Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku"

Transkrypt

1 Protokół nr 57/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Grodziskiego które odbyło się dnia 15 listopada 2011 roku Posiedzenie Zarządu rozpoczęło się o godz a zakończyło o godz Obecni (lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu): 1. Mariusz Zgaiński Starosta Grodziski 2. Antoni Kłak Wicestarosta Grodziski 3. Sławomir Górny Członek Zarządu Ponadto obecni byli: 1. Tomasz Dolata Sekretarz Powiatu 2. Ewa Smoczyńska Skarbnik Powiatu 3. Natalia Odważna Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego 4. Krystyna Młynarek Naczelnik Wydziału Komunikacji Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności posiedzenia, przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 3. Przedstawienie - przygotowanie sprawozdania Starosty z działalności Zarządu w okresie między sesjami. 4. Rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał w sprawie: a) ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , b) ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok, c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej, d) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej, e) wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz powołania komisji przetargowej. 5. Przedstawienie przygotowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia i odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012, b) zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok. 6. Sprawy bieżące. ad 1 Otwarcia posiedzenia Zarządu dokonał Starosta Mariusz Zgaiński. Po powitaniu przybyłych osób stwierdził, iż zgodnie z listą obecności w posiedzeniu uczestniczy 3 członków Zarządu, co stanowi quorum pozwalające na podejmowanie uchwał i decyzji.

2 2 Starosta przedstawił porządek posiedzenia, który został jednomyślnie przyjęty przez członków Zarządu. ad 2 Członkowie Zarządu przeczytali, jednogłośnie przyjęli i podpisali protokół nr 56/11 z posiedzenia w dniu 8 listopada 2011r. ad 3 Starosta przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w okresie między sesjami. Po wprowadzeniu poprawek Starosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie przyjął sprawozdanie, które Wicestarosta Antoni Kłak przedstawi na sesji w dniu dzisiejszym. ad 4 lit. a Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata Załącznikami do projektu uchwały są: - wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Grodziskiego na lata , - wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej, - objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej. Następnie Skarbnik Powiatu odczytała projekt uchwały Zarządu w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata Pytań i uwag nie było, wobec tego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 140/2011 w sprawie ustalenia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Grodziskiego na lata , która wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu przekazuje się wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego (art. 230 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych), do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. ad 4 lit. b Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2012 rok. Wraz z projektem uchwały budżetowej (zgodnie z uchwałą nr XLVI/290/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego) Skarbnik Powiatu przedstawiła: - materiały informacyjne informację o przewidywanym wykonaniu dochodów oraz informację o przewidywanym wykonaniu wydatków budżetu Powiatu za rok 2011 oraz informację o sytuacji finansowej Powiatu ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach, - uzasadnienie zawierające w szczególności w zakresie dochodów omówienie poszczególnych źródeł dochodów, w zakresie wydatków omówienie poszczególnych

3 3 rodzajów wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, w zakresie przychodów i rozchodów omówienie źródeł przychodów oraz planowanych do spłaty zobowiązań z lat poprzednich. Następnie Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok. Pytań i uwag nie było, wobec czego Starosta zarządził głosowanie. Zarząd w obecności 3 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 141/2011 w sprawie ustalenia projektu uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego na 2012 rok, która wraz z projektem uchwały Rady Powiatu w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grodziskiego na 2012 rok oraz materiałami informacyjnymi i uzasadnieniem do projektu budżetu na 2012 rok stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Zgodnie z art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz uchwałą nr XLVI/290/2010 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Grodziskiego, projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi, Zarząd przedkłada do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy: - Radzie Powiatu, - Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Starosta opuścił posiedzenie (wyjazd służbowy na szkolenie do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych - warsztaty medialne). Od tego momentu w posiedzeniu uczestniczyło 2 członków Zarządu, a obradom przewodniczył Wicestarosta Antoni Kłak. Przy omawianiu punktu 4 lit. c-e była obecna Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego Natalia Odważna. ad 4 lit. c Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że w toku postępowania wpłynęły oferty od trzech wykonawców: Concordia Polska TUW Oddział Poznań, ul. Św. Michała 43, Poznań za cenę ,00 zł, UNIQA TU S.A. Przedstawiciel w Poznaniu, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 12A/101, Poznań za cenę ,00 zł, InterRisk TU S.A. VIG Oddział Poznań, ul. Piękna 58, Poznań za cenę ,81 zł. Ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia (szacunkowa wartość zamówienia wynosi ,00 zł) postanawia się unieważnić postępowanie. Pytań i uwag nie było, wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie.

4 4 Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 142/2011 w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 4 do protokołu. ad 4 lit. d Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że z dniem 31 grudnia 2011r. wygasa na skutek upływu terminu, na jaki została zawarta umowa z dnia 30 grudnia 2008 r. na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132 Oddział w Poznaniu, ul. Grochowska 35, Poznań. W związku z tym, iż w punkcie 4 lit. c unieważniono postępowanie wszczęte uchwałą nr 133/2011 Zarządu Powiatu z dnia r. konieczne jest przeprowadzenie kolejnego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia na ww. zadanie na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r. Dokumentacja niezbędna do przeprowadzenia postępowania została przygotowana przez brokerów ubezpieczeniowych z firmy brokerskiej obsługującej Powiat Grodziski - City Broker Sp. z o.o. z Poznania. Naczelnik Wydziału dodała, że termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 29 listopada 2011r. Pytań i uwag nie było, wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie. Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 143/2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Powiatu Grodziskiego i jednostek organizacyjnych powiatu oraz powołania komisji przetargowej, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 5 do protokołu. ad 4 lit. e Naczelnik Wydziału Organizacyjno Gospodarczego przedstawiła projekt uchwały w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz powołania komisji przetargowej wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że z dniem 1 lipca 2007 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, na mocy której wszyscy odbiorcy, zarówno komercyjni jak i niekomercyjni upoważnieni zostali do swobodnego wyboru dostawcy energii elektrycznej. W związku z tym, po konsultacjach przeprowadzonych z jednostkami organizacyjnymi Powiatu Grodziskiego oraz SP ZOZ w Grodzisku Wlkp. postanawia się wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej. Naczelnik Wydziału dodała, że termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na 28 listopada 2011r. Pytań i uwag nie było, wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie.

5 5 Zarząd w obecności 2 członków podjął jednogłośnie uchwałę nr 144/2011 w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej oraz powołania komisji przetargowej, która wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik nr 6 do protokołu. Przy omawianiu punktu 5 lit. a, była obecna Naczelnik Wydziału Komunikacji Krystyna Młynarek. ad 5 lit. a Naczelnik Wydziału Komunikacji przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia i odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2012 wraz z uzasadnieniem. Naczelnik Wydziału poinformowała, że art. 130a ust.6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym zawiera delegację dla Rady Powiatu do ustalenia corocznie wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg, przechowywanie ich na parkingu strzeżonym oraz do określenia wysokości kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu. Maksymalne stawki opłat określone w art. 130a ust. 6a, obowiązujące w danym roku kalendarzowym ulegają corocznie zmianie na następny rok kalendarzowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego roku poprzedniego i są ogłaszane w Monitorze Polskim. Przedsiębiorcę zajmującego się usuwaniem pojazdów z dróg oraz ich przechowywaniem zgodnie z delegacją ustawową wyznacza starosta, dokonując wyboru najkorzystniejszej ze złożonych ofert lub powierza wykonywanie tych czynności powiatowej jednostce organizacyjnej. Pytań i uwag nie było wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie. Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 29 listopada 2011r. ad 5 lit. b Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie Powiatu Grodziskiego na 2011 rok wraz z uzasadnieniem. W projekcie uchwały proponuje się po stronie wydatków zmiany w: - dziale Oświata i wychowanie, rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - tworzy się nowy 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek z planem zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę zł, podróże służbowe krajowe o kwotę zł, - dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - tworzy się zakup materiałów i wyposażenia z planem 200 zł, zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł. Wnioski dotyczące zmian znajdują się u Skarbnika Powiatu. Pytań i uwag nie było wobec czego Wicestarosta zarządził głosowanie.

6 6 Zarząd jednogłośnie zaakceptował projekt uchwały w sprawie jw. i skierował go do Przewodniczącego Rady do rozpatrzenia na sesji w dniu 29 listopada 2011r. ad 6 Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady (po konsultacji z radnymi) jednogłośnie postanowił o zorganizowaniu sesji w dniu 29 listopada br. w Dworku w Niemierzycach, Gmina Granowo. Będzie to w obecnej kadencji pierwsza z cyklu sesji Rady Powiatu organizowanych w poszczególnych gminach, z udziałem zaproszonych organów stanowiących i wykonawczych tych gmin. Przedsięwzięcie to ma służyć dalszemu rozwijaniu współdziałania między samorządem powiatu, a samorządami gmin wchodzących w skład powiatu, dla realizacji najważniejszych zadań. Koszt wynajęcia Sali wynosi ok. 700 zł. Środki zostaną przeznaczone z działu Administracja publiczna, rozdziału Rady powiatów, 4300 zakup usług pozostałych. Na tym posiedzenie Zarządu zakończono. Protokołowała Mariusz Zgaiński Maria Nolka Antoni Kłak. Sławomir Górny.

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku

Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Protokół nr 27/09 z posiedzenia Komisji Budżetowej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 23 kwietnia 2009 roku Przewodniczący Komisji Jerzy Grygiel o godz. 18 00 dokonał otwarcia posiedzenia. Powitał członków

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. P R O T O K Ó Ł Nr 34/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 11 października 2011 r. Ad. 1 34 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego o godz. 13 15 otworzył i prowadził

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku

P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku P R O T O K Ó Ł NR IV/2010 z odbytej Sesji Rady Miejskiej w Golinie w dniu 30 grudnia 2010 roku Rada Miejska w Golinie liczy 15 radnych, w obradach wzięło udział 15 radnych. Lista obecności radnych stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r.

PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. PROTOKÓŁ nr 13/08 z posiedzenia Komisji Gospodarki w dniu 24 stycznia 2008 r. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 14.15 i trwało do godz. 18.00. W posiedzeniu wzięło udział 5 członków komisji (lista obecności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy.

Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek. Obradom przewodniczył Pan Jan Drzazgowski - Przewodniczący Rady Gminy. Sprawozdanie z III Sesji Rady Gminy Pomiechówek W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Centrum Integracji Społecznej w Pomiechówku ul.nasielska 3, odbyła się III Sesja Rady Gminy Pomiechówek,

Bardziej szczegółowo

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r.

PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. PROTOKOŁ z obrad XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Suchożebry w dniu 6 marca 2013r. Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.10 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Stan Rady- 15 radnych. Obecnych wg. załączonej

Bardziej szczegółowo

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r.

Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. Or-BRP.0012.7.25.2014 Lublin, dnia 13 maja 2014 r. PROTOKÓŁ Nr 25/2014 POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU w LUBLINIE w dniu 13 maja 2014 r. W dniu 13 maja 2014 r. o godz. 9 00 w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku.

Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Protokół z XI sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 26 października 2011 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10 tej.. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad.

Ad. 3 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński poprosił radnych o zgłaszanie ewentualnych wniosków dotyczących zmian proponowanego porządku obrad. Protokół nr XXXVIII/2013 z XXXVIII sesji Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego odbytej w dniu 20 czerwca 2013 r. w Sali Nr 1 Urzędu Miasta Golubia-Dobrzynia Ad. 1 Przewodniczący Rady Powiatu Jacek Foksiński

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r.

Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem protokołu z XLIV sesji w dniu 25 lutego 2014 r. Protokół nr XLV / 2014 z XLV sesji IV kadencji Rady Powiatu Grodziskiego, odbytej w dniu 25 marca 2014 r. w Chacie Biesiadnej w Kamieńcu przy ul. Stawowej ad 1 Przewodniczący Rady Powiatu Grodziskiego

Bardziej szczegółowo

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu.

Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych. Lista obecności stanowi załącznik do protokołu. Ogólna liczba radnych 15. Obecni 15 radnych PROTOKÓŁ Nr XV/11 z XV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 30 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i

Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Protokół nr 18/XVIII/12 obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Czerwieńsku, która odbyła się 28 grudnia 2012 roku w auli konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku. Otwarcie obrad XVIII sesji. Obrady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku.

Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Protokół z posiedzenia XVII sesji Rady Gminy Rozprza odbytej w dniu 30 sierpnia 2012 roku. Sesję rozpoczęto o godzinie 10-tej w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rozprzy. Punkt 1 Otwarcie obrad i stwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00 Stan Radnych -15, obecnych 15. Zakończono o godz. 14.00 . Protokół Nr XXVIII z XXVIII Sesji Rady Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy Sochocin pod przewodnictwem Pana Dariusza Świercza - Przewodniczącego Rady Gminy Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W RZESZOWIE BUDŻET SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zeszyt 20 RZESZÓW 2013 Redakcja: prof. dr hab. Adam CZUDEC (dział ekonomiczny) mgr Lucyna KUŚNIERZ (sekretarz redakcji) mgr Waldemar

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR ZA-SZP/4/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach z dnia 13 stycznia 2014r. w sprawie: wprowadzenia w życie Regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13.

organizacyjnych i pracowników Urzędu Gminy oraz radnych. 11. Dyskusja. 12. Podjęcie uchwał w sprawach wymienionych w pkt 9 porządku obrad. 13. P R O T O K Ó Ł NR 3/2012 z obrad XIV sesji VI kadencji Rady Gminy Kluczewsko odbytej w dniu 29 czerwca 2012 roku w sali nr 21 budynku Urzędu Gminy w Kluczewsku Obrady XIV sesji Rady Gminy Kluczewsko rozpoczęły

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2014 r. Zawiadamia się mieszkańców, że XLIII sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 28 października 2014 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego

UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU. z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego Wielk.2010.216.3939 2011-06-23 zm. Wielk.2011.165.2710 1 2012-07-04 zm. Wielk.2012.2711 1 2012-10-18 zm. Wielk.2012.4116 1 UCHWAŁA Nr XLIV/361/III/2010 RADY POWIATU W POZNANIU z dnia 25 sierpnia 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku

Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004 posiedzenia Zarządu Powiatu Lubańskiego w dniach 30 sierpnia 2004 roku Protokół Nr 39/2004

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku P R O T O K Ó Ł Nr XLII/10 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku Lista obecności stanowi załącznik nr 1 niniejszego protokołu. Uchwały podjęte na sesji stanowią załączniki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 kwietnia 2009 roku Obrady odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn w godz.15,00 do 17,20. W obradach uczestniczyli: - Radni Rady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34. Rozdział 1 Postanowienia wstępne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ w Przedszkolu nr 34 Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1 Ilekroć w Regulaminie udzielania zamówień w Przedszkolu nr 34 jest mowa o: 1) Regulaminie należy przez to rozumieć Regulamin

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno

STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNIE ul. Sienkiewicza 1 12-100 Szczytno PROCEDURA WYDAWANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ AB-01 A 1 Egzemplarz Nr... KARTA NOWELIZACJI PROCEDUR SCHEMATYCZNYCH Data Przyczyna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo