Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF."

Transkrypt

1 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ) Oferta publiczna sprzedaży do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii B do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy prospekt emisyjny (Prospekt) został sporządzony w związku z: (i) pierwszą ofertą publiczną (Oferta) na terytorium Polski do akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (Akcje Sprzedawane) spółki Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Spółka, GPW), spółki akcyjnej utworzonej i działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, przeprowadzaną przez Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowany przez Ministra Skarbu Państwa będący akcjonariuszem większościowym Spółki (Akcjonariusz Sprzedający) oraz (ii) w celu ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku podstawowym GPW. Inwestorzy Indywidualni będą mogli składać zapisy na Akcje Sprzedawane w okresie od dnia 18 października 2010 r. do dnia 27 października 2010 r. (do godziny 23:59). Po zakończeniu budowania księgi popytu Inwestorzy Instytucjonalni będą mogli składać zapisy w okresie od dnia 29 października 2010 r. do 3 listopada 2010 r. Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami (zgodnie z definicją poniżej) oraz w porozumieniu z Oferującym (zgodnie z definicją poniżej) ustali maksymalną cenę Akcji Sprzedawanych na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych (Cena Maksymalna), która, zgodnie z przewidywanym harmonogramem Oferty, zostanie przekazana do publicznej wiadomości w dniu 14 października 2010 r. w formie aneksu do Prospektu w trybie art. 51 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o Ofercie Publicznej) (przy założeniu, że zatwierdzenie powyższego aneksu do Prospektu nastąpi w dniu 14 października 2010 r.). Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych (Cena Sprzedaży) dla Inwestorów Indywidualnych oraz Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona przez Akcjonariusza Sprzedającego, w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych może zostać ustalona na poziomie wyższym niż Cena Maksymalna. Cena Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna. Jeżeli Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie ustalona na poziomie nie wyższym niż Cena Maksymalna, Inwestorzy Indywidualni nabędą Akcje Sprzedawane po Cenie Sprzedaży ustalonej dla Inwestorów Instytucjonalnych. Najpóźniej w dniu ustalenia Ceny Sprzedaży, Akcjonariusz Sprzedający w uzgodnieniu z Globalnymi Koordynatorami oraz w porozumieniu z Oferującym, podejmie decyzję o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty. W dniu ustalenia Ceny Sprzedaży zostanie ustalona liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym oraz Inwestorom Indywidualnym. Informacja o ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty, ostatecznej liczbie Akcji Sprzedawanych oferowanych Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym oraz Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Indywidualnych i Cenie Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie przewidzianym w art. 54 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej. Akcje Spółki nie były i nie są przedmiotem obrotu na żadnym rynku regulowanym. Niezwłocznie po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF, Spółka zamierza złożyć do KDPW wniosek o rejestrację akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki w KDPW. Rejestracja Akcji Sprzedawanych w KDPW nastąpi przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów od Inwestorów Indywidualnych. Zamiarem Spółki jest, aby pierwszy dzień notowań akcji na GPW nastąpił w dniu 9 listopada 2010 r. Wszystkie Akcje Sprzedawane będą akcjami zwykłymi na okaziciela i będą istniały w formie zdematerializowanej z chwilą ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Grupy oraz z otoczeniem, w jakim Grupa prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w rozdziale Czynniki ryzyka. Prospekt stanowi prospekt w formie jednolitego dokumentu w rozumieniu art. 5 ust. 3 Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dyrektywa Prospektowa) i Ustawy o Ofercie Publicznej oraz został przygotowany zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej i Rozporządzeniem Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażającym Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam ( Rozporządzenie Prospektowe). W związku z Ofertą mogą zostać podjęte ograniczone działania promocyjne mające na celu przekazanie informacji o Ofercie kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym ( Qualified Institutional Buyers, QIB, Kwalifikowani Nabywcy Instytucjonalni) w Stanach Zjednoczonych Ameryki w rozumieniu i zgodnie z Przepisem 144A ( Rule 144A) wydanym na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., ze zm. ( U.S. Securities Act of 1933, as amended, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych) oraz innym inwestorom instytucjonalnym poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki (z wyłączeniem Polski) zgodnie z Regulacją S ( Regulation S) wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. W celu prowadzenia powyższych ograniczonych działań marketingowych, w każdym przypadku zgodnie z właściwymi przepisami prawa jurysdykcji, w których takie działania będą podejmowane, został sporządzony międzynarodowy dokument marketingowy w języku angielskim ( International Offering Circular, Dokument Marketingowy). Dokument Marketingowy zostanie sporządzony w języku angielskim i nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego ( KNF), ani żaden inny organ administracji publicznej, w szczególności organ właściwy w jurysdykcji, gdzie taka promocja Oferty będzie prowadzona. Inwestorzy powinni uwzględnić, że Oferta opisana w Prospekcie jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski, a jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym sporządzonym na potrzeby tej Oferty, zawierającym informacje na temat Grupy oraz Akcji Sprzedawanych jest Prospekt. Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia Akcji Sprzedawanych przez, ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani nabycia Akcji Sprzedawanych od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach, w których składanie tego rodzaju ofert takim osobom jest niezgodne z prawem. Oferta publiczna Akcji Sprzedawanych jest dokonywana wyłącznie na terytorium Polski. Ani Prospekt, ani Akcje Sprzedawane nie zostały zarejestrowane ani zatwierdzone, ani nie są przedmiotem zawiadomienia złożonego jakiemukolwiek organowi regulacyjnemu w jakiejkolwiek jurysdykcji poza terytorium Polski. AKCJE SPRZEDAWANE NIE ZOSTAŁY ANI NIE ZOSTANĄ ZAREJESTROWANE ZGODNIE Z AMERYKAŃSKĄ USTAWĄ O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, ANI PRZEZ ŻADEN ORGAN REGULUJĄCY OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI JAKIEGOKOLWIEK STANU LUB PODLEGAJĄCY JURYSDYKCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, I NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE, SPRZEDAWANE, ZASTAWIANE ANI W INNY SPOSÓB ZBYWANE NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, CHYBA ŻE W RAMACH WYJĄTKU OD WYMOGU REJESTRACYJNEGO PRZEWIDZIANEGO W AMERYKAŃSKIEJ USTAWIE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH LUB W RAMACH TRANSAKCJI WYŁĄCZONYCH SPOD TEGO WYMOGU, POD WARUNKIEM ZACHOWANIA ZGODNOŚCI Z WŁAŚCIWYMI PRZEPISAMI PRAWA REGULUJĄCYMI OBRÓT PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI W KTÓRYMKOLWIEK STANIE LUB JURYSDYKCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI. W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI AKCJE SPRZEDAWANE SĄ OFEROWANE WYŁĄCZNIE QIB W ROZUMIENIU PRZEPISU 144A AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH, W RAMACH OFERTY PRYWATNEJ KORZYSTAJĄCEJ Z WYŁĄCZENIA Z OBOWIĄZKU REJESTRACJI NA PODSTAWIE AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI AKCJE SPRZEDAWANE SĄ OFEROWANE W OPARCIU O REGULACJĘ S AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. AKCJE PODLEGAJĄ OKREŚLONYM OGRANICZENIOM W ZAKRESIE SPRZEDAŻY, MOŻLIWOŚCI OFEROWANIA, SKŁADANIA ZAPISÓW I ROZPORZĄDZANIA. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZAMIESZCZONE SĄ W ROZDZIALE OGRANICZENIA SPRZEDAŻY AKCJI SPRZEDAWANYCH. ANI KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, ANI ŻADNA STANOWA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI NIE ZATWIERDZIŁA ANI NIE ZGŁOSIŁA SPRZECIWU WOBEC OFERTY AKCJI SPRZEDAWANYCH, ANI NIE WYDAŁA UCHWAŁY W SPRAWIE ADEKWATNOŚCI LUB RZETELNOŚCI DOKUMENTU MARKETINGOWEGO, A SKŁADANIE JAKICHKOLWIEK OŚWIADCZEŃ O ODMIENNEJ TREŚCI JEST PRZESTĘPSTWEM. Akcjonariusz Sprzedający przewiduje, że w związku z Ofertą Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, działający w charakterze menedżerów stabilizujących ( Menedżerowie Stabilizujący, a każdy z nich z osobna Menedżer Stabilizujący) będą mogły nabywać na GPW akcje Spółki w liczbie stanowiącej do 10% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych w celu stabilizacji ich kursu giełdowego na poziomie wyższym niż poziom, który ustaliłby się w innych okolicznościach, gdyby działania takie nie były podejmowane. Nabywanie akcji Spółki w ramach transakcji stabilizacyjnych będzie dokonywane na zasadach określonych w Rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującym dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych. Transakcje nabycia takich akcji Spółki będą mogły być dokonywane w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia notowań akcji Spółki na GPW ( Okres Stabilizacji) po cenie nie wyższej niż Cena Sprzedaży dla Inwestorów Instytucjonalnych. Menedżerowie Stabilizujący nie będą jednak zobowiązani do podjęcia jakichkolwiek działań stabilizacyjnych. Jeśli działania takie zostaną podjęte przez Menedżerów Stabilizujących, mogą one zostać przerwane w każdym czasie, jednak nie później niż z upływem Okresu Stabilizacji. Nie ma pewności, że jeśli działania stabilizacyjne zostaną podjęte, to przyniosą one przewidywane skutki. W związku z transakcjami stabilizacyjnymi, które Menedżerowie Stabilizujący mogą przeprowadzać na GPW oraz pod warunkiem zawieszającym, że co najmniej 10% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty zostanie ostatecznie przydzielonych zagranicznym Inwestorom Instytucjonalnym, Akcjonariusz Sprzedający dokona sprzedaży Menedżerom Stabilizującym do 10% ostatecznej liczby Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty pod warunkiem rozwiązującym nabycia Akcji przez Menedżerów Stabilizujących w transakcjach stabilizujących ( Opcja Stabilizacyjna). Nabycie Akcji przez Menedżerów Stabilizujących w transakcjach stabilizujących, stanowiące spełnienie się warunku rozwiązującego, będzie skutkowało zwrotnym przeniesieniem ich własności na Akcjonariusza Sprzedającego podczas trwania lub po zakończeniu Okresu Stabilizacji. Zwrotne przeniesienie Akcji może nastąpić w ramach jednej lub więcej transakcji. Prospekt zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.gpw.pl) oraz Oferującego (www.dm.pkobp.pl). Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu Citi Dom Maklerski Banku Handlowego Goldman Sachs International J.P. Morgan UBS Investment Bank Oferujący i Współprowadzący Księgę Popytu Dom Maklerski PKO Banku Polskiego Współprowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities KBC Société Générale Corporate & Investment Banking Współmenedżerowie Oferty Alior Bank DM BOŚ Espírito Santo Investment IDM Wood & Co. Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

2 SPIS TREŒCI PODSUMOWANIE... 1 Podsumowaniedzia³alnoœci... 1 Historia... 2 Przewagikonkurencyjne... 3 Strategia... 4 AkcjonariuszSprzedaj¹cy... 5 Podsumowaniedanychfinansowychioperacyjnych... 6 Podsumowanieczynnikówryzyka... 8 PodsumowaniewarunkówOferty CZYNNIKI RYZYKA Czynnikiryzykazwi¹zanezgospodark¹polsk¹iogólnoœwiatow¹ Czynnikiryzykazwi¹zanezprzepisamiprawairegulacjami Czynnikiryzykazwi¹zanezdzia³alnoœci¹Grupy Czynnikiryzykazwi¹zanez³ademkorporacyjnym Czynniki ryzyka zwi¹zane z Ofert¹ oraz Akcjami Sprzedawanymi ISTOTNE INFORMACJE Zastrze enia AneksydoProspektu Informacjadlapotencjalnychinwestorów Stabilizacja Wy³¹czenietreœcistronyinternetowej Stwierdzeniadotycz¹ceprzysz³oœci Egzekwowanienale noœci Prezentacjainformacjifinansowychiinnychdanych Danefinansowe Danerynkowe,ekonomiczneibran owe Prezentacjawaluty WYKORZYSTANIE WP YWÓW Z OFERTY DYWIDENDA I POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY Politykawzakresiedywidendy Historiawyp³atdywidendy KAPITALIZACJA I ZAD U ENIE Kapitalizacjaizad³u enie Zad³u eniepoœrednieiwarunkowe Oœwiadczenieokapitaleobrotowym KURSY WYMIANY WALUT WYBRANE HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE Wybranedanezeskonsolidowanychsprawozdañzca³kowitychdochodów Pozosta³eskonsolidowanedanefinansowe Wybranedanezeskonsolidowanychsprawozdañzsytuacjifinansowej Wybranedanezeskonsolidowanychsprawozdañprzep³ywówpieniê nych WybranewskaŸnikifinansowe PRZEGL D SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ Podsumowanie Ogólneczynnikimaj¹cewp³ywnawynikidzia³alnoœci Kluczoweczynnikimaj¹cewp³ywnawynikidzia³alnoœci Wynikidzia³alnoœci P³ynnoœæizasobykapita³owe i

3 Pozycjepozabilansoweizobowi¹zaniawarunkowe Istotne zasady rachunkowoœci Informacjeiloœcioweijakoœcioweujawnianenatematryzykarynkowegoiinnegoryzyka OTOCZENIE RYNKOWE Ogólnacharakterystykasektoragie³dowego Otoczeniekonkurencyjne OTOCZENIE REGULACYJNE I PRAWNE Przegl¹dobowi¹zuj¹cychprzepisówUE Prawopolskie POLSKA GOSPODARKA POLSKI RYNEK KAPITA OWY Opisogólny Inwestorzynarynku Cz³onkowieGie³dy KDPW Prywatyzacja Poziomyindeksów DZIA ALNOŒÆ GRUPY Podsumowaniedzia³alnoœci Historia Przewagikonkurencyjne Strategia Liniebiznesowe Marketingipromocja UmowazNYSEEuronext Innawspó³pracaipowi¹zaniawskalimiêdzynarodowej Modelrynku Indeksy Cz³onkowie Inwestorzy Systemy informatyczne W³asnoœæintelektualna Dostawcy Rzeczowe aktywa trwa³e i wartoœci niematerialne Istotneumowy Ubezpieczenia Pracownicy Postêpowaniaadministracyjne,s¹doweiarbitra owe Ochronaœrodowiska Kwestieregulacyjne KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŒCIOWYCH Podstawowe informacje Przegl¹d Dzia³alnoœæKDPW OGÓLNE INFORMACJE O SPÓ CE Podstawowe informacje Kapita³zak³adowy Przedmiotdzia³alnoœci Istotnezdarzeniawrozwojudzia³alnoœcigospodarczejSpó³ki ii

4 Grupa Spó³kiZale neistowarzyszonegpw ZARZ DZANIE I AD KORPORACYJNY Zarz¹d RadaGie³dy Pozosta³einformacjenatematcz³onkówZarz¹duorazRadyGie³dy Wynagrodzenieiwarunkiumówopracê DobrePraktykiSpó³ekNotowanychnaGPW AKCJONARIUSZ SPRZEDAJ CY AkcjonariuszSprzedaj¹cy KontrolanadSpó³k¹ Sprzeda akcjiwprzysz³oœci StrukturaakcjonariatupozakoñczeniuOferty TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWI ZANYMI TransakcjeSpó³kizjednostkamizale nymi TransakcjeSpó³kizespó³kamistowarzyszonymi TransakcjezeSkarbemPañstwaispó³kamiSkarbuPañstwa Transakcjezcz³onkamiZarz¹duiRadyGie³dy Transakcje z podmiotami, na które cz³onkowie Rady Gie³dy wywieraj¹ znacz¹cy wp³yw OPIS KAPITA U ZAK ADOWEGO Kapita³zak³adowyirodzajeakcji Przepisyprawnedotycz¹ceprawiobowi¹zkówzwi¹zanychzakcjami Prawodorozporz¹dzaniaakcjami Dywidenda Prawopoboru Prawoakcjonariuszydoudzia³uwmaj¹tkuSpó³kiwprzypadkulikwidacji Prawaiobowi¹zkizwi¹zanezWalnymZgromadzeniem Zmianaprawprzys³uguj¹cychakcjonariuszomSpó³ki Umorzenieakcji Prawodo ¹daniawyborurewidentadosprawszczególnych WARUNKI OFERTY Oferta PrzewidywanyharmonogramOferty Warunkiodst¹pieniaodprzeprowadzeniaOfertylubjejzawieszenia CenaMaksymalna UstalenieCenySprzeda y Ostateczna liczba Akcji Sprzedawanych oferowanych w ramach Oferty Zasadysk³adaniazapisów Zasady p³atnoœci za Akcje Sprzedawane Przydzia³ Akcji Sprzedawanych Rozliczenie NotowanieAkcji SUBEMISJA, STABILIZACJA I UMOWNE OGRANICZENIA ZBYWALNOŒCI AKCJI UmowaoGwarantowanieOferty KosztyOferty Dzia³aniastabilizacyjne UmowneograniczeniazbywalnoœciAkcji Powi¹zania w ramach innych transakcji OGRANICZENIA SPRZEDA Y AKCJI SPRZEDAWANYCH Oferta publiczna Akcji Sprzedawanych w Polsce iii

5 StanyZjednoczoneAmeryki EuropejskiObszarGospodarczy WielkaBrytania Kanada Japonia Szwajcaria OBOWI ZKI ZWI ZANE Z AKCJAMI SPRZEDAWANYMI Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi Prawa i obowi¹zki zwi¹zane z akcjami, przewidziane w Ustawie o Ofercie Publicznej Obowi¹zekzawiadomieniaoosi¹gniêciupozycjidominuj¹cej Obowi¹zekzg³oszeniazamiarukoncentracjiprzedsiêbiorców OPODATKOWANIE Podatekdochodowy Podatekodspadkówidarowizn Podatekodczynnoœcicywilnoprawnych Odpowiedzialnoœæp³atnika INFORMACJE DODATKOWE Dokumentyudostêpnionedowgl¹du Bieglirewidenci Podmiotyzaanga owanewofertê Mened erowieoferty DoradcyprawniSpó³ki DoradcyprawniMened erówoferty DoradcyprawniSkarbuPañstwa Informacjepochodz¹ceodekspertów OSOBY ODPOWIEDZIALNE OœwiadczenieSpó³ki OœwiadczenieAkcjonariuszaSprzedaj¹cego OœwiadczenieOferuj¹cego OœwiadczenieDoradcyPrawnegoSpó³ki SKRÓTY I DEFINICJE SPRAWOZDANIA FINANSOWE...F-1 iv

6 PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE PODSUMOWANIE Niniejsze podsumowanie nale y traktowaæ wy³¹cznie jako wprowadzenie do Prospektu. Zawiera ono informacje, które znajduj¹ siê w innych jego czêœciach. Nale y podkreœliæ, e podsumowanie nie jest wyczerpuj¹ce i nie przedstawia wszystkich informacji istotnych z punktu widzenia potencjalnych inwestorów oraz decyzji o nabyciu Akcji Sprzedawanych, dlatego te decyzja o zainwestowaniu w Akcje Sprzedawane powinna byæ ka dorazowo podejmowana w oparciu o treœæ ca³ego Prospektu. Przed podjêciem decyzji inwestycyjnej potencjalni inwestorzy powinni uwa nie przeczytaæ ca³y Prospekt, w szczególnoœci rozdzia³ Czynniki ryzyka, wszelkie aneksy do Prospektu wymagane obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe i inne informacje finansowe wraz z dotycz¹cymi ich notami objaœniaj¹cymi. Spó³ka nie ponosi odpowiedzialnoœci za szkodê powsta³¹ w zwi¹zku z niniejszym podsumowaniem (w tym podsumowaniem danych finansowych i operacyjnych) ani adnym jego t³umaczeniem, chyba e podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne w œwietle informacji zawartych w innych czêœciach Prospektu lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. W wypadku wniesienia powództwa dotycz¹cego treœci Prospektu do s¹du w Pañstwie Cz³onkowskim, potencjalny inwestor ponosi koszty ewentualnego t³umaczenia Prospektu przed rozpoczêciem postêpowania przed s¹dem. Osoby, które sporz¹dzi³y niniejsze podsumowanie (lub jakiekolwiek jego t³umaczenie), ponosz¹ odpowiedzialnoœæ jedynie za szkodê wyrz¹dzon¹ w przypadku, gdy niniejsze podsumowanie wprowadza w b³¹d, jest niedok³adne lub sprzeczne z innymi czêœciami Prospektu. Podsumowanie dzia³alnoœci GPW jest gie³d¹ instrumentów finansowych w Polsce, zapewniaj¹c¹ dostêp do szeregu rynków i produktów. Na dzieñ 30 czerwca 2010 r. by³a najwiêksz¹ krajow¹ gie³d¹ instrumentów finansowych w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej i jedn¹ z najszybciej rozwijaj¹cych siê gie³d w Europie wœród rynków regulowanych i nieregulowanych, z ponad piêciuset notowanymi spó³kami na wszystkich rynkach organizowanych przez GPW, z których 383 s¹ notowane na G³ównym Rynku i 136 na NewConnect (w tym 25 to spó³ki zagraniczne: 14 spó³ek notowanych jednoczeœnie na dwóch lub wiêcej gie³dach tzw. dual-listing, oraz 11 spó³ek zagranicznych notowanych wy³¹cznie na GPW) i kapitalizacj¹ rynkow¹ na G³ównym Rynku na poziomie 727 mld z³ (w tym 277 mld z³ przypada na spó³ki zagraniczne). Dziêki sile polskiej gospodarki, systemowi prawnemu, który konsekwentnie wspiera rozwój gospodarki rynkowej, dziêki dobrze rozwiniêtej infrastrukturze rynku kapita³owego, a tak e realizowanej strategii, GPW odnotowuje dynamiczny rozwój. W okresie piêciu lat, do 30 czerwca 2010 r., wartoœæ obrotów na G³ównym Rynku (arkusz zleceñ) ros³a w tempie 23,8% rocznie (CAGR), natomiast kapitalizacja akcji spó³ek krajowych ros³a w tempie 14,2% rocznie (CAGR), zaœ liczba krajowych i zagranicznych spó³ek notowanych na gie³dzie ros³a w tempie 9,4% (CAGR). Polska jako jedyny kraj w Unii Europejskiej odnotowa³a wzrost gospodarczy w trakcie niedawnego za³amania gospodarczego PKB wzrós³ o 5,0% w 2008 r. i o 1,7% w 2009 r. Perspektywy dalszego wzrostu wydaj¹ siê stabilne Eurostat prognozuje, e wzrost PKB Polski w 2010 r. wyniesie 2,7%, natomiast w 2011 r. 3,3%. Spó³ka dostrzega znaczne mo liwoœci rozwoju opartego na korzystnej strukturze polskiego rynku (potencja³ wzrostu inwestycji na rynkach akcji zwi¹zany z pozyskiwaniem kapita³u przez sektor prywatny oraz dalszym procesie prywatyzacji spó³ek Skarbu Pañstwa), wprowadzeniu nowoczesnego systemu transakcyjnego (ang. Universal Trading Platform UTP), który zostanie zakupiony od NYSE Euronext, zmianach w regulacjach GPW i przepisach prawa prowadz¹cych do zwiêkszenia atrakcyjnoœci GPW dla krajowych i zagranicznych uczestników rynku, a tak e dalszym umacnianiu miêdzynarodowej pozycji Grupy. Grupa prowadzi dzia³alnoœæ w trzech podstawowych liniach biznesowych: Obs³uga emitentów, obejmuj¹ca g³ównie dopuszczanie i wprowadzanie do obrotu gie³dowego oraz notowanie papierów wartoœciowych na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupê i pobieranie op³at z tego tytu³u. W 2009 r. i w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2010 r. przychody z tytu³u obs³ugi emitentów wynios³y odpowiednio 14,9 mln z³ (7,5% przychodów ze sprzeda y Grupy) i 10,1 mln z³ (9,1% przychodów ze sprzeda y Grupy). Obs³uga obrotu, obejmuj¹ca obrót wszystkimi instrumentami finansowymi dopuszczonymi i wprowadzonymi do obrotu na rynkach organizowanych i prowadzonych przez Grupê. W 2009 r. i w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2010 r. przychody z tytu³u obrotu wynios³y odpowiednio 149,2 mln z³ (74,8% przychodów ze sprzeda y Grupy) i 84,3 mln z³ (75,6% przychodów ze sprzeda y Grupy). Obrót prowadzony przez Grupê obejmuje nastêpuj¹ce instrumenty: Akcje i inne papiery wartoœciowe o charakterze udzia³owym, notowane i znajduj¹ce siê w obrocie na G³ównym Rynku oraz w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, na którym notowane s¹ ma³e i œrednie spó³ki (uruchomionym w sierpniu 2007 r.). Instrumenty pochodne, notowane na G³ównym Rynku i obejmuj¹ce przede wszystkim kontrakty terminowe na indeks WIG20, a tak e kontrakty terminowe na indeks mwig40, kontrakty terminowe na poszczególne akcje, opcje na indeks, kontrakty terminowe na waluty, a tak e jednostki indeksowe. Instrumenty d³u ne, notowane i znajduj¹ce siê w obrocie w systemie Catalyst (uruchomionym we wrzeœniu 2009 r.), a tak e na rynku Treasury BondSpot Poland. Catalyst to rynek obrotu instrumentami d³u nymi (obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spó³dzielczymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi), na którym prowadzony jest obrót detaliczny i hurtowy. Rynek Treasury BondSpot Poland, prowadzony przez spó³kê zale n¹, BondSpot, to rynek, na którym prowadzony jest obrót hurtowy polskimi skarbowymi papierami wartoœciowymi. 1

7 PODSUMOWANIE Inne instrumenty rynku kasowego, w tym produkty strukturyzowane oraz certyfikaty zamkniêtych funduszy inwestycyjnych, znajduj¹ce siê w obrocie na G³ównym Rynku. Sprzeda informacji, obejmuj¹ca dostarczanie u ytkownikom danych gie³dowych i udzielanie licencji na indeksy. W 2009 r. i w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2010 r. przychody ze sprzeda y informacji wynios³y odpowiednio 32,9 mln z³ (16,5% przychodów ze sprzeda y Grupy) i 16,0 mln z³ (14,3% przychodów ze sprzeda y Grupy). Ponadto Spó³ka zamierza poszerzyæ zakres swojej dzia³alnoœci o organizacjê obrotu energi¹ elektryczn¹ oraz instrumentami rynku towarowego opartymi na energii elektrycznej. GPW posiada równie 33,3% udzia³ w KDPW, centralnej instytucji depozytowej, rozliczeniowej i rozrachunkowej. Powi¹zanie z KDPW zwiêksza wp³yw GPW na kierunki rozwoju polskiego rynku kapita³owego. W 2009 r. i w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2010 r. zyski Grupy, które wynios³y odpowiednio 100,7 mln z³ i 54,4 mln z³, zawiera³y czêœæ zysku KDPW. Udzia³ Grupy w zysku KDPW wyniós³ w 2009 r. i w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2010 r. odpowiednio 10,2 mln z³ i7,7mlnz³. Misj¹ Spó³ki jest jej dalszy rozwój, prowadz¹cy do umacniania polskiego rynku kapita³owego i zapewnienia stabilnych podstaw dla kontynuacji wzrostu gospodarczego w Polsce, przy jednoczesnym d¹ eniu do zwiêkszenia rentownoœci Spó³ki i jej wartoœci dla akcjonariuszy. Spó³ka zamierza nadal koncentrowaæ siê na zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, czyli emitentów, inwestorów, poœredników finansowych oraz dystrybutorów informacji, przez dzia³ania podejmowane w celu rozwoju oraz poprawy jakoœci us³ug na wszystkich poziomach produktów, technologii, praktyk operacyjnych i regulacji rynkowych. Równoczeœnie Spó³ka zamierza kontynuowaæ dzia³ania maj¹ce na celu wzmocnienie miêdzynarodowej pozycji Grupy, w celu poszerzenia grupy uczestników z rynków zagranicznych, dalszej integracji z europejskim rynkiem kapita³owym oraz w celu umocnienia pozycji dominuj¹cej gie³dy instrumentów finansowych w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej i uzyskania statusu regionalnego centrum finansowego. Dla wsparcia realizacji swojej strategii GPW zawar³a umowê z NYSE Euronext (Umowa Ramowa), okreœlaj¹c¹ ramy strategicznej wspó³pracy. W szczególnoœci Umowa Ramowa przewiduje: (i) nabycie przez GPW systemu transakcyjnego (UTP) stworzonego przez NYSE Euronext oraz (ii) nawi¹zanie strategicznego partnerstwa miêdzy stronami, na zasadzie wy³¹cznoœci, w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej w zakresie okreœlonych inicjatyw biznesowych. Spó³ka uwa a, e Umowa Ramowa ma istotne znaczenie dla rozwoju jej dzia³alnoœci i perspektyw oraz stanowi znacz¹cy krok w kierunku realizacji jej strategicznych celów. Spó³ka oczekuje, e wspó³praca ta przyczyni siê do dalszego rozwoju miêdzynarodowej dzia³alnoœci GPW przez zwiêkszenie liczby zagranicznych spó³ek notowanych na warszawskim parkiecie oraz zwiêkszenie liczby miêdzynarodowych uczestników rynku. Decyzja o nawi¹zaniu strategicznego partnerstwa z NYSE Euronext zapad³a w wyniku przeprowadzenia postêpowania przetargowego, w ramach którego GPW rozwa y³a oferty g³ównych dostawców systemów transakcyjnych. Spó³ka uwa a, e GPW i jej strategicznego partnera ³¹czy du a zbie noœæ interesów i podobna kultura biznesowa. Wiêcej informacji na temat strategicznego partnerstwa znajduje siê w rozdziale Dzia³alnoœæ Grupy Umowa z NYSE Euronext. Historia Tradycje rynku kapita³owego w Polsce siêgaj¹ 1817 r., kiedy to powsta³a Warszawska Gie³da Kupiecka. Po rozpoczêciu transformacji gospodarczej w 1989 r., 12 kwietnia 1991 r. powsta³a Gie³da Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A., jako spó³ka akcyjna za³o ona przez Skarb Pañstwa na podstawie Aktu Za³o ycielskiego Gie³dy Papierów Wartoœciowych w Warszawie S.A. GPW od samego pocz¹tku by³a gie³d¹ nowoczesn¹, na której prowadzono obrót zdematerializowanymi papierami wartoœciowymi z wykorzystaniem elektronicznego systemu transakcyjnego, co stanowi³o fundament póÿniejszego rozwoju. Pierwsza sesja gie³dowa na GPW odby³a siê 16 kwietnia 1991 r. Wówczas na GPW notowanych by³o piêæ sprywatyzowanych spó³ek Skarbu Pañstwa. W 1999 r. w Polsce przeprowadzono reformê systemu emerytalnego, co przyczyni³o siê do wzrostu inwestycji dokonywanych przez krajowych inwestorów instytucjonalnych, a w 2004 r. Polska wesz³a do Unii Europejskiej. Oba te wydarzenia przyczyni³y siê do zwiêkszenia obrotów na GPW w kolejnych latach. Od wielu lat Grupa wprowadza innowacyjne produkty i us³ugi oraz rozwija siê, aby zaspokajaæ potrzeby swoich klientów. GPW rozpoczê³a obrót instrumentami pochodnymi w 1998 r., natomiast w 2000 r. uruchomi³a system transakcyjny WARSET. System ten powsta³ we wspó³pracy z Parysk¹ Gie³d¹ Papierów Wartoœciowych i Atos Euronext, a jego wprowadzenie umo liwi³o rozpoczêcie notowañ ci¹g³ych na GPW w skali ca³ej sesji. W 2007 r. GPW utworzy³a organizowany przez ni¹ rynek NewConnect rynek dla ma³ych i œrednich spó³ek, a w 2009 r. system Catalyst, tworz¹c tym samym platformê, na której prowadzony jest obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spó³dzielczymi, skarbowymi oraz listami zastawnymi. W lipcu 2010 r. GPW zawar³a Umowê Ramow¹ z NYSE Euronext w celu okreœlenia zasad strategicznej wspó³pracy. Umowa Ramowa przewiduje w szczególnoœci: (i) nabycie przez GPW nowego systemu transakcyjnego UTP stworzonego przez NYSE Euronext oraz (ii) nawi¹zanie strategicznego partnerstwa miêdzy stronami na zasadach wy³¹cznoœci w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, co do okreœlonych inicjatyw biznesowych. W ostatnich latach GPW nale a³a do najbardziej dynamicznych rynków w Europie pod wzglêdem liczby debiutów. Na dzieñ 30 czerwca 2010 r. na G³ównym Rynku warszawskiego parkietu notowane by³y 383 spó³ki, w tym 23 spó³ki zagraniczne, natomiast na rynku NewConnect 136 spó³ek, w tym 2 zagraniczne. Ponadto platforma obrotu instrumentami pochodnymi GPW sta³a siê najwiêksz¹ platform¹ tego rodzaju w Europie Œrodkowo-Wschodniej. 2

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r.

ALUMETAL S.A. KNF zatwierdziła Prospekt w dniu 17 czerwca 2014 r. ALUMETAL S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kętach w Polsce i adresem przy ul. Kościuszki 111 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 177577) Oferta publiczna

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Bank Ochrony Środowiska S.A.

Bank Ochrony Środowiska S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: Aleja Jana Pawła II 12, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne

Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko. Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Barbara Jawdosiuk Krzysztof Ro ko Poradnik inwestora undusze inwestycyjne Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie

NEWAG S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu. Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie NEWAG S.A. ( Newag S.A. spółka akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu przy ul. Wyspiańskiego 3, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000066315) Oferta Publiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo