiatu w obecności 17 radnych jednogłośnie podjęła uchwałę nr XLV/308/2014 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2014, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 24 do protokołu. ad 14 Wniosków i oświadczeń radnych nie było. ad 15 Przewodniczący Rady Gminy w Kamieńcu Roman Bosy poinformował, że Gmina Kamieniec jest drugą co do wielkości pod względem liczby kilometrów dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie. Łącznie na terenie gminy przebiega 55 km dróg powiatowych, które obejmują 18 sołectw, z łącznej ilości 24. Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec zwrócił uwagę na dwa odcinki dróg, które są szczególnie niebezpieczne dla mieszkańców: drogę Parzęczewo Puszczykowo Kotusz o długości 8958 m, która jest trasą wąską, bez utwardzonych poboczy, a w obrębie wsi brakuje chodników, drogę Szczepowice Maksymilianowo Konojad o długości 6500 m, która jest trasą wąską i wyboistą, z uwagi na dużą ilość drzew. Przypomniał, że na przebudowę drogi Szczepowice Maksymilianowo Konojad był składany dwukrotnie wniosek o dofinansowanie, jednak za każdym razem został rozpatrzony negatywnie. Z tego względu Gmina Kamieniec w 2013 r. przejęła od Powiatu odcinek drogi w Maksymilianowie o długości 1600 m, co daje Gminie możliwość jej przebudowy. Na zakończenie podkreślił, że wspólnymi siłami daje się zdziałać więcej i zaapelował o współpracę w zakresie realizacji zadań drogowych. ad 16 Przewodniczący Rady udzielił głosu radnym Gminy Kamieniec. Radny Kazimierz Breś poinformował, że jego pierwsze pytanie miało dotyczyć podziałów geodezyjnych działek w obrębie przebudowanej drogi Karczewo Jaskółki, na którą już uzyskał odpowiedź w trakcie sesji. Ponadto podkreślił, że przebudowa drogi Parzęczewo Puszczykowo Kotusz jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców Puszczykowa i Puszczykówka. Poinformował, że w ostatnim czasie miały tam miejsce dwa wypadki z ofiarami śmiertelnymi, w związku z czym wyraził nadzieję, iż remont tej drogi nie zostanie odłożony w czasie. Radny Tadeusz Kucharczak nawiązując do remontu drogi Parzęczewo Puszczykowo Kotusz stwierdził, że najgorszym odcinkiem tej drogi jest odcinek o długości 1 km od Parzęczewa do mostu przy stawie, który jest kręty i wąski, a ok. 90% wypadków ma miejsce na tym odcinku. Dodał, że warto byłoby utwardzić chociażby ten fragment drogi. Ponadto zwrócił uwagę na zbyt rzadkie i kiepskie w wykonaniu wykaszanie pobocza wzdłuż tej drogi. Przewodniczący Rady Gminy Kamieniec odniósł się jeszcze raz do spraw dróg powiatowych. Zwrócił uwagę na zły stan poboczy wzdłuż drogi Maksymilianowo Szczepowice, które są zakrzaczone. Również zwrócił uwagę na źle wykonaną przez Powiatowy Zarząd Dróg ścinkę poboczy wzdłuż drogi Kamieniec Karczewo. Stwierdził, że maszyna do ścinki pobocza zasypała rowy ziemią i w chwili obecnej droga znajduje się niżej od pobocza. Dodał, że zwraca się do PZD jako zarządcy tej drogi o uprzątnięcie poboczy. Radny Kazimierz Breś zachęcał Dyrektora PZD do przejazdu wzdłuż drogi Wąbiewo Kowalewo i obejrzenia, jak prawidłowo powinna być wykonana ścinka pobocza.

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku

Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Protokół Nr ORN.0002.6.2014 Sesji Rady Miejskiej w Olecku odbytej w dniu 27 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Olecku Sesję rozpoczęto o godzinie 11.00 zakończono o godzinie 14.05

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku.

Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Protokół nr XXXVI/ 13 z posiedzenia Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 29 października 2013 roku. Obrady sesji odbyły się w sali posiedzeń Urzędu Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC

1. Dziennikarz Gazety Wyborczej Pan Przemysław JEDLECKI 2. Account Manager w Imago Public Relations Pan Daniel MUC BRM.0012.3.8.2011.KJ Protokół Nr 8/11 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 21.07.2011 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Lista obecności w załączeniu do protokołu.

Lista obecności w załączeniu do protokołu. Lista obecności w załączeniu do protokołu. PROTOKÓŁ NR II/2011 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku z dnia 31 marca 2011 roku Stan statutowy radnych 21 Stan radnych obecnych na sesji 19 Stan radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich.

Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. 1 Protokół Nr VI/2015 z sesji Rady Gminy Mikołajki Pomorskie odbytej 20 maja 2015 roku w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Mikołajkach Pomorskich. Do pkt 1. Otwarcie. Przewodniczący Rady Gminy Mikołajki

Bardziej szczegółowo

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej

Protokół nr V/2011. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Protokół nr V/2011 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 03 marca 2011 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Andrzej Pilarski o godzinie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 20 grudnia 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Posiedzenie otworzył o godz. 13.00 Przewodniczący W.Ślusarczyk. Przywitał

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki.

W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji Według załączonej listy obecności. Nieobecny był radny Piotr Wysocki. Protokół Nr 19/09 z posiedzenia Komisji Finansowo Budżetowej Rady Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 19 marca 2009 w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach. Posiedzenie trwało od godz. 12 00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku

Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Protokół Nr 5/2015 wyjazdowego posiedzenia Komisji Zdrowia i Uzdrowisk Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 24 marca 2015 roku Realizowany porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20

Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 Protokół Nr XLIII.2014 z Sesji Rady Gminy Stegna odbytej w dniu 12 czerwca 2014 r. czas rozpoczęcia sesji: 12:05 czas zakończenia: 14:20 (Nagranie Nr I 00:00:00 01:23:33) (00:00 00:25) Ad. Pkt. Nr 1. XLIII

Bardziej szczegółowo