Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 27/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 12 czerwca 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Grażyna Willmann Wicestraosta Grodziski 2. Ryszard Balcerek Członek Zarządu 3. Jan Grochowy Członek Zarządu 4. Sławomir Kurkiewicz Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 2. Ryszard Nowaczyk Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 3. Maria Piechocka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Analiza sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego. 4. Rozpatrzenie projektu uchwały i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie. 5. Przedstawienie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: a) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok, b) ustalenia głównych kierunków działania Zarządu Powiatu Grodziskiego na lata , c) zmiany uchwały nr V/45/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2007, d) zmiany uchwały nr XLII/225/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Zdrowia Powiatu Grodziskiego na lata Przedstawienie rozliczenia kosztów organizacji VII Powiatowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w dniu 2 czerwca 2007 roku. 7. Przedstawienie materiałów przygotowanych na IX sesję: Sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu na terenie Powiatu Grodziskiego w roku 2006, Zestawienie tabelaryczne dotyczące działalności medycznej SP ZOZ za 2006 rok. 8. Stanowisko Zarządu w sprawie interpelacji radnego Tadeusza Pańczaka z VIII sesji. 9. Przedstawienie trzech projektów umów w przedmiocie udzielenia pomocy w wykonaniu zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego z Gminą Rakoniewice. 10. Sprawy bieżące: - przedstawienie opinii Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Zarządu Powiatu Nowotomyskiego i Wójta Kamieńca o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie

2 2 pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo -Goździchowo-Puszczykowo) kategorii drogi powiatowej. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonała Wicestarosta Grodziski Grażyna Willmann. Po powitaniu przybyłych osób oświadczyła, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 4 członków, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Wicestarosta przedstawiła porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, przyjęli jednogłośnie i podpisali Protokół nr 26/07 z posiedzenia w dniu 5 czerwca 2007r. ad 3 Zarząd po analizie Sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodziskiego dopisał na str. 11 (na wniosek Pana Kurkiewicza) Szczepowice, w których znajduje się pałac odrestaurowany w 2003 roku. Wicestraosta poruszyła sprawę zadań wymienionych w Programie, które nie są realizowane. Ponadto poinformowała, że przygotowany jest Program dotyczący edukacji ekologicznej społeczeństwa, który aktualnie jest przesłany do gmin, celem zaopiniowania. Zaproponowała rozważenie ewentualnej aktualizacji programu, z którego można by wykreślić te zadania, które są niemożliwe i nierealne do wykonania. Ryszard Balcerek poruszył sprawę schroniska dla psów oraz utylizacji padliny z wypadków. Radny Balcerek uważał, że w tym zakresie należałoby podjąć działania. Więcej uwag nie było. Zarząd jednogłośnie zaakceptował sprawozdanie, po dopisaniu propozycji Pana Kurkiewicza i przekazał je Przewodniczącemu Rady na sesję 26 czerwca br. ad 4 Wicestarosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie oraz uzasadnienie do projektu uchwały. Wicestraosta zaproponowała, aby w komisji konkursowej organ prowadzący reprezentowała Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Grażyna Sterczak oraz Sekretarz Powiatu Tomasz Dolata. Zarząd jednogłośnie wyraził zgodę. Do projektu uchwały dopisano ww. nazwiska. Wicestarosta zaproponowała, aby zmienić: - tytuł uchwały zamiast powołania komisji konkursowej na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie zapisać powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie, - zmienić zapis 1 zamiast powołuje się komisję konkursową przeprowadzającą konkurs na kandydata na dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie zapisać powołuje się komisję konkursową celem przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycje Wicestarosty.

3 3 Więcej uwag nie było, wobec tego Wicestarosta zarządziła głosowanie nad projektem uchwały po wpisaniu nazwisk i z ww. poprawkami. Zarząd w obecności 4 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 76/2007 w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Powstańców Wielkopolskich w Kotowie, która stanowi załącznik nr 2 do protokołu. ad 5 lit. a Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2007 rok. Proponowane zmiany: Dochody zwiększa się o kwotę zł. - Dział 600 Transport, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wielichowo na wykonanie zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego: 1) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3580P Gnin Zielęcin w m. Zielęcin zł 2) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3571P Dębsko Prochy w m. Dębsko zł Wydatki zwiększa się o kwotę zł. - Dział 600 Transport, rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się budżet PZD o kwotę zł. Środki pochodzą z pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Wielichowo i przeznaczone zostaną zgodnie z umową na realizację następujących zadań: 1) remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3580P Gnin Zielęcin w m. Zielęcin zł 2)remont nawierzchni drogi powiatowej nr 3571P Dębsko Prochy w m. Dębsko zł Tworzy się nowy paragraf 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z planem zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę zł. Środki w kwocie zł przeznaczone zostaną na zakup urządzenia do frezowania pni. - Dział 750- Administracja publiczna, rozdział Starostwo Powiatowe zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę zł i przeznacza się na zwiększenie budżetu Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. - Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne, rozdział Komendy Powiatowe Policji przeznacza się kwotę zł na zakup rzutnika multimedialnego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej. - Dział 758 Różne rozliczenia, rozdział Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę zł. - Dział 801 Oświata i wychowanie * rozdział Licea Ogólnokształcące tworzy się nowy szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej z planem zł oraz zwiększa się 4350 zakup usług dostępu do Internetu o kwotę 1000 zł. Zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę zł, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej o kwotę zł. * rozdział Szkoły zawodowe Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. tworzy się 2330-dotacje przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące z planem 470 zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych. Zmiana spowodowana jest podpisaniem porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko- Pomorskim, a Powiatem Grodziskim w sprawie współfinansowania dokształcania uczniów

4 4 ponadgimnazjalnych klas wielozawodowych w Okręgowym Ośrodku Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy, w którym ustalono, że za realizację dokształcania Powiat Grodziski przekaże dotację. - Dział 852 Pomoc społeczna przenosi się kwotę zł między rozdziałami zmniejszając rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększając rozdział Rodziny zastępcze. Środki te przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Powiatu Grodziskiego w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Obecnie 4 dzieci umieszczonych jest w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Wolsztyńskiego i Nowotomyskiego. - Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększa się budżet o kwotę zł z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń oraz nagrody dla pracowników. W załączniku nr 3 w kwietniu Rada Powiatu przyjęła do budżetu po stronie przychodów kwotę wolnych środków w wysokości zł. Kwota ta została błędnie sklasyfikowana do 992 spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Stąd konieczność dokonania zmiany i sklasyfikowania po stronie przychodów kwoty wolnych środków w Przychody z innych rozliczeń krajowych. W załączniku nr 4 Wykaz wydatków majątkowych na rok 2007 wpisuje się nowe zadanie w dziale 600, rozdziale zakup urządzenia do frezowania pni z planem zł. W załączniku nr 5 - dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych Grodziskiej Hali Sportowej. Plan dochodów zwiększa się o kwotę zł, plan wydatków o kwotę zł. W załączniku nr 6 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zmiana polega na urealnieniu stanu funduszu środków na początek roku oraz zwiększeniu po stronie wydatków 4300 zakup usług pozostałych o kwotę zł. Pani Skarbnik poinformowała, że w postanowieniach uchwały podjętej przez Radę Powiatu na sesji 29 maja br. (uchwała nr VIII/68/2007) błędnie wpisano w 2 ust. 2 pkt 1 lit. a wynagrodzenia osobowe, uposażenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę zł. Powinna być zł. Poprosiła o uzupełnienie projektu uchwały o zapis korygujący błąd, który wystąpił w ww. uchwale. Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję Pani Skarbnik. Więcej uwag nie było, wobec tego Wicestarosta zarządziła głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw., po wprowadzeniu poprawki zaproponowanej przez Skarbnika Powiatu i postanowił skierować go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 26 czerwca br. ad 5 lit. b Wicestarosta przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia głównych kierunków działania Zarządu Powiatu Grodziskiego na lata , przygotowany przez Sekretarza Powiatu. Zmiana wprowadzona jednogłośnie przez Zarząd w załączniku do projektu uchwały:

5 5 Zamiast zapisy Strategii Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego, programów sektorowych, roczne plany Rady oraz zadania wynikające z corocznych budżetów zapisano zapisy Strategii Rozwoju Powiatu, Planu Rozwoju Lokalnego, programów sektorowych, rocznych planów pracy Rady oraz zadań wynikających z corocznych budżetów. Więcej uwag nie było, wobec tego Wicestarosta zarządziła głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i postanowił skierować go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 26 czerwca br. Przy omawianiu punktów 5 lit. c i d oraz 6 i 7, była obecna Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Maria Piechocka. ad 5 lit. c Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/45/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok Dyrektor PCPR poinformowała, że na zadanie dotyczące dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych uchwałą Nr V/ 45 /2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 lutego 2007 r., została zatwierdzona kwota zł. Wysokość dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych uwarunkowana jest przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ogłaszanym przez GUS za miniony kwartał. Zmiana wysokości przeciętnego wynagrodzenia za IV kwartał 2006 roku skutkowała wzrostem kwoty dofinansowania turnusu każdego uczestnika o ok. 100 zł. Fakt powyższy oraz zwiększona liczba złożonych wniosków w I półroczu 2007 ( 209 ) spowodowa ły, że kwota zł została wykorzystana w 92,41 %, co stanowi kwotę zł. Na II półrocze 2007 roku pozostało do wykorzystania zł. Dyrektor PCPR mając na uwadze wolne środki na bieżącą działalność w ramach określonych zadań rehabilitacji społecznej proponuje dokonać przesunięć w sposób zapewniający możliwość dofinansowania wnioskodawcom uczestnictwo w turnusach w II półroczu 2007 roku. Dokonane przesunięcia, do czasu otrzymania dodatkowych środków PFRON przez Powiat nie będą miały wpływu na ograniczenia w dotychczasowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dyrektor PCPR proponuje: - zwiększyć o kwotę zł środki na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, - zmniejszyć o: kwotę zł środki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych oraz o kwotę zł środki na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Pytań i uwag nie było, wobec tego Wicestarosta zarządziła głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i postanowił skierować go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 26 czerwca br.

6 6 ad 5 lit. d Dyrektor PCPR przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLII/225/2006 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Zdrowia Powiatu Grodziskiego na lata Dyrektor PCPR poinformowała, że zmiana uchwały jest konsekwencją uchwały nr VII/56/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 24 kwietnia 2007r. wprowadzającej zmiany w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Grodziskiego na lata polegające na zaktualizowaniu planu inwestycji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. Pytań i uwag nie było, wobec tego Wicestarosta zarządziła głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i postanowił skierować go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 26 czerwca br. ad 6 Dyrektor PCPR przedstawiła rozliczenie kosztów organizacji VII Powiatowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w dniu 2 czerwca 2007 roku, które stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Członek Zarządu Jan Grochowy stwierdził, że Igrzyska były imprezą powiatową, na którą Powiat wydał dużo pieniędzy, podczas której Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego się sprzedawał (chociażby zapalenie i wniesienie znicza), a Powiatu nie było widać. Powiat finansował pobyt Belgów, z którymi Burmistrz ma porozumienie o współpracy. Stanowisko Pana Grochowego poparł członek Zarządu Ryszard Balcerek, który uważał, że znicz mógł zapalić i wnieś Starosta lub zawodnik, a nie Burmistrz. Stwierdził, że Burmistrz Grodziska był za bardzo wyeksponowany na tej imprezie. Dyrektor PCPR poinformowała, że nie była to impreza powiatowa, tylko integracyjna dla niepełnosprawnych, nie tylko z Powiatu Grodziskiego. Zaproszeni na Igrzyska byli Belgowie, dlatego ich pobyt był sfinansowany ze środków PFRON. Na organizację tej imprezy były składane wnioski. Pozytywnie rozpatrzono wniosek Stowarzyszenia SERCE w Rakoniewicach, które było głównym organizatorem. Bardzo aktywnie w organizację włączyła się Szkoła Podstawowa nr 1, Urząd Miejski w Grodzisku Wlkp. oraz Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. Więcej uwag nie było, wobec tego Wicestarosta poddała pod głosowanie przedłożone rozliczenie. Zarząd jednogłośnie przyjął przedłożone przez Dyrektora PCPR rozliczenie. ad 7 Dyrektor PCPR przedstawiła sprawozdanie z realizacji programu zapobiegania uzależnieniom od alkoholu na terenie Powiatu Grodziskiego w roku 2006, przygotowane na IX sesję w dniu 26 czerwca br. Zarząd nie miał uwag, zaakceptował jednogłośnie sprawozdanie i przekazał Przewodniczącemu Rady na sesję 26 czerwca br. Zarząd zapoznał się z materiałami przygotowanymi przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wlkp. na IX sesję w dniu 26 czerwca br. (z estawienie tabelaryczne dotyczące działalności medycznej SP ZOZ za 2006 rok).

7 7 Zarząd nie miał uwag, zaakceptował jednogłośnie sprawozdanie i przekazał Przewodniczącemu Rady na sesję 26 czerwca br. Przy omawianiu punktów 8 i 9 był obecny Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Ryszard Nowaczyk. ad 8 W sprawie interpelacji radnego Tadeusza Pańczaka z VIII sesji dotyczącej kosztów dwóch wariantów przebudowy drogi Łubnica Grodzisk Wlkp. w m. Zielęcin, tj. przez park i z poszerzeniem łuku (ten, który ma być realizowany) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że wartość robót drogowych według aktualnej dokumentacji (po dot ychczasowym przebiegu w m. Zielęcin) przyjęta jest w Planie Rozwoju Lokalnego w kwocie zł. Zmiana przebiegu drogi w m. Zielęcin (przez park) podniosłaby koszty budowy w następujący sposób: - koszty robót drogowych - ok zł. Kwota ta obejmuje budowę całkowicie nowego odcinka drogi wraz z odwodnieniem i chodnikami od wjazdu do wsi Zielęcin do drogi istniejącej przed rowem odwadniającym. Koszt przebudowy węzła komunikacyjnego jest porównywalny z ewentualnymi oszczędnościami pochodzącymi z rezygnacji z przebudowy tego odcinka po przebiegu istniejącym, - koszty przeprojektowania tego odcinka - ok zł, - opłata za wycinkę 49 drzew stojących w pasie proponowanego nowego przebiegu według wyceny Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - ok zł, - koszty wykupu gruntów wraz z zadrzewieniem ok zł, Razem ok zł. Opłata za wycinkę drzew wyliczona została w oparciu o dokonane pomiary i stawki wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów, pozostałe koszty przyjęto szacunkowo w oparciu o aktualne ceny rynkowe. Ponieważ wycinka drzew rzutuje w decydujący sposób na wzrost kosztu przebudowy drogi przy zmianie jej przebiegu w m. Zielęcin przez park, Zarząd jednogłośnie stanął na stanowisku, że efekt możliwy do uzyskania po zmianie przebiegu nie jest argumentem dla tak wysokiego wzrostu kosztów, tym bardziej, że w dokumentacji aktualnie realizowanej przewidziano poszerzenie istniejącej nawierzchni z dotychczasowej 5,2 m do szerokości 6,5m. Ponadto park wpisany jest w rejestr zabytków, jako park krajobrazowy pochodzący z II połowy XIX wieku i dokonanie jakichkolwiek zmian w stanie zadrzewienia i ogólnej architekturze parku wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Odpowiedź na interpelację zostanie przesłana radnemu Pańczakowi oraz do wiadomości Przewodniczącemu Rady. ad 9 Dyrektor PZD poinformował Zarząd, że Burmistrz Rakoniewic nie podpisał umowy na udzielenie pomocy w wykonaniu zadań z zakresu właściwości Powiatu Grodziskiego polegających na: remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 3570P w m. Rakoniewice, ul. Zamkowa, remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 3596P w m. Jabłonna, remoncie chodnika przy drodze powiatowej nr 3569P w m. Łąkie. Poprosił o oddzielne umowy na każde zadanie.

8 8 Dyrektor PZD przedstawił takie projekty umów, ale Zarząd ich nie podpisał prosząc, aby Burmistrz Rakoniewic przysłał stosowne pismo uzasadniające jego decyzję. ad 10 Wicestarosta przedstawiła opinie: Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego, Zarządu Powiatu Nowotomyskiego i Wójta Kamieńca o projekcie uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia drogi nr 3590P (Wolkowo -Goździchowo-Puszczykowo) kategorii drogi powiatowej. Wszystkie są pozytywne. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg poinformował, że mieszkańcy wsi Wioska wystąpili z pismem o budowę chodnika i ścieżki rowerowej we wsi. Przygotował odpowiedź informującą, że z uwagi na ograniczone środki finansowe i zamknięty budżet na rok 2007 PZD nie przewiduje żadnych robót inwestycyjnych we wsi Wioska w roku Celowość i zasadność budowy ścieżki oraz chodnika zostanie rozpatrzona przez Zarząd Powiatu przy konstruowaniu projektu budżetu na rok Zarząd jednogłośnie zaakceptował propozycję Dyrektora PZD. Wicestarosta poinformowała, że jest wiele uwag krytycznych odnośnie parkingu przy Starostwie. Nie ma na nim miejsca, aby petenci Starostwa mogli zaparkować swoje samochody. Sytuacja taka spowodowana jest tym, że z parkingu korzystają nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Grodzisku Wlkp. Pani Wicestarosta poprosiła, aby Zarząd upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmów z Dyrektorami Liceum Ogólnokształcącego i ZSP w Grodzisku Wlkp. odnośnie wykonania parkingów przy tych szkołach (wyznaczenie miejsca i kosztów zadań). Zarząd jednogłośnie upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmów w ww. sprawie. Członek Zarządu Ryszard Balcerek poruszył sprawę praktyk odbywanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kotowie. Poinformował, że należałoby skorygować terminy praktyk z wykonywaniem danych czynności w gospodarstwach rolnych, tj. nie może uczeń być kierowany w maju na praktykę, która dotyczy siewu, itd. Wicestarosta zobowiązała się rozeznać tę sprawę. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Grażyna Willmann. Maria Nolka Ryszard Balcerek Jan Grochowy Sławomir Kurkiewicz....

9 9

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku

Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Protokół nr 23/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 maja 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku

BR /09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku BR.0062-18/09 Protokół nr 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 kwietnia 2009 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00, a zakończyło o godz. 10 15. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku

Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Protokół nr 60/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 8 lutego 2016 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 30 a zakończyło o godz. 15 20. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku

Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku Protokół nr 20/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 10 kwietnia 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 45. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku

Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Protokół nr 218/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 1 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku

Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Protokół nr 53/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 21 grudnia 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 40 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku

Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Protokół nr 194/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 kwietnia 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 15 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku

Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Protokół nr 43/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 30, a zakończyło o godz. 9 55. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku

Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Protokół nr 219/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 7 października 2014 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku

Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku BR.0062-48/10 Protokół nr 208/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 23 listopada 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 20. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku

Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Protokół nr 77/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 marca 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 14 10. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3.

które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. PROTOKÓŁ Z 136/2008 POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO które odbyło się w dniu 10 listopada 2008r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 3. W posiedzeniu uczestniczyli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku

Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku BR.0062-12/10 Protokół nr 172/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 16 marca 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 14 05. Obecni

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku

Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku Protokół nr 38/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 12 35. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku

Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku Protokół nr 24/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 22 maja 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku

Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Protokół nr 111/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 6 listopada 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 11 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku

Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku BR.0062-45/10 Protokół nr 205/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 października 2010 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 11 35. Obecni

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku

Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku Protokół nr 40/2013 z posiedzenia wspólnego Komisji odbytego w dniu 9 grudnia 2013 roku W posiedzeniu uczestniczyli: członkowie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu oraz pozostałych Komisji Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku

Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku Protokół nr 42/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 9 października 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXVII/198/2005 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2005r. w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Uchwała Rady Powiatu Grodziskiego w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2006 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r.

UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. UCHWAŁA NR XIV/157/2003 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 7 października 2003 r. w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku

Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Protokół nr 29/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 28 lipca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 12 35, a zakończyło o godz. 13 30. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15

Protokół nr 11/2015 P R O T O K Ó Ł NR 11 /15 Protokół nr 11/2015 Dnia 15 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Budżetowej i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 15 października 2015 r. Budżetowa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu).

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji( lista obecności w załączeniu). Protokół nr 1/2015 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Kielcach z dnia 8 stycznia 2015 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15.00 i trwały do godz.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku

Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku Protokół nr 13/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 17 marca 2015 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 10 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 138/V/2017 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 7 września 2017 r. w godz. od 8 00 do 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku

Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Protokół nr 36/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 5 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 8 00 a zakończyło o godz. 8 30. Obecni (lista obecności stanowi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku

Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Protokół nr 39/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 27 lipca 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 10 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2014 Sesji Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28 sierpnia 2014r. Obrady rozpoczęto o godz. 13 05, zakończono o godz. 13 50. Podjęto uchwały od Nr XXXVIII/301/2014 do Nr XXXVIII/302/2014.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku

Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku Protokół nr 139/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 29 kwietnia 2013 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 12 50. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku

Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Protokół nr 5/11 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu Grodziskiego które odbyło się 23 marca 2011 roku Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego

Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego Uchwała Nr XXXVI/151/2009 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 30 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Powiatu Złotowskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 ***

Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Protokół nr 124/06 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Jarocinie, które odbyło się w dniu 16 marca 2006 r. w godz. od 9.00 do 9.30 *** Przewodniczący Zarządu p. Sławomir Wąsiewski zwołał posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku

Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku Protokół nr 65/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 18 marca 2008 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 13 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok

UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE. z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok UCHWAŁA NR 10/16/15 ZARZĄDU POWIATU W SULĘCINIE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie powiatu na 2015 rok Na podstawie podstawie art. 257 pkt.1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr 68/12 posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 23 października 2012 r. Ad. 1. 68 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 12 00 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku

Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Protokół nr 72/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 3 lutego 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 13 15 a zakończyło o godz. 14 40. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 72/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 20 marca w godz. od 8 00 do 13 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 38/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 38/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 38/III/2007 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 13 lipca 2007 r. w godz. od 8 00 do 15 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO. z dnia 18 marca 2014 r. UCHWAŁA NR 495/2014 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2013. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 103/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2012 roku

Protokół nr 103/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2012 roku Protokół nr 103/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 11 września 2012 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00 a zakończyło o godz. 12 00. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r.

Uchwała Nr 275 12009 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 26 listopada 2009r. ZARZĄD POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka \0 e'~-.j'j :'~~,

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007

w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Uchwała Nr XIII / 71 / 07 Rada Powiatu w Sępólnie Kraj. z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmian budżetu Powiatu Sępoleńskiego na rok 2007 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod

Starosta Żniński czy macie Państwo inne propozycje zmian do zaproponowanego porządku obrad? Wobec braku propozycji, poddaję pod PROTOKÓŁ Nr 50/16 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 23 września 2016r. godz. 10:30 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu, Skarbnika i Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 119/66/2013 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Polkowickiego za 2012 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2010 z obrad XL sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 29 czerwca 2010 r.

Protokół nr XL/2010 z obrad XL sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 29 czerwca 2010 r. Protokół nr XL/2010 z obrad XL sesji Rady Powiatu w Radziejowie w dniu 29 czerwca 2010 r. XL sesję Rady Powiatu w Radziejowie III kadencji otworzył p. Wiesław Bogdański Przewodniczący Rady Powiatu (o godz.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok 50 008 369 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/177/2008 z dnia 19.12.2008 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU LIPNOWSKIEGO na 2009 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2009 rok

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2014 Żary, sierpień 2014 r. Spis treści Część I...3 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w I półroczu 2014 roku...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30

PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 W posiedzeniu udział wzięli: PROTOKÓŁ Nr 5 / 2015 posiedzenia Zarządu Powiatu Radomskiego odbytego w dniu 2 marca 2015 roku, o godz.14 30 1. Leszek Margas - Wicestarosta Radomski 2. Marek Jarosz - Członek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r.

PROTOKÓŁ NR 63/2012. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. OR.II.0022.1.11.2012 PROTOKÓŁ NR 63/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 20 marca 2012r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie.

utworzenie i prowadzenie publicznego LO w Barcinie. PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Żninie w dniu 10 lutego 2015r. godz. 11:45 Otwieram posiedzenie Zarządu Powiatu, witam członków Zarządu, Przewodniczącą Rady Powiatu w Żninie, Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 115/III/2008 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 23 grudnia 2008 r. w godz. od 8 00 do 10 30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. UCHWAŁA NR 172/366/13 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2013 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku

PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku PROTOKÓŁ NR 3/07 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbytego w dniu 12 lutego 2007 roku Komisja Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/281/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie: art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz art. 51 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/237/2013 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Gnieźnieńskiego na rok 2013. Na podstawie Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i 9 oraz

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 r.

Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 5 marca 2015 r. Poz. 596 UCHWAŁA NR 47/2015 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 października 2014 r. Poz. 4376 UCHWAŁA NR CCV/787/2014 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok

UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO. z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok UCHWAŁA NR III/12/14 RADY POWIATU SIEMIATYCKIEGO z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia budżetu Powiatu Siemiatyckiego na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO. z dnia 29 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR 193/160/2014 ZARZĄDU POWIATU POLKOWICKIEGO z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r.

Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Protokół Nr V/XXVIII/17 z sesji Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 10 lutego 2017 r. Ad.1. Przewodniczący Rady pan Ryszard Czarnecki na podstawie listy obecności (załącznik nr 1) stwierdził prawomocność

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

PROTOKÓŁ NR 80/2012 ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM 1 BO.0022.17.2012 PROTOKÓŁ NR 80/2012 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 30 kwietnia 2012r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia..

UCHWAŁA NR. RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. UCHWAŁA NR. projekt Nr 1 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia.. w sprawie zmian w uchwale Nr 20/III/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2015, z późn.

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł obrad XLIV sesji III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 5 marca 2010 r. XLIV Sesja III kadencji Rady Powiatu w Kraśniku rozpoczęła się o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Tabela Nr 2. Zestawienie

Tabela Nr 2. Zestawienie ZP Nr 28/2016 w sprawie zwiększeń Zmian w budżecie Miasta na rok 2016 Dział Treść Plan Zmniejszenia Zwiększenia 1 600 700 710 750 754 758 801 851 852 85 854 900 921 Zmiany po stronie wydatków 45.960.250,22

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 listopada 2007 roku

Protokół nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 listopada 2007 roku Protokół nr 47/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 13 listopada 2007 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz. 9 00, a zakończyło o godz. 11 55. Obecni (lista obecności

Bardziej szczegółowo

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych

2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania. realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych POWIAT WRZESIŃSKI Załacznik nr 1 do Uchwały nr 28/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 27 lutego 27 roku Załącznik nr 1 do Uchwały nr 15/27 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 31.8.27 roku DOCHODY UKŁAD

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Powiatu Białobrzeskiego nr 20 / 33 / 2011. z dnia 30 sierpnia 2011r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011r. Dział Rozdział Nazwa Plan (roczny) Wykonanie %

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.

UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950. UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 3.012.045,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 2.950.805,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 7.290,00 zł Rozdział 60014 + 7.290,00

Bardziej szczegółowo

0690 Wpływy z różnych opłat

0690 Wpływy z różnych opłat II. DOCHODY MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1. 6 Transport i łączność 1 263 1 263 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1 263 1 263 69 Wpływy z różnych opłat 1 25 1 25 finansów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku

Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku Protokół Nr 55/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 6 marca 2013 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Marian Janicki Wicestarosta Witold Ostrowski Członkowie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r.

PROTOKÓŁ NR Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. PROTOKÓŁ NR 39.2015 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU które odbyło się w dniu 13 listopada 2015 r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Grzegorz Gabryelski - Starosta 2. Rafał Mikuła - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku

Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p 2009 roku Zmiany dokonane w planie dochodów budzetu p Załacznik Nr 1 2009 roku do sprawozdania Stan na Stan na Zmiana dzień:01-0 dzień:31-1 Dział Rozdziałaragraf Treść 1-09 2-09 Ogółem Ogółem Ogółem 020 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI)

UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2009 r. (WEDŁUG KLASYFIKACJI) 2406 UCHWAŁA Nr 37/2010 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 17 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2009 rok Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4

Bardziej szczegółowo

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu.

Protokół nr Szczegółowa informacja dotycząca funkcjonowania Schroniska dla zwierząt GREEN HOUSE w Krzeczkowie, stanowi załącznik do protokołu. Protokół nr 18.16 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Miasta Ełku, które odbyło się w dniu 23 maja 2016 roku, w godzinach 14 00-15 25 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Ełku. Obrady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40

PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 1 z 5 PROTOKÓŁ NR 47/10 z posiedzenia Komisji Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbytego w dniu 4 listopada 2010 roku w godzinach od 12 00 do 13 40 Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r.

PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. PROTOKÓŁ 56/2016 Z POSIEDZENIA ZARZĄDU POWIATU ŁAŃCUCKIEGO z dnia 23 listopada 2016 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu Łańcuckiego, któremu przewodniczył Starosta Łańcucki Adam Krzysztoń, udział wzięli członkowie

Bardziej szczegółowo